Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Vinduesudskiftning 4. Årsregnskab for 2014 ved kassereren 5. Fremtidig virksomhed 6. Indkomne forslag 7. Budget for 2015 ved kassereren 8. Kontingent 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisorer og suppleanter 11. Evt. Ad 1: Bestyrelsesmedlem, Mads Thastrup, Sandbakken 101, foreslået og valgt til dirigent Grundregler for GF: Ad 2: - Max 3 min. pr. argumentering pr. forslag - Der skal holdes en god tone Formandens beretning (vedhæftet som bilag) Beretningen som er udsendt inden Generalforsamling, og som suppleres af brev på Hjemmesiden fra , blev godkendt uden kommentarer. Preben Meineche deltager fra Aarhus Lejerforening Benjamin B Andersen fra DEAS/FS deltager fra kl. 20 til Kl.21.

2 Ad 3: 2. Sagen gennemgået i korte træk. Sagen er behandlet og vi tabte den i Huslejenævnet. I forbindelse med en anke, skal de som anker stille deres forsikring til rådighed. Sagen er ikke anket yderligere på baggrund af Sagens karakter og efter en vurdering af advokat. Der var ingen kommentarer til sagen Ad 4: Regnskabet er udsendt inden generalforsamlingen. Per Berthelsen gennemgik tallene. Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet er godkendt. Ad 5: Tina V.: Vedr. Tagudskiftning, er vi ikke tilfredse med den lappeløsning der er valgt, og som betyder at vi igen skal betale dyrt for stilladser, når de andre sider skal skiftes. Der har været skader undervejs, som det har været svært at få rettet. Bl.a. vandskader. Vi har opfordret DEAS til at indrette det tidligere viceværtkontor til værelser, som kan lejes af beboerne til gæster, hvilket der er et bredt ønske om blandt beboerne. DEAS har stadig ikke svaret på vores ønske! Vi er i forbindelse med vores forespørgsel hos beboerne omkring vinduer/døre, blevet gjort opmærksom på en række andre klagesager, som Bestyrelsen ikke har haft kendskab til tidligere. Det er VIGTIGT, at Beboerrepræsentationen løbende bliver gjort bekendt med den slags forhold, hvis vi skal have slagkraft til at få udvirket reparationer, ændringer hos DEAS/FS. Per: Vi har endnu ikke fået færdiggjort sejlet ved Fælleshuset, som vi allerede besluttede på sidste GF. Årsagen er, at investeringen er større end forventet og det er nødt til at være en holdbar løsning, der er til at betale.

3 Ad 6: Forslag A ved Sandbakken 10: (bestyrelsen bakker op om forslaget) Vedtaget med overvældende 3. flertal Forslag B ved Sandbakken 10: (Teknisk kan det ikke lade sig gøre da ALLE så vil have adgang til vores Hjemmeside). Forslaget er ikke vedtaget Forslag C ved Sandbakken 10: Generelt er folk tilfredse med det der sker. Det er ikke i praksis muligt at håndhæve et sådant forbud. Forslaget er ikke vedtaget: Forslag D ved Lerdalen 30 og Lerdalen 58: Argumentation: Ved en sag kan det risikeres, at huslejen sættes op fremfor at den sættes ned. I øvrigt er det en stor ting, at indklage en sag for boligretten. I den sammenhæng ønskes der et større informationsniveau. Preben: Enten accepterer man og så stiger huslejen hele tiden. Derfor kan det ikke anbefales ikke at gøre indsigelser. DEAS har til opgave at øge huslejen mest muligt for udlejer. Eksempel er Vestervang 1 og Vestervang 2 i Århus, der også administreres af DEAS. V. 1 har løbende gjort indsigelser mod huslejestigninger og V. 2 har ikke. I dag er der en forskel på 1000 kr. på samme typer lejlighed i de 2 komplekser. Huslejenævnet vil iøvrigt ikke sætte huslejen højere op end der er varslet. Der arbejdes med meget korte indsigelsesvarsler, hvorfor Beboerrepræsentationen skal have beføjelse til at køre disse sager. Denne tillid bør der være, når de er valgt. I oplever i år, at der ikke er varslet huslejeforhøjelse, hvilket vi mener er et resultat af de løbende indsigelser. Der ønskes en information inden indsigelse: Forslaget er vedtaget. Evt. indsigelse vil være at se på vores Hjemmesiden Forslag E ved Lerdalen 30 og Lerdalen 58: Forslagsstiller stiller spørgsmål til Lejerforeningens juridiske bistand og om vi er medlem af den rette forening. Det er omsonst at igangsætte sager der tabes. Preben: Der findes nu en DEAS gruppe i Århus Lejerforening, da DEAS er blevet mere og mere aggressiv i deres administration, der bliver fælles problemer løbende taget op og diskuteret. Og der bliver søgt løsningsmodeller. I Huslejenævnet er der en del udfordringer. Situationen er blevet forværret, da bl.a. formanden for nævnet selv er udlejer, hvilket også gælder deres jurist, som er sekretær. Desværre er det kommunale system meget tungt. Sagsbehandlingen har været urimelig lang. De 2 sidste sager I tabte i Huslejenævnet var fra 2013 og Denne bestyrelse har indtil nu, kun gjort indsigelser vedr. vinduer/døre i Lerdalen. Sandbakken er ikke varslet endnu, men kommer givet snart. Aarhus Lejerforening gør sit bedste for at rådgive vores medlemmer bedst mulige med de ressourcer, som Foreningen har til rådighed. Forslaget kan der ikke stemmes om, da det er rejst som et spørgsmål.

4 Forslag F ved Sandbakken 30 og 58: Vedtaget 4. Forslag G ved Lerdalen 60: Etablering af en nedgravet trampolin for at fordele legeområderne i bebyggelsen. Etablering vil koste omkring ca. kr Indlæg: Naboer skal høres så en evt. etablering ikke er til gene. Indlæg: Vedligeholdelse af en trampolin er vigtig, så der ikke sker ulykker. Indlæg: Det er en god ide at fordele legeområderne. Det er dejligt at her er børn og liv. Vigtigt at den kommende generation får gode muligheder. Indlæg: I forbindelse med etablering af den nye legeplads blev det undersøgt om der kunne etableres en trampolin, det blev afvist grundet forsikringsforhold. For: 11, Imod: Et flertal stemte imod. Forslag H ved Lerdalen 60: Bålfad ved legepladsen. Indlæg: Det bliver generende med røg for de omkringliggende lejere. Indlæg: Rengøring af grill vil sikkert blive mangelfuldt Indlæg: Bedre at etablere det ved bålpladsen Afstemning ændres til en etablering ved vores bålsted, hvor der kan planeres og opsættes et nyt bålfad. Forslag er vedtaget. Forslag I ved Sandbakken 59: Etablering af hundegård. Indlæg: Det vil være dumt at tage plads fra børn og parkanlæg. Bedre at gå til Aarhus Kommunes Skovstyrelse og forsøge at få dem til at etablere et hundested. Forslaget er ikke vedtaget. Men Bestyrelsen vil undersøge en skovmulighed. Ad 7: Budgettet er ikke udsendt inden GF. Budgettet vil være på samme niveau som forrige år. Der er ikke indkøbt et sejl til fælleshuset, da investeringen har været større end forventet. Kvaliteten er nødt til at være i orden. Bestyrelsen fortsætter med at finde en løsning.

5 Ad 8: Kontingentet er uændret 20 kr. pr. måned pr. ejendom. 5. Forslaget er vedtaget. Ad 9: Bestyrelsesvalg: Den samlede bestyrelse stiller op igen! Tina Voltelen, Sandbakken 36, mobil , mail: Mads Thastrup, Sandbakken101, mobil , mail: Per Berthelsen, Lerdalen 40, mobil , mail: Mette Borgen, Lerdalen 67, mobil , mail: Trine Maaetoft, Lerdalen 60, mobil , mail: Nyvalgte: Thomas Antoni Secher Sandbakken 101, mobil , mail: Elin Pedersen, Sandbakken 77, mobil , mail: Suppleanter: Inger Bredahl, Lerdalen 13. Anne Berthelsen, Lerdalen 40. Anders Borgen, Lerdalen 67. Ad 10) Revisorer: Klaus Jørgensen, Lerdalen 101. Dorte Stephensen, Lerdalen 18. Suppleant: Hanne Kaster, Sandbakken 89. Ad 11) Evt.

6 Indlæg: Lerdalen 83, området ved indkørslen til Lerdalen kunne ryddes for pil og tidsler og i stedet kunne der f.eks. etableres en trampolin. Det ville være et godt kompromis. 6. Bestyrelsen går videre med et evt. forslag! Og da Pil er stærkt allegifremkaldende, vil vi se at få den væk. Indlæg: Lerdalen 16, ønske om et ekstra fodboldmål på fodboldbanen. Det har der været før, og der var meget støj og larm fra området. Samt en masse store børn, der ikke har hjemme i Sandbakken/Lerdalen. Det er ikke en god ide. Der henvises til Skåde Skole. Indlæg: Ønsker om oprydning ved Ormegaarden. Benjamin fra FS/DEAS har taget dette med tilbage! FS: Benjamin B. Andersen, mobil , mail: er chef for område Vest og vil besvare spørgsmål til FS, som har været under en stor forandring. Han siger; Vi repræsenterer ejerne men skal sikre at lejerne er tilfredse. Det har været en stor udfordring for DEAS, det må vi erkende. Men vi har tjek på det nu! Forretningsmodellen er interessant, når man ringer til Jer så hører man aldring mere fra Jer. Det må være en billig og effektiv måde. Men det er nu ved at være ret irriterende. Vedr. henvendelser ang. Vinduer, så er henvendelser sendt videre til den ansvarlige, som skal tage fat i en entrepenør. Svartiderne i vores service center er nu nede på 30 sekunder. Vores erfaring siden september måned, hvor vi etablerede det nye FS, er at vi får klaret opgaverne rettidigt. Hvis der sker noget andet, så vil Benjamin gerne orienteres direkte på mail om den specifikke hændelse. Der er nu lavet et elektronisk logsystem, som følger og sikrer at en sag bliver gennemført. Hvad skal der ske ved en henvendelse? Servicecentret skal omgående forsøge at afhjælpe problemet. Hvis ikke skal der laves en aftale, helst i det samme opkald. Ellers bliver der ringet tilbage med et specifikt tidspunkt, hvor en håndværker vil møde op. Hvis FS ikke kan svare på problemet, går spørgsmålet videre til de ansvarlige Claus eller Camilla, som så vil kontakte lejeren

7 7. Min oplevelse er, at hvis det er tredjepart som skal ud at kigge på problemet, så går det hurtigt. Hvis det er DEAS selv som skal besigtige problemet, så tager det meget meget lang tid. Taget til efterretning! Hvor mange er stødt imod en mur når I kontakter FS (viceværtydelser)? En del hænder i vejret. Fokus SKAL være på viceværtydelser. Kan lejer efter 14 dage kontakte håndværker, hvis man ikke har modtaget hjælp fra FS? Nej Der er flere småting, som der ved skiftet fra lokale viceværter til FS, ikke længere bliver taget sig af og det betyder at ejendommen forfalder? Hvem tager sig f.eks. af beboere der ikke holder orden? Ingen har interesse i at ejendommen forfalder. Alle DEAS medarbejdere skal sikre at ejendommene står efter forskrifterne. Husorden er en del af Beboerrepræsentationen / Generalforsamlingens ansvar. (Tina V. Der er lige kommet en ny Beboerinformation ud. Der står mange henvisninger i den, og den kan og vil Bestyrelsen gerne arbejde videre med.) Hvordan kan der gå en uge fra man melder en vandskade til tømmeren ringer? Skrammer i forbindelse med isætning af vinduer? Hvem skal fortælle at en tagrende er utæt? Specielt vedr. vinduessagen går det videre til ansvarlige projektleder og her kikser det nok med tilbagemeldingen. Meld ind til FS når der er tagrender der er utætte.

8 8. Der er lavet lappeløsninger på vores stier hvilket betyder voldsomt med vand på stierne. Farligt i regn og ved is/sne. Problemet er noteret. Der må gøres noget ved alger på trapper etc. Fundamentet smuldrer mange steder. Afløb skal renses og der skal fjernes sand. Mange stikkontakter på udvendig lys er sparket af. Ventilationsanlæg kører kun i dagtimerne i kælderrummene, hvilket danner mug og grim lugt i rummene. Det er noteret at der er mange skavanker og det bliver taget med tilbage. Opfordringen er at tage et billede og sende det ind til FS med en SMS eller at ringe til os. Vedr. ind- og fraflytning, ønskes det gjort elektronisk! I stedet for som nu, hvor vi oplever at sedler med fejl, bliver væk. Det arbejdes der på. Vedr. Skabe der er fjernet grundet indsætning af vaske/opvaskemaskine, som er opbevaret af Kim. Hvad sker der nu? FS kan kun forholde sig til fakta og derfor kan tidligere lokumsaftaler ikke tages til efterretning. Fraflytningssynet foretages således at der hele tiden indhentes 3 forskellige tilbud ind, og det billigste tilbud anvendes til renoveringen. Bring spørgsmålet videre til Claus nu, hvis der et aktuelt problem vedr. skabe, så det er behandlet inden en evt. fraflytning!!!! Vedr. services omkring intern hjælp, så kan DEAS endnu ikke fakturere de enkelte lejere, hvorfor dette endnu ikke er muligt. Resten af GF forløb også i en god tone. Der var sørget for sandwich fra en Social økonomisk Cafe KAFFEDAL. Det var der stor tilfredshed med. De kan klare mange opgaver, findes Nørregade 40, 8000 Århus C. tlf Brian Sørensen. Med venlig hilsen. Bestyrelsen

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere