Beretning & regnskab for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning & regnskab for 2013"

Transkript

1 Beretning & regnskab for 2013

2 Beretning for I 2013 er driften af Casa Danese blevet videreført og besøgstallet er stigende. Beretningen for 2012 sluttede med det glædelige budskab, at PVK nu takket være en række flotte gaver fra i alt 5 fonde rådede over de godt 8 mio. kr., som skønsmæssigt skal til for at gennemføre den nødven- dige restaurering og modernisering af sydvest fløjen af San Michele klostret på øen af samme navn. Indsatsen i 2013 har derfor været koncentreret om at få iværksat istandsættelsesprojek- tet. 1. Projektet omkring istandsættelsen.. Efter en række indledende drøftelser både med myndighederne i Venedig og donorerne beslut- tede PVK, at overdrage ansvaret for istandsættelsen til arkitekt Troels Bruun, som har egen ar- kitektforretning i Venedig, og som igennem mange år har været os en solid støtte og uvurderlig lokal hjælp. Samtidig besluttede Realdania at give PVK en yderligere bevilling på godt kr. til at ansætte den kendte danske arkitekt Anna Mette Exner som konsulent på projektet. Fru Exners opgave er at komme med ideer til særligt den interne indretning af bygningen, således at man ville få en moderne dansk vinkel samtidig med at klostrets særlige atmosfære og byg- ningsmæssige kvalitet fuldt ud respekteres. Disse arkitektvalg har vist sig at være særdeles fortræffelige, idet det gennem et nært og kon- struktivt samarbejde har været muligt at få etableret et byggeprojekt, som i november kunne sendes til såvel kommune som fredningsmyndigheder. Projektet indebærer en omfattende istandsættelse af sydvestfløjen både udvendigt og indvendigt. Det færdige hus vil få 6 enkeltvæ- relser og 4 dobbeltværelser plus fælles rum til bibliotek og andre aktiviteter. Huset vil således også rumme mulighed for at huse mindre udstillinger og andre kulturelle arrangementer. Der vil blive indrettet 4 mindre badeværelser og et fælles opholdsrum med mulighed for at lave mad. Visionen har stedse været at søge at skabe de rette rammer for et kulturelt og intellektuelt fæl- lesskab, som nærmer sig en moderne form for det fællesskab, som klostret oprindeligt er bygget til. Kravene fra fredningsmyndighederne er siden vi for 8 år siden havde de første drøftelser blevet strammet betydeligt op, således at det i dag er mere begrænset, hvad man kan få lov til, og egentlige bygningsændringer er stort set bandlyste. Da PVK hele tiden har ønsket at vise den størst mulige respekt for de gamle bygninger, er det imidlertid ikke stødt på uoverstigelige van- skeligheder at etablere et projekt, som vi regner med lever op til fredningsmyndighedernes krav. 2. Uventet folkelig modstand mod projektet. Gennem oktober og november har der i to lokale venetianske aviser været en række stærkt ne- gative artikler om projektet. Baggrunden synes at være, at det er faldet nogle af de lokale bebo- ere på Murano for brystet, at vaporettoen uden for kirkegårdens normale åbningstider lægger til ved Cimitero for at medtage eller afsætte passagerer, som har nøgle til kirkegården og der- med mulighed for at overnatte og færdes på området. Under en let polemisk overskrift Bed and breakfast med gravudsigt kritiseres det, at turister nu også skal have adgang til at benytte kir- kegården udenfor åbningstiden. Selvom det efterhånden lykkes at få skabt forståelse for, at der er tale om en kulturel organisation, som kun står åben for særligt udvalgte, fortsætter kritikken

3 med en underskriftsindsamling mod projektet bakket op af flere negative artikler. Også Venedigs patriark, kardinal Francesco Moraglia tager i sin prædiken på kirkegården i anledning af Allehelgensdag afstand fra projek- tet idet han med udgangspunkt i et citat fra Søren Kierkegaard fastslår at en kirkegård er et sted for bøn og ikke turister. Kritikken forstærkes af det forhold, at PVK kraftigt kritiseres for, at restaureringen af den nedslidte klosterføj endnu ikke er påbegyndt 8 år efter aftalens indgå- else samtidig med, at man alligevel er begyndt at anvende klostret til aktiviteter, som efter kri- tikernes opfattelse er en krænkelse af gravfreden og den respekt der bør herske overfor kirke- gården. Venedigs kommune som i lige så høj grad som PVK er skydeskive for kritikken, er særdeles va- len i sin holdning til projektet og har ikke villet støtte aftalen, og der har i de møder, som PVK har haft med kommunen været kritik af den måde klostret har været benyttet på, idet forudsæt- ningerne for aftalen efter kommunens opfattelse ikke fuldt ud er respekteret. Efter at klostret nu er lukket ned og PVK har understreget, at man er rede til at foretage den nødvendige istandsættelse, når man får tilladelse hertil herunder tilladelse til fremover at be- nytte klostret som forudset, er kritikken holdt op, men det må befrygtes at den blusser op på ny, dersom refugievirksomheden genoptages. 3. Driften af Casa Danese. Der kan konstateres en fortsat stigende interesse for at benytte Casa Danese, og der har i 2013 været omkring 120 gæster. Også i 2013 har alle de rapporter, PVK har modtaget efter disse op- hold, været positive. PVK har som sædvanligt modtaget en række gode forslag til forbedringer, som i et vist omfang er blevet iværksat så langt, det har været rimeligt under hensyn til den nu nært forestående mere omfattende istandsættelse. Det har i 2013 desværre være nødvendigt at forny hele vandinstallationen og etablere en ny interimistisk installation, da den gamle var så stærkt tæret, at det ville have været uforsvarligt at bruge den endnu en sæson. I årets løb har en række kunstnere opholdt sig på klostret i kortere eller længere tid og særligt i forbindelse med årets biennale har interessen være stor blandt kunstnere og studerende. En af disse kunstnere, fotografen Charlotte Hjorth- Rohde, er blevet inspireret til at arbejde på en fo- tografisk kunstbog om San Michele. Fotografiet på denne beretnings forside er taget af Charlotte Hjorth- Rohde. 4. San Micheles Venner. Kirsten Toxværd og Gitte Sandal har også i 2013 stået i spidsen for vennekredsen, som har haft ca. 80 betalende medlemmer. Den 6. november afholdtes et velbesøgt medlemsmøde, hvor en kunstnergruppe fra Nordsjælland berettede om deres ophold på San Michele og det udbytte, de havde haft heraf. Endvidere fortalte Henrik Iversen om restaureringsprojektet og de problemer, der er opstået med den kraftige lokale modstand mod at anvende klostret som refugium. Efter foredraget blev der serveret et glas vin, og der var lejlighed til at udveksle erfaringer fra besøg og ophold på San Michele. 5. Andre aktiviteter. Henrik Iversen og Francesco Morelli deltog i det årlige møde blandt de private Vene- zia- komiteer, som er oprettet i en lang række lande. Mødet var også i år stærkt præget af Italiens vanskelige økonomiske situation og de deraf følgende fortsatte og drastiske besparelsesforan- staltninger. PVK mødte stor forståelse for de problemer vort projekt nu var stødt ind i, og vi

4 havde lejlighed til at få vores synspunkter fremført overfor pressen både generelt og konkret i form af et interview med Henrik Iversen i Il Gazzet- tino, men dette var desværre ikke nok til at stoppe flere efterfølgende ne- gative artikler. 6. Beretning og regnskab. Beretning og regnskab vedrører året Regnskabet er udarbejdet efter modellen for et for- eningsregnskab baseret på kontantprincippet. Igen i år er Vennekredsens regnskab medtaget. Ser man på driftsudgifterne kan der atter i 2013 konstateres et underskud, ja et meget betyde- ligt underskud, idet PVK udover reparationer og vedligeholdelse for omkring kr. i no- vember modtog en regning for renovation tilbage fra 2009 på godt kr. Der er givet tale om en form for straffeaktion i lyset af den negative presseomtale, men der er ikke meget PVK kan gøre. Vi har jo også i Danmark urimeligt høje straffegebyrer for skatter og afgifter m. v. som betales for sent. Det overordnede økonomiske billede er således rimeligt utilfredsstillende, idet det dog skal bemærkes, at der, dersom vi kun skulle have betalt den ordinære renovationsafgift for 2013 ville have været et beskedent overskud på ca kr. 7. Afsluttende bemærkninger. Kernen i PVK s virke er fortsat etableringen af et Casa Danese i Venezia, et Casa Danese som skal danne rammen om en række aktiviteter til fremme af dansk veneziansk kulturelt samarbejde. Det er derfor beklageligt at der nu, hvor det takket være generøse gaver fra Realdania, Aage og Johanne Louis- Hansens Fond, Knud Højgaards Fond, Gurli og Paul Madsens Fond og Den Faber- ske Fond er blevet muligt at få iværksat istandsættelsen, er opstået en kraftig lokal modstand mod projektet. Præsidiet vil i det kommende år arbejde videre med projektet og søge at få vendt den negative stemning, men i skrivende stund er udsigterne ikke de bedste, idet PVK ikke i sid- ste ende har nogen interesse i endsige ønske om at fortsætte med et projekt, som blandt de lo- kale naboer til klostret anses for blasfemisk og stridende mod decorum for, hvorledes man op- fører sig på en kirkegård. Nivå den 19. januar 2014 Henrik Rée Iversen Præsident

5 Regnskab for Pro Venezia Komiteen Regnskab for Lejeindtægter for ophold Administrationsgebyr Det Danske Kulturinstitut Netto lejeindtægt Driftsomkostninger relateret til ophold: Vivcevært Reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser Telefon Elektricitet Renovation incl. strafafgift og renter Nettoindtjening ved udleje Konsulenthonorar og lokal assistance Hjemmeside og IT assistance Forsikring Kontingenter Repræsentation og gaver Diverse incl. rejser og gebyrer Resultat før renter Renteindtægter Resultat PVK, underskud - se note Venneforeningen Kontingentindbetalinger Overført fra tidligere venneforening Årsmøde Diverse -67 Renteindtægter 60 Nettoresultat venneforening Årets nettoresultat PVK incl. venneforening

6 Beholdning 1/ Beholdning 31/12 kr kr der forefindes således: Indestående Nykredit Bank Indestående italiensk bankkonto Indestående Sydbank - Venneforeningen Mellemregning med Det Danske Kulturinstitut - gæld Skyldig renovation Mellemregning Troels Bruun Mellemregning Henrik Rée Iversen kr kr Note 1 Årsregnskabet er udarbejdet efter kontantprincippet. Dette indebærer at kun indtægter og omkostninger, der er bleven betalt, er medtaget. I modsætning til tidligere år er der i 2013 sket en modifikation, idet skyldig renovation på grund af beløbets størrelse og det forhold at det vedrører tidligere år medtages før betalingstidspunkt. Note 2 - igangværende renovereingsprojekt. Modtagne bidrag i alt incl. omkostninger betalt direkte af bidragsyder Afholdte omkostninger I alt modtaget forudbetaling der indestår på separat bankkonto i Sydbank

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere