Formidling af forsikring over internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af forsikring over internettet"

Transkript

1 Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business and Social Sciences, Juridisk Institut

2 Formidling af forsikringsydelser over internettet Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsninger Metode Struktur Retskilder Momssystemet Fortolkning af momsen Sproglig fortolkning Systematisk fortolkning Dynamisk fortolkning Transaktionen Vare eller tjenesteydelse? Vederlag Den samlede modværdi Tjenesteydelser Særlige bestemmelser Artikel 58 elektroniske tjenesteydelser Tjenesteydelser, leveret af en formidler Artikel 135(1)(a) Momsfritagelse for forsikringstransaktioner Forsikringstransaktioner Herunder ydelser udført af i forbindelse med Mæglere Direktiv 2002/ Sammendrag Formidlere Formidlingsbegrebet Formidlingsbegrebets niveau Formidling omfattende mæglerbegrebet Formidling omfattende artikel Formidling på tværs af hele Momssystemdirektivet Formidlingsbegrebets indhold Sammenfatning I andres navn og for andres regning Den eksterne position... 57

3 Formidling af forsikringsydelser over internettet Indledning 8. Den interne aktivitet Konklusion I andres navn på andres vegne Den eksterne position Den interne aktivitet Sammenfatning Executive summary Litteraturliste Bøger Artikler Direktiver, forordninger, meddelelser m.v Domme og afgørelser EU-Domstolen Generaladvokaternes forslag til afgørelse Danske domme og afgørelser Udenlandsk retspraksis Andet... 75

4 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1. Indledning Siden internettets udvikling, har lovgivere verden over fået deres sag for. Lovændringsprocessen er ofte tung og langsommelig, mens teknologien ændrer sig hurtigere og hurtigere, og EU-retten er ingen undtagelse herfra. Internettet har overtaget en lang række opgaver fra de traditionelle fag, som man formentlig ikke havde set komme før dens udvikling, og selv på dets nuværende stadie synes det at overraske med sine anvendelsesmuligheder. Portaler har altid været populære på internettet. Der findes søgeportaler til at finde viden, bilportaler til at finde biler, boligportaler til at finde boliger, og nu også forsikringsportaler til at finde forsikringer. Forsikringstransaktioner har en særstatus idet disse er momsfritagne, formidling af disse ligeså. Formidling er et område, der traditionelt set har været udført af personer, og lovgivningen er senest ændret i 2006 ved overgangen til Momssystemdirektivet. 1 At behandlingen af disse nye formidlingsportaler ikke er helt klar, fremgår af Hans- Martin Grambecks artikel. 2 Artiklen kommer frem til, at behandlingen af formidling af forsikringsydelser over internettet, i hvert fald i Tyskland og England, ikke er ens. Denne forskelligartede behandling er problematisk af flere årsager. Dels er det imod hele momssystemet formål, at medlemsstaterne behandler samme situationer forskelligt, endvidere skaber det betydelig usikkerheder for virksomhederne ikke at vide, hvordan en situation behandles. Litteraturen på området er sparsomt, og mængden af forfattere begrænset. Der er derfor grundlag for en analyse af en problemstilling, der endvidere ikke er set selvstændigt behandlet, fra et dansk perspektiv. Afhandlingen udarbejdes derfor, nærmest på opfordring af Grambeck, med det formål at afklare, hvorvidt der er hold i påstandene om, at reglerne for området fortolkes forskelligt i de respektive medlemsstater. 1 Rådets direktiv af 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem herefter Momssystemdirektivet. 2 Online Insurance Mediation under EU VAT. Side 1 / 75

5 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1.1. Problemformulering Afhandlingen har til formål, at analysere den momsretlige behandling af formidling af forsikringsydelser over internettet. En ikke-afgiftspligtig person(a) går ind på en hjemmeside(hos B), der via diverse mekanismer foreslår en forsikring(hos C). Situationen indebærer en række forhold, der nærmere skal analyseres. Det er denne afhandlings hovedformål, at afklare hvordan situationen momsretligt bør behandles, ved at besvare spørgsmålene: Hvordan behandles formidling af forsikringsydelser over internettet, indenfor det EU-retlige momsområde? Hvilken indflydelse har internettet på kvalificeringen af formidling af forsikringsydelser? Disse overordnede spørgsmål vil danne rammen for afhandlingens udledende afsnit, hvor gældende ret fastslås. Formålet med udledningen af dette er endvidere, at kunne besvare opgavens komparative problemstillinger: Hvordan behandles formidling af forsikringsydelser over internettet, i henholdsvis Danmark og England? Er disse retstilstande EU-konforme? Er der forskelle imellem retstilstanden på dette område i Danmark og i England? 1.2. Afgrænsninger Afhandlingen vil forsøge at give en praktisk tilgang til behandlingen af problemstillingen. I denne forbindelse vil der blive gennemgået nogle mere generelle områder af momsretten. Disse områder vil blive behandlet meget snævert, idet de alene har til formål at illustrere de problematikker en forkert kvalificering kan medføre. Formidling over internettet ses i praksis primært at foregå på vegne af afgiftspligtige personer, hvorfor afhandlingen afgrænses til alene at vedrøre disse. Side 2 / 75

6 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning Princippet om blandende leverancer vil ikke blive diskuteret i denne afhandling. Princippet kan have meget afgørende betydning for kvalificeringen af momsfritagen formidling, og det ses da også af praksis, at spørgsmål vedrørende blandende leverancer, ofte indgår i sammenhæng med spørgsmål om formidling. En grundig gennemgang af disse regler er dog så omfattende, at det kunne danne rammen for sin egen afhandling. Analysen af den engelske retstilstand vil alene tage udgangspunkt i de forenede sager InsuranceWide og Trader Media Group. 3 Der vil endvidere løbende forekomme afgrænsninger af delområder, og det vil fremgå af afgrænsningerne, hvorfor problemstillingen ikke forfølges Metode Afhandlingens formål er, at udlede og analysere gældende ret de lege lata, og følger således den retsdogmatiske metode. 4 Ved gældende ret, forstås det resultat som en domstol må komme frem til, ved anvendelsen af retskilderne og retsdogmatisk analyse. 5 Grundet problemstillingens natur, vil der i det omfang det findes nødvendigt, komme udsagn af retspolitisk karakter, de sentendia ferenda, i forbindelse med gennemgangen af retspraksis. 6 Det komparative element vil ikke være traditionelt komparativt, idet dette indebærer en sammenligning af forskellige retssystemer. 7 Da de nationale love, både for så vidt angår moms i England og Danmark, er implementeringer af det samme EU-direktiv, giver en sådan sammenligning ikke megen mening. Udgangspunktet er i stedet, en sammenligning imellem EU-retten og den nationale anvendelse af reglerne, for derefter at se, hvorvidt den faktiske anvendelse i Danmark og England er den samme. 3 Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs v Insurancewide.Com Services Limited, Trader Media Group Limited, Case No: A3/2009/1300, High Court of Justice Court of Appeal (Civil Division), 22 April 2010, herefter Court of Appeal. 4 Jf. Retskilder & Retsteorier, s Jf. Ibid., s Jf. Ibid., s. 29, udsagn om hvordan anvendelsen af love og regler bør være i forhold til afgørelser og konkrete sager. 7 Jf. Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, s Side 3 / 75

7 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1.4. Struktur Afhandlingens kapitel 1 indleder afhandlingen ved problemformuleringen og de metodiske overvejelser, og danner rammen for den videre behandling. Kapitel 2 introducerer kort området for EU-retten og de fortolkningsmetoder der vil blive anvendt til, at udlede gældende ret. Kapitel 3 og 4 introducerer de almindelige regler for formidlingsydelser, og danner således rammen for hvordan situationen skal behandles, såfremt den ikke kan kvalificeres som momsfritagen formidling. Med udgangspunkt i dette, indeholder kapitel 5 en udledning af retsstillingen for fritagelsen for forsikringstransaktioner. Kapitel 6, 7 og 8 er komparative, idet det udledte her sammenlignes med den danske og engelske praksis. Afhandlingens kapitel 9 vil konkludere på afhandlingens problemstillinger Retskilder Retskildeanvendelsen i denne afhandling har til formål, at udlede gældende ret. I denne sammenhæng har EU-retten forrang. 8 De nationale regler der i nærværende sammenhæng findes i Momsloven, er således en implementering af Momssystemdirektivet med tilhørende ændringer. Grundet det komparative element i afhandlingen, vil der alene refereres til fællesskabsbestemmelserne. Den øverste retskilde i EU-retten er traktaten. 9 De for denne afhandling centrale bestemmelser findes i Momssystemdirektivet, der er udstedt med hjemmel i traktatens artikel Momssystemdirektivet er senest ændret ved Ændringsdirektivet 11, men der tages ikke udgangspunkt i den konsoliderede udgave af Momssystemdirektivet, idet nogle af bestemmelsernes historiske ændringer inddrages og diskuteres. EU-Domstolen 12 har enekompetence til at fortolke EU-retten, 13 hvorfor de præjudicielle afgørelser fra denne, har særlig vægt ved udledningen af retstilstanden. Der vil endvidere blive anvendt sekundære retskilder i form af forordninger, direktiver og meddelelser. Forordninger er umiddelbart anvendelige i medlemsstaterne, 14 og modsat dette 8 Jf. EU-retten, kapitel 4, afsnit 6. Der kan forekomme problemer ved denne påstand i forbindelse i forhold til Grundloven, denne problematik er dog uden for denne afhandlings omfang. 9 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde(TEUF) / Lissabontraktaten, artikel 263. Se dertil EUretten, s Tidligere artikel Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser herefter Ændringsdirektivet. 12 Herefter Domstolen 13 Jf. TEUF, artikel Jf. TEUF, artikel 288. Side 4 / 75

8 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning er direktiverne ikke nødvendigvis umiddelbart anvendelige, idet der kan være forhold omkring deres implementering, der gør at de ikke kan påberåbes. 15 De anvendte bestemmelser i denne opgave, er alle implementeret i dansk ret. Det komparative afsnit vil indeholde dansk retspraksis. Grundet det begrænsede antal af domme, vil der i høj grad blive anvendt afgørelser i form af bindende svar fra skattemyndighederne. Disse kan ikke tildeles præjudiciel værdi på samme niveau med domme, men giver gode retningslinjer for, hvordan de danske myndigheder behandler området. 15 Se dertil EU-Retten, s Side 5 / 75

9 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet 2. Momssystemet Det Europæiske Fællesskab blev oprettet med det formål, at skabe et fælles marked, der kunne fremme den økonomiske virksomhed. 16 Hensigten var, at ligestille virksomhederne så disse konkurrerer på samme vilkår, som virksomheder indenfor de respektive nationale markeder. 17 En af metoderne til at realisere dette mål, var en harmonisering af de indirekte afgifter. 18 For at et harmoniseret område skal kunne fungere, indebærer det nødvendigvis at reglerne fortolkes ensartet af medlemsstaterne. Tillader man at hver stat fortolker regelsættet efter egne principper og skaber sin egen retspraksis, er det tvivlsomt at de ville komme frem til de samme resultater, til trods for et ensartet udgangspunkt. Domstolen har til formål, at afgøre tvister af fællesskabsretlig karakter. Domstolen har kompetence til fortolkning af EU-retten, og sikrer at fællesskabsbestemmelserne fortolkes ensartet, og efter EU-rettens principper. 19 Domstolens sørger for dette ved svar på præjudicielle forespørgsler. Såfremt en stat fortolker en bestemmelse på én måde, og en anden stat på en anden måde, vil dette medføre konkurrenceforvridning, idet virksomhederne kan planlægge deres virksomhed efter hvor de gunstigste forhold opnås. En uensartet fortolkning kan også medføre, at retsreglerne overlapper hinanden, og således kan en virksomhed risikere, at blive pålignet afgift i mere end én stat for samme transaktion. Omvendt kunne en transaktion, der skulle have været pålignet moms risikere, ikke at blive pålignet afgift i nogen af staterne. I denne afhandling er det problematikken omkring ensartet fortolkning der analyseres. Domstolen følger en række principper, der giver mulighed for at udlede hvordan retsreglerne bør forstås. Disse principper står i pendant til de mere generelle EU-retlige principper, som proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet. Disse principper, om end også gældende, er ikke direkte relevante for analysen af denne afhandlings områder, og vil derfor ikke blive gennemgået nærmere. En introduktion til nogle af de centrale fortolkningsprincipper der har relevans følger her. 16 Jf. EF-traktaten, artikel Jf. Momssystemdirektivets præambel, betragtning Jf. TEUF, artikel Jf. TEUF, artikel 263 Side 6 / 75

10 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet 2.1. Fortolkning af momsen Det særlige ved EU-retten er, at denne er affattet på en række forskellige sprog. Det følger af Domstolens udtalelser, at udgangspunktet for fortolkning er en sammenligning af de sproglige versioner. 20 Det skal iagttages, at der er tale om en særlig sprogbrug, og at de EUretlige begreber ikke nødvendigvis er samstemmende med de nationale. 21 De fortolkningsmetoder der er centrale for denne afhandling, kan opdeles i 3 hovedgrupper. Den sproglige, den systemiske og den dynamiske. 22 Hver gruppe indeholder nogle principper og metoder der kan observeres i praksis Sproglig fortolkning Den sproglige metode, indeholder det traditionelle udgangspunkt for fortolkning, ordret fortolkning. Det er udgangspunktet ved fortolkning af lovbestemmelser, at kigge på ordlyden. 23 Dette følger af princippet om retstilstandens forudsigelighed. Det må således kræves af et retssamfund, at man ved læsning af en bestemmelse, til en vis grad kan forudsige retstilstanden. Særligt ved EU-retten er dog, at denne er affattet på en række forskellige sprog, der alle skal ses som autentiske. Komplikationer kan opstå, idet hver sproglig version har samme vægt, og man derfor ikke kan udelukke en bestemt sproglig version. 24 Såfremt der er uoverensstemmelser imellem de sproglige versioner, skal den pågældende bestemmelse fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af, og formålet med den ordning, som den er led i. 25 Domstolen sammenligner ikke samtlige sproglige versioner, hvilket er forståeligt ud fra et praktisk synspunkt. Claus Jespersen foreslår, at den forskelligartede ordlyd nødvendigvis må være et indlæg for Domstolen, førend den pågældende version analyseres. 26 I denne afhandling vil den sproglige sammenligning alene anvende de engelske, tyske, svenske og danske versioner af de respektive bestemmelser. 20 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 18. Herefter CILFIT. 21 Ibid., præmis 19, 22 Se også Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 42, der anvender denne opdeling. Strukturneutralitet i momssystemet, s. 28, anvender begreberne tekst, kontekst og telos. Indholdet af grupperingen må, trods de forskellige titler, siges at være denne samme. 23 Se også Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 43 og Strukturneutralitet i momssystemet, s Sag C-296/95, The Queen mod Commissioners of Customs and Excise ex parte: EMU Tabac SARL, præmis 36. Herefter TABAC. 25 Sag C-149/97, Institute of the Motor Industry, præmis Jf. Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 45. Side 7 / 75

11 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet Såfremt der findes en sproglig divergens, kan den ordrette fortolkning ikke anvendes, idet en ordret betydning ikke kan fastlægges, uden at negligere betydningen af en af de andre sproglige versioner. Fortolkningsprincippet natura negotii, leverancens natur, kan også tilhøre den sproglige gruppe. Dog alene i det omfang, at leverancens natur kan udledes af en ordret fortolkning af bestemmelsen. Leverancens natur kan også udledes på baggrund af de kontekstuelle principper, og hører i så fald til den denne gruppe. Princippet kan observeres i praksis, 27 og indebærer at man lægger vægt på selve afgiftsobjektet, for at udlede bestemmelsens omfang. 28 Til den sproglige gruppe af fortolkningsprincipper, henhører endvidere princippet om de i EU-retten anvendte begrebers selvstændige betydning, og streng fortolkning af bestemmelser der fritager transaktioner for moms. Disse vil blive gennemgået i forbindelse med praksis der vedrører principperne Systematisk fortolkning Systematisk fortolkning indebærer en hensyntagen til systematikken i regelsættet man analyserer. Gruppen består af den kontekstuelle, horisontale og konsistente fortolkningsmetode. Domstolen har bl.a. i CILFIT-sagen udtalt at: 29 Endelig skal de enkelte EF-regler vurderes i deres rette sammenhæng og fortolkes i lyset af EF-rettens bestemmelser som helhed, den bagved liggende målsætning og EF-rettens udviklingstrin på tidspunktet for de pågældende bestemmelsers anvendelse. Dette gælder særligt, såfremt der er sproglige afvigelser imellem versionerne. 30 Den kontekstuelle fortolkningsmetode indeholder den horisontale fortolkning, hvorved anden sekundær lovgivning anvendes til fortolkning af begreber i Momssystemdirektivet, som Domstolen 27 Jf. sag C-281/91, Muys en De Winter s Bouw. I sagen var der ikke tale om en udtrykkeligt anvendelse af princippet, men det fremgår af referencen til GA Jacobs forslag til afgørelse. 28 Se nærmere herom Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Jf. CILFIT, præmis Jf. Sag C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC), præmis 22 Side 8 / 75

12 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet bl.a. gjorde i CPP-sagen. 31 Fortolkningsmetoden er med til at forhindre, at ensartede transaktioner behandles forskelligt på tværs af EU-lovgivningen. 32 Konsistent fortolkning indebærer, at koncepter i samme gruppe af bestemmelser, fortolkes overensstemmende. Konsistent fortolkning tilhører den systematiske gruppe, idet fortolkningsmetoden direkte følger af at fortolke bestemmelserne i konteksten af hinanden. 33 Historisk fortolkning er typisk anvendt, som et støtteargument for en anden fortolkningsmetode. 34 Faktorer ved tilblivelsen af en bestemmelse, herunder også afviste forslag, kan være med til at angive hvilket indhold den endelige version omfatter Dynamisk fortolkning Den dynamiske gruppe, indeholder det teleologiske fortolkningsprincip og det økonomiske neutralitets princip. 36 Begge kan efter omstændighederne, placeres i den systematiske gruppe i stedet. Teleologisk fortolkning, er fortolkning af bestemmelsens målsætning. 37 Formålsfortolkning som det også kaldes, har som ordet indikerer til hensigt, at sikre at lovgivers formål med bestemmelsen realiseres. Princippet placeres i den systematiske gruppe hvis det formål, fortolkningsprincippet søges at vurdere er udtrykkeligt anført af lovgiver, f.eks. i præamblen. 38 Momsen er kendetegnet ved: 39 at der på varer og ydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift, der er nøjagtig proportional med varernes og ydelsernes pris, uanset antallet af transaktioner i de produktions og distributionsled, der ligger før beskatningsleddet. Denne læresætning er både beskrevet som momsens iboende karakteristika 40, momsens natur 41 og neutralitetsprincippet 42. Terminologien er ikke afgørende, det er blot vigtigt at fastslå at formålet med momsen, er at være en neutral afgift. Den 100 % neutrale moms påvirker 31 Sag C-349/94, Card Protection Plan, herefter CPP. 32 Se dertil Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Princippet om blandende leverancer henhører også til denne gruppe, men princippet vil ikke blive gennemgået nærmere. 37 Se dertil Strukturneutralitet i momssystemet, s Se dertil Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Jf. Momssystemdirektivets artikel 1(2) 40 Jf. Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. Merværdiafgiftspligten, s Jf. Strukturneutralitet i momssystemet, s. 42. Side 9 / 75

13 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet således ikke virksomhederne i forhold til deres etableringssted, juridiske form, dispositioner generelt, og ej hellere forbrugerens valg af varer. 43 Neutralitet kan opdeles i intern og ekstern neutralitet. 44 Grambeck fremfører i sin artikel, at den eksterne neutralitet er brudt, idet bestemmelserne om formidling af forsikringsydelser fortolkes forskelligt i England og Tyskland. En forskellig fortolkning af fritagelsen for forsikringsydelser, kan således medføre at virksomhederne ved at strukturere sig på en bestemt måde, selv kan afgøre om der skal afregnes moms eller ej. Disse fortolkningsprincipper, anvendes af Domstolen til at afgøre retstvister, og er derfor afgørende for at udlede gældende ret. De vil derfor danne baggrund for den videre analyse i opgaven. 43 Se dertil Ibid., s Se dertil Introduction to European VAT (Recast), kapitel 7.3. Side 10 / 75

14 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen 3. Transaktionen For at kunne forstå problematikken, ved formidling af forsikringsydelser over internettet, er det formålstjenesteligt at introducere læseren for de forskellige aspekter der har relevans for en momsretlig behandling. Dette giver en naturlig tilgang til problematikken, og gør det klarere hvilke konsekvenser, en forskelligartet behandling af formidling af forsikringsydelser over internettet, kan medføre. Momsen er en merværdiafgift, hvorved forstås at afgiften pålægges den merværdi der skabes. Hovedreglen er, at alle transaktioner, varer såvel som ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal pålægges moms. 45 Udgangspunktet i en momsretlig behandling, er således en analyse af den gennemførte leverance. 46 Transaktionen kan illustreres således: A er en ikke-afgiftspligtig person der besøger en hjemmeside hos B. B henviser A til forsikringsselskabet C, hvor A og C kan indgå en aftale. Denne henvisning sker ved hjælp af et elektronisk link, og kaldes et lead. B opnår for denne service et honorar fra C. 45 Jf. C-287/00, Kommissionen mod Tyskland, præmis Se hertil Merværdiafgiftspligten, s. 59. Side 11 / 75

15 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen Selve formidlingssituationen består tilsyneladende af 2 forhold. Der ses en transaktion imellem A og B, og en transaktion imellem B og C. Før en transaktion skal pålægges moms, skal der jf. Momssystemdirektivets artikel 2(1)(a) og (c): 1. Være tale om en vare eller en ydelse 2. Der skal være leveret mod vederlag 3. Af en afgiftspligtig person Kriterierne for en afgiftspligtig person vil ikke blive behandlet nærmere, da disse ikke er afgørende for den problemstillingen afhandlingen søger at belyse Vare eller tjenesteydelse? For at kunne afgøre, om der er tale om en vare eller tjenesteydelse, må leadet undersøges nærmere. Lead er det engelske ord for at lede eller vise vej, i nærværende sammenhæng leder B, altså A videre til C. Der er altså tale om en henvisning. Teknisk foregår dette, ved at A, der selv navigerer rundt på Bs hjemmeside, bliver præsenteret for et eller en række links, der fører til Cs hjemmeside. C kan identificere, at leadet kommer fra B, og honorerer B herfor. B kan aflønnes på baggrund af en række kriterier. Grambeck angiver i sin artikel følgende metoder: 1. Pay Per Click(PPC), honoraret opnås allerede ved registrering af henvisningen, uanset hvorvidt der indgås en forsikringsaftale eller ej. 2. Pay Per Sale(PPS), honoraret opnås, såfremt henvisningen fører til indgåelse af en aftale. 3. Pay Per Lead(PPL), hvor A bekræfter sin interesse i forsikringskontrakten, ved at anmode om yderligere oplysninger eller eventuelt en opringning. B opnår først et honorar ved anmodningen af yderligere information. De 3 metode kan, om end de er de traditionelle afregningsformer for lead services på internettet, ikke anses for udtømmende. Man kunne f.eks. forestille sig, at B med sin popularitet og markedsposition, var i stand til at afkræve abonnementsafgifter fra forsikringsinstitutio- 47 Se om formidlerens udøvelse af økonomisk aktivet i Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, afsnit 8.1. hvor det også antages, at formidlere der udøver en formidlingsydelse vil blive anset for at udøve økonomiske aktivitet. Side 12 / 75

16 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen nerne. Cs produkter, ville således alene komme frem på listen over potentielle udbydere/produkter der præsenteres for A, såfremt C løbende betaler til B. Leveringen af leadet skal altså kvalificeres, og det må derfor indledningsvist undersøges hvorvidt der er tale om en vare eller tjenesteydelse. Ved»levering af varer«forstås overdragelsen af retten til som ejer, at råde over et materielt gode. 48 Digitale leverancer er af natur immaterielle. Digitale produkter har således ingen fysisk karakter, og kan betragtes som en tilpasning af en computer, idet digitale leverancer i form af f.eks. software, tilpasser en computer så den opnår mulighed for, at afspille musik, billedbehandle eller lignende. Kommissionen har udmeldt, at digitale produkter, uanset om de erstatter et materielt gode, som en CD, behandles som ydelser. 49 Det fremgår af f.eks. artikel 15, at nogle leverancer bliver behandlet som materielle goder, uanset en traditionel kvalifikation ikke nødvendigvis ville føre til samme resultat. Digitale leverancer er dog ikke underlagt denne særegne behandling. 50 Ud fra det ovenstående er det altså klart, at leveringen af en henvisningsydelse, ikke momsretligt kan kvalificeres som levering af en vare. Ved»levering af ydelser«forstås enhver transaktion, der ikke er en levering af varer. 51 Levering af ydelser er altså negativt afgrænset, og kan betegnes som en form for residual bestemmelse, der opsamler en lang række af forskelligartede leverancer. 52 Umiddelbart forekommer det, at alle leverancer der ikke vedrører varer, således er indeholdt i bestemmelsen. Dette er dog ikke tilfældet, idet ydelsen skal være egnet til forbrug, 53 hvorved forstås at ydelsen skal udgøre en fordel for modtageren. 54 Rækken af ydelser hvor der kan stilles tvivl om de er egnede til forbrug, er navnlig af den type, hvor selve ydelsen har karakter af at være en undladelse, eller hvor der ydes et tilskud. 55 Hvor en ydelse efter sin art, naturligt må betegnes som levering af en tjenesteydelse, er udgangspunktet at der også er tale om en sådan. 56 Ydel- 48 Jf. Momssystemdirektivets artikel Jf. KOM(1998)374 endelig, retningslinje Bestemmelsen fritager elektricitet, gas, varme, kulde og lignende. 51 Jf. Momssystemdirektivets artikel Se også Merværdiafgiftspligten, s Se dertil ibid., s C-215/94 Jürgen Mohr, præmis Se nærmere herom i Merværdiafgiftspligten, afsnit Se dertil ibid., s. 72. Side 13 / 75

17 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen sen er i forholdet mellem B og C en henvisning, der klart medfører en fordel, og derfor er egnet til forbrug Vederlag En leverance mod vederlag, må ud fra ordlyden nødvendigvis fordre, et vidst sammenhæng imellem tjenesteydelsen og vederlaget. Domstolen har stillet krav om, at der skal foreligge en direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi. 57 Den modtagne modværdi er en del af afgiftsgrundlagets beregning. 58 Der er således et tæt bånd imellem måden hvorpå afgiftsgrundlaget skal opgøres, og hvilke transaktioner der kan pålægges afgift. Dette giver intuitivt mening, idet det må være særdeles svært at pålægge afgift på en transaktion, såfremt man konstaterer der er leveret et vederlag, men ikke kan opgøre på hvilket grundlag dette skal beskattes. 59 For at kunne afgrænse begrebet direkte sammenhæng, må der derfor kigges på, hvordan den samlede modværdi opgøres Den samlede modværdi Det er i forhold til denne afhandling, alene interessant at kigge på de regler Domstolen har etableret for opgørelsen af modværdien, når denne er af monetær karakter. Praksis vedrørende modværdi ved levering af varer og ydelser, såkaldte byttehandler, vil derfor ikke blive berørt. 60 Domstolen fastslog i CAGA-sagen at begrebet er fællesretligt, hvormed begrebet skal forstås ensartet på tværs af medlemslandende, 61 og modværdien skal kunne opgøres monetært og subjektivt. 62 I Tolsma-sagen blev der leveret en ydelse, idet Tolsma spillede musik for de forbipasserende. Vederlaget for denne ydelse, forekom ved en frivillig betaling fra de forbipasserende, der selv kunne afgøre beløbet, eller helt undlade at betale. Domstolen kom frem til, at der 57 Sag 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplats GA, præmis 12(Herefter CAGA), se også C-16/93 Tolsma, og Merværdiafgiftspligten s Jf. Momssystemdirektivets artikel Se dertil Merværdiafgiftspligten s For en gennemgang af disse henvises til Merværdiafgiftspligten kapitel 5, og EC-Tax review The usefulness of the direct link test in determining consideration for VAT purposes. 61 Jf. CAGA, præmis Jf. Ibid., præmis 13. Side 14 / 75

18 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen derfor ikke var tale om en momsretlig leverance, idet der skulle bestå et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelse og modydelse. 63 Den samlede modværdi kunne altså ikke opgøres uden dette retsforhold. Det er ikke af afgørende karakter, at retsforholdet kan påberåbes ved domstolene. 64 Man kan altså udlede at der ved opgørelsen af den samlede modværdi, er 2 kriterier der skal varetages: Leverancen skal være resultatet af et retsforhold, der betinger gensidig levering af ydelse og modværdi. 2. Modværdien skal opgøres til den subjektive værdi, altså således som den er fastsat af transaktionen parter. I forholdet mellem B og C, skal der altså forekomme en gensidig levering af ydelse og modværdi. Det er i dette tilfælde klart, at B leverer et lead og C honorerer for dette, med et beløb. Der vil i praksis, formentlig altid eksistere en kontrakt imellem parterne. Det må forventes, at uanset hvilken metode der anvendes til at betale for en henvisning, vil der være denne fornødne direkte sammenhæng. Dette gælder uanset om de traditionelle honorar metoder, eller andre anvendes. Der ses derfor ikke at være problemer, med at karakteriserer en henvisning som en momsretlig transaktion. 63 Jf. Tolsma, præmis Jf. Sag C-498/99, Town and County Factors Ltd., præmis Se dertil Merværdiafgiftspligten s Side 15 / 75

19 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Tjenesteydelser 4. Tjenesteydelser Henvisningen fra B til C, kan betegnes som at sammenbringe parter, og kan derfor terminologisk kaldes for formidling. 66 Formidling er jf. ovenstående en momsretlig leverance af tjenesteydelser, og leveringsstedet for disse er derfor relevant at fastlægge. Leveringsstedet er afgørende for, hvilken stat der kan pålægge afgift, og dermed også størrelsen på afgiften. Leveringsstedsreglerne for varer- og tjenesteydelser er forskellige. Leveringstedet for varer er som udgangspunkt det sted, hvor varen befinder sig på leveringstidspunktet, altså leverandørens etableringssted. 67 Som tidligere nævnt, er definitionen af tjenesteydelser, en residual bestemmelse, der indeholder samtlige tjenesteydelser. En så bred bestemmelse kan meget vel indbyde til fortolkningsmæssige vanskeligheder, særligt da ydelser af natur, kan variere meget i kompleksitet. Ydelser blev førhen behandlet under ét, 68 hvilket blev ændret ved Ændringsdirektivet. Ændringerne indebar bl.a. nogle strukturmæssige omskrivninger, og en opdeling af hovedreglen for tjenesteydelser, efter hvorvidt der leveres til en afgiftspligtig eller ikke-afgiftspligtig person. Hovedreglen om leveringssted for tjenesteydelser, blev bibeholdt for leveringer til ikke-afgiftspligtige modtagere, de såkaldte Business-2-Consumer forhold. Reglen for disse forhold er således stadig, at der pålægges afgift hvor leverandøren er etableret. 69 Levering til afgiftspligtige, Business-2-Business forhold, blev ændret. Hovedreglen for leveringsstedet i B2B forhold, er således det sted hvor modtageren af ydelsen er etableret. 70 Det overordnede formål med momsen er, at pålægge afgift det sted, hvor forbruget af godet forekommer. 71 Det kan af den årsag synes mærkeligt, at aftagerens status i momssystemet, er afgørende for hvor forbruget af godet vurderes at finde sted. Før ændringerne blev virksomheder pålagt at betale moms i det land, hvor ydelsen blev rekvireret. De nye regler medfører, at en dansk virksomhed altid betaler dansk moms på tjenesteydelser. Der er således ikke incitament for virksomheden, til at købe tjenesteydelser 66 Det er endnu ikke konkluderet hvilke momsretlige kriterier der skal opfyldes for at være en formidler, men en almindelig forståelse af ordet er samstemmende med henvisningen. 67 Jf. Momssystemdirektivets artikel Jf. Ibid. artikel Jf. Ændringsdirektivets artikel Jf. Ibid. artikel Se bl.a. Ændringsdirektivets præambel, betragtning. 6. Side 16 / 75

20 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Tjenesteydelser hvor momssatsen er lavere, idet tjenesteydelsen nu altid momses i virksomhedens eget land. Ændringerne synes derfor at være i takt med momsens neutralitet. Ser man lidt nærmere på hvor forbruget reelt finder sted, må en ikke-afgiftspligtig person forbruge ydelsen, der hvor den rekvireres. Når personen vil rekvirere en tjenesteydelse beliggende ét sted frem for et andet, må selve placeringen være af relevans for købet af tjenesteydelsen, idet tjenesteydelsen jo leveres, og forbruges, på den afgiftspligtiges forretningssted. Denne påstand synes rigtig for så vidt angår de traditionelle tjenesteydelser, der indebærer at køberen må bevæge sig til leverandørens forretningssted for at modtage ydelsen. Argumentet er uholdbart når det gælder elektroniske ydelser. Der er således ingen forskel for forbrugeren, på hvorvidt den samme elektroniske ydelse købes i Tyskland eller Danmark, mens en frisørs forretningssted nødvendigvis må have betydning for om man vil klippes der eller ej. For en afgiftspligtig person der rekvirerer en tjenesteydelse i denne egenskab, må forbruget af ydelsen nødvendigvis opstå som et led af dennes virksomhed, hvorfor forbruget forekommer på køberens forretningssted. Forbruget af tjenesteydelsen er endvidere ikke endeligt, idet tjenesteydelsen er en del af den afgiftspligtiges leverancer, og nødvendig for dennes virksomhed. Forbruget af ydelsen indgår således i udarbejdelsen af virksomhedens eget produkt. 72 Ud fra denne argumentation, synes beskyttelsen af momssystemets neutralitet, og det sted hvor forbruget forekommer, at passe i overensstemmelse med leveringstedsreglerne. Forud for ændringerne medførte hovedreglen, at en momspligtig formidlingsydelse skulle momses i det land hvor B var placeret, mens den efter ændringerne skal momses hvor C er placeret. Tjenesteydelser omfatter mange forskelligartede ydelser. Deriblandt tilpasning af produkter, plejeydelser, rådgivning, men også elektroniske ydelser. Ydelserne kan således variere meget, og behandling efter én overordnet regel kan medføre uhensigtsmæssige situationer. Hovedreglen er af forskellige årsager heller ikke opretholdt ved specifikke tjenesteydelsessituationer. 73 Oprindeligt var der i Momssystemdirektivets præambel angivet kontrolhensyn 74 og konkurrenceforvridning 75, som årsager til at fravige hovedreglen. I præamblen gjorde man 72 Argumentationen er anvendt af Rådet i Momssystemdirektivets præambel, betragtning Af Ændringsdirektivets præambel betragtning 3 fremgår det at hovedreglen ikke er opretholdt i alle tilfælde grundet administrative og politiske grunde. 74 Momssystemdirektivets præambel, betragtning 21 om udlejning af transportmidler. 75 Ibid., betragtning 20, 22 og 23 om udlejning af løsøregenstande, teleydelser og radio og tvspredningstjenester. Side 17 / 75

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

ML 13, stk. 1. nr. 1

ML 13, stk. 1. nr. 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Bibbi Bach Hansen Juridisk Institut Vejleder: Henrik Stensgaard Den momsmæssige behandling af hospitalsbehandling og lægevirksomhed ML 13, stk. 1. nr. 1 Aarhus

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV KARIN SCHWARZ REVSBECK RASMUSSEN Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV Jurist- og Økonomforbundets Forlag Momsfritagelsen af transaktioner inden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling August 2012 Forfattere: Tommy Schormand Johansen Pui Yee Chan Vejleder: Dennis Rahmsdal Jensen Momsmæssig behandling af blandede transaktioner - En analyse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Momsfritagelse af formidlingsydelser og de økonomiske betydninger af momsfritagelser

Momsfritagelse af formidlingsydelser og de økonomiske betydninger af momsfritagelser Momsfritagelse af formidlingsydelser og de økonomiske betydninger af momsfritagelser Af Lene Blendstrup Jakobsen & Heidi Ravnsgaard Rolskov Vejleder: Casper Bjerregaard Eskildsen & Christian Bjørnskov

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv Juridisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Juni 2012 Forfattere: Nina Rolsted Majken B. Larsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt

Læs mere

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse?

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Et momsmæssigt perspektiv Forfattere: Helle Riber Plagborg, Cand.merc.jur. Jacob Holme, Cand.merc.aud. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog om momssystemets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Merværdiafgiftsrettens leveringssted for tjenesteydelser

Merværdiafgiftsrettens leveringssted for tjenesteydelser Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfattere: Rikke Sørensen Magnussen Anne Evald Vejleder: Henrik Stensgaard Merværdiafgiftsrettens leveringssted for tjenesteydelser - En analyse af Rådets direktiv 2008/8/EF

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

EU-konform implementering af momssystemdirektivets artikel 199a i Danmark?

EU-konform implementering af momssystemdirektivets artikel 199a i Danmark? EU-konform implementering af momssystemdirektivets artikel 199a i Danmark? Af Rasmus Bojsen Juridisk Institut, Aarhus Universitet, august 2015 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Eksamensnummer: RB90361 Anslag:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Leveringsstedet for varer - En analyse af grænsehandelskoncepter

Leveringsstedet for varer - En analyse af grænsehandelskoncepter Leveringsstedet for varer - En analyse af grænsehandelskoncepter Af: Jesper Hildebrandt-Mortensen Kandidatafhandling, cand.merc.jur Aarhus Scholl of Business and social science Vejleder: Henrik Stensgaard.

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere