FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet i de særlige betingelser for de enkelte dækninger i Sektion B. 2. Dækningsområde Forsikringen dækker det geografiske område, der er angivet i de særlige betingelser for de enkelte dækninger i Sektion B. 3. Dækningsperiode Forsikringens dækningsperiode fremgår af det udstedte forsikringscertifikat. 4. Dobbeltforsikring Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Sikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end Sikrede ville have opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 5. Forhold ved skadetilfælde Du skal så hurtigt som muligt efter skaden er opstået anmelde skaden ved at gå ind på og udfylde en skadeblanket, samt indsende den i blanketten beskrevne dokumentation, til: SOS International a/s Nitivej Frederiksberg Danmark Ved tvivlsspørgsmål kan man ringe på tlf mellem kl og Efter kl kan der ringes på tlf Sikrede kan også kontakte SOS pr. mail: Tyveri skader skal tillige meldes til politiet hurtigst muligt, og dokumentation for dette skal vedlægges skadeblanketten. Side 1 af 7

2 SOS forbeholder sig ret til at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom SOS kan bede om yderligere oplysningerne og dokumentation, hvis det vurderes nødvendigt. 6. Krav mod 3. mand Såfremt Sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder QBE i sikredes sted og kan gøre krav gældende mod 3. mand. 7. Præmie og skadeforsikringsafgift Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen, sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 7 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt. Ophører forsikringsaftalen forinden udløbet af den tid, for hvilken den er tegnet, ristonerer Selskabet for meget betalt præmie i henhold til de i Selskabet til enhver tid gældende regler for korttidsforsikringer. 8. Opsigelse og fornyelse 8.1 Forsikringen ophører såfremt den Sikredes police udløber. 8.2 Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med højst 12 og mindst 1 måneds varsel til fornyelsesdatoen. Er Sikrede en forbruger, jf. Forsikringsaftalelovens 2, stk.4, kan denne tillige opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned mod erlæggelse af det herfor fastsatte gebyr. 8.3 Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 1 måned dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet. 8.4 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen sammen med kaskoforsikringen. 8.5 Ved forsikringsophør ophører dækningen samtidigt med at aftalen udløber. Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. SEKTION B Særlige vilkår 9. DÆK FORSIKRING 9.1 Dækning. Forsikringen dækker en pludselig og udefra opstået skade på et af den Sikrede bils dæk, hvis skaden sker indenfor de første 2 år efter købet af dækket. En skade kan eksempelvis være punktering, dækket eksploderer eller der kommer en udposning på Side 2 af 7

3 dækkets side, som følge af en påkørsel/et slag. Det kan også være en skade som følge af hærværk (dækket er skåret op), såfremt din kaskoforsikring ikke dækker dette. Du får refunderet udgiften til et nyt identisk dæk, såfremt det beskadigede dæk ikke kan repareres. Såfremt der ikke kan skaffes et identisk dæk, erstattes udgiften til et tilsvarende dæk (samme størrelse, tekniske specifikationer og lignende fabrikat og model). Arbejdsløn er ikke inkluderet, se pkt Det er en forudsætning at dækket er brugt som foreskrevet af producenten, se undtagelserne under Dæknings summer m.m.. Forsikringen dækker egen indregistreret bil, herunder bil hvor du er registreret som bruger. Forsikringen dækker maksimalt udgifter op til DKK inkl. moms. pr. skade og pr. år. Dog maksimalt 1 skade om året. Forsikringen dækker både bilens sommer- og vinterdæk indtil de er 2 år gamle. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen (sikrede skal have permanent adresse i Danmark og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader). Der er ingen selvrisiko. 9.3 Undtagelser: Følgende er undtaget: Reparationsomkostninger/løn af enhver art Punktering efter et færdselsuheld (dækkes af bilens kaskoforsikring) Tyveri eller forsøg på tyveri af hjul/fælg Skader på dækket som følge af brand, ætsende væsker, forkert montering af dækket og eller fælgen, eller nedslidte dæk (mønster profil <1,6 mm) Langsom udsivning af luft, lyde fra dækket, vibrationer, alm. slid o.l Bevidst eller svigagtig handling af Sikrede, eller dennes familie eller nærtstående (hustru/mand, kæreste, børn, svigerfamilie o.l.) Skader opstået under kørsel på lukket bane eks. banedage eller deltagelse i løb (kurser afholdt på lukket bane, hvor bilens kaskoforsikring i øvrigt dækker er dog dækket) Bevidst dækafbrænding (lade baghjulet snurre rundt på stedet) Skader som dækkes af dækproducentens garanti/reklamationsret Ikke godkendte dæk eller dæk der ikke passer til bilen jf. specifikationerne i instruktionsbogen, og dæk der ikke er godkendt til landevejs brug Enhver skade der ikke kan beskrives som pludselig udefra kommende uheld Enhver skade der er opstået efter at bilforsikringen er ophørt Indirekte skader (eks. hvis det punkterede dæk ødelægger skærmkassen på køretøjet eller på anden vis får ødelagt/beskadiget andre dele af køretøjet) Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. Side 3 af 7

4 10. FEJLTANKNING 10.1 Dækning: Vi dækker Sikredes Fejltankning af eget køretøj jf nedenfor. Følgende udgifter dækkes ved Fejltankning: Bugsering vi dækker dine omkostninger til at få transporteret dit køretøj fra tankstationen hvor Fejltankningen fandt sted og til nærmeste værksted, maks. 50 km. fra uheldsstedet, maksimalt dkk 2.250, Taxi udgifter vi refunderer dig dine taxi udgifter til at komme fra og til værkstedet eller fra tankstationen hvor Fejltankningen fandt sted og til din bopæl eller alternativt til den destination du var på vej til, maksimalt dkk 375, Tømning og bortskaffelse af det forkerte brændstof vi refunderer dig udgifterne til værkstedets arbejde med at tømme og rengøre brændstoftanken, og efterfølgende at bortskaffe det forkerte brændstof, maksimalt dkk 2.250, Erstatningskøretøj vi refunderer udgifter til at leje et erstatningskøretøj mens dit eget køretøj er på værkstedet. Vi betaler maksimalt op til 375,00 dkk pr. dag og i maksimalt 3 dage, i alt 1.125, Dækningssummer: Forsikringen dækker egen indregistreret bil, herunder bil hvor du er registreret som bruger, på danske nummerplader. Vi udbetaler maksimalt dkk pr. år uanset antallet af skader. Yderligere er der følgende maksimale udbetalinger per udgiftstype pr. skade, også nævnt ovenfor: Bugsering maks. dkk pr. skade Taxi kørsel maks. dkk 375 pr. skade Tømning og bortskaffelse maks. dkk pr. skade Erstatningskøretøj maks. dkk pr. skade Der er ingen selvrisiko. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen (sikrede skal have permanent adresse i Danmark og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader) Undtagelser: Vi dækker ikke følgende: Skader opstået uden for police perioden Andre udgifter end dem der er forbundet med Fejltanknings skaden som nævnt i punkt Dækning Følgeskader af enhver art Skader som følge af bedrageriske eller bevidste handlinger udført af dig eller din familie. I den forbindelse vil forsikringen i øvrigt ophøre straks Skader på køretøjet som en følge af Fejltanknings skaden eller øvrige mekaniske skader på køretøjet Skader opstået som en følge af at partikler/væsker er kommet ind i køretøjets brændstoftank bortset fra benzin og diesel olie Erhvervskøretøjer inklusiv taxa er og industri køretøjer. Side 4 af 7

5 Køretøjer der benyttes i konkurrenceøjemed (sport) Køretøjer der ikke længere opfylder producentens oprindelige specifikationer for køretøjet, medmindre ændringerne er foretaget af et af producenten godkendt værksted Tab der er dækket af andre forsikringsaftaler eller vejhjælps aftaler Fejltanknings skader forårsaget af andre end dig, mens du tankede din bil Tab/erstatning som følge af en evt. forurening i forbindelse med Fejltankningen, eller potential fremtidig forurening i forbindelse med Fejltankningen eller bortskaffelsen af det fejlagtige brændstof Udgifterne til brændstoffet der fejlagtigt er påfyldt køretøjet og heller ikke udgiften til at fylde tanken med det korrekte brændstof efter tømning af tanken Police Definitioner. Fejltankning betyder, at du ved et uheld kommer den forkerte type brændstof i brændstoftanken til din bil. Eksempelvis hælder diesel på en benzindrevet bil og visa versa. Familie betyder din ægtefælle, din registrerede partner, forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, egne børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, søskende, svoger/svigerinde, onkel/tante, nevø, niece og fætre/kusiner. Biludlejningsfirma betyder et firma, der er godkendt af de relevante lokale myndigheder til at udleje biler. Værksted betyder et myndigheds godkendt autoværksted med passende udstyr til at fjerne det forkerte brændstof fra tanken på din bil samt til at bortskaffe det efterfølgende. Erstatningskøretøj betyder en bil lejet hos et Biludlejningsfirma til en pris som nævnt under Vi, os og vores er selskabet, der udsteder forsikringen, QBE Insurance Limited, dansk filial. Du eller din er den Sikrede som fremgår af policen. Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. 11. NØGLEFORSIKRING 11.1 Dækning. Forsikringen dækker tilfælde, hvor sikredes bilnøgler bliver stjålet eller tabt. Sikrede skal være ejer eller registreret som bruger af køretøjet (hos DMR), og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen. Side 5 af 7

6 Forsikringen dækker den Sikredes udgifter til at anskaffe sig en ny nøgle magen til den tabte/stjålne Dæknings summer m.m.. Forsikringen dækker maksimalt udgifter op til dkk inkl. moms. pr. skade og pr. år, dog maksimalt 2 skader om året. Der er ingen selvrisiko Undtagelser: Der ydes ikke erstatning i følgende tilfælde: Hvis nøglerne er tabt eller stjålet som følge af en forsætlig eller svigagtig handling begået af sikrede selv eller dennes ægtefælle/samlever, barn eller forældre Nøglerne mistes som følge af grov uagtsomhed af sikrede Bortkomst af nøglerne som følge af, at sikrede eller en anden har forlagt dem Bortkomst af nøglerne som følge af konfiskation udført af myndigheder Der ydes ikke erstatning til udskiftning af låsen Alle former for erhvervskøretøjer. Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til QBE Insurance Limited, Vester Farimagsgade 7, København V Frederiksberg. QBEs regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring QBE er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og QBE om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til QBE ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode QBE om at indsende sagen til: Side 6 af 7

7 Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf.: Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for QBE i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst QBE Insurance Limited, Vester Farimagsgade 7, København V. Der henvises til QBEs Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på eller tilsendes efter skriftlig anmodning. Tvister Tvister om forsikringen, herunder dækningsomfang og fastsættelse af erstatningen, afgøres ved de almindelige domstole i overensstemmelse med dansk rets regler, herunder Forsikringsaftaleloven i det omfang den ikke er fraveget ved ovenstående forsikringsvilkår. Side 7 af 7

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere