Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole"

Transkript

1 SKOLEKONTRAKT

2 Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er bekendt med forud for skolestart. Har I spørgsmål hertil er I meget velkommen til at ringe. Vores mål med kontrakten er at skabe tydelighed og tryghed om grundlæggende forhold i forbindelse med et efterskoleår på Mellerup Efterskole. Kontrakten skal underskrives og returneres til efterskolen senest 10. april OPTAGELSE Forud for skolestart opkræver efterskolen et gebyr på kr. Betaling af gebyret er også familiens tilkendegivelse af, at man ønsker en plads på Mellerup Efterskole. Gebyret betaler bl.a. opvisningstøj, højskolesangbog, earplugs, årgangsfoto og indspilning af års- CD. Der kommer ikke yderligere udgifter i løbet af året. Tilmeldingsgebyret indsættes på skolens konto i Sparekassen Kronjylland inden 1. oktober året før skolestart: Reg. nr Kontonr Elevnavn skal fremgå tydeligt af indbetalingen. Når optagelsesgebyr er betalt, er eleven sikret en plads på elevholdet En aftale om et efterskoleophold indgås sædvanligvis for et helt skoleår. Det sker dog, at elever optages efter skoleårets start, hvis en elev f.eks. foretager et skoleskift. I så fald skal optagelsesgebyret indbetales senest 8 dage efter at skolekontrakten er underskrevet. Skolen tilbagebetaler ikke gebyret, selvom en elev fortryder sin optagelse. SKOLEPENGE Prisen for et efterskoleophold på Mellerup Efterskole i er kr. pr. uge i 42 uger. Herfra skal trækkes et eventuelt statstilskud. Statstilskuddet beregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole. Sammen med denne kontrakt fremsendes skema til ansøgning om statsstøtte. Ansøgningsskemaet skal returneres til skolen sammen med kontrakten. Skolepengene betales en måned forud og opkræves over 10 rater. I modtager et indbetalingskort, som vi beder jer tilmelde betalingsservice. Side 2 af 8

3 INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE Ud over statstilskuddet er der mulighed for at søge individuel supplerende elevstøtte. Tildeling af støtten er baseret på en konkret og individuel vurdering ud fra følgende kriterier: Familiens sociale situation, der kan være præget af sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende. Familiens økonomiske situation, der kan handle om, at familien er kommet i klemme pga. en betydelig indtægtsnedgang eller uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne. Søskenderabat, hvor flere børn i familien tager på efterskole det samme år. Andre forhold Familier der ønsker at komme i betragtning til supplerende støtte skal indsende dokumentation, der kan understøtte ovenstående kriterier. Dette skal ske i forbindelse med optagelse. Skolens forstander laver et individuelt skøn med afsæt i ovenstående kriterier og tildeler typisk støtten i intervallet mellem kr. pr. uge. Intervallet sikrer, at flest mulige familier får gavn af den supplerende støtte. Der kan i helt ekstraordinære tilfælde tildeles mere end 300 kr. pr. uge. Søskenderabat er kr. 150 pr. uge. / pr. barn Ansøgning om individuel supplerende støtte sker ved at sende en mail med begrundelse og nødvendig dokumentation til Ansøgningsfristen er 1. maj Herefter fordeles midlerne og skolen giver svar senest 1. juni. LOMMEPENGE Et efterskoleår kræver ikke flere lommepenge, end hvad unge mennesker plejer at bruge. Det er vores erfaring, at behov og forbrug er meget forskelligt fra elev til elev. Elevholdet beslutter fra år til år forskellige aktiviteter og/eller køb, som vi somme tider hjælper med at organisere ex. indkøb af en hættetrøje med årgangens eget logo, årgangens blå-bog og tilsvarende. Det er noget eleverne selv betaler. Der etableres en elevorganiseret kiosk med slik og sodavand. Et eventuelt overskud benytter eleverne ofte til medfinansiering af årgangens blå bog. For at bakke op om den elevorganiserede kiosk tillader vi ikke enkelt elevers salg af sodavand, nudler o.s.v. I elevkiosken betales der både kontant og med mobilepay. Skolen rejser hvert år til udlandet. Rejsen er inkluderet i skolepengene. Det betyder, at skolen betaler alle udgifter til transport, mad og fælles aktiviteter. Nogle frokostmåltider betaler eleverne med madpenge, som skolen giver til eleverne. På rejsen kan eleverne få brug for lommepenge til slik og sodavand, cafébesøg, shopping og lignende. Der tages hvert år et skolefoto composite med alle elever. Det er inkluderet i skolepengene. Side 3 af 8

4 SOLOUNDERVISNING En del af vores elever har før de kom til Mellerup Efterskole modtaget undervisning i den kommunale musikskole eller tilsvarende. Vi tilbyder derfor, at stille skolens rammer til rådighed for at eleverne kan fortsætte deres soloundervisning. Det sker på musikskolelignende vilkår og betales særskilt. Soloundervisningen varetages af eksterne undervisere med en solid musikfaglig baggrund. Skolen kan ikke garantere, at vi kan finde en lærer til alle instrumenter, men i de fleste tilfælde kan det lade sig gøre. Undervisningen ligger i perioden fra oktober til april. Der betales for i alt 15 lektioner af 25 minutter. Prisen er kr., som betales over to rater (november og februar) sammen med skolepengene. Vedlagt denne skolekontrakt er ansøgning om soloundervisning, der skal indsendes til skolen sammen med denne kontrakt senest 10. april. Fortryder eleven sin tilmelding til soloundervisning betales pengene ikke tilbage, da skolen indgår en bindende kontrakt med eksterne undervisere for hele perioden. AFBRUDT OPHOLD Ind imellem hænder det, at en elev forlader skolen i løbet af skoleåret. Det kan der være mange forskellige årsager til. Afbrydes skoleåret i utide, vil det altid indebære en markant indgriben i elevens hverdag på et følsomt tidspunkt i hans eller hendes liv. Det er derfor vigtigt, at både skole og forældre har en god dialog med det fælles ønske at hjælpe eleven videre. Processen og dialogen mellem skole, elev og forældre frem mod en afbrydelse af opholdet uanset om den er varig eller midlertidig bør så vidt muligt foregå i fælles forståelse. Uanset hvem der tager initiativ til afbrydelsen og uanset årsagen hertil, er det vigtigt, at både skole, elev og forældre kender de juridiske og økonomiske vilkår i en sådan situation. På Mellerup Efterskole gælder det, at betaling af skolepenge ophører med udgangen af den uge i hvilken afbrydelsen er meddelt. Der opkræves et afbrydelsesgebyr på kr. uanset om opholdet afbrydes af skolen eller eleven/forældrene. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING ELLER OPHOLD PÅ SKOLEN En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage - eksempelvis for at tage på ferie med forældre - uden for skolens ferier. Ved en sådan midlertidig afbrydelse af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker I som forældre alligevel af tage jeres barn ud i nogle dage, vil I ud over den normale egenbetaling - skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til ca kr. pr. berørt kursusuge. Sygdom, lægebesøg og tilsvarende betragtes som lovligt fravær. Deltagelse i uddannelsesrelaterede arrangementer ligger også inden for, hvad der kan betragtes som lovligt fravær. Vi anbefaler, at i orienterer jer grundigt i skolens årskalender. Side 4 af 8

5 LÆGEBESØG Hvis jeres barn har brug for at blive tilset af en læge benytter vi det lokale lægehus i Randers eller lægevagten/skadestuen på Randers Sygehus. Vi tager os først af barnet og kontakter umiddelbart herefter jer forældre. I alvorlige situationer ledsager vi eleven til skadestuen. I mindre alvorlige situationer tager eleverne selv bussen ind til det lokale lægehus. PERSONOPLYSNINGER & BILLEDER Skolen registrerer og bruger oplysninger om eleverne ex. navn, adresse, cpr. nr., telefon, fravær, medicin og andre oplysninger, som er relevante i forhold til elevens trivsel og hverdag på skolen. Vi offentliggør også billeder og videooptagelser af eleverne i forbindelse med skolens aktiviteter. Skolen udleverer adresselister, der indeholder elevernes navn, adresse, telefonnummer og mailoplysninger til årgangens elever og forældre. Vi formidler også kontaktoplysninger til Elevforeningen til brug for indkaldelse til Gammel Elevdag. Såfremt I ønsker, at jeres barns oplysninger ikke skal fremgå af disse lister, skal I gøre skolen opmærksom på dette. BRUG AF INTERNETTET Hvis din datter/søn overtræder lovgivningen omkring copyright ved at hente musik, film mv, samt ved benyttelse af ulovlige hjemmesider, er sagsanlæg samt eventuel erstatningskrav elevens/forældrenes ansvar. Skolen forbeholder sig ret til at tjekke indholdet på elevens computer for ulovlige downloads. FOREBYGGELSE AF BRAND For at begrænse årsager til brand skal eleverne benytte skolens elevkøkken til at lave mindre måltider. Microovne, kaffemaskiner, toastere og lignende må ikke være på værelserne. Der må være enkelte fyrfadslys pr. elev på værelserne. De skal være i en glas eller keramisk stage, der ikke kan vælte. Vi opfordrer til at sengetøj er af bomuld og ikke letantændeligt satin/kunststof. Der må kun være en stikdåse pr. stikkontakt. Røgalarmer og lamper må ikke tildækkes. Skolen laver 2 brandøvelser årligt. ERSTATNING FOR SKADER I skal som forældre være indforståede med at erstatte de skader, som jeres barn eventuelt måtte forvolde på skolens eller andre elevers ejendom. Derfor anbefaler vi, at familien tegner en indboforsikring (familieforsikring). Forsætligt forvoldt skade (også kaldet hærværk) dækkes ikke af nogen forsikring. Side 5 af 8

6 UHELD/ULYKKER Som forældre skal i være indforstået med, at der altid er en vis risiko ved et år på efterskole. Uheld og ulykker kan vi ikke gardere os fuldstændigt imod, selvom personalet selvfølgelig gør sit bedste for at passe godt på eleverne og give ordentlig instruktion i forbindelse med skolens aktiviteter. Det kan være uheld i forbindelse med de fysiske aktiviteter, skolen tilbyder herunder spring, dans, sejlads, fodbold, ture, udlandsrejse m.v. Der kan også ske uheld i de øvrige fag, som skolen tilbyder og i forbindelse med de pligter eleverne deltager i, i køkkenet og rengøringen. I skal være indforståede med, at skolen lovligt transporterer eleverne i egne busser, hvor der også er lovlige ståpladser, og at eleverne kan blive transporteret lovligt i personalets biler, når det er praktisk. I skal også være indforståede med, at jeres datter/søn i fritiden selvstændigt, uden tilsyn, må: tage til byen tage i skoven cykle en tur bade i fjorden Skolen har tegnet en kombineret elevforsikring, der dækker visse personskader. Men vi anbefaler, at familien tegner en privat ulykkesforsikring. Særligt vedrørende sejlads Søfartsstyrelsen har, 27.maj 2011 bedt om, at der indhentes samtykkeerklæring fra forældre til elever på efterskoler med sejlads. Siden Præstøulykken er reglerne på området blevet skærpede, så tragiske ulykkers mulighed kan elimineres mest muligt. Derfor forpligter efterskolen sig til, at alle elever, der er ude at sejle, er blevet sat grundigt ind i reglerne for sejlads med travalje og hvordan godt sømandsskab skal udføres under sejladsen. I skal som forældre være klar over, at sejlads i skolens travalje (12-mands robåd med instruktør) er mere usikker end sejlads med andre erhvervsfartøjer, da der fx ingen redningsbåd medbringes. Efterskolen forpligter sig til, at alle sikkerhedsregler angående sejlads i travalje er overholdt og der bæres naturligvis redningsveste Når der sejles, er alle ombord ansvarlige for, at efterleve de regler og vejledninger, der gives under den grundige instruktion inden sejladsen. Kort sagt, så giver efterskolen garantien for, at instruktionen er givet til eleverne, at rammerne for sejladsen opfylder alle sikkerhedsmæssige krav, og at der er en kyndig underviser tilstede under sejladsen. Vi kan ikke garantere, at den enkelte elev følger instruktionerne, mens der sejles. Det er netop i det tilfælde, at hver enkelt elev selv oppebærer ansvaret for godt sømandskab og de sikkerhedsmæssige forhold, som de er instrueret i. Eks: Hvis instruktionen siger, at man ikke må stå op i båden under sejlads, er det ikke efterskolens ansvar, hvis en elev vælger at rejse sig op med fare eller uheld til følge, og derved ikke udøver godt sømandskab og heller ikke overholder de sikkerhedsmæssige forhold; det er alene elevens ansvar. Selvfølgelig vil en underviser ombord hurtigt bede eleven sætte sig og også fortælle, at det ikke er acceptabelt ikke at følge instruktionen for sejladsen. Side 6 af 8

7 HUSORDEN Når du vælger Mellerup Efterskole, melder du dig ind i et forpligtende fællesskab, og siger dermed ja til en samlet helhed. For at dette fællesskab kan fungere, har vi en række forventninger til dig: Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet, både i undervisningen og fællesskabet i øvrigt. Det betyder, at du kommer til tiden til undervisning, måltider, fællesarrangementer osv., hvor der er mødepligt, at du møder forberedt og bidrager positivt til undervisningen og samværet. Vi forventer at du er en god kammerat Det betyder, at du viser hensyn over for andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme. Vi forventer at du respekterer natteroen. Det betyder, at du er på dit eget værelse fra kl til kl Besøg på andre værelser må ske fra 7:45 til 22:00. Vi forventer, at du passer på skolens bygninger og inventar. Det betyder, at du omgås bygninger og inventar med respekt og benytter skolens faciliteter med omtanke. Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra personalet. Herudover skal du være indforstået med følgende: Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold. Ved tvivl, kan du blive testet. Rygning er ikke tilladt. Seksuelt samkvem er ikke tilladt. Side 7 af 8

8 MISLIGHOLDELSE OG BORTVISNING Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis jeres søn/datter overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Med jeres underskrift på skolekontrakten giver I jeres samtykke til, at I har læst og er indforstået med ovenstående. Dato: Underskrift elev: Underskrift forældre/værge: Underskrift forældre/værge: Side 8 af 8

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere