Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2010-2020"

Transkript

1 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan Forslag Hovedplanen

2 Side 2 af 22

3 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Kommunens konkrete målsætninger for perioden Slagelse Kommunes handleplaner 6 Handleplan i korte træk 6.1 Husholdninger Dagrenovation Haveaffald Papir/pap Glas Emballageaffald plast Emballageaffald jern og metal Storskrald Farligt affald 6.2 Erhverv Dagrenovationslignende affald Emballageaffald Byggeri og anlæg Farligt affald Prioritering af tilsyn med virksomheder Erhvervsaffaldskonsulentordning 6.3 Tværgående initiativer Genbrugsstation Information Direkte genbrug Klimapåvirkning fra affaldshåndtering Henkastet affald

4 Side 4 af 22 1 Forord Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk, men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke må gå tabt. For fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Hensigten med affaldsplanen er også at lægge en plan for, hvordan vi mindsker miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af affaldet. Affaldsplan er den fjerde i rækken og indeholder planer for, hvordan vi i Slagelse Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Slagelse Kommune er interessent i I/S KAVO. Et af hovedformålene med samarbejdet er at sikre, at vi har den nødvendige forbrændings- og deponeringskapacitet. Derudover sker der et løbende samarbejde mellem kommunerne i I/S KAVO, herunder diverse arbejdsgrupper. Denne affaldsplan er blevet til i et samarbejde mellem I/S KAVO og kommunerne og med arbejdsgruppen Affaldsplanlægning som bindeleddet. Der er en række fordele forbundet hermed, bl.a. at fælles initiativer kan koordineres, der udarbejdes fælles affaldskortlægning og affaldsprognose etc., som sikrer sammenhæng mellem kommunens plan og behandlingskapacitet. I affaldsplanen nævnes en lang række steder, at initiativerne udføres i/at der samarbejdes i fælles regi, hvilket refererer til samarbejdet mellem de kommuner, som er interessenter i I/S KAVO. Affaldsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. xx.yy 2009.

5 Side 5 af 22 2 Indledning Denne affaldsplan er et værktøj for Slagelse Kommune i forbindelse med planlægningen og prioriteringen af det daglige arbejde på affaldsområdet. Affaldsplanen er et redskab til at sikre at de mål, vi har opstillet i planen, nås gennem en række konkrete initiativer. Slagelse Kommune vil løbende følge op på de opstillede mål og planlagte initiativer. Til dette arbejde har Slagelse Kommune investeret i en dynamisk affaldsplan, som er webbaseret og som gør det nemt at følge op på initiativer og udviklingen i affaldsmængder. Resultaterne i forbindelse med arbejdet i den dynamiske affaldsplan vil Slagelse Kommune løbende lægge på kommunens hjemmeside. Affaldsplanen dækker perioden og indeholder konkrete initiativer for perioden Planen beskriver således, hvilke aktiviteter kommunen vil gennemføre, og der er sat en tidsplan for gennemførelse af opgaverne. Miljøministeren har udskudt fristen for færdiggørelsen af de kommunale affaldsplaner frem til 1. januar 2010, idet den nye affaldsstrategi ikke er udarbejdet. Den kortsigtede plan dækker perioden , og den langsigtede plan dækker perioden Slagelse Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, i 1. delstrategi af Affaldsstrategi af 18. marts 2009, den tidligere affaldsstrategi og udmeldinger fra Miljøministeren. Miljøministeren har bl.a. udmeldt følgende med relevans for udarbejdelse af kommunernes affaldsplaner: De eksisterende målsætninger for behandlingen af affald i Affaldsstrategi fastholdes som udgangspunkt Regeringens ny affaldsstrategi skal være fleksibel: Planer kan udarbejdes trinvist, når grundlaget er modent for nye initiativer og løbende opdatering af planerne Fokus i affaldsplanerne: Husholdningsaffald af hensyn til harmonisering af kommunernes affaldsordninger pr Regeringens affaldsstrategi - del 1 indeholder: Regeringens affaldspolitik og prioriteringer Strategi for henkastet affald Kapacitetsplan for forbrændingsanlæg Regelgrundlag på affaldsområdet. Del 2 til Affaldsstrategien kommer, når lovforslaget om den ny organisering er vedtaget, og vil indeholde: En udmelding til kommuner og virksomheder om gennemgørelsen af den nye organisering af affaldssektoren Kapacitetsplan for deponeringsanlæg Indsats for at forebygge og øge genanvendelsen af erhvervsaffald. Del 3 til Affaldsstrategien kommer, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft - og implementeret i dansk lovgivning. Dette vil bl.a. betyde: Nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdningsaffaldet og af bygge- og anlægsaffald Fokus på affaldsforebyggelse. Affaldsstrategiens del 2 og del 3 forventes udsendt inden udgangen af Regeringens overordnede affaldspolitik har tre ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af miljø og sundhed. Af høringsnotat om udkast til 1. del af Affaldsstrategi (herefter høringsnotat) fremgår, at der ikke er foretaget en rangordning af de 3 ben. De er efter Miljøstyrelsens opfattelse ligestillet. Ud over de tre ben bygger regeringens affaldspolitik for på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Af høringsnotatet fremgår en henvisning til Affaldsstrategi vedrørende mål og prioritering af initiativer. Af 1. delstrategi fremgår, at grundelementerne skal omsættes til virkelighed gennem forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Og videre pointeres, at det er vigtigt at have fokus på øget genbrug og genanvendelse samt sikre, at kvalitet i affaldsbehandlingen øges, og ressourcerne i affaldet udnyttes, og farlige stoffer i affaldet udskilles - gennem udvikling af behandlingsteknologierne. Endelig henvises til gennemførelse af den ny organisering af affaldssektoren, hvor formålet er at opnå en mere effektiv affaldshåndtering, herunder en mere smart og effektiv forvaltning af miljøreglerne, så der opnås væsentlige administrative lettelser - også for virksomhederne jf. nedenfor om udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven. For 2012 er opstillet mål for genanvendelsen af de samlede affaldsmængder på 65 % og højst 6 % til deponering. Der er udsendt høringsudkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven. Lovforslaget er fremsat den 26. februar en for lovforslaget er, at der den 21. juni 2007 blev indgået en politisk aftale om organisering af affaldssektoren med udgangspunkt i anbefalinger fra 3 nedsatte grupper om henholdsvis "Ændret organisering af affaldssektoren", "Forbrændings- og deponeringsanlæg" og "EU-jura". Lovforslaget indeholder bl.a.: Ny model for genanvendeligt erhvervsaffald Paradigmer for kommunale regulativer Nyt system for affaldsdata Nye principper for gebyrfastsættelse Innovation Funktionsopdelte regnskaber for forbrændings- og deponeringsanlæg Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Lovforslaget får konsekvenser for affaldsområdet, men da det "kun" er et lovforslag, er der ikke taget specifikt højde for det i denne affaldsplan.

6 Side 6 af 22 3 Affaldsplanens opbygning Slagelse Kommunes affaldsplan består af 3 dele: en hovedplan og to bilag. Hovedplan Denne del er hovedplanen. I hovedplanen findes bl.a. kommunens målsætninger, korte resumeer af planens forslag til initiativer inkl. tidsramme ( Kommunens handleplan i korte træk ), I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Slagelse Kommunes affaldsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: hvilke initiativer der er tale om, hvilke krav der skal opfyldes, hvor vi står i dag, hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk), hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne. Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, målopfyldelse, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder: prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, målopfyldelse, status for affaldsordninger, kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 3 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside og på affaldsselskabets

7 Side 7 af 22 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Målsætningen er udarbejdet i overensstemmelse med de nationale udmeldinger herom. Affaldsforebyggelse Kommunen vil i videst mulige omfang arbejde for at begrænse mængden af affald. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer: Undersøge og støtte ordninger for direkte genbrug og herunder arbejde for at optimere affaldssortering, således at direkte genbrug af materialer optimeres Holdningsbearbejdning: Udarbejde/udbrede kendskab til undervisningsmateriale til skoleklasser og andre relevante målgrupper om affaldsminimering Medvirke til at vejlede virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen herunder fremme af intern genanvendelse på virksomheder Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil arbejde for, at materialerne i videst muligt omfang genanvendes i deres oprindelige form og dermed understøtte symbiosetankegangen. Der lægges vægt på bedre sortering, indsamling tæt ved kilden og information om ordningerne. For materialer, hvor direkte genanvendelse ikke er mulig, vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer: Materialerne genanvendes i anden form Alle ikke genanvendelige, brændbare materialer og produkter energiudnyttes. Vurdering af nuværende ordninger kan noget gøres bedre, der vil bl.a. være fokus på fraktionerne: o o o Plast Metal Farligt affald Motivere husstande til at indsamle/kompostere organisk affald, herunder haveaffald Det nuværende høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald fastholdes bl.a. ved kildesortering af byggeaffald via vilkår i kommunens bygge/nedrivningstilladelser Kun materialer og produkter, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, må deponeres Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil arbejde for at reducere miljøbelastningen fra affaldet, og indsatsen vil være rettet mod de mest problematiske stoffer i affaldet. Indsatsen vedrører hele processen fra affaldet produceres til det slutbehandles. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer: Kommunen vil regulere og informere om, at affald til specialbehandling herunder farligt affald - holdes adskilt fra øvrigt affald og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt Minimere klimapåvirkningen af affaldshåndteringen ved: o o At stille krav til køretøjernes miljøbelastning ved affaldsindsamlingen At analysere miljøbelastningen ved valg af ordning ( genbrugsstationsløsning, storskraldsløsning etc. ) for en given affaldsfraktion Information og dialog om affaldshåndteringen med borgere og virksomheder Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil arbejde for øget kvalitet i affaldshåndteringen, når der vælges løsninger på affaldsområdet. I den forbindelse vil kommunen arbejde med følgende delmål/initiativer: Ved udbud af affaldsindsamlingen vil kommunen stille krav om serviceniveau Samarbejde med ambassadører i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger, som medvirker til at optimere affaldshåndteringen Fokus på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger det skal være let at komme af med affaldet, og affaldssystemerne skal være smidige Affaldskonsulentordning fastholdes som vejledende og rådgivende funktion med henblik på at hjælpe virksomhederne 4.2 Kommunens konkrete målsætninger for perioden Ud fra de initiativer, der tages i kommunens affaldsplan, og ud fra det nuværende niveau for at genbruge, forbrænde og deponere affald har kommunen udarbejdet en prognose. Prognosen beskriver forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne og behandlingen heraf i planperioden. Disse forventninger udgør samtidig kommunens konkrete mål for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden. Figur 1 viser: Status for den samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering i 2007 for Slagelse Kommune. Den forventede samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering for 2012 for Slagelse Kommune og for de nationale mål. Det ses af figuren, at affaldet forventes behandlet i overensstemmelse med de nationale mål i Det medfører, at der genanvendelsen skal øges fra 63 % til 65 %, samtidig med at mængden til forbrænding skal nedsættes fra 31 % til 29 %. Deponimængden skal fortsat holdes på maksimalt 6 %. I figur 1 er fordelingen på behandlingsformer angivet i %. Til sammenligning hermed er angivet de tilsvarende nationale mål. Figur 1: Kommunens status for 2007 og målsætningerne for 2012 i forhold til de nationale mål.

8 Side 8 af 22

9 Side 9 af 22 5 Slagelse Kommunes handleplaner Handleplaner De målsætninger, der er opstillet i kapitel 4, søges opfyldt, ved at kommunen iværksætter en række handleplaner/initiativer, som er beskrevet detaljeret i bilag 1 og resumeret i det følgende kapitel. Kommunens handleplaner/initiativer tager udgangspunkt i - og viderefører - nogle af de initiativer, der blev igangsat i den sidste planperiode. Derudover tages udgangspunkt i udmeldinger fra Miljøministeren, bl.a. i forbindelse med udsendelse af høringsudkast til 1. del af affaldsstrategien, som er nærmere beskrevet under kapitel 2. Kommunens handleplaner/initiativer i affaldsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiatver rettet mod erhverv 3. Tværgående initiativer. For de fleste af initiativerne er der planlagt en øget informationsindsats i forhold til borgere, virksomheder, renovationsarbejdere, viceværter mv. Information er et vigtigt virkemiddel, når fx en ny ordning skal igangsættes. Informationsindsatsen er afgørende for, at ordningen bliver kendt og benyttet af borgerne. Selve måden at informere på er også vigtig for at sikre, at budskabet når ud til målgruppen. Det kan være vanskeligt at måle, hvorvidt informationen har medført, at der fx er indsamlet mere affald til genanvendelse. Information kan have langsigtede effekter, som ikke kan måles umiddelbart.

10 Side 10 af 22 6 Handleplan i korte træk

11 Side 11 af 22 Husholdninger Dagrenovation Affaldsforebyggelse Med henblik på at forebygge, at mængden af dagrenovation øges, og i stedet gerne nedsættes, har kommunen fokus på at: 1. Borgerne fortsat foretager en korrekt udsortering af bioaffald til fælleskompostering. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Med henblik på at udnytte ressourcerne i dagrenovationen har kommunen fokus på at øge genanvendelsen for det affald, der bortskaffes med dagrenovationen - herunder emballageaffald og den organiske del af dagrenovationen. For at sikre dette gennemfører I/S KAVO en lokal undersøgelse af restaffaldets sammensætning. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Med henblik på at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet har kommunen fokus på at undgå, at farligt affald bortskaffes med dagrenovationen. For nærmere detaljer henvises til afsnittet om "Farligt affald". Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi Øget kvalitet i affaldsbehandlingen Fortsættelse af samarbejdet med boligforeninger/ større samlede bebyggelser vedr. optimering af dagrenovation - herunder nedgravede løsninger. Husholdninger Haveaffald Affaldsforebyggelse Alle husstande sorterer grønt affald fra til genanvendelse, herunder også haveaffald, via fx hjemmekompostering, fælleskompostering mv. Kommunen vil vurdere kørslen af haveaffald i forhold til udslip af CO 2 Kommunen vil samtidig følge udviklingen med hensyn til behandlingsformer. De initiativer, der i givet fald overvejes er: Informationskampagner Kommunenes eget initiativ

12 Side 12 af 22 Husholdninger Papir/pap Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil: Øge genanvendelsen af papir og pap via kampagner med henblik på at undgå, at genanvendeligt papir og pap bortskaffes med dagrenovationen. Revurdere kubetætheden efter kommunesammenlægningen med henblik på at skabe et ensartet serviceniveau. Kommunenes eget initiativ Husholdninger Glas Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil: Øge genanvendelsen af glas via kampagner med henblik på at undgå, at genanvendeligt glas bortskaffes med dagrenovationen. Revurdere kubetætheden efter kommunesammenlægningen med henblik på at skabe et ensartet serviceniveau. Øget kvalitet i affaldsbehandlingen Kommunen vil: Sætte fokus på indsamlingssystemet med henblik på nedsættelse af skårprocent. Kommunens eget initiativ.

13 Side 13 af 22 Husholdninger Emballageaffald plast Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere den nuværende indsamlingsordning for plast. I den forbindelse undersøges, om indsamlingen via genbrugsstationen er tilstrækkeligt. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi. Husholdninger Emballageaffald jern og metal Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil vurdere resultatet af det igangsatte forsøg med henblik på at vælge den optimale indsamlingsmetode for jernog metalemballage. I den forbindelse indgår også, en vurdering af om indsamlingen via genbrugsstationen er tilstrækkeligt. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi.

14 Side 14 af 22 Husholdninger Storskrald Øge kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil optimere håndteringen af storskrald ved at: Evt. undersøge, om genbrugsstationen er et tilstrækkeligt tilbud til borgerne, når storskrald skal bortskaffes. Samarbejde med 'ambassadører' i foreninger, offentlige institutioner og boligforeninger, som medvirker til at optimere affaldshåndteringen, blandt andet for at sikre direkte genbrug af produkter. Fokusere på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger - det skal være let at komme af med affald, og affaldssystemerne skal være smidige. Orientere borgerne om og andre byttemarkeder. Perioden Kommunens eget initiativ. Husholdninger Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil arbejde for at nedsætte miljøbelastningen fra affald fra husholdninger ved at igangsætte følgende initiativer: iværksætte kampagne for at undgå, at farligt affald og småt elektronik bortskaffes med dagrenovationen overveje indsamling af batterier og småt elektronik til indsamling samtidig med anden henteordning informere om kommunens ordninger for farligt affald. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi.

15 Side 15 af 22

16 Side 16 af 22 Erhverv Dagrenovationslignende affald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Med henblik på at udnytte ressourcerne i dagrenovation har kommunen fokus på at øge genanvendelsen for det affald, der bortskaffes med dagrenovationen - herunder emballageaffald og den organiske del af dagrenovationen. Kommunen overvejer at sætte fokus på udsortering af bioaffald i egne virksomheder og institutioner. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Der er fokus på dagrenovationslignende affald, da fraktionen traditonelt har været blandet sammen med brændbart affald. Dette har givet anledning til problemer i forbindelse med mellemdeponering - og er iøvrigt heller ikke længere tilladt. Perioden Kommunens eget initiativ. Erhverv Emballageaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil i samarbejde med affaldsselskabet arbejde på at motivere virksomheder til at øge genanvendelsen af emballageaffald - særligt metal-, plast- og træemballage. Øget kvalitet i affaldsbehandlingen Øget korrekt udsortering af emballagefraktionerne øger kvaliteten af restfraktionerne og samtidig øges genanvendelsesprocenten. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi.

17 Side 17 af 22 Erhverv Byggeri og anlæg Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil: arbejde for, at det høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald fastholdes kommunen vil derfor have fortsat opmærksomhed på, at anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald benyttes ved alle større byggerier/nedrivninger. Kommunens eget initiativ. Erhverv Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil via det kommunale miljøtilsyn og miljøgodkendelser sætte fokus på, at virksomhederne arbejder på at nedbringe mængden af farligt affald. Derudover vil kommunen via det kommunale tilsyn have fokus på, at virksomhederne håndterer farligt affald adskilt fra øvrigt affald - og at det farlige affald håndteres miljømæssigt forsvarligt. Affaldsforebyggelse Øget fokus på brug af genopladelige batterier og udskiftning af belysningsarmaturer til energisparepærer i kommunale bygninger. Kommunens eget initiativ.

18 Side 18 af 22 Erhverv Prioritering af tilsyn med virksomheder Affaldsforebyggelse I forbindelse med det kommunale tilsyn sætter kommunen fokus på dialog og vejledning om affaldsforebyggelse - og herunder renere teknologi og intern genanvendelse på virksomheder. Derudover vil kommunen: 1. Iværksætte temakampagner rettet mod virksomhedernes muligheder for affaldsforebyggelse i samarbejde med I/S KAVO. I den forbindelse overvejes forslag om etablering af netværk af små virksomheder, der går sammen om initiativer til affaldsforebyggelse, 2. Overveje at initiere benchmarking og awards for virksomheder - en virksomhed, som kan dokumentere at have gjort en indsats for affaldsforebyggelse, belønnes. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil i forbindelse med det kommunale tilsyn arbejde på at motivere virksomheder til at øge genanvendelsen af emballageaffald - særligt metal-, plast- og træemballage. Indsatsen rettes mod virksomheder/brancher med store affaldsmængder. Virksomhederne/brancher udpeges i samarbejde med I/S KAVO. Kommunen vil arbejde for, at det høje genanvendelsesniveau for bygge- og anlægsaffald fastholdes. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil sætte fokus på kvalitet i affaldshåndteringen i forbindelse med virksomhedsgodkendelser og tilsyn. Kommunen vil: 1. Overveje en tilsynskampagne over for udvalgte virksomheder/brancher, 2. Udarbejde informationsmateriale i samarbejde med I/S KAVO om affaldshåndtering til virksomheder med fokus på udvalgte brancher. Evt. i samarbejde med brancheforeninger. Perioden Kommunens eget initiativ. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil: 1. Via miljøtilsyn og miljøgodkendelser sætte fokus på, at virksomhederne arbejder på at reducere affaldsmængder 2. Via det kommunale tilsyn have fokus på, at virksomhederne håndterer farligt affald adskilt fra øvrigt affald, og at det farlige affald håndteres miljømæssigt forsvarligt. Erhverv Erhvervsaffaldskonsulentordning Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil: fastholde erhvervsaffaldskonsulentordningen. Ordningen skal være vejledende og rådgivende. Følgende aktiviteter prioriteres: brancheopdelte kampagner fokus på problematiske affaldsfraktioner fokus på affaldsminimering fokus på sortering af erhvervsaffald. Kommunens eget initiativ.

19 Side 19 af 22

20 Side 20 af 22 Tværgående initiativer Genbrugsstation Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil: i samarbejde med I/S KAVO arbejde på at optimere sorteringen af affaldet på genbrugsstationerne med henblik på at øge genanvendelsen og reducere mængden af affald til forbrænding og deponi. sikre en løbende udvikling af det tilbud til private borgere og erhvervsvirksomheder, som genbrugsstationerne er. Eksempelvis ved at vurdere genbrugsstationernes indretning, trafikale forhold, åbningstider, affaldsfraktioner m.m. Kommunens eget initiativ. Tværgående initiativer Information Affaldsforebyggelse Kommunen planlægger at iværksætte årlige temakampagner rettet mod husholdningers forbrug og affaldsbortskaffelse. evt. at oprette en hjemmeside med tips til borgerne om affaldsforebyggelse - evt. i I/S KAVO-regi. Andre initiativer som en virtuel gruppe, fx Facebook, med tips fra borgerne overvejes - evt. præmiering af "ugens tips". at oplyse om sammenhængen mellem forbrug og produktion af affald evt. i regi af lokalt Agenda 21-arbejde. at iværksætte temakampagner rettet mod virksomheders muligheder for affaldsforebyggelse i samarbejde med I/S KAVO. I den forbindelse overvejes forslag om etablering af netværk af små virksomheder, der går sammen om initiativer til affaldsforebyggelse. at overveje at initiere benchmarking og awards for virksomheder - en virksomhed, som kan dokumenterre at have gjort en indsats for affaldsforebyggelse, belønnes. at udarbejde undervisningsmateriale til skoler og institutioner i samarbejde med I/S KAVO - initiativet vil evt. blive kombineret med hjemmesider til borgere og virksomheder, hvor undervisere kan hente materiale og inspiration om affaldsforebyggelse. at medvirke ved etablering af netværk for kommunens affaldsmedarbejdere på tværs af kommuner og evt. på tværs af affaldsselskaber - hvor erfaringer med affaldsforebyggelse deles med henblik på implementering i den enkelte kommune. Generelt: At medvirke ved udarbejdelse af idékatalog om affaldsforebyggelse, som bl.a. vil indeholde kampagneemner som fx sammenhængen ml. affaldsforebyggelse og klimaeffekter, udvikling af nye måder at informere på - så budskabet bliver taget ind hos målgruppen. At medvirke ved at udarbejde et idékatalog i I/S KAVO-regi om affaldsforebyggende initiativer. At medvirke ved temakampagner i I/S KAVO-området om affaldsforebyggelse - søges gjort nationale i samarbejde med Miljøstyrelsen - idéerne fra Idékatalog om emnet og tværkommunale netværk er grundlaget for kampagnerne. Samtidig vil kommunen bakke op om nationale kampagner om affaldsforebyggelse. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil: Sætte fokus på information, dialog og kampagner over for såvel borgere som virksomheder. Kampagne med henblik på at modvirke henkastet affald. Kampagnen skal være rettet mod borgere, virksomheder og institutioner m.v. Perioden Kommunens eget initiativ.

21 Side 21 af 22 Tværgående initiativer Direkte genbrug Affaldsforebyggelse Kommunen vil undersøge udviklingsmuligheder i den eksisterende ordning, hvor genbrugelige effekter overtages af forskellige frivillige organisationer. Kommunen vil evt. overveje at etablere fælles byttecentraler med øvrige kommuner i I/S KAVO's opland. Kommunens eget initiativ. Tværgående initiativer Klimapåvirkning fra affaldshåndtering Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen og affaldsselskabet I/S KAVO vil have fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen, hvilket medfører at der: ved udbud af transport af affald fra husholdninger, indsamlingsordninger, genbrugsstationerne stilles krav til køretøjerne om: overholdelse af EURO-normer for renovationsbilerne. vedligehold af lastbilerne, så de forurener mindst muligt. arbejde for, at håndteringen af affaldet sker med mindst mulig belastning af klima og miljø. prioritere genanvendelse frem for forbrænding og deponering med henblik på at nedbringe CO 2 - udledningen i forbindelse med affaldsbehandlingen. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi.

22 Side 22 af 22 Tværgående initiativer Henkastet affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil iværksætte en kampagne imod henkastet affald. Kommunens eget initiativ og den nationale affaldsstrategi.

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 Affaldsplan 2005 Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 5 3 NÆSTVED KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 7 3.1 Næstved Kommunes målsætninger

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Status for gennemførelse af Affaldsplan

Status for gennemførelse af Affaldsplan Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 28. april 2016 Status for gennemførelse af Affaldsplan 2014-2024 Reno Djurs ejerkommuner godkendte i efteråret 2014 1 den fælles Affaldsplan 2014-2024. I henhold

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere