EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA"

Transkript

1 EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

2 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer om ejendomme. Arbejdet med ejendomsdata handler konkret om oplysninger, der knytter sig til ejendomme, bygninger, boliger, adresser og forsyning. Vi varetager disse opgaver ved at drive og udvikle en række nationale forvaltnings- og informationssystemer: Bygnings- og Boligregistret (BBR) Den Offentlige Informationsserver (OIS) Ledningsejerregistret (LER) Boligejer.dk Ejendomsdatarapporten Desuden har vi ansvaret for to store tværministerielle grunddataprogrammer: Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet. 2

3 Ejendomsdata - til gavn for hele samfundet Pålidelige oplysninger om ejendomme er ikke blot vigtige for en effektiv digital forvaltning. De letter også borgeres og virksomheders hverdag og åbner nye forretningsmuligheder. Mange funktioner i samfundet afhænger af, at der er hurtig adgang til korrekte oplysninger om grunde, bygninger, boliger og adresser herunder deres præcise geografiske placering. Bolighandel, nybyggeri, skatteopkrævning, udrykninger, postlevering, GPS-tjenester samt offentlig planlægning og forvaltning er blot nogle af de stadig flere sektorer, funktioner og systemer, der bruger stedfæstede informationer om ejendomme. Den digitale teknologi gør det muligt at forbedre mange af de nuværende registre og it-systemer og at få dem til at spille bedre sammen til gavn for både private og professionelle brugere. Men det kræver en høj grad af samordning mellem de mange aktører på området. Digitalisering af ejendomsoplysninger skaber værdi Den offentlige forvaltning hviler på et højt vidensniveau og tværgående samarbejde mellem myndigheder. Digitalisering gør det muligt at bruge og genbruge informationer mere intensivt og dermed også at gentænke de måder vi arbejder og samarbejder på. Der er et stort potentiale i digital forvaltning, hvilket blandt andet fremgår af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Da grunddataprogrammet Gode grunddata til alle en kilde til vækst og effektivisering blev vedtaget i 2012, tog Danmark internationalt set et stort skridt hen imod fri og uhindret adgang til en række væsentlige offentlige data det, der også betegnes open data. Man kan sige, at grunddataprogrammet er en reform, der giver en politisk blåstempling af, at data er en vigtig ressource i et moderne digitalt orienteret samfund, som skal bringes i spil for at skabe værdi. To af delprogrammerne under grunddataprogrammet, Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet, har vi en central andel i at realisere. Ejendomsdataprogrammet handler om videreudvikling af Bygnings- og Boligregistret (BBR), Matriklen og Tingbogen samt etablering af Ejerfortegnelsen. Gennem programarbejdet harmoniseres registrene, så det bliver lettere for brugerne at udpege de rigtige ejendomme, grunde og bygninger. Parallelt omlægges distributionen til at ske gennem en ny fællesoffentlig Datafordeler, så der er nem og sikker adgang til offentlige grunddata. Som en del af Adresseprogrammet etableres Adresseregistret (DAR) og der kommer nye adresser der, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser. Ministeriet har ansvar for at understøtte opgaven med supplering af adresser i kommunerne. Det gælder fx i kolonihaveområder, på sygehuse samt i butikscentre, erhvervs- og havneområder. Det har stor betydning for vores medlemmer, at deres adresser nu bliver officielle og kommer med på GPS er - for så kan både pakkepost og ambulance finde vej. I forhold til forsikring og låntagning er det også vigtigt, at der er en officiel adresse, så lånet og forsikringen knyttes til det rigtige kolonihavehus. Og ikke, som vi i nogle tilfælde har set, blev knyttet til fælleshuset, fordi det var det eneste hus, der havde officiel adresse. Preben Jacobsen, forbundsformand, Kolonihaveforbundet for Danmark EJENDOMSDATA PROGRAMMET SIKRER ENSARTET IDENTIFIKATION AF MERE END TO MILLIONER GRUN DE OG HUSE PÅ LANDSPLAN ADRESSE PROGRAMMET VIL RESULTERE I OMKRING NYE ADRESSER EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI 3

4 4

5 Konkret og fokuseret indsats At arbejde med digitalisering af ejendomsdata handler grundlæggende om registrering, samordning og formidling af data på en overskuelig og tilgængelig måde, så data kan skabe værdi. Vi etablerer så at sige en digital infrastruktur. En solid og velfunderet digital infrastruktur er nemlig en af hjørnestenene i at skabe øget effektivitet, innovation og vækst ikke blot i den offentlige sektor, men i samfundet generelt. BBR-Brand hjælper brandfolkene i deres arbejde med at brandslukke så sikkert og effektivt som muligt. For nu ved de, allerede inden de kommer til brandstedet, om der fx er metaltage, asbestholdige byggematerialer eller olietanke, hvis det er registreret i BBR. Ole Nedahl, brandchef Foreningen af Kommunale Beredskabschefer I vores daglige arbejde med digitalisering af ejendomsdata tænker vi helhedsorienteret og inddrager brugerne i udviklingen fra start til slut. Vi tester, afholder dialog- og anvendermøder samt gennemfører pilotprojekter. Det gør vi, fordi vi mener, at den konkrete værdiskabelse sker hos dem, som anvender ejendomsoplysningerne. For at sikre sammenhæng og brugsværdi mellem data og slutbrugere arbejder vi ud fra følgende fire pejlemærker: 1 Ny og bedre anvendelse af informationer 2 Bedre sammenhæng i registrering og distribution af data 3 Bedre dokumentation af datas oprindelse og kvalitet 4 Bedre formidling til brugerne; borgere, virksomheder og myndigheder. 1 NY OG BEDRE ANVENDELSE AF INFORMATIONER Innovation i den private sektor understøtter vi ved at etablere en tidssvarende distribution, så data er til umiddelbar rådighed for nye initiativer som fx smart-city og handicaptilgængelighed i bygninger. Eller i beredskabet, hvor BBR-data er grundlaget i en særlig hjemmeside, brand.bbr.dk, hvor brandvæsenet kan slå adressen op til den brand, de rykker ud til, og få værdifulde oplysninger om bygningen. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. bygninger og boligers areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer samt energiforsyning. BBR-oplysninger bruges flittigt af ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, boligadvokater og forsyningsselskaber. Oplysningerne indgår også i forvaltningen i kommuner og stat. Det sker blandt andet ved byggesagsbehandling og beregning af bloktilskud til kommunerne, ligesom vi arbejder sammen med Skatteministeriet om brug af BBR-oplysninger som grundlag for fastsættelse af ejendomsvurderingen. I takt med at mobilteknologien udvikler sig, kan man gøre brug af formaliseret crowdsourcing, fx i forbindelse med gennemgang af en bygning, hvor fagpersoner kan tjekke data og sende rettelser til BBR-registret. På denne måde kan der skabes smartere arbejdsgange, som er med til at kvalitetssikre data i BBR. 2 BEDRE SAMMENHÆNG I REGISTRERING OG DISTRIBUTION AF DATA Ved at gøre det let og enkelt at få adgang til oplysninger sparer det tid for alle, når borgere og virksomheder ikke skal henvende sig til flere myndigheder og selv sammenstille data. På det generelle plan er den Offentlige Informationsserver (OIS) som data warehouse en grundpille, der sikrer adgang til en bred vifte af data såsom salgspriser, ejendomsvurdering og boligareal. Fremadrettet vil OIS blive drevet via grunddataprogrammets nye datafordeler. I BBR BLEV DATA ÆNDRET FOR BYGNINGER I 4. KVARTAL 2014 PÅ BAGGRUND AF HENVENDELSER FRA BYGNINGS EJERE HVERT ÅR ER DER 100 MILLIONER SIDEVISNINGER PÅ OIS.DK EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI 5

6 DER BLEV BESTILT OVER EJENDOMSDATA RAPPORTER I 2014 BOLIGEJER.DK HAR PÅ ÅRS BASIS 5 MILLIONER SIDEVISNINGER VIA LER ER DER ÅRLIGT ANMODNINGER OM UDLEVERING AF LEDNINGSOPLYS NINGER Indsamling af oplysninger til brug ved ejendomshandel er en tidskrævende proces, som gentages mange gange. I sådan et tilfælde er der god samfundsøkonomi i, at det offentlige digitaliserer og standardiserer hele processen én gang for alle. Ministeriet leverer Ejendomsdatarapporten, som indhenter oplysninger fra offentlige registre og myndigheder. Rapporten bestilles og leveres online. Vi har oplevet, at de data, der modtages via ejendomsdatarapporten, både har en højere kvalitet og er billigere end tidligere. Det er alt sammen til fordel for forbrugerne, og minimerer samtidigt risikoen for mangelfulde eller fejlagtige oplysninger i forbindelse med ejendomshandlerne. Derudover giver det mæglerne en markant tidsbesparelse ved, at de nu kan hente ejendomsoplysningerne ét sted. Michael Nygaard, projektleder, EDC 3 BEDRE DOKUMENTATION AF DATAS OPRINDELSE OG KVALITET I takt med at flere data bliver frit tilgængelige og bruges i nye sammenhænge, bliver behovet for information om oplysningernes oprindelse, karakteristika og nøjagtighed større. Det gælder både for bedre at kunne finde frem til relevante informationer og for at sikre, at data bruges i sammenhænge, de er egnede til. Vi arbejder derfor for en bedre beskrivelse af data, en slags varedeklaration, som gør det muligt at gennemskue værdien af data samt give de aktører, der arbejder med open data, et bedre grundlag for produktudvikling. Datakvaliteten kan også forbedres ved etablering af smarte indberetningsløsninger, hvor fx en boligejer får mulighed for at indsende ændringer til BBR online. I 2016 bliver der etableret obligatorisk digital selvbetjening for ejers indberetning af BBR-oplysninger. Der vil fx kunne gives adgang hertil via tast-selv-systemer hos kommuner og statslige myndigheder. 4 BEDRE FORMIDLING TIL BRUGERNE For at ejendomsdata skal kunne bidrage til øget vækst, er det også nødvendigt at have fokus på god formidling. Vi er derfor med til at sikre, at den nødvendige viden er til rådighed der, hvor brugerne har et behov. Det gælder både private og professionelle brugere. For de fleste mennesker er et huskøb den største økonomiske transaktion, de foretager, og for mange virksomheder er ejendomme en væsentlig del af kapital- og produktionsgrundlaget. Den fællesoffentlige webportal Boligejer. dk tilbyder oversigt og viden om bolighandel samt let adgang til væsentlig information om ejendomme - primært gennem Ejendomsdatarapporten, men også data fra OIS. Hele samfundet er afhængigt af en stabil forsyning af el, gas, olie, internet, fjernvarme og vand samt afledning af spildevand. Med mange årlige gravearbejder er der høj risiko for graveskader, der forhindrer forsyningen eller skader kloaksystemet. Ledningsejerregistret (LER) er med til at formidle kontakten mellem dem, der skal i gang med at grave og dem, der ejer ledningerne i jorden, så graveskader kan undgås. LER-systemet giver i dag en unik mulighed for, at en graveaktør nemt og sikkert kan skaffe ledningsoplysninger fra alle ledningsejere i et område, inden der skal graves. Det var faktisk umuligt før LER. John Thorn, Projektleder, HMN Naturgas 6 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

7 Ministeriets strategi på ejendomsdataområdet for de kommende år kan sammenfattes i følgende strategiske målsætninger: Registreringen af oplysninger om ejendomme, bygninger og boliger skal være entydig og sammenhængende og formidles via let tilgængelig og tidssvarende distribution. Der skal være fastsat gode adresser til alle bygninger, boliger og anlæg, som er lette at få adgang til og anvende for alle - beredskab, borgere, virksomheder og myndigheder. Ejendomshandel skal være gennemskuelig, og relevant offentlig information om ejendomme skal være let tilgængelig for alle. Den offentlige ejendomsvurdering skal forsynes med oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) i en veldefineret kvalitet. Placering af og informationer om forsyningsledninger skal være kendte for relevante aktører, være let tilgængelige og understøtte koordinering af gravearbejdet. Offentlig information om ejendomme, bygninger og boliger skal bringes i anvendelse i flere og nye sammenhænge for at bidrage til effektivitet og innovation. Kvaliteten af offentlig information om ejendomme, bygninger og boliger skal være kendt og beskrevet, så alle kan få god indsigt i oplysningernes oprindelse og har mulighed for at vurdere, i hvilke sammenhænge data kan anvendes. Ministeriets faglige strategi for ejendomsdataområdet , som vi kalder Gode ejendoms- og adresseoplysninger en kilde til effektivisering, innovation og vækst kan læses i sin helhed på ministeriets hjemmeside mbbl.dk under Ejendomme. EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI 7

8 MARTS 2015 Layout: Monokrom Foto: s. 1,2,8: Lars Degnbol s. 4: Colourbox MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt 4, 2., 1117 København K Telefon:

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere