UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Konstitutionelle Anliggender /2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner (2012/2223(INI)) Ordfører for udtalelse (*): Andrew Duff (*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50 PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_NonLeg PE v /13 PA\ doc

3 FORSLAG Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 1. Henvisning 1 der henviser artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); der især henviser til artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt erklæring 37 om artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); 2. Henvisning 2 der henviser artikel 24 og 42, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, artiklerne 122 og 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt erklæring 37 om artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); udgår 3. Henvisning 6a (nyt) PA\ doc 3/13 PE v01-00

4 _ der henviser til artikel 4 og 5 i den nordatlantiske traktat, PE v /13 PA\ doc

5 4. Punkt E E. der henviser til, at Lissabontraktaten indførte artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union ("gensidig forsvarsklausul" eller "klausul om gensidig bistand") og artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde ("solidaritetsbestemmelsen") for at tage hånd om sådanne bekymringer, men den praktiske gennemførelse af disse artikler skal stadig tydeliggøres, her næsten tre år efter traktaten trådte i kraft; 1 I det følgende benævnt "gensidig forsvarsklausul". Der er dog ikke inkluderet noget navn i traktaten. Jf. navnlig artikel V's forpligtelse til gensidigt forsvar i den ændrede Bruxellestraktat, som dens underskrivere anser for dækket af artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (udtalelse fra formanden for WEU's Permanente Råd af den 31. marts 2010). E. der henviser til, at Lissabontraktaten indførte artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union ("klausul om gensidig bistand") og artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde ("solidaritetsbestemmelsen") for at tage hånd om sådanne bekymringer, men den praktiske gennemførelse af disse artikler skal stadig tydeliggøres, her næsten tre år efter traktaten trådte i kraft; 1 I det følgende benævnt "klausul om gensidig bistand". Der er dog ikke inkluderet noget navn i traktaten. Jf. navnlig artikel V's forpligtelse til gensidigt forsvar i den ændrede Bruxellestraktat, som dens underskrivere anser for dækket af artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (udtalelse fra formanden for WEU's Permanente Råd af den 31. marts 2010). 5. Punkt F a (ny) Fa. der henviser til, at 21 medlemsstater, som også er medlem af NATO, kan konsultere hinanden, når deres territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet; der endvidere henviser til, at de under alle omstændigheder har forpligtet sig til et kollektivt forsvar i tilfælde af et væbnet angreb; PA\ doc 5/13 PE v01-00

6 6. Punkt 1 1. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at gøre fuld brug af potentialet i alle relevante bestemmelser i traktaten og særligt af den gensidige forsvarsklausul og solidaritetsbestemmelsen for derved at give europæere en solid forsikring mod alvorlige sikkerhedsrisici, baseret på øget omkostningseffektivitet og en rimelig deling af byrden og omkostningerne; 1. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at gøre fuld brug af potentialet i alle relevante bestemmelser i traktaten og særligt af klausulen om gensidig bistand og solidaritetsbestemmelsen for derved at give europæere en solid forsikring mod alvorlige sikkerhedsrisici, baseret på øget omkostningseffektivitet og en rimelig deling af byrden og omkostningerne; 7. Punkt 2 a (nyt) 2a. der noterer sig NATO s nye strategiske koncept, inden for hvilket NATO udover sin rolle som en militæralliance i krigstid har som mål at opbygge sin kapacitet til at fungere som et politisk og sikkerhedsmæssigt fællesskab i samarbejde med EU; bemærker de store ligheder mellem NATO's mål og de mål, der er fastlagt i artikel 43 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) (de tidligere såkaldte Petersberg-opgaver); advarer derfor mod det omkostningskrævende dobbeltarbejde i de to organisationer og ressourcespildet og opfordrer indtrængende til et langt tættere, regelmæssigt samarbejde mellem Unionens højtstående repræsentant og NATO s generalsekretær i forbindelse med risikovurdering, ressourceforvaltning, politikplanlægning og gennemførelsen af både civile og militære operationer på FSFP-området; PE v /13 PA\ doc

7 8. Punkt 2 b (nyt) 2b. opfordrer indtrængende Rådet til ikke at blive indviklet i sidste instans i frugtesløse diskussioner om territorialitet men at efterligne NATO s strategi, som tager højde for uundgåelige situationer, hvor det somme tider er påkrævet med en indsats uden for det nordatlantiske område for at fremme de allieredes sikkerhedsinteresser; 9. Punkt 4 4. påpeger de mange redskaber, som Unionen og medlemsstaterne har til rådighed for på et solidarisk grundlag at imødekomme usædvanlige begivenheder, som f.eks. civilbeskyttelsesmekanismen, solidaritetsfonden og muligheden for at yde økonomisk og finansiel bistand ved store vanskeligheder, jf. artikel 122 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); minder desuden om forpligtelsen til at udvikle gensidig politisk solidaritet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU); understreger, at formålet med den gensidige forsvarsklausul og solidaritetbestemmelsen ikke er at erstatte nogen af disse redskaber, men at supplere dem med henblik på situationer med ekstraordinære trusler eller skader og især, når bistanden vil kræve politisk koordinering på højt niveau og involvering af militæret; 4. påpeger de mange redskaber, som Unionen og medlemsstaterne har til rådighed for på et solidarisk grundlag at imødekomme usædvanlige begivenheder; påpeger de nyttige retsgrundlag, som artikel 122 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEU) udgør for nødfinansiering af økonomisk art og artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for foranstaltninger på civilbeskyttelsesområdet; PA\ doc 7/13 PE v01-00

8 10. Punkt 4 b (nyt) 4b. minder om forpligtelsen til systematisk at udvikle gensidig politisk solidaritet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU); bemærker de muligheder, som Lissabontraktaten giver for øget samarbejde på FUSP-området, herunder tildeling af særlige opgaver og missioner til grupper af stater såvel som konceptet med et permanent struktureret samarbejde i militære anliggender; understreger, at formålet med den gensidige forsvarsklausul og solidaritetsbestemmelsen ikke er at erstatte nogen af disse redskaber men at supplere dem med henblik på situationer med ekstraordinære trusler eller skader og især, når reaktionen kræver politisk samordning på højt niveau og involvering af militæret; 11. Punkt 5 5. opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til, i forbindelse med deres igangværende arbejde med et fælles forslag til Rådets afgørelse om gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen som krævet af traktaten, at tage behørigt hensyn til begge klausulens og bestemmelsens politiske og operationelle dimensioner og til at følge denne beslutnings anbefalinger; 5. opfordrer indtrængende Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til inden udgangen af 2012 at udarbejde deres fælles forslag til Rådets afgørelse indeholdende vilkårene for gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 222, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); opfordrer med henblik på kohærens til, at Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Den Stående Komité for Den Indre Sikkerhed forelægger en fælles udtalelse om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen og operationelle bestemmelser for klausulen om gensidig PE v /13 PA\ doc

9 bistand, herunder forbindelserne med NATO; bemærker, at Rådet skal handle med kvalificeret flertal i forbindelse med ikke-militære aspekter af gensidig hjælp og bistand; understreger, at det i denne forbindelse er nødvendigt at holde Parlamentet fuldstændig underrettet; PA\ doc 9/13 PE v01-00

10 12. Udgiftsområde Gensidig forsvarsklausul Klausulen om gensidig bistand 13. Punkt 6 6. minder medlemsstaterne om deres utvetydige forpligtigelse til at yde al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på dens område; understreger, at mens store aggressioner mod en medlemsstat synes usandsynlige i den nærmeste fremtid, skal både traditionelt territorialt forsvar og forsvar mod nye trusler fortsat have høj prioritet; minder også om, at traktaten bestemmer, at for de EU-lande, som er medlem af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, vil NATO fortsat være fundamentet i deres kollektive forsvar og organet for dets iværksættelse, og at forpligtelser og samarbejde på området gensidigt forsvar skal være i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i NATO; 6. minder medlemsstaterne om deres utvetydige forpligtigelse til at yde al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på dens område; minder også om, at et stort flertal af medlemsstaterne er medlem af Den Nordatlantiske Traktatorganisation, og at EU s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik følgelig skal være kompatibel og i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i NATO; tager sikkerheds- og forsvarspolitikkens særlige beskaffenhed i de medlemsstater til efterretning, som ikke er medlem af NATO, men bemærker ikke desto mindre, at EU's klausul om gensidig bistand aldrig vil blive aktiveret, uden at NATO er blevet hørt og dens tilsagn blevet indhentet; 14. Punkt 7 7. påpeger samtidig det lige så vigtige behov for at berede sig på situationer, der involverer EU-medlemsstater, der ikke er medlem af NATO, eller EUmedlemsstaters territorier, der ligger uden for det nordatlantiske område, og som derfor ikke er omfattet af Washingtontraktaten, eller på situationer, hvor der i NATO ikke er indgået nogen aftale om kollektiv handling; 7. påpeger samtidig behovet for at berede sig på situationer, hvor NATO vælger ikke at blive involveret, PE v /13 PA\ doc

11 15. Punkt 9 9. fremhæver vigtigheden af afskrækkelse og derfor de europæiske landes behov for at have troværdige militære kapaciteter; opfordrer medlemsstater til at optrappe deres indsats i forhold til udviklingen af samarbejdet om militær kapacitet, navnlig gennem EU's og NATO's supplerende samordnings- og delingsprojekter og intelligente forsvarsprojekter, som repræsenterer en overordentlig vigtig vej fremover i en tid med stramme forsvarsbudgetter; 9. fremhæver vigtigheden af afskrækkelse og derfor de europæiske landes behov for at have troværdige militære kapaciteter; opfordrer medlemsstater til at optrappe deres indsats i forhold til udviklingen af samarbejdet om militær kapacitet, navnlig gennem EU's og NATO's supplerende samordnings- og delingsprojekter og intelligente forsvarsprojekter, som repræsenterer en overordentlig vigtig vej fremover i en tid med stramme forsvarsbudgetter; gentager i denne forbindelse sin opfordring til, at de nationale forsvarsministerier respekterer og udnytter Det Europæiske Forsvarsagenturs arbejde i større udstrækning; 16. Punkt gentager sin opfordring til systematisk harmonisering af krav til militæret og en harmoniseret forsvarsplanlægnings- og indsamlingsproces i EU, som svarer til EU's ambitionsniveau og er koordineret med NATO's forsvarsplanlægningsproces; tager højde for det stigende antal sikkerhedsgarantier i kraft af den gensidige forsvarsklausul; opfordrer medlemsstater til at overveje multinationalt samarbejde om kapacitetsudvikling og, hvis relevant, specialisering som et kerneprincip i deres forsvarsplanlægning; 10. gentager sin opfordring til systematisk harmonisering af krav til militæret og en harmoniseret forsvarsplanlægnings- og indsamlingsproces i EU, som svarer til EU's ambitionsniveau og er koordineret med NATO's forsvarsplanlægningsproces; tager højde for det stigende antal sikkerhedsgarantier i kraft af klausulen om gensidig bistand; opfordrer medlemsstater til at overveje multinationalt samarbejde om kapacitetsudvikling og, hvis relevant, specialisering som et kerneprincip i deres forsvarsplanlægning; PA\ doc 11/13 PE v01-00

12 17. Punkt opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at foreslå praktiske foranstaltninger, der skal sikre et effektivt beredskab i det tilfælde, en medlemsstat anvender den gensidige forsvarsklausul, samt en analyse af EUinstitutionernes rolle, hvis klausulen anvendes; mener, at forpligtelsen til at yde hjælp og assistance samt udtrykke politisk solidaritet blandt medlemsstater, bør sikre en hurtig afgørelse i Rådet til støtte for medlemsstater under angreb; udgår 18. Punkt mener, at når der gøres en fælles indsats for at forsvare en medlemsstat under angreb, bør det være muligt at anvende EU's eksisterende krisestyringsstrukturer efter behov, og særligt muligheden for at aktivere et operativt EU-hovedkvarter bør overvejes; understreger, at der er behov for et komplet permanent operativt EUhovedkvarter for at sikre et passende niveau af parathed og et hurtigt beredskab, og gentager opfordringen til medlemsstaterne om at etablere en sådan permanent kapacitet, der bygger på EU's operationscenter, der for nylig blev taget i brug; 12. mener, at en indsats i henhold til artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) bør drage størst mulig nytte af EU's eksisterende krisestyringsstrukturer, men at det på længere sigt er nødvendigt at overveje etableringen af et permanent operativt EU-hovedkvarter, der bygger på EU's operationscenter, der for nylig blev taget i brug; 19. Punkt 32 [Punkt 32 flyttes og indsættes efter punkt 27] PE v /13 PA\ doc

13 20. Punkt minder om, at solidaritetsbestemmelsen kræver, at Det Europæiske Råd regelmæssigt vurderer trusler, som Unionen står over for; mener, at sådanne vurderinger skal foretages på mindst to forskellige niveauer: på længere sigt i Det Europæiske Råd i en proces, som også skulle bidrage til strategisk tænkning, der skulle reflekteres i fremtidige opdateringer af den europæiske sikkerhedsstrategi og strategien for EU's indre sikkerhed og også gennem mere hyppige, omfattende oversigter over aktuelle trusler; 35. minder om, at solidaritetsbestemmelsen kræver, at Det Europæiske Råd regelmæssigt vurderer trusler, som Unionen står over for, og at det koordinerer denne opgave med NATO s partnere; mener, at sådanne vurderinger skal foretages på mindst to forskellige niveauer: på længere sigt i Det Europæiske Råd i en proces, som også skulle bidrage til strategisk tænkning, der skulle reflekteres i fremtidige opdateringer af den europæiske sikkerhedsstrategi og strategien for EU's indre sikkerhed og også gennem mere hyppige, omfattende oversigter over aktuelle trusler; PA\ doc 13/13 PE v01-00

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere