Referent: Elizabeth Hjortborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Orientering om fjernvarme ved Per Nielsen Fra Gentofte Fjernvarme. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles i uge 12 og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg til bestyrelsen. A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Mette Fjeldsted og Nicolai Boston er på valg. Mette Fjeldsted er villig til genvalg. Nicolai Boston trækker sig fra bestyrelsen og der skal derfor findes et nyt medlem. Bestyrelsen foreslår Jens Milbrat. 7. Valg af 3 suppleanter. Jens Milbrat, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Dog skal der findes en ny suppleant, hvis Jens Milbrat bliver valgt ind i bestyrelsen. I det tilfælde vil bestyrelsen foreslå Søren Lønstrup. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2012 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af generalforsamling 27. marts Orientering om fjernvarme v. Per Nielsen. Formanden byder velkommen til Per Nielsen fra Gentofte Fjernvarme som fortæller om fjernvarme og svarer på spørgsmål fra beboerne. På hjemmesiden findes al relevant information. 2. Valg af dirigent. Formanden starter generalforsamlingen og foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig da den er varslet i tide og afholdes på indenfor det tidsrum som står i vedtægterne. Han sikrer sig at alle har fået udleveret et sæt stemmesedler. 3. Bestyrelsens beretning v. formanden. Ordet gives til Formanden der fremlægger bestyrelsens beretning. Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: Fra Rygårds Alle 82: Miriam Dahane Fra Rygårds Alle 86: Alf Quistgaard Fra Rygårds Alle 66: Steffen Treu De er alle overdraget inden for familien var året hvor vi fejrede STUDIEBYENS 90 års fødselsdag og sikken en fest, der blev arrangeret for os. Festudvalget gjorde virkelig noget ved sagen og alle som deltog, havde vel nok en aften uden lige. Underholdning for egne rækker om aftenen og om formiddagen for børnene. Vi skylder festudvalget en rigtig stor tak for sådan et fornemt arrangement. SKYBRUDDET 2011 var også året, hvor Studiebyen blev ramt af århundredets skybrud med 40 anmeldte skader med en masse kælderskader og så var der de 3 store i den sydlige ende af Rygårds Alle, hvor vandet i det ene hus nåede helt op over gulvbrædderne og i de 2 andre nåede op under gulvbrædderne, hvilket bevirkede at alle 3 huse skulle have gulvene brækket op. De 3 huse er desværre blevet ramt gang på gang. Bestyrelsen besluttede derfor at kigge på andre muligheder for at sikre disse 3 huse. Resultatet blev at der skulle lukkes under husene, således at vi i hvert fald ikke havde ventilationshullerne, hvor vandet løb ind ad. Nu viste det sig så heldigt, at det, vi kunne få fra forsikringen, kunne også betale for et betondæk med et trægulv ovenpå. Men så viste det sig desværre, at undergrunden var for blød. Der skulle bores længere ned, så der kunne piloteres. Men som alle andre steder i byen, så gik der rimelig lang tid med at få affugtet på grund af mangel på materiel. Alle råbte og skreg på materiel, så da det endelig lykkedes os at få sat gang i udtørringen af de 3 huse, så var der kommet skimmelsvamp og så skulle al tapet tages ned m.v. Og den ene ting med den anden bevirkede det at det faktisk har taget 9 måneder fra vandskaden før den sidste familie er flyttet hjem. Det er beklageligvis undertegnede. Men vi håber og tror på at resultatet bliver så godt at skulle vandet komme højt op en gang i fremtiden så kan trægulvene bare blive skiftet ud og lægges nye ind, så har vi altså ikke hele den problematik som vi denne gang har haft, fordi vandet stod og trak ind under gulvet som det rene bassin under husene. Det kommunen for øjeblikket laver rundt omkring, der sigter man på at de store oversvømmelser kun vil ske ca. hver 5. år. Det er ikke rart at vide at man faktisk regner med at det kan ske hver 5. år. 3

4 Kommunen har jo meldt ud at vi skal have 2 parallelle vandledninger. Altså en til spildevand og en til regnvand, som ikke behøver den store rensning. Det kommunen er gået i gang med i den nordlige del af byen, altså for enden af nr. 79 og videre op af Rygårds Alle, er det kommunen kalder et forsinkelsesbassin, som bliver tilsluttet Rygårdsrenden. Det er simpelthen en form for et reservoir, der kommer til at ligge i vejen og som altså også skulle hjælpe os. Jo mere vand der kommer væk, jo mindre vand må der jo blive til os andre. Københavns Kommune påtænker at vor sydlige rende, Lundeskovsrenden, skal føres direkte ud i Øresund da det er rent vand. Det ser vi også frem til at det bliver gjort. Så noget bliver der gjort og hidtil har vi også sluppet for de større problemer. Kun den 2. juli ramte os for alvor. FORSIKRING Fra vandskader er der ikke langt til også at tale om forsikring. Vi skiftede sidste år til TRYG og gjorde en rigtig god forretning økonomisk og også dækningsmæssigt. Men året har været præget af mange ting udover det store regnskyl, har der også været en masse skader på rør, hvor Alm. Brand kun dækkede 25 %, her dækker TRYG 50 %. Det har kostet forsikringen dyrt og der har været en del andre småskader, så alt i alt fandt de ud af at både vi og alle andre skulle stige 9 %. Det var jo fint og så lavede vi budget ud fra det. Efterfølgende fik vi så i januar en stigning, der var noget større. Så alt i alt er vi steget godt kr Vi skal ikke klage eller fortryde at vi har skiftet til TRYG. Det er stadigvæk minimum kr under hvad vi skulle have betalt Alm. Brand og indtil nu har vi haft betydelig bedre erfaring med at få udbetalt erstatninger. Udover den selvrisiko på kr til glasskader som I allerede har læst, så er der sket en stramning af reglerne i forbindelse med skybruds- eller tøbrudsskader i kældre. Der vil man fremover max. erstatte 60 % af reetableringsudgiften af følgende vandsugende materialer i kældre, der beskadiges. F.eks.: - Trægulve af enhver art laminat eller lignende. - Gulvtæpper, filtbelægninger, gips og isoleringsvægge. - Træbeklædning eller lignende på vægge. Men de dækker ca. 100 % hvis man reetablerer med andre ikke vandsugende materialer - dog ikke mere end hvad det har kostet at reetablere med vandsugende materialer. Men det er dog ca. 40 % mere. BANK Bestyrelsen har på baggrund af en henstilling fra vor revisor besluttet at placere en del af byens midler i flere pengeinstitutter således at vi kommer ind under garantidækningen af indestående i banker og pengeinstitutter. Bestyrelsen indhenter for øjeblikket tilbud på de bedst mulige renter. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Den tunge trafik på Rygårds Alle har jo været en pestilens for os i flere år og vi har forsøgt gentagne gange at få lavet begrænsninger, hvilket ingen har villet høre på. I forbindelse med at man nu etablerer Nordhavnsvej kunne vi frygte at det vil øge trafikken hernede på grund af afkørslerne. Bestyrelsen har fulgt meget med i, hvad der sker i forbindelse med Nordhavnsvej. Nu er Københavns Kommune kommet til det resultat at der ikke skal laves ramper ud til Nordhavnsvej. Der skal laves et lysreguleret T-kryds, hvilket bevirker, at der vil være afkørsler helt herned, ind mod byen, hvis man kommer fra Nordhavnsvej, men man må også kunne dreje op af lokalvejen. Om selve vores lokalvej - hvis man vælger at lave en rampe over, så vil man ikke kan komme den vej over så vil vi stadig have et problem nordfra, men det følger vi meget nøje med på. Hvis der sker 4

5 noget her så skal vi nok endnu en gang søge kommunen for en eller anden form for begrænsning evt. at vi får lov til at lave chikaner. Bestyrelsen er meget opmærksomme på problemet. POSTKASSER Og så har vi jo som bekendt fået sat nye postkasser op og det første, vi fik at vide da vi begyndte opsætningen, er at vi kunne have søgt dispensation for at have beholdt postkasserne ved husmurene da det er bevaringsværdige ejendomme. Vi er bevaringsværdige, men IKKE fredede. Det havde krævet, at husene var fredede for at vi kunne have bibeholdt postkasserne op ved husene. Vi har endvidere også søgt om på rækkehusene, at få dem sat lige inden bag hækkene, det måtte vi heller ikke. Vi havde ingen anden udvej end den vi har valgt. Hvordan det ser ud, kan der jo selvfølgelig være delte meninger om, men lad os nu vente og se til foråret er kommet, hvordan det ser ud, når hækken begynder at dække det værste af hullerne i hækken. Det værste og det man ikke kan forstå det er at der kommer vand ind mange steder i postkasserne. Det har vi selvfølgelig gjort vrøvl over, og vi har så fået nogle riste kvit og frit og dem er vi lige ved at afprøve for at se om det virker. Virker det de to steder vi prøver det, så får I alle sammen sat rist i, så I kan få posten tør. Som en lille biting i forbindelse med det her, så har der selvfølgelig været store problemer med al den reklamepost der kommer, at det ikke kunne være i postkassen. Men der står altså på den kasse, postkassen har ligget i, at det er en rummelig og solid postkasse. Solid det er den, men mht. rummelighed, kunne den måske godt have været større, men det er nok næsten lige meget, hvad størrelse vi havde valgt, så kunne man sige at den kunne have været større. Jeg tror at på længere sigt, så bliver vi tilfreds med resultatet. RÆKKEHUSTAGE Tagprojektet som sådan skulle være overstået. Det er det desværre ikke. I ved alle sammen godt, I har i hvert fald hørt det før, at der kører en voldgiftsag mod Hovedstadens Bygningsentreprise. Voldgiftsagen drejer sig om flere ting. 1. At der systematisk er brugt for høje opgørelser altså mængdemæssigt. F.eks. i stedet for 10 tagsten så vil der typisk stå 12 tagsten og sådan har vores arkitekt fundet for over kr hvor mængdeopgørelsen er for stor. Det er den ene del af sagen. 2. Den anden del af sagen er selvfølgelig fejl og mangler. En af de ting som man vedkendt sig - vi er bare lidt uenige om omfanget - er maling af kviste. Der er både dårlig vedhæftning på zinken og for lidt maling både på zink og træværk. Det kommer vi igennem med, for det har man måttet vedkende sig, der har været uvildige sagkyndige og taget prøver og de har fundet ud af at vedhæftningen ikke holder. Man mener at man så kan nøjes med at skrabe pletterne af, men det siger vi altså nej til. Når vedhæftningen er dårlig det ene sted, så er det også sikkert på resten af det. Så er der selvfølgelig også andre fejl og mangler, der er konstateret ved 1 års gennemgangen. De fleste er sikkert ikke noget ret mange af Jer lægger mærke til, men der er mangler ved mørtelarbejdet der slår revner, nogle inddækninger, der ikke sidder som de skal. Det slås vi også med dem om. Med hensyn til isoleringsarbejdet og at vi har fået lavet termografi på en del huse, så skal jeg lige starte med at sige at det ikke er alt, der er tagprojektets fejl når der er kuldebroer. En del af det skyldes, som det har stået i de papirer I har fået, at det er konstruktionen af husene på den tid, som giver nogle kuldebroer. Det er tydeligt, især for dem der har fået termograferet hele huset, at døre og vinduer spiller en meget stor rolle i hvor vi har kuldebroerne. Kvistsiderne kan ikke være bedre end de er, konstruktionen tillader ikke ny isolering, til gengæld kan man tydeligt se på toppen af kvistene at de er godt isolerede. 5

6 Der er fejl og mangler i isoleringen. Vores arkitekt har efterfølgende, efter termograferingerne, været inde i 2 huse og der er i begge tilfælde konstateret fejl i isoleringen. Det er så noget som også voldgiftsretten kommer til at tage stilling til Hovedstadens Bygningsentreprise afviser det. Hvordan og hvorledes det skal laves, hvordan udbedringen af isolering kommer til at fremgå, er jeg ikke i stand til at svare på. Et nærliggende spørgsmål når der er tale om det her: Har vores tilsyn været godt nok på det område? Det må også stå hen i det uvisse. Men en ting ved jeg, der har flere gange fra arkitektens side været påtalt når han har set at det ikke har ligget ordentligt. I snit har det været pænt lavet, men så snart isoleringen var lagt, blev taget lukket. Det har været svært af følge hele vejen igennem. Og det er muligvis der vi skal søge nogle af fejlene. Så vi er nødsaget til at vente og se hvad den her voldgiftssag ender med og jeg gætter på der nok går ½ år endnu før det er overstået. STØJPROBLEMER En del af beboerne på rækkehusenes østside er generet af støj fra nye ventilationer på taget af Rymarksvænge bebyggelsen. Nogle af beboerne har selv kontaktet boligselskabet FSB som ejer Rymarksvænge for at få dem til at gøre noget ved problemet. Efter et langt forsøg er det desværre ikke lykkedes, men det tjener dem til stor ære at de gjorde forsøget. Bestyrelsen har nu overtaget sagen og Københavns Kommune har været ude at høre på det. På nuværende tidspunkt har kommunens miljøafdeling henstillet til FSB ud fra de foreløbige målinger at komme med et udspil til løsning af problemet, da disse målinger viste for højt et støjniveau. Desværre er det ikke mere nyt på nuværende tidspunkt. FORHAVER Nu hvor vi har fået malet alle dørene hvide i rækkehusene og fået det hele pænt, vil jeg bede alle om at holde forhaverne pæne. Vi skal gerne fremstå pænt og det hjælper hvis alle går sammen om det og gør noget ud af forhaverne. LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2011, Mette og Elizabeth. Vi vil godt have andre som melder sig til at arrangere marked i år. FASTELAVN MV Trods problemer lykkedes det endnu engang at få stablet en fastelavnsfest på benene. Vi takker Elizabeth og Kisser for en hurtig indsats og alle børn og voksne havde en hyggelig eftermiddag. Vi har fået positiv melding om at der er nogen til at påtage sig arrangementet næste år. Med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 6

7 Dirigenten spørger om der er nogen der har bemærkninger til beretningen. En beboer spørger om der er noget nyt om øststien. Flemming siger at den er standby på ubestemt tid, da ingen ønsker yderligere huslejestigninger Hvem skal bekoste reparationen af øststien efter kommunens rørarbejde? Kommunen skal retablere stien hvis de ødelægger den. En beboer spørger om at vi skriver ud til de beboere der ikke holder deres forhave pæn. Formanden svarer at det gør vi og at der er fokus på det fra bestyrelsens side. Dirigenten spørger om der er nogen der vil være stemmetællere. Karen Strandgaard og Annette Beck melder sig frivilligt. 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab. Regnskabsføreren fremlægger regnskabet. Dirigenten spørger om der er kommentarer. Der er et par enkelte kommentarer om at der ikke bør være dobbeltstreg under resultatet flere steder, da det giver et billede af at vi har overskud. Alt overskud skal gives til KAB og det er jo ikke vores hensigt at give pengene videre. Der er også en vending omkring overført til fonden der skulle have været overført fra fonden. Det står dog rigtig nok. Bestyrelsen påtalte det også overfor revisoren, men i regnskabssprog står de rigtigt. En beboer spørger om ikke forsikringen betalte for at få ordnet de 3 huse. Formanden svarer at forsikringen har betalt rigtig meget, men pilotering og sætningsskader måtte byen selv betale. En beboer spørger om 3-faset el. Søren Eriksen svarer at dengang vi fik 3-faset el, måtte boligselskabet låne pengene og at det skal stå som en værdi. Dermed står det på grundfonden som en værdiforøgelse. En beboer spørger om ikke bestyrelsen kunne overveje at ansætte en mand der er ansat hele året for at kunne fjerne sne om vinteren og det grønne om sommeren. Måske kunne det svare sig økonomisk i forhold til at vi betaler så meget til snerydning og glatførebekæmpelse. Flemming siger at vi har undersøgt priser på snerydning. Hvis vi skal ansætte en mand skal vi også betale materialer. Formanden tvivler på at det kan svare sig. Der er en der spørger om ikke vi bruger for mange penge i tlf/internet og revision. Beboeren kender til en anden forening der betaler mindre. Formanden svarer at vi desværre ikke kan spare mere. Vi har undersøgt priser og vi har billige abonnementer. Desuden kan man ikke sammenligne de forskellige selskaber. Hvert selskab har hvert deres behov. B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet. Regnskabsføreren fortsætter med resultatet af tagprojektet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om vi er færdige med at regulere huslejen. Regnskabsføreren svarer at man kan se hvor meget man betaler til de enkelte ting, men selve lånet er blevet reguleret endeligt. Der vil ikke være flere reguleringer. I februar og marts kunne der være noget regulering med vand og den varslede huslejestigning. En beboer spørger om det bedst kunne betale sig at lægge tag på enkelthusene eller på rækkehusene. Formanden svarer at rækkehusene har været dyrest, men at der jo også har været arkitekt på. Det har der ikke været på særlig mange af enkelthusene. Der har dog været enkelthuse der har været dyrere end det dyreste rækkehus. En beboer spørger om ikke at rækkehuse og enkelthusene har haft de samme krav til isolering. Formanden svarer at kravene har været ens hele vejen igennem. En beboer spørger omkring selvvalgt arbejde. Hvad dækker det over? Er det ikke Hovedstadens der har lavet det hele? Formanden svarer at nogle har f.eks. valgt at lade egen murer ordne skorstenene. 7

8 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser. Formanden foreslår at vi fastsætter kurs til pari. Forsamlingen klapper og det er dermed vedtaget. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår Jens Milbrat som nyt medlem og spørger om der er andre der ønsker at opstille. Ingen andre stiller op. Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er derfor valgt til bestyrelsen. 7. Valg af 3 suppleanter. Bestyrelsen foreslår Søren Lønstrup i stedet for Jens Milbrat. Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Der stemmes på de lyseblå sedler. Afstemningen foretages for at bestemme rækkefølgen af suppleanterne. Stemmerne fordeles således: Der er 55 stemmeberettigede. 53 har valgt at stemme. Søren Lønstrup: 37 Peter Mortensen: 8 Ulla Bang: 7 Ugyldige: 1 8. Valg af revisor. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen og Co og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen og Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, Regnskabsføreren gennemgår budgettet. Forsikringerne stiger med kr ,- pga. stigning som endnu ikke var kendt da budgettet blev lavet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om ejendomsskatterne følger vurderingen, den er faldet lidt. Budgettet har de nyeste tal. 10. Ingen forslag. Der er ingen indkomne forslag. 11. Eventuelt. En beboer stiller spørgsmål ved påtegninger i regnskabet. Henrik Weber, der er revisor siger at alt er som det skal være. Det er en standard tekst som altid skal være der uanset om man synes det eller ej. En beboer spørger om der er noget fra forsikringen omkring højvandslukker. Er det blevet et krav? Formanden svarer at der ikke står noget i de nye forsikringsbetingelser om det. En beboer foreslår at man sammen finder en vvs installatør som kan give priser mht. fjernvarme. Formanden svarer at det er en god ide. Der spørges ud i forsamlingen hvor mange der på nuværende tidspunkt ønsker at tilmelde sig fjernvarme. Der er et klart overtal. Kun enkelte beboere siger fra. En beboer roser Studiebyens hjemmeside og henvisningen til Ødsted, da hans egen erfaring har været virkelig god med dette firma. En beboer mener at det er dumt at vi skal betale for termograferingerne. Bør det ikke blive betalt af Hovedstadens Bygningsentreprise? Formanden svarer at vi i første omgang selv må betale, men at muligheden for at få Hovedstadens Bygningsentreprise til at dække omkostningen senere hen foreligger. 8

9 En beboer ønsker at medlemsinformationerne på hjemmesiden bliver lidt mere overskuelige. Forretningsføreren svarer at hun gerne vil prøve og gøre det bedre. En beboer fortæller at han har dårlige erfaringer med Ødsted. Mette Fjeldsted siger at hun og Elizabeth gerne vil arrangere loppemarked igen i 2012, men at det bliver tidligere på året, da det ikke skal være for koldt. Formanden afslutter med først at takke dirigenten for godt arbejde Formanden takker også Nicolai for hans mange års tro tjeneste i bestyrelsen og ønsker tillykke til Jens Milbrat som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden ønsker også tillykke til suppleanterne og takker alle for god ro og orden. 9

10 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen, Næstformand Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere