Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 85 Folketinget Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om sygedagpenge m.v. for bedre at udnytte den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen)) 1 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2011, som ændret ved lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:»sker anmeldelsen via den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen), sendes oplysningsskemaet fra SDPI-løsningen til den sygemeldte umiddelbart efter anmeldelsen.«2. I overskriften før 35 indsættes efter»arbejdsgiver«:»eller arbejdsløshedskasse«. 3. I 35 indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse skal anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag. Anmeldes sygefraværet for sent, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, på hvilken måde medlemmet kan anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen samt regler om arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede ledige medlemmer om pligten til at anmelde sygefravær og om proceduren i forbindelse med medlemmets anmodning om sygedagpenge efter lovens 38.«4. Overskriften før 38 affattes således:»lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge fra kommunen« , stk. 1-5, affattes således:» 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet. Har lønmodtageren modtaget løn under sygefraværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens sidste refusionsanmodning. Stk. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at udfylde blanketten, som udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen. Stk. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra SDPIløsningen trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Har lønmodtageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Stk. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen. Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmodning sker tidligere end fastsat i stk. 1, 3 eller 4.«6. I 38, stk. 6 ændres»stk. 1 eller 2«til:»stk. 1, 3, 4 eller 5«. Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr BE004932

2 2 7. I 38, stk. 7, 1. pkt. ændres»anmelde«til:»anmode«og»anmeldelse«til:»anmodning«. 8. I 38, stk. 7, ophæves 2. pkt. 9. Overskriften før 40 affattes således:»arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær til kommunen« , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:» 40. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10. Stk. 2. En arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest en uge efter, at udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10. Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtageres sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 14 dage efter 1. fraværsdag.«stk. 2 bliver herefter stk I 40 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelse af sygefraværet. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«12. Efter 40 indsættes før afsnit IV:»Arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefravær til kommunen 40 a. Arbejdsløshedskassen skal anmelde et dagpengeberettiget ledigt medlems sygefravær til medlemmets opholdskommune senest en uge efter, at medlemmet har givet besked om sygefraværet til arbejdsløshedskassen. Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen. Stk. 3. Medlemmet skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelsen af sygefraværet. Er medlemmet ikke enig i de af arbejdsløshedskassen afgivne oplysninger, skal medlemmet senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«13. I 59, stk. 2 og 3, ændres»4 uger«til:»5 uger«. 14. I 59, stk. 4, ændres»4 uger«til:»5 uger«og»21 kalenderdage«til:»30 kalenderdage«. 15. I 59 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet til SDPI-løsningen ved anmodningen om refusion. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. april 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 1, træder i kraft den 2. juli Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, har virkning for udsendelse af oplysningsskemaer i sager, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker den 2. juli 2012 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, lovens 1, nr. 10, og 40 a, stk. 1 og 2, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, har virkning for anmeldelse af sygefravær i sager, hvor 1. sygefraværsdag er den 2. april 2012 eller senere. Stk , stk. 1, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere, som modtager en blanket til brug for anmodning om sygedagpenge fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere med 1. sygefraværsdag efter den 25. marts 2012, hvor der ikke er afsendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Stk , stk. 7, 2. pkt., i lov om sygedagpenge som ophævet ved denne lovs 1, nr. 8, vil fortsat finde anvendelse for de sygedagpengesager, som ikke omfattes af 38, stk. 1 og 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5. Stk. 6. Lovens 1, nr. 11, 40 a, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, og lovens 1, nr. 15, har virkning for underretningsbreve udsendt fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udsendelse af oplysningsskema fra SDPI-løsningen til sygemeldte borgere Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Ændring af anmeldelsesfrist for en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet, samt fastsættelse af frist for lønmodtagerens pligt til at orientere kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet via SDPI-løsningen Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Indførelse af pligt for en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under sygefraværet, til at anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen, ændring af det tidspunkt, hvorfra lønmodtagerens frist for anmodning om sygedagpenge fra kommunen regnes fra, m.v Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4. Indførelse af pligt for arbejdsløshedskassen til at anmelde lediges sygefravær til kommunen, indførelse af pligt for ledige til at anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen, ændring af det tidspunkt, hvorfra den lediges frist for anmodning om sygedagpenge fra kommunen regnes fra, m.v Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Kommunernes administration i forbindelse med oprettelse af syge- og barseldagpengesager er blevet væsentlig lettet gennem de senere år. Det skyldes kravet om anvendelse af den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen). SDPI-løsningen er reguleret ved lov nr. 283 af 15. april Med SDPI-løsningen er det sikret, at de nødvendige oplysninger til brug for oprettelse af en syge- og barseldagpengesag bliver afgivet digitalt, og dermed at sagen kan oprettes digitalt i kommunens fagsystemer. Det har sparet kommunerne for administrativt arbejde, opgjort til nettobesparelser på i alt 96 mio. kr. årligt. Ligeledes er arbejdsgiverne blevet sparet for administrative byrder svarende til 112 millioner kr. årligt. Effektivisering af sygedagpengeindberetningerne stopper ikke her. Der er fortsat effektiviseringspotentiale i forbindelse med administrationen af sygedagpengesager, og disse skal analyseres og vil blive gennemført løbende. Det gælder f.eks. muligheden for at anvende indkomstregisteret til beregning af sygedagpengesatsen. Formålet med dette lovforslag er, at tilpasse sygedagpengelovens regler om anmeldelse af sygefravær og om anmodning af sygedagpenge fra kommunen for at opnå optimal udnyttelse af SDPI-løsningen. I lovforslaget foreslås for det første at udsendelse af oplysningsskemaet til sygemeldte borgere skal ske fra SDPIløsningen. Det vil sikre, at en sygemeldt borger ikke modtager flere breve med få dages mellemrum i begyndelsen af sygefraværsperioden. Brevene genereres automatisk og samsendes, hvilket sparer tid for de kommunale sagsbehandlere og reducerer udgifterne til porto. Udsendelse af oplysningsskemaet fra SDPI-løsningen vil ligeledes kunne sikre, at arbejdsgiverens anmeldelsespligt kan rykkes fra 4 til 5 uger, uden at det går ud over kommunens mulighed for at kunne iværksætte opfølgning overfor sygemeldte borgere inden udgangen af den 8. uge, som loven foreskriver. Formålet med lovforslaget er endvidere at få ensrettet reglerne om, hvem der har pligt til at anmelde en lønmodtagers sygefravær til kommunen samt fristerne for anmeldelse. Det skal sikre, at flest mulige sygedagpengesager oprettes via SDPI-løsningen med dertil hørende kontrolelementer og ef-

4 4 fektiviseringspotentiale i kommunerne. Derved kan der frigøres ressourcer til brug for en effektiv sygeopfølgning. Det vil således være hensigtsmæssigt, at sygedagpengesagen i forhold til kommunen altid startes op ved, at den sygemeldtes arbejdsgiver eller arbejdsløshedskasse afgiver oplysningerne til SDPI-løsningen. Sygemeldte, der ikke modtager løn under sygefraværet, skal dernæst anmode om sygedagpenge hos kommunen. Der foreslås, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn til den sygemeldte under sygefraværet, fremover skal anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen senest 5 uger regnet fra lønmodtagerens 1. fraværsdag. Forslaget betyder, at anmeldelsesfristen bliver udvidet med en uge, hvilket skal ses i sammenhæng med udvidelsen af arbejdsgiverperioden til 30 kalenderdage fra 2. januar 2012, jf. lov nr af 22. december Med forslaget sikres, at der ikke oprettes sygedagpengesager i kommunerne, som ikke bliver så langvarige, at der skal ske udbetaling af sygedagpenge fra kommunen. Forslaget sikrer således, at de kommunale sagsbehandlere ikke anvender tid på disse sager. Det foreslås endvidere at indføre en anmeldelsespligt for en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under sygefraværet, samt for arbejdsløshedskassen, når der er tale om et sygemeldt dagpengeberettiget ledigt medlem af arbejdsløshedskassen. Det vil sikre, at sygedagpengesagen oprettes via SDPI-løsningen med dertilhørende kontrolelementer og effektiviseringspotentiale i kommunerne. Derved kan der frigøres ressourcer til brug for en effektiv sygeopfølgning. Arbejdsgiveren og arbejdsløshedskassen har i dag pligt til at afgive oplysninger via SDPI-løsningen til kommunen til brug for lønmodtageren eller den lediges sygedagpengesag. Det nye med denne del af forslaget er således alene, at der indføres en frist til at anmelde sygefraværet og i den forbindelse at afgive de samme oplysninger som i dag. Fristen foreslås fastsat til 14 fra lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge til lønmodtageren under sygefraværet. Udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, foreslås fristen fastsat til en uge efter, at udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt. Fristen for arbejdsløshedskassen anmeldelse af den lediges sygefravær til kommunen foreslås fastsat til en uge fra den lediges anmeldelse af sygefraværet til arbejdsløshedskassen. Der er derfor ligeledes behov for at fastsætte en pligt for et sygemeldt dagpengeberettiget ledigt medlem til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen, svarende til den pligt som en lønmodtager i beskæftigelse i dag har til at anmelde sygefraværet til arbejdsgiveren. På den måde sikres, at det fortsat er den sygemeldte, som har pligt til at initiere opstart af sygedagpengesagen. Derudover er der behov for at justere tidspunktet, hvorfra anmodningsfristen for henholdsvis en lønmodtager og et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, som skal modtage sygedagpenge fra kommunen, beregnes. I dag beregnes fristen på en uge fra 1. sygefraværsdag. For et dagpengeberettiget ledigt medlem af arbejdsløshedskassen og en lønmodtager, der skal have udbetalt sygedagpenge fra kommunen, foreslås det, at disse skal anmode om sygedagpengene ved at udfylde en blanket, der udsendes sammen med det underretningsbrev, som sendes fra SDPIløsningen, foranlediget af arbejdsgiver eller arbejdsløshedskassens anmeldelse. Fristen foreslås fastsat til 8 dage fra afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen. På den måde sikres, at den sygemeldte får samme frist for returnering af oplysningsskema og for anmodning om sygedagpenge fra kommunen. Lovforslaget ændrer ikke på de gældende anmeldelsesfrister for selvstændige erhvervsdrivende eller anmodningsfristen for en lønmodtager, der ikke er i et aktuelt ansættelsesforhold eller dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udsendelse af oplysningsskema fra SDPI-løsningen til sygemeldte borgere Gældende ret Det fremgår af sygedagpengeloven, at kommunen skal sende et oplysningsskema til den sygemeldte ved anmeldelsen af sygefraværet i en løbende sag, dvs. sager, hvor der ikke i forbindelse med anmeldelsen er registeret en raskmeldingsdato. Den sygemeldte skal returnere det udfyldte oplysningsskemaet til kommunen senest 8 dage efter afsendelsen, medmindre andet aftales med kommunen. I dag sender kommunen oplysningsskemaet til den sygemeldte, når anmeldelsen om sygefraværet er modtaget i kommunen, og der i fagsystemet er oprettet en sygedagpengesag. Udover oplysningsskemaet modtager sygemeldte, når fraværet er anmeldt via SDPI-løsningen, et underretningsbrev, hvori der orienteres om de oplysninger, indberetteren har givet i SDPI-løsningen. Sygemeldte, der ikke modtager løn under sygefraværet fra en arbejdsgiver, skal afgive oplysninger til kommunen ved returnering af underretningsbrevet til kommunen Den foreslåede ordning Det foreslås, at i de situationer, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker via SDPI-løsningen, sendes oplysningsskemaet automatisk fra løsningen umiddelbart efter anmeldelsen af sygefraværet. Derved vil den sygemeldte modtage underretningsbrevet og oplysningsskemaet på én gang. Derved sikres, at den sygemeldte alene modtager ét samlet brev i starten af fraværsperioden. Der ændres med forslaget ikke på den sygemeldtes frist til at svare senest 8 dage efter afsendelsen af oplysningsskema-

5 5 et. Fristen vil fremgå af underretningsbrevet, som sendes til den sygemeldte. SDPI-løsningen vil automatisk påføre den korrekte dato for fristens udløb sat i forhold til datoen for afsendelsen af oplysningsskemaet. SDPI-løsningen vil ved påføring af fristen tage højde for, om den sidste dag for fristen er en lørdag, en søndag, en helligdag, Grundlovsdag d. 5. juni, Juleaftensdag d. 24. december eller Nytårsaftensdag d. 31. december. Helligdage, der ikke altid falder på en søndag, er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Udløber fristen på en af de ovennævnte dage, vil SDPIløsningen anføre fristens udløb til den følgende førstkommende hverdag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkninger 2.2. Ændring af anmeldelsesfrist for en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet, samt fastsættelse af frist for lønmodtagerens pligt til at orientere kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet via SDPI-løsningen Gældende ret Det fremgår af sygedagpengeloven, at en arbejdsgiver, som udbetaler løn under sygefraværet udover arbejdsgiverperioden, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune inden 4 uger regnet fra lønmodtagerens 1. fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via SDPI-løsningen. Begrundelsen for, at arbejdsgiveren skal anmelde sygefravær, der varer ud over arbejdsgiverperioden, er, at kommunen derved kan blive bekendt med sygefraværet og iværksætte sygeopfølgning, herunder udsende oplysningsskemaet samt afholde første opfølgningssamtale inden udgangen af 8. sygefraværsuge. Ved lov nr af 22. december 2010 blev arbejdsgiverperioden udvidet fra 21 til 30 kalenderdage pr. 2. januar Herefter skal en arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 21 kalenderdage. Det betyder, at en arbejdsgiver fra 2. januar 2012 har pligt til at anmelde sygefravær, som har varet over 21 kalenderdage, men hvor der er en raskmelding inden udløbet af arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage. For at sikre, at kommunerne alene modtager besked om det længerevarende sygefravær, kan arbejdsgiveren i dag først signere anmeldelsen i SDPI-løsningen fra dag 15 efter første fraværsdato. Først efter signering bliver indberetningen stillet til rådighed for kommunen. For at hjælpe arbejdsgiverne med at holde styr på indberetningerne og fristerne for anmeldelse, har SDPI-løsningen indbygget et venteregister. Det er et register, som gemmer arbejdsgiverens indberetninger, der endnu ikke kan signeres og afleveres til kommunen. Venteregistret giver besked til arbejdsgiveren, når det bliver muligt grundet tidsfristerne at signere indberetningen. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under lønmodtagerens sygefravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold. En arbejdsgiver, som ønsker at modtage sygedagpengerefusion, skal anmelde refusionskravet til lønmodtagerens opholdskommune. Anmeldelsen skal ske via SDPI-løsningen. SDPI-løsningen sender herefter et underretningsbrev til lønmodtageren med information om arbejdsgiverens anmeldelse af refusionskravet, samt de oplysninger arbejdsgiveren har afgivet i den forbindelse. Lønmodtageren skal, såfremt han er enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, ikke foretage sig yderligere. Er lønmodtageren derimod ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren kontakte kommunen. Der er ikke i sygedagpengeloven fastsat en frist for lønmodtagerens pligt til at kontakte kommunen. I praksis har det vist sig, at der kan gå lang tid, før lønmodtageren kontakter kommunen, hvilket giver risiko for, at kommunen udbetaler sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren, som derefter må tilbagebetales Den foreslåede ordning Det foreslås, at anmeldelsesfristen ændres fra 4 til 5 uger regnet fra lønmodtagerens 1. fraværsdag for en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet udover arbejdsgiverperioden. Ændringen vil betyde, at arbejdsgiverne i de ca sygeforløb med en varighed på over 30 kalenderdage, fremover vil have 5 uger til at få indberettet fraværet til kommunen. Ændringen vil endvidere betyde, at arbejdsgiverne i ca sygeforløb ikke længere skal anmelde sygefraværet til kommunen, idet lønmodtagerne er raskmeldt mellem den 22. og 30. kalenderdag. Kommunen vil undgå, at der bliver oprettet sager, som ikke vil blive til en»udbetalingssag«for kommunen. Der vil således være tale om administrative lettelser for både arbejdsgiveren og kommunen. Ved ændring af arbejdsgiverens anmeldelsesfrist fra 4 til 5 uger, vil fristen for signering i SDPI-løsningen blive justeret, så signeringen kan ske fra dag 23 fra 1. fraværsdag. Venteregistret vil ligeledes blive ændret som følge af de nye anmeldelsesfrister, så arbejdsgiveren fortsat få besked om, at der kan ske signering. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 10, og bemærkningerne Det foreslås endvidere, at en lønmodtager får pligt til at kontakte kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, såfremt lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelsen af sygefraværet.

6 6 Fristens længde er fastsat ud fra, at den skal passe med den frist, som den sygemeldte har for at returnere oplysningsskemaet til kommunen, jf. pkt Tilsvarende foreslås at gælde, når arbejdsgiveren anmoder om løbende refusion. Forslaget vil sikre, at kommunen inden udbetaling af refusion til arbejdsgiveren har modtaget eventuelle oplysninger fra lønmodtageren, der kan have betydning for udbetalingen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 11 og nr. 15, og bemærkningerne 2.3. Indførelse af pligt for en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under sygefraværet, til at anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen, ændring af det tidspunkt, hvorfra lønmodtagerens frist for anmodning om sygedagpenge fra kommunen regnes fra, m.v Gældende ret Det fremgår af sygedagpengeloven, at en lønmodtager har pligt til at anmelde sygefraværet til arbejdsgiveren tidligst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse. Det fremgår endvidere af sygedagpengeloven, at lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Har arbejdsgiveren udbetalt sygedagpenge, skal anmeldelse ske senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmeldelsen har frem til 1. september 2011 kunnet ske ved en papirblanket. Før lønmodtageren afleverede papirblanketten til kommunen inden fristen på en uge fra 1. fraværsdag, udfyldte arbejdsgiveren side 1 af blanketten med oplysninger om lønmodtagerens ansættelses- og lønforhold, om fraværet samt om, hvorvidt arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge eller løn i hele eller dele af arbejdsgiverperioden. Oplysningerne er nødvendige for, at kommunen kan træffe afgørelse om lønmodtagerens ret til sygedagpenge samt beregning af disse. Arbejdsgiveren har siden 1. september 2011 haft pligt til at afgive oplysningerne på side 1 digitalt via SDPI-løsningen. Der er i dag ingen frist for, hvornår arbejdsgiveren senest skal afgive oplysningerne via SDPI-løsningen. Når arbejdsgiveren afgiver oplysninger via SDPI-løsningen, genererer SDPI-løsningen et underretningsbrev - svarende til side 2 af den tidligere papirblanket - som sendes automatisk til den sygemeldte. Den sygemeldte har pligt til at kontakte kommunen, hvis der er fejl i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet. Derudover skal den sygemeldte, for at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, afgive nogle få yderligere oplysninger samt underskrive underretningsbrevet og sende det til kommunen. Det fremgår af sygedagpengeloven, at lønmodtagerens anmodning skal være kommunen i hænde inden udløbet af anmeldelsesfristen, dvs. senest på ugedagen efter 1. fraværsdag. Anmodningen til kommunen anses for at være sket rettidigt, hvis underretningsbrevet er lagt i kommunens postkasse inden kommunens lukketid, uanset hvornår postkassen rent faktisk tømmes. Indgiver lønmodtageren anmodning om sygedagpenge efter fristen, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget i kommunen. Kommunen har mulighed for at udbetale sygedagpenge fra tiden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis en kortere overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren til brug for anmeldelse af sygefraværet har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Anmeldelsesfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden Den foreslåede ordning Det foreslås, at en arbejdsgiver, der alene udbetaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen senest en uge efter, at udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt. En arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen senest 14 dage efter 1. fraværsdag. Arbejdsgiverens pligt til at anmelde sygefraværet til kommunen skal ses i sammenhæng med lønmodtagerens pligt til at anmelde sygefraværet til arbejdsgiveren tidligst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse. Det er således fortsat lønmodtageren, som har en pligt til at initiere opstart af sygedagpengesagen. Arbejdsgiverens anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som arbejdsgiveren i dag har pligt til at afgive til lønmodtagerens sygedagpengesag. Det nye ved forslaget er således, at arbejdsgiveren i disse situationer får en pligt til at anmelde sygefraværet inden for en frist. Der er ingen ændring i, hvilke oplysninger arbejdsgiveren har pligt til at afgive. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 10, og bemærkningerne Det foreslås endvidere, at lønmodtageren får pligt til at kontakte kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, såfremt lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet til SDPI-løsningen. Fristens længde er fastsat ud fra, at den skal passe med den frist, som den sygemeldte har for at returnere oplysningsskemaet til kommunen, jf. pkt Kontakter lønmodtageren først kommunen efter fristen for at meddele, at han ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, vil det ikke i sig selv have konsekvenser for lønmodtagerens eventuelle ret til sygedagpenge. Efter retssikkerhedslovens 11, stk. 2, har en borger dog pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for udbetaling af en offentlig ydelse. Manglende overholdelse af

7 7 oplysningspligten kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen kan kræve ydelsen tilbagebetalt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 11, og bemærkningerne Det foreslås endelig, at lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, skal anmode om sygedagpenge fra kommunen. Fristens længde er fastsat ud fra, at den skal passe med den frist, som den sygemeldte har for at returnere oplysningsskemaet til kommunen, jf. pkt Skulle der ikke være sendt et underretningsbrev fra SDPIløsningen til lønmodtageren trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren, skal lønmodtageren kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge senest 3 uger fra 1. fraværsdag, hvis lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Har lønmodtageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er stoppet. Indgiver lønmodtageren anmodning om sygedagpenge efter fristen, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget i kommunen. Kommunen har mulighed for at udbetale sygedagpenge fra tiden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Anmeldelsesfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4-8, og bemærkningerne 2.4 Indførelse af pligt for arbejdsløshedskassen til at anmelde lediges sygefravær til kommunen, indførelse af pligt for ledige til at anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen, ændring af det tidspunkt, hvorfra den lediges frist for anmodning om sygedagpenge fra kommunen regnes fra, m.v Gældende ret Det fremgår af sygedagpengeloven, at sygedagpenge bl.a. ydes til ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Sygedagpengene til den ledige udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg. Det fremgår af sygedagpengeloven, at medlemmet ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen skal anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Til brug for kommunens sagsbehandling om medlemmets ret til sygedagpenge skal arbejdsløshedskassen afgive oplysninger om medlemmets forsikringsstatus og arbejdsløshedsdagpengesatsen. Det fremgår af sygedagpengeloven, at arbejdsløshedskassen skal afgive oplysningerne via SDPI-løsningen. Der er ikke fastsat en frist for arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysningerne. Medlemmet har mulighed for at registrere sygdom på»min side«på Jobnet. Jobnet sender derefter automatisk besked om sygemeldingen til medlemmets arbejdsløshedskasse. Når arbejdsløshedskassen modtager besked om medlemmets sygdom, indberetter arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger til kommunen via SDPI-løsningen. Derved startes sygedagpengesagen i kommunen. Medlemmet vil herefter modtage et underretningsbrev fra kommunen via SDPI-løsningen med kopi af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har indberettet. Medlemmet skal dernæst give nogle yderligere oplysninger på underretningsbrevet og sende det til kommunen. Når underretningsbrevet modtages i kommunen, anses den ledige for at have anmeldt sygefraværet og anmodet om sygedagpenge. Anmeldelsen til kommunen anses for at være sket rettidigt (inden for en uge fra 1. fraværsdag), hvis underretningsbrevet er lagt i kommunens postkasse inden kommunens lukketid, uanset hvornår postkassen rent faktisk tømmes. Indgiver medlemmet anmodning om sygedagpenge efter fristen, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget i kommunen. Kommunen har mulighed for at udbetale sygedagpenge fra tiden før anmodningsdagen, når medlemmet på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis en kortere overskridelse af fristen skyldes, at medlemmet til brug for anmeldelse af sygefraværet har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Anmeldelsesfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden Den foreslåede ordning Det foreslås, at et dagpengeberettiget ledigt medlem får pligt til at anmelde sygdom til arbejdsløshedskassen på første sygedag. Derved sikres, at det fortsat er den ledige, som har en pligt til at initiere opstart af sygedagpengesagen. Meddelelsen til arbejdsløshedskassen kan ske ved registrering på»min Side«på Jobnet. Har medlemmet ikke mulighed for at foretage registrering på Jobnet på første sygedag, kan medlemmet kontakte arbejdsløshedskassen eller jobcenteret. Anmelder medlemmet sygefraværet senere end 1. sygedag, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra kommunen fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet. Et medlem, der først på tredje sygedag giver meddelelse om sygefraværet til arbejdsløshedskassen, vil således ikke få

8 8 ret til sygedagpenge fra kommunen på 1. og 2. sygefraværsdag. Der vil heller ikke være ret til arbejdsløshedsdagpenge for disse 2 dage, idet medlemmet ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Det nye ved forslaget er, at medlemmet får en pligt til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag, samt at konsekvensen ved manglende anmeldelse til arbejdsløshedskassen vil betyde, at medlemmet kan miste retten til sygedagpenge, frem til anmeldelsen sker. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne Det foreslås endvidere, at arbejdsløshedskassen får pligt til at anmelde det dagpengeberettigede lediges sygefravær til kommunen inden en uge fra arbejdsløshedskassen har modtaget besked om medlemmets sygefravær. Anmeldelsen skal ske via SDPI-løsningen og arbejdsløshedskassen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for kommunens behandling af den lediges sygedagpengesag. Det nye ved forslaget er, at arbejdsløshedskassen får en pligt til at anmelde sygefraværet over for kommunen inden for en uge. Der er ingen ændring i, hvilke oplysninger arbejdsløshedskassen har pligt til at afgive. Det foreslås endvidere, at medlemmet får pligt til at kontakte kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, såfremt medlemmet ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet til SDPI-løsningen. Fristens længde er fastsat ud fra, at den skal passe med den frist, som den sygemeldte har for at returnere oplysningsskemaet til kommunen, jf. pkt Kontakter medlemmet først kommunen efter fristen for at meddele, at han ikke er enig i de oplysninger som arbejdsløshedskassen har afgivet, vil det ikke i sig selv have konsekvenser for medlemmets eventuelle ret til sygedagpenge. Efter retssikkerhedslovens 11, stk. 2, har en borger dog pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for udbetaling af en offentlig ydelse. Manglende overholdelse af oplysningspligten kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen kan kræve ydelsen tilbagebetalt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 12, og bemærkningerne Det foreslås endelig, at medlemmet senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, skal anmode om sygedagpenge fra kommunen. Fristens længde er fastsat ud fra, at den skal passe med den frist, som den sygemeldte har for at returnere oplysningsskemaet til kommunen, jf. pkt Skulle der ikke være sendt et underretningsbrev fra SDPIløsningen til medlemmet trods anmeldelsen af sygefraværet til arbejdsløshedskassen, skal medlemmet kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge senest 3 uger fra 1. fraværsdag. Indgiver medlemmet anmodning om sygedagpenge efter fristen, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget i kommunen. Kommunen har mulighed for at udbetale sygedagpenge fra tiden før anmodningsdagen, når medlemmet på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Anmeldelsesfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræde. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne Afslutningsvis foreslås, at det er arbejdsløshedskassen som skal vejlede medlemmet om pligten til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag, samt om den ændrede anmeldelsesprocedure. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes at indebære mindreudgifter i kommunerne på 4,4 mio. kr. i 2012 og 8,8 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, idet den ændrede anmeldelsesfrist betyder færre anmeldte sygedagpengeforløb til kommunen, og brugen af SDPI-løsningen betyder mindre administration m.v. i forbindelse med udsendelse af oplysningsskemaer. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ændret anmeldelsesfrist og brug af SDPI-løsningen Mio. kr Kommuner -4,4-8,8-8,8-8,8 Staten 0,0-0,0-0,0-0,0 I alt -4,4-8,8-8,8-8,8 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Pligten til at anmelde sygefraværet medfører ikke yderligere administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet arbejdsgiveren allerede i dag har pligt til at afgive oplysningerne det nye er således, at de skal gøre det inden en uge.

9 9 Ændringen af anmeldelsesfristen fra 4 til 5 uger indebærer en administrativ lettelse for arbejdsgiverne i form af færre sygeforløb, der skal anmeldes til kommunen, da disse er raskmeldt mellem den 22. og 30. kalenderdag. Lovforslaget har været sendt til høring i Erhvervs og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR). CKR ser positivt på forslaget om at ændre anmeldelsesfristen fra 4 til 5 uger for en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet udover arbejdsgiverperioden. CKR vurderer på baggrund af, at arbejdsgiverne ikke længere skal anmelde sygefravær svarende til ca sygeforløb for lønmodtagere, der raskmeldes mellem den 22. og 30. kalenderdag, at forslaget medfører mindre administrative lettelser for virksomhederne. For så vidt angår arbejdsgivernes pligt til at anmelde sygefraværet, vurderer CKR ikke, at virksomhederne pålægges en administrative byrde, da der ikke er ændringer i, hvilke oplysninger arbejdsgiveren har pligt til at oplyse. CKR vurderer, at lovforslaget samlet set indeholder lettelser i virksomhedernes administrative byrder svarende til ca timer årligt på samfundsniveau. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget indeholder flere elementer, som samlet set har positive administrative konsekvenser for borgerne. Udsendelsen af oplysningsskema fra SDPI-løsningen vil medføre en administrativ forenkling for borgeren, idet der fremover alene vil komme ét samlet brev i begyndelsen af sygefraværet. Pligten for et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse til at anmelde sygefraværet fremrykkes fra inden for 1 uge til på 1. sygefraværsdag, i lighed med en lønmodtager som har en arbejdsgiver. Ændring af reglerne om lønmodtagerens pligt til at anmode om sygedagpenge vurderes at medføre begrænsede positive administrative konsekvenser for lønmodtageren, idet lønmodtagerens frist for anmodning fremover først regnes fra udsendelse af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ankestyrelsen, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening, Danske Advokater, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Den Kooperative Arbejdsgiver og Interesseorganisation i Danmark, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Frie Funktionærer, Foreningen af Statsforvaltningsjurister og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kom-statmuner og regioner 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Kommuner: 2012: 4,4 mio. kr. 2013: 8,8 mio. kr. 2014: 8,8 mio. kr. 2015: 8,8 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, Ingen Ingen kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Mindre lettelse Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

10 10 Administrative konsekvenser for borgerne som samlet set har positive administrati- Lovforslaget indeholder flere elementer, Ingen ve konsekvenser for borgerne. Der henvises til punkt 5. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter sygedagpengelovens 11, stk. 3, skal kommunen sende et oplysningsskema til den sygemeldte ved anmeldelse af sygefravær i løbende sager. Den sygemeldte skal svare senest 8 dage efter afsendelsen af oplysningsskemaet, medmindre andet aftales med kommunen. Det foreslås, at i de situationer, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker via SDPI-løsningen, skal oplysningsskemaet sendes fra løsningen umiddelbart efter, at anmeldelsen af sygefraværet er sket. Oplysningsskemaet vil blive udskrevet og kuverteret automatisk. Der ændres med forslaget ikke på den sygemeldtes frist til at svare senest 8 dage efter afsendelsen af oplysningsskemaet. Fristen vil fremgå af det underretningsbrev, som sendes til den sygemeldte sammen med oplysningsskemaet, idet SDPI-løsningen automatisk vil påføre den korrekte dato for fristens udløb på baggrund af datoen for afsendelsen af oplysningsskemaet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensrettelse af overskriften som følge af forslaget om at sygedagpengelovens 35 fremover skal omhandle anmeldelse af sygefravær til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, jf. forslagets 1, nr. 3. Til nr. 3 Efter sygedagpengelovens 35, stk. 1, skal en lønmodtager anmelde sygefravær til arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at anmode om sygedagpenge fra kommunen, skal anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Det fremgår af sygedagpengelovens 38, stk. 1. Til brug for kommunens sagsbehandling om medlemmets sygedagpenge skal arbejdsløshedskassen afgive oplysninger om medlemmets forsikringsstatus og arbejdsløshedsdagpengesats. Efter sygedagpengelovens 38, stk. 4, skal arbejdsløshedskassen afgive oplysningerne via SDPI-løsningen. Det foreslås, at et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse skal anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag, svarende til en lønmodtagers pligt til at anmelde sygefravær til arbejdsgiveren. Derved sikres, at arbejdsløshedskassen hurtigt får besked om sygefraværet, og derved kan indberette de nødvendige oplysninger til kommunen via SDPI-løsningen. Det foreslås i 35, stk. 4, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler om, på hvilken måde medlemmets anmeldelse til arbejdsløshedskassen kan finde sted. Der vil blive fastsat regler om, at medlemmet kan anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen ved enten at foretage registrering af sygdommen på Min Side på Jobnet, ved kontakt til arbejdsløshedskassen eller ved kontakt til Jobcentret. Uanset hvilken af de tre måder medlemmet vælger at give meddelelse om sygdom, vil medlemmet have opfyldt pligten til at give arbejdsløshedskassen besked om sygdommen. Det skal ses i lyset af de digitale muligheder, der eksisterer i dag, hvorefter en registrering af sygdom på Jobnet eller til Jobcentret bliver registreret i det fælles datagrundlag, og automatisk sendes til arbejdsløshedskassen, således at arbejdsløshedskassen kan foretage anmeldelse af sygefraværet til kommunen. Anmelder medlemmet sygefraværet senere end 1. sygedag til arbejdsløshedskassen, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet. En fyldestgørende grund kan f.eks. være, at medlemmet af helbredsmæssige årsager, herunder ved hospitalsindlæggelse, ikke er i stand til at overholde fristen. Et medlem - der ikke har en fyldestgørende grund - som først på tredje sygedag giver meddelelse til arbejdsløshedskassen om sygefraværet, vil således ikke få ret til sygedagpenge fra kommunen på 1. og 2. sygefraværsdag. Der vil heller ikke være ret til arbejdsløshedsdagpenge for disse 2 dage, idet medlemmet ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Tilsvarende vil gælde i den situation, hvor arbejdsløshedskassen først får meddelelse om medlemmet sygefravær i forbindelse med medlemmets indsendelse af dagpengekortet. Efter 65 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. skal en arbejdsløshedskasse i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for arbejdsløshedskassens sagsområde. De nærmere regler om vejledningspligten er fastsat i bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. med senere ændringer. Det foreslås derfor i 35, stk. 4, at beskæftigelsesministeren får en tilsvarende hjemmel til at fastsætte regler om arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede arbejdsløshedskassens ledige medlemmer om pligten til at anmelde sygefra-

11 11 været til arbejdsløshedskassen på første sygedag samt proceduren i forbindelse med anmodning om sygedagpenge efter sygedagpengelovens 38. Der vil blive fastsat regler om, at arbejdsløshedskassen, når et medlem bliver ledigt, skal vejlede medlemmet om pligten til ved sygdom at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen på 1. sygedag. Arbejdsløshedskassen skal endvidere vejlede medlemmet om, på hvilken måde anmeldelsen til arbejdsløshedskassen kan finde sted, herunder ved registrering på Jobnet. Arbejdsløshedskassen skal endvidere vejlede om proceduren for medlemmets anmodning om sygedagpenge. Derudover vil der blive fastsat regler om, at arbejdsløshedskassen skal notere, at medlemmet er blevet vejledt. På denne måde sikres, at medlemmet i tilfælde af sygdom under ledighedsperioden, er blevet vejledt om pligten til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen samt om proceduren i forhold til anmodning om sygedagpenge fra kommunen. At arbejdsløshedskassen får en pligt til at vejlede medlemmet om pligten til at anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på 1. sygedag, fritager ikke kommunen for tilsvarende at skulle vejlede om reglerne, såfremt medlemmet retter henvendelse til kommunen med spørgsmål om retten til sygedagpenge. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensrettelse af overskriften som følge af forslaget om at sygedagpengelovens 38 fremover skal omhandle lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge, jf. forslagets 1, nr. 5. Til nr. 5 Efter sygedagpengelovens 38, stk. 1, skal en lønmodtager, herunder et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Har arbejdsgiveren udbetalt sygedagpenge, skal anmeldelsen ske senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket som anvises af kommunen. Til brug for kommunens behandling af lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge, skal arbejdsgiveren afgive oplysninger til kommunen. Er der tale om et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, er det arbejdsløshedskassen, der skal afgive oplysningerne til kommunen. Arbejdsgiveren og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysningerne skal ske via SDPI-lønsningen, jf. sygedagpengeloven 38, stk. 4 og 5. Der sendes derefter et underretningsbrev til den sygemeldte. Den sygemeldte skal udfylde underretningsbrevet med nogle få yderligere oplysninger og sende dette til kommunen. Når kommunen modtager det udfyldte underretningsbrev, anses anmodningsfristen for opfyldt. Det foreslås, at beregningen af fristen for en lønmodtager og et dagpengeberettiget ledigt medlem af arbejdsløshedskassen, der skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, skal regnes fra afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPIløsningen, og ikke fra 1. fraværsdag. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet. Har lønmodtageren modtaget løn fra arbejdsgiveren under sygefraværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens sidste refusionsanmodning. Arbejdsgiveren vil ved denne sidste refusionsanmodning oplyse, at der ikke længere udbetales løn til lønmodtageren. Det foreslås endvidere, at hvis der ikke er sendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskasse, så har lønmodtageren en anmodningspligt på 3. uger fra 1. fraværsdag, hvis lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Har lønmodtageren derimod fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter udbetalingen fra arbejdsgiveren er stoppet. Derved sikres, at lønmodtageren får mulighed for at anmode om sygedagpenge fra kommunen trods manglende afsendelse af underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Der mangler underretningsbrev fra SDPI-løsningen kan skyldes, at arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen ikke har anmeldt sygefraværet via SDPI-løsningen, eller at der ved en fejl ikke er afsendt et underretningsbrev til lønmodtageren. Der ændres ikke på reglen i sygedagpengelovens 38, stk. 6, om, at hvis anmodning om sygedagpenge indgives senere end fristen, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget. Kommunen har mulighed for at udbetale sygedagpenge fra tiden før anmodningsdagen, når medlemmet på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Anmeldelsesfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræde. Til nr. 6 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af forslaget om ny bestemmelser i sygedagpengelovens 38, stk. 1-5, jf. forslagets 1, nr. 5. Til nr. 7

12 12 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af forslaget om at sygedagpengelovens 38 fremover skal omhandle lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge, jf. forslagets 1, nr. 5. Til nr. 8 Efter sygedagpengelovens 38, stk. 7, 2. pkt., kan kommunen udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsdagen, hvis en kortere overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren til brug for anmeldelse af sygefraværet har afventet modtagelsen af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Punktet blev indsat i sygedagpengeloven ved lov nr. 460 af 18. maj Formålet var at sikre, at kommunen kunne dispensere i de tilfælde, hvor lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til kommunen var forsinket som følge af arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger til SDPI-løsningen. Dette skulle ses i lyset af, at lønmodtagerens frist for anmeldelse af sygefraværet var 1. uge fra 1. fraværsdag. Det foreslås at punktet udgår som en konsekvens af, at det i forslagets 1, nr. 5, er foreslået, at lønmodtagerens anmodningsfrist fremover skal regnes fra afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen og ikke fra 1. fraværsdag. Til nr. 9 Der er tale om justering af overskriften, således at det klart fremgår, at 40 omhandler en arbejdsgivers pligt til at anmelde sygefravær til kommunen. Til nr. 10 Efter sygedagpengelovens 40, stk. 1, skal en arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 21 kalenderdage. Det foreslås, at anmeldelsesfristen ændres fra 4 til 5 uger, samt at anmeldelse alene kan ske, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Forslaget sikrer, at arbejdsgivere der udbetaler løn under sygefraværet, først skal anmelde en lønmodtagerens sygefravær, hvor sygefraværet er ud over arbejdsgiverperioden, som fra 2. januar 2012 er udvidet til 30 kalenderdage. Efter sygedagpengelovens 38, stk. 4, skal en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under sygefraværet, anvende SDPI-løsningen, når arbejdsgiveren skal afgive oplysninger til kommunens behandling af lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra kommunen. Der er ikke fastsat en frist for arbejdsgiverens afgivelse af oplysningerne. Det foreslås, at 38, stk. 4, i sygedagpengeloven ophæves, og erstattes af en pligt for arbejdsgiveren til at anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen. Udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, skal arbejdsgiveren anmelde lønmodtagernes sygefravær til kommunen senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. I de tilfælde hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under sygefraværet og heller ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, foreslås en anmeldelsesfrist på 14 dage regnet fra lønmodtagerens 1. sygefraværsdag. Ved anmeldelsen af sygefraværet skal arbejdsgiveren afgive de samme oplysninger, som arbejdsgiveren har pligt til at afgive i dag til brug for lønmodtagerens sygedagpengesag. Forslaget sikrer, at et lønmodtagerens sygedagpengesag kan oprettes digitalt i kommunen på baggrund af arbejdsgiverens anmeldelse i SDPI-løsningen. Til nr. 11 Det fremgår af 1, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 644 af 11. juni 2010 om SDPI-løsningen, at for alle modtagne indberetninger fra en arbejdsgiver eller en arbejdsløshedskasse, skal SDPI-løsningen udsende underretningsbrev til lønmodtageren eller den forsikrede ledige. Lønmodtageren modtager således et underretningsbrev fra SDPI-løsningen efter arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger til SDPI-løsningen. Er lønmodtageren enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, skal lønmodtageren ikke foretage sig yderligere. Er lønmodtageren derimod ikke enig i oplysningerne arbejdsgiveren har afgivet, skal lønmodtageren orientere kommunen. Der er i dag ikke fastsat en frist for lønmodtagerens orientering af kommunen. Det foreslås, at en lønmodtager, der fra SDPI-løsningen modtager et underretningsbrev, skal orientere kommunen senest 8 dage fra afsendelsen af underretningsbrevet, hvis lønmodtager ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet kommunen. Forslaget sikrer, at kommunen, efter udløbet af fristen for lønmodtagerens pligt til at orienteringer kommunen, kan have en berettiget forventning om, at lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger, og sagen er oprettet på det rigtige grundlag. Til nr. 12 Efter sygedagpengeloves 38, stk. 5, skal en arbejdsløshedskasse anvende SDPI-løsningen, når arbejdsløshedskassen skal afgive oplysninger til kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag. Der er ikke fastsat en frist for arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysningerne i SDPIløsningen. Det foreslås, at 38, stk. 5, i sygedagpengeloven ophæves, og erstattes af en pligt for arbejdsløshedskassen til at anmelde et dagpengeberettiget ledigt medlems sygefravær til kommunen. Det skal ske inden en uge fra medlemmet anmeldelse af sygefraværet til arbejdsløshedskassen. Ved anmeldelsen skal arbejdsløshedskassen afgive de samme oplysninger som arbejdsløshedskassen har pligt til at afgive i dag.

13 13 Forslaget sikrer, at et ledigt medlems sygedagpengesag kan oprettes digitalt i kommunen på baggrund af arbejdsløshedskassens anmeldelse i SDPI-løsningen. Det fremgår af 1, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 644 af 11. juni 2010 om SDPI-løsningen, at for alle modtagne indberetninger fra en arbejdsgiver eller en arbejdsløshedskasse, skal SDPI-løsningen udsende underretningsbrev til lønmodtageren eller den forsikrede ledige. Medlemmet modtager således et underretningsbrev fra SDPI-løsningen efter arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger til SDPI-løsningen. Er medlemmet enig i de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet, skal medlemmet ikke foretage sig yderligere. Er medlemmet derimod ikke enig i oplysningerne arbejdsløshedskassen har afgivet, skal medlemmet orientere kommunen. Der er i dag ikke fastsat en frist for medlemmets orientering af kommunen. Det foreslås, at et medlem, der fra SDPI-løsningen modtager et underretningsbrev, skal orientere kommunen senest 8 dage fra afsendelsen af underretningsbrevet, hvis medlemmet ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har givet kommunen. Det er den samme frist som medlemmet har til at anmode om sygedagpenge fra kommunen. Medlemmet vil således i forbindelse med anmodningen om sygedagpenge fra kommunen kunne oplyse, om han er enig i de oplysninger som arbejdsløshedskassen har afgivet. Forslaget sikrer, at kommunen samtidig med medlemmets anmodning om sygedagpenge vil modtage besked om, hvorvidt medlemmet er enigt i de oplysninger som arbejdsløshedskassen har afgivet. Derved kan sygedagpengesagen oprettet på det korrekte grundlag. Til nr. 13 Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om ændringer af anmeldelsesfristen fra 4 til 5 uger i sygedagpengelovens 40, stk. 1, jf. lovens 1, nr. 10. Til nr. 14 Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om ny formulering af sygedagpengelovens 40, stk. 1, jf. lovens 1, nr. 10. Til nr. 15 Det fremgår af 1, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 644 af 11. juni 2010 om SDPI-løsningen, at for alle modtagne indberetninger fra en arbejdsgiver eller en arbejdsløshedskasse, skal SDPI-løsningen udsende underretningsbrev til lønmodtageren eller den forsikrede ledige. Lønmodtager modtager således et underretningsbrev fra SDPI-løsningen hver gang arbejdsgiverens anmodning om refusion fra kommunen. Er lønmodtageren enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, skal lønmodtageren ikke foretage sig yderligere. Er lønmodtageren derimod ikke enig i oplysningerne arbejdsgiveren har afgivet, skal lønmodtageren orientere kommunen. Dette for at sikre, at der ikke sker fejludbetaling af refusion til arbejdsgiveren. Der er i dag ikke fastsat en frist for lønmodtagerens orientering af kommunen. Det foreslås, at en lønmodtager, der fra SDPI-løsningen modtager et underretningsbrev, skal orientere kommunen senest 8 dage fra afsendelsen af underretningsbrevet, hvis lønmodtager ikke er enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet kommunen. Forslaget sikrer, at kommunen efter udløbet af fristen for lønmodtagerens orienteringspligt kan behandle arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af refusion i forventning om, at lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 2. april Dog skal udsendelse af oplysningsskemaet fra SPDI-løsningen først ske fra den 2. juli Det skyldes, at den automatiske udsendelse af oplysningsskemaet kræver tekniske ændringer i SDPI-løsning, samt ændring af it-understøttelsen i kommunernes sagsbehandlingssystemer. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at bestemmelsen om at oplysningsskemaet fremover skal udsendes fra SDPI-løsningen, vil få virkning for sager, hvor anmeldelsen af sygefraværet til kommunen sker i SDPI-løsningen den 2. juli 2012 eller senere. Det foreslås i stk. 2, at de nye frister for anmeldelse af sygefravær får virkning for sager, hvor 1. sygefraværsdag er den 2. april 2012 eller senere. Det gælder både fristen for det dagpengeberettigede ledige medlem til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen, arbejdsløshedskassens pligt til at anmelde medlemmets sygefravær til kommunen samt arbejdsgiverens pligt til at anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen. I sager, hvor 1. sygefraværsdag er før den 2. april 2012, gælder de hidtidige regler om arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær samt arbejdsgiverens og arbejdsløshedskassens pligt til at afgive oplysninger via SDPI-løsningen. Det foreslås i stk. 3, at en lønmodtager, der skal anmode om sygedagpenge fra kommunen, vil være omfattet af den nye frist på 8 dage fra afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen, i de situationer, hvor der udsendes et underretningsbrev med en blanket til brug for anmodning om sygedagpenge fra kommunen den 2. april 2012 eller senere. Det gælder uanset om 1. sygefraværsdag måtte være før denne dato. På denne måde sikres, at alle lønmodtagere, der modtager et underretningsbrev med en blanket til brug for anmodning om sygedagpenge fra kommunen den 2. april 2012 eller senere, vil få en frist på mindst 8 dage fra afsendelsen. Det betyder, at ingen vil kunne få en kortere frist for anmodning om sygedagpenge end den hidtidige frist på 1 uge regnet fra 1. sygefraværsdag. Personer, som har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen før den 2. april 2012, vil være omfattet af de hidtil gældende regler.

14 14 Det foreslås i stk. 4, at den nye anmodningsfrist på 3 uger fra 1. fraværsdag gælder for lønmodtagere, der har 1. sygefraværsdag efter den 25. marts 2012, og hvor der ikke er afsendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen trods lønmodtagerens anmeldelsen til arbejdsgiver eller arbejdsløshedskasse. På denne måde sikres, at ingen lønmodtager i denne situation vil kunne få en frist for anmodning om sygedagpenge, som er kortere end den hidtidige frist på 1 uge fra 1. fraværsdag. Personer med 1. sygefraværsdag den 25. marts 2012 eller tidligere er omfattet af de hidtidige regler om anmodning om sygedagpenge. Det foreslås i stk. 5, at gældende sygedagpengelovs 38, stk. 7, 2. pkt., fortsat skal gælde i de sager, hvor lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge fra kommunen er reguleret efter de gældende anmodningsregler i sygedagpengeloven. Herved sikres, at kommunen fortsat kan udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsfrist, hvis en kortere overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelsen af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen (dvs. opfylder dispensationsreglen efter de gældende regler). Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 3, stk. 3 og 4. Det foreslås i stk. 6, at lønmodtagerens pligt til at orientere kommunen, såfremt han ikke er enig i oplysningerne, som arbejdsgiveren har afgivet til kommunen via SDPI-løsningen, får virkning for underretningsbreve udsendt fra SDPIløsningen den 2. april 2012 eller senere. Tilsvarende vil gælde for det dagpengeberettiget ledige medlems pligt til at orientere kommunen, såfremt han ikke er enig i oplysningerne, som arbejdsløshedskassen har afgivet til kommunen via SDPI-løsningen.

15 15 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2011, som ændret ved lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: I 11, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.: Stk. 3. Kommunen skal sende oplysningsskemaet»sker anmeldelsen via den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær til den sygemeldte ved anmeldelse af sygefravær i løbende sager. Den sygemeldte skal svare senest 8 samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dage efter afsendelsen af oplysningsskemaet, medmindre andet aftales med kommunen. des oplysningsskemaet fra SDPI-løsningen til den dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen), sen- sygemeldte umiddelbart efter anmeldelsen.«lønmodtagerens anmeldelse over for arbejdsgiver 2. I overskriften før 35 indsættes efter»arbejdsgiver«:»eller arbejdsløshedskasse« I 35 indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse skal anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag. Anmeldes sygefraværet for sent, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, på hvilken måde medlemmet kan anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen samt regler om arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede ledige medlemmer om pligten til at anmelde sygefravær og om proceduren i forbindelse med medlemmets anmodning om sygedagpenge efter lovens 38.«Lønmodtagerens anmeldelse over for kommunen 38. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen skal lønmodtageren anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværs- 4. Overskriften før 38 affattes således:»lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge fra kommunen« , stk. 1-5, affattes således:» 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen

16 16 dag. Har arbejdsgiveren udbetalt sygedagpenge, skal anmeldelsen ske senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Stk. 2. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmeldelse sker tidligere end fastsat i stk. 1. Stk. 3. Anmeldelse af sygefravær skal ske på en blanket, der anvises af kommunen. Stk. 4. Arbejdsgiveren, der skal afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af lønmodtagerens sag, skal gøre dette via den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen). Stk. 5. Arbejdsløshedskassen, der skal afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag, skal gøre dette via SDPI-løsningen, jf. 5 i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Stk. 6. Hvis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives senere end fastsat i stk. 1 eller 2, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen modtages. Stk. 7. Kommunen kan udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende på baggrund af arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet. Har lønmodtageren modtaget løn under sygefraværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens sidste refusionsanmodning. Stk. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at udfylde blanketten, som udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen. Stk. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Har lønmodtageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Stk. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen. Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmodning sker tidligere end fastsat i stk. 1, 3 eller 4.«6. I 38, stk. 6 ændres»stk. 1 eller 2«til:»stk. 1, 3, 4 eller 5«. 7. I 38, stk. 7, 1. pkt. ændres»anmelde«til:»anmode«og»anmeldelse«til:»anmodning«.

17 17 gælder, hvis en kortere overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren til brug for anmeldelse af sygefraværet har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, jf. lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden, jf. dog stk. 8. Stk. 8. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn eller sygedagpenge i 6 måneder eller mere, uden at arbejdsgiveren har anmeldt sygefraværet til kommunen, kan anmodningsfristen fraviges, hvis anmodningen om sygedagpenge indgives senest 4 uger efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, og lønmodtageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær 40. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 21 kalenderdage. 8. I 38, stk. 7, ophæves 2. pkt. 9. Overskriften før 40 affattes således:»arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær til kommunen« , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:» 40. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10. Stk. 2. En arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest en uge efter, at udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10. Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtageres sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 14 dage efter 1. fraværsdag.«stk. 2 bliver herefter stk I 40 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet til

18 18 SDPI-løsningen ved anmeldelse af sygefraværet. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«12. Efter 40 indsættes før afsnit IV:»Arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefravær til kommunen 40 a. Arbejdsløshedskassen skal anmelde et dagpengeberettiget ledigt medlems sygefravær til medlemmets opholdskommune senest en uge efter, at medlemmet har givet besked om sygefraværet til arbejdsløshedskassen. Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen. Stk. 3. Medlemmet skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelsen af sygefraværet. Er medlemmet ikke enig i de af arbejdsløshedskassen afgivne oplysninger, skal medlemmet senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPIløsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«59. Stk. 2. Har arbejdsgiveren anmeldt sygefraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag, jf. 40, stk. 1, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Stk. 3. Har arbejdsgiveren ikke anmeldt sygefraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Har arbejdsgiveren ikke anmeldt sygefraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag, fordi fraværet er afsluttet inden for 21 kalenderdage fra 1. fraværsdag, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. 13. I 59, stk. 2 og 3, ændres»4 uger«til:»5 uger«. 14. I 59, stk. 4, ændres»4 uger«til:»5 uger«og»21 kalenderdage«til:»30 kalenderdage«. 15. I 59 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet til SDPI-løsningen ved anmodningen om refusion. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8

19 19 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. april 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 1, træder i kraft den 2. juli Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, har virkning for udsendelse af oplysningsskemaer i sager, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker den 2. juli 2012 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, lovens 1, nr. 10, og 40 a, stk. 1 og 2, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, har virkning for anmeldelse af sygefravær i sager, hvor 1. sygefraværsdag er den 2. april 2012 eller senere. Stk , stk. 1, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere, som modtager en blanket til brug for anmodning om sygedagpenge fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere med 1. sygefraværsdag efter den 25. marts 2012, hvor der ikke er afsendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Stk , stk. 7, 2. pkt., i lov om sygedagpenge som ophævet ved denne lovs 1, nr. 8, vil fortsat finde anvendelse for de sygedagpengesager, som ikke omfattes af 38, stk. 1 og 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 5. Stk. 6. Lovens 1, nr. 11, 40 a, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, og lovens 1, nr. 15, har virkning for underretningsbreve udsendt fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere.

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2011-12 L 85 Bilag 1 Offentligt N O T A T 27. januar 2012 Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2011/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0009615 Fremsat den 8. februar 2012 af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk.

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge. Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven 2011/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0009935 Fremsat den 18. januar 2012

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af barselsloven

Forslag. Lov om ændring af barselsloven Fremsat den xx. december 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af barselsloven (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af barselsloven

Forslag. Lov om ændring af barselsloven Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2017-18 Fremsat den 20. december 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af barselsloven (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere