Skive Kommunes affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes affaldsplan"

Transkript

1 Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen

2 Page 3 of 41

3 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet i Skive Kommune 6 Skive Kommunes målsætninger 7 Handleplan for Skive Kommune 8 Handleplan i korte træk 8.1 Husholdninger Dagrenovation Haveaffald Storskrald Genbrugspladser Papir og pap Emballageaffald - Glas Emballageaffald - Plast Emballageaffald - Jern og metal PVC Farligt affald 8.2 Erhverv Industri Service Byggeri og anlæg Emballageaffald PVC Imprægneret træ Farligt affald 8.3 Tværgående initiativer Reduktion i Miljøbelastning fra affaldsbehandling Affaldsforebyggelse Affaldskonsulent Henkastet affald Information, herunder vidensdeling Kommunal tilsyn med affaldshåndteringen

4 Page 5 of 41

5 Page 6 of 41 1 Forord Affald er ting, vi smider ud, når vi ikke skal bruge dem mere. For eksempel drikker vi juice og smider den tomme karton ud. Affald er også ting, vi smider ud, fordi de er gået i stykker eller slidt op. Eller ting der bare er blevet umoderne og kedelige. Der kommer affald ud af alt, hvad vi bruger. Både når et produkt bliver fremstillet, og når vi smider det ud, skabes der affald. Det betyder, at vi skal blive bedre til at genbruge og udnytte de materialer i affaldet, som kan genbruges. Samtidig skal det affald, som brændes af og smides på lossepladsen, belaste vores miljø mindre. Endelig skal vi, selvom vi får flere penge og forbruger flere ting, ikke lave mere affald. I Danmark har kommunerne ansvaret for at håndtere affaldet efter statens regler. Det gælder både det affald, der kommer hjemme fra os selv (husholdningsaffald), og det, der kommer fra vores arbejdspladser (erhvervsaffald). Hvert år kortlægger kommunerne hvor meget affald, der produceres og hvordan det behandles. På baggrund af denne kortlægning og regeringens affaldsplan udarbejder kommunerne hvert 4. år en lokal plan for hvordan affaldet skal håndteres. Skive Kommune har i mange år været i front på miljøområdet og hvad angår affaldet ønsker vi også at være i spidsen - både hvad angår miljø og service. Ligesom den forrige affaldsplan tager Skive Kommunes nye affaldsplan også udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Vi vil forsøge at stabilisere denne udvikling gennem en række fokusområder, som samlet set skal opfylde kommunens målsætninger. Fælles for fokusområderne er, at de alle er forankret i et ønske om at sidestille de tre begreber, viden, vilje og evne. Målet er at vi skal blive endnu bedre til at sortere ved kilden, så endnu mere affald kan genanvendes. Dette skal signalisere, at vores ambitioner fortsat er høje. Vi skal trække på fortidens erfaringer og have visioner for fremtiden. Det går generelt godt med affaldshåndteringen i Skive Kommune og vores nye affaldsplan lægger da heller ikke op til revolution på affaldsområdet. Men vi arbejder for at styrke og videreudvikle de eksisterende systemer samtidig med, at vi hele tiden opbygger og deler den viden vi har om affald. Med denne tilgang vil vi hele tiden sørge for at forbedre kommunens affaldsløsninger. Per Jeppesen Formand for Teknik- og Miljøudvalget.

6 Page 7 of 41 2 Indledning Dette er affaldsplanen for Skive Kommune. Alle kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en plan for indsamling, håndtering og bortskaffelse af affald. Planen skal detaljeret redegøre for de førstkommende fire år og overordnet for de efterfølgende otte år. Affaldsplanen dækker således perioden Planens formål er at sikre, at udviklingen inden for affaldsområdet også lokalt stemmer overens med regeringens nationale affaldsstrategi. Affaldsplanen redegør for de lokale målsætninger, strategier og handlingsplaner, som er udarbejdet på baggrund af en statusopgørelse over affaldsproduktionen i kommunerne og de nuværende og fremtidige muligheder for at behandle og bortskaffe affald. Affaldsplanen træder i kraft efter vedtagelse af Byrådet. Inden vedtagelsen har planen været sendt i offentlig høring i otte uger, hvor borgere og erhverv opfordres til at komme med input til planen. Affaldsplanen som værktøj Affaldsplanen skal bruges som et dynamisk redskab til løbende at evaluere situationen på affaldsområdet. For Kommunen skal affaldsplanen være et redskab til at evaluere tidligere affaldsplaner få fastsat sine målsætninger på affaldsområdet få anslået de miljømæssige gevinster samt de økonomiske omkostninger ved kommunens målsætninger på affaldsområdet planlægge håndteringen af affald i kommunen få fastlagt indhold af og tidsplan for nye initiativer få fastlagt konsekvenserne for kommunens budget og for affaldsgebyrernes størrelse samt behovet for henlæggelser til investeringer få afdækket det fremtidige behov for behandlingskapacitet evaluere udviklingen af affaldshåndteringen løbende samt at få afdækket borgeres og virksomheders holdninger og ønsker til kommunens affaldsordninger. For borgere og virksomheder skal affaldsplanen kunne give information om kommunens affaldsordninger, forventede gebyrstørrelser mv. nu og i fremtiden, samt mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering.

7 Page 8 of 41 3 Affaldsplanens opbygning Skive Kommunes affaldsplan består af 4 dele i form af en hovedplan, to bilag og en tidsplan. Nedenfor beskrives indholdet af de forskellige dele. Hovedplan I Hovedplanen findes bl.a. Kommunens målsætninger på affaldsområdet og korte resumeer af affaldsplanerne som er mere detaljeret bekrevet i bilag 1. Bilag 1: Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Skive Kommunes affaldsplan og beskriver den nuværende status og kommende initiatier for hver enkelt område. Bilaget dækker den kortsigtende planperiode indtil Beskrivelserne er udformet som opslag, der indeholder informationer om: Hvilke krav der skal opfyldes Hvor står vi (status) Hvad er planen (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) Hvor kommer vi hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2: Prognose, målopfyldelse, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, målopfyldelse siden sidste plan, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Bilag 2 dækker prognoser og mål for både den kortsigtede (indtil 2012) og langsigtede (indtil 2020) planperiode. Tidsplan I tidsplanen findes en oversigt over de initiativer, der skal gennemføres i den kortsigtede planperioden indtil Oversigten har en kort beskrivelse af de enkelte initiativer og en angivelse af den periode hvor det skal gennemføres. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 4 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside

8 Page 9 of 41 4 Den nationale affaldsstrategi Regeringens affaldsstrategi Den nyeste udgave af Regeringens Affaldsstrategi er opbygget anderledes end tidligere, da den består af 3 delstrategier, som vil blive udsendt i løbet af På nuværende tidspunkt (Oktober, 2009) er kun 1. delstrategi udsendt. Denne delstrategi indeholder regeringens overordnede affaldspolitik og prioritering, en strategi for henkastet affald, en kapacitetsplan for affaldsforbrænding og en gennemgang af reglerne på affaldsområdet. Regeringens prioritering på affaldsområdet Affaldspolitiken for den kommende planperiode bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden. 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor. Disse grundelementer vil danne grundlaget for både regeringens og kommunernes arbejde og initiativer på affaldsområdet, og Skive Kommune har indarbejdet de relevante dele i Kommunens egne målsætninger på affaldsområdet. Affaldsstragiens målsætninger 1. delstrategi indeholder i modsætning til Affaldsstrategi kun få konkrete mål for affaldsindsamling og -behandling. Målsætningen for deponering af affald er skærpet fra ni procent i 2008 til seks procent i 2012, så målsætningen for den samlede affaldsmængde nu er minimum 65 % genanvendelse og maksimalt 6 % deponering. Udover disse mål er der beskrevet en målsætning om at 45 procent af alle bærbare batterier skal indsamles i For den øvrige planlægning og målsætning, har Miljøministeren meldt ud at kommunerne bør fokusere på indsamlingsordningerne for husholdsningsaffald og at delmål og retningslinjer i Affaldsstrategi stadig er gældende. Disse målsætninger er beskrevet under planopslagene for de enkelte affaldsfraktioner. 4.1 Forholdet til EU Ved udformning af affaldslovgivningen er Danmark bundet af EU, som skitserer de overordnede rammer og principper. Den faktiske implementering til national lovgivning er derimod en opgave for de nationale danske myndigheder. Direktiv om affald EU s målsætning for affaldshåndtering er navnlig koncentreret om forebyggelse af affaldsproduktionen, fremme af genanvendelse og anden nyttiggørelse samt minimering af deponiaffald. EU s affaldspolitik er vedtaget i en række retsakter, hvor Direktivet om affald (affaldsrammedirektivet) er den væsentligste. I oktober 2008 blev den seneste udgave af affaldsrammedirektivet vedtaget. Direktivet indeholder en række nye tiltag, bl.a. nye mål for genanvendelse til opfyldelse inden 2020, krav om udarbejdning af programmer til affaldsforebyggelse senest 2015 og indførsel af et nyt begreb i behandlingshierarkiet, så det nu ser således ud: 1. Forebyggelse 2. Forberedelse med henblik på genbrug 3. Genanvendelse 4. Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse 5. Bortskaffelse

9 Page 10 of 41 Indholdet af det tidligere Affaldsrammedirektiv er i Danmark gennemført i bl.a. Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen, og kan blandt andet genkendes i affaldshierarkiet. Indholdet fra det seneste affaldsrammedirektiv skal være implementeret i dansk lovgivning i senest 12. december 2010, og dette vil givetvis medføre ændringer i den nationale affaldsplanlægning i den kommende periode. Behandlingsanlægsdirektiverne Direktiv om deponering af affald og direktiv om forbrænding af affald er udarbejdet inden for rammerne af Affaldsrammedirektivet. Formålet med deponeringsdirektivet er at indføre foranstaltninger, procedurer og retningslinjer for at forebygge eller i videst muligt omfang at begrænse miljøbelastningen fra deponeringsanlæg. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse om Deponeringsanlæg. Direktiv om forbrænding af affald regulerer godkendelse, konstruktion, udstyring og drift af anlæg, der forbrænder affald. Dette direktiv er under revision og er indarbejdet i et forslag til et nyt samlet IPPCdirektiv. Grænseoverskridende transport af affald Transportforordningen er umiddelbart bindende overfor myndigheder og borgere, da forordninger ikke skal gennemføres i medlemsstaternes lovgivning lige som direktiver. Transportforordningen suppleres dog i dansk ret af bekendtgørelse om overførsel af affald. Forordningen opstiller en række procedurer, som skal følges i forbindelse med grænseoverskridende transporter af affald, og som bygger på et princip om forudgående anmeldelse og godkendelse, samt sikkerhedsstillelse. Forordningen regulerer endvidere i hvilke tilfælde, de kompetente myndigheder kan forbyde affaldstransporter. Forordning om affaldsstatistik Forordningen om affaldsstatistik sikrer indsamling af statistiske data om produktion og behandling af affald fra husholdninger og erhverv, som skal indberettes hvert 2. år til EU. De statistiske data tilvejebringes i Danmark via Miljøstyrelsens eksisterende Informations System for Affald og Genanvendelse, ISAG. Som følge af den nye organisering af affaldssektoren vil ISAG bliver erstattet med et nyt affaldsdatasystem fra Andre direktiver og forordninger - yderligere information En mere omfattende og detaljeret gennemgang af direktiver og forordninger fra EU kan findes i Regeringens Affaldsstrategi , 1. delstrategi.

10 Page 11 of 41 5 Organisering af affaldsområdet i Skive Kommune Håndtering af affald sker i et tæt samarbejde mellem en række aktører på affaldsområdet. De primære aktører er Skive Renovation 4-S, I/S Mokana, borgere, virksomheder, samt en række samarbejder med andre affaldsaktører. Skive Renovation 4-S: Skive Renovation 4-S er Skive Kommunes affaldsafdeling og varetager en lang række af kommunens opgaver på affaldsområdet. Opgaverne inkluderer blandt andet drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger og behandlingsanlæg. Derudover udfører Skive Renovation 4-S den praktiske del af tilsynet med dagrenovation, samt udfører vejledende opgaver overfor erhvervsvirksomheder i forbindelse med håndtering, sortering, opbevaring m.m. af affald. I/S Mokana: Skive Kommune deltager sammen med en række andre - primært nordjyske kommuner - i interessentselskabet I/S Mokana, som fungerer som transportør og modtager af farligt affald. Den 1. januar 2004 indgik I/S Mokana og Skive Kommune en samarbejdsaftale, så I/S Mokana på vegne af Skive Kommune har overtaget administrationen af farligt affald - en ordning, der sikrer en ensartet og kompetent håndtering af farligt affald i Kommunen. I/S Mokana indgår således aftaler med transportører og behandlere, som skal være en del af den kommunale indsamlingsordning, foretager sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning, indsamler og registrerer data fra transportører og behandlere, indberetter flow af mængder af farligt affald til Kommunen, samt administrerer eventuel eksport af farligt affald fra Kommunen. Øvrige samarbejder på affaldsområdet: Skive Kommune/Skive Renovation 4-S og I/S Mokana har indgået samarbejder med andre affaldsaktører på regionalt og nationalt niveau. En vigtig samarbejdspartner er Måbjergværket, som modtager og forbrænder det forbrændingsegnede affald fra Skive Kommune. Desuden er der en række andre samarbejder med private affaldsmodtageanlæg omkring afsætning af en række affaldsfraktioner. Samarbejdet har til og med 2009 inkluderet en anvisningsordning, hvor kommunen kunne anvise affald til de forskellige affaldsaktører. De godkendte modtageanlæg var listet på bilag 3a i Erhvervsaffaldsregulativet. Fra 2010 betyder omstrukturering af affaldssektoren at kommuner ikke længere må anvise kildesorteret genanvendeligt affald fra ikke-kommunale virksomheder/institutioner (se nedenfor), mens brændbart og deponeringsegnet affald stadig må anvises. De modtageanlæg som modtager forbrændings- eller deponeringsegnede fraktioner, vil derfor stadig være at finde på bilag 3a. Bilag 3a fungerer dermed som kommunens anvisning af ikke-genanvendeligt erhvervsaffald. Bilaget ajourføres efter behov med modtageanlæg og affaldstyper. Ny organisering af affaldssektoren I maj 2009 blev der vedtaget en ny affaldsreform, som betyder en ny organisering af affaldssektoren. Reformen omfatter flere ændringer, hvoraf en stor del har betydning for kommunerne. Reformen bliver indført i to faser og fase 1 træder i kraft 1. januar 2010, hvor følgende vil blive indført: Erhverv skal have adgang til genbrugspladserne mod betaling af et gebyr. Gebyret skal fastsættes på samme måde i hele landet, og baseres på kommunens driftsomkostninger til genbrugspladser. Større gennemsigtighed i affaldsgebyrer. Det skal være tydeligt at se hvad der betales for og hvad gebyrerne dækker over. Kommuner må ikke længere anvise genanvendeligt affald. Der skal ske en liberalisering at det genanvendelige erhvervsaffald, så kommunen må ikke længere anvise affaldet. I stedet skal den enkelte virksomhed selv vælge modtageanlæg. Der oprettes et nationalt register over godkendte modtageanlæg, som virksomhederne kan vælge frit fra. Der indføres standard regulativer for både husholdnings- og erhvervsaffald.

11 Page 12 of 41 Miljøstyrelsen laver forslag til to standardregulativer, så regulativerne ensrettes på tværs af kommunegrænser. Regulativerne kommer til at bestå af en generel del, som er ens for kommunerne og en lokal del, som indeholder de dele, der er særlig for hver kommune. Der indføres et nyt system til registrering af affaldsmængder. Det hidtil brugte ISAG system bliver erstattet med er nyt system. Der skal ske en klar adskillelse af kommunens myndigheds- og driftsopgaver. Der skal skabes en tydligere opdeling mellem kommunens gebyr- og skattefinansierede opgaver. Det betyder også at fælleskommunale affaldsselskaber ikke længere kan udføre myndighedsopgaver. Alle forbrændings- og deponeringsanlæg skal deltage i en årlig benchmarking. Disse ændringer vil blive implementeret i Skive Kommune i slutningen af 2009 og starten af Information herom til borgere og virksomheder vil ske i relevant omfang gennem annoncer og hjemmesider.

12 Page 13 of 41 6 Skive Kommunes målsætninger Skive Kommunes målsætninger for planperioden er inspireret af den tidligere plan, af Regeringens affaldsstrategi og af Kommunens egne ønsker til den fremtidige udvikling. Kommunens samlede målsætning på miljøområdet kan samles i et begreb, der hedder Miljørigtig og Økonomisk Affaldshåndtering. Denne målsætning dækker bredt og inkluderer en række punkter som er beskrevet nedenfor: Forebyggelse af affaldsfrembringelse Affaldsforebyggelse kan ske på mange måder som f.eks genbrug, genanvendelse eller mere effektive produktionsmetoder med mindre spild eller tab. Kommunen vil gennem information og kontakt med borgere og virksomheder gøre opmærksom på mulighederne for minimering af affaldsmængden, som kan give både miljømæssige og økonomiske fordele. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Minimering af miljøbelastningen fra affaldet skal bl.a. imødegås ved at mindske farligheden af affald. Der skal arbejdes mod at fjerne de mest sundheds- og miljøbelastende stoffer i affaldsstrømmen og erstatte dem med mindre farlige alternativer. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Denne målsætning skal nås ved at behandle affaldet i forhold til affaldshierarkiet, hvor genbrug er øverst og deponi, som både resulterer i spild af ressourcer og giver risiko for forurening, er nederst. For at udnytte ressourcerne bedst muligt er det vigtigt at affaldet bliver sorteret korrekt, så det efterfølgende kan udnyttes bedst muligt. Dette er en opgave som borgere og virksomheder i høj grad kan bidrage til, så kommunen vil igennem information og vejledning sørge for at indbyggerne kender til fordelene og reglerne for korrekt affaldssortering. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene For at sikre mest miljø for pengene skal der gennemføres initiativer, der dels sikrer størst mulig kvalitet i affaldsbehandlingen og dels sikrer, at affaldssektoren er så effektiv som mulig. Kvalitet i affaldsbehandlingen skal primært ske gennem den måde, som affaldet behandles på. Effektivitet i affaldssektoren skal såvel kommunerne og affaldsselskaberne bistå med at sikre. Information og vejledning Information og vejledning spiller en stor rolle i forhold til at motivere borgere og virksomheder til at gøre en indsats på affaldsområdet. Kommunen vil arbejde for, at der findes en bred viden om kommunens regler for affaldshåndtering og i øvrigt sørge for, at det er nemt at finde yderligere oplysninger. Det skal ske gennem løbende informationskampagner og opdateringer af kommunens og Skive Renovations hjemmesider. Målet er at borgere og virksomheder hurtigt skal kunne finde ud af hvordan en bestemt type affald skal behandles eller bortskaffes. Effektive indsamlingsordninger Effektive indsamlingsordninger spiller ligeledes en stor rolle i at gøre det nemt at håndtere affaldet korrekt. Jo nemmere det er at bortskaffe affald på den korrekte måde, jo bedre sortering vil vi opnå. Kommunen evaluerer derfor jævnligt indsamlingsordninger med henblik på at lave forbedringer eller nye tiltag.

13 Page 14 of 41 7 Handleplan for Skive Kommune På de følgende sider findes korte beskrivelser af Kommunens handleplaner for de vigtigste affaldstyper og - fraktioner, som bortskaffes i Skive Kommune. Handleplanerne er inddelt i afsnit for Husholdninger, Erhverv og Tværgående handleplaner. De forskellige handleplaner er mere udførligt beskrevet i bilag 1.

14 Page 15 of 41 8 Handleplan i korte træk

15 Page 16 of 41 Husholdninger Dagrenovation Affaldssortering og -forebyggelse Fokus på bedre kildesortering hos borgerne, så kun forbrændingsegnet affald ender i restaffaldet, mens genanvendeligt og deponeringsegnet affald sorteres fra til korrekt behandling. Korrekt sortering giver samtidig: mindre restaffald færre farlige stoffer i forbrændingsdelen en højere genanvendelsesprocent for dagrenovation Hjemmekomposteringsordning Fokus på og orientering til borgerne om hjemmekomposteringsordningen, så en større del af det vegetabilske restaffald bliver komposteret lokalt og dermed hverken skal transporteres eller forbrændes. n er den kommende planperiode fra Landsdækkende undersøgelser viser, at man i gennemsnit kan regne med, at der hjemmekomposteres ca. 50 kg vegetabilsk affald om året i husstande med kompostbeholdere. Så jo flere kompostbeholdere der er i brug, jo bedre. Hver husstand kan gratis låne een kompostbeholder. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser at der bortskaffes en større mængde genanvendelige materialer i dagrenovationen (Miljøprojekt 868, 2003). En bedre sortering vil medvirke til mere genanvendelse og derved et mindre ressourceforbrug til produktion af nye materialer. Der er tidligere lavet information på området og denne proces vil fortsætte i den kommende planperiode.

16 Page 17 of 41 Husholdninger Haveaffald Optimering af den eksisterende ordning for haveaffald Den nuværende ordning med indsamling på genbrugspladserne og central kompostering i Kåstrup er velfungerende og fortsætter i den kommende planperiode. Den høje genanvendelse af haveaffald skal fastholdes. Der vil blive vurderet om der skal laves andre indsamlingsmuligheder end den nuværende aflevering på genbrugspladserne. Den gratis udlevering af kompost til områdets borgere fortsætter. Hjemmekompostering og afbrænding Der er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i Skive Kommune, men haveaffald må gerne komposteres. Information om denne mulighed vil indgå i den generelle informationsindsats vedrørende hjemmekomposteringsordningen. Den gratis udlevering af kompostbeholdere fortsætter. n er den kommende planperiode fra Skive Kommune har igennem de senere år komposteret alt indsamlet haveaffald og ligger derfor over den nationale målsætning om 95 % genanvendelse. Komposteret haveaffald udgør en ressource, som borgerne kan udnytte til jordforbedrende formål. Haveaffald er en delmængde af den samlede mængde husholdningsaffald, og udgør en vigtig del for at opnå en genanvendelsesprocent på 40 for den samlede mængde husholdningsaffald, som er målsætningen for 2012.

17 Page 18 of 41 Husholdninger Storskrald Optimering af den eksisterende storskraldsordning Sikre udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffaldet. Optimere borgernes muligheder for korrekt sortering og bortskaffelse af storskrald. Sikre borgernes kendskab til mulighederne for aflevering af storskrald via de 4 årlige husstandsindsamlinger og aflevering på kommunens genbrugs- og containerpladser. Udbrede kendskabet til at boligblokke har mulighed for kan tilkalde en storskraldscontainer 8 gange om året. n er den kommende planperiode fra Genbrug af storskrald kan sænke mængden af affald. For storskald som ikke kan genbruges, skal det sikres, at det så vidt muligt går til genanvendelse. Mængden af storskrald til genanvendelse kan øges ved f.eks bedre sortering af husholdningsaffaldet. Bedre udnyttelse af resourcerne Optimering af genanvendelsen af de indsamlede materialer fra den bestående storskraldsordning. Fokus på direkte genanvendelse af indsamlet storskrald Gøre opmærksom på mulighed at finde og komme af med storskrald på

18 Page 19 of 41 Husholdninger Genbrugspladser Optimering af den eksisterende ordning for genbrugspladser Udbygge antallet af genanvendelige fraktioner, der kan afleveres i udsorteret stand på genbrugspladsene. Udbygningen vil ske i forhold at behandlingsmetoder til nye fraktioner bliver udviklet. Opdatere med en oversigt over genbrugspladsernes indretning. Undersøgelser og service n er den kommende planperiode fra Genbrugspladserne skal til stadighed give mulighed for udsortering af alle genanvendelige affaldstyper for derigennem at optimere genanvendelsen af affaldet. Genbrugspladserne skal være brugervenlige og velfungerende. Gennemføre en brugerundersøgelse for at afdække hvem der bruger genbrugspladserne. Tilpasse indretning og åbningstider efter brugernes ønsker.

19 Page 20 of 41 Husholdninger Papir og pap Optimering af den eksisterende ordning for papir og pap Fortsætte ordningen med papirindsamling ved husstanden Løbende optimering af kubeordningen for papir ved sommerhuse Information om de øvrige indsamlingsordninger, fx. på genbrugspladser Fokus på at øge indsamlingen af pap i den kommende planperiode n er den kommende planperiode fra Miljøministeriet udregner et potentiale for mængden af papir og pap, som kommunerne kan indsamle. Dette potentiale bliver kort beskrevet udregnet på baggrund af oplagstal som fordeles på de enkelte kommuner. Kommunerne har pligt til at indsamle mindst 55 procent af det udregnede potentiale. Skive Kommune indsamler mere end 100 procent af potentialet. Det skyldes især en stor stigning i indsamlet papir efter at husstandsindsamlingen blev indført. Indsamlingen pap er modsat faldet i de senere år, så der vil i den kommende planperiode være fokus på at øge indsamlingen af pap, hvis det er muligt. Undersøgelser og initiativer Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at iværksætte nye initiativer på dette område.

20 Page 21 of 41 Husholdninger Emballageaffald - Glas Optimering af den eksisterende indsamlingsordning for glas Ved en løbende udbygning af kubeordningen. Ved forbedringer i indsamlingsmetoder, så de tilpasses de aktuelle muligheder for at bortskaffe glasemballagen til genanvendelse. Undersøgelse og initiativer Mere information til borgerne omkring reglerne for glasemballage og kommunens indsamlingsordning, så borgere er klar over at glas skal frasorteres dagrenovationen og afleveres til genbrug. Overvejes om der kan laves miljømæssig fornuftige forbedringer af indsamlingsordninger, f.eks. husstandsindsamling. n er den kommende planperiode fra Skive Kommune opnåede ikke sit mål om at indsamle 18 kg glas pr indbygger i Dette mål er ført videre til til 2012, og det vil i planperiode være fokus på at øge indsamlingen af glas og flasker. Under hensynstagen til det miljømæssige aspekt vil der blive arbejdet på at finde måder hvorpå indsamlingen kan forbedres.

21 Page 22 of 41 Husholdninger Emballageaffald - Plast Optimering af den eksisterende ordning for plastemballage Udsortering af plast i endnu flere forskellige fraktioner i takt med at nye behandlingsmetoder udvikles. Undersøgelser og initiativer Orientering til borgerne om regler og indsamlingsordninger for plast med henblik på at få en større del at plasten frasorteret dagrenovationen og i stedet afleveret til genanvendelse. n er den kommende planperiode fra Der er i den foregående planperiode indført mange indsamlingsordninger for forskellige typer plast. Bl.a. en ordning for plastflasker og -dunke, som var obligatorisk i henhold til EU's emballagedirektiv, men også ordninger for f.eks plasthavemøbler og emballageplastfolie. I den kommende planperiode vil der ligeledes blive lavet nye indsamlingsordninger, når der er behov og mulighed for det.

22 Page 23 of 41 Husholdninger Emballageaffald - Jern og metal n er den kommende planperiode fra Optimering af den eksisterende ordning for jern- og metalemballage. Fokus på at øge indsamlingen af metaldåser. Undersøgelser og initiativer Undersøge om der er skal indføres en indsamlingsordning i stil med ordningen for papir, hvor husstandene kan få en beholder til jern og metal. Ordningen vil blive frivilling. Informere borgere om regler og indsamlingsordninger for metalemballage. Skive Kommune har et mål om at indsamle 1,8 kg dåser pr. indbygger i Det er 60 procent mere end i For at nå målet skal effektiviten af indsamlingen øges og det kan f.eks ske ved husstandsindsamling eller ved mere information om ordningen, så flere dåser frasorteres dagrenovationen og afleveres til genbrug.

23 Page 24 of 41 Husholdninger PVC Optimering af den eksisterende ordning for PVC Sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC-affald, således at genanvendeligt PVC-affald genanvendes og ikkegenanvendeligt PVC deponeres. Bedre sortering skal friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVCaffald Undersøgelser og initiativer Orienterere borgere om PVC-affald og om problematikkerne ved ukorrekt sortering og behandling. n er den kommende planperiode fra PVC indeholder en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Affaldets chlorindhold kan ved forbrænding indvirke på dannelsen af dioxiner. Det er derfor vigtigt, at affaldets chlorindhold holdes så lavt som muligt. Da PVC-affaldet er en af chlorkilderne, skal denne fraktion så vidt muligt holdes borte fra affaldsforbrændingsanlæg. Der indsamles forholdsvis små mængder PVC set i forhold til mange andre fraktioner, men der er god grund til at frasortere selv små mængder PVC. Afbrænding af PVC giver nemlig store problemer på forbrændingsanlæggene. Det indeholder bl.a. nogle uønskede stoffer, som gør det problematisk af bortskaffe affaldsslaggen. Skive kommune vil arbejde mod at PVC bortskaffes på den miljømæssige rigtige måde ved enten deponering eller genanvendelse.

24 Page 25 of 41 Husholdninger Farligt affald Optimering af den eksisterende ordning for farligt affald Den nuværende ordning med Problemaffaldskassen er velfungerende og indeholder flere forskellige muligheder for at bortskaffe farligt affald. Der er ikke planlagt større ændringer i planperioden, så indsatsen kan i stedet blive rettet mod mere information til borgerne, så flest muligt kender til og benytter sig af kommunens ordning. Farligt affald vil fortsat kunne afleveres på genbrugspladserne. n er den kommende planperiode fra Farligt affald udgør i sig selv en brand-, sundheds- eller miljøfare og skal derfor vigtigt at det behandles miljømæssigt forsvarligt. I de senere år har der været indsamlet en svingende mængde farligt affald fra husholdninger, dog med den største indsamlede mængde i Skive kommune vil fortsætte arbejdet mod at øge indsamlingen så mest muligt farligt affald bliver behandlet korrekt.

25 Page 26 of 41

26 Page 27 of 41 Erhverv Industri Håndtering af affald fra Industrien i Skive Kommune Via tilsyn og vejledning sikre at virksomhederne som minimum følger retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen og kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Via oplysning og vejledning tilskynde virksomheder til at gøre en ekstra indsats på affaldsområdet. Oplyse om de nye regler for bortskaffelse af genanvendeligt affald og for omlægning af gebyr for brug af genbrugspladserne. Sikre kildesortering, så genanvendelige materialer genanvendes og kun deponeringsegnet affald deponeres. Sikre at affaldsminimering indgår i miljøgodkendelser for virksomheder, der får meddelt nye miljøgodkendelser. n er den kommende planperiode fra Der kommer stigende affaldsmængder fra industrien, hvoraf en meget stor del genanvendes. I 2007 blev 15 procent af affaldet deponeret og Skive Kommune overholder derfor lige de nationale målsætninger for deponering af industriaffald. Deponidelen har været faldende de senere år og fortsat fokus på området skal sikre at en endnu mindre del går til deponering i de kommende år.

27 Page 28 of 41 Erhverv Service n er den kommende planperiode fra Håndtering af affald fra Servicesektoren i Skive Kommune Via tilsyn og vejledning sikre at serviceerhvervene som minimum følger retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen og kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Via oplysning og vejledning tilskynde serviceerhvervene til at gøre en ekstra indsats på affaldsområdet. Oplyse om de nye regler for bortskaffelse af genanvendeligt affald og for omlægning af gebyr for brug af genbrugspladserne. Sikre kildesortering, så genanvendelige materialer genanvendes og kun deponeringsegnet affald deponeres. Sikre at affaldsminimering indgår i miljøgodkendelser for virksomheder, der får meddelt nye miljøgodkendelser. Affaldsmængderne for service-sektoren har været svingende de senere år, men deponeringsandelen har været stigende og ligger nu et stykke over de nationale målsætninger på maksimalt 5 procent deponering. Dette skyldes en stor mængde ikke-brændbart affald, som der ikke umiddelbart kan ændres ved. Skive Kommune vil arbejde på at deponeringsandelen bliver så lav så muligt, men forventer ikke at kunne sænke den til 5 procent inden 2012.

28 Page 29 of 41 Erhverv Byggeri og anlæg Håndtering af affald fra Bygge- og anlægsvirksomhed i Skive kommune Via tilsyn og vejledning sikre at Bygge- og anlægsfirmaer som minimum følger retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen og kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Via oplysning og vejledning tilskynde Bygge- og anlægsfirmaer til at gøre en ekstra indsats på affaldsområdet. Oplyse om de nye regler for bortskaffelse af genanvendeligt affald og for omlægning af gebyr for brug af genbrugspladserne. Sikre kildesortering, så genanvendelige materialer genanvendes og kun deponeringsegnet affald deponeres. Sikre at genanvendelse af bygge- og anlægsaffald sker med størst mulig hensyntagen til grundvandsressourcerne. Sikre at genanvendelse af restprodukter i bygge- og anlægssektoren sker med størst mulig hensyntagen til grundvandsressourcerne. n er den kommende planperiode fra Mængden af affald fra bygge- og anlægsområdet har været svingende i de senere år, og afhænger meget af den økonomiske vækst. Genanvendelsesprocenten har været vedvarende høj, hvilket samtidig bidrager til en høj genanvendelse for den totale affaldsmængde, som produceres i erhvervet. Denne høje genanvendelsesprocent skal fastholdes i den kommende planperiode.

29 Page 30 of 41 Erhverv Emballageaffald De eksisterende ordninger for emballageaffald Via tilsyn og vejledning sikre at virksomhederne kender deres forpligtelser og muligheder for bortskaffelse af emballageaffald, som beskrevet i kommunens erhvervsaffaldsregulativ og i affaldsbekendtgørelsen. Information om nye regler på affaldsområdet, der betyder omlægning af gebyr for brug af genbrugspladserne og at kommunen ikke længere må anvise genanvendelige materialer. n er den kommende planperiode fra Emballageaffald indeholder store mængder af genbrugelige og genanvendelige materialer. Emballageaffaldet skal, når det er miljømæssigt og økonomisk fornuftigt, genanvendes frem for at blive brændt. For de fleste typer af emballage, gælder det at virksomheder skal bortskaffe det til genbrug/genanvendelse, hvis de producerer mere end 50 kg pr. affaldstype om måneden.

30 Page 31 of 41 Erhverv PVC Den eksisterende ordning for PVC affald Sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC-affald, således at ressourcerne udnyttes og problemerne med tilsætningsstofferne elimineres. Friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVC-affald. Anvise ikke-genanvendeligt PVC til deponering. n er den kommende planperiode fra PVC indeholder en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Affaldets chlorindhold kan ved forbrænding indvirke på dannelsen af dioxiner. Det er derfor vigtigt, at affaldets chlorindhold holdes så lavt som muligt. Da PVC-affaldet er en af chlorkilderne, skal denne fraktion så vidt muligt holdes borte fra affaldsforbrændingsanlæg.

31 Page 32 of 41 Erhverv Imprægneret træ Den eksisterende ordning for imprægneret træ Imprægneret træ, der indeholder krom-, kobber- og arsenholdige midler skal fortsat håndteres som ikkeforbrændingsegnet affald og deponeres. Kommunen følger udviklingen af nye behandlingsmetoder for imprægneret træ og tilpasser indsamlings- og bortskaffelsesmetoder herefter. n er den kommende planperiode fra Imprægneret træ indeholder typisk tungmetaller, som forringer kvaliteten af slaggen og røggasaffaldet fra forbrændingsanlæg og kan derfor ikke forbrændes. Indtil videre er der ikke udviklet effektive metoder til genbrug af imprægneret træ, og det anvises derfor til deponering.

32 Page 33 of 41 Erhverv Farligt affald Den eksisterende ordning for farligt affald Via tilsyn og vejledning sikre at virksomhederne er klar over hvad der er farligt affald og kender deres forpligtelser og muligheder for bortskaffelse af det. Indsamle mest muligt farligt affald ind fra erhverv. Øge genanvendelse af farligt affald og optimere behandlingen af farligt affald økonomisk og miljømæssigt set. Gøre opmærksom på nye regler vedrørende indsamling af batterier, så kommunen kan opfylde målsætningen i Regeringens affaldsstrategi. n er den kommende planperiode fra Farligt affald udgør i sig selv en brand-, sundheds- eller miljøfare og skal derfor behandles miljømæssigt forsvarligt. Batterier og akkumulatorer kan indeholde store mængder tungmetaller. Ikke separat indsamlede nikkelcadmiumbatterier udgør den vigtigste kilde til cadmium i affaldsstrømmene. Kviksølv er den største hindring for en effektiv behandling af batterier En del batterier indeholder desuden ressourcer som stål, zink, mangan og kulstof, som kan genindvindes.

33 Page 34 of 41

34 Page 35 of 41 Tværgående initiativer Reduktion i Miljøbelastning fra affaldsbehandling Optimering af affaldsbehandlingen Fokus på optimering af affaldsindsamling og -behandlingen vil være med både at nedsætte mængden af affald pga. mere genbrug og sænke miljøbelastningen fra behandlingen pga. korrekt håndtering af de forskellige fraktioner. Løbende optimering af driften af affaldsselskabet Skive Renovation 4-S, eksempelvis ved fortsat deltagelse i benchmarkingprojekter. Bytteaftaler med andre affaldsselskaber, så de forskellige anlæg udnyttes bedst muligt. Nye og bedre metoder Skive Kommune er med i Dakofa og RenoSamENVINA, og bliver herigennem opdateret med ny viden om affaldsbehandling. n er den kommende planperiode fra Affaldsminimering, korrekt sortering og nye behandlingsmetoder bliver kodeord for at reducere miljøbelastning fra affaldet i de kommende år, Skive er en Energi by, hvilket giver incitament til at yde en ekstra indsats til at nedbringe miljøbelastningen fra affaldet. Samtidig skal vi yde borgere og virksomheder den bedste service for mindst mulig betaling. Ansvaret for at opnå mindre miljøbelastning ligger hos både borgere, virksomheder og Skive Kommune. Borgere og virksomheder hjælpe ved f.eks. genbrug eller lokal kompostering - og ellers sørge for korrekt sortering og aflevering af det affald, som skal bortskaffes. Skive Kommune skal informere og vejlede om de gældende affaldsordninger og sørge for at behandling eller bortskaffelse af det indsamlede affald sker efter et velfunderet miljømæssigt grundlag.

35 Page 36 of 41 Tværgående initiativer Affaldsforebyggelse Affaldsforebyggelse Sikre at de kommunale genbrugsordninger hele tiden fungerer optimalt. Vejlede og motivere erhvervet til at begrænse deres affaldsproduktion, både ved tilsyn, miljøgodkendelser og gennem 4-S's affaldskonsulent. Informere om og promovere hjemmekomposteringsordningen og genbrugsordningen n er den kommende planperiode fra Affald er ressourcer, som er på vej til at gå tabt og som undervejs kan belaste miljøet. Derfor gælder det om at begrænse affaldsmængderne mest muligt og at gøre det på en effektiv måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Det kan bl.a. ske igennem affaldsforebyggelse, f.eks ved genbruge emballager eller udtænke produkter som har flere genanvendelige dele end tidligere. Mere fokus på produkters reelle miljøbelastning ved både produktion og efterfølgende behandling vil på sigt resultere i mindre affald og deraf mindre miljøbelastning fra affaldsbehandlingen.

36 Page 37 of 41 Tværgående initiativer Affaldskonsulent Vejledning Affaldskonsulenten kan vejlede virksomheder om deres håndtering af affald. Et besøg fra konsulenten resulterer ofte i ændringer, som er til fordel for både virksomheden og miljøet. Affaldskonsulenten er involveret i ændringer eller nye tiltag i kommunens affaldsindsamlingsordninger. Affaldskonsulenten kan vejlede kommunens tilsynsfolk. n er den kommende planperiode fra Affaldskonsulenten er tilknyttet Skive Renovation 4-S. Affaldskonsulenten vejleder virksomheder vedrørende de gældende regler samt affaldsforebyggelse, - behandling og -bortskaffelse. Derudover involveres konsulenten, når der skal gennemføres undersøgelser eller etableres nye indsamlingsordninger. Affaldskonsulentordningen spiller en afgørende rolle i kommunens ønske om at yde en korrekt håndtering af det producerede affald og dermed holde miljøbelastningen på et minimum.

37 Page 38 of 41 Tværgående initiativer Henkastet affald Undersøge omfanget af henkastet affald Ifølge Regeringens affaldsstrategi skal der gøres en indsats mod henkastet affald. Skive Kommune vil i starten planperioden undersøge omfanget af henkastet affald i kommunen. Hvis undersøgelsen viser at problemet er omfattende, kan der bliver iværksat informations- og indsamlingskampagner. Omfanget af kampagnerne vil afhænge af hvort stort en problem at det henkastede affald udgør. Skive Renovation 4-S har et omfattende undervisningsprogram, hvor både børn og voksne kan lære med om affald og få rundture på anlægget i Kåstrup. Henkastet affald indgår som en del af undervisningsmaterialet. n er den kommende planperiode fra Henkastet affald opleves mange steder som et stort og stigende problem, men kun få kommuner har opgørelser over det faktiske omfang af problemet. Det gælder også Skive Kommune og det skal der gøres noget ved i de kommende år. Skive Kommune vil følge Regeringens strategi og undersøge omfanget af henkastet affald i kommunen. Fremgangsmåden og undersøgelsesmetode er ikke fastlagt endnu, men det vil blive fastlagt i starten af planperioden.

38 Page 39 of 41 Tværgående initiativer Information, herunder vidensdeling n er den kommende planperiode fra Information Borgere og virksomheder skal kende kommunens indsamlingsordninger og de forpligtelser, der findes vedrørende affaldssortering og - bortskaffelse. Der udarbejdes og omdeles brochurer med nye tiltag. Der iværksættes informationskampagner efter behov. Vejledning af virksomheder via affaldskonsulentbesøg. Hjemmesiden for Skive Renovation 4-S skal opdateres med bl.a. en oversigt over genbrugspladserne. Løbende ajourføring af hjemmesider for Skive Renovation og Skive Kommune, så borgere har adgang til nyeste informationer og regler. Skoler og andre institutioner kan få undervisning og affald og genbrug, samt rundvisning på affaldsanlæggene. Mindre affald og mindre miljøbelastning fra affaldsbehandlingen er nøgleord i den kommende planperiode. Det starter allerede hos borgerne og virksomhederne, som skal vejledes og tilskyndes til at sørge for korrekt håndtering og bortskaffelse. Det kræver både let tilgængelig information og at det er nemt at komme af med affaldet på den rigtige måde. Skive Kommune vil gennem informationskampagner og på hjemmesiderne sørge for at borgere og virksomheder har kendskab til kommunens retningslinjer på affaldsområdet og har nem adgang til at finde oplysninger om affaldsbortskaffelse. Vidensdeling Skive Kommune er med i Dakofa og RenoSam. Affaldskonsulenten holder sig opdateret med ny viden.

39 Page 40 of 41 Tværgående initiativer Kommunal tilsyn med affaldshåndteringen n er den kommende planperiode fra Tilsyn i Skive Kommune Have fokus på affaldshåndtering ved miljøgodkendelser og tilsyn hos virksomheder. Fremme virksomhedernes interesse for genanvendelse og sortering. Hygiejneforhold i forbindelse med opbevaring af dagrenovation hos husstande og virksomheder. Sikre, at regler og retningslinier for affaldshåndtering overholdes ved vejledning og tilsyn på virksomheder og genbrugspladserne. Det ønskes sikret, at affaldshåndteringen og - bortskaffelsen sker korrekt, så genanvendelsen øges, det farlige affald udsorteres og håndteringen af særlige affaldsfraktioner forbedres efterhånden som nye behandlingsformer udvikles.

40 Page 41 of 41

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere