WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser"

Transkript

1 WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes af andre end arrangøren. Hvis en videreforhandler er part I aftalen, har han ansvar mod den rejsende på samme måde som arrangøren. 1.2 Oplysninger i arrangørens kataloger og brochurer er bindende for denne. En arrangør må dog ændre oplysninger i kataloger og brochurer, inden aftalen er indgået. Det må dog kun ske, hvis der er foretaget et udtrykkeligt forbehold i kataloget eller brochuren, og hvis den rejsende er blevet gjort tydeligt opmærksom på dette. 1.3 Arrangøren skal holde den rejsende underrettet om spørgsmål af betydning for den rejsende i forbindelse med rejsen. 1.4 En tilslutningsrejse eller et specialarrangement indgår kun i aftalen, hvis det er blevet solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet til en fælles pris, eller til separate priser, der er knyttet til hinanden. 1.5 Aftalen er bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og den rejsende indenfor aftalt tid har betalt et depositum ifølge arrangørens anvisninger. Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling. 2. Betaling af prisen for rejsen 2.1 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der fremgår af aftalen. 2.2 Arrangøren kan ikke kræve slutbetaling af rejsens pris tidligere end 60 dage før afrejsen, hvis intet andet er aftalt. 2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bekræftelsen kræve en første delbetaling (depositum). Depositum skal være rimeligt i forhold til rejsens pris og omstændighederne i øvrigt. 2.4 Hvis den rejsende ikke betaler rejsen pris i forhold til aftalen, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen og beholde depositum som erstatning, hvis det ikke er urimeligt. 2.5 Den prisaftale der indgås mellem den rejsende og arrangøren er baseret på de valutakurser og flybrændstofpriser, der er gældende ved bestilling af rejsen. Hvis den udenlandske valuta ændres sammenlignet med den danske, eller hvis flybrændstofprisen ændres, kan der foretages en prisjustering, der modsvarer denne ændring. Justering sker i forbindelse med at billetterne betales og udskrives. I forbindelse med, at den rejsende betaler depositum, godtager den rejsende disse aftalevilkår. 3. Den rejsendes ret til afbestilling af rejsen 3.1 Den rejsende har ret til at afbestille rejsen efter følgende retningslinjer. - Ved fastsættelse af rejsen pris, skal der i rejsens pris ikke være indregnet, hvad den rejsende har betalt for afbestillingsbeskyttelse.

2 - Afbestillingsgebyret er altid min. Kr. 200,- pr. rejsende Ved afbestilling tidligere end 30 dage før afrejse, skal den rejsende betale 5 % af rejsens pris Ved afbestilling senere end 30 dage, men tidligere end 14 dage før afrejsen, skal den rejsende betale 15 % af rejsens pris Ved afbestilling senere end 14 dage, men tidligere end 24 timer før afrejsen, skal den rejsende betale 50 % af rejsens pris Sker afbestilling indenfor 24 timer før afrejse, skal den rejsende betale hele rejsens pris For såkaldte bilpakkerejser (rejse med egen bil, færgetransport og indkvartering i værelse eller lejlighed) gælder, at den rejsende skal betale hele rejsens pris ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse. Ved afbestilling før, gælder punkt Rejsende der har betalt afbestillingsbeskyttelse, har ret til at afbestille rejsen efter følgende. - Ved fastsættelse af rejsens pris, skal det beløb den rejsende har betalt i afbestillingsbeskyttelse ikke indregnes i rejsens pris. - Ved afbestilling ifølge punkt 3.2 har den rejsende ikke ret til at kræve tilbage, hvad han har betalt for afbestillingsbeskyttelsen Hvis den rejsende har afbestillingsbeskyttelse, kan rejsen afbestilles, hvis det skyldes de tilfælde, der er angivet i punkterne uden andre udgifter end det ekspeditionsgebyr, der fremgår af arrangørens katalog eller brochure. Ekspeditionsgebyret må max. være 5 % af rejsens pris, dog max. Kr. 200, Afbestilling kan ske, hvis den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever, den rejsendes eller dennes ægtefælles/samlevers slægtninge i lige op- eller nedadgående led, eller søskende, eller personer med hvem, den rejsende fælles har bestilt rejsen, inden afrejsen men efter at aftalen er blevet bindende for den rejsende ifølge punkt 1.5, rammes af alvorlig sygdom, forværret sygdomstilfælde eller ulykkestilfælde, og denne hændelse er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen Afbestilling kan ske, hvis en anden hændelse rammer den rejsende efter at aftalen er blevet bindende ifølge punkt 1.5, og hvis hændelsen er af en så indgribende karakter for den rejsende, at det ikke er rimeligt at kræve, at den rejsende skal gennemføre rejsen. Den rejsende skal ikke kunne have forudset eller kende til hændelsen, da rejsen blev bestilt. En sådan indgribende hændelse kan f.eks. være brand i den rejsendes bolig Afbestilling kan ske, hvis en person med hvilken den rejsende fælles har bestilt rejsen, afbestiller sin rejse ud fra punkterne eller 3.2.3, og det er urimeligt, at den rejsende skal gennemføre sin rejse uden den anden persons selskab Rejsende der har aftale om fælles indkvartering med en anden rejsende/andre rejsende, som afbestiller rejsen ud fra punkterne skal tilbydes indkvartering af samme standard som aftalt, eller tilsvarende hotel/skib, i værelse/lejlighed som er størrelsesmæssigt tilpasset de tilbageværende rejsende uden ekstra omkostninger. Kan en sådan indkvartering ikke tilbydes, skal indkvartering ske ifølge den oprindelige aftale uden yderligere omkostninger for den rejsende Den rejsende skal afbestille rejsen så hurtigt som muligt efter at afbestillingsårsagen er opstået. Årsagen til afbestilling skal på behørig vis bekræftes med læge og/eller slægtskabsbevis. 3.3 Afbestilling skal foregå på den måde, som angivet i katalog, brochure eller i rejsedokumenterne.

3 3.4 Efter afbestilling skal det beløb som den rejsende har til gode ifølge ovenstående, tilbagebetales hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter afbestillingen. 4. Den rejsendes ret til at overdrage rejsen 4.1 Den rejsende kan overdrage rejsen til andre personer, der opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen. Sådanne vilkår kan f.eks. være, at transportfirmaet eller andre, som arrangøren har benyttet efter de gældende regler, skal godkende en ændring af den rejsende. Den rejsende skal i god tid inden afrejse underrette arrangøren eller videreforhandleren om overdragelsen. 4.2 Når rejsen er overdraget, er overdrageren og modtageren solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller videreforhandleren for, hvad der mangler at blive betalt for rejsen og for ekstra omkostninger, dog max. kr. 200,-, som kan opkræves på grund af overdragelsen. 5. Arrangørens ændringer inden afrejse, og indstilling af rejsen 5.1 Arrangøren har ret til at ændre aftalevilkårene. Arrangøren må kun ændre rejsen til den rejsendes ulempe, hvis det fremgår tydeligt af rejsen, at dette kan ske. 5.2 Den rejsendes ret il at ophæve rejsen Den rejsende kan ophæve rejsen, hvis arrangøren meddeler, at han ikke kan fuldføre hvad han har påtaget sig, og at aftalebruddet er af væsentlig betydning for den rejsende. Den rejsende kan også annullere rejsen, hvis vilkårene ændres væsentlig til hans ulempe. Hvis arrangøren vælger at bryde aftalen, eller hvis han vil ændre rejsevilkårene, skal han underrette den rejsende snarest og samtidig give besked om dennes ret til at annullere aftalen ifølge første stykke. Den rejsende skal i god tid meddele arrangøren eller videreforhandleren om han vil annullere rejsen. Gør han ikke det, mister han sin ret til at annullere rejsen. 5.3 Den rejsendes ret til en erstatningsrejse Annullerer den rejsende rejsen ifølge punkt 5.2 har han ret til en anden pakkerejse, der er af tilsvarende eller højere kvalitet, hvis arrangøren eller videreforhandleren kan tilbyde det. Hvis den rejsende godtager en dårligere erstatningsrejse, har han ret til at få udbetalt prisforskellen. Afstår den rejsende fra sin ret til en erstatningsreje, eller kan sådan en rejse ikke tilbydes, skal han hurtigst muligt have det retur han har betalt for rejsen. Bestemmelserne i første og andet stykke gælder også, hvis arrangøren indstiller rejsen, uden at den rejsende er skyld i det. 5.4 Den rejsendes ret til erstatning, arrangørens indstilling af rejsen I tilfælde som gælder i punkt 5.3, har den rejsende ret til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimeligt. Ret til erstatning på grund af arrangørens annullering af rejsen, kan ikke lade sig gøre, hvis arrangøren kan påvise 1. at antallet af tilmeldte til en rejse er mindre end oplyste minimum, og skriftlig meddelelse herom er skriftligt meddelt den rejsende senest 14 dage før afrejsen (ved rejser på en varighed af max 5 dage, skal den rejsende underrettes senest 10 dage før afrejsen) eller. at rejsen ikke kan gennemføres på grund af omstændigheder uden for arrangørens kontrol, og som ikke kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet. Skyldes det tredjemand, at rejsen er indstillet, er arrangøren fri for erstatningskrav ifølge stykke 2, dog kun hvis tredjemand som arrangøren har benyttet skulle være fritaget ifølge den bestemmelse. Det samme gælder, hvis årsagen kan henføres til nogen i et tidligere stadie.

4 5.5 Ændring af prisen Opstår der omkostningsforøgelser for arrangøren efter at rejsen ifølge 1.5 herover er blevet bindende for parterne, kan arrangøren forhøje prisen for rejsen med et beløb, der svarer til omkostningsstigningerne, hvis disse skyldes: 1. ændringer i transportomkostninger 2. ændringer i skatter, told eller afgifter for ydelser den indgår i rejsen, eller 3. ændringer i vekselkurser, der påvirker arrangørens omkostninger for rejsen. Prisen må hæves med et beløb, der modsvarer den rejsendes andel af den omkostningsstigning, som har ramt arrangøren for at kunne gennemføre rejsen, forudsat at denne omkostningsstigning er af en sådan art som angives under 1 3 herover i dette punkt. Hvis f.eks. en afgift ifølge punkt 2 herover stiger med 100 kr. for hver rejsende, må beløbet forhøjes med samme beløb. Hvis den rejsende kræver det, skal rejsearrangøren kunne redegøre for, hvordan prisforhøjningen er beregnet. Ret til prisforhøjelser ifølge 1 og 3 herover kan kun ske, hvis omkostningsstigningen overstiger 60 kr. Prisen må ikke forhøjes indenfor de sidste 20 dage før den aftale afrejsedag. Arrangøren skal så hurtigt som muligt underrette de rejsende om prisændringerne. Rejsens pris skal sænkes, hvis arrangørens omkostninger tidligere end 20 dage før den aftalte afrejsedag, af samme grund som angivet herover, falder. Ved en omkostningsbesparelse ifølge 1 og 3 herover, skal prisen sænkes, hvis omkostningsbesparelsen overstiger 60 kr. 5.6 Arrangørens og den rejsendes ret til at annullere aftalen ved uforudsete hændelser m.m. Både arrangøren og den rejsende har ret til at annullere rejsen, hvis der, efter at rejsen er blevet bindende for begge parter ifølge punkt 1.5 på eller i nærheden af rejsemålet indtræffer katastrofer, krigshandlinger, generalstrejker eller andre indgribende hændelser, der påvirker rejsens gennemførelse, eller forholdene på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres. For at vide om hændelsen er af en sådan alvorlig karakter, som angivet herover, skal sagkyndige danske eller internationale myndigheder spørges til råds. 6. Arrangørens ændringer efter afrejse, fejl og mangler 6.1 Udeblivende ydelser Hvis, efter afrejsen, en væsentlig del af de aftalte ydelser ikke kan tilbydes, skal arrangøren sørge for tilsvarende erstatningsarrangementer uden ekstra omkostninger for den rejsende. n et erstatningsarrangement ikke gennemføres, eller afviser den rejsende af godkendte årsager sådanne arrangementer, skal arrangøren, hvis det er rimeligt, uden ekstra omkostninger for den rejsende, sørge for tilsvarende transport tilbage til afrejsestedet, eller et andet sted, som den rejsende godkender. Medfører en ændring af rejsen ifølge første eller andet stykke en forringelse for den rejsende, er han berettiget til et prisfradrag og en erstatning..2 Andre fejl og mangler Ved andre fejl i de aftalte ydelser end dem, der er oplyst under 6.1, har den rejsende ret til et prisnedslag og erstatning, hvis fejlen ikke skyldes den rejsende. Den rejsende har ikke ret til erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes udefrakommende omstændigheder, som den ikke

5 kunne forudse, da rejseaftalen blev indgået, og hvis følger den heller ikke kunne have undgået eller gjort noget ved. Hvis fejlen skyldes en tredjemand som arrangøren har benyttet, er arrangøren fri for skadesansvar ifølge andet stykke, hvis den som han har benyttet også skulle være fritaget ifølge den bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes nogen anden i et tidligere led. Ved fejl der skyldes omstændigheder som beskrevet i andet eller tredje stykke, skal arrangøren straks give den rejsende den hjælp der er nødvendig. 6.3 Skadeserstatningens omfang Skadeerstatning ifølge disse vilkår omfatter foruden rent økonomiske tab også erstatning for person- og tingskader. Skader der omfattes af bestemmelserne i søfartsloven (1994:1009), luftfartsloven (1957:297), jernbaneloven (1985:192) eller loven (1985:193) om international jernbanetrafik erstattes ifølge de nævnte loves indhold, hvor skaden er opstået, i stedet for disse vilkår. Arrangøren har dog altid pligt til at erstatte den rejsende for, hvad han er berettiget til ifølge de nævnte love. Det pålægger den rejsende selv at begrænse skaderne i videst mulige omfang. 7. Reklamationer 7.1 Den rejsende kan ikke kræve erstatning for fejl og mangler, hvis han ikke hurtigst muligt henvender sig til arrangøren eller videreforhandleren med sin reklamation. Det bør i videst muligt omfang ske direkte på rejsemålet. 7.2 Ovenstående gælder dog ikke, hvis arrangøren eller videreforhandleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. 7.3 Hvis den rejsende fremfører klagemål, som ikke er uberettigede, skal arrangøren eller dennes lokale repræsentant gøre alt for at finde en lempelig løsning. 8. Den rejsendes ansvar på rejsen 8.1 Arrangørens anvisninger m.m. Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som arrangøren eller dennes repræsentant fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der fastsættes med hensyn til transporter og hoteller m.m., og skal optræde så medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende overtræder disse regler, kan arrangøren ophæve rejseaftalen. 8.2 Den rejsendes ansvar for skader Den rejsende er erstatningsansvarlig for skader som denne volder arrangøren gennem forsømmelse, f.eks. ved ikke at følge de oplyste anvisninger eller forskrifter. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, der tilhører medrejsende, arrangørens medarbejdere, luftfartselskab, skib m.m. 8.3 Pas, visum, eventuelle vaccinationer m.m. Inden rejsen er bindende, skal arrangøren eller videreforhandleren informere den rejsende om evt. helsebestemmelser i forbindelse med rejsen, samt i det omfang det har betydning for den rejsende, om hvad der er gældende når det drejer sig om pas og visum for medborgere i stater indenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Den rejsende er dog selv ansvarlig for at have de nødvendige formaliteter i orden, som for eksempel gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikringer.

6 Den rejsende er selv ansvarlig for alle udgifter der opstår på grund af mangler i de nævnte formaliteter, f.eks. hjemtransport som følge af manglende pas, hvis ikke manglerne skyldes fejlagtig information fra arrangøren eller videreforhandleren. 8.4 Afvigelser fra arrangementet Rejsende, der efter at rejsen er påbegyndt, afviger fra arrangementet er pligtig til at meddele dette til arrangøren eller dennes repræsentant. Rejsende skal senest 24 timer før den af arrangøren oplyste hjemrejsetid, kontakte denne for kontrol af oplysninger om hjemrejsen. 9. Tvistligheder Parterne bør forsøge at løse uenigheder, der drejer sig om tolkning eller tillempning af rejsen gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke kan enes, kan stridigheden prøves af det offentlige reklamationsnævn eller af offentlig domstol. Konsumentverket/KO har indgået en aftale om ovenstående vilkår med følgende brancheforeninger: Svenska Bussbranschens Riksförbund Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS Föreningen Svenska Bilresearrangörer Nätverket Svensk Turism (på nær punktet om antal ledige pladser ved annoncering i dagspresse).

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

eventyr på motorcykel

eventyr på motorcykel eventyr på motorcykel 1 - Indtegning MC Safari ApS Forretningsbetingelser Af november 2015 1.1 Indtegning til en rejse skal ske skriftligt på den af rejseselskabets udarbejdede rejseaftale, hvoraf nærværende

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0001 afsagt den 20. april 2009 ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR Mao Miguel, Azorerne. 28.2.08-6.3.08 (rejseperiode for erstatningsrejse

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Føroyar hava ikki eins og grannalondini nakra lóg, sum regulerar sonevndar pakkaferðir. Sólorka metir tað vera rætt at hava viðskiftatreytir,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0053 afsagt den 10. oktober 2014 ****************************** KLAGER KF (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Nortlanders Skinetwork A/S Nortlanders Skinetwork

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Puerto Rico,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere