é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen"

Transkript

1 é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

2 L)nsk Cc) L n ÏJi1yr is n Jkt: fndho/cit r ucldrbjchf f DB! 1Cr, nr! rxj 5ikrinjU kn!k Institut, ikrm;, Bl firs; 1.,dg.rvc,,rprif 2012 I/lus tro to,: Aki Mortinss,rr, r. /iibo ijrifik og d ogn

3 Indhold Forord. 4 Indledning 5 Omgivelserne 6 Adgangsforhold 7 Døre 9 Läse 12 Sikringsbeslag og hængsler 14 Vinduer og ruder 15 Lys 17 Skur, værktøj og stiger 18 Checkliste 19 Gode räd 23 / vejledningen vil vi benytte timeglassene som symbol på sikring, der kan for sinke, besværliggøre eller maske hindre et indbrud. Timeglassene symboliserer derfor også, hvor du som privat boligejer/lejer kan stjæle tyvens tid. Timeglas sene er placeret i illustrationen med den bedste sikr;ng. Brandsym bo/et i vejledninøen betyder at der er situationer hvor gode råd om indbrudssikrng at en bolig kolliderer med Bygningsreglemenret og brandmyn dighedernes krav til redning og flugtveje Idisse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 3

4 kurven Forord Som et af den forrige regerings initiativer præsenteredes i 2010 indbrudspak ken Indbrud i private hjem skal knækkes med en række initiativer til en styrket indsats mod indbrud i private hjem. Indbrudspakken blev lanceret efter flere år med en markant stigning af indbrud i private hjem. Næsten hver 3. dansker har på et tidspunkt oplevet enten indbrud eller forsøg på indbrud i deres hjem. Internationale undersøgelser visec at antallet af indbrud i private boliger i Danmark ligger højt i forhold til andre lande, og at danskernes egen sikring af deres boliger for at forebygge indbrud er dårligere, end i de lande vi normalt sammenligner os med. Et af indbrudspakkens initiativer er en vejledning til boligejere og lejere af boliger om tekniske og bygningsmæssige tiltag i boligen, der kan bidrage til at forebygge indbrudskriminalitet. Vejledningen skal give et letforståeligt billede a hvad man med enkle midler kan gøre for at sikre boligen mod indbrud. De fleste indbrud i private boliger skec når det er muligt uforstyrret at brække vinduer døre m. v op, dvs, om dagen, når beboerne er på arbejde eller i ferier m. v Derfor er tyvenes største fjender tid og støj. Jo større risiko for at blive opdaget, jo længere tid det tager at bryde ind i bygningen, og jo mere det støjefl des mindre er sandsynligheden for indbrud. Du kan simpelthen gøre det så besvær ligt for tyvene, at de opgiver at bryde ind i dit hjem. Denne vejledning giver dig under mottoet Stjæl tyvens tid en række råd om, hvordan du ved simple midler kan sikre dig bedre mod indbrud. Det er en god ide, inden du begynder at lave ændringer af sikringsniveauet af din bolig, at kontakte dit forsikringsselskab for at høre deres anbefalinger eller eventuelle krav Energistyrelsen April2012 4

5 1. Indledning Denne vejledning giver en række râd og anvisninger pä, hvordan man som privat bolig ejer eller lejer kan sikre sig bedre mod indbrud. Midlerne er enkle og tager afsæt en malsætning om at sikre, at tyven bliver forsinket mest muligt i at komme til og ind i din bolig, ligesom det skal være vanskeligt for tyven at komme væk fra boligen igen. Derved er det mere sandsynligt, at tyven vælger netop din bolig fra. 5

6 2. Omgivelserne, herunder hegn, hæk og beplantning Det ei generelt en god ide, at naboer og forbipasserende kan se, hvad der foregar pa din grund og ved din bolig. Gode oversigtsforhold kan gøre det mindre attraktivt for indbrudstyve at vælge netop din bolig til et indbrud. Træer, buske og anden beplantning, som står tæt på boligen, og som eksempelvis dækker et kældervindue, bør fældes eller beskæres kraftigt, s de ikke skjuler indbruds tyvens ærinde. Hvis beplantning tæt pa boligen bestar at seje, stride eller stikkende planter vil dette dog også kunne bidrage til at tyven vælger din bolig fra. Soje, str/di ol/i r tikkondo plan tor og busko kan være mod til at bi gra nso adgan gin til din bolig. Man skal saledes overveje, om det kan fa tyven til at fravælge boligen, at naboer og forbipasserende kan overskue, hvad der foregar ved din bolig. 6

7 3. Adgangsforhold Afsidesliggende huse og huse, der ikke kan ses fra naboer og vej, giver tyven mulighed for i ro og mag at skaffe sig adgang og nem flugtvej. Bevoksning eller hegn tæt pa huset kan ogsa bruges som skjul. Det er nemmest for tyven, hvis han kan køre direkte op til boligen. Huse med afsides eller ensom beliggenhed er særlig i risiko for indbrud. Bolig tæt pa indkøbscentre eller bus- og togstationer har en forøget risiko for indbrud, fordi det er nemt for tyven at komme til og fra boligen. En (yv vu,dr(r badp,idçjangsforho/d og tlugtvo,. Hvis omgivelserne omkring en bolig er støjende, fx midt i byen eller ved en befærdet vej, er det ikke sikkert, at naboer eller andre hører, hvis der bliver begaet et indbrud fx ved at smadre en rude. Tyve vælger derfor ofte at bega indbrud i boliger med afsides belggenhed og/eller stødende omgivelser. 7

8 Boliger med let adgang for en tyv er feks.: Boliger med tæt bevoksning omkring boligen Boliger med døre eller vinduer på klem eller med ringe aflåsning Boliger med dårlig mekanisk sikring, fx gamle låse og/eller svage døre Boliger med støjende omgivelser Boliger med afsides beliggenhed E Tæt hæk/busk,jds giver tyven,ubdsro. beskæet hj k/busk,ids gø, det svært for tyven dt ti vb/dsro. Herudover er der følgende forhold, som en tyv finder attraktive ved boliger: Ingen beboere hjemme Ingen stor hund Gode flugtmuligheder Ingen eller langt til naboer Fyldt postkasse og/eller tom skraldespand/container og/eller uslaet græsplæne Tegn p tyvetækkeligt indbo, fx dyr kunst computec smykker etc. Stillads pa bygningen fx ved ombygning/renovering Tom emballage fra nye ting fx fladskærrns-tv 8

9 4. Døre Man bør sikre sig, at døre og vinduer er god og solid stand. Dvs at de ikke uden videre kan brydes op. Døren mà saledes ikke være radden eller pä anden mdde kraftigt svækket. Alle yderdøre bør være solide og forsynet med gode og sikre lase. Ingen yderdør bør være ringere sikret end andre yderdøre tyven leder efter det svageste led at bryde ind. Yderdøre omfatter bade hoveddøre, kælderdøre, terrassedøre, havedøre, køkkendøre og bagtrappedøre. Mange indbrud sker via døre. Det er derenes og lasens konstruktion og styrke, der er afgørende for sikringen. Hvis døren skal være sikkefl bør riglens fremspring være min. 20 mm. Pa du rb/ikke r ses rig/en over og faf/en nedmsl R/IJh ns fremspring er den vundwtte bevegefa, nar mon Iaer døren. Et sikkerhedssiutblik modvirker, at karmen flækker, hvis døren brydes op. Sikkerheds slutblikket bør fastgøres med skratstillede skruer nd i karmen. Det bedste resultat fas ved at forbore inden skruerne skrues i. I I Det er en sæ,deles god de dt montere et okkerhedsslutb/ik i derkirmen for at IC)! sts! ke /acraigienc/fa1ier iridgr I) 9

10 i - 2 Slutblikket bør være monteret med skråtstillede skruer, fordi det ved korrekt monte ring øger styrken ved spark/tryk mod døren væsentligt, dvs, gør døren betydeligt mere modstandsdygtig mod spark/tryk og opbrud. 2 ca. 40 cm i ±; (1.. Indbrudssikrinrjen øges væsentligt ved montering at lise pt dnn n monteret med ca. 40cm tbstind Eksisterende yderdøre kan sikres pa forskellig vis med specielle beslag og forstærknin ger. En god dør skal være solid og slutte tæ til karmen. Karmen bør være ordentligt fastgjort til murværket. Hvis en dør ikke er solid, kan man forstærke døren ved at sætte en stalplade eller en krydsfinerplade fast pa dørens inderside. Nye yderdøre kan bestilles ekstra sikker kvalitet med bl.a. indvendige stalforstærkninger. Hoveddøren er ofte det første tyven ser, og derfor har en godt sikret hoveddør stor værdi, idet hoveddøren sgnalerer sikringsniveauet for resten at boligen. Alle yderdøre bør have 2 lase, som sidder med min. 40 cm afstand. Den ene at lasene bør være en sikkerhedslas, øer kun kan abnes med nøgle fra begge sider. Dette vil gøre det svært for en tyv at komme ud gennem døren. C Nokkei idrn. b.irjk.int tæt ved øverste no r en Ond U pri5i)i/h57 s;kin idosnirsi dr net der vanskeligt at br-r kk (Ian op.., om,iokkr undr h,n(nkt iq beslag. hanm I rek. int 8emærk at der umiddelbart ikke kan foretages ændringer i en branddor ved fx isætning at fly lås mv uden at forringe dørens brandmodstandsevne og dermed dørens klassifikation, dvs, gældende myndighedskrav I disse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 10

11 Yderdere bar have 2 Iâse placeret med min. 40cm afstand. Dt gør tyvens arbp/de mere besværligt. Ii lilli I1II II lciras,i dur. tàs ps 0-s,assud r. Terrassedøre i stueetager er ofte anvendt som adgangsvej for indbrudstyve, fordi døre ofte er beliggende pa bagsiden af bygningen, hvor tyven kan aibejde skjult. Ofte er lasene her ganske simple og dertor lette at bryde op. Ofte knuses dørens rude af glas eller termorude, hvorefter dørgreb, nøgle eller vrider indenfor kan betjenes og giver adgang. Nyere terrassedøre kan være monteret med 3-punktslase, dvs. 3 ugler Hvis de 3 rigler har mindst 20 mm fremsprng kan det være en udmærket sikring. Terrassedare, kælderdøre og køkkendøre bør have sikringsglas ejler termoruder med sikringsglas og være forsynet med lase der kan läses med nøgle fra begge sider. Alternativt kan disse døre være uden glas og solide. Der fas F&P godkendte Use i smalle profiler til terrassedøre med smalle rammer. Selve lasekassen bør være godkendt og kun med aflsnng pà den indvendige side. Udven digt pa terrassedøre anbefales kun monteret greb. Se nærmere under ww.fpdkring.dk 11

12 hvor khissn 5. Låse Den vigtigste sikring af boligens yderdøre er én gerne flere gode lase. To låse er bedre end én og gør arbejdet dobbelt sä besværligt for tyven. Derfor er det altid en god idé at supplere hovedlasen med endnu en las. Suppieringslasen bør monteres min. 40 cm fra hovedlasen. Sikre lase er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Det er en god idé at montere en lås, der kan lases med nøgle fra begge sider. Hvis tyven er kom met ind gennem et vindue, far tyven svært ved at komme ud af huset igen med store genstande som f.eks. et ty. Det er en god ide at fa lasen undersøgt og skiftet ud, hvis der er tegn pa slitage. Skift helst til en las med borebeskyttelse i cylinderhus og tromle og med høj dirke- og kopie ringssikkerhed. Hvis den gamle lås er dørens eneste las, bør du udover en udskiftning supplere med en ekstra las. Låse fas i forskellige sikkerhedsniveauer. Det er bade selve låsen og dens montering i døren der afgør, hvor sikker den er. Lase, der er ældre end 10 ar, eller viser tegn pa slid, bør skiftes. Det anbefales dog at udskifte lasecylinderen Ca. hvert 5 ar for at sikre fuld funktionsdygtighed og ndbrudssikring. c;od niigk sikki rhed opns v(d tt,invind forsikring & l nn ion nqistnnd, fase bl,) el lui rod kopi ring if noijli r kun kan udb os if n l,)st sm( b mod ft mio syg Is if dokument. is n. Det er ogsa vigtigt at vide, hvem der har nøgler til din bolig. Ekstranøgler bor opbevares sikkert og aldrig under matten eller lign, steder. Det kan være en god idé at opbevare en ekstranøgle hos en god nabo, som normalt er hjemme, hvis du skulle glemme nøg len. Naboen mä huske at opbevare din nøgle forsvarligt og ikke skrive din adresse eller efternavn pa nøglen. Det er en meget god idé at fa lasene omkodet eller udskiftet, nar du far ny bolig, eller hvis du mister dine nøgler. Du bor bestemt ikke på nøglen skrive adressen, hvor den hører til. Du kan i stedet skrive fx moster. For at lasene fungerer bedst muligt, slides mindst muligt og sikres en lang levetid, bor de smøres ca. en gang hvert halve ar. Selve cylinderen bor smøres med særlig lasespray. Se i øvrigt laseproducentens vediigeholdelses ejledning. 12

13 I Mange boliger er, dag fonynit med gamle Lise, hvor man bruger nogler der ikke lever op til nutidens sikkerhedskrav. Det grrr det nemt for indbrudstyve at komme ind. lai evt med din lasr smed om hvilke hue og negler; der er de rigtige at bruge. Brug ikke almindelig smøreolie, grafit eller lign. Lasespray mindsker slitage, binder ikke støv og snavs, er frostsikker og fugtfortrængende og dermed korrosionsbeskyttende. Lasenes faller og rigler smøres med lasefedt. Bade lasefallen og beslaget dørkarmen bør holdes rene og fri for maling. Udendørs ase kan evt, smøres oftere i vinterperioden. Fryser en las fast, kan den tøs op ved brug at isopropylalkohol. Ved indflytning i en tidligere beboet bolig bør man altid fa lasecylinderen omstillet til nye nøgler. forbindelse med ombygning, renovering eller tilbygning, hvor der kan være behov for at udlevere/udlane nøgler til fx handværkere, bør man kun udlevere kopieringssrkrede nøgler. Samtidig bør man sikre sig, at de udleverede nøgler leveres tilbage. Ikke mindst at hensyn til forsikringsdækningen. Lui cylrridr h i mon trri ili di s, at 0 ikke opstir er ylinderfrt mspring pr mere ind) mm. Vær opmærksom pa, at der i en bolig skal være redningsabningør i form af et vindue, en dur eller en lem for at overholde myndighedskrav ti] flugtveje og redning i forbindelse med brand. En redningsabning skal kunne åbnes inde fra uden brug af nogle eller særligt værktøj, I disse tilfælde anbefales det at suge nærmere radgivning 13

14 6. Sikringsbeslag og hængsler Der findes forskellige gode sikringsbeslag pa markedet, som kan forstærke sikringen og dermed gøre det meget vanskeligere for tyven at bryde ind. Sikringsbeslag findes bade til vinduer og døre. Sikringsbeslag er meget effektive i sikringen mod indbrud, fordi de forsinker tyvens arbejde ved at gøre det besværligt, og samtidig er sikringsbeslag ofte ganske enkle at montere og prisbillige. De fleste sikringsbeslag til vinduer kan monteres pa side- og tophængte vinduer, som tbner udad. Beslaget monteres med de medfølgende skruer, og derefter er beslaget klar til brug. Ofte fär man en mærkat med ved køb af sikringsbeslag, som man kan sætte indvendigt p ruden, sâledes at den kan ses udefra, of dermed markerer, at der her er monteret et sikringsbeslag, og at det derfor er besværligt at bryde ind. Man kan desuden fastgøre hængsler med envejsskruer, sa de bliver mere besværlige at afmontere. () NokkHr i doron hjkent Er n 70(109 /)ribllhiq sikrinrj.ddsning, dr r gør dot virnke Ii Jr it br. kk d ø ri op. Nokker er særlige sikringsbeslag der kan forstærke døren mod opbrud. Ved udvendige hængsler kan tappen i hængslet skæres over med fx en nedstryger og døren abnes i den modsatte side. or at forhindre dette, kan man sætte stàltappe i dørens bagkant og ind i et hul i karmen, et par sakaldte nokker. Nokker monteres i hængselsiden af døren, sä døren ikke kan abnes, selv om hængslerne ødelægges. Nokker bor altid mon teres. Se illustraton af nokker pa side

15 7. Vinduer og ruder Vinduer er en af tyvens mest benyttede adgangsveje. Selve glasset eller ruden er normalt ikke sikret, men du kan udskifte til sikringsglas, eller bede om termoruder med sikringsglas, nr du bestiller nye vinduer. Der bør ikke være store,ibninger mellem vinduesrammer. Er der fx for meget luft mellem vindue og karm, er det meget lettere for tyven at fa fx et koben ind, og dermed bryde vinduet op. II Sikringsbeslag som betjenes med 2 hænder. Moderne termoruder er tykkere end gammeldags enkeltglas. Man kan sikre moderne termoruder mod at blive pillet ud udefra ved at klæbe ruden fast falsen med fugemasse eller lignende, si den kun kan skæres fri indefra. Selve vinduerne kan sikres med beslag og vindueslse. Selve vinduernes rammer kan sikres mod indbrud med sikrings beslag og vindueslase. IbIii I Jil II a Vinduer oij.sp(co /r den her sikres, sa de ikke km,bne selvom gloiit knuses. ikrinqsg/,i.s forhindrer d ruden knuses. Hvis en rude er knust, bør den skiftes hurtigst muligt, bade af hensyn til vand- og fugtskader, men ogsa af hensyn til tyverisikringen af boligen. Hvis udskiftning af ruden tager tid, bør vinduet mdlertidgt afdækkes med en plade, der taler vand. Hvis der er risiko for indbrud, bør pladen skrues fast indefra. 15

16 Nar almindeligt glas belastes over glassets brudstyrke, revner det skarpe glas-spyd, som kan give skæreskader. Vinduer, som en tyv nemt kan benytte, bør pamonteres et eller flere solide beslag, som kan fastholde vinduet, nar det er lukket. Vinduer i stueeta ger bør endvidere forsynes med läs, sà vinduet ikke kan abnes, hvis ruden knuses, eller vinduet brækkes op. Mange indbrud i ældre villaer begàs via kældervinduer pa husets bagside..1 Kælderdø, uden sikring i glæ. Kælderdor med s,kringsglas. Solid kælderdor uden gl,mrude tt,jlternativ til sikringsglas. Det er kun særlige laminerede glas, der kan benævnes som sikringsglas. Glas klassificeres bla. i en sikringsklasse mod indbrud. Nai der stilles krav til sikrings klasse og sikringsniveau, kræves der altid lamineret glas. Dog kan de enkelte glas i laminatet i enkelte tilfælde desuden være hærdet. Hærdet glas alene er derimod ikke en tilstrækkelig sikring mod indbrud. Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Dvs, glasset bør klæbes fast i falsen, sa bade dets eget som karm-/rammens sikringsegenskaber forbedres. For at opfylde dette bør monteringsanvisningerne være tilpasset det angivne sikringskrav, da placeringen af den laminerede glasskive afhænger at, om vinduet har udvendig eller indvendig glasliste. Det anbefales at tale med en glarmester om dette. En anden meget effektiv tyverisikring er et solidt fastgjort gitter monteret pa indersiden gerne med jernstænger med en diameter pa minimum 10 mm og en maskevidde pa max. 150 x 150 mm. Gitre bør kun opsættes i udhuse, pulterrum eller kælderrum, der ikke er redningsabninger Se nærmere pa Forsikring- og Pensions hjemmeside Bemærk, at fx gitter og vinduesbeslag i redningsàbninger ikke ma hindre en flugtvej el/er brandvæsenets muligheder for redning af personer og efterføl gende rogud/uftning i forbindelse med brand. / disse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 16

17 og musik signalere, at der er nogen hjemme og dermed jage tyven væk. Det kan især at tyvene er meget aktive. være en god de med lys og musik ved juletid og i sommerferien, hvor erfaringen viser, der er nogen hjemme, eller at man kun er ganske kort tid væk. Pa samme made kan lys veret at bevægelsessensor. Lys rundt om huset kan ogsa sende et signal til en tyv om, at Det er en god ide i forhold til tyverisikringen at installere lys rundt om huset, gerne akti at bryde ind. i forhold til indbrudssikring. Hvis der ikke er gade eller vejbelysning, bør man drøfte Mørket kan skjule nn person, der forsøger Lys kan synliggure en person, der forsøger at bryde ind. 17 haver med tæt buskads og/eller tæt hegn omkring. Udendørs belysning har typisk størst sikringsværdi ved baggdrde, bagsiden af huse og i Udendørs belysning bevirker, at tyven er synlig og dermed ikke sa nemt kan gemme sig. dette med kommunen. Det er ogs, en god ide, hvis der er gade eller -vejbelysning, at den er tændt om natten 8. Lys

18 solid hængelas. 18 in tyv ikke har let adgang til fx v,i rknij og I LJ fl fx 9. Skur, værktøj og stiger som fx envejsskruer. Du kan ogsa bruge særlige lasebeslag - fastgøres med gennemgaende bolte eller kraftige skruei der ikke kan fjernes udefra Det er en god de at sikre skure, udhuse, redskabsrum, garager og carporte grundigt, for en tyv at bryde ind. saledes at en tyv ikke har let adgang til fx værktøj og stiger. lasebøjlen er sikret i beslaget. Et sadant beslag gør det vanskeligt og tidskrævende registreret läs. Valget af las afgøres ud fra værdien at det, du ønsker at aflase. Redskabsskure, udhuse og garager kan typisk aflàses med en Forsikring & Pension bør sikres med solide läse. Hvis det er en solid las, bør beslagene til lasen Jo større værdi, jo bedre og kraftigere làs. Døre i skure, udhuse og garager bør opbevares i aflaste rum eller være fastlast ved hjælp at en kraftig kæde med en Der er en rjod ide at sikre skur sak de s at stigei Stiger bør ikke hænge uatlast pa vægge i abne carporte, garager eller baggarde. Stiger,t,. Airild,t over bur fastgoris, itt ktivr s,i le ikke kan et beslag, hvor RE dakabskuro, udhua iej q,er,iilpr kan,flàsos typisk mod er; forsikring & Pr nion ri gistn( rr t las. stigi flyttes og.nv; nil, som op til vindu r eller ilt md; ru. indbrud Man i t. gi byggu i ski r genn, m,i)t;ndu ri (ujn1;in;! ska) tuim!ta s

19 lav 10. Checkliste din egen sikringsvurdering af din bolig 1. Omgivelserne, herunder hegn, hæk og beplantning JA NEJ Har du højt hegn, høj hæk eller mur omkring din bolig? Er det besværligt for en tyv at komme ind i din have? Er det besværligt for en tyv at komme ind i dele af din have? Er dit buskads og hæk beskiret/klippet ned sa en tyv er synlig? Er det besværligt for en tyv at komme til din kælderdør? 2. Adgangsforhold JA NEJ Bor du meget tæt pà nærmeste nabo? Har du en togstationlbusstoppested mere end 700 m fra din bolig? Bor du mere end 700 m fra et indkebscenter? Er der ofte nogen hjemme i din bolig i hverdagene kl ? 19

20 3. Døre JA NEJ Er din hoveddørs dørplade solidt konstrueret? Er din hoveddør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din hoveddør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din hoveddør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har kælder Er din kælderdørs dørplade solidt konstrueret? El El Er din kælderdor i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din kælderdør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din kælderdør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har terrasse Er din terrassedørs dørplade solidt konstrueret? El El Er din terrassedør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din terrassedør sikret eller forstærket mod indbrud? EJ El Er din terrassedør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har altan Er din altandør placeret i stue eller - 1. sals niveau? El El Hvis ja til forrige spørgsmil: er din altandørs dørplade solidt konstrueret? El El er din altandør i god stand og ikke svækket af alder eller slid 2 El EJ er din altandør sikret eller forstærket mod indbrud? El El er din altandør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har bagtrappe Er din bagtrappedørs dorplade solidt konstrueret? El El Er din bagtrappedør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din bagtrappedør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din bagtrappedør forsynet med nokker i kanten af døren? El El 20

21 4. Låse JA NEJ Er dine låse på yderdor(e) max Sår gammel? Er lasecy/inderen pa din(e) yderdur(e) udskiftet indenfor de sidste Sår? Er der 2 låse på din(e) yderdor(e) med min. 40 cm afstand? Er dine lise på yderdor(e Forsikring & Pension registreret i klasse gu grøn, bla eller rød? Er dine låse blevet omkodet/udskifte da du flyttede ind eller sidenhen? Ved du, hvor alle nøgler til din(e) yderdør(e) er? Opbe varer du kun nøgler til din bolig på forsvarlig vis, dvs, fx ikke under måtten? 5. Hængsler og beslag JA NEJ Er der monteret sikkerhed5slutblik på din hoveddør? Er der monteret sikkerhedsslutblik pä din kælderdør? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din terrassedør? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din altandor? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din bagtrappedor? Er der monteret sikringsbeslag på vinduer? El El El 6. Lys JA NEJ Er der udendørs iys uden for din bolig? Er der bevægelse5aktiveret lys uden for din bolig? DE DE 21

22 7. Vinduet ruder og glas JA NEJ Hvis du har rude i din hoveddør: Er din hoveddør monteret med lamineret glas/sikringsglas? Hvis du har kælder: Er din kæ/derdor monteret med lamineret g/as/sikringsglas? Hvis du har altan i stue eller 1. sals plan: Er dit vindue og din altander monteret med lamineret g/as/sikringsglas? Hvis du har vinduer og altan i stue eller 1. sals plan: Har du Forsikring & P ension godkendt las på dit vndue og din altandor? 8. Skui værktøj og stiger JA NEJ Er dit skut redskabsrum, garage, carport forsvarligt af/åst? Er evt, stiger forsvarligt sikret eller af/ast? 22

23 jul med 11. Gode råd Nar man har forladt huset bor man altid havn lukket vinduer og list alle døre. Und/ad at efterlade værdifulde/tyvetækkelige genstande, fx P( mobiltelefon, kamera, smykker mv, synligt. Hvis boligen er sat til salg, bor man fjerne særligt tyvetækkeligt indbo. Hvis man ikke er hjemme, kan man lade naboen benyttes ens skraldespand, tomme ens post og benytte ens carport. Særligt i de udsatte perioder af iret og sommer man være særligt opmærksom pi sikringen. flest indbrud, bor Om sommeren bor man således ikke efterlade vinduer åbne for at fa frisk luft når man forlader boligen. Det er klogt at have faste rutinefl så man altid husker at lukke og låse. Nr man forlader boligen, bor man altid sikre, at døren er låst. Det kan ogsa være en god idé at lase yderdore, når man er hjemme. Få huset til at se beboet ud, selvom der ikke er nogen hjemme. 23

24 Nyttige hjemmesider og links: k Energistyrelsens hjemmeside med nyttige inks bla. til gældende Bygningsreglement. Forsikring & Pensions hjemmeside om sikring med gode rd og Iinks. Hjemmesiden er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Rad og Forsikring & Pension og giver gode praktiske rad om bla. sikring at din bolig. Politiets hjemmeside med nyttige oplysninger om bla. indbrudstal i dit lokalomrade mv. k Det Kriminaipræventive Rads hjemmeside om bla. kriminalitetsforebyggelse. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts hjemmeside med oplysninger, links, uddannelse/kurser, vejledninger/publikationer og radgivning om brand og sikring. NUSA tilbyder kurser og uddannelse inden for sikring og sikkerhed. Boligejer rummer en lang række artikler og guider inden for bolighandel og byggeri, der skal gøre det nemmere og sikrere for forbrugerne at handle bolig og bygge hus. 24

25 Egne notater: 25

26 26

27

28 Energistyrelsen Amaliegade København K

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD Se tyvens tricks 22 sider TYVERISIKRING AF DIT HJEM INDHOLD: Vi er ligeglade med tyven: Derfor ligger Danmark højt

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Hillerød kommune: ca. 45.620 indb. I alt ca. 560.819 indb.

Hillerød kommune: ca. 45.620 indb. I alt ca. 560.819 indb. Gentofte kommune: Furesø kommune: Lyngby-Taarbæk kommune: Rudersdal kommune: Fredensborg kommune: Helsingør kommune: Hørsholm kommune: Allerød kommune: Gribskov kommune: Hillerød kommune: Egedal kommune:

Læs mere

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg Aperio låsekasse valg 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Fagudtryk... 3 Oversigt over låsekasser/aperio læsere... 5 Fallelåse... 5 Riglelåse... 6 2 Baggrund Dette dokument benyttes som opslagsværk, men

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Vindue i lejlighed Type 1 2-fags vindue med 180 gr. sidevendebeslag. Vinduet kan vende, således at det udvendige glas kan pudses indefra.

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider tyveri Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk Tyverisikring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Undgå indbrug...

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal 23 1 th 29381373 Alle radiatorer 439 DTEK Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om vinteren skrivelse af 04.10.2011+ 20 gr. Er OK. Ved besigtigelse af lejlighed mellem Pihl

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vælg sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening soltions Vælg sikkerhed Mange tror, at de låse og nøgler der flgte med hset eller lejligheden er gode nok til at sikre de ejendele vi har. Det

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %.

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %. FIX An ASSA ABLOY Group Company 1 FIX AB I starten af 1920'erne udviklede en mand ved navn Walter Bengtsson en ny type paskvil og fik hans første patent af mange. I 1925 grundlagde han paskvil fabrikken

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere