Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever"

Transkript

1 Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1

2 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION TIL ELEVERNE OM PRAKTIK I UDLANDET (PIU) INFORMATION TIL ELEVERNE OM PRAKTIK I UDLANDET LEONARDO MOBILITY DECORUM FOR ELEVER APPENDIKS: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDER SOM SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS SAMARBEJDER MED 2

3 MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET Af Bekendtgørelse af Lov nr. 439 af 29/04/2013 om Erhvervsuddannelser, som de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er underlagt fremgår, af 1 stk. 5, at uddannelsen skal: - give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold, som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet. Dertil har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en af bestyrelsen fastsat strategi for internationalisering, hvor målet er at: - udbygge elevernes internationale kompetencer, sproglige færdigheder og interkulturelle forståelse samt fremme forståelse for danske værdinormer og praksis. MÅL FOR SSA-ELEVER DER VÆLGER PRAKTIK I UDLANDET: Af den lokale undervisningsplan for social-og sundhedsuddannelsen (LUP), der er godkendt af skolens lokale uddannelsesudvalg for SOSU fremgår det, at uddannelsen er temaopbygget, og at temaerne skal give mulighed for, at eleven arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende en tilgang til arbejdet med fagligt indhold både i skole- og praktikdele af uddannelsen, der også gælder praktik i udlandet. Det fremgår ydermere, at skolen sikrer, at eleverne får viden om internationale forhold, ved at uddannelsen giver mulighed for mobilitet både i form af studiebesøg og praktikophold i udlandet. Derudover vejledes og motiveres alle elever i udgangspunktet til ikke at fravælge engelsk. De konkrete mål elever, der vælger praktik i udlandet skal arbejde med, tager udgangspunkt i temaerne for skole- og praktikperiode 3. Disse temaer står i den lokale uddannelsesplan (LUP en) og er: Tema 8: Sundheds-og sygepleje og sygdomslære i forhold til borgeren i primær sektor. I dette tema skal eleven blandt andet arbejde med praktikmål nr. 2, 5 og 13. Dette mål skal være specielt fokus i udenlandspraktikken indenfor dette tema. 3

4 Praktikmål 2: Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Praktikmål 5: Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske og sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Praktikmål 13: Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, f. eks. Steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere, pårørende og kolleger herom. Tema 9: Rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til borgeren i primær sektor I dette tema skal eleven blandt andet arbejde med praktikmål nr. 9. Dette mål skal være specielt fokus i udenlandspraktikken indenfor dette tema. Praktikmål 9: Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren i sundhedsfaglige spørgsmål der understøtter egenomsorgsevne, livsstil og livskvalitet. Tema 10: Social-og sundhedsassistenten som fag-og myndighedsperson i det sammenhængende borgerforløb i primærsektor I dette tema skal eleven blandt andet arbejde med praktikmålene nr. 1, 14 og 16. Dette mål skal være specielt fokus i udenlandspraktikken indenfor dette tema. Praktikmål 1: Eleven kan arbejde inden for sit eget kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Praktikmål 14: Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 4

5 Praktikmål nr. 16: Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem, herunder anvende og vejlede i brugen, samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Temaernes fokus på enkelte praktikmål skal rammesætte elevernes arbejde med at sammenligne og perspektivere deres erfaringer, i forhold til dansk praksis og kan være grundlag for vidensdeling til praktikpladsen ved elevernes hjemkomst fra deres udenlandspraktik. MÅL FOR PAU-ELEVER DER VÆLGER PRAKTIK I UDLANDET: At eleven kan: 1. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere praktisk pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assistents kompetenceområde 2. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde, 3. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte individs udvikling og udvikling af praktikstedets pædagogiske praksis, 4. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, 5. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til pædagogiske aktiviteter samt til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation, 6. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt arbejde ud fra kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål. Fokus på enkelte praktikmål skal rammesætte elevernes arbejde med at sammenligne og perspektivere deres erfaringer, i forhold til dansk praksis og kan være grundlag for vidensdeling til praktikpladsen ved elevernes hjemkomst fra deres udenlandspraktik. 5

6 REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET PIU-ORDNINGEN, LEONARDO MOBILITY Muligheden for praktik i udlandet (PIU) hviler på: Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Heri står, at for elever med uddannelsesaftale, gælder, at de udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet. 1. Elevgruppen omfatter elever under uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, der har en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver, og som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet. Det er muligt for skoler at tilvejebringe disse praktikpladser jf. nedenstående, også for elever uden uddannelsesaftale. Sidstnævnte er imidlertid ikke relevant for SOSU-uddannelserne, da det oftest er SSA elever, der alle har en uddannelsesaftale, der benytter muligheden for PIU. Det er dog ikke ualmindeligt, at skolen udnytter allerede eksisterende kontakter, men hyppigst finder eleven selv et praktiksted. Skolen godkender ikke praktiksteder i udlandet. Skolen har en beskrivelse af de praktiksteder den har et etableret samarbejde med. PIU-ophold skal vare mindst en måned og kan foregå overalt i verden. Uanset hvor mange ophold en elev tager i udlandet, skal skoleophold og den afsluttende prøve gennemføres i Danmark. I førnævnte Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion står endvidere til eleverne om formålet med et PIU-ophold: En dansk social- og sundhedsuddannelse vil altid være en god start på dit arbejdsliv. Men hvis du kombinerer en social- og sundhedsuddannelse med én eller flere praktikperioder i udlandet, kan det være et afgørende forspring i konkurrencen om de mest spændende stillinger, når du er færdiguddannet. Et praktikophold i udlandet giver dig de internationale og menneskelige kvalifikationer, som ifølge danske arbejdsgiveres egne forudsigelser vil blive de mest efterspurgte i de kommende år: Du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage et initiativ, du kan omgås mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen, og du kan tale mindst ét fremmedsprog. Og dét er kvalifikationer, som ikke kun en arbejdsgiver har brug for - dem kan du også selv få stor glæde af. 6

7 Og så er der jo lige den detalje, at et praktikophold i udlandet kan give dig en oplevelse for livet: Kontakt PIU-koordinatoren / international koordinator på din skole og få råd og vejledning. Samme bekendtgørelse siger videre, at: PIU er i den forbindelse et meget konkret tiltag, hvor den enkelte elev udvikler stor sprogfærdighed og får en solid indsigt i værtslandets arbejdskultur og faglige traditioner. Derfor er det et enigt dansk erhvervsliv, der bakker op omkring PIU-ordningen, blandt andet ved at indbetale et tocifret millionbeløb årligt til Arbejdsgivernes Elevrefusion, der kanaliserer pengene ud til det enkelte PIU-ophold. Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vurderer elevens egnethed til udlandspraktik på nedenstående præmisser: FAGLIGE FORUDSÆTNINGER: Faglige forudsætninger, hvor der ses på: Elevens faglige niveau Elevens aktivitetsniveau Elevens engagement i uddannelsen Udenlandske arbejdsgivere giver generelt en meget positiv evaluering af de danske elever og tilbyder sig ofte som praktikvært for nye elever, når de har haft en dansk elev. PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER: I vurderingen af elevens personlige forudsætninger for at kunne klare et PIU-ophold, lægger skolen vægt på, at: eleven besidder evne til at bygge netværk omkring sig eleven udviser vedholdenhed eleven udviser tolerance eleven er initiativrig eleven har fysisk og mental styrke eleven besidder en høj frustrationstærskel eleven besidder evne til at kunne leve med usikkerhed (at ikke alt er, som det plejer) 7

8 eleven har motivation til at gennemføre et ophold i udlandet Dertil spørges grundigt ind til motiverne bag elevens ønske om et PIU-ophold, og der spørges til om, eleven tidligere har været væk hjemmefra over en længere periode. Derudover spørges der til om: eleven fritidsinteresser, som også kan dyrkes i udlandet? eleven har opbakning hjemmefra? MOTIVERING OG FORBEREDELSE VED UDDANNELSESVEJLEDER Motiveringen omhandler den proces, der går ud på at informere samtlige af skolens elever om muligheden for et PIU-ophold. Motiveringen er bred og finder sted over en lang periode. Forberedelsen er den proces, der sker med de elever, der har meldt sig til et PIU-ophold. Forberedelsen er mere specifik og finder sted over en afgrænset periode. DEN PRAKTISKE FORBEREDELSE: Forhåndsgodkendelse hos praktikstedet Rejse Sygesikring Ulykkes- og ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Arbejds-og opholdstilladelse AER-støtten Skoleperioder DEN KONKRETE FORBEREDELSE TIL PIU PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE- HORSENS Der holdes informationsmøder på teori 1 og 2. På teori 1 informeres overordnet om muligheder for PIU samt økonomi. På teori 2 informeres om muligheder, økonomi samt ansøgningsprocedure. Der udleveres materiale vedrørende Leonardo og PIU. 8

9 Der fastsættes dato for sidste frist for forhåndstilmelding til international- og PIU koordinator. Ansøgere modtager ansøgning og bilag som skal udfyldes elektronisk. Når dette er international- og PIU koordinator i hænde er der følgende procedure: Det team som eleven er tilknyttet forespørges om elevens kvalifikationer og kompetencer i forhold til gennemførelse af et udlandsophold, samt teamets accept at, at PIU-koordinator går videre med proceduren. Ansættende myndighed forespørges om elevens kvalifikationer og kompetencer i forhold til gennemførelse af et udlandsophold, samt teamets accept at, at PIU-koordinator går videre med proceduren. International- og PIU-koordinator forespørger skolens partnere i udlandet om mulighed for praktik (Leonardo), mens det ved PIU er eleven selv, som forbereder praktik i det land eleven ønsker at rejse til. Eleven informerer efterfølgende international- og PIU-koordinator om land, praktiksted, samt data på ansvarlig kontaktperson på det pågældende praktiksted. Der afholdes inden afrejse til praktikstedet møder med de elever, der skal til udlandet. Formelle papirer gennemgås herunder mål for uddannelsesperioden, som der i praktikperioden skal arbejdes hen imod (se bilag), og der informeres om forsikring, logi og eventuel betaling. Der gennemføres inden elevens afrejse møder med de kommuner, hvor eleven senere skal i praktik. Der gennemgås og underskrives diverse papirer, som skal underskrives af eleven samt de modtagende og afsendende parter. Ved Leonardopraktik er skolen den afsendende part, ved PIU er det ansættende myndighed. International- og PIU-koordinator er i løbende mailkontakt med eleverne gennem praktikperioden, uanset om der er tale om Leonardo eller PIU praktik. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle- Horsens har foruden nærværende dokument: Krav og forventninger til elever, der skal på studiebesøg i udlandet i Europa, USA og Asien. 9

10 INFORMATION OM PRAKTIK I UDLANDET PIU FOR SSA ELEVER Varighed: Du har mulighed for at tage et udlandsophold i din sidste praktik i primærsektoren. Ophold under dette program kræver, at praktikken skal være af mindst en måneds varighed. Derudover kommer varigheden af rejsen. Økonomi: Du får alle rejseudgifter betalt, når varigheden af praktikken er minimum en måned. Det er en forudsætning for refusion af rejseudgifter, at du indsender en kopi af rejseudgifterne til ansættende myndighed. Du får den sædvanlige løn under opholdet. Forsikringer: Du skal tegne en rejseforsikring. Alt efter hvor du skal hen, skal du anskaffe dig det Blå Sygesikringsbevis. Hvis du rejser med fly skal der tegnes en afbestillingsforsikring. Lande: Alle lande i verden er mulige, undtaget de lande, hvor det frarådes at rejse til på grund af krig, katastrofer eller forsikringsforhold. Praktiksted: Hvis du ønsker et ophold under denne ordning, skal du selv være opsøgende vedrørende praktiksted og bolig, da det ikke er sikkert, at vi har kontakter i det land du ønsker. På praktikstedet skal det være muligt at arbejde med de udvalgte mål og der bør være ansat sundhedspersonale på stedet. Hvad kan du forvente at få ud af opholdet: Du kan forvente, at du får styrket dine personlige kompetencer, får mulighed for at arbejde med nogle af dine mål og får styrket din fagidentitet. 10

11 Hvad forventer skolen/projektet af dig: Skolen/projektet forventer, at: du er helt afklaret med, at det kræver en ekstra indsats at tage i praktik i udlandet du deltager i forberedelsen og tager din del af ansvaret derfor at du tager af sted positiv og åben overfor at møde en anden kultur og få det bedst mulige ud af dit ophold du arbejder med dine udvalgte praktikmål under opholdet at du opretter en blog, så skolen kan følge dit ophold. Den vil komme på vores hjemmeside under: Nyt fra udlandet at du får underskrevet Certificate, og mailer en praktikbeskrivelse til uddannelsesvejlederen at du efter opholdet står til rådighed med dine oplevelser og erfaringer at du kan rumme usikkerhed i forhold til planlægning og detaljer om hvordan der er i udlandet at du er indforstået med, at forholdene kan være meget anderledes end i Danmark at du er afklaret med, at der ikke nødvendigvis kan kommunikeres på engelsk på praktikstedet 11

12 INFORMATION OM PRAKTIK I UDLANDET LEONARDO MOBILITY FOR SSA ELEVER Varighed: 1 måned. Økonomi: Projektet udbetaler mellem Euro til hver deltager for en måned. Dette beløb er et tilskud til dækning af rejse og ophold og eventuelt forsikringer. Koster det mere at være af sted dækker eleven øvrige omkostninger. Du får din sædvanlige løn under opholdet. Forsikringer: Du skal tegne en rejseforsikring, og skal anskaffe dig det Blå Sygesikringsbevis. Hvis du rejser med fly skal der tegnes en afbestillingsforsikring. Lande: Norge: Kristianssund Finland: Kokkola og Jacobsstad England: Birmingham (helpension indkvartering 140 pund pr. uge, buspas 17 pund pr. uge, administrationsgebyr 395 pund), Leeds (140 pund pr. uge for indkvartering, morgenmad og aftensmad) Wales: Ystrad-Mynach (henpension indkvartering 90 pounds pr. uge,administrationsgebyr 125 pund.)residential Home Slovakiet: Lucenec Island: Reykjavik Spanien: Costa del Sol ca. 25 km uden for Malaga. (indkvartering 600 euro pr. måned, øvrige omkostninger 300 euro) Malta: Malta. (Dobbeltværelse i en lejlighed til 400 euro i depositum, øvrige omkostninger 175 euro) 12

13 Hvad kan du forvente at få ud af opholdet: Du kan forvente, at du får styrket dine personlige kompetencer, får mulighed for at arbejde med nogle af dine mål og får styrket din fagidentitet. Hvad forventer skolen/projektet af dig: Skolen/projektet forventer, at: du er helt afklaret med at det kræver en ekstra indsats at tage praktik i udlandet du deltager i forberedelsen og tager din del af ansvaret derfor du tager af sted positiv og åben overfor at møde en anden kultur og få det bedst mulige ud af dit ophold du arbejder med dine praktikmål under opholdet du opretter en blog, så skolen kan følge med i dit ophold. Den vil komme på vores hjemmeside under: Nyt fra udlandet du får underskrevet Certificate, udfylder deltagerrapport på nettet og mailer en praktikbeskrivelse til uddannelsesvejlederen du efter opholdet står til rådighed med dine oplevelser og erfaringer du kan rumme usikkerhed i planlægning af hvor du skal hen og detaljer om hvordan der er i udlandet du er indforstået med at forholdene kan være meget anderledes end i Danmark 13

14 Decorum for elever Når du på praktikophold i udlandet, bliver du betragtet som ambassadør for Social - og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og det danske sundhedsvæsen. Du repræsenterer skolen, hvilket vi forventer, du gør på en engageret, positiv og anerkendende måde i overensstemmelse med skolens værdier og etiske regler, og at du under selve opholdet følger den lokale kultur, regler, normer og skikke. Når du er på et sådant ophold, vil du være skolens billede udadtil, hvorfor vi forventer, at du følger skolens ordensregler for Ude i praktik om rygning, alkohol og misbrug, som du kan finde i Uddannelsesbogens generelle del. Hvorfor i det hele taget rejse? Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle- Horsens lægger stor vægt på at alle udlandsopholds formål er at lære. Alle internationale aktiviteter har derfor et formål, samt en række mål du som elev forventes at nå på turen. Ud over dette får du mulighed for at møde fremmede kulturer og studere andre livsformer og sprog. Udlandspraktikken er ligeledes en unik mulighed for at lære at indgå i fremmede kulturer, normer og skikke. Vi forventer, at du som elev er motiveret til at indgå aktivt og engageret i praktikstedets tilbud. Adfærd på selve turen Hvis du i forbindelse med dit praktikophold bor privat, så forventer vi, at du følger familiens vaner, rutiner og omgangstone. Det er vigtigt, at du respekterer og interesserer dig for den kultur og de adfærdsformer du møder på dit praktikophold. Vær åben og nysgerrig og forsøg at lære mest muligt undervejs. Selvstændighed De elever der skal på praktik i udlandet forventes at have en høj grad af selvstændighed. Hvis du eksempelvis mister dit pas forventer skolen, at du selv er i stand til at skaffe et nyt. Efter turen Vi forventer efter hjemkomst, at du deltager i en præsentation af dit ophold samt dine oplevelser og erfaringer for skolens øvrige elever og undervisere. Ligeledes skal du udarbejde en en-sides rapport med mål, arbejdsområder og indhold i opholdet samt perspektivering, hvilket handler om betydningen for dit fremtidige arbejde som SSA. 14

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere