Referent: Elizabeth Hjortborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Orientering om fjernvarme ved Per Nielsen Fra Gentofte Fjernvarme. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles i uge 12 og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg til bestyrelsen. A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Mette Fjeldsted og Nicolai Boston er på valg. Mette Fjeldsted er villig til genvalg. Nicolai Boston trækker sig fra bestyrelsen og der skal derfor findes et nyt medlem. Bestyrelsen foreslår Jens Milbrat. 7. Valg af 3 suppleanter. Jens Milbrat, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Dog skal der findes en ny suppleant, hvis Jens Milbrat bliver valgt ind i bestyrelsen. I det tilfælde vil bestyrelsen foreslå Søren Lønstrup. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2012 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af generalforsamling 27. marts Orientering om fjernvarme v. Per Nielsen. Formanden byder velkommen til Per Nielsen fra Gentofte Fjernvarme som fortæller om fjernvarme og svarer på spørgsmål fra beboerne. På hjemmesiden findes al relevant information. 2. Valg af dirigent. Formanden starter generalforsamlingen og foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig da den er varslet i tide og afholdes på indenfor det tidsrum som står i vedtægterne. Han sikrer sig at alle har fået udleveret et sæt stemmesedler. 3. Bestyrelsens beretning v. formanden. Ordet gives til Formanden der fremlægger bestyrelsens beretning. Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: Fra Rygårds Alle 82: Miriam Dahane Fra Rygårds Alle 86: Alf Quistgaard Fra Rygårds Alle 66: Steffen Treu De er alle overdraget inden for familien var året hvor vi fejrede STUDIEBYENS 90 års fødselsdag og sikken en fest, der blev arrangeret for os. Festudvalget gjorde virkelig noget ved sagen og alle som deltog, havde vel nok en aften uden lige. Underholdning for egne rækker om aftenen og om formiddagen for børnene. Vi skylder festudvalget en rigtig stor tak for sådan et fornemt arrangement. SKYBRUDDET 2011 var også året, hvor Studiebyen blev ramt af århundredets skybrud med 40 anmeldte skader med en masse kælderskader og så var der de 3 store i den sydlige ende af Rygårds Alle, hvor vandet i det ene hus nåede helt op over gulvbrædderne og i de 2 andre nåede op under gulvbrædderne, hvilket bevirkede at alle 3 huse skulle have gulvene brækket op. De 3 huse er desværre blevet ramt gang på gang. Bestyrelsen besluttede derfor at kigge på andre muligheder for at sikre disse 3 huse. Resultatet blev at der skulle lukkes under husene, således at vi i hvert fald ikke havde ventilationshullerne, hvor vandet løb ind ad. Nu viste det sig så heldigt, at det, vi kunne få fra forsikringen, kunne også betale for et betondæk med et trægulv ovenpå. Men så viste det sig desværre, at undergrunden var for blød. Der skulle bores længere ned, så der kunne piloteres. Men som alle andre steder i byen, så gik der rimelig lang tid med at få affugtet på grund af mangel på materiel. Alle råbte og skreg på materiel, så da det endelig lykkedes os at få sat gang i udtørringen af de 3 huse, så var der kommet skimmelsvamp og så skulle al tapet tages ned m.v. Og den ene ting med den anden bevirkede det at det faktisk har taget 9 måneder fra vandskaden før den sidste familie er flyttet hjem. Det er beklageligvis undertegnede. Men vi håber og tror på at resultatet bliver så godt at skulle vandet komme højt op en gang i fremtiden så kan trægulvene bare blive skiftet ud og lægges nye ind, så har vi altså ikke hele den problematik som vi denne gang har haft, fordi vandet stod og trak ind under gulvet som det rene bassin under husene. Det kommunen for øjeblikket laver rundt omkring, der sigter man på at de store oversvømmelser kun vil ske ca. hver 5. år. Det er ikke rart at vide at man faktisk regner med at det kan ske hver 5. år. 3

4 Kommunen har jo meldt ud at vi skal have 2 parallelle vandledninger. Altså en til spildevand og en til regnvand, som ikke behøver den store rensning. Det kommunen er gået i gang med i den nordlige del af byen, altså for enden af nr. 79 og videre op af Rygårds Alle, er det kommunen kalder et forsinkelsesbassin, som bliver tilsluttet Rygårdsrenden. Det er simpelthen en form for et reservoir, der kommer til at ligge i vejen og som altså også skulle hjælpe os. Jo mere vand der kommer væk, jo mindre vand må der jo blive til os andre. Københavns Kommune påtænker at vor sydlige rende, Lundeskovsrenden, skal føres direkte ud i Øresund da det er rent vand. Det ser vi også frem til at det bliver gjort. Så noget bliver der gjort og hidtil har vi også sluppet for de større problemer. Kun den 2. juli ramte os for alvor. FORSIKRING Fra vandskader er der ikke langt til også at tale om forsikring. Vi skiftede sidste år til TRYG og gjorde en rigtig god forretning økonomisk og også dækningsmæssigt. Men året har været præget af mange ting udover det store regnskyl, har der også været en masse skader på rør, hvor Alm. Brand kun dækkede 25 %, her dækker TRYG 50 %. Det har kostet forsikringen dyrt og der har været en del andre småskader, så alt i alt fandt de ud af at både vi og alle andre skulle stige 9 %. Det var jo fint og så lavede vi budget ud fra det. Efterfølgende fik vi så i januar en stigning, der var noget større. Så alt i alt er vi steget godt kr Vi skal ikke klage eller fortryde at vi har skiftet til TRYG. Det er stadigvæk minimum kr under hvad vi skulle have betalt Alm. Brand og indtil nu har vi haft betydelig bedre erfaring med at få udbetalt erstatninger. Udover den selvrisiko på kr til glasskader som I allerede har læst, så er der sket en stramning af reglerne i forbindelse med skybruds- eller tøbrudsskader i kældre. Der vil man fremover max. erstatte 60 % af reetableringsudgiften af følgende vandsugende materialer i kældre, der beskadiges. F.eks.: - Trægulve af enhver art laminat eller lignende. - Gulvtæpper, filtbelægninger, gips og isoleringsvægge. - Træbeklædning eller lignende på vægge. Men de dækker ca. 100 % hvis man reetablerer med andre ikke vandsugende materialer - dog ikke mere end hvad det har kostet at reetablere med vandsugende materialer. Men det er dog ca. 40 % mere. BANK Bestyrelsen har på baggrund af en henstilling fra vor revisor besluttet at placere en del af byens midler i flere pengeinstitutter således at vi kommer ind under garantidækningen af indestående i banker og pengeinstitutter. Bestyrelsen indhenter for øjeblikket tilbud på de bedst mulige renter. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Den tunge trafik på Rygårds Alle har jo været en pestilens for os i flere år og vi har forsøgt gentagne gange at få lavet begrænsninger, hvilket ingen har villet høre på. I forbindelse med at man nu etablerer Nordhavnsvej kunne vi frygte at det vil øge trafikken hernede på grund af afkørslerne. Bestyrelsen har fulgt meget med i, hvad der sker i forbindelse med Nordhavnsvej. Nu er Københavns Kommune kommet til det resultat at der ikke skal laves ramper ud til Nordhavnsvej. Der skal laves et lysreguleret T-kryds, hvilket bevirker, at der vil være afkørsler helt herned, ind mod byen, hvis man kommer fra Nordhavnsvej, men man må også kunne dreje op af lokalvejen. Om selve vores lokalvej - hvis man vælger at lave en rampe over, så vil man ikke kan komme den vej over så vil vi stadig have et problem nordfra, men det følger vi meget nøje med på. Hvis der sker 4

5 noget her så skal vi nok endnu en gang søge kommunen for en eller anden form for begrænsning evt. at vi får lov til at lave chikaner. Bestyrelsen er meget opmærksomme på problemet. POSTKASSER Og så har vi jo som bekendt fået sat nye postkasser op og det første, vi fik at vide da vi begyndte opsætningen, er at vi kunne have søgt dispensation for at have beholdt postkasserne ved husmurene da det er bevaringsværdige ejendomme. Vi er bevaringsværdige, men IKKE fredede. Det havde krævet, at husene var fredede for at vi kunne have bibeholdt postkasserne op ved husene. Vi har endvidere også søgt om på rækkehusene, at få dem sat lige inden bag hækkene, det måtte vi heller ikke. Vi havde ingen anden udvej end den vi har valgt. Hvordan det ser ud, kan der jo selvfølgelig være delte meninger om, men lad os nu vente og se til foråret er kommet, hvordan det ser ud, når hækken begynder at dække det værste af hullerne i hækken. Det værste og det man ikke kan forstå det er at der kommer vand ind mange steder i postkasserne. Det har vi selvfølgelig gjort vrøvl over, og vi har så fået nogle riste kvit og frit og dem er vi lige ved at afprøve for at se om det virker. Virker det de to steder vi prøver det, så får I alle sammen sat rist i, så I kan få posten tør. Som en lille biting i forbindelse med det her, så har der selvfølgelig været store problemer med al den reklamepost der kommer, at det ikke kunne være i postkassen. Men der står altså på den kasse, postkassen har ligget i, at det er en rummelig og solid postkasse. Solid det er den, men mht. rummelighed, kunne den måske godt have været større, men det er nok næsten lige meget, hvad størrelse vi havde valgt, så kunne man sige at den kunne have været større. Jeg tror at på længere sigt, så bliver vi tilfreds med resultatet. RÆKKEHUSTAGE Tagprojektet som sådan skulle være overstået. Det er det desværre ikke. I ved alle sammen godt, I har i hvert fald hørt det før, at der kører en voldgiftsag mod Hovedstadens Bygningsentreprise. Voldgiftsagen drejer sig om flere ting. 1. At der systematisk er brugt for høje opgørelser altså mængdemæssigt. F.eks. i stedet for 10 tagsten så vil der typisk stå 12 tagsten og sådan har vores arkitekt fundet for over kr hvor mængdeopgørelsen er for stor. Det er den ene del af sagen. 2. Den anden del af sagen er selvfølgelig fejl og mangler. En af de ting som man vedkendt sig - vi er bare lidt uenige om omfanget - er maling af kviste. Der er både dårlig vedhæftning på zinken og for lidt maling både på zink og træværk. Det kommer vi igennem med, for det har man måttet vedkende sig, der har været uvildige sagkyndige og taget prøver og de har fundet ud af at vedhæftningen ikke holder. Man mener at man så kan nøjes med at skrabe pletterne af, men det siger vi altså nej til. Når vedhæftningen er dårlig det ene sted, så er det også sikkert på resten af det. Så er der selvfølgelig også andre fejl og mangler, der er konstateret ved 1 års gennemgangen. De fleste er sikkert ikke noget ret mange af Jer lægger mærke til, men der er mangler ved mørtelarbejdet der slår revner, nogle inddækninger, der ikke sidder som de skal. Det slås vi også med dem om. Med hensyn til isoleringsarbejdet og at vi har fået lavet termografi på en del huse, så skal jeg lige starte med at sige at det ikke er alt, der er tagprojektets fejl når der er kuldebroer. En del af det skyldes, som det har stået i de papirer I har fået, at det er konstruktionen af husene på den tid, som giver nogle kuldebroer. Det er tydeligt, især for dem der har fået termograferet hele huset, at døre og vinduer spiller en meget stor rolle i hvor vi har kuldebroerne. Kvistsiderne kan ikke være bedre end de er, konstruktionen tillader ikke ny isolering, til gengæld kan man tydeligt se på toppen af kvistene at de er godt isolerede. 5

6 Der er fejl og mangler i isoleringen. Vores arkitekt har efterfølgende, efter termograferingerne, været inde i 2 huse og der er i begge tilfælde konstateret fejl i isoleringen. Det er så noget som også voldgiftsretten kommer til at tage stilling til Hovedstadens Bygningsentreprise afviser det. Hvordan og hvorledes det skal laves, hvordan udbedringen af isolering kommer til at fremgå, er jeg ikke i stand til at svare på. Et nærliggende spørgsmål når der er tale om det her: Har vores tilsyn været godt nok på det område? Det må også stå hen i det uvisse. Men en ting ved jeg, der har flere gange fra arkitektens side været påtalt når han har set at det ikke har ligget ordentligt. I snit har det været pænt lavet, men så snart isoleringen var lagt, blev taget lukket. Det har været svært af følge hele vejen igennem. Og det er muligvis der vi skal søge nogle af fejlene. Så vi er nødsaget til at vente og se hvad den her voldgiftssag ender med og jeg gætter på der nok går ½ år endnu før det er overstået. STØJPROBLEMER En del af beboerne på rækkehusenes østside er generet af støj fra nye ventilationer på taget af Rymarksvænge bebyggelsen. Nogle af beboerne har selv kontaktet boligselskabet FSB som ejer Rymarksvænge for at få dem til at gøre noget ved problemet. Efter et langt forsøg er det desværre ikke lykkedes, men det tjener dem til stor ære at de gjorde forsøget. Bestyrelsen har nu overtaget sagen og Københavns Kommune har været ude at høre på det. På nuværende tidspunkt har kommunens miljøafdeling henstillet til FSB ud fra de foreløbige målinger at komme med et udspil til løsning af problemet, da disse målinger viste for højt et støjniveau. Desværre er det ikke mere nyt på nuværende tidspunkt. FORHAVER Nu hvor vi har fået malet alle dørene hvide i rækkehusene og fået det hele pænt, vil jeg bede alle om at holde forhaverne pæne. Vi skal gerne fremstå pænt og det hjælper hvis alle går sammen om det og gør noget ud af forhaverne. LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2011, Mette og Elizabeth. Vi vil godt have andre som melder sig til at arrangere marked i år. FASTELAVN MV Trods problemer lykkedes det endnu engang at få stablet en fastelavnsfest på benene. Vi takker Elizabeth og Kisser for en hurtig indsats og alle børn og voksne havde en hyggelig eftermiddag. Vi har fået positiv melding om at der er nogen til at påtage sig arrangementet næste år. Med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 6

7 Dirigenten spørger om der er nogen der har bemærkninger til beretningen. En beboer spørger om der er noget nyt om øststien. Flemming siger at den er standby på ubestemt tid, da ingen ønsker yderligere huslejestigninger Hvem skal bekoste reparationen af øststien efter kommunens rørarbejde? Kommunen skal retablere stien hvis de ødelægger den. En beboer spørger om at vi skriver ud til de beboere der ikke holder deres forhave pæn. Formanden svarer at det gør vi og at der er fokus på det fra bestyrelsens side. Dirigenten spørger om der er nogen der vil være stemmetællere. Karen Strandgaard og Annette Beck melder sig frivilligt. 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab. Regnskabsføreren fremlægger regnskabet. Dirigenten spørger om der er kommentarer. Der er et par enkelte kommentarer om at der ikke bør være dobbeltstreg under resultatet flere steder, da det giver et billede af at vi har overskud. Alt overskud skal gives til KAB og det er jo ikke vores hensigt at give pengene videre. Der er også en vending omkring overført til fonden der skulle have været overført fra fonden. Det står dog rigtig nok. Bestyrelsen påtalte det også overfor revisoren, men i regnskabssprog står de rigtigt. En beboer spørger om ikke forsikringen betalte for at få ordnet de 3 huse. Formanden svarer at forsikringen har betalt rigtig meget, men pilotering og sætningsskader måtte byen selv betale. En beboer spørger om 3-faset el. Søren Eriksen svarer at dengang vi fik 3-faset el, måtte boligselskabet låne pengene og at det skal stå som en værdi. Dermed står det på grundfonden som en værdiforøgelse. En beboer spørger om ikke bestyrelsen kunne overveje at ansætte en mand der er ansat hele året for at kunne fjerne sne om vinteren og det grønne om sommeren. Måske kunne det svare sig økonomisk i forhold til at vi betaler så meget til snerydning og glatførebekæmpelse. Flemming siger at vi har undersøgt priser på snerydning. Hvis vi skal ansætte en mand skal vi også betale materialer. Formanden tvivler på at det kan svare sig. Der er en der spørger om ikke vi bruger for mange penge i tlf/internet og revision. Beboeren kender til en anden forening der betaler mindre. Formanden svarer at vi desværre ikke kan spare mere. Vi har undersøgt priser og vi har billige abonnementer. Desuden kan man ikke sammenligne de forskellige selskaber. Hvert selskab har hvert deres behov. B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet. Regnskabsføreren fortsætter med resultatet af tagprojektet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om vi er færdige med at regulere huslejen. Regnskabsføreren svarer at man kan se hvor meget man betaler til de enkelte ting, men selve lånet er blevet reguleret endeligt. Der vil ikke være flere reguleringer. I februar og marts kunne der være noget regulering med vand og den varslede huslejestigning. En beboer spørger om det bedst kunne betale sig at lægge tag på enkelthusene eller på rækkehusene. Formanden svarer at rækkehusene har været dyrest, men at der jo også har været arkitekt på. Det har der ikke været på særlig mange af enkelthusene. Der har dog været enkelthuse der har været dyrere end det dyreste rækkehus. En beboer spørger om ikke at rækkehuse og enkelthusene har haft de samme krav til isolering. Formanden svarer at kravene har været ens hele vejen igennem. En beboer spørger omkring selvvalgt arbejde. Hvad dækker det over? Er det ikke Hovedstadens der har lavet det hele? Formanden svarer at nogle har f.eks. valgt at lade egen murer ordne skorstenene. 7

8 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser. Formanden foreslår at vi fastsætter kurs til pari. Forsamlingen klapper og det er dermed vedtaget. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår Jens Milbrat som nyt medlem og spørger om der er andre der ønsker at opstille. Ingen andre stiller op. Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er derfor valgt til bestyrelsen. 7. Valg af 3 suppleanter. Bestyrelsen foreslår Søren Lønstrup i stedet for Jens Milbrat. Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Der stemmes på de lyseblå sedler. Afstemningen foretages for at bestemme rækkefølgen af suppleanterne. Stemmerne fordeles således: Der er 55 stemmeberettigede. 53 har valgt at stemme. Søren Lønstrup: 37 Peter Mortensen: 8 Ulla Bang: 7 Ugyldige: 1 8. Valg af revisor. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen og Co og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen og Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, Regnskabsføreren gennemgår budgettet. Forsikringerne stiger med kr ,- pga. stigning som endnu ikke var kendt da budgettet blev lavet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om ejendomsskatterne følger vurderingen, den er faldet lidt. Budgettet har de nyeste tal. 10. Ingen forslag. Der er ingen indkomne forslag. 11. Eventuelt. En beboer stiller spørgsmål ved påtegninger i regnskabet. Henrik Weber, der er revisor siger at alt er som det skal være. Det er en standard tekst som altid skal være der uanset om man synes det eller ej. En beboer spørger om der er noget fra forsikringen omkring højvandslukker. Er det blevet et krav? Formanden svarer at der ikke står noget i de nye forsikringsbetingelser om det. En beboer foreslår at man sammen finder en vvs installatør som kan give priser mht. fjernvarme. Formanden svarer at det er en god ide. Der spørges ud i forsamlingen hvor mange der på nuværende tidspunkt ønsker at tilmelde sig fjernvarme. Der er et klart overtal. Kun enkelte beboere siger fra. En beboer roser Studiebyens hjemmeside og henvisningen til Ødsted, da hans egen erfaring har været virkelig god med dette firma. En beboer mener at det er dumt at vi skal betale for termograferingerne. Bør det ikke blive betalt af Hovedstadens Bygningsentreprise? Formanden svarer at vi i første omgang selv må betale, men at muligheden for at få Hovedstadens Bygningsentreprise til at dække omkostningen senere hen foreligger. 8

9 En beboer ønsker at medlemsinformationerne på hjemmesiden bliver lidt mere overskuelige. Forretningsføreren svarer at hun gerne vil prøve og gøre det bedre. En beboer fortæller at han har dårlige erfaringer med Ødsted. Mette Fjeldsted siger at hun og Elizabeth gerne vil arrangere loppemarked igen i 2012, men at det bliver tidligere på året, da det ikke skal være for koldt. Formanden afslutter med først at takke dirigenten for godt arbejde Formanden takker også Nicolai for hans mange års tro tjeneste i bestyrelsen og ønsker tillykke til Jens Milbrat som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden ønsker også tillykke til suppleanterne og takker alle for god ro og orden. 9

10 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen, Næstformand Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere