Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata"

Transkript

1 Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Projektet er finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation

2 Rapporten er udarbejdet af: Lea Gulstav Dalgaard, antropolog. Thomas Hohn, projektleder og datalog. Susanne Wollsen, antropolog. Tak for et godt samarbejde Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til projektets partnere for et godt og frugtbart samarbejde. Tak til Regionshospitalet i Randers og til personalet på akut sengeafdeling og akutmodtagelsen for at have taget godt imod os. Personalets imødekommenhed, åbenhed og engagement har haft stor værdi for projektet. Også tak til personalet i SundhedsIT på Regionshospitalet i Randers for sparring og input. Tak til projektdeltagerne fra Systematic og Capgemini for et tæt og godt samarbejde. Og tak til Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for finansiering af projektet. 1

3 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 INTRODUKTION 5 RAPPORTENS INDHOLD 5 EN NY AFDELING 6 FORSKELLIGE SPECIALER - FORSKELLIGE BEHOV 6 KLINIKERNES BEHOV FOR OVERBLIK 7 FORSINKET DELING AF DATA 8 FORÆLDET OVERBLIK 8 DOBBELTDOKUMENTATION 8 EN DIGITALISERING AF GRUPPESEDLEN 8 AT UDVIKLE EN MOBILLØSNING TIL ET SYSTEM I FORANDRING 9 METODE 9 FELTSTUDIER OG PARTICIPATORY DESIGN 9 MOCK-UP 10 WIREFRAMES 11 PROCES 12 SAMARBEJDE OG VIDENDELING 12 FUNKTIONALITET 13 DE MOBILE ENHEDER 13 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITET 14 NY FUNKTIONALITET 14 PROTOTYPETEST OG BRUGER-FEEDBACK 17 PROTOTYPETEST 17 UDFORDRINGER I TESTFORLØBET 17 BRUGER-FEEDBACK 18 KONKLUSION 21 PERSPEKTIVERING 22 2

4 Resumé Følgende rapport er en sammenfatning af etnografiske studier samt anvendelsen af Participatory Design-metoder og test af prototyper i projektet Mobiladgang til logistikdata. Aktiviteterne er udført på Regionshospitalet Randers i perioden december 2011 til juli Projektet er en fortsættelse af Mobiladgang for sundhedspersonale, som havde til formål at belyse, og frembringe mulige løsninger til, hvordan anvendelsen af mobile teknologier kan bidrage til at understøtte og lette sundhedsprofessionelles arbejdsgange. Nærværende projekt har haft til formål at udvikle prototyper til overblik såvel som indblik i data i en klinisk kontekst. Med prototyperne har sundhedsprofessionelle mulighed for at opnå logistisk overblik over patienter på en afdeling samt indblik i den enkelte patients kliniske data. De etnografiske feltstudier og inddragelsen af brugerne i udviklingsprocessen gennem metoder fra Participatory Design er udført af to etnografer fra Caretech Innovation. Studierne har bestået af kvalitative undersøgelser baseret på deltagerobservationer, uformelle interviews og i særdeleshed brugerinvolvering med sundhedsprofessionelle på Regionshospitalet Randers. Feltstudierne har haft det overordnede formål at beskrive og analysere kompleksiteten og nuancerne i de behov, som sundhedsprofessionelle har i relation til mobil understøttelse af logistisk overblik såvel som indblik i patienters kliniske data. Forståelsen af den nuværende praksis på hospitalet og klinikernes brug af overbliksskærme samt gruppesedler har været essentielt for at kunne udvikle prototyper, der på en meningsfuld måde understøtter klinikernes arbejde. Projektet er derfor i høj grad baseret på brugerinddragelse. Klinikernes involvering i Participatory Design-metoder med mock-up modeller og wireframes har været af afgørende betydning i valg af prototypernes design og funktionalitet. Projektarbejdet har båret præg af et godt og tæt samarbejde mellem brugere, udviklere, domæneeksperter og etnografer. Projektet har desuden været af stærk iterativ karakter, som er nødvendig, når målet er, at teknologien bedst muligt skal understøtte og tilpasses de sundhedsprofessionelles behov og ønsker. Til at afprøve de identificerede ideer er der i projektet blevet foretaget prototypeudvikling med efterfølgende test og evaluering i klinikken for at kunne give værdifulde tilbagemeldinger til, hvordan prototyperne kan forbedres og videreudvikles. Her har fokus været på tekniske udfordringer såvel som den daglige anvendelse og de kliniske arbejdsgange. I nogle tilfælde har tilbagemeldinger fra klinikerne ført til flere forbedrede versioner af de enkelte prototyper. Projektet bygger videre på prototyperne fra projektet Mobiladgang for sundhedspersonale, hvor funktionerne prøvesvar, læs journal og TOKS (Tidlig opsporing af Kritisk Sygdom) blev udviklet. De 3

5 tillader klinikerne at se patientens sundhedsdata samt inddatere data i patientens journal. De gav endvidere klinikerne mulighed for at blive notificeret om nye prøvesvar. Mobiladgang til logistikdata adresserer specifikt tre overordnede udfordringer i sundhedsprofessionelles brug af overbliksskærme og såkaldte gruppesedler: Forsinket deling af data, forældet overblik og dobbeltdokumentation. De udviklede prototyper giver klinikerne mobil adgang til data fra overbliksskærmene, som giver logistisk overblik over afdelingens patienter såvel som patienternes kliniske data. Klinikerne kan endvidere opdatere data i EPJ såvel som på overblikskærmene via den mobile enhed. Derudover giver prototypen klinikeren mulighed for at scanne patienters armbånd for herigennem at sikre identifikation af patienten samt få hurtig og mobil adgang til patientens data. 4

6 Introduktion Denne rapport præsenterer en empirisk sammenfatning af etnografiske feltstudier, anvendelse af Participatory Design-metoder og prototypetest, som er udført i perioden december 2011 til juli 2012 på Regionshospitalet Randers i forbindelse med projektet Mobiladgang til logistikdata 1. Projektet er et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Grenå, Systematic 2, Capgemini 3 og Caretech Innovation 4. Baggrunden for projektet er et identificeret behov for et mobilt redskab til at håndtere data fra elektroniske overblikskærme hos klinikerne på Regionshospitalet Randers. Projektet bygger i høj grad på resultaterne fra feltstudier foretaget i projektet Mobiladgang for sundhedspersonale. 5 Erfaringerne fra begge projekter forventes at kunne anvendes af andre hospitaler og i en national udvikling af mobile arbejdsredskaber til klinikere. Projektet Mobiladgang til logistikdata har til formål at undersøge og frembringe mulige løsninger til, hvordan sundhedspersonalet ved hjælp af mobile teknologier får et bedre og mere opdateret overblik over indlagte patienter, deres lokation (stue, seng), behandlingsstatus og de opgaver der skal udføres hos patienterne. Dette ud fra en viden om: 1) At sundhedsprofessionelle bevæger sig meget rundt på patientstuer, gange og kontorer i løbet af en arbejdsdag, således forstået, at den sundhedsprofessionelles arbejdsplads ikke er afgrænset til ét fysisk sted. 2) At sundhedsprofessionelle oplever et øget behov for at have nem og hurtig adgang til opdaterede kliniske og logistiske data uanset, hvor de befinder sig på hospitalet. Formålet med feltstudier, brugerinvolvering og prototypetest har været at opnå viden om, hvordan mobile teknologier kan udvikles på en måde, så de understøtter klinikernes arbejdsgange og hjælper klinikerne til et bedre og mere opdateret overblik over en afdelings patienter samt indblik i patienternes kliniske data. Endvidere hvordan mobile teknologier kan give klinikerne mulighed for at inddatere og opdatere data, når og hvor data opstår. Rapportens indhold Rapporten er inddelt i seks overordnede kapitler; en ny afdeling, klinikernes behov for overblik, metode, proces, funktionalitet, prototypetest og bruger-feedback. Indledningsvis beskriver vi den afdeling på Regionshospitalet i Randers, som udgør konteksten for feltstudierne. Herefter beskriver vi klinikernes behov for logistisk overblik samt deres anvendelse af overbliksskærme og udprintede gruppesedler. 1http://www.caretechinnovation.dk/projekter/mald/Faktaark_Mobil_adgang_logistik_data.pdf 2Systematic er leverandør af EPJ løsningen Columna, som er under idriftsættelse i hele Region Midtjylland. 3Capgemini er leverandør af Bookplan, som er en standard IT løsning til booking og ressourcestyring på hospitaler. Bookplan og Columna betegnes tilsammen som MidtEpj. 4Caretech Innovation er Region Midtjyllands satsning på innovativ sundheds-it 5http://www.caretechinnovation.dk/projekter/mobiladgang/Etnografisk_studie_Mobil_adgang_for_sundhedspers onale.pdf 5

7 Derefter gennemgår vi, hvilke metoder vi har anvendt til at inddrage brugerne i udviklingsprocessen. I forlængelse heraf uddyber vi, hvordan arbejdsprocessen har forløbet dels på Regionshospitalet Randers og dels i det tætte samarbejde mellem Systematic, Capgemini og Caretech Innovation. Herefter beskriver vi den funktionalitet, som er udviklet i prototyperne. Dernæst uddybes det egentlige testforløb af prototyperne, samt brugernes anvendelse, meninger og kommentarer hertil. Slutteligt perspektiverer vi til klinikernes øvrige ønsker til en mobilenhed, som ikke kunne adresseres i dette projekt, men som kan være grobund for fremtidige projekter og produkter. En ny afdeling De etnografiske feltstudier har haft det overordnede formål at beskrive og analysere kompleksiteten og nuancerne i klinikernes arbejdsgange på hospitalet. Projektet har ligesom i det tidligere projekt, haft fokus på at undersøge arbejdskulturer og arbejdsgange både på et specifikt såvel som et mere generelt niveau. Dette for at sikre, at prototyperne i sidste instans ikke blot kan finde anvendelse på en enkelt hospitalsafdeling, men derimod være så rummelige og fleksible, at de kan skaleres til andre afdelinger og på sigt andre hospitaler. Dette projekt har dog haft et mere snævert fokus på det identificerede behov for mobil håndtering af data fra overblikskærme. Feltstudier, brugerinddragelse og prototypetest er foretaget i akutafdelingen (akutmodtagelse samt akut sengeafsnit) på Regionshospitalet i Randers med tilladelse fra hospitalsledelsen og akutafdelingens ledende overlæge. Afdelingen kan betragtes som en ny afdeling, idet der er foretaget en sammenlægning af flere afdelinger pr. 1. januar Sengeafdelingen består af to før adskilte afdelinger: Akut mave- og tarm kirurgisk afdeling og akut medicinsk modtageafsnit. Sengeafdelingen modtager patienter fra akutmodtagelsen, og patienterne er indlagt i op til 24 timer. Akutmodtagelsen er en nyoprettet enhed, som modtager patienter med akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og som indlægges via egen læge, lægevagten eller opkald til 112. De fleste patienter i akutmodtagelsen bliver indenfor få timer udskrevet eller overflyttet til en anden afdeling på hospitalet. Grundet den korte indlæggelsestid er der et stort flow af patienter i akutmodtagelsen såvel som på sengeafsnittet. Det har været lærerigt at følge udviklingen i sammenlægningsperioden, men også en udfordring at udvikle mobilteknologi til en afdeling, der befinder sig i en forandringsproces, hvor personaler med forskellige specialer fra forskellige afdelinger har skullet skabe, og forenes om, en fælles arbejdskultur. Sammenlægningen har endvidere betydet, at der i projektperioden med relativt korte mellemrum er foretaget justeringer af arbejdsgange og rutiner. Det har været en udfordring i forhold til udviklingen af prototyper, idet for eksempel anvendelsen af overbliksskærmene har været under kontinuerlig forandring i perioden. Trods travlhed i afdelingerne i sammenlægningsperioden har vi oplevet stor imødekommenhed for vores tilstedeværelse og megen interesse for projektet. Forskellige specialer - forskellige behov De sundhedsprofessionelle har udtrykt mange forskellige ønsker og behov i forhold til at benytte en mobilenhed i deres arbejdsgange. Dette skyldes ikke blot forskellige specialer, men er ligeledes 6

8 forårsaget af de forskellige arbejdsgange, der er i et akut modtageafsnit og på et sengeafsnit. På et sengeafsnit knytter behovene sig primært til de arbejdsgange, der er i forbindelse med stuegang og journaloptagelse. Her er patientflowet mere statisk end i en akutafdeling, hvor der ofte er stor fluktuation, idet der er en høj rate af patienter der ind- og udskrives. I forhold til klinikernes forskellige specialer har vi også oplevet forskellige behov. Kirurgerne har ofte behov for et begrænset indblik i en specifik sygdomshistorik, såsom tidligere operationer og resultater af undersøgelser, hvorimod medicinerne ofte har behov for et bredere indblik i patientens sygdomshistorie. Disse forskelle stiller krav til, at den udviklede teknologi skal være rummelig og fleksibel og kunne understøtte mange forskelligartede arbejdsgange og behov. Klinikernes behov for overblik Feltstudier fra projektet Mobiladgang for sundhedspersonale identificerede, at AM-listerne 6 på overblikskærmene i afdelingernes kontorer spiller en meget central rolle for de sundhedsprofessionelle i forhold til at opnå logistisk overblik over afdelingernes patienter, patienters lokation, behandlingsstatus og de opgaver der skal udføres hos patienterne. Ligeledes blev det identificeret, at de sundhedsprofessionelle har et behov for at have dette overblik med sig, når de forlader kontoret og bevæger sig rundt på stuer og gange. Afdelingens dynamik og flow gør det særligt vigtigt at have overblik og adgang til opdateret data, så det relevante personale altid er opdateret på blandt andet patientens behandlingsstatus og lokation. Endvidere er det relevant at kunne inddatere data, hvor og når data opstår, så deling af data mellem klinikere optimeres og den enkelte patients behandlingsforløb optimeres bedst muligt. Da overblikskærmene kun findes på afdelingernes kontorer, printer personalet et eksemplar af overblikskærmene, når de går på vagt for at have det med sig i lommen. Dette udprint kaldes en gruppeseddel (se billede til højre). Nogle printer flere eksemplarer af gruppesedlen i løbet af dagen, men mange beholder samme eksemplar igennem deres vagt. De sundhedsprofessionelle anvender først og fremmest de udprintede gruppesedler ved vagtskifte, hvor hvert afgående team overleverer informationer om patienterne til de teams, der går på vagt. Det er både kliniske data og data af blødere art som for eksempel subjektive observationer om patienterne. De sundhedsprofessionelle, som går på vagt, 6 AM-liste er betegnelsen for de lister som figurerer på afdelingernes overblikskærme, og som er en del af Capgeminis Bookplan-løsning. 7

9 noterer de informationer, som de finder relevante på hver deres personlige kopi af gruppesedlen. Herefter anvender de i løbet af deres vagt gruppesedlerne til at notere både personlige påmindelser, data der skal indtastes i EPJ, og data der skal indtastes på overblikskærmene. Klinikerne møder dog nogle udfordringer i forhold til deres brug af gruppesedler. En læge udtaler: Generelt er min holdning nok, at vi skal afskaffe gruppesedlerne af to grunde: 1. Informationerne på gruppesedlerne er ofte ikke opdaterede. 2. Gruppesedlerne indeholder fortrolige informationer og ligger af og til rundt omkring, hvorimod mobilenhederne er låste og ligger i folks lommer. En anden problematik i forhold til brugen af gruppesedler er, at de printes i sort/hvid, hvilket betyder, at klinikerne mister et af de vigtigste redskaber til overblik, nemlig den farve, der angiver prioriteringen af patienterne. Derudover ser de sundhedsprofessionelle flere problematikker i forhold til den nuværende praksis i forbindelse med gruppesedler. Overordnet set handler det om; forsinket deling af data, forældet overblik og dobbeltdokumentation. Forsinket deling af data Idet personalet noterer på hver deres gruppeseddel frem for på overbliksskærmene, sker der ofte en forsinkelse i opdatering og deling af data. En større del af den data de noterer sig, opdaterer klinikerne først i EPJ og på overblikskærmene, når de igen sidder ved en PC og i nogle tilfælde først ved vagtskifte. Det betyder, at overblikskærmene ligeledes på nogle områder ikke altid er opdateret, hvilket medfører forsinket deling af data mellem klinikere. Forældet overblik En af ulemperne ved at anvende udprintede gruppesedler er, at informationerne hurtigt bliver forældede, i takt med at data ændrer sig på overblikskærmene. Det gælder blandt andet data om, hvor patienterne befinder sig, hvis de har flyttet stue eller er blevet kørt til operation. Derudover kan det være data angående patienternes behandlingsstatus eller kliniske data herunder medicinske målinger eller observationer. Desuden giver gruppesedlen ikke et opdateret overblik over nyindlagte såvel som udskrevne patienter. Gruppesedlen, som er et vigtigt redskab til overblik for klinikerne, bliver således ofte til et upræcist og forældet overblik. Dobbeltdokumentation Den nuværende praksis omkring gruppesedler betyder endvidere, at der foregår megen dobbeltindtastning af data. Af de noter, som de sundhedsprofessionelle gør sig på gruppesedlerne, skal nogle afleveres i EPJ, og andre skal herudover fremgå på overblikskærmene. Dette indebærer dobbelte arbejdsgange og indtastningen tager tid. Desuden kan det potentielt øge risikoen for fejldokumentation. En digitalisering af gruppesedlen I projektet Mobiladgang for sundhedspersonale efterspurgte klinikerne en løsning, der kan understøtte deres behov for mobil adgang til data fra overblikskærme og gruppesedler. De sundhedsprofessionelle har naturligvis ikke kun behov for adgang til at se data. De har ligeledes behov for at inddatere data og dele data med hinanden, når og hvor disse data opstår. I projektet Mobiladgang for sundhedspersonale 8

10 var en sådan løsning udenfor projektets rammer. Men grundet efterspørgslen blev projektet Mobiladgang til logistikdata oprettet, og her har fokus været, hvordan man kan digitalisere gruppesedlen og give sundhedspersonalerne mulighed for at håndtere data fra overblikskærmene på mobile enheder. At udvikle en mobilløsning til et system i forandring I forbindelse med afdelingernes sammenlægning har vi erfaret, at klinikere med forskellige specialer benytter overbliksskærmene på forskellige måder. I sammenlægningsfasen har overbliksskærmene derfor ofte ændret udseende, kategorier og kolonner over flere omgange. Dette skyldes, at ITafdelingen løbende finder pragmatiske løsninger for at tilpasse systemet til klinikernes behov. I sammenlægningsperioden har klinikere med forskellige specialer skullet tilpasse sig hinandens måde at arbejde på og dermed også tilpasse sig hinandens måde at anvende overbliksskærmene. For eksempel kommer klinikerne med kirurgisk speciale fra en afdeling, hvor der ikke tidligere er anvendt AM-lister men i stedet simple Excel-tabeller. Det har været en udfordring for klinikerne at vænne sig til nye arbejdsgange såvel som nye redskaber, og samtidig en stor udfordring for os, idet vi har skullet tilpasse den mobile løsning til et system i konstant forandring. Det har derfor været nødvendigt for os at benytte en del tid på den indledende undersøgende proces for at navigere os nærmere ind på klinikernes prioriteringer, ønsker og behov i brugen af overbliksskærme, og hvordan disse bedst muligt kan understøttes mobilt. Metode Feltstudier og Participatory Design Den metodiske tilgang i projektet har været præget af etnografiske feltstudier kombineret med metoder fra Participatory Design 7. Projektet bygger på feltstudier foretaget i projektet Mobiladgang for sundhedspersonale. Her udførte tre etnografer fra Caretech Innovation deltagerobservation og interviews med de sundhedsprofessionelle i perioden januar 2011 til marts 2012 for at afdække de sundhedsprofessionelles arbejdsgange og identificere behov for mobil adgang til EPJ-data. Et vigtigt aspekt i de etnografiske metoder har været kombinationen af deltagerobservation og interviews. Kombinationen betyder, at man opnår forståelse for, at arbejdsgange i praksis er meget mere komplekse end i teorien. Ved flere lejligheder har sundhedspersonalerne beskrevet specifikke arbejdsgange, men gennem observation har vi lært, at arbejdsgangene i praksis ofte er meget mere komplekse, end de beskrives. Det var ligeledes ved at følge personalerne i deres hverdag, at det blev særligt iøjnefaldende, at teknologier til understøttelse af kliniske arbejdsgange må tage højde for de 7 Participatory Design er en tilgang til udvikling der gennem forskellige metoder aktivt inddrager brugerne i udviklingsprocessen. 9

11 mange afbrydelser, klinikere oplever i deres hverdag. Brugsscenarierne, som vi har haft behov for at indsamle viden om, har således krævet, at vi både har observeret sundhedspersonalerne og taget del i deres hverdag og samtidig talt med dem om, hvad de gør. En mere udførlig beskrivelse af feltstudierne kan læses i rapporten Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data 8. I projektet identificeredes flere behov end det var muligt at udvikle prototyper til, hvoraf det mest interessante var klinikernes behov for mobil adgang til AM-lister. På baggrund heraf oprettedes nærværende projekt. Mobiladgang til logistikdata startede ligeledes ud med feltstudier med fokus på brugen af gruppesedler og behovet for mobil adgang til logistisk data fra overblikskærme. Sideløbende mødtes deltagere fra projektgruppen til workshops med henblik på, tidligt i forløbet, at begynde at udvikle koncepter og løsningsforslag på baggrund af den allerede eksisterende viden. Dette udmundede i en række mock-upmodeller, som vi fik feedback på i klinikken. Selvom feltstudierne havde kunnet medvirke til at identificere udfordringer og behov behøvedes nogle mere konkrete redskaber såsom mock-upmodeller til at hjælpe med at identificere konkrete brugsscenarier og mere specifikke behov for data. Mock-up En mock-up kan være en simpel model af papir eller pap, som kan anvendes til dialog med brugerne om både indhold, form og navigation i en fremtidig teknologisk løsning. Mock-up modeller kan bruges som metode til at identificere og gennemgå konkrete brugsscenarier, hvor teknologien tænkes ind som en aktiv medspiller. Fordelene ved mock-up-modeller er, at de er billige at lave og fleksible at anvende. En mock-up lægger op til, at brugeren leger med den og ændrer på den og øger dermed graden af innovation. 9 Brugerne kan følge med i, hvad der sker, og det bliver nemmere at kommunikere konkret om brugsscenarier såvel som tekniske løsningsforslag. Så snart noget befinder sig på en mobil enhed, så opfordrer det ikke længere i lige så høj grad til ændringer, fordi det ser mere færdigt ud og dermed mere kompliceret at ændre. Desuden sker der ting inde i en mobilenhed, som er usynlige for brugerne. Med en mock-up er kompleksiteten reduceret, og det er muligt for brugeren at følge med i, og ikke mindst påvirke, hvad der skal ske. Når man inddrager brugerne, for eksempel gennem en mock-up, er det endvidere medvirkende til at øge brugernes oplevelse af medejerskab over teknologien, hvilket er positivt, når teknologien på sigt skal integreres i arbejdsgangene. 8http://www.caretechinnovation.dk/projekter/mobiladgang/Etnografisk_studie_Mobil_adgang_for_sundhedspers onale.pdf 9 Design at work: cooperative design of computer systems / ed. by Joan Greenbaum and Morten Kyng Hillsdale: Lawrence Erlbaum,

12 Vi har haft forskellige mock-up modeller i brug på forskellige tidspunkter i forløbet og med forskellige formål for øje. Nogle har været meget simple og er blevet tegnet og klippet ud, idet en situation opstår i mødet med brugerne. Det var blandt andet aktuelt, da vi skulle have brugerne i tale omkring deres prioriteringer af de forskellige komponenter fra overblikskærme, og i hvilken rækkefølge de ønskede dem på mobilenheden. Med udklippede komponenter blev det muligt for klinikerne at prioritere individuelt, og det gav mulighed for en konkret dialog om indhold. På billedet til højre ses en sygeplejerske, der bidrager med sine meninger til systemet via en primitiv mock-up, som blev lavet på stedet for at give sygeplejersken noget håndgribeligt at tale ud fra. Andre mock-up-modeller var, som billedet til venstre viser, mere udførlige og detaljerede og gav mulighed for at få brugerne i tale om både indhold, funktionalitet og navigation. Her kunne klinikerne i højere grad inddrages i beslutninger om, hvordan det gav mening at navigere i systemet. Disse mock-up-modeller kunne desuden tages med ud på kontorerne og stuerne, hvorved det blev muligt at opnå en mere konkret dialog om teknologiens anvendelse i specifikke arbejdsgange. Wireframes Efter at have tilpasset mock-up-modellerne med brugerne blev der udarbejdet wireframes, i dette tilfælde pdf-filer, som blev lagt på mobilenhederne. Her kunne brugerne ikke tegne og ændre, men navigere sig igennem systemet, som det på det givne tidspunkt var tiltænkt at skulle fungere. Wireframe-formatet lægger ikke i lige så høj grad op til redigering og leg, fordi det udviser en højere grad af færdighed. Derimod giver det brugerne muligheden for at se og forstå, hvordan deres ideer og kommentarer til mock-up-modellerne var blevet inddraget og anvendt. Og det gav dem et billede af, hvordan systemet ville kunne komme til at se ud på en mobilenhed. 11

13 Proces Samarbejde og videndeling Projektforløbet har været kortere end sædvanligt, idet der allerede eksisterer meget baggrundsviden om de kliniske arbejdsgange samt klinikernes udfordringer og behov fra projektet Mobiladgang for sundhedspersonale. Derfor har de etnografiske feltstudier været mindre eksplorative og drejet sig om specifikke afklaringer i forhold til anvendelsen af overblikskærme og gruppesedler. Projektet har båret præg af et godt og tæt samarbejde mellem brugere, udviklere, domæneeksperter og etnografer. Det har primært været etnograferne, der har stået for aktiviteterne i felten, men ansatte fra både Systematic og Capgemini har ligeledes besøgt Regionshospitalet Randers for at afklare spørgsmål af mere teknisk karakter. Det har givet en god referenceramme i projektgruppen, at ikke kun etnograferne har haft viden om den specifikke felt. Inddragelsen af domæneeksperter, der har stor viden om kliniske arbejdsgange såvel som EPJ, har været frugtbart i forhold til at kvalificere observationer fra felten og sikre prototypernes generelle relevans. Videndeling er primært foregået på projektmøder, hvor projektgruppens deltagere har været i dialog omkring klinikernes udfordringer, ønsker og behov såvel som tekniske muligheder og begrænsninger. Skitser, som på billedet til højre, er blevet tegnet for at visualisere og dokumentere diskussioner og beslutninger omkring indhold, funktionalitet og navigation. Diskussioner fra projektmøder har ofte givet anledning til yderligere spørgsmål, som etnograferne er vendt tilbage for at undersøge i felten. Processen har derfor også været af iterativ karakter, idet der er foregået en gensidig vekselvirkning mellem aktiviteterne i felten og aktiviteterne i projektgruppen og udviklingsprocessen. På samme vis har udvikling og fremvisning af mock-up modeller, prototypeudvikling, prototypetest og prototypetilpasninger haft samme iterative struktur og vekselvirkning mellem feltstudier, brugerfeedback og udvikling, dette ses på figuren på næste side. 12

14 Figuren, ovenfor, viser den iterative proces, hvor de røde linjer illustrerer samarbejdet mellem etnografer, domæneeksperter og udviklere. Krydspunkterne på linjerne symboliserer videndelingen og erfaringsudveksling. De røde bølger illustrerer, at processen startede eksplorativt ud i det første projekt og senere blev mere indsnævret til specifikke foci og arbejdsgange. De blå pile viser de forskellige aktiviteter i felten hos de sundhedsprofessionelle. At pilene går begge veje symboliserer, at der er en gensidig vekselvirkning mellem aktiviteterne i felten og aktiviteterne i projektgruppen og udviklingsprocessen. Den iterative proces blev desuden styrket af, at der blev besluttet, at der skulle udvikles to prototyper i projektet både for at videreudvikle og tilpasse prototypen på baggrund af det feedback, der måtte komme fra første testperiode samt for at udvikle og afprøve ny funktionalitet. Funktionalitet De mobile enheder Vi har benyttet to forskellige mobile enheder i testforløbet: Samsung Galaxy Nexus (telefon, 4,65", Android 4.0) og Samsung Galaxy Tab 7.7 (tablet, 7,7", Android 3.2). Valget om at anvende to forskellige mobile enheder skyldes et ønske om at opnå viden om, hvilke enheder der egner sig bedst til hvilke arbejdsopgaver, men også for at lære om, hvilke enheder der egner sig bedst til specifikke funktioner på en mobilenhed. Der kan dog ikke tegnes et entydigt eller generelt billede af, at klinikerne foretrækker en bestemt størrelse mobilenhed. Der er mange individuelle holdninger og behov såvel som forskellige arbejdsgange, der skal understøttes. Vi oplevede i høj grad relevansen af, at brugerne i testperioden havde mulighed for at vælge mellem forskellige størrelser. En sygeplejerskes kommentar til denne problemstilling var: Vi vil ikke påduttes noget, der ikke giver mening. Så kommer vi ikke til at bruge det. Caretech Innovations anbefaling på baggrund af brugerstudierne er, at valg af enhed bør besluttes af den enkelte kliniker efter en eventuel prøveperiode. 13

15 Grundlæggende funktionalitet Prototyperne bygger videre på funktionaliteten, som blev udviklet i Mobiladgang for sundhedspersonale 10, som kort beskrevet giver klinikerne mulighed for at læse patienternes journal, se patienternes prøvesvar og abonnere på notifikation ved nye prøvesvar samt videresende patienter til hinanden med henblik på sparring. Desuden kan de se og inddatere TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom), som er en arbejdsgang, der indebærer måling og dokumentation af vitale værdier på patienterne. TOKS-funktionen er blevet udbygget i nærværende projektperiode på baggrund af ønsker fra klinikerne. Forbedringen og udbygningen består i, at læger nu kan ordinere TOKS, og at både læger og sygeplejersker nu kan se en mere detaljeret visning af TOKS-værdier (herunder delscorer og delværdier). Ny funktionalitet AM-lister Den nye funktionalitet bygger grundlæggende på funktionen fra afdelingernes AM-lister. Som beskrevet udprinter klinikerne eksemplarer af disse overblikskærme, som de medbringer i lommerne for at have overblikket med sig på gangene og hos patienterne. Det er problematisk, at denne praksis medfører, at klinikerne ikke har et opdateret overblik, samt at det medfører dobbeltdokumentation og forsinket deling af data. Formålet med den nye funktionalitet er således at gøre data fra overblikskærmene mobil, eller med andre ord at gøre gruppesedlen digital. Det lyder umiddelbart simpelt, men det giver naturligvis ikke mening blot at nedskalere overblikskærmen til en mobil enhed. Der har været mange overvejelser at gøre sig i forhold til, hvordan man giver det bedste overblik over kompleks data på en mobil enhed og præsenterer data på en meningsfuld måde. Ligeledes har inddatering af data på en hensigtsmæssig og brugervenlig måde været et fokusområde. Indledningsvist har vi, i samarbejde med klinikerne, identificeret den vigtigste basisinformation, der er nødvendig, når man skal danne sig et overblik over patienterne på en afdeling, og som derfor skulle fremgå på mobilenhedens AM-lister. Resultatet blev: Navn, cpr-nummer, lokation, prioritering (angivet med farve), behandlingsstatus (angivet med bogstaver samt farve), hvilket speciale patienten tilhører, samt første linje af det klinikerne har skrevet om patientens diagnose på AM-listen. (Se billede til venstre). Afdelingen opererer med mange forskellige AM-lister, idet hvert team har sin liste. Sengeafsnittet er inddelt i fire teams, og akutmodtagelsen er inddelt i to teams. Derudover findes for eksempel lister over patienter, der er på vej til enten sengeafsnit eller akutmodtagelse. På den mobile enhed kan man vælge to primære lister, hvorfra man kan se de patienter, der er på de pågældende lister, og hvorfra man kan hente patienter til sin personlige liste. Ønsker man at se andre lister, kan man vælge dem fra en samlet oversigt

16 Mine patienter Fra AM-listerne kan man vælge at tilføje patienterne til sin personlige liste, mine patienter (se billede til højre). Dette er en funktion, som lever videre fra Mobiladgang for sundhedspersonale. Klinikerne foretager ofte en opdeling af patienter mellem sig ved vagtskifte og har derfor en særlig interesse i nogle patienter frem for andre. Ved at have muligheden for at tilføje dem til en personlig liste, frasorterer man dermed meget information, som ikke er nødvendig for én. Man kan ligeledes tilgå patientdata samt tilføje patienter til sin personlige liste via søgning på cpr-nummer eller ved scanning af patientens armbånd. Scanning af armbånd Med enheden kan de sundhedsprofessionelle scanne patientens armbånd. Det har været et ønske fra klinikerne, at kunne bruge enheden til at scanne og registrere for eksempel medicin i forbindelse med udlevering og dokumentation. De har også udtrykt ønske om at kunne scanne patienters armbånd, når patienter for eksempel køres til røntgen eller returnerer fra røntgen for bedre registrering af patienters identifikation og lokation. I dette projekt ville man gerne undersøge perspektiverne i stregkodescanning, men det var desværre ikke muligt at koble scanning på genstande eller i forbindelse med lokation. Dog blev det besluttet at tilføje en funktion, så klinikerne kan scanne patientens armbånd for herigennem direkte at tilgå patientens data (patientresumé). Patientresumé Patientresumé indeholder data om patienten fra både EPJ og fra AM-lister. Man navigerer hertil, når man trykker på en patient på en AM-liste eller fra Mine patienter. I patientresumé er data fra EPJ og AM-lister vist i forskellige komponenter eller bokse. Hver kolonne på en AM-liste svarer til en komponent på mobilenheden. Her findes: Diagnose Sygepleje Behandlingsplan Afdeling Hjælp Diæt Forventet indlæggelse FV/BV/SPL (Tilknyttet personale) Speciale/journal 15

17 Hertil kommer komponenten bookede aftaler som er data fra Bookplan, der giver klinikeren mulighed for at se eventuelle fremtidige ambulante aftaler, som patienten har. Ligeledes har hver funktionalitet fra Mobiladgang for sundhedspersonale hver deres komponent (prøvesvar, læs journal og TOKS). Basisinfomationen (navn, cpr-nummer, lokation, prioritering behandlingsstatus og speciale) vises ligeledes igen i patientresuméet. Patientresuméet indeholder desuden information om, hvorvidt der er registreret noget i OBS og CAVE i EPJ 11. Billedet ovenfor viser et udsnit af patientresuméet. Patientresumé er forskellig for læger og sygeplejersker. De to faggrupper har ikke det samme informationsbehov, ej heller samme arbejdsgange, og derfor er det besluttet at have to profiler. Profilen registreres, når man logger på mobilenheden. Lægeprofilen indeholder for eksempel ikke komponenterne sygepleje og hjælp samt inddatering af TOKS. Sygeplejeprofilen indeholder blandt andet ikke komponenten ordiner TOKS, da det er lægens opgave. Ligeledes er der skelnet mellem de to profiler i læs journal, men her med mulighed for at skifte visning uanset profil. Inddatering af data fra mobilenheden Mobilenheden viser ikke blot data fra EPJ og AM-lister, men giver klinikerne mulighed for at inddatere data mobilt. Det gælder både opdateringer af blandt andet patientens lokation og behandlingsstatus, som kan ændres ud fra forudbestemte valgmuligheder. Ved inddatering af data i de forskellige kolonner på overblikskærmene, hvor klinikerne selv skal skrive, er der mulighed for at vælge mellem nogle forudbestemte ordforslag. Når klinikerne opdaterer mobilenheden, opdateres data på AM-listerne såvel som i EPJ. Klinikerne kan desuden oprette en ny patient på AM-listerne via mobilenheden. Personlig note Klinikerne har mulighed for at skrive en personlig note på patienten. Denne note fremgår kun på den profil, klinikeren er logget ind på og fremgår, indtil klinikeren sletter noten eller sletter patienten fra mine patienter. Denne funktionalitet blev udviklet på baggrund af klinikernes behov for at foretage noter på gruppesedlerne, som billedet til højre viser. Feltstudierne indebar en grundig analyse af, hvilke former for noter, klinikerne foretager sig på gruppesedlerne for at sikre, at prototyperne tillader klinikerne at notere sig de data, de har behov for. Over flere uger indsamlede vi klinikernes gruppesedler og gennemgik hver enkelt for at foretage en kategorisering. Klinikernes noter består som regel af blødere data som for eksempel påmindelser om arbejdsopgaver, information om pårørende, subjektive iagttagelser eller kontaktoplysninger. Tidligere noterede de også ofte resultater fra TOKS målinger. Disse skrives nu som regel direkte ind via TOKS- 11 OBS indeholder information om fx genoplivning. CAVE indeholder information om eventuelle allergier. 16

18 funktionen på mobilenheden. Mange af noterne foretages, netop fordi gruppesedlerne bliver forældede i takt med at data på overblikskærmene ændrer sig, og i takt med at de deler data mundtligt. Prototypetest og bruger-feedback Prototypetest Prototypetesten er foregået i perioden april 2012 juni 2012 og udført i en iterativ proces over to omgange for at give plads til at udvikle og forbedre prototypen baseret på den feedback, der måtte komme i første testperiode. I alt 12 sundhedsprofessionelle bestående af både læger og sygeplejersker har anvendt enhederne i deres daglige arbejde, og flere har fået en introduktion til systemet og givet feedback hertil. Nogle testbrugere var med i Mobiladgang for sundhedspersonale, mens andre ikke før har været præsenteret for de mobile enheder. Testen er udført med etnograferne som operationelle supportere og observatører i felten, mens udviklere fra Systematic og Capgemini har fungeret som tekniske supportere. Efter testperiodens officielle udløb fortsatte flere af klinikerne med at bruge enhederne, hvilket opfattes som et tegn på, at systemet er blevet til mere end blot en prototype, men er blevet et meningsfuldt arbejdsredskab for klinikerne, selvom der er et stykke vej til et egentlig produkt. Udfordringer i testforløbet At udføre prototypetest i den kliniske såvel som andre kontekster er naturligvis ikke uden udfordringer. De udfordringer, vi har stået overfor i dette projekt, har været af teknisk, logistisk og organisatorisk karakter. De tekniske udfordringer har blandt andet bestået i, at hospitalets trådløse netværk, i nogle områder af afdelingen, har haft dårligt signal. Det betyder, at de mobile enheder ofte har svigtet bestemte steder på afdelingen. Denne udfordring har haft indflydelse på klinikernes brug af mobilenheden. En bruger fortæller: Jeg ville have brugt den mobile enhed mere, hvis den ikke "gik ned" hele tiden. Jeg oplevede i slutningen af en nattevagt på TOKS-runden, at den lukkede ned fire gange, mens jeg var ved at TOKSE tre patienter. Det duer ikke. Jeg glemte de værdier, jeg allerede havde skrevet ind, og mobilenheden havde slettet dem, da den så igen var startet op. Derfor er jeg holdt op med at bruge mobilenheden. Der var dog flere klinikere, der så igennem fingre med det, til tider, ustabile netværk og fortsatte med at anvende prototypen. Vi har erfaret, at det, i forbindelse med en fremtidig løsning, er nødvendigt, at hospitalernes trådløse netværk er stabilt, så klinikerne kan benytte systemet uforstyrret i deres arbejdsgange. De logistiske udfordringer har blandt andet omhandlet overlevering af enheder og opladere til klinikerne, registrering af enheder samt identificering af ikke-opdaterede enheder. I forbindelse med opdateringer af systemet har det endvidere været nødvendigt at indsamle nogle af enhederne, som ikke kunne opdateres automatisk i felten, men skulle opdateres manuelt hos virksomhederne. Denne 17

19 erfaring har vist os, at et testforløb kan forløbe lettere, hvis alle mobilenhederne automatisk kan opdateres på afstand. Sidst men ikke mindst har afdelingen, som nævnt, befundet sig i en periode med sammenlægning og heraf en naturlig travlhed og fokus på nye kollegaer og nye arbejdsgange. Derfor har der også generelt været mindre overskud til at engagere sig i et nyt system, og ved travlhed har mange klinikere holdt sig til kendte rutiner frem for at tilegne sig nye. Sådanne udfordringer vil altid finde sted i et dynamisk og foranderligt miljø, og er noget man må være forberedt på og løbende forholde sig til i processen. Bruger-feedback Feedback fra brugerne er indsamlet ved hjælp af semistrukturerede interviews både i forbindelse med udlevering af enheder, og efter klinikerne har testet enhederne og anvendt dem i en periode i deres daglige arbejde. Derudover har vi efterspurgt skriftlig feedback pr. mail fra brugerne, idet vi havde problemer med at træffe alle i testperioden. Den skriftlige feedback var med til at kvalificere kommentarer, vi havde modtaget i felten. Nedenfor præsenteres overordnede pointer fra testforløbet. Overordnet positiv feedback Overordnet set har brugerne været positive over for prototyperne, idet de kan mærke, at enheden efterhånden får flere og flere funktioner, der kan være medvirkende til at understøtte og lette deres arbejdsgange. At kunne se data og opdatere data på overblikskærmene via den mobile enhed har haft en stor wow-effekt hos brugerne. De har været imponerede og begejstrede, og det har givet en større grad af helhedsoplevelse af mobilenhedens funktioner. Klinikerne udtrykker, at de i høj grad kan mærke, at de er blevet inddraget og har haft indflydelse på udviklingen af prototyperne. De har værdsat, at de er blevet lyttet til, når de har foreslået nye funktioner til systemet. Fra gruppeseddel til mobilenhed Det primære formål med prototyperne var, at klinikerne kunne undgå at printe gruppesedlen ud og i stedet benytte prototyperne på mobilenheden, som hele tiden er opdateret. De fleste klinikere printer dog stadig gruppesedlen ud, når de går på vagt, men mener at mobilenheden kan erstatte gruppesedlen på sigt, når den har mere funktionalitet. En sygeplejerske udtaler: Den (mobilenheden) kan nok godt erstatte gruppesedlen, men vi er jo vant til at printe den ud. Det er rigtig rart, at den her mobil er opdateret. Andre føler sig mere trygge ved gruppesedlen: Det smarte ved gruppesedler er, at man kan skrive på dem. Du har et problem, hvis det her (systemet) går ned, siger en læge. Samtidig er der enkelte klinikere, der slet ikke anvender gruppesedlen længere, men udelukkende benytter mobilenheden. En sygeplejerske fortæller: Der er jo kvantespring fra papir til mobilenhed, for papiret viser jo ingen farver. Jeg kan ikke hurtigt danne mig et billede af, hvilke patienter der er kritiske på gruppesedlen ( ) Det er bestemt et brugbart redskab. Jeg tror, jeg vil prøve at skippe gruppesedlerne helt, og så bare bruge den her enhed. Det er fedt det her. Nu ser jeg absolut ingen grund til at gå ud og printe. Som disse udtalelser 18

20 viser, så er der forskellige holdninger til prototypen, men dog overvejende en positiv indstilling til at integrere den i arbejdsgangene nu eller på sigt. Forskellige arbejdsgange og forskellig brug af prototypen De forskellige holdninger til prototyperne bunder også i klinikernes forskellige arbejdsgange såvel som tilgange til arbejdet. En udviklingssygeplejerske fortæller for eksempel, at hun har det bedst med at tage udgangspunkt i patienten frem for journalen. Det vil sige, at hun først går ud til patienten og taler med patienten. Mange andre kan ikke forestille sig at gå ud til patienten, før de har læst i journalen. Det viser, hvor forskelligt klinikerne tilgår deres arbejde uanset rolle, køn, erfaring og så videre. En væsentlig forskel i klinikernes brug af prototyperne er, at læger sjældent opdaterer overbliksskærmene men anvender dem primært til at opdatere sig på. Det er primært sygeplejerskernes opgave at foretage opdateringerne. Lægerne opdaterer derfor også sjældent AM-listerne via mobilenheden. Der er ligeledes forskel på klinikernes brug af notesfunktionen. Nogle klinikere, ofte de mere erfarne, gør sig sjældent personlige notater om patienterne, mens andre foretager mange notater enten på papir eller på mobilenheden. At prototyperne er i test i en begrænset periode har desuden indflydelse på nogle klinikeres anvendelse af notesfunktionen. En læge fortæller: Det bruger jeg generelt ikke så meget. Jeg laver mine notater i journalen. Måske ville jeg gøre det, hvis enheden var min gennem længere tid. Jeg føler nu, at jeg har den til låns på ubestemt kort tid og bruger derfor ikke tid på at notere en masse der, som måske er væk om et par måneder. Det opleves generelt som et kvalitetsløft, for personalerne, at de kan svare patienter og pårørende på spørgsmål med det samme på stuen ved at anvende mobilenheden frem for at skulle til PC en, og det anses som et godt redskab til en optimere dialogen om blandt andet blodprøvesvar med patienten. Enkelte klinikere finder det grænseoverskridende at anvende mobilenheden hos patienterne. Det skyldes især, at klinikerne kan være nervøse for, hvorvidt patienten forstår, at enheden er et arbejdsredskab og ikke en privat mobiltelefon. Endvidere kan få klinikere blive nervøse for at stå med et nyt teknisk redskab hos patienten, som de endnu ikke føler sig helt fortrolige med at benytte. 19

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data

Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data Fotograf: John Bräuner Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere:

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Mobil adgang for sundhedspersonale

Mobil adgang for sundhedspersonale 2012 Fotograf: Helle Brandstrup Larsen Vision Projektet Mobiladgang for Sundhedspersonale har søgt at udforske og frembringe mulige løsninger til, hvorledes mobile teknologier og services kan bidrage til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

- og bedre informerede klinikere

- og bedre informerede klinikere Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Udgangspunkt Udfordring: Flere kronikere og behandlingstilbud - ikke flere klinikere

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere