Formidling af forsikring over internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af forsikring over internettet"

Transkript

1 Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business and Social Sciences, Juridisk Institut

2 Formidling af forsikringsydelser over internettet Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsninger Metode Struktur Retskilder Momssystemet Fortolkning af momsen Sproglig fortolkning Systematisk fortolkning Dynamisk fortolkning Transaktionen Vare eller tjenesteydelse? Vederlag Den samlede modværdi Tjenesteydelser Særlige bestemmelser Artikel 58 elektroniske tjenesteydelser Tjenesteydelser, leveret af en formidler Artikel 135(1)(a) Momsfritagelse for forsikringstransaktioner Forsikringstransaktioner Herunder ydelser udført af i forbindelse med Mæglere Direktiv 2002/ Sammendrag Formidlere Formidlingsbegrebet Formidlingsbegrebets niveau Formidling omfattende mæglerbegrebet Formidling omfattende artikel Formidling på tværs af hele Momssystemdirektivet Formidlingsbegrebets indhold Sammenfatning I andres navn og for andres regning Den eksterne position... 57

3 Formidling af forsikringsydelser over internettet Indledning 8. Den interne aktivitet Konklusion I andres navn på andres vegne Den eksterne position Den interne aktivitet Sammenfatning Executive summary Litteraturliste Bøger Artikler Direktiver, forordninger, meddelelser m.v Domme og afgørelser EU-Domstolen Generaladvokaternes forslag til afgørelse Danske domme og afgørelser Udenlandsk retspraksis Andet... 75

4 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1. Indledning Siden internettets udvikling, har lovgivere verden over fået deres sag for. Lovændringsprocessen er ofte tung og langsommelig, mens teknologien ændrer sig hurtigere og hurtigere, og EU-retten er ingen undtagelse herfra. Internettet har overtaget en lang række opgaver fra de traditionelle fag, som man formentlig ikke havde set komme før dens udvikling, og selv på dets nuværende stadie synes det at overraske med sine anvendelsesmuligheder. Portaler har altid været populære på internettet. Der findes søgeportaler til at finde viden, bilportaler til at finde biler, boligportaler til at finde boliger, og nu også forsikringsportaler til at finde forsikringer. Forsikringstransaktioner har en særstatus idet disse er momsfritagne, formidling af disse ligeså. Formidling er et område, der traditionelt set har været udført af personer, og lovgivningen er senest ændret i 2006 ved overgangen til Momssystemdirektivet. 1 At behandlingen af disse nye formidlingsportaler ikke er helt klar, fremgår af Hans- Martin Grambecks artikel. 2 Artiklen kommer frem til, at behandlingen af formidling af forsikringsydelser over internettet, i hvert fald i Tyskland og England, ikke er ens. Denne forskelligartede behandling er problematisk af flere årsager. Dels er det imod hele momssystemet formål, at medlemsstaterne behandler samme situationer forskelligt, endvidere skaber det betydelig usikkerheder for virksomhederne ikke at vide, hvordan en situation behandles. Litteraturen på området er sparsomt, og mængden af forfattere begrænset. Der er derfor grundlag for en analyse af en problemstilling, der endvidere ikke er set selvstændigt behandlet, fra et dansk perspektiv. Afhandlingen udarbejdes derfor, nærmest på opfordring af Grambeck, med det formål at afklare, hvorvidt der er hold i påstandene om, at reglerne for området fortolkes forskelligt i de respektive medlemsstater. 1 Rådets direktiv af 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem herefter Momssystemdirektivet. 2 Online Insurance Mediation under EU VAT. Side 1 / 75

5 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1.1. Problemformulering Afhandlingen har til formål, at analysere den momsretlige behandling af formidling af forsikringsydelser over internettet. En ikke-afgiftspligtig person(a) går ind på en hjemmeside(hos B), der via diverse mekanismer foreslår en forsikring(hos C). Situationen indebærer en række forhold, der nærmere skal analyseres. Det er denne afhandlings hovedformål, at afklare hvordan situationen momsretligt bør behandles, ved at besvare spørgsmålene: Hvordan behandles formidling af forsikringsydelser over internettet, indenfor det EU-retlige momsområde? Hvilken indflydelse har internettet på kvalificeringen af formidling af forsikringsydelser? Disse overordnede spørgsmål vil danne rammen for afhandlingens udledende afsnit, hvor gældende ret fastslås. Formålet med udledningen af dette er endvidere, at kunne besvare opgavens komparative problemstillinger: Hvordan behandles formidling af forsikringsydelser over internettet, i henholdsvis Danmark og England? Er disse retstilstande EU-konforme? Er der forskelle imellem retstilstanden på dette område i Danmark og i England? 1.2. Afgrænsninger Afhandlingen vil forsøge at give en praktisk tilgang til behandlingen af problemstillingen. I denne forbindelse vil der blive gennemgået nogle mere generelle områder af momsretten. Disse områder vil blive behandlet meget snævert, idet de alene har til formål at illustrere de problematikker en forkert kvalificering kan medføre. Formidling over internettet ses i praksis primært at foregå på vegne af afgiftspligtige personer, hvorfor afhandlingen afgrænses til alene at vedrøre disse. Side 2 / 75

6 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning Princippet om blandende leverancer vil ikke blive diskuteret i denne afhandling. Princippet kan have meget afgørende betydning for kvalificeringen af momsfritagen formidling, og det ses da også af praksis, at spørgsmål vedrørende blandende leverancer, ofte indgår i sammenhæng med spørgsmål om formidling. En grundig gennemgang af disse regler er dog så omfattende, at det kunne danne rammen for sin egen afhandling. Analysen af den engelske retstilstand vil alene tage udgangspunkt i de forenede sager InsuranceWide og Trader Media Group. 3 Der vil endvidere løbende forekomme afgrænsninger af delområder, og det vil fremgå af afgrænsningerne, hvorfor problemstillingen ikke forfølges Metode Afhandlingens formål er, at udlede og analysere gældende ret de lege lata, og følger således den retsdogmatiske metode. 4 Ved gældende ret, forstås det resultat som en domstol må komme frem til, ved anvendelsen af retskilderne og retsdogmatisk analyse. 5 Grundet problemstillingens natur, vil der i det omfang det findes nødvendigt, komme udsagn af retspolitisk karakter, de sentendia ferenda, i forbindelse med gennemgangen af retspraksis. 6 Det komparative element vil ikke være traditionelt komparativt, idet dette indebærer en sammenligning af forskellige retssystemer. 7 Da de nationale love, både for så vidt angår moms i England og Danmark, er implementeringer af det samme EU-direktiv, giver en sådan sammenligning ikke megen mening. Udgangspunktet er i stedet, en sammenligning imellem EU-retten og den nationale anvendelse af reglerne, for derefter at se, hvorvidt den faktiske anvendelse i Danmark og England er den samme. 3 Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs v Insurancewide.Com Services Limited, Trader Media Group Limited, Case No: A3/2009/1300, High Court of Justice Court of Appeal (Civil Division), 22 April 2010, herefter Court of Appeal. 4 Jf. Retskilder & Retsteorier, s Jf. Ibid., s Jf. Ibid., s. 29, udsagn om hvordan anvendelsen af love og regler bør være i forhold til afgørelser og konkrete sager. 7 Jf. Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, s Side 3 / 75

7 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning 1.4. Struktur Afhandlingens kapitel 1 indleder afhandlingen ved problemformuleringen og de metodiske overvejelser, og danner rammen for den videre behandling. Kapitel 2 introducerer kort området for EU-retten og de fortolkningsmetoder der vil blive anvendt til, at udlede gældende ret. Kapitel 3 og 4 introducerer de almindelige regler for formidlingsydelser, og danner således rammen for hvordan situationen skal behandles, såfremt den ikke kan kvalificeres som momsfritagen formidling. Med udgangspunkt i dette, indeholder kapitel 5 en udledning af retsstillingen for fritagelsen for forsikringstransaktioner. Kapitel 6, 7 og 8 er komparative, idet det udledte her sammenlignes med den danske og engelske praksis. Afhandlingens kapitel 9 vil konkludere på afhandlingens problemstillinger Retskilder Retskildeanvendelsen i denne afhandling har til formål, at udlede gældende ret. I denne sammenhæng har EU-retten forrang. 8 De nationale regler der i nærværende sammenhæng findes i Momsloven, er således en implementering af Momssystemdirektivet med tilhørende ændringer. Grundet det komparative element i afhandlingen, vil der alene refereres til fællesskabsbestemmelserne. Den øverste retskilde i EU-retten er traktaten. 9 De for denne afhandling centrale bestemmelser findes i Momssystemdirektivet, der er udstedt med hjemmel i traktatens artikel Momssystemdirektivet er senest ændret ved Ændringsdirektivet 11, men der tages ikke udgangspunkt i den konsoliderede udgave af Momssystemdirektivet, idet nogle af bestemmelsernes historiske ændringer inddrages og diskuteres. EU-Domstolen 12 har enekompetence til at fortolke EU-retten, 13 hvorfor de præjudicielle afgørelser fra denne, har særlig vægt ved udledningen af retstilstanden. Der vil endvidere blive anvendt sekundære retskilder i form af forordninger, direktiver og meddelelser. Forordninger er umiddelbart anvendelige i medlemsstaterne, 14 og modsat dette 8 Jf. EU-retten, kapitel 4, afsnit 6. Der kan forekomme problemer ved denne påstand i forbindelse i forhold til Grundloven, denne problematik er dog uden for denne afhandlings omfang. 9 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde(TEUF) / Lissabontraktaten, artikel 263. Se dertil EUretten, s Tidligere artikel Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser herefter Ændringsdirektivet. 12 Herefter Domstolen 13 Jf. TEUF, artikel Jf. TEUF, artikel 288. Side 4 / 75

8 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Indledning er direktiverne ikke nødvendigvis umiddelbart anvendelige, idet der kan være forhold omkring deres implementering, der gør at de ikke kan påberåbes. 15 De anvendte bestemmelser i denne opgave, er alle implementeret i dansk ret. Det komparative afsnit vil indeholde dansk retspraksis. Grundet det begrænsede antal af domme, vil der i høj grad blive anvendt afgørelser i form af bindende svar fra skattemyndighederne. Disse kan ikke tildeles præjudiciel værdi på samme niveau med domme, men giver gode retningslinjer for, hvordan de danske myndigheder behandler området. 15 Se dertil EU-Retten, s Side 5 / 75

9 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet 2. Momssystemet Det Europæiske Fællesskab blev oprettet med det formål, at skabe et fælles marked, der kunne fremme den økonomiske virksomhed. 16 Hensigten var, at ligestille virksomhederne så disse konkurrerer på samme vilkår, som virksomheder indenfor de respektive nationale markeder. 17 En af metoderne til at realisere dette mål, var en harmonisering af de indirekte afgifter. 18 For at et harmoniseret område skal kunne fungere, indebærer det nødvendigvis at reglerne fortolkes ensartet af medlemsstaterne. Tillader man at hver stat fortolker regelsættet efter egne principper og skaber sin egen retspraksis, er det tvivlsomt at de ville komme frem til de samme resultater, til trods for et ensartet udgangspunkt. Domstolen har til formål, at afgøre tvister af fællesskabsretlig karakter. Domstolen har kompetence til fortolkning af EU-retten, og sikrer at fællesskabsbestemmelserne fortolkes ensartet, og efter EU-rettens principper. 19 Domstolens sørger for dette ved svar på præjudicielle forespørgsler. Såfremt en stat fortolker en bestemmelse på én måde, og en anden stat på en anden måde, vil dette medføre konkurrenceforvridning, idet virksomhederne kan planlægge deres virksomhed efter hvor de gunstigste forhold opnås. En uensartet fortolkning kan også medføre, at retsreglerne overlapper hinanden, og således kan en virksomhed risikere, at blive pålignet afgift i mere end én stat for samme transaktion. Omvendt kunne en transaktion, der skulle have været pålignet moms risikere, ikke at blive pålignet afgift i nogen af staterne. I denne afhandling er det problematikken omkring ensartet fortolkning der analyseres. Domstolen følger en række principper, der giver mulighed for at udlede hvordan retsreglerne bør forstås. Disse principper står i pendant til de mere generelle EU-retlige principper, som proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet. Disse principper, om end også gældende, er ikke direkte relevante for analysen af denne afhandlings områder, og vil derfor ikke blive gennemgået nærmere. En introduktion til nogle af de centrale fortolkningsprincipper der har relevans følger her. 16 Jf. EF-traktaten, artikel Jf. Momssystemdirektivets præambel, betragtning Jf. TEUF, artikel Jf. TEUF, artikel 263 Side 6 / 75

10 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet 2.1. Fortolkning af momsen Det særlige ved EU-retten er, at denne er affattet på en række forskellige sprog. Det følger af Domstolens udtalelser, at udgangspunktet for fortolkning er en sammenligning af de sproglige versioner. 20 Det skal iagttages, at der er tale om en særlig sprogbrug, og at de EUretlige begreber ikke nødvendigvis er samstemmende med de nationale. 21 De fortolkningsmetoder der er centrale for denne afhandling, kan opdeles i 3 hovedgrupper. Den sproglige, den systemiske og den dynamiske. 22 Hver gruppe indeholder nogle principper og metoder der kan observeres i praksis Sproglig fortolkning Den sproglige metode, indeholder det traditionelle udgangspunkt for fortolkning, ordret fortolkning. Det er udgangspunktet ved fortolkning af lovbestemmelser, at kigge på ordlyden. 23 Dette følger af princippet om retstilstandens forudsigelighed. Det må således kræves af et retssamfund, at man ved læsning af en bestemmelse, til en vis grad kan forudsige retstilstanden. Særligt ved EU-retten er dog, at denne er affattet på en række forskellige sprog, der alle skal ses som autentiske. Komplikationer kan opstå, idet hver sproglig version har samme vægt, og man derfor ikke kan udelukke en bestemt sproglig version. 24 Såfremt der er uoverensstemmelser imellem de sproglige versioner, skal den pågældende bestemmelse fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af, og formålet med den ordning, som den er led i. 25 Domstolen sammenligner ikke samtlige sproglige versioner, hvilket er forståeligt ud fra et praktisk synspunkt. Claus Jespersen foreslår, at den forskelligartede ordlyd nødvendigvis må være et indlæg for Domstolen, førend den pågældende version analyseres. 26 I denne afhandling vil den sproglige sammenligning alene anvende de engelske, tyske, svenske og danske versioner af de respektive bestemmelser. 20 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 18. Herefter CILFIT. 21 Ibid., præmis 19, 22 Se også Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 42, der anvender denne opdeling. Strukturneutralitet i momssystemet, s. 28, anvender begreberne tekst, kontekst og telos. Indholdet af grupperingen må, trods de forskellige titler, siges at være denne samme. 23 Se også Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 43 og Strukturneutralitet i momssystemet, s Sag C-296/95, The Queen mod Commissioners of Customs and Excise ex parte: EMU Tabac SARL, præmis 36. Herefter TABAC. 25 Sag C-149/97, Institute of the Motor Industry, præmis Jf. Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s. 45. Side 7 / 75

11 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet Såfremt der findes en sproglig divergens, kan den ordrette fortolkning ikke anvendes, idet en ordret betydning ikke kan fastlægges, uden at negligere betydningen af en af de andre sproglige versioner. Fortolkningsprincippet natura negotii, leverancens natur, kan også tilhøre den sproglige gruppe. Dog alene i det omfang, at leverancens natur kan udledes af en ordret fortolkning af bestemmelsen. Leverancens natur kan også udledes på baggrund af de kontekstuelle principper, og hører i så fald til den denne gruppe. Princippet kan observeres i praksis, 27 og indebærer at man lægger vægt på selve afgiftsobjektet, for at udlede bestemmelsens omfang. 28 Til den sproglige gruppe af fortolkningsprincipper, henhører endvidere princippet om de i EU-retten anvendte begrebers selvstændige betydning, og streng fortolkning af bestemmelser der fritager transaktioner for moms. Disse vil blive gennemgået i forbindelse med praksis der vedrører principperne Systematisk fortolkning Systematisk fortolkning indebærer en hensyntagen til systematikken i regelsættet man analyserer. Gruppen består af den kontekstuelle, horisontale og konsistente fortolkningsmetode. Domstolen har bl.a. i CILFIT-sagen udtalt at: 29 Endelig skal de enkelte EF-regler vurderes i deres rette sammenhæng og fortolkes i lyset af EF-rettens bestemmelser som helhed, den bagved liggende målsætning og EF-rettens udviklingstrin på tidspunktet for de pågældende bestemmelsers anvendelse. Dette gælder særligt, såfremt der er sproglige afvigelser imellem versionerne. 30 Den kontekstuelle fortolkningsmetode indeholder den horisontale fortolkning, hvorved anden sekundær lovgivning anvendes til fortolkning af begreber i Momssystemdirektivet, som Domstolen 27 Jf. sag C-281/91, Muys en De Winter s Bouw. I sagen var der ikke tale om en udtrykkeligt anvendelse af princippet, men det fremgår af referencen til GA Jacobs forslag til afgørelse. 28 Se nærmere herom Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Jf. CILFIT, præmis Jf. Sag C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC), præmis 22 Side 8 / 75

12 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet bl.a. gjorde i CPP-sagen. 31 Fortolkningsmetoden er med til at forhindre, at ensartede transaktioner behandles forskelligt på tværs af EU-lovgivningen. 32 Konsistent fortolkning indebærer, at koncepter i samme gruppe af bestemmelser, fortolkes overensstemmende. Konsistent fortolkning tilhører den systematiske gruppe, idet fortolkningsmetoden direkte følger af at fortolke bestemmelserne i konteksten af hinanden. 33 Historisk fortolkning er typisk anvendt, som et støtteargument for en anden fortolkningsmetode. 34 Faktorer ved tilblivelsen af en bestemmelse, herunder også afviste forslag, kan være med til at angive hvilket indhold den endelige version omfatter Dynamisk fortolkning Den dynamiske gruppe, indeholder det teleologiske fortolkningsprincip og det økonomiske neutralitets princip. 36 Begge kan efter omstændighederne, placeres i den systematiske gruppe i stedet. Teleologisk fortolkning, er fortolkning af bestemmelsens målsætning. 37 Formålsfortolkning som det også kaldes, har som ordet indikerer til hensigt, at sikre at lovgivers formål med bestemmelsen realiseres. Princippet placeres i den systematiske gruppe hvis det formål, fortolkningsprincippet søges at vurdere er udtrykkeligt anført af lovgiver, f.eks. i præamblen. 38 Momsen er kendetegnet ved: 39 at der på varer og ydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift, der er nøjagtig proportional med varernes og ydelsernes pris, uanset antallet af transaktioner i de produktions og distributionsled, der ligger før beskatningsleddet. Denne læresætning er både beskrevet som momsens iboende karakteristika 40, momsens natur 41 og neutralitetsprincippet 42. Terminologien er ikke afgørende, det er blot vigtigt at fastslå at formålet med momsen, er at være en neutral afgift. Den 100 % neutrale moms påvirker 31 Sag C-349/94, Card Protection Plan, herefter CPP. 32 Se dertil Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Princippet om blandende leverancer henhører også til denne gruppe, men princippet vil ikke blive gennemgået nærmere. 37 Se dertil Strukturneutralitet i momssystemet, s Se dertil Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, s Jf. Momssystemdirektivets artikel 1(2) 40 Jf. Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, s Jf. Merværdiafgiftspligten, s Jf. Strukturneutralitet i momssystemet, s. 42. Side 9 / 75

13 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Momssystemet således ikke virksomhederne i forhold til deres etableringssted, juridiske form, dispositioner generelt, og ej hellere forbrugerens valg af varer. 43 Neutralitet kan opdeles i intern og ekstern neutralitet. 44 Grambeck fremfører i sin artikel, at den eksterne neutralitet er brudt, idet bestemmelserne om formidling af forsikringsydelser fortolkes forskelligt i England og Tyskland. En forskellig fortolkning af fritagelsen for forsikringsydelser, kan således medføre at virksomhederne ved at strukturere sig på en bestemt måde, selv kan afgøre om der skal afregnes moms eller ej. Disse fortolkningsprincipper, anvendes af Domstolen til at afgøre retstvister, og er derfor afgørende for at udlede gældende ret. De vil derfor danne baggrund for den videre analyse i opgaven. 43 Se dertil Ibid., s Se dertil Introduction to European VAT (Recast), kapitel 7.3. Side 10 / 75

14 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen 3. Transaktionen For at kunne forstå problematikken, ved formidling af forsikringsydelser over internettet, er det formålstjenesteligt at introducere læseren for de forskellige aspekter der har relevans for en momsretlig behandling. Dette giver en naturlig tilgang til problematikken, og gør det klarere hvilke konsekvenser, en forskelligartet behandling af formidling af forsikringsydelser over internettet, kan medføre. Momsen er en merværdiafgift, hvorved forstås at afgiften pålægges den merværdi der skabes. Hovedreglen er, at alle transaktioner, varer såvel som ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal pålægges moms. 45 Udgangspunktet i en momsretlig behandling, er således en analyse af den gennemførte leverance. 46 Transaktionen kan illustreres således: A er en ikke-afgiftspligtig person der besøger en hjemmeside hos B. B henviser A til forsikringsselskabet C, hvor A og C kan indgå en aftale. Denne henvisning sker ved hjælp af et elektronisk link, og kaldes et lead. B opnår for denne service et honorar fra C. 45 Jf. C-287/00, Kommissionen mod Tyskland, præmis Se hertil Merværdiafgiftspligten, s. 59. Side 11 / 75

15 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen Selve formidlingssituationen består tilsyneladende af 2 forhold. Der ses en transaktion imellem A og B, og en transaktion imellem B og C. Før en transaktion skal pålægges moms, skal der jf. Momssystemdirektivets artikel 2(1)(a) og (c): 1. Være tale om en vare eller en ydelse 2. Der skal være leveret mod vederlag 3. Af en afgiftspligtig person Kriterierne for en afgiftspligtig person vil ikke blive behandlet nærmere, da disse ikke er afgørende for den problemstillingen afhandlingen søger at belyse Vare eller tjenesteydelse? For at kunne afgøre, om der er tale om en vare eller tjenesteydelse, må leadet undersøges nærmere. Lead er det engelske ord for at lede eller vise vej, i nærværende sammenhæng leder B, altså A videre til C. Der er altså tale om en henvisning. Teknisk foregår dette, ved at A, der selv navigerer rundt på Bs hjemmeside, bliver præsenteret for et eller en række links, der fører til Cs hjemmeside. C kan identificere, at leadet kommer fra B, og honorerer B herfor. B kan aflønnes på baggrund af en række kriterier. Grambeck angiver i sin artikel følgende metoder: 1. Pay Per Click(PPC), honoraret opnås allerede ved registrering af henvisningen, uanset hvorvidt der indgås en forsikringsaftale eller ej. 2. Pay Per Sale(PPS), honoraret opnås, såfremt henvisningen fører til indgåelse af en aftale. 3. Pay Per Lead(PPL), hvor A bekræfter sin interesse i forsikringskontrakten, ved at anmode om yderligere oplysninger eller eventuelt en opringning. B opnår først et honorar ved anmodningen af yderligere information. De 3 metode kan, om end de er de traditionelle afregningsformer for lead services på internettet, ikke anses for udtømmende. Man kunne f.eks. forestille sig, at B med sin popularitet og markedsposition, var i stand til at afkræve abonnementsafgifter fra forsikringsinstitutio- 47 Se om formidlerens udøvelse af økonomisk aktivet i Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, afsnit 8.1. hvor det også antages, at formidlere der udøver en formidlingsydelse vil blive anset for at udøve økonomiske aktivitet. Side 12 / 75

16 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen nerne. Cs produkter, ville således alene komme frem på listen over potentielle udbydere/produkter der præsenteres for A, såfremt C løbende betaler til B. Leveringen af leadet skal altså kvalificeres, og det må derfor indledningsvist undersøges hvorvidt der er tale om en vare eller tjenesteydelse. Ved»levering af varer«forstås overdragelsen af retten til som ejer, at råde over et materielt gode. 48 Digitale leverancer er af natur immaterielle. Digitale produkter har således ingen fysisk karakter, og kan betragtes som en tilpasning af en computer, idet digitale leverancer i form af f.eks. software, tilpasser en computer så den opnår mulighed for, at afspille musik, billedbehandle eller lignende. Kommissionen har udmeldt, at digitale produkter, uanset om de erstatter et materielt gode, som en CD, behandles som ydelser. 49 Det fremgår af f.eks. artikel 15, at nogle leverancer bliver behandlet som materielle goder, uanset en traditionel kvalifikation ikke nødvendigvis ville føre til samme resultat. Digitale leverancer er dog ikke underlagt denne særegne behandling. 50 Ud fra det ovenstående er det altså klart, at leveringen af en henvisningsydelse, ikke momsretligt kan kvalificeres som levering af en vare. Ved»levering af ydelser«forstås enhver transaktion, der ikke er en levering af varer. 51 Levering af ydelser er altså negativt afgrænset, og kan betegnes som en form for residual bestemmelse, der opsamler en lang række af forskelligartede leverancer. 52 Umiddelbart forekommer det, at alle leverancer der ikke vedrører varer, således er indeholdt i bestemmelsen. Dette er dog ikke tilfældet, idet ydelsen skal være egnet til forbrug, 53 hvorved forstås at ydelsen skal udgøre en fordel for modtageren. 54 Rækken af ydelser hvor der kan stilles tvivl om de er egnede til forbrug, er navnlig af den type, hvor selve ydelsen har karakter af at være en undladelse, eller hvor der ydes et tilskud. 55 Hvor en ydelse efter sin art, naturligt må betegnes som levering af en tjenesteydelse, er udgangspunktet at der også er tale om en sådan. 56 Ydel- 48 Jf. Momssystemdirektivets artikel Jf. KOM(1998)374 endelig, retningslinje Bestemmelsen fritager elektricitet, gas, varme, kulde og lignende. 51 Jf. Momssystemdirektivets artikel Se også Merværdiafgiftspligten, s Se dertil ibid., s C-215/94 Jürgen Mohr, præmis Se nærmere herom i Merværdiafgiftspligten, afsnit Se dertil ibid., s. 72. Side 13 / 75

17 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen sen er i forholdet mellem B og C en henvisning, der klart medfører en fordel, og derfor er egnet til forbrug Vederlag En leverance mod vederlag, må ud fra ordlyden nødvendigvis fordre, et vidst sammenhæng imellem tjenesteydelsen og vederlaget. Domstolen har stillet krav om, at der skal foreligge en direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi. 57 Den modtagne modværdi er en del af afgiftsgrundlagets beregning. 58 Der er således et tæt bånd imellem måden hvorpå afgiftsgrundlaget skal opgøres, og hvilke transaktioner der kan pålægges afgift. Dette giver intuitivt mening, idet det må være særdeles svært at pålægge afgift på en transaktion, såfremt man konstaterer der er leveret et vederlag, men ikke kan opgøre på hvilket grundlag dette skal beskattes. 59 For at kunne afgrænse begrebet direkte sammenhæng, må der derfor kigges på, hvordan den samlede modværdi opgøres Den samlede modværdi Det er i forhold til denne afhandling, alene interessant at kigge på de regler Domstolen har etableret for opgørelsen af modværdien, når denne er af monetær karakter. Praksis vedrørende modværdi ved levering af varer og ydelser, såkaldte byttehandler, vil derfor ikke blive berørt. 60 Domstolen fastslog i CAGA-sagen at begrebet er fællesretligt, hvormed begrebet skal forstås ensartet på tværs af medlemslandende, 61 og modværdien skal kunne opgøres monetært og subjektivt. 62 I Tolsma-sagen blev der leveret en ydelse, idet Tolsma spillede musik for de forbipasserende. Vederlaget for denne ydelse, forekom ved en frivillig betaling fra de forbipasserende, der selv kunne afgøre beløbet, eller helt undlade at betale. Domstolen kom frem til, at der 57 Sag 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplats GA, præmis 12(Herefter CAGA), se også C-16/93 Tolsma, og Merværdiafgiftspligten s Jf. Momssystemdirektivets artikel Se dertil Merværdiafgiftspligten s For en gennemgang af disse henvises til Merværdiafgiftspligten kapitel 5, og EC-Tax review The usefulness of the direct link test in determining consideration for VAT purposes. 61 Jf. CAGA, præmis Jf. Ibid., præmis 13. Side 14 / 75

18 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Transaktionen derfor ikke var tale om en momsretlig leverance, idet der skulle bestå et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelse og modydelse. 63 Den samlede modværdi kunne altså ikke opgøres uden dette retsforhold. Det er ikke af afgørende karakter, at retsforholdet kan påberåbes ved domstolene. 64 Man kan altså udlede at der ved opgørelsen af den samlede modværdi, er 2 kriterier der skal varetages: Leverancen skal være resultatet af et retsforhold, der betinger gensidig levering af ydelse og modværdi. 2. Modværdien skal opgøres til den subjektive værdi, altså således som den er fastsat af transaktionen parter. I forholdet mellem B og C, skal der altså forekomme en gensidig levering af ydelse og modværdi. Det er i dette tilfælde klart, at B leverer et lead og C honorerer for dette, med et beløb. Der vil i praksis, formentlig altid eksistere en kontrakt imellem parterne. Det må forventes, at uanset hvilken metode der anvendes til at betale for en henvisning, vil der være denne fornødne direkte sammenhæng. Dette gælder uanset om de traditionelle honorar metoder, eller andre anvendes. Der ses derfor ikke at være problemer, med at karakteriserer en henvisning som en momsretlig transaktion. 63 Jf. Tolsma, præmis Jf. Sag C-498/99, Town and County Factors Ltd., præmis Se dertil Merværdiafgiftspligten s Side 15 / 75

19 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Tjenesteydelser 4. Tjenesteydelser Henvisningen fra B til C, kan betegnes som at sammenbringe parter, og kan derfor terminologisk kaldes for formidling. 66 Formidling er jf. ovenstående en momsretlig leverance af tjenesteydelser, og leveringsstedet for disse er derfor relevant at fastlægge. Leveringsstedet er afgørende for, hvilken stat der kan pålægge afgift, og dermed også størrelsen på afgiften. Leveringsstedsreglerne for varer- og tjenesteydelser er forskellige. Leveringstedet for varer er som udgangspunkt det sted, hvor varen befinder sig på leveringstidspunktet, altså leverandørens etableringssted. 67 Som tidligere nævnt, er definitionen af tjenesteydelser, en residual bestemmelse, der indeholder samtlige tjenesteydelser. En så bred bestemmelse kan meget vel indbyde til fortolkningsmæssige vanskeligheder, særligt da ydelser af natur, kan variere meget i kompleksitet. Ydelser blev førhen behandlet under ét, 68 hvilket blev ændret ved Ændringsdirektivet. Ændringerne indebar bl.a. nogle strukturmæssige omskrivninger, og en opdeling af hovedreglen for tjenesteydelser, efter hvorvidt der leveres til en afgiftspligtig eller ikke-afgiftspligtig person. Hovedreglen om leveringssted for tjenesteydelser, blev bibeholdt for leveringer til ikke-afgiftspligtige modtagere, de såkaldte Business-2-Consumer forhold. Reglen for disse forhold er således stadig, at der pålægges afgift hvor leverandøren er etableret. 69 Levering til afgiftspligtige, Business-2-Business forhold, blev ændret. Hovedreglen for leveringsstedet i B2B forhold, er således det sted hvor modtageren af ydelsen er etableret. 70 Det overordnede formål med momsen er, at pålægge afgift det sted, hvor forbruget af godet forekommer. 71 Det kan af den årsag synes mærkeligt, at aftagerens status i momssystemet, er afgørende for hvor forbruget af godet vurderes at finde sted. Før ændringerne blev virksomheder pålagt at betale moms i det land, hvor ydelsen blev rekvireret. De nye regler medfører, at en dansk virksomhed altid betaler dansk moms på tjenesteydelser. Der er således ikke incitament for virksomheden, til at købe tjenesteydelser 66 Det er endnu ikke konkluderet hvilke momsretlige kriterier der skal opfyldes for at være en formidler, men en almindelig forståelse af ordet er samstemmende med henvisningen. 67 Jf. Momssystemdirektivets artikel Jf. Ibid. artikel Jf. Ændringsdirektivets artikel Jf. Ibid. artikel Se bl.a. Ændringsdirektivets præambel, betragtning. 6. Side 16 / 75

20 Formidling af forsikringsydelser over Internettet Tjenesteydelser hvor momssatsen er lavere, idet tjenesteydelsen nu altid momses i virksomhedens eget land. Ændringerne synes derfor at være i takt med momsens neutralitet. Ser man lidt nærmere på hvor forbruget reelt finder sted, må en ikke-afgiftspligtig person forbruge ydelsen, der hvor den rekvireres. Når personen vil rekvirere en tjenesteydelse beliggende ét sted frem for et andet, må selve placeringen være af relevans for købet af tjenesteydelsen, idet tjenesteydelsen jo leveres, og forbruges, på den afgiftspligtiges forretningssted. Denne påstand synes rigtig for så vidt angår de traditionelle tjenesteydelser, der indebærer at køberen må bevæge sig til leverandørens forretningssted for at modtage ydelsen. Argumentet er uholdbart når det gælder elektroniske ydelser. Der er således ingen forskel for forbrugeren, på hvorvidt den samme elektroniske ydelse købes i Tyskland eller Danmark, mens en frisørs forretningssted nødvendigvis må have betydning for om man vil klippes der eller ej. For en afgiftspligtig person der rekvirerer en tjenesteydelse i denne egenskab, må forbruget af ydelsen nødvendigvis opstå som et led af dennes virksomhed, hvorfor forbruget forekommer på køberens forretningssted. Forbruget af tjenesteydelsen er endvidere ikke endeligt, idet tjenesteydelsen er en del af den afgiftspligtiges leverancer, og nødvendig for dennes virksomhed. Forbruget af ydelsen indgår således i udarbejdelsen af virksomhedens eget produkt. 72 Ud fra denne argumentation, synes beskyttelsen af momssystemets neutralitet, og det sted hvor forbruget forekommer, at passe i overensstemmelse med leveringstedsreglerne. Forud for ændringerne medførte hovedreglen, at en momspligtig formidlingsydelse skulle momses i det land hvor B var placeret, mens den efter ændringerne skal momses hvor C er placeret. Tjenesteydelser omfatter mange forskelligartede ydelser. Deriblandt tilpasning af produkter, plejeydelser, rådgivning, men også elektroniske ydelser. Ydelserne kan således variere meget, og behandling efter én overordnet regel kan medføre uhensigtsmæssige situationer. Hovedreglen er af forskellige årsager heller ikke opretholdt ved specifikke tjenesteydelsessituationer. 73 Oprindeligt var der i Momssystemdirektivets præambel angivet kontrolhensyn 74 og konkurrenceforvridning 75, som årsager til at fravige hovedreglen. I præamblen gjorde man 72 Argumentationen er anvendt af Rådet i Momssystemdirektivets præambel, betragtning Af Ændringsdirektivets præambel betragtning 3 fremgår det at hovedreglen ikke er opretholdt i alle tilfælde grundet administrative og politiske grunde. 74 Momssystemdirektivets præambel, betragtning 21 om udlejning af transportmidler. 75 Ibid., betragtning 20, 22 og 23 om udlejning af løsøregenstande, teleydelser og radio og tvspredningstjenester. Side 17 / 75

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Udarbejdet af: Trine Christel Falck Lorensen Louise Grøndahl Nielsen Vejleder: Henrik Stensgaard Bachelorafhandling Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Handelshøjskolen

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1 I. BAGGRUND

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig?

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2008 Copenhagen Business School 2008 Institut for revision og regnskabsvæsen Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Udarbejdet af: Lone Berthou Vejleder:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere