Vedtægter for KA Byggegaranti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for KA Byggegaranti"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I

2 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført, solidt og håndværksmæssig forsvarligt arbejde og B. producenter skal leverere produkter, der lever op til fastsatte kvalitetsstandarder. Stk. 2 KA Byggegaranti skal sikre, at private forbrugere får udført håndværksmæssig korrekt arbejde og produkter leveret til fastsatte kvalitetsstandarder, af virksomheder tilsluttet KA Byggegaranti. 2 - optagelse Stk. 1 Under KA Byggegaranti kan optages enhver KA-medlemsvirksomhed, der med lovlig næringsadkomst: A. udfører håndværksmæssig arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, maler-, VVS- og anlægsarbejde eller B. producere vinduer, yderdøre eller termoruder. Stk. 2 En entreprenørvirksomhed, der ansøger om optagelse i garantiordningen skal opfylde følgende betingelser: A. Er medlem af KA. B. Erklærer at ville underkaste sig de til enhver tid fastlagte retningslinier for garantibestemmelser, markedsføring m.v.. C. Ved indsendelse af det seneste hele års regnskab dokumenterer at være økonomisk solid og likvid ved indtrædelsen. D. Udfører håndværksmæssig korrekt arbejde Stk. 3 En producent, der ansøger om optagelse i garantiordningen skal opfylde følgende betingelser: A. Er medlem af KA. B. Erklærer at ville underkaste sig de til enhver tid fastlagte retningslinier for garantibestemmelser, markedsføring m.v.. C. Ved indsendelse af det seneste hele års regnskab dokumenterer at være økonomisk solid og likvid ved indtrædelsen. D. Har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med udvidet dækning for omkostninger ved tilbagekaldelse af forsikringstagers produkter, efter det er bragt i omsætning. E. Er omfattet af en uvildig og akkrediteret 3. partskontrol. Stk. 4 Ansøgning om optagelse i KA Byggegaranti stiles til KA ved anvendelse af en af KA s bestyrelse udarbejdet ansøgningsblanket. Stk. 5 KA s bestyrelse afgør, hvorvidt ansøgningen om medlemskab kan imødekommes. Fremkommer optagelsesbegæringen fra en virksomhed, der tidligere har været medlem, kræves for nyt medlemskab foruden ovennævnte betingelser, at alle evt. restancer fra tidligere medlemskab betales.

3 2 3 - indskud Stk. 1 Medlemmer af garantiordningen betaler et indskud og evt. et årligt medlemsbidrag for medlemskab af garantiordningen. Retningslinier for betaling af indskud, indskuddets størrelse samt et evt. Årligt medlemsbidrag fastsættes af KA s bestyrelse. Stk. 2 KA s bestyrelse kan kræve supplerende indskud til opfyldelse af garantiordningen. Stk. 3 Som dokumentation for grundlaget til beregning af indskud er medlemmerne forpligtet til hvert år at indsende det seneste hele års regnskab. 4 - Medlemsforpligtelse Stk. 1 Medlemmerne er forpligtede til at efterleve kendelser fra en af KA s bestyrelse godkendt ankenævn, medmindre afgørelsen senest 4 uger efter modtagelsen indbringes for de civile domstole. Stk. 2 Kun medlemmer af Garantiordningen er berettiget til at anvende nærværende garantiordning i markedsføringsøjemed. KA s bestyrelse fastlægger de nærmere retningslinier. En virksomhed, der udmeldes af garantiordningen, skal straks ophøre med at anvende garantiordningen i markedsføringsøjemed. 5 - udmeldelse Stk. 1 Udmeldelse af garantiordningen kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til ophør 30. juni eller 31. december. Stk. 2 Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører kan udmeldelse af garantiordningen kun finde sted med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket afhændelsen eller ophøret sker. Stk. 3 Det indbetalte indskud tilbagebetales ikke ved et medlems udmeldelse af garantiordningen. 6 - eksklusion Stk. 1 KA s bestyrelse træffer afgørelse om eksklusion. Eksklusion af et medlem af garantiordningen kan finde sted: A. Når betingelserne for at blive optaget som medlem ikke længere er til stede. B. Når medlemmet har pådraget sig restance. C. Hvis et medlem undlader at opfylde et pålæg fra bestyrelsen for garantiordningen eller en ankenævnskendelse. D. Hvis man iøvrigt groft eller vedvarende overtræder de fastlagte regler for KA Byggegaranti. 7 - retsvirkning af udmeldelse/eksklusion af Garantiordningen Stk. 1 Et medlem, der udtræder af garantiordningen, er i reklamationsperioden jvf. 10 fortsat forpligtet i henhold til dennes vedtægter og bestemmelser, for så vidt angår arbejde og produkter, der er indgået aftale om, med private forbrugere, før medlemmets faktiske udtræden.

4 3 KAPITEL 2 - DÆKNING 8 - hvem er dækket? Stk. 1 Kun forbrugere er omfattet af KA Byggegaranti. Som forbrugere betragtes: Ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Andelsboligforeninger, som får udført fællesarbejder, når foreningens højst omfatter 10 boliger. Stk. 2 Kun KA medlemsvirksomheder, som er optaget i KA Byggegaranti, er omfattet af denne, for så vidt angår forbrugeraftaler, som er indgået af virksomheden under medlemskabet af KA Byggegaranti. Det er en forudsætning, at aftalen indgås direkte mellem KA-medlemsvirksomheden og den klageberettigede. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig udnyttelse. 9 - gældende vedtægter Stk. 1 Forbrugeren er sikret af den udgave af nærværende vedtægter, som var gældende, da aftalen om arbejdets udførelse eller leverance blev indgået fem års reklamationsfrist Stk. 1 Det er en forudsætning for udbetaling fra garantiordningen, at forbrugeren har reklameret over for den pågældende entreprenør eller producent senest fem år efter arbejdets aflevering, dog over for producenter højst 6 år fra overgivelsen af materialerne til køberen, og at forbrugeren inden for 8 uger efter, at den pågældende entreprenør eller producent har afvist reklamationen, har indbragt sagen for et af KA Byggegaranti anerkendt ankenævn, jvf betingelse for dækning Stk. 1 Garantiordningen er i enhver henseende sekundært i forhold til forbrugerens mulighed for på anden vis at få dækning, herunder forsikring, sikkerhedsstillelse, tilbagehold eller lignende. Stk. 2 KA Byggegaranti dækker for så vidt angår: A. Entreprenører: Mangler ved arbejdets udførelse, men ikke mangler ved materialer eller leverancer, medmindre disse særskilt er omfattet af KA Byggegaranti, jvf. Pkt. B. B. Producenter: Mangler ved vinduer, yderdøre og termoruder, i det omfang såvel producenten som materialerne er tilsluttet KA Byggegaranti. Forkert eller mangelfuld montage af produkter uden mangler, er ikke omfattet af KA Byggegaranti, medmindre montagen er udført af producenten selv, eller af en entreprenør, der også er omfattet af KA Byggegaranti, jvf. Pkt. A. Stk. 3 KA Byggegaranti dækker kun såfremt følgende betingelser er opfyldt: A. Medlemmet i henhold til kendelse en af bestyrelsen godkendt ankenævn, er blevet forpligtet til uden ugrundet ophold at opfylde kendelsen/forliget, men dette ikke er sket, medmindre afgørelsen er anket til de civile domstole.

5 4 B. At virksomheden var medlem af KA s garantiordning, da aftalen om den pågældende ydelse blev indgået. C. Afhjælpning af manglen og leverancen skal udføres af en af sekretariatet anvist virksomhed. D. For entreprenører omfattet af garantiordningen gælder særligt, at der ikke af entreprenøren må være ydet sikkerhedsstillelse over for bygherren, herunder sikkerhedsstillelse i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder/ab 92) for arbejdet. Stk. 3 Garantiordningen har fortsat en forpligtelse, når der foreligger en endelig afgørelse i en sag, der er anket til de civile domstole Begrænsninger i dækninger Stk. 1 Garantiordningens forpligtelse pr. sag kan ikke overstige kr incl. Moms. Stk. 2 Garantiordningens samlede forpligtelse pr. kalenderår kan ikke overstige kr incl. moms. Stk. 3 Undtaget fra dækning er ethvert indirekte tab, herunder udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger mv.. Stk. 4 Der ydes ikke dækning for tab, der alene kan henføres til særligt forpligtende individuel garantitilsagn fra den udførende håndværksmester, leverandør eller producent. Skt. 5 Arbejde udført som underentreprenør af en virksomhed omfattet af KA Byggegaranti, er ikke dækket af garantiordningen, medmindre den entreprenør, som bygherren og underentreprenøren har indgået aftale med, også er omfattet af KA Byggegaranti. KAPITEL 3 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER 13 - vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal i KA s bestyrelse sekretariat Stk. 1 Garantiordningen har sekretariat hos KAH. Stk. 2 Garantiordningen tegnes af KA s formand sammen med direktøren for KA. Formanden og direktøren kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAH s sekretariat garantiordningens udgifter Stk. 1 For alle krav rettet mod garantiordningen hæfter garantiordningen alene ved sin formue tilvejebragt ved indskud og kontingent fra medlemmerne. Der kan ikke gøres krav gældende overfor garantiordningens medlemmer eller KA opløsning Stk. 1 Ved opløsning af KA Byggegaranti tilfalder eventuel formue KA ikrafttræden Stk. 1 Nærværende vedtægter er gældende fra den 10. februar 2005.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug 1. Navn og formål 1.1 Laugets navn er Indre Nørrebro IT-Laug, (herefter "Lauget"). 1.2 Laugets formål er at tilrettelægge indgå aftale om projektering mv. af anskaffe

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere