Leica CV5030. Dækglasautomat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CV5030. Dækglasautomat"

Transkript

1 Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder bag på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica CV Dækglasautomat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Symboler og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Apparatets komponenter og specifikationer Samlet oversigt - apparatdele Tekniske data Standardleveringens omfang Første ibrugtagning Placeringsforskrifter Udpakning af CV Opstilling af CV Forberedelser og indstilling af apparatet Fjernelse eller montering af transportsikringer Vandret justering af apparatet Returluftsystem Montering af dispensergruppe Justering af dispensernålens højde i forhold til objektglasudgangen Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Etablering af strømforsyning Isættelse af tilbehør Ifyldning af forbrugsmateriale Betjening Betjeningspanelets funktioner Tastfunktioner for apparatets drift Til- eller frakobling af apparatet Kort kontrol før start af dækglasmonteringen Dækglasmonteringsproces Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen Displayvisninger og henvisninger Tastfunktioner ved programmering Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

5 Indholdsfortegnelse 5.9 Indstilling af parametersæt Menu A Parameterindstillinger Menu B Parameterindstillinger Parametre og undermenuer forlades Anbefalede parameterindstillinger (fra FW ) Bestemmelse af den optimale parameterindstilling (menu A+B) Procedure Workstation-drift Brug som ST 5010 CV5030 workstation Brug som ST 5020 CV5030 workstation Vigtige henvisninger til brug som workstation Afbrydelse af workstationdrift Rengøring og vedligeholdelse Oplysninger om rengøring og vedligeholdelse Daglig rengøring og vedligeholdelse - oversigt Ugentlig rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse efter behov Beskrivelse af rengøringsarbejde, der skal udføres dagligt Indladningsskakt og kartransport med transportkæde Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Lille glasflaske i dispenser-parkeringsposition Indladningskar Dispensernål Dækglasopsamlingsskål Dækglasmagasin Pick & Place-modulets gænger Rengøring og udskiftning af sugekopper Dækglassensor Objektglasudgang Beskrivelse af rengøringsarbejde, der skal udføres ugentligt Dispensergruppe Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Objektglasholdere, griber og outputmagasiner Beskrivelse af rengøring og vedligeholdelse efter behov Aktivkulfilter Transferstationens outputslisk TS5015 eller TS5025 ved workstation-drift Leica CV Dækglasautomat 5

6 Indholdsfortegnelse Transferstationens transferarm TS5015 eller TS5025 ved workstation-drift Fremgangsmåde ved udskiftning af dækglasmedie Skift fra xylen-baseret til et andet xylen-baseret dækglasmedium Skift fra xylenerstatnings-baseret til xylen-baseret dækglasmedium Skift fra xylen-baseret til xylenerstatnings-baseret dækglasmedium Funktionsfejl og fejlafhjælpning Fejlkoder Fejldetektering og fejlafhjælpning Ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Ansvar for mangler og service Bilag A Brugsrelaterede informationer og anbefalinger A1.1 Leica objektglasholdere, output- og dækglasmagasiner af kunststof A1.2 Objektglasholdere fra andre producenter A1.3 Objektglas og gribemekanisme A1.4 CV validerede og anbefalede objektglas A1.5 Dækglas A1.6 Etiketter (labels) til objektglas Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

7 1. Vigtige oplysninger 1.1 Symboler og deres betydning (5) START Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Brandfarlige opløsningsmidler og reagenser er mærket med dette symbol. Dette advarselssymbol henviser til overflader på apparatet, som er meget varme under drift. Undgå direkte berøring, da der er fare for forbrændinger. Tal i parentes refererer til positionsnumre på illustrationerne. Funktionstaster, som der enten skal trykkes på, på tastaturet, eller som der skal trykkes på i softwaren, er forsynet med fede teksttyper og med store bogstaver i teksten. Producent Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Miljøbeskyttelsessymbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Leica CV Dækglasautomat 7

8 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler og deres betydning REF Bestillingsnummer Eksempel på mærkning ifølge IPPC SN Serie-nummer Følg betjeningsvejledningen! Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. Viser kolliets korrekte opretstående position. Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Stabling af kolliene er ikke tilladt, og der bør ikke placeres tungere genstande oven på kolliet. IPPC-symbol Landeidentifikation ifølge ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland Identifikation af region, f.eks. HE for Hessen Registreringsnummer, unikt nummer begyndende med 49 Behandlingsmetode, f.eks. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), evt. DB (debarked) Emballagemærkning, iht. GGVSE/ADR for transport af farligt gods. Klasse 3: "FLAMMABLE LIQUID" - antændelige flydende stoffer Viser der temperaturområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. min. 29 C maks. +50 C Viser der luftfugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. min. 10 % maks. 85 % Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. 8 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

9 1. Vigtige oplysninger 1.2 Brugergruppe Leica CV5030 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. (Serienummeret står desuden over indføringslemmen på forsiden af apparatet). 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica CV5030 er en dækglasautomat til montering af dækglas over vævssnit, celler eller udstrygninger, der er appliceret på objektglas, med anvendelse af dækglasmedier. Der må kun anvendes tilbehør, som Leica Biosystems Nussloch GmbH har godkendt til brug med apparatet. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre ulykker, personskader og/ eller skader på apparatet/tilbehøret. Formålsmæssig anvendelse betyder også, at alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal følges, og de anførte inspektions- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres til tiden. Fig. 1 Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kapitel 3.2 "Tekniske data". Leica CV Dækglasautomat 9

10 2. Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsforskrifter Følg altid sikkerheds- og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leicaapparat. Beskyttelsesanordningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriserede af Leica. Restrisici: Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Der må kun anvendes originale reservedele og godkendt originalt tilbehør. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. CE-certifikatet til apparatet findes på internettet på siden: 2.2 Advarsler De sikkerhedsanordninger, som er anbragt på dette apparat af producenten, er kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for, at arbejdet forløber uden uheld, har især den driftsherre, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal man følge de følgende anvisninger og advarsler. Bemærk, at direkte eller indirekte kontakt med Leica CV5030 kan medføre elektrostatiske afladninger. 10 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

11 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler (fortsat) Advarsler - transport og installation Apparatet må kun transporteres opret (anvend transportsikringerne!). Apparatet skal løftes eller bæres af to personer! Leica CV5030 er kun beregnet til brug i lukkede rum. Apparatet må kun tilsluttes med det medfølgende netkabel. Dette netkabel må ikke udskiftes med et andet. Hvis det medfølgende netkabel ikke passer i stikkontakten på installationsstedet, skal man kontakte Leica-service. Apparatet må kun tilsluttes til en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved anvendelse af en forlængerledning uden jordleder. Apparatet registrerer selv den anvendte spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. De kemikalier, der anvendes i Leica CV5030, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal du vente med at slå apparatet til, indtil der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. Apparatet skal før ibrugtagning indstilles nøjagtigt i vandret stilling (se i den forbindelse kapitel 4.4 "Vandret justering af apparatet"). Advarsler - arbejde på apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter sit formål og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Sluk i nødstilfælde for netkontakten, og tag netstikket ud. Bær egnet sikkerhedsudstyr (laboratoriekittel, handsker, sikkerhedsbriller) under arbejdet med reagenser. Undgå hudkontakt med opløsningsmidler eller dækglasmedier. Vær opmærksom på korrekt dosering ved påføring af mediet (se i den forbindelse kapitel Menü A - Parameterindstillinger). Overskydende medie kan løbe fra objektglasset på arbejdsfladen og transportbåndet til karindsatsen og dermed hæmme bevægelsen af apparatets dele (se også kapitel 7 "Rengøring og vedligeholdelse"). Motordrevne dele må ikke blokeres under driften, hverken gennem håndteringen eller af genstande. Der er fare for tilskadekomst som følge af knust glas! Pick & Place-modulets (dækglas-opsamlingens) aflægningsbevægelse må ikke udføres manuelt! Følg anvisningerne i kapitel Apparatet må ikke stå uden tilsyn gennem længere tid. Først og fremmest under et strømsvigt skal man sørge for, at vævssnit ikke udtørrer. Ved STOP skal alle glasdele eller andre genstande fjernes fra arbejdsområdet på CV5030. Først derefter må der trykkes på START. Leica CV Dækglasautomat 11

12 2. Sikkerhed Advarsler - arbejde på apparatet (fortsat) Apparatet skal være i drift med returluftslange og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Da apparatet er beregnet til at være i drift med opløsningsmiddel, er der brandfare, hvis der arbejdes med åben ild (f.eks. bunsenbrændere) i umiddelbar nærhed af apparatet. Under arbejdet må væske ikke komme i kontakt med elektronikken. Advarsel - omgang med reagenser Vær forsigtig ved omgang med opløsningsmidler og dækglasmedier! Ved omfang med de kemikalier, der anvendes i dette apparat, skal du altid bære handsker, laboratoriekittel og sikkerhedsbriller. De anvendte reagenser kan være giftige og/eller brandfarlige. Når brugte reagenser bortskaffes, skal man overholde de lokale myndigheders til enhver tid gældende bestemmelser og virksomhedens/laboratoriets affaldsbehandlingsforskrifter. Advarsel - vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk lysnetstikket ud, når indladningskarret og objektglasholderen skal rengøres og vedligeholdes. Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med rengøringsmidler. Anvend aldrig skuremidler eller opløsningsmidler, der indeholder acetone, klor eller xylen, til rengøring af overfladerne. Rengør låget og kabinettet med milde gængse husholdningsrengøringsmidler. De lakerede overflader kan blive beskadiget af aggressive rengørings- og opløsningsmidler! Ved rengøring må væske ikke komme i kontakt med elektronikken. Materialesikkerhedsdatablade til reagenser kan rekvireres hos producenten af det pågældende kemikalie. Alternativt kan materialesikkerhedsbladene downloades fra følgende hjemmeside på internettet: 12 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Samlet oversigt - apparatdele Låg Outputmagasiner Pick & Placemodul (dækglas-opsamling) Outputstation for outputmagasiner Vedligeholdelseslem Dækglasmagasin Flaske til dækglasmedium Dispensergruppe Dispenser parkeringsposition (primeposition) Betjeningspanel Hovedafbryder Indladningskar Højdeindstillelige apparatfødder Indføringslem Indladningsskuffe Fig. 2 Leica CV Dækglasautomat 13

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data Mærkespænding: V AC, ±10 % Mærkefrekvens: Hz Godkendelser CE, CSA C/US Sikring: Automatsikring T5 A Mærkeeffekt: 100 VA Mål (B x H x D): Låg lukket: 420 x 600 x 550 mm Låg åbent: 420 x 980 x 550 mm Bredde (fra venstre til højre fod): 370 mm Dybde (fra bageste til forreste fod): 525 mm Multistainer workstation: Låg åbent: 1620 x 980 x 760 mm Vægt (uden emballage): Ca. 57 kg Vægt (inkl. emballage): Ca. 104 kg Driftstemperaturområde: +15 C C Opbevaringstemperaturområde: 29 C C Transporttemperaturområde: 29 C C Relativ luftfugtighed: Maks. 85 % - ikke-kondenserende Klassificering iht. IEC 1010: Beskyttelsesklasse 1 Forureningsgrad 2 Overspændingskategori II International kapslingsklasse: IP20 Driftshøjde: Op til maks m.o.h. A-vægtet støjniveau: <65 db(a), målt i en afstand af 1 m Tilslutninger: RS 232C, serviceinterface Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS): Den afbrydelsesfrie strømforsyning (UPS) bør være dimensioneret til en kapacitet på mindst 200 VA i en periode på 5 minutter. Varmeafledning: 100 J/s Returluft: Slangemateriale EVA (ethylenvinylacetat) Slangelængde: 3000 mm Indv. slange-ø: 32 mm Udv. slange-ø: 41 mm Returluftmængde: 38,5 m 3 /h Udsugning: Aktivkulfilter og udsugningsslange til forbindelse med en ekstern udsugningsanordning 14 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data (fortsat) Ydelsesparametre: Objektglaskapacitet: 1 objektglas på ca. 9 sek. Anvendelige objektglas: Alle gængse objektglas iht. ISO-standard Leica anbefaler brugen af validerede Surgipath objektglas. Kapacitet dækglasmagasin: Afhængigt af dækglastykkelse: 120 (22-24 mm x 60 mm; #1.5) 160 stk. (22-24 mm x 40 mm; #1.0) Dækglas: mm x mm; #1.0 eller #1.5 Leica anbefaler brugen af validerede Surgipath ASCdækglas eller Surgipath Premier Cover Glass-dækglas. Medieflaskens kapacitet: 250 ml Maks. påfyldningsmængde: 200 ml Påføringsmængde dækglasmedium: Individuelt justerbart Medietyper: Se kapitel 5.12 Objektglasholdere: Leica objektglasholdere (20 eller 30 objektglas) og andre objektglasholdere (se kapitel 9 - "Ekstra tilbehør") Outputmagasiner: Kapacitet 20 eller 30 objektglas (op til 60 objektglas) 3.3 Standardleveringens omfang Basisudstyret for Leica CV5030 omfatter følgende dele: Bestillingsnummer 1 basisapparat dispensergruppe bestående af: dispenser 2 dispensernåle, 21 G dispensernåle, 20 G dispensernåle, 18 G dispensernåle, 16 G Leica CV Dækglasautomat 15

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Standardleveringens omfang (fortsat) 1 tilbehørssæt bestående af: Leica-pensel unbrakonøgle, str skruetrækker 5,5 x netkabelsæt bestående af: 1 lysnetkabel "UK" ST/BU F-5A lysnetkabel "D" lysnetkabel "USA-C-J" lysnetkabel "BR" aktivkulfilter (xylen) dispensernål-renser, komplet glasflasker med låg, til dækglasmedium, 250 ml pakning a 5 stk. objektglasholdere 30, plastik Låg til indladningskar dækglasopsamlingsskål pakning a 4 stk. outputmagasiner indladningskar til objektglas, dybt Karindsats til Leica objektglasholdere pakning a 2 stk. sugekopper dækglasmagasiner, multi-size x 22 mm dækglasmagasiner, multi-size x 24 mm lille glasflaske, 12 ml returluftslange, 3 m betjeningsvejledning, dansk, til Leica CV sprog-cd-rom Sammenhold leverancen grundigt med pakkesedlen og følgesedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 16 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

17 4.1 Placeringsforskrifter 4. Første ibrugtagning Opstillingsstedet til dækglasautomaten Leica CV5030 skal opfylde følgende betingelser: Opstillingsstedet skal være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. De kemikalier, der anvendes i Leica CV5030, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal du vente med at slå apparatet til, indtil der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til vægge og indretningsgenstande fra apparatets bagside og højre side. I venstre side skal man overholde en afstand på 25 cm til vægge og indretningsgenstande for at sikre fri adgang til vedligeholdelseslemmen. Apparatet skal opstilles, så der altid er adgang til nettilslutningen på apparatets bagside og til netstikket. Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatiske afladninger. Apparatet skal bruge en standflade på ca. 420 x 600 mm. Bordet skal være tilstrækkelig robust og stift modsvarende apparatets vægt. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Spændingsforsyningen skal være inden for netkablets længde. Der må ikke tilsluttes en forlængerledning. Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet stikkontakt. Du må kun anvende det medfølgende netkabel, som er beregnet til strømforsyningen på stedet. Apparatet må ikke opstilles under et klimaanlæg. Undgå rystelser, direkte sollys og kraftige spændingsvariationer. Kemikalierne, der anvendes i apparatet, er brændbare og sundhedsskadelige. Alle apparatets tilslutninger er anført i betjeningsvejledningen. Vi anbefaler, at dækglasautomaten anvendes med returluftslange (maks. længde for returluftslangen: 3,00 m) og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Den driftsansvarlige skal sikre, at ESD-sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Den driftsansvarlige er forpligtet til at overholde de lokale grænseværdier på arbejdspladsen og til at dokumentere dette. Leica CV Dækglasautomat 17

18 4. Første ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter (fortsat) Endvidere skal den driftsansvarlige sikre, at luftcirkulationen er tilstrækkelig, og at aktivkulfiltrene udskiftes med de anbefalede intervaller. Ansvaret for at overholde grænseværdierne på arbejdspladsen og de nødvendige foranstaltninger hertil inklusive dokumentation påhviler den driftsansvarlige. 4.2 Udpakning af CV5030 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg apparatet for eventuelle skader. Apparatet må kun udpakkes og opstilles af personale, der er autoriseret af Leica! Åbning af emballagen (fig. A) Løsn de 8 skruer (fig. A, 2) på siden af trækassen, og løsn låget. Løft forsigtigt låget af trækassen. 7 3 Fig. A 18 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

19 4. Første ibrugtagning 4.2 Udpakning af CV5030 (fortsat) 6 7 Udtagning af tilbehør (fig. B) Fjern de to skruer (4) i sidevæggen (til venstre og højre), og tag transportsikringen (5) ud. Nu kan papkassen med tilbehør (6) tages ud af transportemballagen. 5 Fig. B Udtagning af apparatet Løsn de 8 skruer (fig. A, 3) i bunden af trækassen på ydersiden. Fjern forsigtigt trækassen fra bundpladen. Fjern de 2 x 4 skruer (foran og bag på apparatet, (8) i fig. C), og tag holdeklemmerne (9) af bundpladen Tag beskyttelsesovertrækket af apparatet. Vedr. opstilling af apparatet, se kapitel Opstilling af CV5030. Fig. C Leica CV Dækglasautomat 19

20 4. Første ibrugtagning Opstilling af CV Fig Tag fat under apparatet foran og bagpå (vær mindst to personer, apparatet vejer ca. 57 kg), og stil det på et stabilt laboratoriebord. Sørg i den forbindelse for, at apparatet står på alle fire fødder. Træk plasthætten opad fra apparatet, og fjern begge klæbestrimler (20). Tag skumgummisikringen (21) ud af outputstationen. Åbn indføringslemmen (65), og fjern skumgummiafdækningen til indladningskarret. Kontrollér, at alle de tilbehørsdele, der er bestilt, medfølger. 4.3 Forberedelser og indstilling af apparatet Følgende arbejder, der er beskrevet i de følgende kapitler, skal udføres i forbindelse med ibrugtagningen af apparatet: Fjern transportsikringerne. Sæt filteret i, og anbring returluftslangen. Indstil apparatet vandret. Monter dispensergruppen. Juster dispensernålen i forhold til objektglasudgangen. Monter dispensernål-renseren. Etabler strømforsyning. Monter følgende tilbehørsdele: - Medieflaske, - Dækglasopsamlingsskål, - Dækglasmagasin, - Outputmagasiner, - Indladningskar, - Dispensernål-renser, - Lille glasflaske til dispenser-parkeringsposition, - Påfyld forbrugsmaterialer. 20 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

21 4. Første ibrugtagning Fjernelse eller montering af transportsikringer 50 Åbn vedligeholdelseslemmen (28) til venstre på apparatet, og tag skumgummiet (50) ud. 28 Fig Fjern transportsikringen (24) til Pick & Place-modulet. 2. Fjern transportsikringen (25) til griberen. Griberen kører da langsomt nedad. Skru skruerne (22) og (23) på de to røde transportsikringer (24) og (25) ud med den medfølgende 3 mm unbrakonøgle (se fig. 5): 24 Transportsikring (24) af Pick & Place-modulet Transportsikring af griberen (25) 25 Fig. 5 Apparatet klargøres til transport ved at montere transportsikringerne i modsat rækkefølge. Det anbefales at opbevare transportsikringerne i en klar plastikpose sammen med skruerne i nærheden af apparatet. Leica CV Dækglasautomat 21

22 4. Første ibrugtagning 4.4 Vandret justering af apparatet Anbring apparatet på arbejdsfladen i slutposition. Sørg for, at alle fire fødder står på arbejdsfladen. 26 Åbn låget, og læg et egnet vaterpas (26) på arbejdsfladen som vist på fig Detalje 2 Ved at skrue apparatets fødder (27) (detalje 2 i fig. 6) op og ned kan apparatet indstilles vandret. Fig Returluftsystem Vi anbefaler, at dækglasautomaten anvendes med returluftslange og tilslutning til en ekstern laboratorieudsugning eller i et egnet stinkskab. Samtidig skal det tilhørende aktivkulfilter anvendes understøttende. Det anbefales at udskifte aktivkulfilteret med et interval på tre måneder. Bemærk, at aktivkulfilteret, anvendt alene, kun kan filtrere skadelige dampe (f.eks. xylen) i begrænset omfang. Forholdene på opstillingsstedet kan være meget forskellige med hensyn til opløsningsmiddelbelastning, rumventilation, rum-/omgivelsestemperatur, lokalestørrelse osv. I tvivlstilfælde skal ejeren/den driftsansvarlige for laboratoriet få foretaget lokale målinger for at sikre, at de lovbestemte grænseværdier for opløsningsmiddeldampe ikke overskrides. 22 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

23 4. Første ibrugtagning 4.5 Returluftsystem (fortsat) 70 Detalje: Sæt aktivkulfiltre i Løsn kærvskruen (34) på vedligeholdelseslemmen (28) til venstre på apparatet, og åbn vedligeholdelseslemmen mod venstre (fig. 7). Løsn skruen (29) på filterafdækningen (30) med en 3 mm unbrakonøgle, og vip afdækningen op. Isætningsdatoen kan noteres på mærkatet (31). Sæt filteret (32) i, luk afdækningen (30), og fastgør den igen med skruen (29). Luk til sidst vedligeholdelseslemmen, og spænd kærvskruen igen. Monter returluftslangen(detalje på fig. 7) Skub returluftslangen (70) på røret (33) (se gul pil på detailbilledet), der sidder på bagsiden af vedligeholdelseslemmen (28), indtil den ikke kan komme længere Bemærk: Detalje fig. 7: Montering af returluftslangen (70). Filterafdækningen (30) og filteret (32) er fjernet på billedet, så tilslutningsstudsen (33) kan ses Filteretiket Fig. 7 Leica CV Dækglasautomat 23

24 4. Første ibrugtagning 4.6 Montering af dispensergruppe Dispensergruppe Tag dispensergruppen (fig. 8) ud af emballagen. Sæt dispenseren (35) i holderen (39) til primeposition (se fig. 9). Sæt trykslangen (36) fra medieflaskens låg (40) i trykluftudgangen (41), imod det inderste anslag. Når trykslangen igen skal fjernes, trykkes den hvide ring (42) nedad, og trykluftslangen trækkes af. 38 Detalje: 42 Trykluftsudgang Fig og Bøsning til dispenserstyring Fig. 9 Sæt kablet (37) til dispenserventil i bøsningen (43), og spænd med den rouletterede skrue (38) (se detalje). Skru låget (40) på medieflasken fig. 10,44), og sæt medieflasken i holderen (fig. 10). Sørg for, at den blå lukkering sidder på flaskehalsen, og at O-ringen (fig. 8, 47) er placeret korrekt på doseringsgruppen (fig. 8, 40). 24 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

25 4. Første ibrugtagning 4.6 Montering af dispensergruppe (fortsat) Dispensernåle Fig. 10 Sæt til sidst kablet og luftslangen ind i den rigtige holder (45) (fig. 10) Isætning af dispensernålen (fig. 11) Fig. 11 Vælg den dispensernål fra leverancen, der skal bruges til dækglasset (fig. 12). Sæt dispensernålen (46) i dispensernåleholderen (48) nedefra, og drej dispensernålen 45, indtil et hjørne (47 i fig. 12) sidder over holdepladen (49) (fig. 11) G 20 G 18 G 16 G Fig. 12 Sørg for at dispensernålen sidder korrekt, da den ellers kan løsne sig under dækglasmonteringsprocessen. Utætheder kan resultere i bobler ved dækglasmonteringen. Leica CV Dækglasautomat 25

26 4. Første ibrugtagning 4.7 Justering af dispensernålens højde i forhold til objektglasudgangen Kontrol af nålehøjde Detalje: Dispensernålens højde skal være justeret korrekt i forhold til objektglasset, så der ikke dannes luftbobler under påføringen af mediet. Dispensernålens højde må ikke være stillet for lavt, da dette kan beskadige prøven på objektglasset. Justering af dispensernål: Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikkontakten. Åbn vedligeholdelseslemmen (28) som beskrevet i kap. 4.6 (fig. 7). Fjern den evt. allerede påsatte dækglasopsamlingsskål ved objektglasudgangen. Sæt dispenseren med dispensernål i arbejdsposition. I nærheden af den åbne vedligeholdelseslem sidder en venderulle (51), der bevæger objektglasudgangen (52). Ved hjælp af denne kan objektglasudgangen bevæges mod højre og venstre (se gul pil, fig. 13, 51). Dispensernålen i arbejdspositionen (se fig. 13, 53) kan forsigtigt bevæges frem og tilbage manuelt med Pick & Place-modulet. Fig. 13 Forsigtig! Udfør ikke en aflægningsbevægelse med Pick & Place-modulet Juster nu det højeste punkt på objektglasudgangen (se fig. 14, 55) og spidsen af dispensernålen, så de berører hinanden. Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

27 4. Første ibrugtagning Indstilling af nålehøjde Fig. 15 Når der er sat en ny dispensernål i, skal nålehøjden korrigeres. Indstilling af nålehøjde: Stil dispenseren (35) tilbage fra arbejdsposition (se fig. 16, 57) til parkeringsposition (se fig. 15, 39). I arbejdspositionen er der en skrue (se fig. 16, 54). Denne bestemmer afstanden mellem dispensernål og objektglas. Ved at dreje på skruen med en 3 mm unbrakonøgle (56) (medfølgende standardtilbehør) kan dispenserens højde ændres: - Drejning med uret reducerer afstanden. - Drejning mod uret øger afstanden. Drej skruen med uret, indtil dispensernålen sidder på objektglasudgangens højeste punkt (se fig. 14, 55) (afstand = 0 mm). Dette kontrolleres ved, at dispenseren sættes i arbejdsposition. 54 Fig. 16 Leica CV Dækglasautomat 27

28 4 Første ibrugtagning Indstilling af nålehøjde (fortsat) Når afstanden 0 mm er indstillet korrekt, stilles dispenseren tilbage til parkeringspositionen. Med 3 mm unbrakonøglen skal der nu foretages en trekvart omdrejning imod uret. Derved opnås den optimale afstand på 0,75-0,8 mm. Ved en visuel kontrol forfra kan den nu indstillede højde for dispensernålen endnu en gang kontrolleres (se fig. 14). Luk til sidst vedligeholdelseslemmen, skru den fast, og tilslut apparatet til strømnettet. 28 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

29 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) Dispensernål-renseren bruges til at rengøre dispensernålen for overskydende dækglasmedium efter hvert forarbejdet objektglas Fig. 17 Enkeltdele Tag de enkelte komponenter ud af emballagen, og kontrollér, at alle dele medfølger. Følgende dele skal medfølge: Beholder (1) med låg (10), Børste (2) (2 stk.), Holder (3) med unbrakoskrue (7) og spændeskive (8), Monteringsvinkel (4), 2 unbrakoskruer (9) Plastikpipette (5), 3 mm unbrakonøgle (6). Samling Dispensernål-renseren består af en beholder (til rensevæske), i hvilken der monteres en børste. Børsten fugtes med opløsningsmiddel via filtstrimler (19) ➁ 3 Fig. 18 Sæt børsten (2) i beholderen, så styreskinnerne i siderne (15) (2 i højre side og 2 i venstre side) passer ind i de dertil beregnede noter (16). Leica CV Dækglasautomat Sæt nu låget (10) på, og tryk det nedad, til det går i indgreb. 29

30 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) (fortsat) Montering For at man kan montere dispensernål-holderen, skal transportsikringerne til Pick & Place-modulet først fjernes (se kap , fig. 5). 1 ➁ Til montering anvendes gevindhullerne (11) i transportsikringen (se fig. 19/1). Fig. 19 7, Fastgør først monteringsvinklen (4) med de to skruer (9) i boringerne (11) i kabinetvæggen (12) (fig. 19/2). Sørg for, at monteringsvinklen sidder parallelt med kanten på kabinetvæggen (ellipse, i fig. 19/2). Fastgør nu holderen (3) med skruen (7) og spændeskiven (8) på monteringsvinklen Sæt den færdigsamlede dispensernål-renser (1) i holderen som vist på fig. 20/2. Tryk den samtidig nedad for at sikre, at de to fastgørelsesbøjler i siderne (17) går i indgreb i holderens noter (et hørbart klik). ➁ Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

31 4. Første ibrugtagning 4.8 Dispensernål-renser (nozzle-cleaner) (fortsat) Justering i forhold til dispensernålen Efter at dispensernål-renseren er sat i, skal der udføres en justering i forhold til dispensernålen (13). Gør dette ved at løsne skruen (7) med 3 mm unbrakonøglen (6) (fig. 20/1), og juster dispensernål-renseren ved at flytte holderen (3) sideværts, så dispensernålen (13) bevæger sig korrekt i midten af rengøringsåbningen (fig. 21). Fig. 21 Kontrol af bevægelsesfriheden Sørg til sidst for, at griberen (14) ved sine bevægelser og/eller det objektglas, der transporteres (18), ikke kolliderer med dispensernålrenseren (fig. 22). Hvis objektglassets kant berører låget på børsteholderen, kan der udføres en finjustering, efter at skruerne (9) på kabinetvæggen (fig. 19/2) er løsnet. Udnyt her frigangen, der findes i boringerne. Fig. 22 Fyld 5 ml opløsningsmiddel i beholderen med den medfølgende plastikpipette (fig. 17, 5). Niveauet i beholderen skal kontrolleres regelmæssigt. Det anvendte opløsningsmiddel skal være kompatibelt med dækglasmediet. Leica CV Dækglasautomat 31

32 4. Første ibrugtagning 4.9 Etablering af strømforsyning Den elektriske tilslutning befinder sig bag på apparatet til venstre (fig. 23). Apparatet er konstrueret til: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50/60 Hz. Apparatet SKAL være sluttet til en jordet stikkontakt. Du må kun bruge et egnet kabel, der er beregnet til ledningsnettet (stikkontakten) på stedet. 59 Etabler netforbindelse Kontrollér, at dækglasautomaten er slukket: Hovedafbryderen (84) på forsiden skal stå i stillingen "0" = AUS Isættelse af tilbehør 52 Fig Sæt et egnet netkabel i indgangsbøsningen (58) til spændingsforsyningen. Den serielle port (59) er beregnet til tilslutning af Leica ST5020 (Multistainer), når begge apparater bruges sammen som en workstation (se kapitel 6). Dækglasopsamlingsskål Dækglasopsamlingsskålen (60) bruges til aflægning af brækkede dækglas via dækglasopsamlingen. Hægt dækglasopsamlingsskålen, som er vist på fig. 24, mod højre i objektglasudgangen (52), og sørg altid, for at den sidder fast. Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

33 4. Første ibrugtagning 4.10 Isætning af tilbehør (fortsat) Dækglasmagasin Fig. 25 Vælg og fyld et dækglasmagasin (62) til den ønskede dækglastype (bredde 22 eller 24 mm). Skub til dækglasmagasinet med kanten, som efter isætning vender mod apparatets forside (derved opnås, at alle dækglas ligger korrekt an). Sæt derefter dækglasmagasinet ind i dækglasmagasinholderen med denne kant, og lad så magasinet gå i indgreb på bladfjederen (61) (fig. 25). Outputmagasin Fyld outputstationen (64) med det ønskede antal outputmagasiner (63) (fig. 26). Maksimalt to outputmagasiner i størrelse 30 eller tre outputmagasiner i størrelse 20 passer ind i outputstationen. For at arbejde skal mindst et outputmagasin være sat i. Indladningskar Fig. 26 Åbn indføringslemmen (65), og træk indladningsskuffen (66) ud. Sæt indladningskarret (68) ind i udtrækket, og sæt den medfølgende karindsats (fig. 27, 67) i. I standardleverancen er karindsatsen til Leicaobjektglasholder 30 inkluderet. Ved brug af andre objektglasholdere (Leica-objektglasholdere 20 metal, Leica-objektglasholdere 20 type Sakura plastik eller Leica-objektglasholdere fra andre producenter (se kapitlet Ekstra tilbehør) skal den respektive tilhørende indsats anvendes. 66 Fig. 27 Leica CV Dækglasautomat 33

34 4. Første ibrugtagning 4.11 Ifyldning af forbrugsmateriale Fig. 28 Fyld et opløsningsmiddel, der er kompatibelt med dækglasmediet, i indladningskarret (fig. 27, 68). Niveauet bør nå op til objektglassenes tekstfelt. Fyld den lille glasflaske (69) i parkeringspositionen med opløsningsmiddel, der er kompatibelt med dækglasmediet (ca. 10 ml). Dispensernålen skal altid være neddykket i opløsningsmidlet. Standardleverancen indeholder to forskellige dækglasmagasiner med forskellig bredde (22/24 mm). Fyld det passende magasin svarende til den anvendte dækglasbredde (mulig dækglaslængde mm), og sæt det ind (se kapitel 9 "Ekstra tilbehør"). For at luftbobler, der er opstået ved fyldning af medieflasken (44), kan afgasse, kræver dækglasmediet en hviletid på 6-12 timer (hviletiden afhænger af typen af dækglasmedium). 34 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

35 4. Første ibrugtagning 4.11 Ifyldning af forbrugsmateriale (fortsat) Når medieflasken er fyldt, skal flaskehalsen og gevindet kontrolleres for rester af dækglasmedium og om nødvendigt rengøres. For at opnå optimal monteringskvalitet skal den fyldte medieflaske hvile under et udtræk i 6-12 timer med løst pålagt, blåt flaskelåg. Først derefter sættes flasken i apparatet. Skru dispensergruppens røde låg fast på medieflasken. Sørg da for, at den sorte O-ring forefindes og sidder korrekt på doseringsgruppen. Det samme gælder medieflaskens blå lukkering. Udelukkende de glasflasker, som Leica tilbyder, må anvendes (se ekstra tilbehør og standard leveringsomfang). Andre glas- eller plastikflasker er uegnede og må ikke benyttes i apparatet. Leica CV Dækglasautomat 35

36 5. Betjening 5.1 Betjeningspanelets funktioner Betjeningsfelt Fig. 29 er kun et eksempel og viser et startdisplay, der gælder for dette apparat. Fig. 29 Betjeningspanelet består af et folietastatur med ti tryktaster, fire lysdioder samt et display, der består af en LCD-skærm med to linjer. Det bruges til styring af apparatets funktioner og til at vise softwarens status. Betjeningspanelet viser den aktuelle tilstand af dækglasautomaten samt igangværende processer. Ved hjælp tryktasterne kan forskellige parametre (Settings) for dækglasmonteringen programmeres. Displayet viser informations- og fejlmeddelelser. En tryktast kan udfylde forskellige funktioner. Forskellene er beskrevet i kapitel 5.2 og kapitel 5.8. Funktioner, visninger, indstillinger osv., der er beskrevet i dette kapitel, er gældende fra firmware-version Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

37 5. Betjening 5.2 Tastfunktioner for apparatets drift Med START startes dækglasmonteringen. Dette er kun muligt i tilstanden READY og PAUSE. Lysdiode Lysdioden "READY" lyser grønt i tilstanden READY og rødt i tilstanden PAUSE. Hvis du trykker på PAUSE, afbrydes dækglasmonteringen (lysdioden BUSY) lyser). Det aktuelle objektglas bearbejdes til ende, før apparatet skifter til PAUSE-tilstand. Lysdiode Derefter lyser lysdioden "READY" rødt. På displayet vises "PAUSED". Hvis du vil fortsætte dækglasprocessen, skal du trykke på START. Lysdiode Med STOP afbrydes dækglasmonteringen. Lysdioden "ERROR" lyser rødt - displayet viser "STOPPED", og der lyder en signaltone. For at arbejde videre skal der trykkes tasten START. Derpå initialiseres apparatet igen. Se kapitel 5.3 under "Check Bath", "Prime" og kapitel 5.6 "Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen". Hvis du trykker på tasten LIFT, kører outputmagasinet til udtagningsposition. Lysdiode Funktionen er spærret, mens lysdioden "BUSY" lyser. Når outputmagasinet befinder sig i udtagningspositionen, skal alle objektglas fjernes fra det, før dækglasmonteringsprocessen kan startes igen. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre beskadigelse af objektglas. Med tasten RESPOND bekræftes signaltonen. Leica CV Dækglasautomat 37

38 5. Betjening 5.2 Tastfunktioner for apparatets drift (fortsat) RELEASE COVER SLIP RELEASE COVER SLIP belufter Pick & Place-modulets sugekopper. Dækglasset frigøres. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. RELEASE SLIDE Hvis du trykker på RELEASE SLIDE, åbnes griberbakken, mens tasten holdes inde. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. PRIME Hvis du trykker på PRIME, åbnes dispenserventilen, mens tasten holdes inde. Funktionen er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. VENT MOUNTANT VENT MOUNTANT danner undertryk i flasken til dækglasmedium og understøtter således afgasningen af dækglasmediet. Denne funktion er spærret, mens lysdioden BUSY lyser grønt. Exit Med denne tast forlades konfigurationsmenuen. 38 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

39 5. Betjening 5.3 Til- eller frakobling af apparatet ð Stil hovedafbryderen på apparatets forside i pos. TIL = I eller FRA = 0. Aktiveringen bekræftes med et akustisk signal. Efter tilkobling initialiseres apparatet. På displayet vises den installerede softwareversion. Lysdioden "READY" lyser rødt. Lysdiode "CHECK BATH" er opfordringen til brugeren om at sætte indladningskarret i efter initialiseringen. Det gøres ved at åbne indføringslemmen og trække indladningsskuffen ud. Senest nu fjernes afdækningen på karret. Tallet på displayet viser det valgte dækglasprogram (se kapitel 5.9). Når indladningsskuffen med indladningskar er trukket ud, vises "BATH NOT READY" på displayet. Bemærk! FØR apparatet frakobles, skal indladningskarret tages ud, tildækkes og opbevares i et stinkskab indtil næste ibrugtagning. Sæt først indladningskarret i igen EFTER tilkobling og initialisering for at undgå at ændre indstillingerne og beskadige griberen. Leica CV Dækglasautomat 39

40 5. Betjening 5.3 Til- eller frakobling af apparatet (fortsat) Der kan kun sættes én fyldt objektglasholder i indladningskarret. Efter isætning skubbes indladningsskuffen tilbage, og indføringslemmen lukkes. Meddelelsen "PRIME POSITION" vises. Tag dispenseren ud af parkeringspositionen; meddelelsen "PRIME TO ACT." vises. Bemærk! Generelt skal man i forbindelse med udtagning eller isætning af dispenseren være påpasselig og gå forsigtigt til værks på det tidspunkt, hvor den tages ud eller sættes ind. Hvis dispenseren falder ned, kan det medføre personskade for brugeren og skader på dispensergruppen/apparatet. Tryk en gang på tasten PRIME. Meddelelsen "ACTIVATING" vises, og apparatet danner tryk i flasken til dækglasmediet, indtil der ikke længere høres pumpestøj, og meddelelsen "PRIME" vises. Tryk nu på tasten PRIME igen. Hold tasten trykket ind, indtil dækglasmediet kommer ud af dispenseren uden bobler. Led ikke dækglasmedium i den eksisterende lille glasflaske, men i en alternativ beholder (f.eks. dækglas-emballagens overdel). Når der er udledt tilstrækkeligt dækglasmedium, vises meddelelsen "DISP. POSITION". Sæt dispenseren i arbejdsposition. Meddelelsen forsvinder, og apparatet er driftsklart. Displayet viser meddelelsen "READY". Når lysdioden "READY" skifter fra rød til grøn, kan dækglasmonteringen påbegyndes ved at trykke på tasten "START". 40 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

41 5. Betjening 5.4 Kort kontrol før start af dækglasmonteringen 74 Skub indladningsskuffen (68) med indladningskarret ind i apparatet igen, og luk derefter indføringslemmen (65). Desuden skal følgende kontrolleres og om nødvendigt korrigeres, før dækglasmonteringsprocessen startes: - Fyldning af dispensernål-renseren. - Niveauet i flasken til dækglasmedium. - Dækglasmagasinet er tilstrækkeligt fyldt og sidder korrekt. - Outputmagasiner forefindes. - Valg af det ønskede parametersæt (se kapitel 5.9) Fig. 30 Følgende punkter skal kontrolleres endnu en gang, før dækglasmonteringen påbegyndes: Før starten af dækglasmonteringsprocessen skal niveauet i indladningskarret kontrolleres. Fyld det tilsvarende opløsningsmiddel i indladningskarret. Niveauet skal nå op til objektglassenes tekstfelt, når en objektglasholder (74) er sat i. Når den fyldte objektglasholder sættes ind, skal objektglassene, der skal monteres med dækglas, vende prøvesiden imod brugeren (apparatets forside). Leica CV Dækglasautomat 41

42 5. Betjening 5.5 Dækglasmonteringsproces Efter fuldstændig initialisering, prime-cyklus og gennemførte forberedelser (se kapitel 5.3) kan dækglasmonteringen påbegyndes ved at trykke på tasten START (lysdioden "READY" lyser grønt). Indladningskarret transporteres til den nødvendige position for dækglasmonteringen, og outputmagasinet positioneres. Objektglassene bearbejdes sekventielt: De monteres med dækglas efter hinanden og skubbes ud i outputmagasinets på hinanden følgende positioner (nedefra og op). Efter bearbejdning af det sidste objektglas vises meddelelsen "FINISHED" ledsaget af en signaltone. Lysdioden "READY" lyser rødt. Meddelelsen "FINISHED" skal bekræftes med tasten RESPOND. Derefter lyser lysdioden "READY" grønt, og meddelelsen "READY" vises på displayet. Outputmagasinet standser i positionen for det sidst indskubbede objektglas. For at udtage outputmagasinet trykkes på tasten LIFT. Outputmagasinet kører til udtagningsposition. Outputmagasinerne skal udtages og tømmes manuelt. Derefter stilles tomme outputmagasiner i outputstationen. Fjern den tomme objektglasholder fra indladningskarret (ikke nødvendigt i workstation-drift), og erstat den med en fuld objektglasholder. Tryk på tasten START for at montere flere dækglas. Sæt dispenseren i parkeringsposition ved afslutningen af en arbejdsdag eller før længere arbejdspauser, så dispensernålen ikke tørrer ind. Hvis der ikke straks trykkes på tasten RESPOND, ophører signaltonen automatisk efter ca. 15 sekunder, og lysdioden Ready lyser rødt. Der skal trykkes på tasten RESPOND, for at lysdioden READY lyser grønt, og der kan arbejdes videre med apparatet. 42 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

43 5. Betjening 5.5 Dækglasmonteringsproces (fortsat) Skal alle eller enkelte objektglas tages ud, skal du køre outputmagasinerne op til udtagningspositionen med LIFT. En udtagning er ikke altid påkrævet efter hver objektglasholder, hvis der er tilstrækkelig resterende kapacitet i outputmagasinet til den næste dækglasmonteringscyklus (maks. kapacitet = 60 objektglas). Hvis outputmagasinet allerede er komplet optaget, men der stadig er OBJEKTGLAS, DER SKAL MONTERES MED DÆKGLAS, i indladningskarret, vises dette med meddelelsen "PAUSED" og "CHECK LIFT" ledsaget af en signaltone. Meddelelsen "CHECK LIFT" er beskeden om, at det optagede outputmagasin skal tages ud. Sæt de tomme outputmagasiner ind, og bekræft først da signaltonen med tasten RESPOND. Meddelelsen "CHECK LIFT" forsvinder, og signaltonen ophører. De tomme outputmagasiner køres i den nødvendige position for genoptagelse af dækglasmonteringsprocessen. Meddelelsen "PAUSE" bliver stående på skærmen. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringen fortsættes. Generel henvisning: Fulde outputmagasiner køres automatisk til udtagningspositionen, med følgende undtagelser: Når a) der kun er indsat et 20-styks- eller et 30 styks-outputmagasin, b) der kun er indsat to 20 styks-outputmagasiner, eller c) outputmagasinerne kun er delvist optagede efter afsluttet dækglasmonteringsproces. I disse tilfælde skal tasten LIFT aktiveres. Leica CV Dækglasautomat 43

44 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen Hvis du vil afbryde dækglasmonteringen, skal du trykke på tasten PAUSE. ò Det objektglas, der netop behandles, monteres færdigt med dækglas og skubbes ind i outputmagasinet ledsaget af meddelelsen "PAUSING". Når dette trin er afsluttet, vises meddelelsen "PAUSED" på displayet. Samtidig lyder en signaltone. Bekræft signaltonen ved at trykke på tasten RESPOND. Foretag altid afbrydelsen med tasten PAUSE, hvis apparatet kun skal holde en kortvarig pause (f.eks. for at fylde dækglasmagasinet op) uden at skulle køre en komplet initialiserings- og prime-cyklus igennem. Hvis et kun delvist fyldt outputmagasin skal tages ud, skal der trykkes på tasten LIFT og gås frem som beskrevet i kap I PAUSE-tilstanden kan man ved at trykke længe på tasten RESPOND (>2 sek.) ændre dækglasparametrene eller vælge et andet parametersæt (SET 1 til 4) (se kap. 5.8). Med tasten START kan dækglasmonteringsprocessen fortsættes. 44 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

45 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Nødafbrydelse med STOP. ò I nødstilfælde eller hvis dækglasmonteringen hurtigt skal afbrydes, skal du trykke på tasten STOP. Derefter afbrydes dækglasmonteringen med det samme. Meddelelsen "STOPPED" vises ledsaget af en signaltone. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Når der er trykket på tasten STOP, skal alle glasdele eller andre genstande fjernes fra arbejdsområdet på CV5030. Først derefter må der trykkes på tasten START. Med tasterne RELEASE COVER SLIP og RELEASE SLIDE kan du frigive et eventuelt optaget dækglas eller et objektglas, der holdes fast i griberen. Vær forsigtig med at tage et fastholdt objektglas ud. Åbn under ingen omstændigheder griberen manuelt. Fjern umiddelbart alle glasdele, knust glas (f.eks. dækglas) eller andre genstande fra apparatets arbejdsområde. Først derefter må der trykkes på tasten START for at arbejde videre. Derefter initialiseres apparatet. Fortsæt som beskrevet i kapitel 5.3. Outputmagasinerne køres automatisk til udtagningspositionen, når der er trykket på tasten START. Alle resterende objektglas i outputmagasinerne SKAL fjernes. Leica CV Dækglasautomat 45

46 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Dækglasmagasinet tomt Hvis den indstillede dækglasgrænse underskrides, vises meddelelsen "COVERSLIPS LOW" på displayet. Apparatet arbejder videre, indtil der ikke længere er dækglas i dækglasmagasinet. I det tilfælde vises meddelelserne "PAUSED" og "CS EMPTY" på displayet, og der lyder en signaltone. Afbryd signaltonen med tasten RESPOND. Fyld dækglasmagasinet, og fortsæt derefter dækglasmonteringen ved at trykke på tasten START. Dækglas beskadiget Dækglassensoren mellem sugekopperne i Pick & Place-modulet registrerer automatisk defekte dækglas. De beskadigede dækglas sorteres fra til dækglasopsamlingsskålen. Hvis der dernæst opsamles et intakt dækglas, fortsættes dækglasmonteringsprocessen automatisk. Hvis der registreres tre ødelagte dækglas efter hinanden, afbrydes dækglasmonteringen. Meddelelserne "PAUSED" og "COVERSLIP BROKEN" vises ledsaget af en signaltone. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Undersøg dækglassene i dækglasmagasinet for yderligere beskadigelser, og fyld det om nødvendigt op med nye dækglas. Fortsæt derefter dækglasmonteringen ved at trykke på tasten START. 46 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

47 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Outputmagasin fuldt Hvis alle pladser i outputmagasinet er optaget af objektglas, afbrydes dækglasmonterngen. Apparatet er i PAUSE-tilstand. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser "PAUSED CHECK LIFT" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at outputmagasinet mangler eller skal tømmes. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Apparatet viser PAUSED på displayet. Tag de fyldte outputmagasiner ud, og sæt det tomme magasin i. Tryk på tasten START, og apparatet arbejder videre. Der kan ikke gribes om objektglasset Hvis griberen efter tre forsøg ikke kan tage fat om et objektglas, skifter apparatet automatisk til tilstanden PAUSE. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser "PAUSED CHECK SLIDES" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke længere kan monteres dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND, og afbryd den. Åbn lemmen til indladningskarret, og kontrollér objektglasholderen: - om de enkelte objektglas er indsat korrekt, - om afstanden mellem de enkelte objektglas er korrekt, - om objektglasset er beskadiget. Sæt evt. de ikke opsamlede objektglas en position frem i objektglasholderen, eller fjern denne, og monter dækglassene manuelt. Hvis alt er i orden, kan du fortsætte i normal PAUSE-tilstand ved at trykke på tasten START. Objektglas, der ikke er kompatible med ISO 8037/1, registreres ikke af apparatet og skal bearbejdes manuelt. Leica CV Dækglasautomat 47

48 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Tryk eller vakuum kan ikke opnås Hvis det eksisterende tryk i dispensersystemet eller vakuummet ikke kan opnås efter en bestemt periode, skifter apparatet automatisk til tilstanden PAUSE. Lysdioden READY lyser rødt, lysdioden PAUSE lyser grønt. På displayet står meddelelsen PAUSED BOTTLE VACUUM eller PAUSED BOTTLE PRESSURE, afhængigt af den aktuelle fejl, ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke kan monteres flere dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND, og afbryd den. Kontrollér, at hele dispensersystemet er tæt. Kontrollér i den forbindelse, - om O-ringen er sat i dispensergruppens låg og er intakt, - om tilslutningerne til trykluftslangen er tætte, - om der sidder hærdede klæbende rester på dispensernålen. Hvis dispenseren stadig skulle være i arbejdsposition, vises meddelelsen "PRIME POSITION" på displayet. Sæt dispenseren i parkeringsposition, og fortsæt som beskrevet i kapitel Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

49 5. Betjening 5.6 Afbrydelse af dækglasmonteringsprocessen (fortsat) Dækglas tabt Hvis Pick & Place-modulet taber et dækglas, eller et dækglas går itu på vej mod det objektglas, der skal monteres, går apparatet automatisk i PAUSEtilstand. I PAUSE-tilstand kan Pick & Place-modulet bevæges frit fremad, så brugeren får adgang til objektholderen. Lysdioden READY lyser rødt, og PAUSE lyser grønt. Displayet viser meddelelsen "PAUSED CS DROPPED" ledsaget af en signaltone, der indikerer, at der ikke længere kan monteres dækglas. Bekræft signaltonen med RESPOND. Fjern forsigtigt dækglasmagasinet. Stil dispenseren i parkeringsposition for at undgå skader på prøven og/eller dispensernålen. Træk forsigtigt Pick & Place-modulet fremad (se markeringen på fig. 31), og fjern objektglasset, der skal monteres, fra objektglasudgangen. Fjern forsigtigt det tabte dækglas fra apparatet. Fig. 31 Monter objektglasset, som du har fjernes, med hånden, eller læg objektholderen i et kompatibelt opløsningsmiddel, hvis monteringsmediet allerede er tørret ind, fjern monteringsmediet, og læg atter objektholderen i apparatet til montering. Kontrollér, om der er rester af lim på sugekopperne på Pick & Placemodulet, og rengør i så fald med en fnugfri klud vædet med et kompatibelt opløsningsmiddel, eller udskift det med et nyt (se kap ). Isæt dækglasmagasinet igen. Sæt dispenseren tilbage i arbejdsposition. Tryk på tasten START for at fortsætte dækglasmonteringen. Leica CV Dækglasautomat 49

50 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger Displayet på Leica CV5030 bruges til at vise status- og fejlmeddelelser, som giver oplysninger om apparatets aktuelle tilstand. Statusmeddelelser angives altid på den nederste linje i displayet. På den øverste linje angives driftstilstanden for apparatet. I følgende tabel kan du se alle statusmeddelelser. Desuden kan brugere få anvisninger på handlinger, der skal udføres. Alle fejlmeddelelser, som apparatet viser på displayet, fremgår af kapitel 8.1. Displayvisning Forklaring Aktion Vises efter aktivering. Viser, at apparatet initialiseres. Opfordring til brugeren om at kontrollere indladningskarret. Indladningsskuffen er trukket ud. Opfordring til brugeren om at stille dispenseren i parkeringsposition. Opfordring til brugeren om at trykke på tasten PRIME. Dispenseringstrykket i flasken med dækglasmedium opbygges. Undlad at trykke på tasterne, men vent, indtil apparatet er fuldstændigt initialiseret, og næste meddelelse vises. Åbn indføringslemmen, og træk indladningsskuffen og indladningskarret ud. Kontrollér dernæst, om der er et låg på indladningskarret, eller der er et tomt rack deri (begge dele fjernes). Skub skuffen ind, og luk indføringslemmen. Anbring dispenseren i primeposition. Tryk på tasten PRIME. Vent, indtil dispenseringstrykket i flasken med dækglasmedium er nået, og der ikke længere høres pumpelyd. 50 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

51 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Opfordring til brugeren om at trykke på tasten PRIME igen for at pumpe medium fra dispenseren. Opfordringer til brugeren om at føre dispenseren til arbejdsposition. Apparatet er nu i driftsklar tilstand. Der blev trykket på tasten PAUSE. En allerede påbegyndt montering af dækglas på et objektglas afsluttes. Apparatet er i pause-tilstand. Der lyder en signaltone. Apparatet er i tilstanden Pause. Der er ikke noget outputmagasin, eller alle outputmagasiner er fulde. Dækglasgrænsen er underskredet. Apparatet fortsætter med at arbejde, indtil der trykkes på PAUSE, eller alle dækglas er brugt op. Hold tasten PRIME trykket ind, indtil mediet kommer ud af dispenseren uden bobler. Kontrollér, om der stadig er luftbobler i dispensergruppens dækglasmedieslange. Hvis der stadig forekommer luftbobler, skal du trykke på tasten PRIME, indtil de er væk. Sæt dispenseren i arbejdsposition i holderen. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringsprocessen påbegyndes. Vent, indtil apparatet står i pausetilstand. Bekræft signaltonen med tasten RESPOND. Ved at trykke på tasten START kan dækglasmonteringen fortsættes. Kontrollér udtagningspositionen. Tøm outputmagasinerne, og isæt evt. nye. Tryk på START for at fortsætte arbejdet. Afbryd dækglasmonteringen med PAUSE, og fyld dækglasmagasinet. Tryk på START for at fortsætte arbejdet. Leica CV Dækglasautomat 51

52 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Apparatet er i pause-tilstand. Dækglasmonteringen blev afbrudt pga. det tomme dækglasmagasin. Apparatet er i tilstanden Pause. Der er ikke noget indladningskar i indladningsskuffen. Apparatet er i pause-tilstand, fordi der ikke kunne opbygges vakuum i systemet. Apparatet er i pause-tilstand; der kunne ikke opbygges arbejdstryk i systemet. Apparatet er i pause-tilstand; et objektglas kunne ikke gribes. Fyld dækglasmagasinet op. Hvis du trykker på START, kan du fortsætte arbejdet. Sæt et indladningskar i indladningsskuffen. Tryk på tasten RESPOND for at bekræfte; tryk derefter på START for at fortsætte med dækglasmonteringen. Kontrollér flasken med dækglasmedium/dispensersystemet for utætheder, kontrollér om begge O-ringe forefindes, og udskift om nødvendigt O-ringene. Kontrollér flasken med dækglasmedium/dispensersystemet for utætheder, kontrollér om begge O-ringe forefindes, og udskift om nødvendigt O-ringene. Kontrollér i objektglasholderen, om objektglassene er sat korrekt i og er intakte. Hvis meddelelsen gentages trods korrekt indsatte objektglas, skal du fjerne objektglasset og montere dækglasset manuelt. 52 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

53 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Displayvisning Forklaring Aktion Der er mindst tre dækglas med mangler efter hinanden. Brugeren har trykket på tasten STOP. Outputmagasinerne skal, hvis de er fyldte, fjernes fra apparatet. Derudover skal fastholdte objektglas eller opsamlede dækglas fjernes fra deres position ved at trykke på de respektive taster RELEASE SLIDE og RELEASE COVERSLIP. Ved at trykke på tasten START initialiseres apparatet på ny. Gå derefter frem som ved tilkobling af apparatet (se kapitel 5.3.). Bemærk! Hvis apparatet er i drift som workstation, skal brugeren sørge for, at der ikke er et rack i transferstationen før geninitialiseringen. Dækglasmonteringsprocessen blev afsluttet. Tallet efter FINISHED svarer til det valgte program SET 1-4. Kontrollér dækglassene i dækglasmagasinet. Hvis meddelelsen gentages trods intakte dækglas, skal dækglassensoren rengøres. Hvis meddelelsen fortsat består, skal Pick & Place-modulet (gænger og sugekopper) rengøres. Fjern monterede objektglas. Leica CV Dækglasautomat 53

54 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Display-visning Årsag Aktion Pick & Place-modulet taber dækglasset på vej til dækglasmonteringsposition. Så snart displaymeddelelsen "CS DROPPED" vises, skifter apparatet automatisk til PAUSEtilstand. Vigtigt: Stil dispenseren i parkeringsposition, skub Pick & Place-modulet til brugeren, og tag objektglasset ud. Objektglasset kan nu monteres med dækglas manuelt. Alternativt kan du lægge objektglasset i et kompatibelt opløsningsmiddel og fjerne dækglasmediet for derefter at sætte objektglasset tilbage i apparatet til montering. 1. Sugekopperne, dækglassensoren og/eller gængerne på Pick & Place-modulet er klistret til med dækglasmedium. 2. Sugekopperne er deformerede. 3. Dækglasmagasinet er ikke isat korrekt. 4. Sugekopperne sidder ikke korrekt på Pick & Place-modulet. 1. Rengør sugekopperne, dækglassensoren og/eller gængerne på Pick & Place-modulet med en fnugfri klud vædet med kompatibelt opløsningsmiddel, eller udskift dem med nye (se kap ). 2. Udskift sugekopperne med nye (se kap ). 3. Kontrollér, at dækglasmagasinet sidder korrekt. 4. Kontrollér, at sugekopperne sidder korrekt. Hvis ikke skal du trække dem af og sætte dem på igen. 54 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

55 5. Betjening 5.7 Displayvisninger og henvisninger (fortsat) Følgende statusmeddelelser vises kun, hvis apparatet er sluttet til en farveautomat (Leica ST5010 eller Leica ST5020) via en transferstation. Displayvisning Forklaring Aktion Viser, at en objektglasholder, der er overført fra farveautomaten, er ved at få monteret dækglas. Mindst to tomme objektglasholdere befinder sig på transferstationens outputslisk. Outputsliskens kapacitet er nået. Tre tomme objektglasholdere befinder sig på transferstationens outputslisk. Afvent forarbejdningen af objektglassene. Fjern de tomme objektglasholdere fra transferstationens outputslisk. De tomme objektglasholdere skal nødvendigvis fjernes fra transferstationens outputslisk, da der i modsat fald ikke kan transporteres flere objektglasholdere fra farveautomaten til CV5030. Leica CV Dækglasautomat 55

56 5. Betjening 5.8 Tastfunktioner ved programmering Tryk i 2 sekunder For at indstille de programmer og parametersæt, som apparatet arbejder med, skal du holde tasten RESPOND trykket ind i ca. 2 sekunder. 72 Tryk 1 gang 71 Fig. 32 Indstillingen af de enkelte parametersæt foregår via to undermenuer: Menu A (fig. 32) og menu B (fig. 33) Omskiftningen mellem de to undermenuer sker ved at trykke på tasten RESPOND. Den aktive undermenu (71) vises på højre side af den øverste displaylinje. Der er fire valgbare programmer (SET 1 til 4), der vises i den øverste venstre halvdel af displayet (fig. 32, 72). På den nederste linje i displayet i MENU A vises følgende parametre: STK - Længde dækglasmediepåføring VOL - Mængde dækglasmedium TYP - Tryk i medieflasken LEN - Længdekorrektion af dækglasmediepåføring. MENU B omfatter følgende parametre: CSP - Dækglaspåføringsposition STP - Startpunkt for dækglasmediepåføring SPK - Signaltonens lydstyrke LIM - Indstilling af dækglasgrænse Fig Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

57 5. Betjening 5.9 Indstilling af parametersæt ò ñ I alt er der fire parametersæt (SET 1 til SET 4), som kan gemmes i apparatet med forskellige parameterindstillinger. Et tryk på tasten START åbner det næste højere program. Et tryk på tasten PAUSE åbner det næste lavere program (fig. 34) Menu A Parameterindstillinger Fig. 34 I betjeningspanelets nederste række findes de enkelte taster, hvormed de respektive parametre kan vælges og programmeres. Tryk 1 gang ò 73 Eksempel: Hvis du vil ændre længden af dækglasmediepåføringen (STK), skal du trykke på tasten RELEASE COVERSLIP (fig. 35). På displayet vises navnet på parameteren og den hidtil indstillede værdi (fig. 35, 73). Øverst til højre vises det valgte program (SET 1 til SET 4). Parameterens værdi kan hhv. øges eller mindskes et trin med tasterne START og PAUSE. Tryk på tasten RESPOND for at bekræfte. Fremgangsmåden for ændring af en værdi er identisk for alle parametre. Fig. 35 Leica CV Dækglasautomat 57

58 5. Betjening 5.10 Menu A Parameterindstillinger (fortsat) Mountant Stroke - påføringslængde for dækglasmedium Påføringslængden og mængden af dækglasmedium tilpasses dækglaslængden. Tekstfelt Mountant Stroke: 40 = 40 mm Dækglaslængde Påføringslængde Mountant Stroke: 50 = 50 mm Dækglaslængde Mountant Stroke: 55 = 55 mm Dækglaslængde Mountant Stroke: 60 = 60 mm Dækglaslængde Fig. 36 Mountant Volume - mængde af dækglasmedium ð Dispenserventilens åbningstid indstilles i trin a 1: Indstillingsmuligheder for åbningstid: I trin a 1 fra 1 (kort) til 9 (lang). 1 = kun lidt dækglasmedium til 9 = maksimal mængde dækglasmedium Mængden af påført dækglasmedium afhænger desuden af mediets beskaffenhed (f.eks. viskositet) og den valgte dispensernål (forskellige diametre). 58 Betjeningsvejledning V 3.0 RevE 04/2013

59 5. Betjening 5.10 Menu A Parameterindstillinger (fortsat) Mountant Type - Dispenseringstryk ð En forøgelse med "1" resulterer i en trykstigning på 100 mbar. Trykket skal tilpasses afhængigt af det anvendte dækglasmedium (forskellige viskositeter) og anvendte dispensernåle (forskellige diametre). Stroke Length Corr - korrektion af påføringslængden for dækglasmediet I trin a 1 indstilles det tryk, der er nødvendigt for at dispensere dækglasmediet: 1 = 100 mbar/laveste tryk til 10 = 1000 mbar/højeste tryk ð I trin á 10 fra: 0 = ingen ændring til 100 = maksimal ændring Dækglasmediets påføringslængde, som er indstillet med parameteren STK (længde dækglasmediepåføring) kan forkortes ved at ændre LEN (90) (længdekorrektion af dækglasmediepåføring). Afkortningen sker kun fra tekstfeltet til midt på objektglasset. Standardindstillingen fra fabrikken er Tekstfelt STROKE LENGTH CORRECTION (Længdekorrektion af dækglasmediepåføring) MOUNTANT STROKE (Længde dækglasmediepåføring) STROKE POSITION CORRECTION (Startpunkt for dækglasmediepåføring) COVERSLIP POSITION CORRECTION (Dækglaspåføringsposition) Fig. 37 Påføringsmængden ændres ikke, men det gør kun længden af dækglasmediepåføringen. Leica CV Dækglasautomat 59

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere