Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud"

Transkript

1 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste år især i forbindelse med spørgsmål som, hvorvidt vi har levet over evne og optaget for høj gæld, har vi købt for dyre boliger i forhold til, hvad vi egentlig har råd til, og bliver boligejernes privatøkonomi væltet af pinden ved rentestigninger? Vores faktiske viden omkring boligejernes samlede privatøkonomi er imidlertid begrænset, og ofte forsøges den afdækket via telefoninterviews i mangel af bedre. I denne analyse har vi i stedet forsøgt at grave et spadestik dybere i forhold til boligejernes privatøkonomi ved hjælp af den guldgrube af oplysninger som Danmarks Statistiks store forbrugsundersøgelse indeholder. Forbrugsundersøgelsen er en repræsentativ stikprøve, der løbende indsamles over tre år og med cirka husstande, som deltager i omfattende interview, fører regnskab over deres udgifter, og får trukket oplysninger om indkomst, skat, boligforhold etc. Konklusionerne i analysen er som følger: Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen De danske husstande har løbende fået mere plads i budgettet til forbrug. Parcelhusejernes rådighedsbeløb er siden starten af 1990 erne vokset væsentligt hurtigere end prisudviklingen og samlet set er det reale rådighedsbeløb steget med hele 35% svarende til en fremgang på godt 2% om året. Ikke nok med at rådighedsbeløbet løbende er blevet større og større de danske boligejere har også væsentligt mere til rådighed efter de faste udgifter er betalt i forhold til de generelle anbefalinger, vi kreditvurderer ud fra. Aktuelt set er det gennemsnitlige rådighedsbeløb for en parcelhusejer mere end 40% højere end vores anbefalede rådighedsbeløb. Elisabeth Toftmann Klintmann Udgiver Realkredit Danmark Ansvarshavende Parallelvej Kgs. Cheføkonom Lyngby Elisabeth Toftmann Klintmann Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Selv om det typisk er de danske boligejere, der er i skudlinjen, når sårbarheden i privatøkonomien diskuteres i den offentlige debat, så er parcelhusejerne væsentligt bedre stillet end husstande i lejeboliger. Således har den historiske fremgang i rådighedsbeløbet været markant større og der er også betydeligt mere plads til sjov og ballade i budgettet. Husstande i andelsboliger har oplevet tilsvarende positiv udvikling som dem i parcelhuse. At lejeboliger generelt halser efter skal formentlig ses i lyset af, at danskere med høj indkomst eller stor fremgang i indkomsten søger over mod ejerboligmarkedet. Samlet set dokumenterer analysen, at den gennemsnitlige danske boligejer har en solid privatøkonomi, og at der er plads til betydelige rentestigninger. Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt for boligejerne der er betydelige forskelle omkring gennemsnittet, og der er dermed også boligejere, der hurtigere kan risikere at komme i klemme i tilfælde af rentestigninger eller fornyet negativt pres på arbejdsmarkedet. side 1

2 Boligejerne har fået flere penge til sjov og ballade Når vi snakker om boligejernes økonomi, så er et af de helt centrale begreber det såkaldte rådighedsbeløb, jf. boks 1 bagerst i analysen. Dette begreb dækker over, hvor meget boligejeren har tilbage i budgettet, når alle de faste udgifter er betalt, og dermed også, hvor meget der er tilbage til mad, drikke, tøj, ferie og sjov og ballade. Har man endvidere et FlexLån, så vil rådighedsbeløbet også være det første, der bliver spist af i tilfælde af, at renten stiger. Udregner vi rådighedsbeløbet for den gennemsnitlige husstand i eget parcelhus på baggrund af forbrugsundersøgelsen, så ses det, at rådighedsbeløbet udgør cirka kroner om måneden. Denne husstand består af 1,9 voksne og 0,7 børn. Rådighedsbeløbet har været hastigt voksende siden forbrugsundersøgelserne tilbage i starten af 1990 erne, og korrigerer man rådighedsbeløbet med inflationen på alle de varer og tjenesteydelser, som rådighedsbeløbet anvendes til, så er der fortsat tale om en betydelig stigning. Helt præcist er det reale rådighedsbeløb for den gennemsnitlige husstand, der ejer parcelhus, steget fra små kroner tilbage i forbrugsundersøgelsen dækkende perioden og til cirka kroner i den seneste forbrugsundersøgelse, der dækker perioden Det er en real fremgang på hele 35% svarende til en stigning i rådighedsbeløbet på godt 2% om året. Boligejerne har med andre ord fået mere og mere plads i budgettet til fornøjelser gennem årene. Figur 1:Boligejerne har løbende fået flere penge til sjov og ballade Kroner Rådighedsbeløb, parcelhusejer Realt rådighedsbeløb, parcelhusejere : : : : : : : :2009 Det har generelt været gældende, at rådighedsbeløbet er vokset hurtigere end priserne på de varer og tjenesteydelser som rådighedsbeløbet anvendes til, men som det fremgår af figur 1, har det især gjort sig gældende under højkonjunkturen i dansk økonomi i årene fra Det skal ses i lyset af blandt andet stigende beskæftigelse, der har løftet indkomsterne i husstandene, høj reallønsfremgang, suspendering af SP-bidrag samt skattelettelser i forbindelse med den første Forårspakke. Den seneste forbrugsundersøgelse, der indgår i vores datamateriale indeholder 2009, og dermed er finanskriseeffekter også inkluderet i data. Vi ser også, at det reale rådighedsbeløb for parcelhusejere har været stagnerende i det seneste år. Når vi får data for 2010 med i undersøgelsen kan vi meget vel opleve et år med stabil til negativ udvikling i rådighedsbeløbet, som følge af blandt andet faldende beskæftigelse, men omvendt trækker de rekordlave renter og skattelettelser i modsat retning. Under alle omstændigheder vil selv et dårligt 2010 næppe vende op og ned på konklusionen om, at boligejernes rådighedsbeløb generelt har udviklet sig særdeles gunstigt gennem en længere årrække. side 2

3 Afdragsfrihed løfter rådighedsbeløb men ikke på bekostning af samlet opsparing De afdragsfrie lån har gået deres sejrsgang blandt boligejerne siden introduktionen tilbage i slutningen af 2003, og i dag er mere end hvert andet realkreditlån uden afdrag. En nærliggende tanke er dermed også, at de sparede afdrag på realkreditlånet blot er blevet anvendt til at løfte rådighedsbeløbet, hvilket også kan være en yderligere forklaring på den hastige stigning i rådighedsbeløbet fra Forbrugsundersøgelsen afslører dog ikke nærmere omkring den direkte udvikling i boligejernes afdrag, men til gengæld viser den, at den samlede opsparing blandt parcelhusejerne ikke er blevet reduceret som følge af manglende afdragsbetalinger. Tværtimod befinder parcelhusejernes opsparing målt i forhold til indkomsten sig på det højeste niveau nogensinde, hvilket især kan tilskrives øget pensionsopsparing. Danskernes stigende rådighedsbeløb er altså ikke fremkommet på bekostning af opsparingen samlet set. Figur 2:Den mere luft i budgettet hos boligejerne er ikke kommet på bekostning af opsparing 20,0 17,5 Procent Opsparing i forhold til disponibel indkomst 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 Opsparing i forhold til samlet indkomst 2,5 0,0 1993: : : : : : : :2009 Boligejernes økonomi har udviklet sig bedre end lejernes men alle har fået det bedre I forbrugsundersøgelsen er det muligt at følge udviklingen i rådighedsbeløbet for husstande på tværs af boligformer. På trods af at det typisk er boligejernes økonomi, der problematiseres i den offentlige debat, så er det faktisk netop denne gruppe, der har haft den mest gunstige privatøkonomiske udvikling. Således er det parcelhusejerne, der har oplevet den kraftigste stigning i rådighedsbeløbet skarpt forfulgt af personer i andelsboliger. Husstande i lejeboliger halser noget efter med en fremgang på cirka 40% siden forbrugsundersøgelsen i 1993:1995 mod næsten 75% for parcelhusejerne. Fælles for de danske husstande er dog, at de alle har oplevet mere luft i budgettet til sammenligning er priserne på de varer og tjenesteydelser, som rådighedsbeløbet anvendes til vokset med små 30%, jf. figur 3. side 3

4 Figur 3: Alle har fået flere penge til forbrug men lejerne halter efter boligejerne 180 Indeks 1993:1995=100 Rådighedsbeløb, parcelhusejer Rådighedsbeløb, andelsbolig Rådighedsbeløb, lejebolig 100 Inflation, rådighedsbeløb 1993: : : : : : : :2009 Note: I ovenstående beregninger er der renset for ændringer i husstandenes størrelse over tid i de enkelte boligformer Højere rådighedsbeløb i husstandene i forhold til anbefalet plads til rentestigninger Ud over at se på udviklingen i de danske husstandes rådighedsbeløb, så er det også interessant at se nærmere på, hvor langt rådighedsbeløbet egentlig strækker sig i forhold til de anbefalinger, vi benytter os af, når potentielle boligejere kreditvurderes. Som udgangspunkt vurderer vi, at en enlig person i en husstand skal have kroner tilbage til sig selv om måneden, når alle de faste udgifter er betalt. Er man et par, så falder beløbskravet til kroner pr. person, da der er oplagte stordriftsfordele i privatøkonomien, da man er flere til at deles om de faste udgifter. Er der også børn i husstanden forhøjes kravet til rådighedsbeløbet med kroner pr. barn. Er man dermed et par med to børn, så er kravet til det månedlige rådighedsbeløb på kroner. Tager man højde for husstandenes sammensætning i forbrugsundersøgelsen og holder op imod vores anbefalinger, så ser vi, at den gennemsnitlige husstand på tværs af boligformen har pænt med luft i budgettet. Både i andelsboligen og i parcelhuset er det månedlige rådighedsbeløb godt 40% højere end det anbefalede rådighedsbeløb, hvilket svarer til henholdsvis cirka kroner i andelsboligen og kroner i parcelhuset. Igen er det husstanden i lejebolig, der har mindst tilbage til sig selv om måneden her er det månedlige rådighedsbeløb blot 10% højere end det anbefalede svarende til godt 900 kroner. Figur 4: Betydelig luft i budgettet i forhold til det anbefalede rådighedsbeløb Kroner Rådighedsbeløb Anbefalet rådighedsbeløb Parcelhus Andelsbolig Lejebolig side 4

5 I henhold til forbrugsundersøgelsen ser der altså ud til, at danske boligejere har et betydeligt råderum i deres budget, hvilket må siges at være et særdeles positivt budskab. Især med tanke på debatten omkring, hvad danskerne engang skal stille op i tilfælde af betydelige rentestigninger og med en stor udbredelse af variabelt forrentede lån. Forbrugsundersøgelsen giver dog ikke noget entydigt svar på, hvor store rentestigninger der skal til, før danskerne i større stil kan risikere at komme i problemer. Det skyldes for det første, at forbrugsundersøgelsen er indsamlet over en treårig periode fra , hvor renteniveauet både har været svingende og noget højere end det aktuelle niveau, men også, at der selvfølgelig er store forskelle i rådighedsbeløbet på tværs af boligejerne. Det gennemsnitlige rådighedsbeløb dækker således over husstande med betydeligt højere rådighedsbeløb end gennemsnittet og omvendt. Endelig er der også store forskelle i lånevalg og lånestørrelser og der er utvivlsomt boligejere, der kan tåle væsentligt mindre udsving i renten end andre. På trods af ovennævnte forbehold har vi i nedenstående figur 5 illustreret, hvor store rentestigninger der skal til før den ekstra luft i rådighedsbeløbet hos den gennemsnitlige parcelhusejer er blevet spist. Der er antaget et afdragsfrit realkreditlån på 2 mio. kroner. Det betyder, at hver gang renten stiger med 1%-point, så ryger cirka kroner af det månedlige rådighedsbeløb op i den blå luft til rentebetalinger. Samlet kan den gennemsnitlige parcelhusejer med et afdragsfrit lån på 2 mio. kroner altså klare rentestigninger på op i omegnen af 5%-point før at rådighedsbeløbet kommer under pres i forhold til det anbefalede beløb. Figur 5: Der skal betydelige rentestigninger til, før rådighedsbeløbet dykker under det anbefalede Kroner Rådighedsbeløb Anbefalet rådighedsbeløb Aktuelt Rente, +1% Rente, +2% Rente, +3% Rente, +4% Rente, +5% side 5

6 Boks 1 Hvad er rådighedsbeløbet, og hvordan har vi lavet udregningen: Et af de helt centrale begreber man som potentiel boligkøber møder nede i banken i forbindelse med boligkøb er det såkaldte rådighedsbeløb. Dette begreb dækker over, hvor meget man har tilbage af sin indkomst, når alle de faste udgifter er trukket ud af budgettet. Det drejer sig blandt andet om skatte- og rentebetalinger, udgifter til daginstitutioner, transportudgifter, el, vand, varme, forsikringer etc. Rådighedsbeløbet skal dermed dække alle de variable omkostninger i form af mad, drikke, ferierejser, restaurantbesøg, andre fornøjelser, tøj og uforudsete udgifter i tilfælde af, at eksempelvis køleskabet går i stykker. Vi har udregnet danskernes rådighedsbeløb ved at tage udgangspunkt i forbrugsundersøgelsens indkomstbegreb. Herfra fratrækkes i hovedtræk: indkomstskatter pensionsopsparing og afdrag på lån (herunder boliglån) renteudgifter boligudgifter (husleje, vand, renovation, vedligeholdelse) bilkøb og udgifter til bil (brændstof, vedligeholdelse, ejerafgift) telefon, licens, a-kasse, efterlønsbidrag, aviser og tidsskrifter daginstitutioner forsikringer (familie-, hus-, ulykkes-, syge- samt transportforsikring) Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 6

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere