Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1"

Transkript

1 709 af 03/ Bek. om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Nr. 709 af 3. juli 2009 Indenrigs- og Socialministeriet Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område I medfør af 2, stk. 3, 9, stk. 4, 37 a, stk. 4, 45, stk. 5, 58, 74, 84, 86 og 87, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved lov nr. 482 af 12. juni 2009, og 18, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelsen nr. 979 af 1. oktober 2008 og efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v. 1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen, det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet, Sikringsstyrelsen eller Ankestyrelsen, dog ikke Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler og afgør sager efter: 1) lov om social pension, 2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 3) lov om individuel boligstøtte, 4) lov om sygedagpenge, 5) lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 6) lov om aktiv socialpolitik, 7) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 8) lov om fleksydelse, 9) lov om social service, 10) lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 11) lov om delpension, 12) lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, 13) lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. 14) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 15) lov om seniorjob, 16) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og 17) kapitel 2 i lov om friplejeboliger. Stk. 2. Lovens 9 om handlekommune gælder ikke for lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., idet det efter denne lov er pågældendes bopælskommune, der skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Lovens 11, stk. 1, nr. 2, 11 b, jf. 11, stk. 1, nr. 2, og 12 a gælder, når kommunerne udbetaler ydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark. Stk. 4. Lovens 11 a gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af de sager, der er nævnt i 178 a i lov om almene boliger m.v. 2. Lovens og lovens kapitler 7, 10 og 11 samt denne bekendtgørelses kapitler 3-5, 7 og 8 gælder, når det sociale nævn behandler og træffer afgørelse efter: 1) lov om en børnefamilieydelse, bortset fra sager om skattepligt efter kildeskattelovens 1, 2) lov om almene boliger m.v. og lov om boliger for ældre og personer med handicap, 3) lov om integration af udlændinge i Danmark, 4) repatrieringsloven, 5) lov om opkrævning af underholdsbidrag og 6) lov om folkeskolen (afgørelser om søskendemoderation og fripladser).

2 3. Lovens kapitel 10 og 11 samt denne bekendtgørelses kapitler 3-5 og 8 gælder, når beskæftigelsesankenævnet behandler og træffer afgørelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. 23 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Lovens kapitel 10 og 11 samt denne bekendtgørelses kapitler 3-5 og 8 gælder, når beskæftigelsesankenævnet behandler og træffer afgørelse efter 19, stk. 2, i lov børnepasningsorlov, jf. 23 i denne bekendtgørelse. 4. Lovens samt lovens kapitel 9, og 72, stk. 1 og 8, og kapitel 11 samt denne bekendtgørelses kapitler 3 og 6-8 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter de love, der er nævnt i 2. Stk. 2. Lovens kapitel 9 og 68 og 70 samt denne bekendtgørelses kapitel 6 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter 1) lov om arbejdsskadesikring, 2) lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., 4) lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. og 5) lov om erstatning til besættelsestidens ofre. 5. Lovens kapitler 1-7, 11 og 12 samt de bestemmelser, der er nævnt i lovens 59 a, stk. 6, og denne bekendtgørelses kapitel 2, 12, stk. 2 og 3, 17-21, og kapitel 7-9 gælder, når Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens 59 a, træffer afgørelse efter de love, der er nævnt i 1, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11,15 og 16. Stk. 2. De bestemmelser, der er nævnt i lovens 59 b, stk. 10, samt denne bekendtgørelses 12, stk. 2 og 3, 17, 18, 20, 21, stk. 1, og 39 gælder, når Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelser efter lovens 59 b. Stk. 3. De bestemmelser, der er nævnt i lovens 59 a, stk. 6, lovens kapitel 11, samt denne bekendtgørelses kapitel 2, 12, stk. 2 og 3, 17-21, og kapitel 7-9 gælder, når Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler og afgør sager efter de love, der er nævnt i Lovens 59 gælder for Arbejdsmiljøklagenævnet, jf. lov om arbejdsmiljø. Kapitel 2 Opholdskommune for personer med bopæl i udlandet Opholdskommune i beskæftigelseskommunen 7. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som udfører beskæftigelse på dansk område, har opholdskommune i den kommune, hvor beskæftigelsen udføres, jf. stk Stk. 2. For lønmodtagere anses beskæftigelsen for at blive udført i den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted. Hvis arbejdsgiveren eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, har lønmodtageren opholdskommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres. Stk. 3. For selvstændige erhvervsdrivende anses beskæftigelsen for udført i den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted. Hvis virksomheden eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, har den selvstændige erhvervsdrivende opholdskommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres. Stk. 4. Sager efter lov om fleksydelse behandles uanset stk. 1-3 af den kommune, som umiddelbart forud for udrejsen fra Danmark var den pågældendes handlekommune efter 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. For sager om sygedagpenge gælder uanset stk. 1-3 de regler om handlekommune, der er fastsat i medfør af lov om sygedagpenge. For sager om barseldagpenge gælder de regler om handlekommune, der er fastsat i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 8. Familiemedlemmer, som efter fællesskabsretten eller efter konventioner indgået mellem Danmark og en anden stat, har ret til sociale sikringsydelser som familiemedlemmer til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, har opholdskommune i arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes opholdskommune, jf. 7. Opholdskommune ved anden tilknytning til dansk kommune

3 9. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter 7 eller 8 eller efter 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, har opholdskommune i den kommune, hvor personen sædvanligvis opholder sig under ophold i Danmark. 10. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og for hvem der ikke kan udpeges en opholdskommune efter 7-9, har opholdskommune i den kommune, som personen ud fra en samlet vurdering har stærkest tilknytning til. Kapitel 3 Fælles regler for behandlingen af klagesager i nævnene og i Ankestyrelsen Behandling af klager over personlig og praktisk hjælp og pleje m.v. 11. Klage over en kommunalbestyrelses afgørelse om personlig og praktisk hjælp og pleje efter 83 og 84 i lov om social service skal ske til klagerådet, jf. 166, stk. 2, i lov om social service. Der er ingen klagefrist. Klagerådet sender sin indstilling i sagen til kommunalbestyrelsen, der giver klageren besked om kommunalbestyrelsens afgørelse ud fra klagerådets indstilling. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1, 3. pkt., kan indbringes for de sociale klagemyndigheder efter de almindelige regler. Klagefristen er 4 uger, jf. lovens 67. Stk. 3. Klage til de sociale klagemyndigheder, jf. stk. 2, indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender straks klagen videre uden at genvurdere, idet kommunalbestyrelsen med den ny afgørelse på baggrund af klagerådets indstilling har foretaget en genvurdering efter lovens 66. Hvis der er nye oplysninger i klagen, skal der dog foretages en ny genvurdering, inden klagen sendes videre. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i afgørelser efter 83 og 84 i lov om social service oplyse, hvor klagen skal sendes til. Indsendelse af klager og genvurdering 12. Kommunalbestyrelsen, det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og Sikringsstyrelsen skal genvurdere en afgørelse, jf. dog 11, stk. 3, der klages over. Derfor skal klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal i afgørelsen oplyse, hvor klagen skal sendes til. Stk. 2. Hvis klageren sender sin klage direkte til nævnet eller Ankestyrelsen, sendes klagen straks videre til den myndighed, der har truffet afgørelsen med anmodning om genvurdering, medmindre klagefristen ikke er overholdt. Stk. 3. Hvis en klage ikke er indgivet inden for fristen, skal myndigheden straks sende klagen til ankeinstansen med angivelse af, at klagefristen ikke er overholdt. 13. Børn og unge-udvalgets afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge, jf. 74, stk. 1, i lov om social service, skal ikke genvurderes, men straks sendes videre til Ankestyrelsen. Stk. 2. Det sociale nævns godkendelser af kommunalbestyrelsens beslutninger efter 125, 127 og 128 i lov om social service, jf. 130, samt det sociale nævns afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter 129 i lov om social service, jf. 131, skal ikke genvurderes, men straks sendes videre til Ankestyrelsen. 14. Kommunalbestyrelsen, det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og Sikringsstyrelsen skal genvurdere en afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, jf. dog 30, stk. 2. Stk. 2. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. 15. Hvis myndigheden efter genvurderingen giver klageren fuldt ud eller delvist medhold, sendes en ny afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Stk. 2. Hvis myndigheden kun delvist kan give klageren medhold, skal klageren inden 4 uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis klageren fastholder klagen, sendes denne inden 14 dage efter modtagelsen til ankeinstansen med begrundelse for afgørelsen. Stk. 3. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes genvurderingen med begrundelse til ankeinstansen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Myndigheden sender samtidig genvurderingen til klageren. 16. Hvis en klage efter en konkret vurdering må anses for hastende, skal myndigheden straks genvurdere sagen og give klageren meddelelse om resultatet. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen straks til ankeinstansen.

4 Øvrige fælles regler 17. Når en klage modtages, afgør formanden eller ankechefen straks, om nævnet eller Ankestyrelsen er kompetent til at behandle klagen. Stk. 2. Hvis dette ikke er tilfældet, får klageren meddelelse om det, og så vidt muligt sendes klagen videre til den kompetente myndighed. Stk. 3. Formanden eller ankechefen påser, om klagefristen er overholdt. Hvis en klagefrist er overskredet, og der ikke er grundlag for at dispensere for overskridelsen, afvises klagen, og meddelelse herom sendes til klageren. 18. Formanden eller ankechefen sørger for, at sagen bliver forsvarligt oplyst og forberedt, herunder med hensyn til lægelige udtalelser og udtalelser fra andre sagkyndige, klageren samt eventuelle andre parter. Stk. 2. En sags parter, eller repræsentanter for disse, har ikke krav på at være til stede under mødet i nævnet eller i Ankestyrelsen, jf. dog I ansøgningssager skal det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen i den skriftlige bekræftelse efter lovens 11 a, stk. 4, gøre klagere opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag efter lovens 11 b, hvis klageren gør indsigelse mod, at nævnet eller Ankestyrelsen indhenter oplysninger til brug for sagens behandling. 20. Nævnenes og Ankestyrelsens afgørelser skrives ind i et beslutningsreferat. Et medlem kan kræve at få en kort begrundelse for sit standpunkt skrevet ned. Stk. 2. Afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse. I afgørelser fra det sociale nævn eller fra beskæftigelsesankenævnet skal angives, om det er et enigt nævn eller et flertal af nævnets medlemmer, der har truffet afgørelsen uden angivelse af navnene på de nævnsmedlemmer, der har deltaget i afgørelsen. Et medlems eventuelle begrundede særstandpunkt anføres kort i afgørelsen. 21. Nævnene og Ankestyrelsen informerer Indenrigs- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller andre berørte ministerier om regler, som giver anledning til administrative vanskeligheder eller fortolkningstvivl. Stk. 2. Nævnene orienterer Ankestyrelsen om afgørelser af principiel eller generel betydning. Kapitel 4 Det sociale nævn og beskæftigelsesankenævnet 22. Det sociale nævn behandler klager over afgørelser truffet efter: 1) lov om social pension med undtagelse af afgørelser efter kapitel 3 og 43 a, og 44, 2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med undtagelse af afgørelser efter 13-15, 21, 24, 44 og 54, stk. 3 og 4, 3) lov om individuel boligstøtte, 4) kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik og afgørelser om tilbagebetaling af ydelser efter kapitel 10 og 10 a, jf. 95, 5) lov om social service, 6) lov om børnefamilieydelse, bortset fra sager om skattepligt efter kildeskattelovens 1, 7) lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8) lov om almene boliger m.v. og lov om boliger for ældre og personer med handicap, 9) repatrieringsloven, 10) lov om opkrævning af underholdsbidrag, 11) lov om folkeskolen (afgørelser om søskendemoderation og fripladser), 12) lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af kommunerne og inddrives af inddrivelsesmyndigheden, 13) lov om integration af udlændinge i Danmark for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 3 om boligplacering af flygtninge og 35 39, 14) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge og 15) kapitel 2 i lov om friplejeboliger. 23. Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter: 1) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) lov om aktiv socialpolitik med undtagelse af afgørelser efter lovens kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, 3) lov om sygedagpenge,

5 4) lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 5) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 6) kapitel 3 samt 43 a og 44 i lov om social pension, 7) 13-15, 21, 24, 44 og 54, stk. 3 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, 8) lov om delpension, 9) lov om fleksydelse, 10) 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov, 11) lov om integration af udlændinge i Danmark med undtagelse af afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter kapitel 3 om boligplacering af flygtninge og og 12) lov om seniorjob. 24. Det sociale nævn er beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er til stede. Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og fire andre medlemmer er til stede. Stk. 3. Reglerne i 34, stk. 1, og 35 og 36 gælder ved behandlingen af klager i de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Stk. 4. Statsforvaltningen kan nedsætte det antal sociale nævn, som er nødvendigt i forhold til antallet af sager. Kapitel 5 Sagsbehandlingen i de sociale nævn og i beskæftigelsesankenævnene 25. Formanden for nævnet kan overlade formandskabet og sine øvrige beføjelser til medarbejdere fra sekretariatet. 26. Formanden bestemmer, at en sag kan afgøres uden forelæggelse i et møde, hvis formanden skønner, at der er tilvejebragt et forsvarligt grundlag, og at der ikke er tvivl om afgørelsen. Stk. 2. Formanden orienterer medlemmerne om nævnets praksis i disse sager. Stk. 3. Hvis en afgørelse, der er truffet uden forelæggelse i et møde, antages til behandling af Ankestyrelsen, skal sagen forelægges i et møde i nævnet, der kan fastholde den afgørelse, der tidligere er truffet eller træffe en ny afgørelse. 27. En afgørelse, der er truffet på et møde i nævnet, kan kun ændres på et nyt møde i nævnet. Forenklet mødebehandling 28. Sager, som formanden skønner egnet til forenklet mødebehandling, udsendes til medlemmerne med indstilling om afgørelsen. Disse sager drøftes på et møde, hvis et medlem anmoder herom. Foreløbige afgørelser 29. Formanden kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor det skønnes, at der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er et særligt behov herfor, og hvor der kan ske en væsentlig skade for klageren, hvis sagen skal afvente mødebehandlingen. Stk. 2. Formandens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for Ankestyrelsen, men skal hurtigst muligt behandles i et møde i nævnet. Frist for sagsbehandling i visse sager 30. Beskæftigelsesankenævnet træffer afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet i følgende sager: 1) Klager over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende personer, der er omfattet af lovens 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. 2) Klager over jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal varetages af en anden aktør. 3) Klager over, at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcentret, ikke har været rimeligt, jf. 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob.

6 Stk. 2. I sager efter stk. 1, modtager beskæftigelsesankenævnet klagen og genvurderingen fra jobcenteret senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold. Ændringer: Ændret 1/ ved ÆB.899. Kapitel 6 Ankestyrelsen Forenklet sagsbehandling m.v. 31. Sager, der skal behandles efter lovens 53, stk. 1, kan efter Ankestyrelsens bestemmelse afgøres uden afholdelse af et møde, jf. lovens 53, stk. 2. Sagen udsendes i så fald til medlemmerne med indstilling om afgørelsen. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen afgøres på møde. Stk. 2. Sager, der skal behandles efter lovens 53, stk. 1, kan desuden efter Ankestyrelsens bestemmelse, afgøres ved forenklet mødebehandling. Sagen udsendes i så fald til medlemmet med indstilling om afgørelse og kan kun kræves drøftet på mødet, hvis et medlem giver besked herom inden mødet. Stk. 3. Hvis anmodningen efter stk. 2, kommer senere end 2 hverdage før det fastsatte møde, kan Ankestyrelsen udsætte sagen til afgørelse i et senere møde. Ankechefen kan, selv om fristen ikke er overholdt, tillade, at sagen behandles i det aktuelle møde. De almindelige regler om sagsbehandlingen i lovens 53, stk. 1, anvendes i denne situation. Mødedeltager uden stemmeret m.v. 32. Konsulenter med særlig sagkundskab om de forhold, som sagerne vedrører, kan deltage i møderne uden stemmeret. I sager afgjort af børn og unge-udvalget, hvor Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, skal der på møderne deltage en konsulent uden stemmeret, der er kyndig i børne- eller ungdomspsykiatri. 33. Parterne kan efter anmodning få oplyst navnet på formanden, de beskikkede medlemmer og lægekonsulenten, som deltager i sagens afgørelse. Inhabilitet 34. Lægekonsulenterne må ikke gennem deres arbejde have kendskab til den, som sagen vedrører. Stk. 2. Lægekonsulenter må ikke deltage i behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., hvor et forsikringsselskab, som lægekonsulenten er tilknyttet, er part. Lægekonsulenten må heller ikke tage del i behandlingen af arbejdsskadesager, som indtræffer på det sygehus, hvor lægen er ansat, og hvor sygehuset er selvforsikret i forhold til arbejdsskadeforsikringen. 35. Lægekonsulenterne må ikke medvirke ved behandlingen af en sag, hvor den, som sagen vedrører, er behandlet på en sygehusafdeling, som konsulenten har ansvaret for, selv om konsulenten ikke personligt har haft med behandlingen at gøre. 36. Hvis der i et ankemøde rejses tvivl om en deltagers eller den rådgivende lægekonsulents habilitet, afgøres det i ankemødet, om pågældende er inhabil. Stk. 2. En deltager i ankemødet, deltager selv i afgørelsen af, hvorvidt pågældende er inhabil, jf. forvaltningslovens 6, stk. 3, sidste punktum, sammenholdt med 53, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sagsbehandlingen 37. Ved behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., kan samtykke til at indhente oplysninger indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.

7 Stk. 2. Helbredsoplysninger kan indhentes fra sundhedspersoner, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, når borgeren i den skriftlige bekræftelse er orienteret om, at det kan blive nødvendigt at indhente sådanne oplysninger og ikke har gjort indsigelse imod dette inden den fastsatte frist. Fremmøde 38. I sager om særlig støtte til børn og unge, jf. 74, stk. 1, i lov om social service, skal indehaveren af forældremyndigheden m.fl., barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig overfor Ankestyrelsen, jf. 74, stk. 2 og 3, jf. 168, stk. 4, i lov om social service. Kapitel 7 Udgifter ved sagernes behandling 39. Kommunen, statsforvaltningen, Sikringsstyrelsen og Ankestyrelsen betaler nødvendige udgifter til lægeerklæringer, undersøgelser, behandlinger, transport og lignende., som myndigheden pålægger borgeren eller klageren, og som ikke afholdes efter anden lovgivning. Udgifter i forbindelse med behandling af sager efter 168 i lov om social service dækkes efter 168, stk. 5, i lov om social service. Stk. 2. Der udbetales vederlag, befordringsgodtgørelse og godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som fx tegnsprogstolkning eller sekretærhjælp til de udpegede medlemmer af Ankestyrelsen, herunder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn. Kapitel 8 Praksiskoordinering og vejledning Praksiskoordinering 40. Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnene og det sociale nævn har pligt til inden for deres områder at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnene, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. 41. Ankestyrelsen og nævnene gennemgår som led i opgaven med at koordinere praksis en række ensartede typer af sager i forhold til gældende ret, som fastlagt ved lov, bekendtgørelser og landsdækkende praksis. Samarbejde og vejledning 42. Ankestyrelsen og nævnene samarbejder om praksiskoordineringen. Nævnene foretager efter drøftelse med Ankestyrelsen praksiskoordinering inden for regionen. 43. Hvis Ankestyrelsens og nævnenes undersøgelser viser, at praksis i kommunen ikke er i overensstemmelse med gældende ret, skal Ankestyrelsen og nævnene drøfte problemer, som undersøgelsen har vist, med kommunerne. Ankestyrelsen kan tilsvarende drøfte resultatet af en undersøgelse af nævnenes praksis med nævnene. Ankestyrelsens og nævnenes undersøgelser af kommunens praksis behandles, jf. lovens 79 a, på et møde i kommunalbestyrelsen. 44. Ankestyrelsen og nævnene kan ikke som led i opgaven med at koordinere praksis tage underinstansernes afgørelser op af egen drift. Stk. 2. Ankestyrelsen og de sociale nævn kan dog i sager omfattet af 65 i lov om social service tage sager op af egen drift. 45. Ankestyrelsen udsender generel vejledning om praksis inden for Ankestyrelsens kompetenceområde og offentliggør i anonymiseret form afgørelser, som har principiel eller generel betydning. Stk. 2. Ankestyrelsen yder af egen drift eller efter anmodning konkret vejledning til nævnene om styrelsens praksis samt om fortolkning af retsregler. Vejledning kan også ske i forbindelse med praksiskoordinering. 46. Beskæftigelsesankenævnene ogde sociale nævn vejleder af egen drift eller efter anmodning inden for deres område kommunerne om praksis. Vejledningen kan også ske i forbindelse med praksiskoordinering.

8 Kapitel 9 Det Rådgivende Praksisudvalg 47. Ankestyrelsen nedsætter et centralt rådgivende udvalg til støtte for sin indsats med at koordinere praksis i afgørelserne, jf. lovens 80. Stk. 2. Udvalget har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn har pligt til at foretage. Udvalget kan ikke behandle enkeltsager. Stk. 3. Ankestyrelsens chef er formand for udvalget, og Ankestyrelsen udpeger medlemmer efter indstilling fra de organisationer, kommuner, foreninger og myndigheder, der er nævnt i lovens 81. Stk. 4. Ankestyrelsen er sekretariat for udvalget. Kapitel 10 Handicapråd Handicaprådets sammensætning 48. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Stk. 2. Handicaprådet sammensættes, jf. lovens 37 a, stk. 3 af 3 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Stk. 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap. Stk. 5. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 49. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Handicaprådets opgaver 50. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Stk. 2. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Stk. 5. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i dets arbejde. Stk. 6. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag. Handicaprådets forretningsorden 51. Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ. Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

9 52. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som fx tegnsprogstolkning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet. Stk. 4. Et medlem af et handicapråd er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3. Kapitel 11 Det Centrale Handicapråd 53. Indenrigs- og socialministeren nedsætter et Centralt Handicapråd, der rådgiver i handicapspørgsmål. 54. Rådet består af 1 formand og 14 medlemmer, der udpeges af indenrigs- og socialministeren. 7 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem efter indstilling fra KL, 1 medlem efter indstilling fra regionerne i forening, 1 medlem efter indstilling fra Undervisningsministeriet, 1 medlem efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 1 medlem efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet, 1 medlem efter indstilling fra Transportministeriet og 1 medlem udpeget af Indenrigs- og Socialministeriet. Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan herudover udpege personlige medlemmer af Rådet. Stk. 3. Til støtte for Handicaprådets arbejde udpeger indenrigs- og socialministeren endvidere særligt sagkyndige med sagkundskab vedrørende boligforhold, byggeforhold, kultur, familieforhold samt information og kommunikation. Stk. 4. Handicaprådet virker for en 4-årig periode fra 1. juli i året efter kommunalvalget, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nyt medlem udpeges. 55. Det påhviler Handicaprådet at følge og vurdere vilkårene i samfundet for personer med handicap, herunder på det forebyggende område. Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde. 56. Folketinget og ministrene kan rådføre sig med Handicaprådet i alle anliggender af generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Stk. 2. Med henblik på at sikre, at rimelige hensyn til personer med handicap tilgodeses i samfundets planlægning, kan centrale offentlige myndigheder rådføre sig med Handicaprådet i anliggender, der berører levevilkårene for personer med handicap. Stk. 3. Handicaprådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de nævnte områder. 57. Indenrigs- og socialministeren fastsætter Rådets forretningsorden. Center for Ligebehandling af Handicappede stiller i henhold til dets vedtægter den fornødne sekretariatsmæssige bistand til rådighed for Rådet. Kapitel 12 Statistik 58. Kommunerne og nævnene skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om afgørelser i sager om: 1) Førtidspension. 2) Invaliditetsydelse. 3) Bistands- eller plejetillæg til førtidspension eller invaliditetsydelse. 4) Ændring af førtidspension, invaliditetsydelse og tillæg. Stk. 2. For personer med ophold i udlandet indberetter Sikringsstyrelsen til Ankestyrelsen oplysninger som anført i stk Kommunerne og de sociale nævn indberetter oplysninger om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter 114 i lov om social service til Ankestyrelsen. Stk. 2. Kommunerne indsender oplysninger om brugere af boformer efter 110 i lov om social service til Ankestyrelsen. Stk. 3. Kommunerne, de sociale nævn og Ankestyrelsen skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om afgørelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet efter kapitel 11 og 140 i lov om social service.

10 Stk. 4. Kommunerne sørger for, at offentlige og godkendte private behandlingstilbud for stofmisbrugere indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere over 18 år i behandling efter 101 i lov om social service til Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning. Stk. 5. Kommunerne sørger for månedligt at indsende statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i behandling efter 101 i lov om social service til stofmisbrugsregistret efter anmodning fra Servicestyrelsen. 60. Oplysningerne efter 58 og 59, stk. 1-3 skal indberettes på særlige skemaer, som udarbejdes af Ankestyrelsen. Stk. 2. Oplysningerne, jf. 58, stk. 1 og 2, og 59, stk. 1, indberettes senest den 7. i måneden efter den måned, i hvilken afgørelsen er truffet. Stk. 3. Oplysningerne, jf. 59, stk. 2, indberettes senest en måned efter udgangen af kvartalet. Stk. 4. Ankestyrelsen bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for indberetning af oplysninger i henhold til 59, stk Kommunerne og Sikringsstyrelsen skal foretage indberetning til Beskæftigelsesministeriet af følgende oplysninger om udbetaling af personlige tillæg efter lov om social pension: 1) Beløbets størrelse. 2) Antal modtagere inden for hver pensionistgruppe. 3) Ydelsesart: varmetillæg, tandproteser og tandpleje, briller, fysioterapi, kiropraktorbehandling og fodpleje, medicintillæg, supplerende pension og andet. Stk. 2. Oplysningerne kan afgives over det fælleskommunale system for social pension i KMD efter indberetning til KMD af kommunernes statistikkoder for personlige tillæg. 62. Beskæftigelsesankenævnene, de sociale nævn og Sikringsstyrelsen indberetter senest i februar måned hvert år en opgørelse til Ankestyrelsen over det foregående års sagsantal og gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på sagstyper og afgørelsesart. Stk. 2. Oplysningerne kan efter aftale med Ankestyrelsen afgives som led i nævnenes indberetning af antallet af ankesager. 63. Kommunen skal indberette til Ankestyrelsen, når der er udtaget stævning mod kommunen i sager inden for det sociale eller beskæftigelsesmæssige område. Kommunen skal desuden underrette Ankestyrelsen, når dommen foreligger. Kapitel 13 Undersøgelser 64. Kommunerne og regionerne har pligt til at medvirke med oplysninger til Ankestyrelsen og Servicestyrelsen ved særlige undersøgelser mv. Der medtages oplysninger om private, samt frivillige foreninger mv., der udfører opgaver på det sociale område, som de særlige undersøgelser vedrører. Endvidere medtages i fornødent omfang vurderinger af og beslutninger om den fremtidige udvikling. Stk. 2. Ankestyrelsen og Servicestyrelsen udsender tilbagemeldinger til de kommuner og regioner, der har deltaget. 65. I kommuner, hvor beslutningskompetencen for dele af det sociale område er lagt til særlige organer, herunder lokaludvalg, eller kommunale fællesskaber, jf. 60 og 65 d i lov om kommunernes styrelse, medvirker disse organer efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 14 Andre funktioner i Ankestyrelsen 66. Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet og Ligebehandlingsnævnet. Kapitel 15 Kommunernes indsendelse af oplysninger om det frivillige sociale område

11 67. Kommunerne skal afgive oplysninger om deres samarbejde med frivillige sociale organisationer og deres støtte til frivilligt socialt arbejde. Oplysningerne indberettes en gang årligt inden den 1. april til Indenrigs- og Socialministeriet eller til den, som Indenrigs- og Socialministeriet udpeger. Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan anmode udvalgte kommuner om at afgive supplerende oplysninger om indsatsen på særlige indsatsområder. De særlige indsatsområder udvælges af indenrigs- og socialministeren efter drøftelse med de kommunale parter og Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. Kapitel 16 Ikrafttrædelsesbestemmelse 68. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område ophæves. Stk , stk. 4, har virkning for diæter vedrørende møder, der afholdes den 1. juli 2009 eller derefter. KAREN ELLEMANN Eva Pedersen

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1020 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7542 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1128 af 24/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4664 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område I medfør af 2, stk. 3, 9, stk. 4, 37 a, stk. 4, 66, stk. 2, 74, 84, 86 og 87, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 722 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-7709 Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Orientering om nye bekendtgørelser pr. 1. juli

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

2013 Udgivet den 9. august a. 3.

2013 Udgivet den 9. august a. 3. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. august 2013 8. august 2013. Nr. 983. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Herved bekendtgøres lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service Tlf. 3392 9300

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Indberetningsskema Retssager mod kommunerne

Indberetningsskema Retssager mod kommunerne Side 1 af 18 Indberetningsskema Retssager mod kommunerne Identifikation af sagen Kommune:. Skemaløbenummer:. Skemaidentifikation:. Kommunens kontaktperson: Kontaktpersonens direkte e-mail: Kontaktpersonens

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1345 af 23/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-6024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v.

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere