1 PROBLEMFELT METODE SUNDHEDSVÆSENET I USA SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21"

Transkript

1 1 PROBLEMFELT DE ØKONOMISKE PROBLEMER EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE? PROBLEMFORMULERING METODE BEGREBSAFKLARING VORES ROLLE SOM FORSKERE I FELTET BRUG AF TEORI EKSEMPLIFICERENDE CASE VALG AF EMPIRI ANALYSESTRATEGI SUNDHEDSVÆSENET I USA INDRETNINGEN AF DET AMERIKANSKE SUNDHEDSVÆSEN HISTORIK MEDICARE OG MEDICAID HVORFOR ER DER BEHOV FOR EN SUNDHEDSREFORM? SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER DE OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN MÅL 1: SUNDHEDSFORSIKRING TIL ALLE AMERIKANERE NYE FORPLIGTELSER FOR BORGERE OG ARBEJDSGIVERE REGULERING AF FORSIKRINGSMARKEDET OFFENTLIGT STØTTEDE FORSIKRINGSPROGRAMMER MÅL 2: OMKOSTNINGSSTYRING EFFEKTIVISERING AF SUNDHEDSSEKTOREN DELT ANSVAR FOR FINANSIERING ØKONOMISKE INCITAMENTER FOR OVERHOLDELSE AF REFORMEN MÅL 3: GENNEMSIGTIGHED I SUNDHEDSSEKTOREN TILTAG DER SKAL SIKRE GENNEMSIGTIGHED OPSUMMERING AF SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER

2 5 TEORETISK ANALYSE AF PROBLEMER OG LØSNINGER INFORMATIONSPROBLEMER I DET AMERIKANSKE SUNDHEDSVÆSEN JERNTREKANTEN ADVERSE SELECTION MANGLENDE KONKURRENCE GRUNDET ASYMMETRISK INFORMATION TREDJEPART BETALER SKABER OVERFORBRUG RISIKOEN FOR MORAL HAZARD MORAL HAZARD OG PERVERSE MÅLEEFFEKTER OPSUMMERING AF DEN TEORETISKE ANALYSE AF PROBLEMER OG LØSNINGER SUNDHEDSREFORMEN I MASSACHUSETTS FALD I ANTALLET AF UFORSIKREDE ØGET LÆGEMANGEL EFTER SUNDHEDSREFORMENS INDFØRELSE REFORMENS PRIS ØGEDE UDGIFTER TIL DE OFFENTLIGE PROGRAMMER UKLARHED OM PRISSTIGNINGER PÅ PRIVATE FORSIKRINGER DÅRLIG TIMING ELLER DÅRLIG PLANLÆGNING? OPSUMMERING PÅ SUNDHEDSREFORMEN I MASSACHUSETTS KONKLUSION MÅL 1) AT SØRGE FOR AT ALLE AMERIKANERNE HAR EN SUNDHEDSFORSIKRING MÅL 2) BEDRE STYRING AF SAMFUNDETS UDGIFTER TIL SUNDHED MED HENBLIK PÅ AT NEDBRINGE OMKOSTNINGERNE MÅL 3) AT GØRE SUNDHEDSSYSTEMET MERE GENNEMSIGTIGT OG PÅLIDELIGT PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

3 1 Problemfelt Den 23. marts 2010 var en historisk dag: Præsident Barack Obamas store satsning omkring at få gennemført en sundhedsreform i USA lykkedes, og han kunne stolt underskrive Patient Protection and Affordable Care Act (The Economist 2010). Dermed blev der foreløbigt sat en stopper for diskussionerne omkring reformer på sundhedsområdet i USA; et emne, der har været underlagt heftig politisk debat siden starten af det tyvende århundrede (Folland et al. 2007: , AP 2010). Debatten har på det ideologiske niveau været centreret omkring, hvorvidt det er en fundamental ret at have adgang til sundhedsydelser, og i så fald hvem der skal betale for ydelserne, hvem der skal have adgang til hvilke ydelser og under hvilke betingelser (Stiglitz 2000: 321). Amerikanerne er splittet i to politiske lejre, når det gælder deres synspunkter på det offentliges rolle i sundhedsvæsenet. Demokraterne, der har været fortalere for en ny offentligt reguleret og til dels offentligt finansieret sundhedsplan, argumenterer med, at det store antal uforsikrede amerikanere skaber direkte og skjulte omkostninger, som deles af alle, og at en udvidelse af den offentlige dækning vil skabe både bedre behandlingskvalitet for alle, men også sænke andre samfundsmæssige omkostninger. Republikanerne derimod mener, at en lov, der påkræver den enkelte at have en sundhedsforsikring, er et indgreb i den personlige frihed, og at andre måder at reducere udgifter til sundhedsvæsenet på ville være at foretrække. (Roesen 2009) 1.1 De økonomiske problemer Ifølge en rapport udarbejdet af Council of Economic Advisers, som er præsidentens økonomiske rådgivere, lå udgifterne til sundhedsvæsenet i USA i sommeren 2009 på ca. 18 % af BNP. Det er den højeste andel af BNP tilegnet sundhedsvæsenet i noget land i verden, og tallet er stadigt stigende. Hvis stigningen i sundhedsudgifter fortsatte uden indgreb, vil udgifterne til sundhed udgøre 34 % af BNP i (Council of Economic Advisers 2009: 2) 3

4 Kilden til de høje udgifter skal findes i et ineffektivt marked for sundhedsydelser, hvor flere af de nuværende betalingssystemer belønner medicinske input frem for de faktiske resultater af behandlingerne. Ydermere er høje administrative omkostninger samt utilstrækkeligt fokus på sygdomsforebyggelse medvirkende til ineffektiviteten. Endeligt skaber ufuldkommenheder på markedet for private sundhedsforsikringer grobund for socialt ineffektive niveauer af dækning, idet eksempelvis asymmetrisk information mellem de implicerede parter gør forsikringsmarkedet dyrt og uigennemsigtigt. (Council of Economic Advisers 2009: 2) De uforholdsmæssigt høje udgifter til sundhed bliver endnu tydeligere, når de bliver sammenholdt med det faktum, at 46 millioner amerikanere på nuværende tidspunkt slet ikke har en sundhedsforsikring i en periode i løbet at året, ofte grundet arbejdsløshed. Dette tal er forventes at stige til 72 millioner mennesker i 2040, hvis ikke der gribes ind. Hovedårsagerne til den manglende dækning er primært de høje priser for sundhedsforsikringer, der blandt andet gør det svært for små virksomheder at tilbyde deres medarbejdere en sådan (Council of Economic Advisers 2009: 3). Ydermere er der tendens til, at de private forsikringsselskaber udelukker nogle mulige forsikringstagere, hvis forsikringsselskabet kan forvente høje udgifter til disse, eksempelvis personer med en arvelig sygdom i familien og personer, der har fået konstateret en kronisk sygdom. For disse grupper i befolkningen er det enten meget bekosteligt eller helt umuligt at tegne en sundhedsforsikring (Stiglitz 2000: 316). Der findes dog statslige sundhedsforsikringer, som yder støtte til de mest udsatte grupper i befolkningen. De vigtigste er Medicare, der er målrettet de ældre, og Medicaid, der dækker de allerfattigste. Også disse programmer er underlagt uforholdsmæssigt høje udgifter, og det forventes, at de vil stige voldsomt i fremtiden, hvis ikke udgifternes himmelfart standses. (Council of Economic Advisers 2009: 6). 1.2 En sundhedsreform er vedtaget Det virker paradoksalt, at 16 % af befolkningen i et af verdens rigeste lande ikke har en sundhedsforsikring, især når landet samtidig har verdens dyreste sundhedsvæsen. Det vidner om ineffektivitet og en dårlig strukturering af systemet. Dette er da også en af grundene til, at Barack Obama oplevede så overvældende popularitet og vælgeropbakning, 4

5 da han i 2008 gik til valg på blandt andet at reformere det amerikanske sundhedsvæsen (Pedersen 2010). Efter mange tidligere forfejlede reformforsøg samt lang tids forhandlinger og ændringer i lovforslagene blev USA s hidtil mest gennemgribende reform af sundhedsvæsenet vedtaget d. 23. marts 2010 under navnet Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA). Reformen indeholder en række tiltag, der skal opfylde to overordnede mål: At sørge for, at en større andel af den amerikanske befolkning får en sundhedsforsikring samt at skabe kontrol over udgifterne til sundhedsområdet. Det mest afgørende punkt i reformen er, at det fra 2014 bliver lovpligtigt for alle amerikanere at have en sundhedsforsikring. Dette skal blandt andet opfyldes gennem forskellige initiativer, der skal sikre, at flere skal kunne få råd til en sundhedsforsikring, samt ved at indføre specielle skatteregler til virksomheder, der skal gøre det lettere at tilbyde sundhedsforsikringer til deres ansatte. (Detailed summary 2010: 1, 3). Det offentlige vil endvidere regulere det private forsikringsmarked kraftigt fremover for at lette befolkningens adgang hertil samt for at presse prisniveauet på forsikringer ned. (Detailed summary 2010: 1-2). 1.3 Kan sundhedsreformen løse problemerne? Til trods for at reformen umiddelbart lover en løsning på de mest markante problemer i USA's sundhedsvæsen, spænder holdningerne til den vidt. Reaktionerne går fra hysterisk iver blandt visse demokrater til dyb bekymring hos blandt andre republikanske økonomer. Størstedelen af de kritiske røster går på, at reformen ikke er finansieret, og at de økonomiske konsekvenser derfor vil blive uoverskuelige. Kongressens upartiske budgetkontor har estimeret, at reformen vil koste den føderale regering $940 mia. over de næste ti år. Den upartiske tænketank RAND forudser dog, at når de hidtil uforsikrede, der hidtil ikke har modtaget sundhedsydelser eller kun har fået hjælp ved akutte behov, får adgang til sundhedsvæsenet, vil de begynde at efterspørge rutineydelser, og dermed vil de faktiske udgifter til sundhedsvæsenet ligge langt over budgetkontorets beregning. En del af denne regning vil dog blive betalt af de private forsikringsselskaber, og desuden regner man med, at mere præventiv behandling som eksempelvis udbredelse af forebyggende medicin vil betyde færre udgifter til akutte behandlinger. (The Economist 2010) 5

6 De fleste af disse forudsigelser er baseret på en blanding af økonomiske teorier og - beregninger samt forventningerne til de konkrete lovændringers gennemslagskraft. Fordi reformen omfatter så store beløb som den gør, og omfatter så mange millioner mennesker, er det dog svært præcist at forudsige den egentlige effekt af reformen. Vil man alligevel allerede nu forsøge at forudsige nogle umiddelbare resultater, kan man med fordel vende sig mod erfaringer fra delstaten Massachusetts. Her indførtes allerede i 2006 en sundhedsreform kaldet Chapter 58, som indeholder mange af de samme virkemidler som PPACA. Som vigtigste lighed blev det også i Massachusetts lovpligtigt at tegne en sundhedsforsikring, og mange tiltag lig Obamas reform blev indført for at gøre det muligt for lavindkomstgrupper at have råd til en forsikring (Conference Committee Report 2006). Til trods for at reformen i Massachusetts på nuværende tidspunkt kun har fungeret i en kortere årrække, kan man dog allerede nu se visse resultater. Eksempelvis er Massachusetts nu den stat i USA med den laveste andel af uforsikrede indbyggere, nemlig kun 3% af indbyggerne per november 2009, mod 10% før reformens vedtagelse (Connector 2010: 4, Nardin et al. 2009: 7). Til gengæld viser en undersøgelse foretaget af den nyliberalistiske tænketank CATO, at loven ikke har forbedret befolkningens sundhed, men blot har forårsaget stigende forsikringspræmier og stigende tilgang til de offentlige programmer. Måske netop derfor har omkostningerne vist sig at være 1/3 højere end forventet, stigende med 10 % årligt, hvilket har skabt massiv kritik af Massachusetts-reformen fra flere sider. (The Economist 2010, Yelowitz & Cannon 2010: 9). Spørgsmålet er, om man på baggrund af de indledende resultater fra Massachusetts kan forudsige fremtidige resultater - positive som negative - af Obamas stort opslåede sundhedsreform. Til trods for at der nødvendigvis må forekomme en vis fejlmargin i forbindelse med et forsøg på at spå om langsigtede konsekvenser ud fra kortsigtede resultater, vil vi i denne rapport gøre forsøget. Efter at have foretaget en teoretisk analyse af de virkemidler, som Obamas sundhedsreform vil benytte til at imødekomme problemerne på sundhedsområdet, vil vi drage paralleller til de lignende tiltag, der er blevet gennemført i Massachusetts. Deraf vil vi forsøge at vurdere, hvorvidt Obamas reform kan opfylde dens intentioner, samt hvilke problemer der eventuelt måtte stå i vejen for opfyldelsen af disse intentioner. 6

7 1.4 Problemformulering Kan Obamas sundhedsreform opfylde intentionerne? 7

8 2 Metode Inden vi påbegynder den egentlige analyse af reformen og dens virkemidler, vil vi i dette kapitel først gennemgå de metodiske overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af denne rapport. Dette indbefatter en afklaring af de væsentligste begreber vi bruger i rapporten, en diskussion af hvordan vores baggrund påvirker vores tilgang til feltet samt en forklaring af vores valg og brug af teori. Dernæst redegør vi for, hvorfor og hvordan vi har anvendt Chapter 58 som case, og hvilken betydning vores anvendte kilder har for de resultater, vi fremlægger i rapporten. Afslutningsvis fremlægger vi vores analysestrategi i form af en kort gennemgang af analysens kapitler. 2.1 Begrebsafklaring Med Obamas sundhedsreform mener vi Patient Protection and Affordable Care Act, lovnummer H. R. 3590, der blev vedtaget i Repræsentanternes Hus d. 23. marts 2010 og forinden i Senatet. Vi vil hovedsageligt benævne den ved forkortelsen PPACA, men i visse sammenhænge omtaler vi den som Obamas reform. Når vi i problemformuleringen skriver intentioner, mener vi de formål, som ønskes opnået gennem reformen. Vi bruger ordet intentioner som en bred betegnelse for samtlige formål og hensigter med reformen, mens vi omtaler de enkelte delmål som mål eller formål. For at kunne forudsige mulighederne for at Obamas sundhedsreform kan opfylde intentionerne, inddrager vi erfaringerne fra den sundhedsreform, der blev gennemført i Massachusetts i Denne er en sammensmeltning af lovene H 4479 og S 2282 men kaldes, når den omtales i vores empiri Chapter 58, og vi vil derfor mestendels bruge dette navn gennem rapporten. I nogle tilfælde vil vi dog blot omtale den som sundhedsreformen i Massachusetts. Når vi i rapporten bruger adjektivet amerikanske, henleder dette til USA, og med sundhedsvæsen, sundhedssystem mv. mener vi hele eller dele af det fragmenterede system, der udbyder sundhedsydelser. Det være sig lægehuse, hospitaler, plejehjem mv. Derudover indgår også dem, der betaler for disse sundhedsydelser, altså private forsikringsselskaber eller staten som finansieringspart. 8

9 Der vil i nogle tilfælde være sammenfald mellem de privatpersoner, som vi benævner borgere, patienter og individer. Grundlæggende vil vi i rapporten tage udgangspunkt i, at alle disse først og fremmest er borgere, men i nogle sammenhænge kan det være mere præcist at kalde dem eksempelvis patienter. Forsikringstagere kan i rapporten både dække over private personer såvel som arbejdsgivere, når disse tilbyder deres ansatte en sundhedsforsikring. Modsat herhjemme, hvor alle har adgang til gratis sundhedsydelser, der finansieres af det offentlige, fungerer sundhedsforsikringer i USA på markedsvilkår, og forsikringstegnelse har indtil nu for de flestes vedkommende været frivillig. Sundhedsforsikringer udbydes således både af det offentlige og af private forsikringsselskaber. Disse kan både være forprofit og non-profit, men går i vores rapport under ét. Vi forsøger i rapporten at eksplicitere, hvornår vi taler om den føderale stat og hvornår vi snakker om delstater ved at bruge disse betegnelser. Når vi blot bruger betegnelsen staten betyder det, at det er underordnet hvilket politisk/administrativt niveau, der er tale om. Som samlebetegnelse for disse to niveauer, og når vi taler teoretisk om deres rolle, vil vi omtale det offentlige, der dermed skal forstås som den teoretiske modsætning til det private marked. 2.2 Vores rolle som forskere i feltet Som studerende i Danmark befinder vi os langt fra dette projekts genstandsfelt. Det være sig geografisk men også i nogen grad kulturelt, hvilket blandt andet bevirker, at vi ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, eller har personlige erfaringer med, måden hvorpå det amerikanske sundhedsvæsen er indrettet. Vi har kunnet følge vedtagelsen af reformen i medierne, men al tilgængelig information omkring beslutningsprocessen, resultaterne og holdningerne til reformen og sundhedssystemet i øvrigt har været som sekundære og tertiære kilder, og de er dermed allerede blevet bearbejdet og tolket af andre. Det, at vi bor og er opvokset i Danmark, betyder dog således også, at vi har erfaringer med et helt andet slags velfærdssamfund med et offentligt finansieret sundhedsvæsen. Dette medfører unægtelig en form for forudindtagethed i vores tilgang til projektet, idet vores analyse af USA s sundhedsvæsen samt de punkter, vi har vægtet som værende de vigtigste 9

10 i reformen, unægtelig vil være valgt ud fra vores egne forudindtagne fordomme og erfaringer. Dette kan dog også vise sig at være en fordel, idet størstedelen af vores kilder er amerikanske, og således vil bære præg af at være skrevet af forskere, der har personlige relationer til systemet. Vores afstand til genstandsfeltet kan således være en sund kritisk distance til den insider-prægede kritik eller ros af systemet, som ses i visse af vores amerikanske kilder. 2.3 Brug af teori Fordi at den amerikanske sundhedsreform kun lige var blevet vedtaget ved påbegyndelsen af denne projektrapport, er der endnu ikke nogle resultater af den at arbejde med. Vi har derfor i stedet fundet det relevant at inddrage visse teoretiske anskuelser til at hjælpe os med at forudsige nogle resultater og eventuelt hvilke nye problemstillinger, der kunne opstå som følge af disse. Vi oplever, at problemerne i USA s sundhedsvæsen skyldes helt traditionelle markedsfejl, og især er forbundet med informationsasymmetri blandt parterne. Vi vil derfor, når det skønnes relevant, inddrage teori omkring informationsproblemer til at belyse de problemstillinger, som reformen søger at løse samt som hjælp til at give et bud på hvilke resultater, man kan forvente at se af reformen. I analysen af informationsproblemerne i USA s sundhedsvæsen inddrager vi blandt andet teori omkring adverse selction, moral hazard og principal-agent forhold, og forklarer i den forbindelse også betydningen af disse begreber. Vi har primært benyttet os af tekster af Joseph Stiglitz og i mindre grad Douma & Schreuder som det teoretiske udgangspunkt for at diskutere problemstillingerne. Stiglitz er kendt som forsker inden for informationsproblemer, for hvilket han blandt andet har modtaget en nobelpris, og vi finder, at dette er en god målestok for kvaliteten af hans forskning. Vi er indforstået med, at Stiglitz som teoretiker er særdeles optimistisk i forhold til offentlig intervention som løsning på flere markedsfejl, og at dette politiske ståsted vil påvirke den måde, hans teorier er fremstillet på. Havde vi brugt andre, mere markedsorienterede teoretikere ville udlægningen af løsningerne på de teoretiske problemer muligvis have set anderledes ud. Men da dette projekt skrives på Offentlig Administration, som i høj grad beskæftiger sig med det offentliges rolle og regulering, og 10

11 da PPACA netop handler om statslig regulering, mener vi, at Stiglitz udlægning af den økonomiske teori er til stor hjælp på vejen mod konklusionen. 2.4 Eksemplificerende case For at kunne vurdere reformens resultater har vi fundet det relevant at inddrage en konkret case, som i mindre målestoksforhold kan illustrere mulige resultater. Delstaten Massachusetts indførte i 2006 sundhedsreformen Chapter 58, som har stor lighed med tiltagene i PPACA. Denne reform er således relativt ny, men der er allerede foretaget flere opgørelser over resultaterne. Det er ikke vores hensigt i denne rapport at foretage et meget grundigt casestudie af sundhedsreformen i Massachusetts, men i stedet inddrages den som en eksemplificerende case, hvormed vi søger at undersøge om vores teoretiske forudsigelser om PPACA kan holde stik (Bryman 2004: 51-52). Vi mener, at en case alt andet lige bidrager til et mere kvalificeret bud på, om PPACA kan opfylde intentionerne, end en udelukkende teoretisk analyse ville kunne. Massachusetts udgør en illustrativ case, fordi den benytter stort set de samme virkemidler til opfyldelse af stort set de samme mål, som ses i PPACA. Endvidere er casen funderet i en amerikansk delstat, hvilket gør, at opbygningen af sundhedssystemet og de private forsikringsselskaber vil være nogenlunde den samme som på landsplan. Massachusetts har endvidere været genstand for meget opmærksomhed i den amerikanske debat omkring PPACA, idet der hersker en bred opfattelse af, at der er solid basis for sammenligning. Vi mener derfor med rette at kunne komme med generaliserende konstateringer omkring PPACA s muligheder for succes på baggrund af en analyse af de hidtidige resultater fra Massachusetts. Der er dog visse omstændigheder omkring Massachusetts sundhedsreform, der medfører forbehold for fuldt ud at kunne generalisere alene på baggrund af denne ene case. Dels har forudsætningerne for indførelsen af en reform i delstaten været anderledes, end de vil være på landsplan. Procentdelen af uforsikrede i Massachusetts før reformens indførelse var således noget lavere end på landsplan, og delstaten er forholdsvist rig sammenlignet med andre amerikanske delstater, hvilket måske har gjort det lettere at gennemføre reformen. I relation til dette er det måske vigtigste kriterium, der gør forskellen mellem de to reformer, at reformen i Massachusetts ikke havde til formål at nedbringe omkostningsniveauet, og 11

12 dette vil uden tvivl kunne ses på resultaterne. Med disse forbehold for øje mener vi dog stadig at kunne drage nytte af en analyse af tendenserne omkring resultater såvel som udgiftsniveauet i delstaten, når vi skal spå om resultaterne på føderalt niveau. 2.5 Valg af empiri Vi har valgt at foretage analysen af de to sundhedsreformer som en tertiær dokumentanalyse af rapporter og artikler produceret af andre. Dette mener vi giver os mulighed for at bringe flere kvalificerede og modsatrettede holdninger i spil, end eksempelvis kvalitative interviews sandsynligvis kunne gøre. Desuden befinder vi os som tidligere nævnt langt fra projektets genstandsfelt, og dette valg er derfor også et spørgsmål om begrænsede ressourcer. I vores analyse af om PPACA kan leve op til dens intentioner, har vi således valgt at inddrage mange forskellige former for tekster, der kan hjælpe til at besvare vores problemformulering. Dels de originale lovtekster, dels evalueringer udgivet af officielle statsinstitutioner, og dels publikationer om emnet udgivet af forskere og samfundsdebattører inden for blandt andet medicin og økonomi. Vores ambition er, at vi ved at sætte officielle lovtekster, teoretiske vurderinger af problemstillingerne samt akademiske bidrag til samfundsdebatten i spil sammen kan frembringe et kvalificeret bud på PPACAs mulighed for succes. Fordelene ved at bruge data indsamlet af andre er først og fremmest, at det er tidsbesparende (Bryman 2004: 202). Vi kunne have brugt officielle statistikker over eksempelvis antallet af uforsikrede, men vi har i stedet valgt at bruge vores kilders tal, når vi har sikret os, at de er forholdsvist enige om værdierne. En ulempe ved dette kan naturligvis være, at vi ikke kender forskernes metoder, og at deres eventuelle forudindtagede holdninger kan have påvirket resultaterne (Bryman 2004: 205). Både officielle dokumenter fra staten såvel som undersøgelser fra private organisationer har således et budskab, som de ønsker at viderebringe i teksterne. Vi har dog i videst mulige omfang undersøgt, hvem afsenderne af de anvendte rapporter er, hvilket i de fleste tilfælde har gjort os i stand til at gennemskue deres holdningsmæssige udgangspunkt, således at dette kunne tages i betragtning, når de bruges i analysen. 12

13 Når det gælder selve reformerne, er der tale om meget lange lovtekster, der beskriver tiltagene mere detaljeret, end vi har fundet det nødvendigt, idet vi ikke foretager en retlig analyse af de konkrete virkemidler men en mere overordnet analyse af reformens intentioner. Vi har derfor valgt ikke at nærlæse reformerne i deres fulde længde, men har i stedet støttet os til det officielle sammendrag og artikler, der beskriver indholdet af loven. At Obamas reform er så ny, betyder, at der stadig kan nå at ske ændringer, når de konkrete bekendtgørelser formuleres. Ligeledes kan der nogle gange være stor forskel på de mål og midler, som en lov foreskriver på papiret, og hvordan disse bliver tolket i praksis ved implementeringen. Dette kan vi ikke forudsige noget om, og vi må derfor begrænse vores analyse til at tage udgangspunkt i det officielle resume, som det var udformet ved vedtagelsen af reformen. Vi behandler ikke processen omkring forhandlingerne og vedtagelsen af reformen, og afgrænser os dermed fra de mere politiske og retlige diskussioner, der ligger i vedtagelsen af reformen. Ved projektets påbegyndelse har vi brugt diverse artikler og rapporter til at spore os ind på reformernes indhold og forskellige samfundsdebattørers holdning til dem. Desuden har vi brugt lærebøger i offentlig økonomi og sundhedsøkonomi, der beskriver det amerikanske sundhedsvæsen. Stiglitz s bog fra 2000 er brugt som teoretisk udgangspunkt for analysen, samt til at redegøre for opbygningen af det amerikanske sundhedsvæsen. Visse emner i bogen har dog ændret sig noget de sidste ti år, hvorfor vi har suppleret med blandt andre Folland et al. fra 2007 for at kunne beskrive systemet i dets nuværende form mere i detaljer. Vi har endvidere brugt en del officielle rapporter til at belyse problemerne i det amerikanske sundhedsvæsen samt indholdet af reformerne (Council of Economic Advisers 2009, Detailed summary 2010, Conference Committee Report 2006) Alle fokuserer ret ensidigt på fordelene ved en reform, og bærer således et vist præg af at være udgivet af henholdsvis delstaten og den føderale stat. I vores analyse af sundhedsreformen i Massachusetts har vi anvendt den officielle evalueringsrapport fra delstaten, såvel som flere både kritiske og positive rapporter samt upartiske artikler for at kunne give et mere nuanceret billede af resultaterne end den noget rosenrøde evaluering, som delstaten selv har udgivet. Blandt andet har vi benyttet to stærkt kritiske artikler, som vi kort vil præsentere, fordi deres kritik hænger meget sammen med deres organisationers formål. 13

14 Den ene er fra et tidsskrift udgivet af den nyliberalistiske tænketank Cato Institute (Yelowitz og Cannon 2010). Den anden er kritisk ud fra det stik modsatte ideologiske udgangspunkt, idet den er udgivet af Physicians for a National Health Programme, der, som navnet antyder, kæmper for et system, hvor staten er udbyder af sundhedsforsikringer (Nardin et al. 2009). Disse to illustrerer altså hver sin side af den ideologiske diskussion, og fremhæver således forskellige aspekter af reformen i deres vurderinger af denne. 2.6 Analysestrategi For at besvare vores problemformulering har vi valgt at dele vores analyse op i fire kapitler. Kapitel 3 Sundhedsvæsenet i USA er forholdsvist redegørende, og fokuserer på indretningen af det amerikanske sundhedsvæsen samt den historiske udvikling. Det skal skabe en grundlæggende forståelse, der er nødvendig for at gøre læseren bekendt med de empiriske problemer, der gør det nuværende system ubæredygtigt. Dette leder op til kapitel 4 Sundhedsreformens intentioner, hvor vi har udvalgt de dele af PPACA, som vi mener, der er de vigtigste ændringer i forhold til at rette op på problemerne. I kapitlet opdeles lovtekstens mange punkter i tre hovedformål, og samtidig skitserer vi hvordan disse søges opfyldt. Der foretages altså en redegørelse og analyse af både reformens mål og dens midler, idet vi gerne vil flytte fokus væk fra de mere luftige hensigtserklæringer og i stedet undersøge, hvilke konkrete initiativer, reformen igangsætter. Denne gennemgang af reformens mål er nødvendig, for senere at kunne vurdere muligheden for målopfyldelse af netop disse mål. I kapitel 5 Teoretisk analyse af problemer og løsninger bruger vi økonomisk velfærdsteori og teori om informationsproblemer som hjælp til at vurdere, om reformen kan løse de problemer, der findes i det amerikanske sundhedsvæsen. Ambitionen med dette afsnit er at løfte diskussionen op på et højere abstraktionsniveau, hvor problemerne i sundhedssystemet og reformens løsninger sammenholdes ud fra deres teoretiske karakter, for herudfra at kunne vurdere, om reformens løsninger teoretisk set er virkningsfulde eller i modsat fald skaber nye problemer. I det sidste analysekapitel om Sundhedsreformen i Massachusetts bruger vi Chapter 58 som en eksemplificerende case med henblik på at bruge erfaringerne fra Massachusetts til 14

15 at give et empirisk funderet bud på, hvilke effekter PPACA kan få på det føderale niveau. Dette sker med inddragelse af en række rapporter og artikler, der anskueliggør positive såvel som negative resultater af Chapter 58, som vi analyserer ud fra forskelle og ligheder med situationen på føderalt niveau. Til sidst samles trådene fra de forskellige afsnit i Konklusionen, idet kapitel 4 og 5 har klarlagt henholdsvis problemerne i sundhedssystemet og reformens foreslåede løsninger, og vi har dernæst analyseret disse med hjælp fra økonomisk teori samt empiriske erfaringer fra Massachusetts i henholdsvis kapitel 6 og 7. Derigennem mener vi os i stand til at give en velbegrundet vurdering af PPACAs muligheder for at leve op til dennes intentioner. 15

16 3 Sundhedsvæsenet i USA Vi vil i dette kapitel først redegøre for den hidtidige indretning af det amerikanske sundhedsvæsen, særligt med hensyn til finansiering og den historiske udvikling, der har ført til, at det ser ud, som det gør i dag. Dernæst beskrives de to største statsprogrammer Medicare og Medicaid, inden vi til sidst redegør for de empiriske problemer, der har medført behovet for en reform af sundhedsvæsenet. 3.1 Indretningen af det amerikanske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet i USA afviger meget fra det danske, hvor borgere har fri og gratis adgang til sundhedsydelser gennem den offentlige sygesikring. I USA er det derimod mere kompliceret, og borgere som modtagere af sundhedsydelser kan groft sagt deles op i fire grupper: Arbejdstagere der er dækket gennem en arbejdsgiverbetalt forsikring, de fattige hvis sundhedsydelser betales gennem det offentlige program Medicaid, de ældre der er dækket gennem Medicare og til sidst gruppen af uforsikrede (Stiglitz 2000: 304). Vi kommer mere ind på de uforsikrede senere i dette kapitel. Udgiftsmæssigt fordele sundhedsudgifterne sig således, at ca % af de samlede sundhedsudgifter betales af det offentlige på enten føderalt, delstatsligt eller kommunalt plan. Disse er tilnærmelsesvist skattefinansierede gennem en lønskat. Omkring 25 % af sundhedsudgifterne betales gennem arbejdsgiverbetalte forsikringer, mens de sidste ca. 30 % betales af husholdningerne igennem private sundhedsforsikringer, der ofte er bidrag til arbejdsgiverbetalte forsikringer. (Pedersen 2010) Private forsikringer spiller dermed en større rolle i USA, end de gør herhjemme. De fungerer på forskellige måder, men de to vigtigste typer af privat forsikring er henholdsvis fee-for-service og Health Maintenance Organizations (HMO s). Fee-for-service gå ud på, at forsikringsselskabet betaler lægen for de konkrete ydelser, han udfører for en patient. Typisk betaler forsikringsselskabet en vis procentdel af regningen, når denne kommer over et bestemt beløb og kun op til en øvre grænse. En HMO er en type organisation med en samling af udvalgte behandlere, hvor patienten betaler et fast beløb per måned for at være forsikret mod til gengæld at være begrænset til at kunne blive behandlet af de læger, der er medlem af den specifikke organisation. Dette skaber en fast tilgang af kunder hos 16

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni 2009 10:16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen

Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen Lektor Carl Pedersen fra Københavns Universitet og lektor Niels Bjerre-Poulsen fra Handelshøjskolen har kritiseret min bog Amerikanske

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information

Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information Navn: Studie: Cand.merc.mat Vejleder: Søren bo Nielsen Afleveringsdato: 19. juli 2009 Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA - herunder asymmetrisk information - - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen Af: Jonas M. M. With, Maja H. Andreasen, Kathrine Eg, Christina I. Madsen, Ronni F. Nordstrøm og Sebastian Brerup Vejleder: Erik Gaden SamBas, 2. semester, Roskilde Universitet 1 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere