é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen"

Transkript

1 é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

2 L)nsk Cc) L n ÏJi1yr is n Jkt: fndho/cit r ucldrbjchf f DB! 1Cr, nr! rxj 5ikrinjU kn!k Institut, ikrm;, Bl firs; 1.,dg.rvc,,rprif 2012 I/lus tro to,: Aki Mortinss,rr, r. /iibo ijrifik og d ogn

3 Indhold Forord. 4 Indledning 5 Omgivelserne 6 Adgangsforhold 7 Døre 9 Läse 12 Sikringsbeslag og hængsler 14 Vinduer og ruder 15 Lys 17 Skur, værktøj og stiger 18 Checkliste 19 Gode räd 23 / vejledningen vil vi benytte timeglassene som symbol på sikring, der kan for sinke, besværliggøre eller maske hindre et indbrud. Timeglassene symboliserer derfor også, hvor du som privat boligejer/lejer kan stjæle tyvens tid. Timeglas sene er placeret i illustrationen med den bedste sikr;ng. Brandsym bo/et i vejledninøen betyder at der er situationer hvor gode råd om indbrudssikrng at en bolig kolliderer med Bygningsreglemenret og brandmyn dighedernes krav til redning og flugtveje Idisse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 3

4 kurven Forord Som et af den forrige regerings initiativer præsenteredes i 2010 indbrudspak ken Indbrud i private hjem skal knækkes med en række initiativer til en styrket indsats mod indbrud i private hjem. Indbrudspakken blev lanceret efter flere år med en markant stigning af indbrud i private hjem. Næsten hver 3. dansker har på et tidspunkt oplevet enten indbrud eller forsøg på indbrud i deres hjem. Internationale undersøgelser visec at antallet af indbrud i private boliger i Danmark ligger højt i forhold til andre lande, og at danskernes egen sikring af deres boliger for at forebygge indbrud er dårligere, end i de lande vi normalt sammenligner os med. Et af indbrudspakkens initiativer er en vejledning til boligejere og lejere af boliger om tekniske og bygningsmæssige tiltag i boligen, der kan bidrage til at forebygge indbrudskriminalitet. Vejledningen skal give et letforståeligt billede a hvad man med enkle midler kan gøre for at sikre boligen mod indbrud. De fleste indbrud i private boliger skec når det er muligt uforstyrret at brække vinduer døre m. v op, dvs, om dagen, når beboerne er på arbejde eller i ferier m. v Derfor er tyvenes største fjender tid og støj. Jo større risiko for at blive opdaget, jo længere tid det tager at bryde ind i bygningen, og jo mere det støjefl des mindre er sandsynligheden for indbrud. Du kan simpelthen gøre det så besvær ligt for tyvene, at de opgiver at bryde ind i dit hjem. Denne vejledning giver dig under mottoet Stjæl tyvens tid en række råd om, hvordan du ved simple midler kan sikre dig bedre mod indbrud. Det er en god ide, inden du begynder at lave ændringer af sikringsniveauet af din bolig, at kontakte dit forsikringsselskab for at høre deres anbefalinger eller eventuelle krav Energistyrelsen April2012 4

5 1. Indledning Denne vejledning giver en række râd og anvisninger pä, hvordan man som privat bolig ejer eller lejer kan sikre sig bedre mod indbrud. Midlerne er enkle og tager afsæt en malsætning om at sikre, at tyven bliver forsinket mest muligt i at komme til og ind i din bolig, ligesom det skal være vanskeligt for tyven at komme væk fra boligen igen. Derved er det mere sandsynligt, at tyven vælger netop din bolig fra. 5

6 2. Omgivelserne, herunder hegn, hæk og beplantning Det ei generelt en god ide, at naboer og forbipasserende kan se, hvad der foregar pa din grund og ved din bolig. Gode oversigtsforhold kan gøre det mindre attraktivt for indbrudstyve at vælge netop din bolig til et indbrud. Træer, buske og anden beplantning, som står tæt på boligen, og som eksempelvis dækker et kældervindue, bør fældes eller beskæres kraftigt, s de ikke skjuler indbruds tyvens ærinde. Hvis beplantning tæt pa boligen bestar at seje, stride eller stikkende planter vil dette dog også kunne bidrage til at tyven vælger din bolig fra. Soje, str/di ol/i r tikkondo plan tor og busko kan være mod til at bi gra nso adgan gin til din bolig. Man skal saledes overveje, om det kan fa tyven til at fravælge boligen, at naboer og forbipasserende kan overskue, hvad der foregar ved din bolig. 6

7 3. Adgangsforhold Afsidesliggende huse og huse, der ikke kan ses fra naboer og vej, giver tyven mulighed for i ro og mag at skaffe sig adgang og nem flugtvej. Bevoksning eller hegn tæt pa huset kan ogsa bruges som skjul. Det er nemmest for tyven, hvis han kan køre direkte op til boligen. Huse med afsides eller ensom beliggenhed er særlig i risiko for indbrud. Bolig tæt pa indkøbscentre eller bus- og togstationer har en forøget risiko for indbrud, fordi det er nemt for tyven at komme til og fra boligen. En (yv vu,dr(r badp,idçjangsforho/d og tlugtvo,. Hvis omgivelserne omkring en bolig er støjende, fx midt i byen eller ved en befærdet vej, er det ikke sikkert, at naboer eller andre hører, hvis der bliver begaet et indbrud fx ved at smadre en rude. Tyve vælger derfor ofte at bega indbrud i boliger med afsides belggenhed og/eller stødende omgivelser. 7

8 Boliger med let adgang for en tyv er feks.: Boliger med tæt bevoksning omkring boligen Boliger med døre eller vinduer på klem eller med ringe aflåsning Boliger med dårlig mekanisk sikring, fx gamle låse og/eller svage døre Boliger med støjende omgivelser Boliger med afsides beliggenhed E Tæt hæk/busk,jds giver tyven,ubdsro. beskæet hj k/busk,ids gø, det svært for tyven dt ti vb/dsro. Herudover er der følgende forhold, som en tyv finder attraktive ved boliger: Ingen beboere hjemme Ingen stor hund Gode flugtmuligheder Ingen eller langt til naboer Fyldt postkasse og/eller tom skraldespand/container og/eller uslaet græsplæne Tegn p tyvetækkeligt indbo, fx dyr kunst computec smykker etc. Stillads pa bygningen fx ved ombygning/renovering Tom emballage fra nye ting fx fladskærrns-tv 8

9 4. Døre Man bør sikre sig, at døre og vinduer er god og solid stand. Dvs at de ikke uden videre kan brydes op. Døren mà saledes ikke være radden eller pä anden mdde kraftigt svækket. Alle yderdøre bør være solide og forsynet med gode og sikre lase. Ingen yderdør bør være ringere sikret end andre yderdøre tyven leder efter det svageste led at bryde ind. Yderdøre omfatter bade hoveddøre, kælderdøre, terrassedøre, havedøre, køkkendøre og bagtrappedøre. Mange indbrud sker via døre. Det er derenes og lasens konstruktion og styrke, der er afgørende for sikringen. Hvis døren skal være sikkefl bør riglens fremspring være min. 20 mm. Pa du rb/ikke r ses rig/en over og faf/en nedmsl R/IJh ns fremspring er den vundwtte bevegefa, nar mon Iaer døren. Et sikkerhedssiutblik modvirker, at karmen flækker, hvis døren brydes op. Sikkerheds slutblikket bør fastgøres med skratstillede skruer nd i karmen. Det bedste resultat fas ved at forbore inden skruerne skrues i. I I Det er en sæ,deles god de dt montere et okkerhedsslutb/ik i derkirmen for at IC)! sts! ke /acraigienc/fa1ier iridgr I) 9

10 i - 2 Slutblikket bør være monteret med skråtstillede skruer, fordi det ved korrekt monte ring øger styrken ved spark/tryk mod døren væsentligt, dvs, gør døren betydeligt mere modstandsdygtig mod spark/tryk og opbrud. 2 ca. 40 cm i ±; (1.. Indbrudssikrinrjen øges væsentligt ved montering at lise pt dnn n monteret med ca. 40cm tbstind Eksisterende yderdøre kan sikres pa forskellig vis med specielle beslag og forstærknin ger. En god dør skal være solid og slutte tæ til karmen. Karmen bør være ordentligt fastgjort til murværket. Hvis en dør ikke er solid, kan man forstærke døren ved at sætte en stalplade eller en krydsfinerplade fast pa dørens inderside. Nye yderdøre kan bestilles ekstra sikker kvalitet med bl.a. indvendige stalforstærkninger. Hoveddøren er ofte det første tyven ser, og derfor har en godt sikret hoveddør stor værdi, idet hoveddøren sgnalerer sikringsniveauet for resten at boligen. Alle yderdøre bør have 2 lase, som sidder med min. 40 cm afstand. Den ene at lasene bør være en sikkerhedslas, øer kun kan abnes med nøgle fra begge sider. Dette vil gøre det svært for en tyv at komme ud gennem døren. C Nokkei idrn. b.irjk.int tæt ved øverste no r en Ond U pri5i)i/h57 s;kin idosnirsi dr net der vanskeligt at br-r kk (Ian op.., om,iokkr undr h,n(nkt iq beslag. hanm I rek. int 8emærk at der umiddelbart ikke kan foretages ændringer i en branddor ved fx isætning at fly lås mv uden at forringe dørens brandmodstandsevne og dermed dørens klassifikation, dvs, gældende myndighedskrav I disse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 10

11 Yderdere bar have 2 Iâse placeret med min. 40cm afstand. Dt gør tyvens arbp/de mere besværligt. Ii lilli I1II II lciras,i dur. tàs ps 0-s,assud r. Terrassedøre i stueetager er ofte anvendt som adgangsvej for indbrudstyve, fordi døre ofte er beliggende pa bagsiden af bygningen, hvor tyven kan aibejde skjult. Ofte er lasene her ganske simple og dertor lette at bryde op. Ofte knuses dørens rude af glas eller termorude, hvorefter dørgreb, nøgle eller vrider indenfor kan betjenes og giver adgang. Nyere terrassedøre kan være monteret med 3-punktslase, dvs. 3 ugler Hvis de 3 rigler har mindst 20 mm fremsprng kan det være en udmærket sikring. Terrassedare, kælderdøre og køkkendøre bør have sikringsglas ejler termoruder med sikringsglas og være forsynet med lase der kan läses med nøgle fra begge sider. Alternativt kan disse døre være uden glas og solide. Der fas F&P godkendte Use i smalle profiler til terrassedøre med smalle rammer. Selve lasekassen bør være godkendt og kun med aflsnng pà den indvendige side. Udven digt pa terrassedøre anbefales kun monteret greb. Se nærmere under ww.fpdkring.dk 11

12 hvor khissn 5. Låse Den vigtigste sikring af boligens yderdøre er én gerne flere gode lase. To låse er bedre end én og gør arbejdet dobbelt sä besværligt for tyven. Derfor er det altid en god idé at supplere hovedlasen med endnu en las. Suppieringslasen bør monteres min. 40 cm fra hovedlasen. Sikre lase er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Det er en god idé at montere en lås, der kan lases med nøgle fra begge sider. Hvis tyven er kom met ind gennem et vindue, far tyven svært ved at komme ud af huset igen med store genstande som f.eks. et ty. Det er en god ide at fa lasen undersøgt og skiftet ud, hvis der er tegn pa slitage. Skift helst til en las med borebeskyttelse i cylinderhus og tromle og med høj dirke- og kopie ringssikkerhed. Hvis den gamle lås er dørens eneste las, bør du udover en udskiftning supplere med en ekstra las. Låse fas i forskellige sikkerhedsniveauer. Det er bade selve låsen og dens montering i døren der afgør, hvor sikker den er. Lase, der er ældre end 10 ar, eller viser tegn pa slid, bør skiftes. Det anbefales dog at udskifte lasecylinderen Ca. hvert 5 ar for at sikre fuld funktionsdygtighed og ndbrudssikring. c;od niigk sikki rhed opns v(d tt,invind forsikring & l nn ion nqistnnd, fase bl,) el lui rod kopi ring if noijli r kun kan udb os if n l,)st sm( b mod ft mio syg Is if dokument. is n. Det er ogsa vigtigt at vide, hvem der har nøgler til din bolig. Ekstranøgler bor opbevares sikkert og aldrig under matten eller lign, steder. Det kan være en god idé at opbevare en ekstranøgle hos en god nabo, som normalt er hjemme, hvis du skulle glemme nøg len. Naboen mä huske at opbevare din nøgle forsvarligt og ikke skrive din adresse eller efternavn pa nøglen. Det er en meget god idé at fa lasene omkodet eller udskiftet, nar du far ny bolig, eller hvis du mister dine nøgler. Du bor bestemt ikke på nøglen skrive adressen, hvor den hører til. Du kan i stedet skrive fx moster. For at lasene fungerer bedst muligt, slides mindst muligt og sikres en lang levetid, bor de smøres ca. en gang hvert halve ar. Selve cylinderen bor smøres med særlig lasespray. Se i øvrigt laseproducentens vediigeholdelses ejledning. 12

13 I Mange boliger er, dag fonynit med gamle Lise, hvor man bruger nogler der ikke lever op til nutidens sikkerhedskrav. Det grrr det nemt for indbrudstyve at komme ind. lai evt med din lasr smed om hvilke hue og negler; der er de rigtige at bruge. Brug ikke almindelig smøreolie, grafit eller lign. Lasespray mindsker slitage, binder ikke støv og snavs, er frostsikker og fugtfortrængende og dermed korrosionsbeskyttende. Lasenes faller og rigler smøres med lasefedt. Bade lasefallen og beslaget dørkarmen bør holdes rene og fri for maling. Udendørs ase kan evt, smøres oftere i vinterperioden. Fryser en las fast, kan den tøs op ved brug at isopropylalkohol. Ved indflytning i en tidligere beboet bolig bør man altid fa lasecylinderen omstillet til nye nøgler. forbindelse med ombygning, renovering eller tilbygning, hvor der kan være behov for at udlevere/udlane nøgler til fx handværkere, bør man kun udlevere kopieringssrkrede nøgler. Samtidig bør man sikre sig, at de udleverede nøgler leveres tilbage. Ikke mindst at hensyn til forsikringsdækningen. Lui cylrridr h i mon trri ili di s, at 0 ikke opstir er ylinderfrt mspring pr mere ind) mm. Vær opmærksom pa, at der i en bolig skal være redningsabningør i form af et vindue, en dur eller en lem for at overholde myndighedskrav ti] flugtveje og redning i forbindelse med brand. En redningsabning skal kunne åbnes inde fra uden brug af nogle eller særligt værktøj, I disse tilfælde anbefales det at suge nærmere radgivning 13

14 6. Sikringsbeslag og hængsler Der findes forskellige gode sikringsbeslag pa markedet, som kan forstærke sikringen og dermed gøre det meget vanskeligere for tyven at bryde ind. Sikringsbeslag findes bade til vinduer og døre. Sikringsbeslag er meget effektive i sikringen mod indbrud, fordi de forsinker tyvens arbejde ved at gøre det besværligt, og samtidig er sikringsbeslag ofte ganske enkle at montere og prisbillige. De fleste sikringsbeslag til vinduer kan monteres pa side- og tophængte vinduer, som tbner udad. Beslaget monteres med de medfølgende skruer, og derefter er beslaget klar til brug. Ofte fär man en mærkat med ved køb af sikringsbeslag, som man kan sætte indvendigt p ruden, sâledes at den kan ses udefra, of dermed markerer, at der her er monteret et sikringsbeslag, og at det derfor er besværligt at bryde ind. Man kan desuden fastgøre hængsler med envejsskruer, sa de bliver mere besværlige at afmontere. () NokkHr i doron hjkent Er n 70(109 /)ribllhiq sikrinrj.ddsning, dr r gør dot virnke Ii Jr it br. kk d ø ri op. Nokker er særlige sikringsbeslag der kan forstærke døren mod opbrud. Ved udvendige hængsler kan tappen i hængslet skæres over med fx en nedstryger og døren abnes i den modsatte side. or at forhindre dette, kan man sætte stàltappe i dørens bagkant og ind i et hul i karmen, et par sakaldte nokker. Nokker monteres i hængselsiden af døren, sä døren ikke kan abnes, selv om hængslerne ødelægges. Nokker bor altid mon teres. Se illustraton af nokker pa side

15 7. Vinduer og ruder Vinduer er en af tyvens mest benyttede adgangsveje. Selve glasset eller ruden er normalt ikke sikret, men du kan udskifte til sikringsglas, eller bede om termoruder med sikringsglas, nr du bestiller nye vinduer. Der bør ikke være store,ibninger mellem vinduesrammer. Er der fx for meget luft mellem vindue og karm, er det meget lettere for tyven at fa fx et koben ind, og dermed bryde vinduet op. II Sikringsbeslag som betjenes med 2 hænder. Moderne termoruder er tykkere end gammeldags enkeltglas. Man kan sikre moderne termoruder mod at blive pillet ud udefra ved at klæbe ruden fast falsen med fugemasse eller lignende, si den kun kan skæres fri indefra. Selve vinduerne kan sikres med beslag og vindueslse. Selve vinduernes rammer kan sikres mod indbrud med sikrings beslag og vindueslase. IbIii I Jil II a Vinduer oij.sp(co /r den her sikres, sa de ikke km,bne selvom gloiit knuses. ikrinqsg/,i.s forhindrer d ruden knuses. Hvis en rude er knust, bør den skiftes hurtigst muligt, bade af hensyn til vand- og fugtskader, men ogsa af hensyn til tyverisikringen af boligen. Hvis udskiftning af ruden tager tid, bør vinduet mdlertidgt afdækkes med en plade, der taler vand. Hvis der er risiko for indbrud, bør pladen skrues fast indefra. 15

16 Nar almindeligt glas belastes over glassets brudstyrke, revner det skarpe glas-spyd, som kan give skæreskader. Vinduer, som en tyv nemt kan benytte, bør pamonteres et eller flere solide beslag, som kan fastholde vinduet, nar det er lukket. Vinduer i stueeta ger bør endvidere forsynes med läs, sà vinduet ikke kan abnes, hvis ruden knuses, eller vinduet brækkes op. Mange indbrud i ældre villaer begàs via kældervinduer pa husets bagside..1 Kælderdø, uden sikring i glæ. Kælderdor med s,kringsglas. Solid kælderdor uden gl,mrude tt,jlternativ til sikringsglas. Det er kun særlige laminerede glas, der kan benævnes som sikringsglas. Glas klassificeres bla. i en sikringsklasse mod indbrud. Nai der stilles krav til sikrings klasse og sikringsniveau, kræves der altid lamineret glas. Dog kan de enkelte glas i laminatet i enkelte tilfælde desuden være hærdet. Hærdet glas alene er derimod ikke en tilstrækkelig sikring mod indbrud. Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Dvs, glasset bør klæbes fast i falsen, sa bade dets eget som karm-/rammens sikringsegenskaber forbedres. For at opfylde dette bør monteringsanvisningerne være tilpasset det angivne sikringskrav, da placeringen af den laminerede glasskive afhænger at, om vinduet har udvendig eller indvendig glasliste. Det anbefales at tale med en glarmester om dette. En anden meget effektiv tyverisikring er et solidt fastgjort gitter monteret pa indersiden gerne med jernstænger med en diameter pa minimum 10 mm og en maskevidde pa max. 150 x 150 mm. Gitre bør kun opsættes i udhuse, pulterrum eller kælderrum, der ikke er redningsabninger Se nærmere pa Forsikring- og Pensions hjemmeside Bemærk, at fx gitter og vinduesbeslag i redningsàbninger ikke ma hindre en flugtvej el/er brandvæsenets muligheder for redning af personer og efterføl gende rogud/uftning i forbindelse med brand. / disse tilfælde anbefales det at søge nærmere radgivning. 16

17 og musik signalere, at der er nogen hjemme og dermed jage tyven væk. Det kan især at tyvene er meget aktive. være en god de med lys og musik ved juletid og i sommerferien, hvor erfaringen viser, der er nogen hjemme, eller at man kun er ganske kort tid væk. Pa samme made kan lys veret at bevægelsessensor. Lys rundt om huset kan ogsa sende et signal til en tyv om, at Det er en god ide i forhold til tyverisikringen at installere lys rundt om huset, gerne akti at bryde ind. i forhold til indbrudssikring. Hvis der ikke er gade eller vejbelysning, bør man drøfte Mørket kan skjule nn person, der forsøger Lys kan synliggure en person, der forsøger at bryde ind. 17 haver med tæt buskads og/eller tæt hegn omkring. Udendørs belysning har typisk størst sikringsværdi ved baggdrde, bagsiden af huse og i Udendørs belysning bevirker, at tyven er synlig og dermed ikke sa nemt kan gemme sig. dette med kommunen. Det er ogs, en god ide, hvis der er gade eller -vejbelysning, at den er tændt om natten 8. Lys

18 solid hængelas. 18 in tyv ikke har let adgang til fx v,i rknij og I LJ fl fx 9. Skur, værktøj og stiger som fx envejsskruer. Du kan ogsa bruge særlige lasebeslag - fastgøres med gennemgaende bolte eller kraftige skruei der ikke kan fjernes udefra Det er en god de at sikre skure, udhuse, redskabsrum, garager og carporte grundigt, for en tyv at bryde ind. saledes at en tyv ikke har let adgang til fx værktøj og stiger. lasebøjlen er sikret i beslaget. Et sadant beslag gør det vanskeligt og tidskrævende registreret läs. Valget af las afgøres ud fra værdien at det, du ønsker at aflase. Redskabsskure, udhuse og garager kan typisk aflàses med en Forsikring & Pension bør sikres med solide läse. Hvis det er en solid las, bør beslagene til lasen Jo større værdi, jo bedre og kraftigere làs. Døre i skure, udhuse og garager bør opbevares i aflaste rum eller være fastlast ved hjælp at en kraftig kæde med en Der er en rjod ide at sikre skur sak de s at stigei Stiger bør ikke hænge uatlast pa vægge i abne carporte, garager eller baggarde. Stiger,t,. Airild,t over bur fastgoris, itt ktivr s,i le ikke kan et beslag, hvor RE dakabskuro, udhua iej q,er,iilpr kan,flàsos typisk mod er; forsikring & Pr nion ri gistn( rr t las. stigi flyttes og.nv; nil, som op til vindu r eller ilt md; ru. indbrud Man i t. gi byggu i ski r genn, m,i)t;ndu ri (ujn1;in;! ska) tuim!ta s

19 lav 10. Checkliste din egen sikringsvurdering af din bolig 1. Omgivelserne, herunder hegn, hæk og beplantning JA NEJ Har du højt hegn, høj hæk eller mur omkring din bolig? Er det besværligt for en tyv at komme ind i din have? Er det besværligt for en tyv at komme ind i dele af din have? Er dit buskads og hæk beskiret/klippet ned sa en tyv er synlig? Er det besværligt for en tyv at komme til din kælderdør? 2. Adgangsforhold JA NEJ Bor du meget tæt pà nærmeste nabo? Har du en togstationlbusstoppested mere end 700 m fra din bolig? Bor du mere end 700 m fra et indkebscenter? Er der ofte nogen hjemme i din bolig i hverdagene kl ? 19

20 3. Døre JA NEJ Er din hoveddørs dørplade solidt konstrueret? Er din hoveddør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din hoveddør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din hoveddør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har kælder Er din kælderdørs dørplade solidt konstrueret? El El Er din kælderdor i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din kælderdør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din kælderdør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har terrasse Er din terrassedørs dørplade solidt konstrueret? El El Er din terrassedør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din terrassedør sikret eller forstærket mod indbrud? EJ El Er din terrassedør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har altan Er din altandør placeret i stue eller - 1. sals niveau? El El Hvis ja til forrige spørgsmil: er din altandørs dørplade solidt konstrueret? El El er din altandør i god stand og ikke svækket af alder eller slid 2 El EJ er din altandør sikret eller forstærket mod indbrud? El El er din altandør forsynet med nokker i kanten af døren? El El Hvis du har bagtrappe Er din bagtrappedørs dorplade solidt konstrueret? El El Er din bagtrappedør i god stand og ikke svækket af alder eller slid? El El Er din bagtrappedør sikret eller forstærket mod indbrud? El El Er din bagtrappedør forsynet med nokker i kanten af døren? El El 20

21 4. Låse JA NEJ Er dine låse på yderdor(e) max Sår gammel? Er lasecy/inderen pa din(e) yderdur(e) udskiftet indenfor de sidste Sår? Er der 2 låse på din(e) yderdor(e) med min. 40 cm afstand? Er dine lise på yderdor(e Forsikring & Pension registreret i klasse gu grøn, bla eller rød? Er dine låse blevet omkodet/udskifte da du flyttede ind eller sidenhen? Ved du, hvor alle nøgler til din(e) yderdør(e) er? Opbe varer du kun nøgler til din bolig på forsvarlig vis, dvs, fx ikke under måtten? 5. Hængsler og beslag JA NEJ Er der monteret sikkerhed5slutblik på din hoveddør? Er der monteret sikkerhedsslutblik pä din kælderdør? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din terrassedør? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din altandor? Er der monteret sikkerhedsslutblik på din bagtrappedor? Er der monteret sikringsbeslag på vinduer? El El El 6. Lys JA NEJ Er der udendørs iys uden for din bolig? Er der bevægelse5aktiveret lys uden for din bolig? DE DE 21

22 7. Vinduet ruder og glas JA NEJ Hvis du har rude i din hoveddør: Er din hoveddør monteret med lamineret glas/sikringsglas? Hvis du har kælder: Er din kæ/derdor monteret med lamineret g/as/sikringsglas? Hvis du har altan i stue eller 1. sals plan: Er dit vindue og din altander monteret med lamineret g/as/sikringsglas? Hvis du har vinduer og altan i stue eller 1. sals plan: Har du Forsikring & P ension godkendt las på dit vndue og din altandor? 8. Skui værktøj og stiger JA NEJ Er dit skut redskabsrum, garage, carport forsvarligt af/åst? Er evt, stiger forsvarligt sikret eller af/ast? 22

23 jul med 11. Gode råd Nar man har forladt huset bor man altid havn lukket vinduer og list alle døre. Und/ad at efterlade værdifulde/tyvetækkelige genstande, fx P( mobiltelefon, kamera, smykker mv, synligt. Hvis boligen er sat til salg, bor man fjerne særligt tyvetækkeligt indbo. Hvis man ikke er hjemme, kan man lade naboen benyttes ens skraldespand, tomme ens post og benytte ens carport. Særligt i de udsatte perioder af iret og sommer man være særligt opmærksom pi sikringen. flest indbrud, bor Om sommeren bor man således ikke efterlade vinduer åbne for at fa frisk luft når man forlader boligen. Det er klogt at have faste rutinefl så man altid husker at lukke og låse. Nr man forlader boligen, bor man altid sikre, at døren er låst. Det kan ogsa være en god idé at lase yderdore, når man er hjemme. Få huset til at se beboet ud, selvom der ikke er nogen hjemme. 23

24 Nyttige hjemmesider og links: k Energistyrelsens hjemmeside med nyttige inks bla. til gældende Bygningsreglement. Forsikring & Pensions hjemmeside om sikring med gode rd og Iinks. Hjemmesiden er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Rad og Forsikring & Pension og giver gode praktiske rad om bla. sikring at din bolig. Politiets hjemmeside med nyttige oplysninger om bla. indbrudstal i dit lokalomrade mv. k Det Kriminaipræventive Rads hjemmeside om bla. kriminalitetsforebyggelse. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts hjemmeside med oplysninger, links, uddannelse/kurser, vejledninger/publikationer og radgivning om brand og sikring. NUSA tilbyder kurser og uddannelse inden for sikring og sikkerhed. Boligejer rummer en lang række artikler og guider inden for bolighandel og byggeri, der skal gøre det nemmere og sikrere for forbrugerne at handle bolig og bygge hus. 24

25 Egne notater: 25

26 26

27

28 Energistyrelsen Amaliegade København K

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider tyveri Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk Tyverisikring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Undgå indbrug...

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen 3 2012 luner i tegnebogen pengenyt Så er skattereformen vedtaget... Hvad får jeg ud af det? Prøv at spørge det værste, der kan ske, er, at du får et høfligt nej Hov, der røg børnechecken eller gjorde den?

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere