Leica CV5030. Dækglasautomat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CV5030. Dækglasautomat"

Transkript

1 Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder bag på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica CV Dækglasautomat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Symboler og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Samlet oversigt - apparatdele Tekniske data Standardleveringens omfang Første ibrugtagning Placeringsforskrifter Udpakning af CV Opstilling af CV Forberedelser og indstilling af apparatet Fjernelse eller montering af transportsikringer Vandret justering af apparatet Returluftsystem Montering af dispensergruppe Justering af dispensernålens højde i forhold til objektglasudgangen Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Etablering af strømforsyning Isættelse af tilbehør Ifyldning af forbrugsmateriale Betjening Betjeningspanelets funktioner Tastfunktioner for apparatets drift Til- eller frakobling af apparatet Kort kontrol før start af dækglasmonteringen Dækglasmonteringsproces Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen Displayvisninger og henvisninger Tastfunktioner ved programmering Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

5 Indholdsfortegnelse 5.9 Indstilling af parametersæt Menu A Parameterindstillinger Menu B Parameterindstillinger Parametre og undermenuer forlades Anbefalede parameterindstillinger (fra FW ) Bestemmelse af den optimale parameterindstilling (menu A+B) Procedure Workstation-drift Brug som ST 5010 CV5030 workstation Brug som ST 5020 CV5030 workstation Vigtige henvisninger til brug som workstation Afbrydelse af workstationdrift Rengøring og vedligeholdelse Oplysninger om rengøring og vedligeholdelse Daglig rengøring og vedligeholdelse - oversigt Ugentlig rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse efter behov Beskrivelse af rengøringsarbejde, der skal udføres dagligt Indladningsskakt og kartransport med transportkæde Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Lille glasflaske i dispenser-parkeringsposition Indladningskar Dispensernål Dækglasopsamlingsskål Dækglasmagasin Pick & Place-modulets gænger Rengøring og udskiftning af sugekopper Dækglassensor Objektglasudgang Beskrivelse af rengøringsarbejde, der skal udføres ugentligt Dispensergruppe Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Objektglasholdere, griber og outputmagasiner Beskrivelse af rengøring og vedligeholdelse efter behov Aktivkulfilter Transferstationens outputslisk TS5015 eller TS5025 ved workstation-drift Leica CV Dækglasautomat 5

6 Indholdsfortegnelse Transferstationens transferarm TS5015 eller TS5025 ved workstation-drift Fremgangsmåde ved udskiftning af dækglasmedie Skift fra xylen-baseret til et andet xylen-baseret dækglasmedium Skift fra xylenerstatnings-baseret til xylen-baseret dækglasmedium Skift fra xylen-baseret til xylenerstatnings-baseret dækglasmedium Funktionsfejl og fejlafhjælpning Fejlkoder Fejldetektering og fejlafhjælpning Ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Ansvar for mangler og service Bilag A Brugsrelaterede informationer og anbefalinger A1.1 Leica objektglasholdere, output- og dækglasmagasiner af kunststof A1.2 Objektglasholdere fra andre producenter A1.3 Objektglas og gribemekanisme A1.4 CV validerede og anbefalede objektglas A1.5 Dækglas A1.6 Etiketter (labels) til objektglas Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

7 1. Vigtige oplysninger 1.1 Symboler og deres betydning (5) START Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Brandfarlige opløsningsmidler og reagenser er mærket med dette symbol. Dette advarselssymbol henviser til overflader på apparatet, som er meget varme under drift. Undgå direkte berøring, da der er fare for forbrændinger. Tal i parentes refererer til positionsnumre på illustrationerne. Funktionstaster, som der enten skal trykkes på, på tastaturet, eller som der skal trykkes på i softwaren, er forsynet med fede teksttyper og med store bogstaver i teksten. Producent Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Miljøbeskyttelsessymbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Leica CV Dækglasautomat 7

8 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler og deres betydning REF Bestillingsnummer Eksempel på mærkning ifølge IPPC SN Serie-nummer Følg betjeningsvejledningen! Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. Viser kolliets korrekte opretstående position. Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Stabling af kolliene er ikke tilladt, og der bør ikke placeres tungere genstande oven på kolliet. IPPC-symbol Landeidentifikation ifølge ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland Identifikation af region, f.eks. HE for Hessen Registreringsnummer, unikt nummer begyndende med 49 Behandlingsmetode, f.eks. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), evt. DB (debarked) Emballagemærkning, iht. GGVSE/ADR for transport af farligt gods. Klasse 3: "FLAMMABLE LIQUID" - antændelige flydende stoffer Viser der temperaturområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. min. 29 C maks. +50 C Viser der luftfugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. min. 10 % maks. 85 % Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. 8 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

9 1. Vigtige oplysninger 1.2 Brugergruppe Leica CV5030 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. (Serienummeret står desuden over indføringslemmen på forsiden af apparatet). 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica CV5030 er en dækglasautomat til montering af dækglas over vævssnit, celler eller udstrygninger, der er appliceret på objektglas, med anvendelse af dækglasmedier. Der må kun anvendes tilbehør, som Leica Biosystems Nussloch GmbH har godkendt til brug med apparatet. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre ulykker, personskader og/ eller skader på apparatet/tilbehøret. Formålsmæssig anvendelse betyder også, at alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal følges, og de anførte inspektions- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres til tiden. Fig. 1 Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kapitel 3.2 "Tekniske data". Leica CV Dækglasautomat 9

10 2. Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsforskrifter Følg altid sikkerheds- og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leicaapparat. Beskyttelsesanordningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriserede af Leica. Restrisici: Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Der må kun anvendes originale reservedele og godkendt originalt tilbehør. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. CE-certifikatet til apparatet findes på internettet på siden: Advarsler De sikkerhedsanordninger, som er anbragt på dette apparat af producenten, er kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for, at arbejdet forløber uden uheld, har især den driftsherre, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal man følge de følgende anvisninger og advarsler. Bemærk, at direkte eller indirekte kontakt med Leica CV5030 kan medføre elektrostatiske afladninger. 10 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

11 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler (fortsat) Advarsler - transport og installation Apparatet må kun transporteres opret (anvend transportsikringerne!). Apparatet skal løftes eller bæres af to personer! Leica CV5030 er kun beregnet til brug i lukkede rum. Apparatet må kun tilsluttes med det medfølgende netkabel. Dette netkabel må ikke udskiftes med et andet. Hvis det medfølgende netkabel ikke passer i stikkontakten på installationsstedet, skal man kontakte Leica-service. Apparatet må kun tilsluttes til en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved anvendelse af en forlængerledning uden jordleder. Apparatet registrerer selv den anvendte spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. De kemikalier, der anvendes i Leica CV5030, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal du vente med at slå apparatet til, indtil der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. Apparatet skal før ibrugtagning indstilles nøjagtigt i vandret stilling (se i den forbindelse kapitel 4.4 "Vandret justering af apparatet"). Advarsler - arbejde på apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter sit formål og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Sluk i nødstilfælde for netkontakten, og tag netstikket ud. Bær egnet sikkerhedsudstyr (laboratoriekittel, handsker, sikkerhedsbriller) under arbejdet med reagenser. Undgå hudkontakt med opløsningsmidler eller dækglasmedier. Vær opmærksom på korrekt dosering ved påføring af mediet (se i den forbindelse kapitel Menü A - Parameterindstillinger). Overskydende medie kan løbe fra objektglasset på arbejdsfladen og transportbåndet til karindsatsen og dermed hæmme bevægelsen af apparatets dele (se også kapitel 7 "Rengøring og vedligeholdelse"). Motordrevne dele må ikke blokeres under driften, hverken gennem håndteringen eller af genstande. Der er fare for tilskadekomst som følge af knust glas! Pick & Place-modulets (dækglas-opsamlingens) aflægningsbevægelse må ikke udføres manuelt! Følg anvisningerne i kapitel Apparatet må ikke stå uden tilsyn gennem længere tid. Først og fremmest under et strømsvigt skal man sørge for, at vævssnit ikke udtørrer. Ved STOP skal alle glasdele eller andre genstande fjernes fra arbejdsområdet på CV5030. Først derefter må der trykkes på START. Leica CV Dækglasautomat 11

12 2. Sikkerhed Advarsler - arbejde på apparatet (fortsat) Apparatet skal være i drift med returluftslange og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Da apparatet er beregnet til at være i drift med opløsningsmiddel, er der brandfare, hvis der arbejdes med åben ild (f.eks. bunsenbrændere) i umiddelbar nærhed af apparatet. Under arbejdet må væske ikke komme i kontakt med elektronikken. Advarsel - omgang med reagenser Vær forsigtig ved omgang med opløsningsmidler og dækglasmedier! Ved omfang med de kemikalier, der anvendes i dette apparat, skal du altid bære handsker, laboratoriekittel og sikkerhedsbriller. De anvendte reagenser kan være giftige og/eller brandfarlige. Når brugte reagenser bortskaffes, skal man overholde de lokale myndigheders til enhver tid gældende bestemmelser og virksomhedens/laboratoriets affaldsbehandlingsforskrifter. Advarsel - vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk lysnetstikket ud, når indladningskarret og objektglasholderen skal rengøres og vedligeholdes. Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med rengøringsmidler. Anvend aldrig skuremidler eller opløsningsmidler, der indeholder acetone, klor eller xylen, til rengøring af overfladerne. Rengør låget og kabinettet med milde gængse husholdningsrengøringsmidler. De lakerede overflader kan blive beskadiget af aggressive rengørings- og opløsningsmidler! Ved rengøring må væske ikke komme i kontakt med elektronikken. Materialesikkerhedsdatablade til reagenser kan rekvireres hos producenten af det pågældende kemikalie. Alternativt kan materialesikkerhedsbladene downloades fra følgende hjemmeside på internettet: 12 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Samlet oversigt - apparatdele Låg Outputmagasiner Pick & Placemodul (dækglas-opsamling) Outputstation for outputmagasiner Vedligeholdelseslem Dækglasmagasin Flaske til dækglasmedium Dispensergruppe Dispenser parkeringsposition (primeposition) Betjeningspanel Hovedafbryder Indladningskar Højdeindstillelige apparatfødder Indføringslem Indladningsskuffe Fig. 2 Leica CV Dækglasautomat 13

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data Mærkespænding: V AC, ±10 % Mærkefrekvens: Hz Godkendelser CE, CSA C/US Sikring: Automatsikring T5 A Mærkeeffekt: 100 VA Mål (B x H x D): Låg lukket: 420 x 600 x 550 mm Låg åbent: 420 x 980 x 550 mm Bredde (fra venstre til højre fod): 370 mm Dybde (fra bageste til forreste fod): 525 mm Multistainer workstation: Låg åbent: 1620 x 980 x 760 mm Vægt (uden emballage): Ca. 57 kg Vægt (inkl. emballage): Ca. 104 kg Driftstemperaturområde: +15 C C Opbevaringstemperaturområde: 29 C C Transporttemperaturområde: 29 C C Relativ luftfugtighed: Maks. 85 % - ikke-kondenserende Klassificering iht. IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1 Forureningsgrad 2 Overspændingskategori II International kapslingsklasse: IP20 Driftshøjde: Op til maks m.o.h. A-vægtet støjniveau: <65 db(a), målt i en afstand af 1 m Tilslutninger: RS 232C, serviceinterface Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS): Den afbrydelsesfrie strømforsyning (UPS) bør være dimensioneret til en kapacitet på mindst 200 VA i en periode på 5 minutter. Varmeafledning: 100 J/s Returluft: Slangemateriale EVA (ethylenvinylacetat) Slangelængde: 3000 mm Indv. slange-ø: 32 mm Udv. slange-ø: 41 mm Returluftmængde: 38,5 m 3 /h Udsugning: Aktivkulfilter og udsugningsslange til forbindelse med en ekstern udsugningsanordning 14 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data (fortsat) Ydelsesparametre: Objektglaskapacitet: 1 objektglas på ca. 9 sek. Anvendelige objektglas: Alle gængse objektglas iht. ISO-standard Leica anbefaler brugen af validerede Surgipath objektglas. Kapacitet dækglasmagasin: Afhængigt af dækglastykkelse: 120 (22-24 mm x 60 mm; #1.5) 160 stk. (22-24 mm x 40 mm; #1.0) Dækglas: mm x mm; #1.0 eller #1.5 Leica anbefaler brugen af validerede Surgipath ASCdækglas eller Surgipath Premier Cover Glass-dækglas. Medieflaskens kapacitet: 250 ml Maks. påfyldningsmængde: 200 ml Påføringsmængde dækglasmedium: Individuelt justerbart Medietyper: Se kapitel 5.12 Objektglasholdere: Leica objektglasholdere (20 eller 30 objektglas) og andre objektglasholdere (se kapitel 9 - "Ekstra tilbehør") Outputmagasiner: Kapacitet 20 eller 30 objektglas (op til 60 objektglas) 3.3 Standardleveringens omfang Basisudstyret for Leica CV5030 omfatter følgende dele: Bestillingsnummer 1 basisapparat dispensergruppe bestående af: dispenser 2 dispensernåle, 21 G dispensernåle, 20 G dispensernåle, 18 G dispensernåle, 16 G Leica CV Dækglasautomat 15

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Standardleveringens omfang (fortsat) 1 tilbehørssæt bestående af: Leica-pensel unbrakonøgle, str skruetrækker 5,5 x netkabelsæt bestående af: 1 lysnetkabel "UK" ST/BU F-5A lysnetkabel "D" lysnetkabel "USA-C-J" lysnetkabel "BR" aktivkulfilter (xylen) dispensernål-renser, komplet glasflasker med låg, til dækglasmedium, 250 ml pakning a 5 stk. objektglasholdere 30, plastik Låg til indladningskar dækglasopsamlingsskål pakning a 4 stk. outputmagasiner indladningskar til objektglas, dybt Karindsats til Leica objektglasholdere pakning a 2 stk. sugekopper dækglasmagasiner, multi-size x 22 mm dækglasmagasiner, multi-size x 24 mm lille glasflaske, 12 ml returluftslange, 3 m betjeningsvejledning, dansk, til Leica CV sprog-cd-rom Sammenhold leverancen grundigt med pakkesedlen og følgesedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 16 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

17 4.1 Placeringsforskrifter 4. Første ibrugtagning Opstillingsstedet til dækglasautomaten Leica CV5030 skal opfylde følgende betingelser: Opstillingsstedet skal være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. De kemikalier, der anvendes i Leica CV5030, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal du vente med at slå apparatet til, indtil der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande fra apparatets bagside og højre side. I venstre side skal man overholde en afstand på 25 cm til vægge og indretningsgenstande for at sikre fri adgang til vedligeholdelseslemmen. Apparatet skal opstilles, så der altid er adgang til nettilslutningen på apparatets bagside og til netstikket. Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatiske afladninger. Apparatet skal bruge en standflade på ca. 420 x 600 mm. Bordet skal være tilstrækkelig robust og stift modsvarende apparatets vægt. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Spændingsforsyningen skal være inden for netkablets længde. Der må ikke tilsluttes en forlængerledning. Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet stikkontakt. Du må kun anvende det medfølgende netkabel, som er beregnet til strømforsyningen på stedet. Apparatet må ikke opstilles under et klimaanlæg. Undgå rystelser, direkte sollys og kraftige spændingsvariationer. Kemikalierne, der anvendes i apparatet, er brændbare og sundhedsskadelige. Alle apparatets tilslutninger er anført i betjeningsvejledningen. Vi anbefaler, at dækglasautomaten anvendes med returluftslange (maks. længde for returluftslangen: 3,00 m) og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Den driftsansvarlige skal sikre, at ESD-sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Den driftsansvarlige er forpligtet til at overholde de lokale grænseværdier på arbejdspladsen og til at dokumentere dette. Leica CV Dækglasautomat 17

18 4. Første ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter (fortsat) Endvidere skal den driftsansvarlige sikre, at luftcirkulationen er tilstrækkelig, og at aktivkulfiltrene udskiftes med de anbefalede intervaller. Ansvaret for at overholde grænseværdierne på arbejdspladsen og de nødvendige foranstaltninger hertil inklusive dokumentation påhviler den driftsansvarlige. 4.2 Udpakning af CV5030 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg apparatet for eventuelle skader. Apparatet må kun udpakkes og opstilles af personale, der er autoriseret af Leica! Åbning af emballagen (fig. A) Løsn de 8 skruer (fig. A, 2) på siden af trækassen, og løsn låget. Løft forsigtigt låget af trækassen. 7 3 Fig. A 18 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

19 4. Første ibrugtagning 4.2 Udpakning af CV5030 (fortsat) 6 7 Udtagning af tilbehør (fig. B) Fjern de to skruer (4) i sidevæggen (til venstre og højre), og tag transportsikringen (5) ud. Nu kan papkassen med tilbehør (6) tages ud af transportemballagen. 5 Fig. B Udtagning af apparatet Løsn de 8 skruer (fig. A, 3) i bunden af trækassen på ydersiden. Fjern forsigtigt trækassen fra bundpladen. Fjern de 2 x 4 skruer (foran og bag på apparatet, (8) i fig. C), og tag holdeklemmerne (9) af bundpladen Tag beskyttelsesovertrækket af apparatet. Vedr. opstilling af apparatet, se kapitel Opstilling af CV5030. Fig. C Leica CV Dækglasautomat 19

20 4. Første ibrugtagning Opstilling af CV Fig Tag fat under apparatet foran og bagpå (vær mindst to personer, apparatet vejer ca. 57 kg), og stil det på et stabilt laboratoriebord. Sørg i den forbindelse for, at apparatet står på alle fire fødder. Træk plasthætten opad fra apparatet, og fjern begge klæbestrimler (20). Tag skumgummisikringen (21) ud af outputstationen. Åbn indføringslemmen (65), og fjern skumgummiafdækningen til indladningskarret. Kontrollér, at alle de tilbehørsdele, der er bestilt, medfølger. 4.3 Forberedelser og indstilling af apparatet Følgende arbejder, der er beskrevet i de følgende kapitler, skal udføres i forbindelse med ibrugtagningen af apparatet: Fjern transportsikringerne. Sæt filteret i, og anbring returluftslangen. Indstil apparatet vandret. Monter dispensergruppen. Juster dispensernålen i forhold til objektglasudgangen. Monter dispensernål-renseren. Etabler strømforsyning. Monter følgende tilbehørsdele: - Medieflaske, - Dækglasopsamlingsskål, - Dækglasmagasin, - Outputmagasiner, - Indladningskar, - Dispensernål-renser, - Lille glasflaske til dispenser-parkeringsposition, - Påfyld forbrugsmaterialer. 20 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

21 4. Første ibrugtagning Fjernelse eller montering af transportsikringer 50 Åbn vedligeholdelseslemmen (28) til venstre på apparatet, og tag skumgummiet (50) ud. 28 Fig Fjern transportsikringen (24) til Pick & Place-modulet. 2. Fjern transportsikringen (25) til griberen. Griberen kører da langsomt nedad. Skru skruerne (22) og (23) på de to røde transportsikringer (24) og (25) ud med den medfølgende 3 mm unbrakonøgle (se fig. 5): 24 Transportsikring (24) af Pick & Place-modulet Transportsikring af griberen (25) 25 Fig. 5 Apparatet klargøres til transport ved at montere transportsikringerne i modsat rækkefølge. Det anbefales at opbevare transportsikringerne i en klar plastikpose sammen med skruerne i nærheden af apparatet. Leica CV Dækglasautomat 21

22 4. Første ibrugtagning 4.4 Vandret justering af apparatet Anbring apparatet på arbejdsfladen i slutposition. Sørg for, at alle fire fødder står på arbejdsfladen. 26 Åbn låget, og læg et egnet vaterpas (26) på arbejdsfladen som vist på fig Detalje 2 Ved at skrue apparatets fødder (27) (detalje 2 i fig. 6) op og ned kan apparatet indstilles vandret. Fig Returluftsystem Vi anbefaler, at dækglasautomaten anvendes med returluftslange og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Det anbefales at udskifte aktivkulfilteret med et interval på tre måneder. Bemærk, at aktivkulfilteret, anvendt alene, kun kan filtrere skadelige dampe (f.eks. xylen) i begrænset omfang. Forholdene på opstillingsstedet kan være meget forskellige med hensyn til opløsningsmiddelbelastning, rumventilation, rum-/omgivelsestemperatur, lokalestørrelse osv. I tvivlstilfælde skal ejeren/den driftsansvarlige for laboratoriet få foretaget lokale målinger for at sikre, at de lovbestemte grænseværdier for opløsningsmiddeldampe ikke overskrides. 22 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

23 4. Første ibrugtagning 4.5 Returluftsystem (fortsat) 70 Detalje: Sæt aktivkulfiltre i Løsn kærvskruen (34) på vedligeholdelseslemmen (28) til venstre på apparatet, og åbn vedligeholdelseslemmen mod venstre (fig. 7). Løsn skruen (29) på filterafdækningen (30) med en 3 mm unbrakonøgle, og vip afdækningen op. Isætningsdatoen kan noteres på mærkatet (31). Sæt filteret (32) i, luk afdækningen (30), og fastgør den igen med skruen (29). Luk til sidst vedligeholdelseslemmen, og spænd kærvskruen igen. Monter returluftslangen(detalje på fig. 7) Skub returluftslangen (70) på røret (33) (se gul pil på detailbilledet), der sidder på bagsiden af vedligeholdelseslemmen (28), indtil den ikke kan komme længere Bemærk: Detalje fig. 7: Montering af returluftslangen (70). Filterafdækningen (30) og filteret (32) er fjernet på billedet, så tilslutningsstudsen (33) kan ses Filteretiket Fig. 7 Leica CV Dækglasautomat 23

24 4. Første ibrugtagning 4.6 Montering af dispensergruppe Dispensergruppe Tag dispensergruppen (fig. 8) ud af emballagen. Sæt dispenseren (35) i holderen (39) til primeposition (se fig. 9). Sæt trykslangen (36) fra medieflaskens låg (40) i trykluftudgangen (41), imod det inderste anslag. Når trykslangen igen skal fjernes, trykkes den hvide ring (42) nedad, og trykluftslangen trækkes af. 38 Detalje: 42 Trykluftsudgang Fig og Bøsning til dispenserstyring Fig. 9 Sæt kablet (37) til dispenserventil i bøsningen (43), og spænd med den rouletterede skrue (38) (se detalje). Skru låget (40) på medieflasken fig. 10,44), og sæt medieflasken i holderen (fig. 10). Sørg for, at den blå lukkering sidder på flaskehalsen, og at O-ringen (fig. 8, 47) er placeret korrekt på doseringsgruppen (fig. 8, 40). 24 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

25 4. Første ibrugtagning 4.6 Montering af dispensergruppe (fortsat) Dispensernåle Fig. 10 Sæt til sidst kablet og luftslangen ind i den rigtige holder (45) (fig. 10) Isætning af dispensernålen (fig. 11) Fig. 11 Vælg den dispensernål fra leverancen, der skal bruges til dækglasset (fig. 12). Sæt dispensernålen (46) i dispensernåleholderen (48) nedefra, og drej dispensernålen 45, indtil et hjørne (47 i fig. 12) sidder over holdepladen (49) (fig. 11) G 20 G 18 G 16 G Fig. 12 Sørg for at dispensernålen sidder korrekt, da den ellers kan løsne sig under dækglasmonteringsprocessen. Utætheder kan resultere i bobler ved dækglasmonteringen. Leica CV Dækglasautomat 25

26 4. Første ibrugtagning 4.7 Justering af dispensernålens højde i forhold til objektglasudgangen Kontrol af nålehøjde Detalje: Dispensernålens højde skal være justeret korrekt i forhold til objektglasset, så der ikke dannes luftbobler under påføringen af mediet. Dispensernålens højde må ikke være stillet for lavt, da dette kan beskadige prøven på objektglasset. Justering af dispensernål: Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikkontakten. Åbn vedligeholdelseslemmen (28) som beskrevet i kap. 4.6 (fig. 7). Fjern den evt. allerede påsatte dækglasopsamlingsskål ved objektglasudgangen. Sæt dispenseren med dispensernål i arbejdsposition. I nærheden af den åbne vedligeholdelseslem sidder en venderulle (51), der bevæger objektglasudgangen (52). Ved hjælp af denne kan objektglasudgangen bevæges mod højre og venstre (se gul pil, fig. 13, 51). Dispensernålen i arbejdspositionen (se fig. 13, 53) kan forsigtigt bevæges frem og tilbage manuelt med Pick & Place-modulet. Fig. 13 Forsigtig! Udfør ikke en aflægningsbevægelse med Pick & Place-modulet Juster nu det højeste punkt på objektglasudgangen (se fig. 14, 55) og spidsen af dispensernålen, så de berører hinanden. Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

27 4. Første ibrugtagning Indstilling af nålehøjde Fig. 15 Når der er sat en ny dispensernål i, skal nålehøjden korrigeres. Indstilling af nålehøjde: Stil dispenseren (35) tilbage fra arbejdsposition (se fig. 16, 57) til parkeringsposition (se fig. 15, 39). I arbejdspositionen er der en skrue (se fig. 16, 54). Denne bestemmer afstanden mellem dispensernål og objektglas. Ved at dreje på skruen med en 3 mm unbrakonøgle (56) (medfølgende standardtilbehør) kan dispenserens højde ændres: - Drejning med uret reducerer afstanden. - Drejning mod uret øger afstanden. Drej skruen med uret, indtil dispensernålen sidder på objektglasudgangens højeste punkt (se fig. 14, 55) (afstand = 0 mm). Dette kontrolleres ved, at dispenseren sættes i arbejdsposition. 54 Fig. 16 Leica CV Dækglasautomat 27

28 4 Første ibrugtagning Indstilling af nålehøjde (fortsat) Når afstanden 0 mm er indstillet korrekt, stilles dispenseren tilbage til parkeringspositionen. Med 3 mm unbrakonøglen skal der nu foretages en trekvart omdrejning imod uret. Derved opnås den optimale afstand på 0,75-0,8 mm. Ved en visuel kontrol forfra kan den nu indstillede højde for dispensernålen endnu en gang kontrolleres (se fig. 14). Luk til sidst vedligeholdelseslemmen, skru den fast, og tilslut apparatet til strømnettet. 28 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

29 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Dispensernål-renseren bruges til at rengøre dispensernålen for overskydende dækglasmedium efter hvert forarbejdet objektglas Fig. 17 Enkeltdele Tag de enkelte komponenter ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele medfølger. Følgende dele skal medfølge: Beholder (1) med låg (10), Børste (2) (2 stk.), Holder (3) med unbrakoskrue (7) og spændeskive (8), Monteringsvinkel (4), 2 unbrakoskruer (9) Plastikpipette (5), 3 mm unbrakonøgle (6). Samling Dispensernål-renseren består af en beholder (til rensevæske), i hvilken der monteres en børste. Børsten fugtes med opløsningsmiddel via filtstrimler (19) ➁ 3 Fig. 18 Sæt børsten (2) i beholderen, så styreskinnerne i siderne (15) (2 i højre side og 2 i venstre side) passer ind i de dertil beregnede noter (16). Leica CV Dækglasautomat Sæt nu låget (10) på, og tryk det nedad, til det går i indgreb. 29

30 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) (fortsat) Montering For at man kan montere dispensernål-holderen, skal transportsikringerne til Pick & Place-modulet først fjernes (se kap , fig. 5). 1 ➁ Til montering anvendes gevindhullerne (11) i transportsikringen (se fig. 19/1). Fig. 19 7, Fastgør først monteringsvinklen (4) med de to skruer (9) i boringerne (11) i kabinetvæggen (12) (fig. 19/2). Sørg for, at monteringsvinklen sidder parallelt med kanten på kabinetvæggen (ellipse, i fig. 19/2). Fastgør nu holderen (3) med skruen (7) og spændeskiven (8) på monteringsvinklen Sæt den færdigsamlede dispensernål-renser (1) i holderen som vist på fig. 20/2. Tryk den samtidig nedad for at sikre, at de to fastgørelsesbøjler i siderne (17) går i indgreb i holderens noter (et hørbart klik). ➁ Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

31 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) (fortsat) Justering i forhold til dispensernålen Efter at dispensernål-renseren er sat i, skal der udføres en justering i forhold til dispensernålen (13). Gør dette ved at løsne skruen (7) med 3 mm unbrakonøglen (6) (fig. 20/1), og juster dispensernål-renseren ved at flytte holderen (3) sideværts, så dispensernålen (13) bevæger sig korrekt i midten af rengøringsåbningen (fig. 21). Fig. 21 Kontrol af bevægelsesfriheden Sørg til sidst for, at griberen (14) ved sine bevægelser og/eller det objektglas, der transporteres (18), ikke kolliderer med dispensernålrenseren (fig. 22). Hvis objektglassets kant berører låget på børsteholderen, kan der udføres en finjustering, efter at skruerne (9) på kabinetvæggen (fig. 19/2) er løsnet. Udnyt her frigangen, der findes i boringerne. Fig. 22 Fyld 5 ml opløsningsmiddel i beholderen med den medfølgende plastikpipette (fig. 17, 5). Niveauet i beholderen skal kontrolleres regelmæssigt. Det anvendte opløsningsmiddel skal være kompatibelt med dækglasmediet. Leica CV Dækglasautomat 31

32 4. Første ibrugtagning 4.9 Etablering af strømforsyning Den elektriske tilslutning befinder sig bag på apparatet til venstre (fig. 23). Apparatet er konstrueret til: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50/60 Hz. Apparatet SKAL være sluttet til en jordet stikkontakt. Du må kun bruge et egnet kabel, der er beregnet til ledningsnettet (stikkontakten) på stedet. 59 Etabler netforbindelse Kontrollér, at dækglasautomaten er slukket: Hovedafbryderen (84) på forsiden skal stå i stillingen "0" = AUS Isættelse af tilbehør 52 Fig Sæt et egnet netkabel i indgangsbøsningen (58) til spændingsforsyningen. Den serielle port (59) er beregnet til tilslutning af Leica ST5020 (Multistainer), når begge apparater bruges sammen som en workstation (se kapitel 6). Dækglasopsamlingsskål Dækglasopsamlingsskålen (60) bruges til aflægning af brækkede dækglas via dækglasopsamlingen. Hægt dækglasopsamlingsskålen, som er vist på fig. 24, mod højre i objektglasudgangen (52), og sørg altid, for at den sidder fast. Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

33 4. Første ibrugtagning 4.10 Isætning af tilbehør (fortsat) Dækglasmagasin Fig. 25 Vælg og fyld et dækglasmagasin (62) til den ønskede dækglastype (bredde 22 eller 24 mm). Skub til dækglasmagasinet med kanten, som efter isætning vender mod apparatets forside (derved opnås, at alle dækglas ligger korrekt an). Sæt derefter dækglasmagasinet ind i dækglasmagasinholderen med denne kant, og lad så magasinet gå i indgreb på bladfjederen (61) (fig. 25). Outputmagasin Fyld outputstationen (64) med det ønskede antal outputmagasiner (63) (fig. 26). Maksimalt to outputmagasiner i størrelse 30 eller tre outputmagasiner i størrelse 20 passer ind i outputstationen. For at arbejde skal mindst et outputmagasin være sat i. Indladningskar Fig. 26 Åbn indføringslemmen (65), og træk indladningsskuffen (66) ud. Sæt indladningskarret (68) ind i udtrækket, og sæt den medfølgende karindsats (fig. 27, 67) i. I standardleverancen er karindsatsen til Leicaobjektglasholder 30 inkluderet. Ved brug af andre objektglasholdere (Leica-objektglasholdere 20 metal, Leica-objektglasholdere 20 type Sakura plastik eller Leica-objektglasholdere fra andre producenter (se kapitlet Ekstra tilbehør) skal den respektive tilhørende indsats anvendes. 66 Fig. 27 Leica CV Dækglasautomat 33

34 4. Første ibrugtagning 4.11 Ifyldning af forbrugsmateriale Fig. 28 Fyld et opløsningsmiddel, der er kompatibelt med dækglasmediet, i indladningskarret (fig. 27, 68). Niveauet bør nå op til objektglassenes tekstfelt. Fyld den lille glasflaske (69) i parkeringspositionen med opløsningsmiddel, der er kompatibelt med dækglasmediet (ca. 10 ml). Dispensernålen skal altid være neddykket i opløsningsmidlet. Standardleverancen indeholder to forskellige dækglasmagasiner med forskellig bredde (22/24 mm). Fyld det passende magasin svarende til den anvendte dækglasbredde (mulig dækglaslængde mm), og sæt det ind (se kapitel 9 "Ekstra tilbehør"). For at luftbobler, der er opstået ved fyldning af medieflasken (44), kan afgasse, kræver dækglasmediet en hviletid på 6-12 timer (hviletiden afhænger af typen af dækglasmedium). 34 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

35 4. Første ibrugtagning 4.11 Ifyldning af forbrugsmateriale (fortsat) Når medieflasken er fyldt, skal flaskehalsen og gevindet kontrolleres for rester af dækglasmedium og om nødvendigt rengøres. For at opnå optimal monteringskvalitet skal den fyldte medieflaske hvile under et udtræk i 6-12 timer med løst pålagt, blåt flaskelåg. Først derefter sættes flasken i apparatet. Skru dispensergruppens røde låg fast på medieflasken. Sørg da for, at den sorte O-ring forefindes og sidder korrekt på doseringsgruppen. Det samme gælder medieflaskens blå lukkering. Udelukkende de glasflasker, som Leica tilbyder, må anvendes (se ekstra tilbehør og standard leveringsomfang). Andre glas- eller plastikflasker er uegnede og må ikke benyttes i apparatet. Leica CV Dækglasautomat 35

36 5. Betjening 5.1 Betjeningspanelets funktioner Betjeningsfelt Fig. 29 er kun et eksempel og viser et startdisplay, der gælder for dette apparat. Fig. 29 Betjeningspanelet består af et folietastatur med ti tryktaster, fire lysdioder samt et display, der består af en LCD-skærm med to linjer. Det bruges til styring af apparatets funktioner og til at vise softwarens status. Betjeningspanelet viser den aktuelle tilstand af dækglasautomaten samt igangværende processer. Ved hjælp tryktasterne kan forskellige parametre (Settings) for dækglasmonteringen programmeres. Displayet viser informations- og fejlmeddelelser. En tryktast kan udfylde forskellige funktioner. Forskellene er beskrevet i kapitel 5.2 og kapitel 5.8. Funktioner, visninger, indstillinger osv., der er beskrevet i dette kapitel, er gældende fra firmware-version Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

37 5. Betjening 5.2 Tastfunktioner for apparatets drift Med START startes dækglasmonteringen. Dette er kun muligt i tilstanden READY og PAUSE. Lysdiode Lysdioden "READY" lyser grønt i tilstanden READY og rødt i tilstanden PAUSE. Hvis du trykker på PAUSE, afbrydes dækglasmonteringen (lysdioden BUSY) lyser). Det aktuelle objektglas bearbejdes til ende, før apparatet skifter til PAUSE-tilstand. Lysdiode Derefter lyser lysdioden "READY" rødt. På displayet vises "PAUSED". Hvis du vil fortsætte dækglasprocessen, skal du trykke på START. Lysdiode Med STOP afbrydes dækglasmonteringen. Lysdioden "ERROR" lyser rødt - displayet viser "STOPPED", og der lyder en signaltone. For at arbejde videre skal der trykkes tasten START. Derpå initialiseres apparatet igen. Se kapitel 5.3 under "Check Bath", "Prime" og kapitel 5.6 "Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen". Hvis du trykker på tasten LIFT, kører outputmagasinet til udtagningsposition. Lysdiode Funktionen er spærret, mens lysdioden "BUSY" lyser. Når outputmagasinet befinder sig i udtagningspositionen, skal alle objektglas fjernes fra det, før dækglasmonteringsprocessen kan startes igen. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre beskadigelse af objektglas. Med tasten RESPOND bekræftes signaltonen. Leica CV Dækglasautomat 37

38 5. Betjening 5.2 Tastfunktioner for apparatets drift (fortsat) RELEASE COVER SLIP RELEASE COVER SLIP belufter Pick & Place-modulets sugekopper. Dækglasset frigøres. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. RELEASE SLIDE Hvis du trykker på RELEASE SLIDE, åbnes griberbakken, mens tasten holdes inde. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. PRIME Hvis du trykker på PRIME, åbnes dispenserventilen, mens tasten holdes inde. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. VENT MOUNTANT VENT MOUNTANT danner undertryk i flasken til dækglasmedium og understøtter således afgasningen af dækglasmediet. Denne funktion er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. Exit Med denne tast forlades konfigurationsmenuen. 38 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

39 5. Betjening 5.3 Til- eller frakobling af apparatet ð Stil hovedafbryderen på apparatets forside i pos. TIL = I eller FRA = 0. Aktiveringen bekræftes med et akustisk signal. Efter tilkobling initialiseres apparatet. På displayet vises den installerede softwareversion. Lysdioden "READY" lyser rødt. Lysdiode "CHECK BATH" er opfordringen til brugeren om at sætte indladningskarret i efter initialiseringen. Det gøres ved at åbne indføringslemmen og trække indladningsskuffen ud. Senest nu fjernes afdækningen på karret. Tallet på displayet viser det valgte dækglasprogram (se kapitel 5.9). Når indladningsskuffen med indladningskar er trukket ud, vises "BATH NOT READY" på displayet. Bemærk! FØR apparatet frakobles, skal indladningskarret tages ud, tildækkes og opbevares i et stinkskab indtil næste ibrugtagning. Sæt først indladningskarret i igen EFTER tilkobling og initialisering for at undgå at ændre indstillingerne og beskadige griberen. Leica CV Dækglasautomat 39

40 5. Betjening 5.3 Til- eller frakobling af apparatet (fortsat) Der kan kun sættes én fyldt objektglasholder i indladningskarret. Efter isætning skubbes indladningsskuffen tilbage, og indføringslemmen lukkes. Meddelelsen "PRIME POSITION" vises. Tag dispenseren ud af parkeringspositionen; meddelelsen "PRIME TO ACT." vises. Bemærk! Generelt skal man i forbindelse med udtagning eller isætning af dispenseren være påpasselig og gå forsigtigt til værks på det tidspunkt, hvor den tages ud eller sættes ind. Hvis dispenseren falder ned, kan det medføre personskade for brugeren og skader på dispensergruppen/apparatet. Tryk en gang på tasten PRIME. Meddelelsen "ACTIVATING" vises, og apparatet danner tryk i flasken til dækglasmediet, indtil der ikke længere høres pumpestøj, og meddelelsen "PRIME" vises. Tryk nu på tasten PRIME igen. Hold tasten trykket ind, indtil dækglasmediet kommer ud af dispenseren uden bobler. Led ikke dækglasmedium i den eksisterende lille glasflaske, men i en alternativ beholder (f.eks. dækglas-emballagens overdel). Når der er udledt tilstrækkeligt dækglasmedium, vises meddelelsen "DISP. POSITION". Sæt dispenseren i arbejdsposition. Meddelelsen forsvinder, og apparatet er driftsklart. Displayet viser meddelelsen "READY". Når lysdioden "READY" skifter fra rød til grøn, kan dækglasmonteringen påbegyndes ved at trykke på tasten "START". 40 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

41 5. Betjening 5.4 Kort kontrol før start af dækglasmonteringen 74 Skub indladningsskuffen (68) med indladningskarret ind i apparatet igen, og luk derefter indføringslemmen (65). Desuden skal følgende kontrolleres og om nødvendigt korrigeres, før dækglasmonteringsprocessen startes: - Fyldning af dispensernål-renseren. - Niveauet i flasken til dækglasmedium. - Dækglasmagasinet er tilstrækkeligt fyldt og sidder korrekt. - Outputmagasiner forefindes. - Valg af det ønskede parametersæt (se kapitel 5.9) Fig. 30 Følgende punkter skal kontrolleres endnu en gang, før dækglasmonteringen påbegyndes: Før starten af dækglasmonteringsprocessen skal niveauet i indladningskarret kontrolleres. Fyld det tilsvarende opløsningsmiddel i indladningskarret. Niveauet skal nå op til objektglassenes tekstfelt, når en objektglasholder (74) er sat i. Når den fyldte objektglasholder sættes ind, skal objektglassene, der skal monteres med dækglas, vende prøvesiden imod brugeren (apparatets forside). Leica CV Dækglasautomat 41

42 5. Betjening 5.5 Dækglasmonteringsproces Efter fuldstændig initialisering, prime-cyklus og gennemførte forberedelser (se kapitel 5.3) kan dækglasmonteringen påbegyndes ved at trykke på tasten START (lysdioden "READY" lyser grønt). Indladningskarret transporteres til den nødvendige position for dækglasmonteringen, og outputmagasinet positioneres. Objektglassene bearbejdes sekventielt: De monteres med dækglas efter hinanden og skubbes ud i outputmagasinets på hinanden følgende positioner (nedefra og op). Efter bearbejdning af det sidste objektglas vises meddelelsen "FINISHED" ledsaget af en signaltone. Lysdioden "READY" lyser rødt. Meddelelsen "FINISHED" skal bekræftes med tasten RESPOND. Derefter lyser lysdioden "READY" grønt, og meddelelsen "READY" vises på displayet. Outputmagasinet standser i positionen for det sidst indskubbede objektglas. For at udtage outputmagasinet trykkes på tasten LIFT. Outputmagasinet kører til udtagningsposition. Outputmagasinerne skal udtages og tømmes manuelt. Derefter stilles tomme outputmagasiner i outputstationen. Fjern den tomme objektglasholder fra indladningskarret (ikke nødvendigt i workstation-drift), og erstat den med en fuld objektglasholder. Tryk på tasten START for at montere flere dækglas. Sæt dispenseren i parkeringsposition ved afslutningen af en arbejdsdag eller før længere arbejdspauser, så dispensernålen ikke tørrer ind. Hvis der ikke straks trykkes på tasten RESPOND, ophører signaltonen automatisk efter ca. 15 sekunder, og lysdioden Ready lyser rødt. Der skal trykkes på tasten RESPOND, for at lysdioden READY lyser grønt, og der kan arbejdes videre med apparatet. 42 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

43 5. Betjening 5.5 Dækglasmonteringsproces (fortsat) Skal alle eller enkelte objektglas tages ud, skal du køre outputmagasinerne op til udtagningspositionen med LIFT. En udtagning er ikke altid påkrævet efter hver objektglasholder, hvis der er tilstrækkelig resterende kapacitet i outputmagasinet til den næste dækglasmonteringscyklus (maks. kapacitet = 60 objektglas). Hvis outputmagasinet allerede er komplet optaget, men der stadig er OBJEKTGLAS, DER SKAL MONTERES MED DÆKGLAS, i indladningskarret, vises dette med meddelelsen "PAUSED" og "CHECK LIFT" ledsaget af en signaltone. Meddelelsen "CHECK LIFT" er beskeden om, at det optagede outputmagasin skal tages ud. Sæt de tomme outputmagasiner ind, og bekræft først da signaltonen med tasten RESPOND. Meddelelsen "CHECK LIFT" forsvinder, og signaltonen ophører. De tomme outputmagasiner køres i den nødvendige position for genoptagelse af dækglasmonteringsprocessen. Meddelelsen "PAUSE" bliver stående på skærmen. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringen fortsættes. Generel henvisning: Fulde outputmagasiner køres automatisk til udtagningspositionen, med følgende undtagelser: Når a) der kun er indsat et 20-styks- eller et 30 styks-outputmagasin, b) der kun er indsat to 20 styks-outputmagasiner, eller c) outputmagasinerne kun er delvist optagede efter afsluttet dækglasmonteringsproces. I disse tilfælde skal tasten LIFT aktiveres. Leica CV Dækglasautomat 43

44 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen Hvis du vil afbryde dækglasmonteringen, skal du trykke på tasten PAUSE. ò Det objektglas, der netop behandles, monteres færdigt med dækglas og skubbes ind i outputmagasinet ledsaget af meddelelsen "PAUSING". Når dette trin er afsluttet, vises meddelelsen "PAUSED" på displayet. Samtidig lyder en signaltone. Bekræft signaltonen ved at trykke på tasten RESPOND. Foretag altid afbrydelsen med tasten PAUSE, hvis apparatet kun skal holde en kortvarig pause (f.eks. for at fylde dækglasmagasinet op) uden at skulle køre en komplet initialiserings- og prime-cyklus igennem. Hvis et kun delvist fyldt outputmagasin skal tages ud, skal der trykkes på tasten LIFT og gås frem som beskrevet i kap I PAUSE-tilstanden kan man ved at trykke længe på tasten RESPOND (>2 sek.) ændre dækglasparametrene eller vælge et andet parametersæt (SET 1 til 4) (se kap. 5.8). Med tasten START kan dækglasmonteringsprocessen fortsættes. 44 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

45 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Nødafbrydelse med STOP. ò I nødstilfælde eller hvis dækglasmonteringen hurtigt skal afbrydes, skal du trykke på tasten STOP. Derefter afbrydes dækglasmonteringen med det samme. Meddelelsen "STOPPED" vises ledsaget af en signaltone. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Når der er trykket på tasten STOP, skal alle glasdele eller andre genstande fjernes fra arbejdsområdet på CV5030. Først derefter må der trykkes på tasten START. Med tasterne RELEASE COVER SLIP og RELEASE SLIDE kan du frigive et eventuelt optaget dækglas eller et objektglas, der holdes fast i griberen. Vær forsigtig med at tage et fastholdt objektglas ud. Åbn under ingen omstændigheder griberen manuelt. Fjern umiddelbart alle glasdele, knust glas (f.eks. dækglas) eller andre genstande fra apparatets arbejdsområde. Først derefter må der trykkes på tasten START for at arbejde videre. Derefter initialiseres apparatet. Fortsæt som beskrevet i kapitel 5.3. Outputmagasinerne køres automatisk til udtagningspositionen, når der er trykket på tasten START. Alle resterende objektglas i outputmagasinerne SKAL fjernes. Leica CV Dækglasautomat 45

46 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Dækglasmagasinet tomt Hvis den indstillede dækglasgrænse underskrides, vises meddelelsen "COVERSLIPS LOW" på displayet. Apparatet arbejder videre, indtil der ikke længere er dækglas i dækglasmagasinet. I det tilfælde vises meddelelserne "PAUSED" og "CS EMPTY" på displayet, og der lyder en signaltone. Afbryd signaltonen med tasten RESPOND. Fyld dækglasmagasinet, og fortsæt derefter dækglasmonteringen ved at trykke på tasten START. Dækglas beskadiget Dækglassensoren mellem sugekopperne i Pick & Place-modulet registrerer automatisk defekte dækglas. De beskadigede dækglas sorteres fra til dækglasopsamlingsskålen. Hvis der dernæst opsamles et intakt dækglas, fortsættes dækglasmonteringsprocessen automatisk. Hvis der registreres tre ødelagte dækglas efter hinanden, afbrydes dækglasmonteringen. Meddelelserne "PAUSED" og "COVERSLIP BROKEN" vises ledsaget af en signaltone. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Undersøg dækglassene i dækglasmagasinet for yderligere beskadigelser, og fyld det om nødvendigt op med nye dækglas. Fortsæt derefter dækglasmonteringen ved at trykke på tasten START. 46 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

47 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Outputmagasin fuldt Hvis alle pladser i outputmagasinet er optaget af objektglas, afbrydes dækglasmonterngen. Apparatet er i PAUSE-tilstand. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser "PAUSED CHECK LIFT" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at outputmagasinet mangler eller skal tømmes. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Apparatet viser PAUSED på displayet. Tag de fyldte outputmagasiner ud, og sæt det tomme magasin i. Tryk på tasten START, og apparatet arbejder videre. Der kan ikke gribes om objektglasset Hvis griberen efter tre forsøg ikke kan tage fat om et objektglas, skifter apparatet automatisk til tilstanden PAUSE. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser "PAUSED CHECK SLIDES" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke længere kan monteres dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND, og afbryd den. Åbn lemmen til indladningskarret, og kontrollér objektglasholderen: - om de enkelte objektglas er indsat korrekt, - om afstanden mellem de enkelte objektglas er korrekt, - om objektglasset er beskadiget. Sæt evt. de ikke opsamlede objektglas en position frem i objektglasholderen, eller fjern denne, og monter dækglassene manuelt. Hvis alt er i orden, kan du fortsætte i normal PAUSE-tilstand ved at trykke på tasten START. Objektglas, der ikke er kompatible med ISO 8037/1, registreres ikke af apparatet og skal bearbejdes manuelt. Leica CV Dækglasautomat 47

48 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Tryk eller vakuum kan ikke opnås Hvis det eksisterende tryk i dispensersystemet eller vakuummet ikke kan opnås efter en bestemt periode, skifter apparatet automatisk til tilstanden PAUSE. Lysdioden READY lyser rødt, lysdioden PAUSE lyser grønt. På displayet står meddelelsen PAUSED BOTTLE VACUUM eller PAUSED BOTTLE PRESSURE, afhængigt af den aktuelle fejl, ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke kan monteres flere dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND, og afbryd den. Kontrollér, at hele dispensersystemet er tæt. Kontrollér i den forbindelse, - om O-ringen er sat i dispensergruppens låg og er intakt, - om tilslutningerne til trykluftslangen er tætte, - om der sidder hærdede klæbende rester på dispensernålen. Hvis dispenseren stadig skulle være i arbejdsposition, vises meddelelsen "PRIME POSITION" på displayet. Sæt dispenseren i parkeringsposition, og fortsæt som beskrevet i kapitel Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

49 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Dækglas tabt Hvis Pick & Place-modulet taber et dækglas, eller et dækglas går itu på vej mod det objektglas, der skal monteres, går apparatet automatisk i PAUSEtilstand. I PAUSE-tilstand kan Pick & Place-modulet bevæges frit fremad, så brugeren får adgang til objektholderen. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser meddelelsen "PAUSED CS DROPPED" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke længere kan monteres dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND. Fjern forsigtigt dækglasmagasinet. Stil dispenseren i parkeringsposition for at undgå skader på prøven og/eller dispensernålen. Træk forsigtigt Pick & Place-modulet fremad (se markeringen på fig. 31), og fjern objektglasset, der skal monteres, fra objektglasudgangen. Fjern forsigtigt det tabte dækglas fra apparatet. Fig. 31 Monter objektglasset, som du har fjernes, med hånden, eller læg objektholderen i et kompatibelt opløsningsmiddel, hvis monteringsmediet allerede er tørret ind, fjern monteringsmediet, og læg atter objektholderen i apparatet til montering. Kontrollér, om der er rester af lim på sugekopperne på Pick & Placemodulet, og rengør i så fald med en fnugfri klud vædet med et kompatibelt opløsningsmiddel, eller udskift det med et nyt (se kap ). Isæt dækglasmagasinet igen. Sæt dispenseren tilbage i arbejdsposition. Tryk på tasten START for at fortsætte dækglasmonteringen. Leica CV Dækglasautomat 49

50 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger Displayet på Leica CV5030 bruges til at vise status- og fejlmeddelelser, som giver oplysninger om apparatets aktuelle tilstand. Statusmeddelelser angives altid på den nederste linje i displayet. På den øverste linje angives driftstilstanden for apparatet. I følgende tabel kan du se alle statusmeddelelser. Desuden kan brugere få anvisninger på handlinger, der skal udføres. Alle fejlmeddelelser, som apparatet viser på displayet, fremgår af kapitel 8.1. Displayvisning Forklaring Aktion Vises efter aktivering. Viser, at apparatet initialiseres. Opfordring til brugeren om at kontrollere indladningskarret. Indladningsskuffen er trukket ud. Opfordring til brugeren om at stille dispenseren i parkeringsposition. Opfordring til brugeren om at trykke på tasten PRIME. Dispenseringstrykket i flasken med dækglasmedium opbygges. Undlad at trykke på tasterne, men vent, indtil apparatet er fuldstændigt initialiseret, og næste meddelelse vises. Åbn indføringslemmen, og træk indladningsskuffen og indladningskarret ud. Kontrollér dernæst, om der er et låg på indladningskarret, eller der er et tomt rack deri (begge dele fjernes). Skub skuffen ind, og luk indføringslemmen. Anbring dispenseren i primeposition. Tryk på tasten PRIME. Vent, indtil dispenseringstrykket i flasken med dækglasmedium er nået, og der ikke længere høres pumpelyd. 50 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

51 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Opfordring til brugeren om at trykke på tasten PRIME igen for at pumpe medium fra dispenseren. Opfordringer til brugeren om at føre dispenseren til arbejdsposition. Apparatet er nu i driftsklar tilstand. Der blev trykket på tasten PAUSE. En allerede påbegyndt montering af dækglas på et objektglas afsluttes. Apparatet er i pause-tilstand. Der lyder en signaltone. Apparatet er i tilstanden Pause. Der er ikke noget outputmagasin, eller alle outputmagasiner er fulde. Dækglasgrænsen er underskredet. Apparatet fortsætter med at arbejde, indtil der trykkes på PAUSE, eller alle dækglas er brugt op. Hold tasten PRIME trykket ind, indtil mediet kommer ud af dispenseren uden bobler. Kontrollér, om der stadig er luftbobler i dispensergruppens dækglasmedieslange. Hvis der stadig forekommer luftbobler, skal du trykke på tasten PRIME, indtil de er væk. Sæt dispenseren i arbejdsposition i holderen. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringsprocessen påbegyndes. Vent, indtil apparatet står i pausetilstand. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringen fortsættes. Kontrollér udtagningspositionen. Tøm outputmagasinerne, og isæt evt. nye. Tryk på START for at fortsætte arbejdet. Afbryd dækglasmonteringen med PAUSE, og fyld dækglasmagasinet. Tryk på START for at fortsætte arbejdet. Leica CV Dækglasautomat 51

52 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Apparatet er i pause-tilstand. Dækglasmonteringen blev afbrudt pga. det tomme dækglasmagasin. Apparatet er i tilstanden Pause. Der er ikke noget indladningskar i indladningsskuffen. Apparatet er i pause-tilstand, fordi der ikke kunne opbygges vakuum i systemet. Apparatet er i pause-tilstand; der kunne ikke opbygges arbejdstryk i systemet. Apparatet er i pause-tilstand; et objektglas kunne ikke gribes. Fyld dækglasmagasinet op. Hvis du trykker på START, kan du fortsætte arbejdet. Sæt et indladningskar i indladningsskuffen. Tryk på tasten RESPOND for at bekræfte; tryk derefter på START for at fortsætte med dækglasmonteringen. Kontrollér flasken med dækglasmedium/dispensersystemet for utætheder, kontrollér om begge O-ringe forefindes, og udskift om nødvendigt O-ringene. Kontrollér flasken med dækglasmedium/dispensersystemet for utætheder, kontrollér om begge O-ringe forefindes, og udskift om nødvendigt O-ringene. Kontrollér i objektglasholderen, om objektglassene er sat korrekt i og er intakte. Hvis meddelelsen gentages trods korrekt indsatte objektglas, skal du fjerne objektglasset og montere dækglasset manuelt. 52 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

53 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Der er mindst tre dækglas med mangler efter hinanden. Brugeren har trykket på tasten STOP. Outputmagasinerne skal, hvis de er fyldte, fjernes fra apparatet. Derudover skal fastholdte objektglas eller opsamlede dækglas fjernes fra deres position ved at trykke på de respektive taster RELEASE SLIDE og RELEASE COVERSLIP. Ved at trykke på tasten START initialiseres apparatet på ny. Gå derefter frem som ved tilkobling af apparatet (se kapitel 5.3.). Bemærk! Hvis apparatet er i drift som workstation, skal brugeren sørge for, at der ikke er et rack i transferstationen før geninitialiseringen. Dækglasmonteringsprocessen blev afsluttet. Tallet efter FINISHED svarer til det valgte program SET 1-4. Kontrollér dækglassene i dækglasmagasinet. Hvis meddelelsen gentages trods intakte dækglas, skal dækglassensoren rengøres. Hvis meddelelsen fortsat består, skal Pick & Place-modulet (gænger og sugekopper) rengøres. Fjern monterede objektglas. Leica CV Dækglasautomat 53

54 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Display-visning Årsag Aktion Pick & Place-modulet taber dækglasset på vej til dækglasmonteringsposition. Så snart displaymeddelelsen "CS DROPPED" vises, skifter apparatet automatisk til PAUSEtilstand. Vigtigt: Stil dispenseren i parkeringsposition, skub Pick & Place-modulet til brugeren, og tag objektglasset ud. Objektglasset kan nu monteres med dækglas manuelt. Alternativt kan du lægge objektglasset i et kompatibelt opløsningsmiddel og fjerne dækglasmediet for derefter at sætte objektglasset tilbage i apparatet til montering. 1. Sugekopperne, dækglassensoren og/eller gængerne på Pick & Place-modulet er klistret til med dækglasmedium. 2. Sugekopperne er deformerede. 3. Dækglasmagasinet er ikke isat korrekt. 4. Sugekopperne sidder ikke korrekt på Pick & Place-modulet. 1. Rengør sugekopperne, dækglassensoren og/eller gængerne på Pick & Place-modulet med en fnugfri klud vædet med kompatibelt opløsningsmiddel, eller udskift dem med nye (se kap ). 2. Udskift sugekopperne med nye (se kap ). 3. Kontrollér, at dækglasmagasinet sidder korrekt. 4. Kontrollér, at sugekopperne sidder korrekt. Hvis ikke skal du trække dem af og sætte dem på igen. 54 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

55 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Følgende statusmeddelelser vises kun, hvis apparatet er sluttet til en farveautomat (Leica ST5010 eller Leica ST5020) via en transferstation. Displayvisning Forklaring Aktion Viser, at en objektglasholder, der er overført fra farveautomaten, er ved at få monteret dækglas. Mindst to tomme objektglasholdere befinder sig på transferstationens outputslisk. Outputsliskens kapacitet er nået. Tre tomme objektglasholdere befinder sig på transferstationens outputslisk. Afvent forarbejdningen af objektglassene. Fjern de tomme objektglasholdere fra transferstationens outputslisk. De tomme objektglasholdere skal nødvendigvis fjernes fra transferstationens outputslisk, da der i modsat fald ikke kan transporteres flere objektglasholdere fra farveautomaten til CV5030. Leica CV Dækglasautomat 55

56 5. Betjening 5.8 Tastfunktioner ved programmering Tryk i 2 sekunder For at indstille de programmer og parametersæt, som apparatet arbejder med, skal du holde tasten RESPOND trykket ind i ca. 2 sekunder. 72 Tryk 1 gang 71 Fig. 32 Indstillingen af de enkelte parametersæt foregår via to undermenuer: Menu A (fig. 32) og menu B (fig. 33) Omskiftningen mellem de to undermenuer sker ved at trykke på tasten RESPOND. Den aktive undermenu (71) vises på højre side af den øverste displaylinje. Der er fire valgbare programmer (SET 1 til 4), der vises i den øverste venstre halvdel af displayet (fig. 32, 72). På den nederste linje i displayet i MENU A vises følgende parametre: STK - Længde dækglasmediepåføring VOL - Mængde dækglasmedium TYP - Tryk i medieflasken LEN - Længdekorrektion af dækglasmediepåføring. MENU B omfatter følgende parametre: CSP - Dækglaspåføringsposition STP - Startpunkt for dækglasmediepåføring SPK - Signaltonens lydstyrke LIM - Indstilling af dækglasgrænse Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

57 5. Betjening 5.9 Indstilling af parametersæt ò ñ I alt er der fire parametersæt (SET 1 til SET 4), som kan gemmes i apparatet med forskellige parameterindstillinger. Et tryk på tasten START åbner det næste højere program. Et tryk på tasten PAUSE åbner det næste lavere program (fig. 34) Menu A Parameterindstillinger Fig. 34 I betjeningspanelets nederste række findes de enkelte taster, hvormed de respektive parametre kan vælges og programmeres. Tryk 1 gang ò 73 Eksempel: Hvis du vil ændre længden af dækglasmediepåføringen (STK), skal du trykke på tasten RELEASE COVERSLIP (fig. 35). På displayet vises navnet på parameteren og den hidtil indstillede værdi (fig. 35, 73). Øverst til højre vises det valgte program (SET 1 til SET 4). Parameterens værdi kan hhv. øges eller mindskes et trin med tasterne START og PAUSE. Tryk på tasten RESPOND for at bekræfte. Fremgangsmåden for ændring af en værdi er identisk for alle parametre. Fig. 35 Leica CV Dækglasautomat 57

58 5. Betjening 5.10 Menu A Parameterindstillinger (fortsat) Mountant Stroke - påføringslængde for dækglasmedium Påføringslængden og mængden af dækglasmedium tilpasses dækglaslængden. Tekstfelt Mountant Stroke: 40 = 40 mm Dækglaslængde Påføringslængde Mountant Stroke: 50 = 50 mm Dækglaslængde Mountant Stroke: 55 = 55 mm Dækglaslængde Mountant Stroke: 60 = 60 mm Dækglaslængde Fig. 36 Mountant Volume - mængde af dækglasmedium ð Dispenserventilens åbningstid indstilles i trin a 1: Indstillingsmuligheder for åbningstid: I trin a 1 fra 1 (kort) til 9 (lang). 1 = kun lidt dækglasmedium til 9 = maksimal mængde dækglasmedium Mængden af påført dækglasmedium afhænger desuden af mediets beskaffenhed (f.eks. viskositet) og den valgte dispensernål (forskellige diametre). 58 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

59 5. Betjening 5.10 Menu A Parameterindstillinger (fortsat) Mountant Type - Dispenseringstryk ð En forøgelse med "1" resulterer i en trykstigning på 100 mbar. Trykket skal tilpasses afhængigt af det anvendte dækglasmedium (forskellige viskositeter) og anvendte dispensernåle (forskellige diametre). Stroke Length Corr - korrektion af påføringslængden for dækglasmediet I trin a 1 indstilles det tryk, der er nødvendigt for at dispensere dækglasmediet: 1 = 100 mbar/laveste tryk til 10 = 1000 mbar/højeste tryk ð I trin á 10 fra: 0 = ingen ændring til 100 = maksimal ændring Dækglasmediets påføringslængde, som er indstillet med parameteren STK (længde dækglasmediepåføring) kan forkortes ved at ændre LEN (90) (længdekorrektion af dækglasmediepåføring). Afkortningen sker kun fra tekstfeltet til midt på objektglasset. Standardindstillingen fra fabrikken er Tekstfelt STROKE LENGTH CORRECTION (Længdekorrektion af dækglasmediepåføring) MOUNTANT STROKE (Længde dækglasmediepåføring) STROKE POSITION CORRECTION (Startpunkt for dækglasmediepåføring) COVERSLIP POSITION CORRECTION (Dækglaspåføringsposition) Fig. 37 Påføringsmængden ændres ikke, men det gør kun længden af dækglasmediepåføringen. Leica CV Dækglasautomat 59

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual LEICA CV5030 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333330

Din brugermanual LEICA CV5030 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333330 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEICA CV5030 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Leica CV5030 Dækglasautomat

Leica CV5030 Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Dækglasautomat V1.2 Dansk 11/2002 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere