Årsberetning 2008/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008/2009"

Transkript

1 Årsberetning 2008/2009

2

3 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier. Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige dyder med effektive processer og innovative systemer, der giver vores kunder klar besked samt tidsog ressource besparelse. Hos os er det de små ting, der gør den store forskel. Det har givet os branchens bedste renommé og beviser, at det knivskarpe fokus på høj kvalitet og unik kundeservice, sikret af dygtige medarbejdere med den rette indstilling, betaler sig. Virksomheden er i kraftig vækst og beskæftiger godt 300 ansatte samt et hold udvalgte underleverandører. Vores organisatoriske set-up, med strategisk placerede centre i hele landet, giver stor handlekraft og fleksibilitet. Det sikrer vores kunder hurtig assistance og service uanset hvor og hvornår. Vi løser også opgaver internationalt. Kundelisten tæller bl.a. forsikringsselskaber, beredskaber, kommuner, private og offentlige virksomheder samt bolig- og ejendomsselskaber.

4 Executive Bestyrelse Summary v. Adm. direktør Michael Nielsen Indledningsvis Denne årsberetning har til formål at give vores kunder og øvrige forretningsforbindelser en uddybende indsigt i SSG som sam arbejdspartner. Den indeholder en kort opsummering af de resul tater og milepæle, der blev nået i regnskabsåret 2008/2009 og de fokusområder, vi fremadrettet arbejder videre med. Vi står gerne til rådighed ved spørgsmål eller ønske om yderligere information. God læselyst... Året der gik Regnskabsåret 2008/2009 blev atter en begivenhedsrig peri - ode for SSG. Året forinden havde vi gennemført en anseelig ekspansion med etablering af 7 nye centre i vest, opdyrket nye forret ningsområder og tilført flere spidskompetencer bl.a. inden for fugt og skimmel samt industriservice. Denne betydelige investering, som især havde baggrund i kunders ønske om en udvidelse af vores faglige og geogra fiske arbejdsområder, påvirkede naturligvis vores indtjeningsevne. Derfor havde vi i regnskabsåret fokus på at konsolidere den markante vækst og frembringe de fordele, der fulgte med øget stordrift. Herunder at sikre fortsat inno vation og optimerede processer til gavn for vores kunder, skadelidte og os selv. SSG gik ind i året med strategisk placerede centre i hele Danmark og fik realiseret en landsdækkende, stærk og kompetent organisation. Der blev ansat yderligere 100 med arbejdere, og vi kom således op på 283 medarbejdere. Michael Nielsen Adm. direktør Vi er stolte af, at det lykkedes at få den nye organisation og de mange nye forretningsprocesser, der følger med en sådan udvikling, så hurtigt på plads. Men det er jo kundernes mening, der tæller. Vi er taknemmelige for, at vores tiltag blev så godt modtaget i markedet. Kundeplatformen blev styrket betydeligt ved nye spændende sam arbejdsaftaler med adskillige vagtcentraler, forsikrings selskaber, kommuner samt erhvervs- og industrivirksomheder. Resultat for 2008/2009 Det ses af nøgletallene på de efterfølgende sider, at vi nåede en om sæt ning (varesalg) på 258 mio. kr., svarende til en stigning på 44% i fht. året før. Samtidigt blev resultatet (EBIT) forbedret fra -14 mio. kr. til et plus på 5 mio. kr. Isoleret set er resultatet middelmådigt, men set i lyset af den ekstraordinære store priskonkurrence og de ugunstige markedsvilkår som branchen gennemlevede, anser selskabets ledelse resultatet for tilfredsstillende. Det skal også med i betragtningen, at SSG havde mærket året til konsolidering, og mange interne ressourcer blev brugt til justerings- og implementeringstiltag. Vi forventer, at den positive udvikling i driften fortsætter, og imødeser stigning i både omsætning og indtjening i indeværende regnskabsår. I begyndelsen af 2008 kom LD Invest Equity ind i SSG A/S ejerkreds og har i dag 32% af aktierne. Niels Toft, partner i LD Invest Equity, udtaler: Vi indledte dialogen med SSG i 2007, hvor virksomhedens ledelse ønskede en erhvervs- og kapitalpartner til at understøtte ekspansionen. SSG passede godt ind i vores investeringsstrategi, der har fokus på vækstvirksomheder med et bæredygtigt produkt, en god organisation og med ambitioner om at styrke markedspositionen både i Danmark og internationalt. Som investor i SSG er vi meget tilfredse med udviklingen. Vi er glade for at have engagement i en virksomhed med et stort potentiale, og at samarbejde med en stærk ledergruppe, der kan gøre væksten lønsom. Investeringen er langsigtet, hvorfor vi også er parate til en yderligere styrkelse af SSG s selskabskapital, hvis det skulle blive nødvendigt.

5 Direktion Bestyrelse og direktion* i SSG A/S Fra venstre Sonny H. Nielsen (Fmd., Adm. dir. Eltel Networks), John R. Frederiksen (Direktør Fortunen A/S), Arne Pedersen (Adm. dir. Biblioteksmedier as), Michael Nielsen* (Adm. dir. SSG A/S), Peter Lindegaard (Næstfmd., Adm. dir. Lokal Forsikring G/S), Peter K. Bovin (Director Microsoft), Anders Kristensen* (Direktør SSG A/S), Michael Blønd* (Økonomidirektør SSG A/S).

6 Hoved- og nøgletal v. Økonomidirektør Michael Blønd I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2008/2009, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling d. 12. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Oms. i mio. kr ,0 Omsætning 07/08 EBIT 07/08 Omsætning 08/09 EBIT 08/09 61,5 62,0 60,1 50,5 37,7 60,4 74,2 4,0 EBIT i mio. kr Aktivitet I 2008/2009 er SSG s markedspostition for skadeservice samt industriservice styrket. Ved udgangen af regnskabsåret vurderes det, at SSG er markedsleder inden for skadeservice i Danmark. Væksten i omsætningen er et resultat af den ekspansive strategi som SSG indledte i ,4 0,5-0,1-1,5-1,7-5,0-6,1 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Mio. kr Varesalg (xx) Vækst (%) 178 (63) 258 (44) I 4. regnskabskvartal høstede vi frugterne af de mange tiltag, der blev gennemført i året, både i forhold til omsætningsudviklingen, de gennemførte besparelser og dermed resultatet. 4. regnskabskvartal realiserede således et EBIT på 4,0 mio. kr (30) 04/05 69 (44) 05/ (58) 06/07 Regnskabsår 07/08 08/09 Investering og kapacitet Med etableringen af en landsdækkende organisation af stra tegisk placerede centre i Danmark, samt investeringer i vogn park, mas k iner og udstyr, sikrede SSG sig en stærk markedsposition. Der blev skabt en solid platform for den fortsatte udvikling af samarbejdet med eksisterende og nye kunder. I 2008/2009 blev der, som følge af den ekspansive vækst, bundet betydelig kapital i debitorer og igangværende arbejder. Indtjening I regnskabsåret er ejendommene beliggende på Knapholm 2-4 blevet frasolgt. Regnskabsår: 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Varesalg (mio. kr.) EBITDA (%) /2009 var et usædvanligt år, idet markedets efterspørgsel i forårsmånederne var lav. Det medførte et tilsvarende lavt aktivitetsniveau og deraf overkapacitet blandt udbydere af skade service. Resultatet blev en priskonkurrence, der pressede indtjeningen i SSG. Aktivitetsniveauet rettede sig siden til et mere normalt niveau, men priserne var stadig prægede af høj konkurrence. SSG førte en stram økonomisk styring og gennemførte en række omkostningstilpasninger i løbet af 2. halvår. Mio. kr Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Regnskabsår /05 05/06 06/07 07/08 08/

7 I lighed med foregående år blev antallet af medarbejdere øget betragteligt, og i år 2008/2009 blev det gennemsnitlige antal ansatte øget med 100. Som et naturligt led i denne vækst blev der fokuseret meget på opbygning af den rette organisation og tilførsel af de rette kompetencer. Antal Gns. antal ansatte /05 05/06 06/07 07/08 Regnskabsår 08/09 Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen steg til 25,5% af den nettorentebærende gæld. I 2008/2009 blev der sat fokus på at få nedbragt pengebindingen i debitorer og igang værende arbejder. Den markante vækst i omsætningen medførte en stigning i selskabets omsætningsaktiver, som blev finansieret ved kortfristet gæld. For at opnå tilfredsstillende afkast vil ledelsen i de kommende år fokusere på nysalg og optimering af virksomhedens processer. Mio. kr Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 15 (44) 18 (22) 17 (26) 10 8 (97) 10 (57) 5 Michael Blønd Økonomidirektør 0 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Regnskabsår

8 Fremadrettet fokus v. Adm. direktør Michael Nielsen SSG er kommet rigtigt langt og betragtes nu som markedsleder. Vi har på kort tid realiseret en markant vækst og konsolideret os som en sund forretning. Derfor føler vi os godt rustet til at møde et fremtidigt marked i stig ende konkurrence, og har i vores strategiplan klare forventninger om yderligere ekspansion og udbygning af markedspositionen. Vi vil gerne være større, men det skal ske med bag grund i, at kunderne bedømmer os som de bedste. Vores 3 vigtigste fokusområder for den kommende periode er: Skarpe forretningsområder Vi vil videreudvikle og forfine vores kompetencer og ydelser inden for skadeservice. Herunder at udvide paletten med relaterede services, der ligger udover traditionel skadeservice, og som skal give flere fordele til både vores kunder og skadelidte. Området for storskader er også i fokus, lokalt som internationalt. I skrivende stund er vi i gang med damage recovery efter en storbrand på et af Mellemøstens største mejerier, KDD i Kuwait. En opgave der løses i alliance med COWI og AREPA. Vores kompetencer inden for ejendoms- og industriservice er styrket markant, og vil i den kommende tid blive styrket yderligere. Styrket kundeplatform På kundesiden kan vi først og fremmest glæde os over det fortsatte samarbejde med Tryg, Alka, Købstædernes Forsikring, Forsikring Fyn, Sønderjysk Forsikring, Falcks vagtcentraler og en række andre væsentlige kunder. Dertil kommer vores mangeårige faste samarbejder med flere beredskaber. SSG har investeret betydelige summer i en kundeorienteret udvikling. Gode geografiske placeringer af velfungerende centre med kompetente medarbejdere og topmoderne udstyr. Vi er glade for, at satsningen har resulteret i nye samarbejdsaftaler med bl.a. Topdanmark, Codan og Lærerstandens Brandforsikring samt spændende ad hoc-baserede kunder såsom Alm. Brand, Nykredit, HouseCenter, GF og If. Derudover er SSG nu blevet en integreret del af Falcks abonnement til erhvervskunder. På baggrund af vores løbende forretningsudvikling har vi desuden lagt vægt på tilgang af nye kunder i andre segmenter. Derfor er vi glade for at have budt velkommen til bl.a. Jeudan, Gentofte Hospital, Høje Tåstrup Kommune, Ballerup Kommune, Næstved Kommune, Danish Crown og DONG Energy. SSG vil tage initiativ til nye koncepter, der kan videreudvikle samarbejdet med vores nuværende kunder, lige som vi vil iværksætte tiltag for at sikre tilgangen af nye kundeaftaler. Innovation og procesoptimering Det forpligter at være markedsleder og er et ansvar, vi tager meget seriøst. Her er nogle eksempler på projekter, vi fortløbende arbejder med, og planlagte innovative tiltag, der vil sætte nye standarder for branchen. Affugtere med GPS: Implementering er i fuld gang. Anordningen gør det let at lokalisere placeringen af affugtere og muliggør fjernaflæsning af data om luftfugtighed, tilslutning mv. Det optimerer logistikken, når kontrol og besigtigelse skal foretages, inden tilstrækkelig udtørring opnås, og giver dokumentation for de antal affugtningsdøgn, der skal betales for. Mobility-løsning: Vi forventer at kunne implementere denne IT-løsning i nær fremtid. Det bliver lidt af en revolution i branchen, og giver helt nye muligheder for et tættere samarbejde med vores kunder. Det vil spare mange administrative processer og registreringer, til gavn for alle parter, samtidigt med at den strukturerede arbejdsgang sikrer en mere præcis måling og dokumentation af sagsforløb samt statistik til de fortsatte forbedringstiltag. Mangeskade-koncept: Når der sker mange skader på én gang, fx ved store skybrud, stiller det særlige krav til skadeservice. På ganske kort tid skal der stilles betydeligt mandskab og udstyr til rådighed, og ressourcerne skal koordineres optimalt. SSG har gennem længere tid arbejdet på at fuldende et skalérbart koncept til gavn for forsikringsselskaber og skadelidte, og står nu godt rustet til at møde kommende mangeskader. Konceptet, som også inkluderer mobility-løsningen, gør sagsoprettelse betydelig hurtigere, og skaber straks overblik over skadernes omfang og dermed grundlag for optimal prioritering. Den fremadrettet strategi er klar og vores fokus er stillet skarpt ind på de næste milepæle. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i de kommende år.

9 Organisation og forretningsområder Adm. direktør Michael Nielsen Salg Michael Nielsen/Kurt Hove Back office Michael Blønd Skadeservice Anders Kristensen Ejendomsdrift Michael Nielsen Esbjerg & Aulum John Kristensen Åbenrå & Odense Per Henriksen Kim Kristensen Ejendomsservice Kim Carlsen Industriservice Flemming W. Madsen Århus, Vejle & Ålborg Torben Madsen Axel Rasmussen Næstved & Holbæk Bjørn Hansen Lars Nielsen Glatførebekæmpelse Michael Skaarup Fugt/Skimmel, Herlev Henning Pihl Kenneth Søager Brand, Herlev Klaus Travis Dan Smed Madsen Jimmy Düsterdich Parbst Storskade Dennis Bendorff Jens Skou Døgnvagt Dan Smed Madsen

10 Derfor SSG Døgnbemandet vagtcentral 24/7 Vores vagtcentral, der modtager opkald døgnet rundt, be mandes af specialuddannede og erfarne fagfolk der pr. telefon kan give kompetent vejledning og oplyse om relevante forsikringsforhold. Dygtige medarbejdere SSG har et miljø, der avler og tiltrækker branchens bedste fagfolk. Kompetente medarbejdere der er blandt de førende inden for deres felt, og som løbende ajour fører deres viden om nye produkter og metoder. Den rette indstilling Vi har altid fokus på kundens behov, og sætter en ære i at opfylde dem. For os er troværdighed og kommunikation selvfølgeligheder. At give løbende status og tilbagemel dinger så du kan være tryg ved, at alle aftaler overholdes. Klar besked og dokumentation Som kunde har du direkte adgang til SSG Online. En unik web portal, hvor du hurtigt og let får overblik og kan følge dine sager. Systemet indeholder bl.a. aftaler, sagsstatus, ressource forbrug og billed dokumen tation. Effektivitet og ensartet kvalitet Vores processer og arbejds gange er beskrevet i SSG s Ledelsessystem. Vi an ven der aktionsplaner og tjek lister, der sikrer effek tivitet og ensartet levering i høj kvalitet. Nyeste viden og metoder Vi overvåger konstant markedet for innovative muligheder og nye teknologier, der kan øge effektiviteten og spare ressourcer. Derfor løses dine opgaver altid rationelt og med nyeste viden og metoder. CSR, vi tager medansvar SSG arbejder med Corporate Social Responsibility. Vi tager hen syn til miljøet, forpligter os til substitutions metoden, og anvender så milde og CO 2 -neutrale produkter som muligt, der opfylder alle miljøkrav i Danmark og EU.

11

12 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Amagerbanken Grundlagt år 1993 SSG, Herlev Knapholm Herlev SSG, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG, Næstved Smedevænget Næstved SSG, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG, Vejle Englandsvej Vejle SSG, Århus Bjarkevej Galten SSG, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG, Aulum Industrivej Nord Aulum SSG, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG, Rønne Østergade Rønne Døgnvagt

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere