DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER"

Transkript

1 Torsdag den 22. august 1963 kl. 14. Sektionsmøde på Københavns Universitet. Under forsæde af mødets vicepræsident, justitiekanslern Olavi Honka, behandledes emnet DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER Se bilag III Referenten, høyesterettsadvokat Olaf Trampe Kindt, Norge. Ærede forsamling. På bakgrunn av professor Gomards foredrag på åpningsmøtet idag, kan det være naturlig å nevne at de grunnleggende prinsipper for den direkte personlige beskatning ble til i begynnelsen av dette århundrede. Endel av de begreper vi idag opererer med i våre skattelover kan være mer eller mindre foreldet som følge av den tekniske, sosiale og økonomiske utvikling i løpet av de siste 50 år. Det netto inntektsbegrep som man ennu idag opererer med som feiles for alle skattytere, er utformet på bakgrunn av langt enklere samfunnsforhold. Lønnsmottagere besto ved århundredets begynnelse vesentlig av arbeidere og lavere funksjonærer, uten store økonomiske investeringer i selve utdannelsen. Kanskje også datidens samfunn med sitt utpreget privatkapitalistisk utformede inntektsbegrep representerer et noe annet moralsk og juridisk syn på hva som er fradragsberettiget enn velferdssamfunnet, hvor de sosiale grunner kommer mer i forgrunnen. En stringent, logisk og økonomisk tolkning av netto inntektsbegrepet kan således undertiden føre til at man må skyve til side berettigede hensyn. Som eksempel kan nevnes en privatpraktiserende legespesialist som tar en nødvendig studiereise for å ajourføre sine kunnskaper. Hans inntekt i vedkommende år går derved ikke opp, men tvert imot ned fordi han blir borte noen uker. Det er kun hvis han personlig oppnår en fordel - at det er en utgift til hans inntekts ervervelse - at fradrag oppnås. Det hjelper ikke om mange pasienter får nytte av det. Det er også andre grunner for at de skattelover vi nu har bør i støpeskjeen. Forandringen går i retning av mer indirekte beskatning samt mot særskilte lover med særskilte skattesatser for lønnsmottagere. Til tross for disse forhold har jeg valgt å reise spörsmålet om den intellektuelle arbeidskrafts problemer på grunnlag av den nuværende skattelovgivning. Årsaken hertil er at de grunnfestede prinsipper som vi idag opererer med, ikke lenger fører til en lik behandling av alle skattytere. Man har forsøkt å anvende det samme nettoinntektsbegrep og de feiles regler på en stor og forskjelligartet mengde skattytere. For å rette på skjevheter har man innført særbestemmelser

2 Den intellektuelle arbejdskrafts særlige skatteproblemer 103 for en rekke grupper, slik at de endelige nettoinntekter representerer helt forskjeilig bæreevne og helt forskjeilig levestandard. Den intellektuelle arbeidskraft med sine særskilte problemer er derved kommet i en skjev stilling, idet man her ikke har foretatt en tilsvarende oppretting. Mulig forskjellsbehandling og ulikheter mangedobles på grunn av de nuværende progressive skattesatser. Særskilt i Norge er disse problemer kommet sterkt i rampelyset, fordi vi har en sterk progressiv beskatning. Våre marginalsatser er ved kr ,- i inntekt oppe i 76%, mens de i Danmark ligger på 46%, i Sverige på 52% og i England på 30%. En sterkt sammentrengt progressiv beskatning bringer problemene i forgrunnen. Hvor meget man skal pålegge de enkelte inntektstrinn av skatt er et rent politisk spørsmål. Det som alle skattytere juridisk har krav på er at skattelovens bestemmelser medfører likhet for loven, slik at lik skatteevne blir belastet likt. Juristene har en plikt til å være med og påse, at dette likhetsprincipp også gjennomføres på beskatningens område. Jeg har derfor i mitt skriftlige inniegg tätt mitt utgångspunkt i at skattelovene hviler på generelle rettferdsbetraktninger, og at man ut fra evneprinsippet har konstruert et nettoinntektsbegrep. De problemer som jeg her særskilt skal nevne er utdannelsesomkostningene og den sammentrengte livsinntekt for folk med høyere utdannelse. Det er så at skattelovene når det gj elder næringsdrivende - under utgifter til inntekts ervervelse - forlengst har anerkjent at investeringer i maskiner og andre driftsmidler er fradragsberettiget. Det var ikke en selvfølgelighet ved begynnelsen av dette århundre. Dette amortiseringsprincipp ble kjempet igjennom ved prosesser og utredninger. Det var først ved århundreskiftet at amortiseringsprinsippet slo igjennom for materielle driftsomkostninger. For immaterielle investeringer, bl. a. i høyere utdannelse, har forholdet vært at man helt opp til mellomkrigstiden så på utdannelsesomkostningene vel så meget som en luksusbetont utgift som en virkelig investering. Sosialøkonomene har nu forlengst påvist den nøyaktige sammenheng mellom et lands utdannelsesnivå og dets levestandard. Det er ikke uten grunn at man på OGED's første møte nettopp drøftet spørsmålet om»economic growth and investment in education«. De fleste demokratiske land har allerede tatt konsekvensen av dette. De har utbygget sine universiteter og høyskoler. Bevilgninger til forskning og undervisning er sterkt øket. Det er da et spørsmål om man ikke også må se den innsats som gj øres av de individer som skal skaffe seg disse kunnskaper og som ofrer år av sitt liv uten betaling som en reell økonomisk investering. De gir avkall på inntekt i ungdomsårene og bruker som regel lånte midler til bøker, studieutgifter og leveomkostninger. De bruker sin arbeidsevne - ikke til et inntektsgivende arbeide - men til å skaffe seg mere og mere kunnskaper som senere gir avkastning. Det er idag klart at man her står overfor en investering. Jurister og andre intellektuelle bør interessere seg for disse problemer, ikke først og fremst utifra om de selv vil kunne få nytte av nye regler, men fordi man her står overfor et samfunnsproblem. Hvis det ikke løses riktig vil man kunne få skadelige virkninger for samfunnet, kanskje for lang tid fremover. Det er sogar sagt, at den kalde krig vil bli avgjort på utdanningsfronten. Når det g j elder utdannelsesomkostningene har jeg trukket en paralell mellom disse og omkostninger til investeringer i materielle driftsmidler. Den

3 104 Olaf Trampe Kindt aktuelle situasjon i de nordiske land idag er at studieomkostningene frem til embetseksamen ikke er fradragsberettiget. De ansees ikke som noe kapitalgode og kan ikke avskrives. Når, som i Norge opp til 90 og 95 % av studenter innenfor mange av de lengste studiegrener låner penger til sin utdannelse, må de, når de skal betale lånene tilbake etter endt eksamen, betale disse etter fradrag av skatt. Med marginalskatter på 35 40% vil dette si, at man for å betale studielån på ca. kr ,- må inntjene iallfall kr ,- brutto. Det går ca. kr ,- ekstra til skatt for å inntjene det lånebeløp som er brukt til studieomkostninger. Hvis studenten hadde tjent et slikt beløp jevnt fordelt over studietiden, ville inntekten stort sett vært skattefri, idet den ville ligge under det skattefrie eksistensminimum. Slike studenter som må låne kommer også veldig skjevt ut i relasjon til dem som får finansiert sine studier ved stipendier eller ved bidrag på annen mate. Studieomkostningene frem til eksamen er imidlertid ikke fradragsberettiget i senere inntekt. Det er ikke trukket noen paralell med annen amortisering. Slike omkostninger er ikke sett som en utgift til senere inntekts ervervelse. Vi hadde dog i Norge i en kortere periode en ordning basert på fradragsrett for lån som var opptatt i Lånekassen for studerende ungdom. Ordningen var til god hjelp inntil den ble opphevet igjen i Utlegg til videreutdannelse - utdannelse for å skaffe seg høyere akademisk grad, f. eks. licenciatgrad eller doktorgrad - er heller ikke i prinsippet fradragsberettiget. Her har imidlertid skattemyndighetene innsett berettigelsen av nye regler. Det er innført særskilte regler både i Norge og i Danmark som innfører fradragsrett for utgifter til doktorgradsarbeider, f. eks. til trykning og andre utgifter som er forbundet med et slikt arbeide. Men forøvrig er det ennå så at utlegg til videreutdannelse ikke er fradragsberettiget. Heller ikke etterutdannelsen skulle prinsipielt stå i en annen stilling. Er det først så at selve utdannelsen ikke er noe driftsmiddel, men kun et rent privat gode som en seilbåt eller bil så skulle ikke vedlikehold av utdannelsen, rent teoretisk, kunne medføre fradragsrett. Forholdet var også i Norge frem til 1953 at man ikke ga noe fradrag for utgift til faglitteratur, studiereiser eller faglige kurs. Alle innså at dette var urimelig. Vi fikk først fradrag for faglitteratur, hvilket forøvrigt er lovbestemt bl. a. i Sverige. Vi fikk etterhvert også godkjent fradrag for studiereiser og i 1962 fikk vi en prinsipiell dom i Høyesterett som fastslo at utgifter til vedlikehold av utdannelsen er fradragsberettiget. Også i Sverige og Danmark har utviklingen på dette område vært på glid. Idag oppnår man i ganske stor utstrekning fradrag for vedlikehold av utdannelsen hvis man kan påvise at utgiften har vært nødvendig og at den har ført til inntektens bevarelse eller vedlikehold. Det som idag er det store problem for den store skare av studenter og ungdom som finansierer ofte langvarige studier med lån, er spørsmålet om fradragsrett for selve utdannelsen - investeringen i de immaterielle verdier. Det er her at man har foretatt en sammenligning med fradragsreglene for andre grupper - særlig næringsdrivende. De prinsipper som her er anerkjent, burde også komme til anvendelse for den intellektuelle arbeidskrafts vedkommende. La meg innskyte at med den intellektuelle arbeidskraft sikter jeg ikke spesielt til studenter og vitenskapsmenn. Denne arbeidskraft omfatter den stadig økende gruppe av fagfolk som nødvendigvis må ha adskillige år bak seg før

4 Den intellektuelle arbejdskrafts særlige skatteproblemer 105 de begynner i praksis. Hvis man i industrien kjøper elektroniske hjerner og benytter slike istedet for å utnytte mere fagfolk, så oppnår bedriften avskrivning for et slikt materielt driftsmiddel. Gårdbrukere har adgang til å trekke fra utgiftene til nydyrkning. Det samme gjelder utgift til kultivering av skog. Amortisering eller kultivering av materielle verdier er som regel fradragsberettiget, mens de immaterielle verdier settes i en annen stilling. Det er et spørsmål om samfunnet ikke nå er kommet så langt at man kan foreta en jevnføring mellom materielle og immaterielle verdier og innføre samme regler for investering og vedlikehold. La meg også nevne at regelen om skatteårets enhet kan medføre et uheldig sluttresultat for de intellektuelle arbeidstagere. Skattereglenes utformning og skattenivåets høyde for personlig inntektsskatt er fastsatt under hensyntagen til de vanlige lønnsmottageres forhold. Regiene er basert på noenlunne jevne inntekter fordelt over hele livet. Av denne grunn har man for enkelte grupper som ikke har slike jevne inntekter fått lempningsregler. Akkumulert inntekt kan til en viss grad utjevnes. Dette er også noe av bakgrunnen for avskrivningsreglene. Ville det ikke være rimelig utifra de samme betraktninger å innføre en utjevningsregel for de grupper som får sammentrengt sin livsinntekt over et langt færre antall år enn de øvrige. Dette problem kommer særlig krasst frem ettersom progresjonen økes. Når både inntektene sammenpresses og enhver ekstra innsats skyves opp på et høyere nivå, blir enhver ekstrainntekt for denne gruppe gjenstand for en helt annen beskatning enn for andre. Disse grupper får således langt mindre igjen for en ekstra arbeidsinnsats enn de øvrige. Kravet om endringer av beskatningen for den intellektuelle arbeidskraft er ikke et krav om særbehandling av denne gruppe. Man krever kun at loven her skal benytte de samme grunnprinsipper for utregning av nettoinntekt og ved fastlegning av det som skal være gjenstand for beskatning som for andre. Det er den generasjon som nu kommer - belastet med en overmåte stor gjeldsbyrde - som vanskelig vil kunne gjøre en fullverdig innsats i samfunnet såfremt skattereglene ikke endres. Disse blir ikke oppmuntret til å utnytte sin utdannelse fullt ut til samfunnets beste hvis de skal belastes med merskatter og»straffeskatter«fordi de har skaffet seg en langvarig, kostbar utdannelse og derved har fått en sammenpresset livsinntekt. Korreferenten, professor, dr. jur. Thøger Nielsen, Danmark. Højtærede forsamling. Jeg har fra første færd været lidt betænkelig med hensyn til det foreliggende emnes egnethed for en juridisk debat. Denne betænkelighed hænger sammen med de faldgrupper, der truer, når man indlader sig på retspolitiske betragtninger på skattelovgivningens område, og disse er særlig farlige, når man på forhånd skal koncentrere opmærksomheden om en enkelt samfundsgruppes kår. Vort højeste mål må vist nok være at skabe en vis klarhed over de forskellige synspunkters indbyrdes stilling og bærekraft. Retspolitiske betragtninger fremsat af jurister har størst styrke, når vi har en uomtvistelig, logisk sammenhæng med grundfæstede principper eller anerkendte lovmotiver, medens de bliver mere svævende, når de må søge deres argumenter i overvejelser vedrørende store samfundsgruppers eller hele samfundets tarv. Man kan sammenligne retspolitiske betragtninger med repara-

5 106 Thøger Nielsen tioner på et hus: udskiftning af enkelte sten eller måske endda lægning af et nyt tag har en stærk logisk forbindelse med huset, som det står. Overvejer vi derimod at ændre husets karakter eller måske at bygge et nyt, er vi inde på en ubunden vurdering svarende til den almindelige samfundspolitik. Ændringer af skattelovgivningen fører meget let til betragtninger af rent samfundspolitisk karakter, idet vi næsten overalt rører ved selve byrdefordelingsspørgsmålet og dermed befinder os halvvejs på rigsdagen. Næstefter denne advarsel finder jeg det nødvendigt at knytte nogle bemærkninger til selve emnet. Ved vi egentlig blot med nogenlunde sikkerhed, hvad ordene»den intellektuelle arbejdskraft«dækker. Forholdet er jo det, at det intelligensbetonede arbejde, hvormed jeg tænker på det arbejde, der kræver en forholdsvis betydelig uddannelse, er ved at blive det dominerende på mange områder. Vi er jo ikke et lille sluttet præsteskab, men overalt, hvor vi vender os hen, møder vi mennesker, der har måttet ofre tid og kraft på at kvalificere sig til deres arbejde. Vi universitetsfolk kan være tilbøjelige til at glemme, hvad der sker omkring os på andre uddannelsesfelter. Der indgår derfor en uklarhed i problemstillingen, som vi hele tiden må have for øje. At dette er en praktisk realitet, kom frem under arbejdet i den danske kommission vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Da man her skulle formulere forskellige lovforslag, var det et præliminært og særdeles vanskeligt spørgsmål at afgøre, hvem der i lovens forstand skulle anses for studerende - hvilken varighed, man skulle kræve af studiet, og hvilken vægt man skulle lægge på dets nærmere karakter og formål. Dette synspunkt fremfører jeg, fordi man må være forberedt på, at det kan ramme en række af de ræsonnementer, som vi fremfører. Når vi således taler om, at den intellektuelle arbejdskraft får sin livsindtægt sammenpresset over færre aktive indtægtsår end andre skatteydere, må vi være klar over, at det muligvis rummer en sandhed, men at det er en sandhed, som efterhånden mange kan gøre gældende. Tanken om en investeringsperiode og en efterfølgende kortere forbrugsperiode vil vinde genklang hos et forbløffende antal af vor tids unge, og dermed bliver argumentet for særbehandling i hvert fald noget svækket, hvortil som sagt kommer de retstekniske problemer, som melder sig, når man sætter pennen til papiret. Jeg vil også gerne sætte et spørgsmålstegn ved vurderingen af den højere uddannelse. Der tales om uddannelsen som økonomisk investering, men andetsteds siger referenten, at det er en økonomisk investering eventuelt i form af en gældspost, hvortil der ikke svarer nogen formuepost. Det er vel et spørgsmål, om ikke den højere uddannelse ikke stadigvæk giver et sådant antal af ekstragoder til den pågældende, at det må være berettiget at kapitalisere denne post, uagtet den ikke bogføres. De foreløbige bemærkninger er med vilje fremsat for at forhindre, at debatten får slagside. Det er imidlertid ingenlunde således, at jeg vil frakende referentens betragtninger styrke, de har endog en betydelig styrke. Imidlertid vil det nok være hensigtsmæssigt at konkretisere nærmere, hvad det er, vi taler om. Jeg tillader mig her at forenkle referentens opdeling af problemerne således, at der ses på to hovedspørgsmål: for det første stillingen før embedseksamen eller anden form for afslutning af den højere uddannelse og for det andet stillingen efter.

6 Den intellektuelle arbejdskrafts særlige skatteproblemer IO 7 A. Stillingen før embedseksamen. 1. Indtægtssiden. Efter dansk skattelovgivning opgøres de studerendes indtægter efter de for alle skatteydere gældende regler. Alle indtægter indgår derfor i beregningsgrundlaget, hvad enten der er tale om erhvervsindtægt, stipendieindtægter eller lignende. Forældrebidrag vil i reglen falde ind under gaveafgiftslovgivningen og efter dennes regler hyppigt være afgiftsfri eller dog kun belagt med relativt små afgifter. Formueforbrug eller gældsstiftelse berører kun status og ikke indkomstberegningen. I følge praksis bliver de almindelige regler om skattelempelse ikke sjældent benyttet over for skatteydere, der søger en uddannelse, navnlig hvor der er tale om indtægtsnedgang som følge af påbegyndelse af uddannelsen, eller hvor udgifterne under studiet er særligt tyngende for den pågældende. Offentlig støtte til den studerende er i modsætning til, hvad der oplyses om retsstillingen i Norge, fuldt skattepligtig. De statistiske oplysninger om de studerendes økonomi viser imidlertid, at skattebyrden under studiet gennemgående er en ringe post i forhold til andre udgifter, og personlig er jeg af den opfattelse, at der er noget rigtigt i, at de studerende fra første færd som hovedregel behandles efter samme principper som andre borgere. Man må ikke helt bortse fra den pædagogiske betydning, som er forbundet med den mindste skattegevinst. Det synes at være den overvejende opfattelse her i landet, at der ikke for de aktivt studerende består skatteproblemer af en sådan styrke, at de kræver særløsninger. Den danske betænkning af i960 har udarbejdet udkast til en nedslagsregel for studerende, men dette er ikke blevet taget til følge. Med hensyn til spørgsmålet om skattefrihed af studielegater, som måtte kunne tænkes som et alternativ, henvises til betænkningen p , hvoraf fremgår, at man har fundet, at der er væsentlige argumenter såvel for som imod en sådan ordning. 2. Udgiftssiden. I Danmark er udviklingen gået i retning af, at uddannelsen i videst muligt omfang er gratis. Tilbage bliver foruden almindelige leveomkostninger sådanne poster som lærebøger og faglitteratur, og udviklingen går også i retning af at yde væsentlig direkte støtte på dette punkt. Derimod er det næppe muligt at presse sådanne poster ind under et omkostningsbegreb. Renter af studielån er som andre renteudgifter fradragsberettigede. Rent praktisk bliver der normalt ikke tale om afdrag på lånene under studiet. B. Stillingen efter embedseksamen. 1. Indtægtssiden. Alle synes at være enige om, at det sædvanlige indkomstbegreb kommer til anvendelse på den her omhandlede skatteydergruppe. Dog burde det måske anføres, at formålsbestemte legater i meget vidt omfang efter dansk praksis er indkomstskattefri i det omfang, i hvilket de medgår til dækning af de med en studierejse eller videnskabeligt arbejde forbundne merudgifter, hvorimod legatmæssig dækning af almindelige leveomkostninger på normal måde medtages under den skattemæssige indkomst.

7 108 Thøger Nielsen 2. Udgiftssiden. a. Afdrag på studiegæld. b. Den intellektuelle arbejdskrafts særlige udgifter, der efter hidtidig opfattelse befinder sig på grænsen mellem driftsomkostning og privatforbrug (udgifter til kvalifikationsarbejder for eksempel disputatser, kursusudgifter, studierejser, manuel- og sekretærmæssig medhjælp, arbejdsværelse, faglitteratur m. m.). ad a. Jeg kommer nu til det, der også under hensyn til referentens indlæg er vort hovedemne. Så vidt jeg forstår referenten, går han ind for den tanke, at samtlige med uddannelsen forbundne udgifter, herunder almindelige leveomkostninger, må anses for en okonomisk investering, som må være genstand for en amortisation, fordi investeringen har en værdi, der er tidsmæssig begrænset. Tanken er jo ikke ny; den har været debatteret i alle de nordiske lande og har, som referenten oplyser, en kort overgang delvis været accepteret i norsk lovgivning ved indføring af fradragsret for afdrag på studielån. Jeg hører til de kættere, der ikke tror på holdbarheden af denne tanke. Under alle omstændigheder vil det sikkert være mest realistisk helt at se bort fra den i dens yderste konsekvens, som netop måtte være en adgang for skatteyderen til at aktivere samtlige studieudgifter med henblik på afskrivning, hvad enten denne så skulle være lineær, progressiv eller degressiv. En sådan tankegang er uigennemførlig og vil heller ikke være retfærdig, selv ikke hvis man fra investeringsbeløbet undtog de tilskud, som den studerende måtte have modtaget fra samfundet under studiet. Når man alligevel diskuterer tanken, er det vel først og fremmest med det snævrere sigte, som også referenten gør det, således at samtlige udgifter under studiet bør være skattefri og afdrag på studiegæld fradragsberettiget. Måske har jeg misforstået referenten, idet han virkelig ud fra amortisationstanken vil gennemføre en almindelig indkomstreduktion for den intellektuelle arbejdskraft, men jeg tillader mig foreløbig at holde mig til det noget snævrere forslag. En omkostning er en udgift, der afholdes for at erhverve indtægt. Hvis den tager sigte på indtægtserhvervelse over kommende indtægtsperioder, vil den hyppigt være aktiveringspligtig, og der foreligger i så fald en investering, der udgiftsmæssigt fordeles over de kommende indtægtsperioder i form af afskrivning. Det forekommer meget hyppigt, at investeringer, der ikke har en sikker og på forhånd beregnelig værdinedgang, ikke giver grundlag for skattemæssige afskrivninger. Allerede dette synspunkt er yderst farligt for hele tanken om uddannelsen som investeringsobjekt med deraf følgende afskrivningsadgang. En investering, der kan holde sin værdi gennem hele skatteyderens levetid, ville, hvis den kunne afskrives, stille skatteyderen meget gunstigt i forhold til andre skatteydergrupper. Hovednøglen til forståelsen af den skattemæssige skævhed i investerings- og amortisationstanken på uddannelsesområdet ligger imidlertid et andet sted. For at forstå, hvor den skal søges, må man begynde med den simple iagttagelse, at næsten alle udgifter en skatteyder afholder, ja selv de mere nydelsesog rekreationsbetonede, spiller en rolle for den indtægtserhvervende evne - så meget mere de mest elementære livsfornødenheder: kost, bolig, klædedragt, helbredsudgifter, almindelige befordringsudgifter og i hvert fald en lang række

8 Den intellektuelle arbejdskrafts særlige skatteproblemer 109 mere elementære oplærings- og uddannelsesudgifter. Alt dette er conditio sine qua non for skatteyderen som indtægtserhvervende individ. Vi betegner det desuagtet som privatforbrug, og vi gør det udfra det grundsynspunkt, at der er tale om en anvendelse af indtægten enten til standardforbrug, fælles for alle skatteydere, eller efter den pågældendes personlige lyst og evner. Dermed falder udgifts- og investeringstanken - thi hvad enten indkomstanvendelsen sigter på helt aktuelle behov eller er mere fremtidsbetonet, forbliver den dog efter indkomstbeskatningens grundprincipper ved med at være forbrug. Noget helt andet er, at det afhænger af den øjeblikkelige samfundsopfattelse, hvad der skal placeres inden for forbrugsgrænsen. Således blev befordringsudgifter fornylig i et vist omfang her i landet flyttet over på driftssiden. I USA har man, modsat herhjemme, længe betragtet læge- og helbredsudgifter som noget, der vedrørte indtjeningsevnen, og man kunne vel også tænke sig, at de særudgifter, som en højere uddannelse medfører, eller som hænger sammen med videreuddannelse og a jour-føring af uddannelsen i højere grad kan og vil blive flyttet uden for forbrugsgrænsen. Så meget kan dog siges, at elementære leveomkostninger ikke vil kunne presses ind under omkostningsbegrebet med rimelig støtte i nogen som helst betragtninger hentet fra det bestående indkomstskattesystem, og når de ikke har karakter af omkostning, er der heller ikke basis for at betragte dem som investering. I så fald er hele vor opvækst, vor opdragelse en lang investering. Mennesket er i næsten alt, hvad det foretager sig, et økonomisk væsen, men det er ikke dermed givet, at dets dispositioner bør influere på det skattemæssige beregningsgrundlag. At investeringstanker også har den svaghed, at det næsten er umuligt at opstille regler om, hvad der skulle være afskrivningsbasis, er allerede nævnt. Det eneste argument, der bliver tilbage til støtte for en særbehandling af de almindelige leveomkostninger i forbindelse med den højere uddannelse, er påstanden om den»sammenpressede«indtægt. Den afgørende indvending mod denne tankegang er den, at påstanden om en indtjeningsperiode, der er væsentlig kortere end andre erhvervs, savner fornøden dokumentation. Det senere begyndelsestidspunkt vil ofte opvejes af en forlængelse i den anden ende, hvortil kommer de større pensioneringsmuligheder. Mon referenten vil hævde - hvis jeg må tillade mig at være lidt polemisk - at en statistisk undersøgelse af de relative åremål som indtægtserhvervende individ hos grubearbejderen og en advokat eller en tandlæge forholder sig således, at det er de sidstnævnte professioner, der skal have rabat? Jeg ser her helt bort fra det relative forhold med hensyn til den personlige arbejdsglæde og andre fordele[i]. Når vi vender os mod studiegældsproblemet [2], er det efter min mening helt andre synspunkter, der må fremføres. Den student, der må låne til studiet, kan siges at forbruge fremtidig indtægt, og sammenlignet med den, der selv kan finansiere studiet eller får det betalt fra det offentlige eller fra hjemmet, 1. Mine bemærkninger vender sig således såvel mod de synspunkter, der i den svenske betænkning SOU i960: 6 p. 108 ff kaldes»investeringslinien«og det, der p. 117 ff omtales som»kompensationslinien«, (kompensation for»sammenpresset indkomst«). Den svenske betænkning synes også nærmest at tage afstand fra disse synspunkter. 2. Ved den danske undersøgelse i 1959 viste det sig, at 45 pct. af udeboende studerende og 42 pct. af gifte studerende havde studiegæld. For de hjemmeboende var procenten kun 16.

9 I IO Thøger Nielsen sker der det beklagelige, at tilbagebetalingen finder sted på et tidspunkt, hvor vedkommende er underkastet en mange gange kraftigere beskatning end den, hans medstuderende kommer ud for. Her ligger en konkret og håndgribelig uretfærdighed, hvis betydning samfundspolitisk forstærkes, hvis man ønsker en væsentlig del af støtten til de studerende ydet som lån, hvilket der kan være gode argumenter for. I så fald bør man alvorligt overveje at tage hensyn til den store reduktion af skatteevnen, som er en følge af gældsafdragene og først og fremmest tage hensyn til nødvendigheden af at skabe en vis ligestilling med dem, der er sluppet gennem studiet uden gæld. Her er tale om lighedsbetragtninger af en helt anden art end dem, investerings- og amortisationsteorien forsøger at bygge på [3]. adb. Tiden tillader ikke en detailleret gennemgang af de mange forskellige udgiftsposter, som er karakteristiske for de højere uddannede under deres virksomhed. Det eneste generelle man kan sige om dem er, at udgangspunktet må være forholdet mellem privat forbrug og omkostning, med mindre det lykkes gennem positiv lovgivning at skabe særregler til opmuntring for en bestemt form for samfundsmæssig ønskværdig indsats (jfr. som eksempel de danske og norske regler i forbindelse med disputatsudgifter). Det sagen drejer sig om, er i hvert enkelt tilfælde at godtgøre, at udgiften hverken helt eller i alt væsentligt kan sidestilles med privat forbrug. De synspunkter, der herved kommer i betragtning er stærkt skiftende fra tilfælde til tilfælde, og det synes bl. a. at spille en væsentlig rolle, i hvilken grad udgiften er af betydning for skatteyderens specifikke erhvervsevne, og i hvilken grad den blot dækker almene behov for udvikling og bekvemmelighed. I dansk praksis spiller det dernæst en væsentlig rolle, om en udgift»på grænsen«kan sættes i nær forbindelse med ekstraindtægter udover den almindelige gage. Der synes at være en stigende forståelse for, at intellektuelt arbejde ikke er omkostningsfrit, men der er også mange områder, hvor der endnu er meget at indhente. Den danske landsskatteret har imidlertid strammet praksis vedrørende kongresudgifter, hvilket er forståeligt, ikke blot fordi mange kongresser har fået en udflugtspræget karakter, men også fordi en rejse, der nok er forbundet med studieformål, men som ikke har direkte tilknytning til den indkomstskabende aktivitet, opfattes som forbrug. En nærmere gennemgang af praksis med hensyn til de enkelte udgiftskategorier er ikke gørligt i et indlæg, til hvilket der er afsat 15 minutter, og trods alt kan de enkelte fradragsgrupper heller ikke siges at være så betydningsfulde, at de bør gøres til hovedemne ved nærværende diskussion [4]. 3. Jfr. herved den svenske betænkning p. 128 ff. Den udførlige redegørelse på dette sted tager efter min mening altfor lidt hensyn til den kendsgerning, at en tilfældig del af de studerende opnår en stor fordel ved at finansiere forbruget i de»billige«skatteår, medens andre tvinges til at gøre det i de»dyre«. 4. Se i øvrigt vedrørende den principielle problemstilling Thøger Nielsen: Om driftsomkostninger og driftstab, Revision og Regnskabsvæsen 1959 p og Scand. Studies in Law i960 p. 153fr samt tendenserne i dansk praksis: Trolle, UfR 1961 B p. 74f, Hinze, Skattepolitisk Oversigt 1961 p. 60 ff og 230 fr, Glistrup, Skatteret p. 188 ff, Helkett, 7. udg. p. 139 fr og 155 fr.

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere

BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315. Boligmarkedet i Øresundsregionen

BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315. Boligmarkedet i Øresundsregionen BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315 Boligmarkedet i Øresundsregionen STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT OG INSTITUTET FÖR BOSTADSFORSKNING 1999 Indhold INDHOLD...2 1. BOSTADSMARKNAD OCH BOSTADSPOLITIK I SVERIGE...5

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene.

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene. 31. årgang - nr. 3-2003 Det nordiske samarbeidet i lys av EU-samarbeidet og omvendt Første del av en innledning holdt på Nordisk Folkeriksdag, Lillehammer, 2. august 2003 Av Dag Seierstad Kjennetegn ved

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Grønland på vej mod et nyt straffesystem?

Grønland på vej mod et nyt straffesystem? Grønland på vej mod et nyt straffesystem? Rapport fra NSfKs 41. forskerseminar Ilulissat, Grønland 1999 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Nordisk Samarbejdsråd

Læs mere

"Udvalget bør... overveje dommeres lønmæssige forhold og adgang til bibeskæftigelse ved siden af dommerstillingen.

Udvalget bør... overveje dommeres lønmæssige forhold og adgang til bibeskæftigelse ved siden af dommerstillingen. 317 Kapitel 8. Dommeres lønmæssige forhold. 8.1. Indledning. Udvalgets opgave er ifølge kommissoriet: "Udvalget bør... overveje dommeres lønmæssige forhold og adgang til bibeskæftigelse ved siden af dommerstillingen.

Læs mere

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap 1909 1959 1989 2009 Historik utgiven av Nordisk Samarbetskommitté för hushållsvetenskap Karin Hjälmeskog, Jette Benn, Annbjørg Lindbäck, Anna-Maria Niskanen och

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler Nordiska Folkhögskolerådet 1 Rapporten er redigeret af Kristina Bæk Nielsen og Nanna Hedegaard Scheuer, Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Læs mere

Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter

Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter REDEGØRELSE fra indkomstskatteudvalget Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter Betænkning nr. 805 April 1977 ISBN 87-503-2239-7 Denne redegørelse er en fortsættelse af indkomstskatteudvalgets

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Følelser, ting og museologi

Følelser, ting og museologi Nordisk Museologi 2004 2 Følelser, ting og museologi 1 At der er en nær sammenhæng mellem tingene og museologien turde være velkendt. At der er følelser med i spillet kan heller ikke komme bag på andre

Læs mere