November 2012 Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2012 Side 1 af 14"

Transkript

1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION GENERELT REGLEMENT MEDLEMSSKAB ANSVAR FORSIKRING ORDENSFORSKRIFTER STRAFBESTEMMELSER DELTAGERE MESTERSKABSBESTEMMELSER LØBSADMINISTRATION TILLÆGSREGLER ANMELDELSE SLUTINSTRUKTION DELTAGERLISTE RESULTATLISTE PRÆMIERING LICENSKONTROL STARTNUMMER/REKLAME START IDEALRUTEN OFFICIALS GENERELT OFFICIALS ANSØGNING LØBSLEDERE DOMMER KLAGEMULIGHEDER PROTESTER APPEL November 2012 Side 1 af 14

2 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION GENERELT Reglement 4 er opdelt i følgende afsnit: 4.0 Generelle bestemmelser som gældende for Orienteringsløb, Økonomiløb og Pålidelighedsløb. 4.1 Orienteringsløb, som sammen med er gældende for orienteringsløb. 4.2 Økonomiløb, som sammen med er gældende for økonomiløb. 4.3 Pålidelighedsløb, som sammen med er gældende for pålidelighedsløb REGLEMENT Nærværende reglement samt tillægsregler, slutinstruktioner m.v. fra den arrangerende klub, er gældende for nationale arrangementer under orienteringsudvalget - O-udvalget. Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse bestemmelser. Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende reglement afgøres af O-udvalget. O-udvalgets område omfatter: - orienteringsløb O-løb. - økonomiløb Ø-løb. - pålidelighedsløb P-løb. Disse kan afvikles som: - åbne løb. - træningsløb. - lukkede løb MEDLEMSSKAB For at kunne deltage i arrangementer under DASU skal man være medlem af en DASU-klub, med mindre andet fremgår af reglement 1. Optagelse i en klub under DASU sker på den pågældende klubs betingelser ANSVAR Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar. Side 2 af 14 November 2012

3 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION FORSIKRING Deltagere i arrangementer er dækket af den af DASU tegnede ansvarsforsikring dækkende det regreskrav, som licensindehavere kan ifalde. Såfremt en licensindehaver under et arrangement bliver involveret i et færdselsuheld eller forvolder skade på 3. person eller 3. persons ejendom, skal løbsledelsen skriftligt underrettes, og skaden skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvori bilen er ansvarsforsikret. Der skal endvidere udfyldes en DASU-skadesanmeldelse, der fås hos DASU s sekretariat ORDENSFORSKRIFTER Deltagere er pligtige til at: - overholde den gældende færdselslovs bestemmelser. - undgå, at den øvrige trafik samt andre deltagere udsættes for unødvendig risiko eller gene. - optræde sportsligt korrekt. - tiltale officials, myndighedspersoner, lodsejere m.fl. på en måde, der ikke vækker anstød. - efterkomme officials anvisninger. Hastighedsbegrænsninger på såvel offentlig som privat vej må under ingen omstændigheder overskrides. Ved enhver standsning af køretøjet ved: - kontrolsteder - ruteindlægning eller lignende skal køretøjet anbringes således, at det ikke er til gene for den øvrige trafik eller andre deltagere. Deltagere, som udgår af løbet, er pligtige til omgående at meddele dette til løbslederen eller officials. Deltagerne må ikke modtage fremmed hjælp til at klarlægge idealruten. F. Alle parter i et arrangement er til enhver tid forpligtet til at overholde de etiske regler indenfor O-sporten, Ø-sporten og P-sporten. G. Deltagere, der møder personer, som er kommet ud for ulykkestilfælde med legemsskader af en sådan art og under sådanne omstændigheder, at hjælp er nødvendig, er pligtige til efter bedste evne at hjælpe og træffe de foranstaltninger, der må anses for nødvendige. Den tid, der medgår hertil, kan af løbslederen godskrives, såfremt rigtigheden af det angivne kan sandsynliggøres. November 2012 Side 3 af 14

4 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION STRAFBESTEMMELSER Den, der overtræder reglementets bestemmelser, kan idømmes straf. Strafbestemmelser er angivet i Reglement DELTAGERE Deltagere skal være i besiddelse af gyldig licens eller startkort jævnfør DASU s administrative cirkulærer. Startkort kan højest erhverves hvert tredje år. Startkort kan udleveres af en stamklub eller af en arrangørklub, og er gyldig i 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Startkortet skal stemples ved deltagelse i løb under O-udvalget. Når kortet er fyldt, kan man derefter kun fortsætte ved at erhverve almindelig licens. Ved deltagelse med et startkort, deltager man udenfor konkurrence. MESTESKABSBESTEMMELSER GENERELT På grundlag af indstilling fra O-udvalget vedtager DASU s bestyrelse hvert år, senest den 15. december, hvilke mesterskaber, der hos DIF skal ansøges som danmarksmesterskaber. Kun de mesterskaber, klassemesterskaber og holdmesterskaber, der er godkendt af DIF, bærer status som officielt Danmarksmesterskaber - DM. Unionsmesterskaber - UM - kan afvikles i de øvrige mesterskaber og klasser efter godkendelse af O-udvalget. Der kan ikke afvikles UM i mesterskaber og klasser, hvor der er udskrevet DM. Som tællende til årets DM/UM-løb udpeges de tællende arrangementer af O-udvalget blandt årets mesterskabsansøgninger. Holdmesterskabsløb samt NEZ-løbene ansøges sætskilt. Løbene søges spredt mest muligt geografisk og tidsmæssigt. Side 4 af 14 November 2012

5 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION F. Der kan hvert år afvikles landsdelsmesterskaber - LM. G. Mandskaber, hvor kører og/eller observatør (2. kører) efter ansøgning er bevilget betinget nedrykning, kan ikke opnå DM-/UM-/LM-point i den klasse i O, til hvilken nedrykning er sket. H. Licensindehavere, der deltager i løbsledelsen i et mesterskabsløb, tildeles én gang årligt mesterskabspoint svarende til en 3. plads i mesterskabsafdelingen. Navne på licenshavere i løbsledelsen i mesterskabsløb skal oplyses til O-udvalget senest den 1. april i kalenderåret, hvor licenshaverne deltager i løbsledelsen, samt offentliggøres i tillægsreglerne og resultatlisten. - Definition: Kontrolkørere anses også som medlemmer af løbsledelsen. I. I tilfælde af aflysning har O-udvalget til enhver tid ret til at reducere antallet af mesterskabsløb. J. O-udvalget kan annullere et mesterskabsløb, såfremt det konstateres, at arrangøren på væsentlige punkter har tilsidesat reglementets bestemmelser. K. Annulleres et mesterskabsløb, skal den arrangerende klub meddele deltagerne dette skriftlig senest 8 dage efter, at klubben har fået besked herom. L. O-udvalget fastsætter hvert år retningslinier for afvikling af mesterskabsløbene. Disse retningslinier offentliggøres i februar måned. LØBSADMINISTRATION Generelt A O-løb, Ø-løb og P-løb udarbejdes og afvikles udover dette reglement med tillæggene 4.100, og B ÅBNE LØB: - alle med gyldig O-licens kan deltage. TRÆNINGSLØB: - træningsløb må ikke afvikles samme dag som åbne løb, hvis de arrangerende klubber er naboklubber eller ligger i samme region. - præmiering er ikke obligatorisk, men anføres i tillægsregler eller turneringsreglement. - der kan ikke protesteres. November 2012 Side 5 af 14

6 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION - resultatliste eller den klassevise resultatliste er endelig 15 minutter efter at den er under skrevet af løbsledelsen. Samtidig med underskrivningen af resultatlisten fremlægges alle kontrolkort. LUKKEDE LØB: - kun den arrangerende klubs medlemmer samt interesserede uden licens kan deltage. - præmiering er ikke obligatorisk. - det er tilladt, at åbne en særskilt D-klasse eller turistklasse TILLÆGSREGLER Tillægsregler er et sæt bestemmelser der supplerer dette reglement. Disse angiver forskellige informationer vedrørende et løb ANMELDELSE Anmeldelse sker til løbets sekretariat. Før start skal der afleveres en anmeldelsesblanket underskrevet af både kører og observatør (2.kører), samt med tydelig angivelse af hvilken klasse man ønsker at deltage i. En løbsleder har med sin bestyrelses godkendelse ret til - med begrundelse - at afvise en rettidig anmeldelse. En sådan afvisning skal meddeles mandskabet snarest og senest umiddelbart efter anmeldelses fristens udløb. En afvisning er endelig og kan ikke anfægtes. Mandskaber, som - uden at melde afbud - udebliver fra et løb, til hvilket de har anmeldt sig skriftligt, er pligtige til at betale det fastsatte anmeldelsesgebyr. Såfremt der foreligger en skriftlig anmeldelse, kan den arrangerende klub ved et mandskabs afbud efter anmeldelsesfristens udløb og indtil teknisk kontrol åbner, opkræve 50 % af det fastsatte startgebyr. Derefter kan der opkræves det fulde startgebyr. Side 6 af 14 November 2012

7 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION SLUTINSTRUKTION Slutinstruktion gives ved ethvert løb, og indeholder forskellige supplerende oplysninger til deltagerne vedrørende løbsafviklingen DELTAGERLISTE Deltagerliste gives ved ethvert løb, og indeholder oplysninger om deltagere og klasser i et løb RESULTATLISTE Resultatliste skal gives ved ethvert løb. Resultatliste udsendes ved alle åbne løb til: - samtlige deltagende mandskaber - dommer(e) - samtlige klubber, der har haft deltagende mandskaber - pointlisteføreren senest 8 dage efter løbet (poststemplets dato) og må ikke udsendes som B-brev. Ved elektronisk tilmelding er elektronisk resultatliste via eller internet, jf. angivelse i tillægsreglerne, tilstrækkeligt. Resultatliste for lukkede løb og træningsløb skal offentliggøres til alle deltagere. Krav til resultatlisten indehold fremgår af: Orienteringsløb Økonomiløb Pålidelighedsløb PRÆMIERING Klasser med under fem startende mandskaber behøver ikke præmiering. Værdien af engangspræmier til mandskabspræmiering skal udgøre mindst 20 % af indkomne startgebyrer. November 2012 Side 7 af 14

8 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 15 % af de startende mandskaber i hver klasse, oprundet til nærmeste hele tal, skal præmieres, dog maksimalt fem mandskaber. Mandskaber, der placeres ens, skal også præmieres ens. Kører og observatør (2. kører) præmieres ens. F. Ekstrapræmier kan uddeles efter løbsledelsens bestemmelser. Fordelingen skal meddeles i tillægsregler eller slutinstruktion. G. Præmieuddeling skal ske snarest muligt efter løbets afvikling, idet der tages hensyn til eventuelle protest- eller appelafgørelser. H. Sidste frist for præmieuddeling er 3 måneder efter løbets afholdelse med tillæg af varighed af protestsager m.v LICENSKONTROL Ved licenskontrollen kontrolleres det, at - føreren har gyldigt kørekort - mandskabet er i besiddelse af gyldige licenser - mandskabet er identisk med de på anmeldelsesblanketten anførte - mandskabet har underskrevet anmeldelsesblanketten. Såfremt en deltager ikke kan fremvise gyldig licens, deponeres kr. 500,00 hvoraf der tilbagebetales kr. 450,00, når den krævede licens forevises løbslederen inden 8 dage efter løbet. Hvis dette ikke finder sted, tilfalder de 450,00 kr. DASU og den pågældende indberettes til O- udvalget STARTNUMRE/REKLAME Reklamestreamers må anvendes. Deltagere, der gør opmærksom på, at de ikke ønsker at køre med reklamestreamers, kan ikke af den grund nægtes start. Side 8 af 14 November 2012

9 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Anvendelse af reklame/logo i forbindelse med startnummer er ikke at betragte som reklame, og deltagerne kan ikke nægte at køre med disse. Anvendes der startnumre/streamers, skal de være fremstillet på en sådan måde, at der ikke sker beskadigelser af bilens lak, når disse fjernes. Ved mesterskabsløb skal der køres med startnumre i størrelsen A4 i bilens bagerste sideruder. Montage af startnumre er deltagerne eget ansvar. F. Deltagerne skal fjerne samtlige numre ved mål/samlingssted START Starten foregår fra en opgiven tidskontrol - OTK. Mandskaber, der uden tilladelse fra løbslederen forsømmer deres starttid, betragtes som værende startet på det fastsatte tidspunkt. Mandskaber, som udebliver længere end 30 minutter fra egen starttid, kan nægtes start. Løbslederen kan, såfremt dette er påkrævet, udsætte starten i indtil 60 minutter. Såfremt, der er indlagt obligatorisk ophold, eller løbet neutraliseres over en strækning, skal restart finde sted i samme rækkefølge som ankomst, med mindst 1 minuts mellemrum IDEALRUTE Idealruten offentliggøres ved samlingsstedet ved, at kontrolkort og løbsrute med kontrolsteder angivet ophænges eller udleveres. Idealkontrolkortet dannes af de kontrolsteder, der er opstillet på den i rutebogen beskrevne løbsrute. I løb uden protestmulighed mod løbsruten, kan løbsledelsen rette åbenlyse fejl, herunder fejl i idealruten, senest 45 minutter efter sidste mandskabs hjemkomst i klassen. November 2012 Side 9 af 14

10 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION OFFICIALS GENERELT I dette afsnit findes oplysninger om de officialkategorier der benyttes under O-udvalget OFFICIALS Nedenstående officials udnævnes/godkendes af O-udvalget: Type Gældende til OF 425 OF 424 OF 423 OF 413 OF 405 OF 403 Løbsleder/-lægger, Ø- og P-løb Løbsleder/-lægger, lukkede løb og træningsløb, Løbslægger, D/C (åbne løb) Løbslægger D/C/B/A/M i åbne O-løb, træningsløb og lukkede løb Løbsleder Dommer, Ø- og P-løb Dommer, O-løb Nedenstående regler er gældende for godkendelse/fornyelse af officiallicens: Type Gyldighed Godkendelseskrav Optagelseskrav Fornyelse OF år Gennemført kursus OF 425 med tilfredsstillende resultat Ingen Deltaget i et af O-udvalget afholdt seminar med tilfredsstillende resultat OF år Gennemført kursus OF 424 med tilfredsstillende resultat Ingen Deltaget i et af O-udvalget afholdt seminar med tilfredsstillende resultat. OF år Gennemført kursus OF 423 med tilfredsstillende resultat OF 424, samt mindst O3-licens i 1 år Deltaget i et af O-udvalget afholdt seminar med tilfredsstillende resultat OF år Gennemført kursus OF 413 med tilfredsstillende resultat OF år Deltaget på dommerseminar med tilfredsstillende resultat OF 424 OF 425 i mindst 2 år Fornyes automatisk Deltaget i et af O-udvalget afholdt dommerseminar med tilfredsstillende resultat Side 10 af 14 November 2012

11 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION OF år Deltaget på dommerseminar med tilfredsstillende resultat OF 413 og OF 423 i mindst 2 år Deltaget i et af O-udvalget afholdt dommerseminar med tilfredsstillende resultat ANSØGNING Ansøgning om deltagelse i kurser sker gennem ansøgerens stamklub ved, at blanketten "Ansøgning om godkendelse som official" indsendes i 2 eksemplarer til O-udvalget. Når kurset er gennemført, meddeles resultatet til deltagerne og deres stamklubber. Godkendelse er betinget af, at officialkursus er gennemført tilfredsstillende. O-udvalget kan tilbagekalde en godkendelse, såfremt officialen skønnes at have misbrugt denne LØBSLEDERE En løbsleder er en official, der leder den administrative tilrettelæggelse og afvikling af løb under O-udvalgets regi. En løbslægger er en official, der leder den sportslige tilrettelæggelse og afvikling af løb under O-udvalgets regi. Løbsleder og løbslægger kan være samme person, hvis denne er i besiddelse af de nødvendige officialskategorier. Løbslederen er overfor DASU ansvarlig for, at løbet sportsligt og organisatorisk gennemføres i overensstemmelse med: - myndighedernes bestemmelser. - reglement. - tillægsregler. - slutinstruktion(er). Løbslederen skal sikre sig "Tilladelse til afholdelse af motorløb" hos politiet. Løbslederen skal ved løb uden dommer overtage dennes funktioner. Løbslederen skal respektere dommerens pligter og rettigheder. November 2012 Side 11 af 14

12 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION F. Konstaterer løbslederen åbenlyse fejl, kan denne foretage de nødvendige ændringer, såfremt dette sker inden protesttiden udløber for det sidst hjemkomne mandskab DOMMERE En dommer skal påse, at et løb afvikles i overensstemmelse med reglementet samt de af myndighederne afgivne tilladelser. Dommeren har intet ansvar for løbets tilrettelæggelse og afvikling, og dommeren kan ikke have nogen anden funktion i løbet. Dommeren skal udfærdige en dommerrapport, og heri indberette evt. grove overtrædelser af: - reglement - tillægsregler - slutinstruktioner. Dommeren har ret til at afbryde eller ændre et løb - herunder idealkontrolkortet, såfremt det strider mod reglementet, eller såfremt afviklingen bringer deltagere, officials eller andre personer i alvorlig fare, eller såfremt denne skønner, at den pågældende del af løbet ingen sportslig berettigelse har Dommeren behandler og afgør evt. indkomne protester. Inden offentliggørelsen skal kendelsen meddeles løbslederen. Dommernes afgørelse er inappellabel. Principielle sager kan dog altid appelleres til DASU s ordens- og amatørudvalg, men får ikke indflydelse på resultatet i det pågældende arrangement. O-udvalget udsender dommere til alle mesterskabsløb, og kan udsende dommere til øvrige åbne løb. Side 12 af 14 November 2012

13 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION KLAGEMULIGHEDER GENERELT I dette afsnit er beskrevet de klagemuligheder deltagerne har overfor uregelmæssigheder i forbindelse med afviklingen af et under O-udvalgets regi PROTESTER Regler for protester fremgår af Reglement 1. Åbne orienteringsløb kan efter ansøgning til og godkendelse af O-udvalget afvikles uden protestmulighed på fejl i køreordren. Dette kræver at den arrangerende klub foretager en prøvekørsel af samtlige ruter med en af O- udvalget godkendt prøvekører. Ansøgningsfristen ved DM-løb er 6 måneder før løbets afvikling, for LM-løb 3 måneder og øvrige åbne løb 2 måneder. Protestfrister iflg. nedenstående skema: PROTEST IMOD Deltagerliste: Fejl i køreordren, Fejl begået af andre deltagere, Fejl og uregelmæssigheder af enhver art, der måtte forekomme under konkurrencen: Rettelse ved opslag: Resultatliste: 30 minutter efter den protesterendes ankomst til slutkontrollen, tillagt evt. køretid mellem slutkontrol og samlingssted. 45 minutter efter den protesterendes ankomst til slutkontrollen, tillagt evt. køretid mellem slutkontrol og samlingssted. 45 minutter efter enten tidspunkt for ophængning eller mandskabets ankomst til slutkontrol, tillagt evt. køretid mellem slutkontrol og samlingssted. 15 minutter efter ophængning underskrevet af løbsledelsen. Såfremt den klassevise resultatliste ikke er underskrevet ved udløbet af sidste mandskabs protesttid i klassen tillagt 15 min, ændres protesttiden til senest 5 dage efter udsendelsestidspunktet - poststemplets dato. Hvis resultatlisten skal underskrives på løbsaftenen, skal det enkelte mandskabs resultat være på resultatlisten senest 45 minutter efter mandskabets ankomst til slutkontrollen, tillagt evt. November 2012 Side 13 af 14

14 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION køretid mellem slutkontrol og samlingssted. Dette dokumenteres ved at anføre tidspunkt på ophængt resultat. Overholdes dette, er resultatlisten at betragte som endelig efter udløbet af protestfrister jvf Dog kan O-udvalget foretage ændringer, hvis resultatlisten indeholder betydelige fejl jvf. reglementer og mesterskabsbestemmelser. Løbslederen udsender herefter ny resultatliste til berørte mandskaber og klubber. Kontrolkortene skal være til rådighed for gennemsyn af deltagerne - enten i kopi-/ originalform eller ved udskrift fra EDB-beregning APPEL Regler for appel fremgår af Reglement 1. Side 14 af 14 November 2012

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Reglement for klubrally

Reglement for klubrally Indhold 3.20 Køretøjer... 2 3.20.0 Køretøjer... 2 3.20.1 Udrustning... 3 3.20.2 Dæk... 3 3.20.3 Startnumre... 3 3.20.4 Reklamer... 3 3.21 Før konkurrencen... 5 3.21.0 Tillægsregler... 5 3.21.1 Anmeldelse...

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLYSPRINT

REGLEMENT FOR RALLYSPRINT REGLEMENT FOR RALLYSPRINT Indhold Reglement for rallysprint... 1 3.40 Køretøjer... 2 3.40.0 Køretøjer... 2 3.40.1 Udrustning... 3 3.40.2 Dæk... 3 3.40.3 Startnumre... 3 3.40.4 Reklamer... 3 3.41 Før konkurrencen...

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Struer & Omegns Motor Sport. indbyder til. Struer Løbet 2013. NEZ 1. afdeling

Struer & Omegns Motor Sport. indbyder til. Struer Løbet 2013. NEZ 1. afdeling Struer & Omegns Motor Sport indbyder til Struer Løbet 2013 NEZ 1. afdeling Fredag d. 19.04.2013 Struer Brød A/S Shell i Struer Struer Kommune ønsker alle deltagere et godt løb og på gensyn i Struer Velkommen

Læs mere

TILLÆGSREGLER. Crosskart. Søholmbanen, Kolding September 2016

TILLÆGSREGLER. Crosskart. Søholmbanen, Kolding September 2016 TILLÆGSREGLER Crosskart Søholmbanen, Kolding 19-08-2016 17-18. September 2016 1. Arrangementets afholdelse: Arrangementet afholdes under FIA s internationale bestemmelser, DASU s nationale reglement for

Læs mere

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8 6. januar 2016 Kapitel 1 Mesterskabsbestemmelser 2016 Indholdsfortegnelse Generelle regler for mesterskaber 2 Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5 DASU-mesterskab 4WD 7 DASU-mesterskab i Minirally 8 DASU-mesterskab

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

1. Mesterskabsbestemmelser

1. Mesterskabsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1. Mesterskabsbestemmelser 2018... 3 1. Mesterskabsregler... 3 2. Mesterskabspoint... 3 3. Afgørelse af mesterskaber... 5 4. Præmieuddeling ved de enkelte løb... 5 Danmarksmesterskabet

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

52 DELTAGERE... 12 52.1 LICENSER... 12 52.2 ANMELDERE... 12 52.3 KØRERE... 13 52.4 BANEPRØVE... 15 52.5 PERSONLIG UDRUSTNING... 15

52 DELTAGERE... 12 52.1 LICENSER... 12 52.2 ANMELDERE... 12 52.3 KØRERE... 13 52.4 BANEPRØVE... 15 52.5 PERSONLIG UDRUSTNING... 15 Indholdsfortegnelse 50. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.0 REGLEMENT... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 4 50.2 ANSVAR... 4 50.3 FORSIKRING... 4 50.4 EPISODER... 4 50.5 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.6 KLAGEMULIGHEDER PROTEST

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

Dansk Automobil Sports Union

Dansk Automobil Sports Union GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR HISTORISK REGULARITY RALLY (Historisk Pålidelighedsrally) Nærværende regelsæt er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Automobil Sports Union reglement 4, Reglement for pålidelighedsløb

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2013

Munkebjerg Hill Climb 2013 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2013 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelses nr. 837/13 og 603/13 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens

Læs mere

Dahl Biler Vestjylland Classic. 2. afd. Lørdag d. 25.05.2013

Dahl Biler Vestjylland Classic. 2. afd. Lørdag d. 25.05.2013 Dahl Biler Vestjylland Classic 2. afd. Lørdag d. 25.05.2013 Struer Kommune ønsker alle deltagere et godt løb og på gensyn i Struer Mads Bjerresvej 5 7500 Holstebro Tlf. 97 40 57 00 Bowl n Fun Holstebro

Læs mere

REGLEMENT FOR MINIRALLY

REGLEMENT FOR MINIRALLY REGLEMENT FOR MINIRALLY Indhold Regler for minirally... 1 3.30 Køretøjer... 2 3.30.0 Køretøjer... 2 3.30.1 Udrustning... 2 3.30.2 Dæk... 3 3.30.3 Startnumre... 3 3.30.4 Reklamer... 3 3.31 Før konkurrencen...

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

REGLEMENT FOR MINIRALLY

REGLEMENT FOR MINIRALLY REGLEMENT FOR MINIRALLY Indhold Regler for minirally...1 3.30 Køretøjer...2 3.30.0 Køretøjer...2 3.30.1 Udrustning...3 3.30.2 Dæk...3 3.30.3 Startnumre...3 3.30.4 Reklamer...3 3.31 Før konkurrencen...5

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2013

Dansand Classic Sprint 2013 Slutinstruktion nr. 1 21. august 2013 Velkommen til Dansand. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union. Klubrally for A klasser under godkendelses nr. 320 og Sprint for B klasser under nr. 514.

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2015

Munkebjerg Hill Climb 2015 Slutinstruktion nr. 1 5. august 2015 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 605 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Dansk Super Kart 2017

Dansk Super Kart 2017 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2017 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 8-9/4 TMSK DSK 2 20-21/5 SAK DSK 3 24-25/6 VKK DSK 12-13/8 GGK Cadett Mini Cadett Junior OK Junior

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Til Mesterskabsløbsledere 2018

Til Mesterskabsløbsledere 2018 Januar 2018. Til Mesterskabsløbsledere 2018 Først og fremmest vil Vejsportsudvalget gerne takke dig og din klub for, at I vil påtage jer opgaven med at arrangere et mesterskabsløb i 2018. For at lette

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7 ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7 Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Revideret december 2013 Dansk Sejlunion 2013 ADMINISTRATION

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2015

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2015 60 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 60.0 GENERELT... 3 60.1 MEDLEMSKAB... 5 60.2 ANSVAR... 5 60.3 FORSIKRING... 5 60.4 STRAF... 6 60.5 PROTESTER... 7 60.6 APPEL... 7 60.7 MILJØ... 8 61 ARRANGEMENTER... 9 61.0

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

SPORTS REGLEMENT 6. Off-Road 1:8 DANSK MODEL SPORTS UNION

SPORTS REGLEMENT 6. Off-Road 1:8 DANSK MODEL SPORTS UNION SPORTS REGLEMENT 6. Off-Road 1:8 DANSK MODEL SPORTS UNION 0.0 Regler/Baneforhold. 0.1 Kørertårn til min. 8 personer. 90 cm plads pr kører. (gerne til 12 hvis der er mulighed) Overdækket mekkergård med

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 Kontrol, træningskørsel og Sprint lørdag d. 10. august Hillclimb søndag d. 11. august 3. afdeling af HMS åbne klubmesterskab 2012 Historisk

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2014

Munkebjerg Hill Climb 2014 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2014 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 603 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally

Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally DASU 15-11-2017 Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally 4.400 GENERELT 2 4.401 DELTAGERE 2 4.402 KØRETØJER 2 4.403 KLASSER 3 4.404 LØBSRUTEN 4 4.405 P-ETAPER (PÅLIDELIGHEDSETAPER)

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

November 2010 Side 1 af 19

November 2010 Side 1 af 19 ØKONOMILØB (ECO RALLY)...2 4.200 GENERELT...2 4.201 DELTAGER...2 4.202 KØRETØJER...2 4.203 KLASSER... 3 4.204 KONKURRENCESTRÆKNING... 4 4.205 KONTROLSTEDER... 6 4.206 KONTROLKORT... 8 4.209 HEMMELIG RUTEKONTROL...

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 2 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4 296-5.1.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Reglement for trænerlicensordning i Danmarks Basketball Forbund

Reglement for trænerlicensordning i Danmarks Basketball Forbund Reglement for trænerlicensordning i Danmarks Basketball Forbund 1. Formål 2. Licens 3. Merit 4. Administration og økonomi 5. Definitioner 6. Ikrafttræden 7. Kontrol og sanktioner 8. Særlige situationer

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult DataPower har udviklet et nyt tilmeldingssystem til brug for de motorløb i Danmark, hvor DataPower afvikler tidtagningen. Formålet med systemet er dels

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Ecoteck Rally Himmerland 2015

Ecoteck Rally Himmerland 2015 Ecoteck Rally Himmerland 2015 19. - 20. juni 2015 til 2. afdeling af Danmarksmesterskabet i rally Arrangeret af Motorsport Nord Jylland 099 02-06-2015 Side 1/18 1. Introduktion... 4 1.2 Underlagets art

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august Indhold: Bekendtgørelse...side 2 Maksimalt deltagerantal...side 2 Licenskursus for debutanter...side 2 Tidsplan for løbsdag...side 2 Beskrivelse af løbet...side 2 Organisation...side 3 Anmeldelse...side

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere