Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 1.1. Begrundelse og formål Direktiv 2009/138/EF (Solvens II) indeholder bestemmelser om et moderne, risikobaseret system for tilsyn med europæiske forsikrings- og genforsikringsselskaber. De nye bestemmelser er væsentlige for en sikker og solid forsikringsbranche, der kan levere bæredygtige forsikringsprodukter og støtte realøkonomien gennem langsigtede investeringer og yderligere stabilitet. Ved direktiv 2011/89/EU (Ficod1) ændres visse direktiver, herunder Solvens II, for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat. Den 19. januar 2011 vedtog Kommissionen et forslag om ændring af direktiv 2009/138/EF for at tage hensyn til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen den 1. januar 2011 af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikringsog Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (KOM(2011) 8, COD 2011/0006) (Omnibus II), samt til Lissabontraktatens ikrafttræden, som krævede en tilpasning af Kommissionens beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til Kommissionens beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Forslaget indeholdt også bestemmelser om forlængelse af de i direktiv 2009/138/EF fastsatte frister for gennemførelse, ophævelse og anvendelse. Disse bestemmelser er væsentlige for at sikre en gnidningsløs overgang til den nye ordning. For at Solvens II-ordningen kan blive fuldt funktionsdygtig, skal Kommissionen desuden vedtage et stort antal delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter med vigtige detaljer på forskellige tekniske områder. Mange af disse såkaldte "niveau 2"-bestemmelser er tæt knyttet til Omnibus II og kan ikke forelægges af Kommissionen inden offentliggørelsen af Omnibus II, som også vil afgrænse mange af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. I direktiv 2009/138/EF var fristen for dets gennemførelse og anvendelse oprindeligt fastsat til henholdsvis den 31. oktober 2012 og den 1. november 2012, men i afventning af resultaterne af de igangværende lovgivningsmæssige forhandlinger om Omnibus II blev disse datoer ved direktiv 2012/23/EU (Quick Fix) udskudt til henholdsvis den 30. juni 2013 og den 1. januar Ved direktiv 2012/23/EU ændres desuden den dato, hvor de eksisterende forsikringsog genforsikringsdirektiver (direktiv 64/225/EØF, 73/239/EØF, 73/240/EØF, 76/580/EØF, 78/473/EØF, 84/641/EØF, 87/344/EØF, 88/357/EØF, 92/49/EØF, 98/78/EF, 2001/17/EF, 2002/83/EF og 2005/68/EF, som ændret ved de i bilag VI, del A, nævnte retsakter), der samlet betegnes Solvens I, ophæves. I stedet for den 1. november 2012 ophæves disse direktiver nu med virkning fra den 1. januar Det mest kontroversielle emne i forbindelse med de igangværende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er indførelsen af foranstaltninger vedrørende behandlingen af forsikringsprodukter med langsigtede garantier i den nye Solvens II-ordning for forsikringsregulering ("langsigtet garantipakke" eller "LTG-pakke"). Da det ikke var muligt at indgå en aftale om LTG-pakken i september 2012, blev forhandlingerne indstillet. Europa-Parlamentet, DA 2 DA

3 Rådet og Kommissionen gav derefter Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) til opgave at foretage en teknisk vurdering af foranstaltningerne for at skabe et teknisk grundlag for en politisk aftale om Omnibus II. Den 14. juni 2013 offentliggjorde EIOPA de tekniske resultater af vurderingen af langsigtede garantier. De tekniske resultater bekræfter for det førte, at langsigtede garantiforanstaltninger er vigtige for mange medlemsstater i finansielle stressperioder som i 2011, og for det andet, at der er behov for en pakke med forskellige foranstaltninger for at tage højde for de forskellige forsikringsprodukter, som udbydes i medlemsstaterne. De resultater, som EIOPA nåede frem til, indeholder en række forslag til foranstaltninger, som skal gøre det lettere at udbyde forsikringsprodukter med langsigtede garantier mod kunstig volatilitet på det finansielle marked. Resultaterne udgør parametrene for en politisk aftale om Omnibus II. I henhold til Kommissionens rapport af 27. juni 2013 burde det være muligt at nå frem til et kompromis om omfanget af de foranstaltninger, som EIOPA anbefaler. Selv om de lovgivningsmæssige forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev genoptaget den 10. juli 2013, er det meget usandsynligt, at forhandlingerne om Omnibus II vil blive afsluttet tidsnok til at offentliggøre Omnibus II-direktivet i Den Europæiske Unions Tidende inden datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF, som ændret ved direktiv 2012/23/EU. Forbliver denne dato uændret, vil det medføre, at direktiv 2009/138/EF gennemføres, inden de overgangsbestemmelser og relevante tilpasninger, der er indeholdt i Omnibus IIforslaget, er trådt i kraft. I betragtning af at forhandlingerne om Omnibus II-direktivet endnu ikke er afsluttet, bør gennemførelsesdatoen, nemlig den 30. juni 2013, som allerede er overskredet, udskydes en sidste gang. Hvis datoerne forbliver uændrede, indebærer det, at Solvens II skal gennemføres uden de overgangsbestemmelser og andre vigtige tilpasninger, Omnibus II foreskriver. For at undgå fortsat retsusikkerhed og sikre videreførelse af de gældende retlige bestemmelser i Solvens I, indtil hele Solvens II-pakken er på plads, foreslås det, at den relevante gennemførelsesdato i direktiv 2009/138/EF udskydes til den 31. januar Det er vigtigt at give tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsikringsselskaber tid til at forberede sig på anvendelsen af Solvens II. Det foreslås derfor, at den dato, hvorfra Solvens II skal anvendes første gang, udskydes en sidste gang til den 1. januar Dette vil gøre det muligt at igangsætte procedurerne for tilsynsmyndighedernes godkendelse af f.eks. interne modeller og selskabsspecifikke parametre. Parterne i de igangværende lovgivningsmæssige forhandlinger har aftalt, at der ikke bør ske yderligere ændringer hverken af gennemførelses- eller anvendelsesdatoen under forhandlingerne om Omnibus II for at sikre juridisk klarhed for tilsynsmyndighederne for forsikrings- og genforsikringsselskaber under forberedelserne. Begivenhedernes kronologiske rækkefølge viser, at de udskudte datoer for gennemførelse og anvendelse af direktiv 2009/138/EF også gælder for de ændringer af nævnte direktivs artikel , 219, 226, 231, 233, 235, , 249, 256, 257, 258, 262 og 263, som blev indført ved direktiv 2011/89/EF. Datoen for ophævelse af Solvens I bør ændres i overensstemmelse hermed. DA 3 DA

4 I betragtning af ovenstående, og da der kun er meget kort tid tilbage inden den 1. januar 2014, bør dette direktiv hastevedtages af Europa-Parlamentet og Rådet og træde i kraft omgående. Dette direktiv er nødvendigt for at undgå, at der opstår et juridisk tomrum efter den 1. januar Uden dette direktiv vil der være uoverensstemmelse mellem EU's retlige system (Solvens II) og medlemsstaternes (hvor Solvens I som gennemført fortsat vil være i kraft). Dette ville føre til retsusikkerhed for tilsynsmyndigheder, selskaber og medlemsstater Direktiv 2009/138/EF (Solvens II) Ved dette direktiv indføres der en ny, tidssvarende solvensordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber i Den Europæiske Union. Det har en tilgang, der bygger på den økonomiske risiko, og som tilskynder forsikrings- og genforsikringsselskaber til at måle og forvalte deres risici korrekt Direktiv 2011/89/EF (Ficod1) Ved dette direktiv ændres visse direktiver, herunder direktiv 2009/138/EF, for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat. Ved artikel 4 i direktiv 2011/89/EF ændres artikel , 219, 226, 231, 233, 235, , 249, 256, 257, 258, 262 og 263 i direktiv 2009/138/EF, og i henhold til artikel 6 i direktiv 2011/89/EF skal medlemsstaterne efterkomme disse nye bestemmelser senest den 10. juni Direktiv 2012/23/EU (Quick Fix) Ved dette direktiv ændres direktiv 2009/138/EF, og datoen for dets gennemførelse udskydes fra den 31. oktober 2012 til den 30. juni 2013, datoen for dets anvendelse fra den 1. januar 2014 indsættes, og datoen for ophævelse af Solvens I udskydes fra den 1. november 2012 til den 1. januar Forslag KOM(2011) 8 (Omnibus II-direktivet) Formålet med dette forslag er at ændre direktiv 2009/138/EF for at tilpasse Solvens II til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen den 1. januar 2011 af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (KOM(2011) 8, COD 2011/0006). Det foreslås at udskyde gennemførelsesfristen for Solvens II til den 31. december RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER 2.1. Fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter Udkast til lovgivningsmæssige retsakter, herunder forslag fra Kommissionen, der er sendt til Europa-Parlamentet og Rådet, skal fremsendes til de nationale parlamenter i overensstemmelse med protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union (protokol nr. 1), der er knyttet som bilag til traktaterne. I henhold til artikel 4 i protokollen skal der forløbe en periode på otte uger mellem det tidspunkt, hvor et udkast til lovgivningsmæssig retsakt stilles til rådighed for de nationale parlamenter, og det tidspunkt, hvor det sættes på Rådets foreløbige dagsorden med henblik på vedtagelse eller vedtagelse af en holdning inden for rammerne af en lovgivningsprocedure. DA 4 DA

5 Denne frist kan dog i henhold til artikel 4 fraviges i tilfælde af en sags hastende karakter, som skal begrundes i retsakten eller Rådets holdning. Kommissionen henstiller til Europa-Parlamentet og Rådet at betragte dette forslag som en absolut hastesag af ovenfor beskrevne grunde Konsekvensanalyse Dette forslag ledsages ikke af en særskilt konsekvensanalyse, da der allerede er gennemført en konsekvensanalyse i forbindelse med Solvens II-direktivet og dette forslag udelukkende har til formål at undgå, at offentliggørelsen af Omnibus II i Den Europæiske Unions Tidende sker senere end datoen for anvendelse, nemlig den 1. januar Skrider man ikke til handling nu, vil der opstå en meget usikker retssituation efter den 1. januar Der vil være uoverensstemmelse mellem EU's retlige system (Solvens II) og medlemsstaternes (hvor Solvens I-ordningen som gennemført fortsat vil være i kraft). Dette ville føre til retsusikkerhed for tilsynsmyndigheder, selskaber og medlemsstater. Det ville indebære, at rammedirektivet skal gennemføres uden de overgangsbestemmelser og andre vigtige tilpasninger, Omnibus II foreskriver. Derfor ville tilsynsmyndighederne, selskaberne og medlemsstaterne skulle fortsætte med at gennemføre en ordning, som det ville blive nødvendigt at ændre igen i den nærmeste fremtid, hvilket ikke ville være effektivt. Den foreslåede ændring vedrører kun medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre direktivet senest den 30. juni 2013, idet denne frist forlænges til den 31. december Desuden skal anvendelsesdatoen for Solvens II-direktivet udskydes fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2016 (og det samme gælder datoen for ophævelse af Solvens I). Indholdet af det pågældende direktiv ændres ikke, og der pålægges derfor ikke virksomhederne yderligere forpligtelser. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET 3.1. Resumé af forslaget Ved forslaget ændres artikel 309, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, idet der fastsættes senere datoer for dets gennemførelse (den 31. januar 2015) og dets anvendelse (den 1. januar 2016). Desuden ændres artikel 310 og 311 i overensstemmelse hermed, idet der fastsættes en ny dato for ophævelse af Solvens I (den 1. januar 2016) Retsgrundlag Artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet finder anvendelse, da forslaget vedrører et område, hvor Den Europæiske Union ikke har enekompetence. Målene for forslaget kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, eftersom bestemmelser i direktiver ikke kan ændres og ophæves på nationalt plan. Målene for forslaget kan kun opfyldes på EU-plan, eftersom der ved forslaget ændres en gældende EU-retsakt, hvilket medlemsstaterne ikke kan gøre selv. DA 5 DA

6 Nærhedsprincippet er overholdt, eftersom forslaget ændrer eksisterende EUbestemmelser Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag: Det ændrer ikke indholdet af den gældende EU-lovgivning: Det har alene til formål at forlænge fristen for gennemførelse af direktiv 2009/138/EF til den 31. januar 2015 for at undgå en situation med fortsat retsusikkerhed, nu da fristen for gennemførelse (den 30. juni 2013) er udløbet. Der fastsættes også en ny, senere dato for anvendelse af Solvens II og dermed ophævelse af Solvens I (den 1. januar 2016) Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: direktiv. Andre instrumenter ville ikke være hensigtsmæssige. Da der er tale om at ændre et direktiv, er den eneste løsning at vedtage et andet direktiv. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget får ingen virkninger for EU's budget. 5. FAKULTATIVE ELEMENTER Forenkling Det nye forslag som sådan indeholder ingen forenklinger. Hensigten med forslaget er udelukkende at forlænge fristen for gennemførelse af direktiv 2009/138/EF til den 31. januar 2015 og at fastsætte en ny dato for dets anvendelse, nemlig den 1. januar Ophævelse af gældende lovgivning Vedtagelsen af forslaget medfører ikke i sig selv ophævelse af gældende lovgivning; det justerer blot den i direktiv 2009/138/EF allerede fastsatte ophævelsesdato. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt omhandler et emne, der er omfattet af EØS-aftalen, og den bør derfor udstrækkes til at gælde i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Nærmere redegørelse for forslagets enkelte kapitler eller artikler Ved forslaget forlænges fristen for gennemførelse af direktiv 2009/138/EF til den 31. januar Ved artikel 1, stk. 1, i forslaget ændres artikel 309, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF i overensstemmelse hermed. Denne artikel indeholder også en ny, senere dato for anvendelsen af Solvens II (den 1. januar 2016). Ved artikel 1, stk. 2, ændres datoen for ophævelse af Solvens I i artikel 310 (til den 1. januar 2016), og ved artikel 1, stk. 3, fastsættes samme dato som anvendelsesdato for bestemmelserne i Solvens I som omarbejdet ved Solvens II i artikel 311. DA 6 DA

7 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende i betragtninger: (1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 1 indeholder bestemmelser om et moderne, risikobaseret system for regulering af og tilsyn med europæiske forsikringsog genforsikringsselskaber. De nye bestemmelser er væsentlige for en sikker og solid forsikringsbranche, der kan levere bæredygtige forsikringsprodukter og støtte realøkonomien gennem langsigtede investeringer og yderligere stabilitet. (2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU 2 indføres der visse ændringer i artikel i direktiv 2009/138/EF, som skal efterkommes senest den 10. juni (3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU 3 udskydes datoen for gennemførelse af direktiv 2009/138/EF fra den 31. oktober 2012 til den 30. juni 2013, datoen for dets anvendelse fra den 1. november 2012 til den 1. januar 2014 og datoen for ophævelse af de gældende direktiver om forsikring og genforsikring, dvs. Rådets direktiv 64/225/EØF 4, Rådets første direktiv 73/239/EØF 5, Rådets direktiv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EUT L 326 af , s. 113). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EUT L 249 af , s. 1). Rådets direktiv 64/225/EØF af 25. februar 1964 om ophævelse af begrænsningerne i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for genforsikring og retrocession (EFT 56 af , s. 878). Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af , s. 3). DA 7 DA

8 73/240/EØF 6, Rådets direktiv 76/580/EØF 7, Rådets direktiv 78/473/EØF 8, Rådets direktiv 84/641/EØF 9, Rådets direktiv 87/344/EØF 10, Rådets andet direktiv 88/357/EØF 11, Rådets direktiv 92/49/EØF 12, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF 14, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF 15 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF 16 (samlet betegnet "Solvens I") fra den 1. november 2012 til den 1. januar (4) Den 19. januar 2011 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF ("Omnibus IIforslaget") 17 for at tage hensyn til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA). Omnibus II-forslaget tjener også som et middel til at tilpasse direktiv 2009/138/EF til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden, idet Kommissionens beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger tilpasses til Kommissionens beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. (5) Der risikerer helt klart ikke at være tilstrækkelig tid til at vedtage Omnibus II-forslaget og at offentliggøre det i Den Europæiske Unions Tidende, inden de relevante artikler i direktiv 2009/138/EF finder anvendelse. Forbliver datoerne for gennemførelse, anvendelse og ophævelse uændrede, vil det medføre, at direktiv 2009/138/EF gennemføres, inden de overgangsbestemmelser og relevante tilpasninger, herunder en yderligere præcisering af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er indeholdt i Omnibus II-forslaget, er trådt i kraft. (6) For at undgå uforholdsmæssigt byrdefulde lovgivningsmæssige forpligtelser for medlemsstaterne efter direktiv 2009/138/EF og senere efter den nye struktur, der ønskes indført ved Omnibus II-forslaget, bør datoerne for gennemførelse og Rådets direktiv 73/240/EØF af 24. juli 1973 om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af , s. 20). Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af , s. 13). Rådets direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet (EFT L 151 af , s. 25). Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF (EFT L 339 af , s. 21). Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring (EFT L 185 af , s. 77). Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af tjenesteydelser (EFT L 172 af , s. 1). Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT L 228 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (EFT L 330 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (EFT L 110 af , s. 28). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed (EUT L 323 af , s. 1). KOM(2011) 8. DA 8 DA

9 anvendelse af direktiv 2009/138/EF udskydes, og tilsynsførende og forsikrings- og genforsikringsselskaber bør have tilstrækkelig tid til at indføre den nye struktur. (7) Begivenhedernes kronologiske rækkefølge viser, at de udskudte datoer for gennemførelse og anvendelse af direktiv 2009/138/EF også gælder for de ændringer af nævnte direktivs artikel , 219, 226, 231, 233, 235, , 249, 256, 257, 258, 262 og 263, som blev indført ved direktiv 2011/89/EF. (8) Af retssikkerhedshensyn bør datoen for ophævelse af direktiv 64/225/EØF, 73/239/EØF, 73/240/EØF, 76/580/EØF, 78/473/EØF, 84/641/EØF, 87/344/EØF, 88/357/EØF, 92/49/EØF, 98/78/EF, 2001/17/EF, 2002/83/EF og 2005/68/EF udskydes i overensstemmelse hermed. (9) Da der kun er meget kort tid tilbage inden udløbet af de frister, der er fastsat i direktiv 2009/138/EF, bør dette direktiv træde i kraft omgående. (10) Derfor er det også i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union (protokol nr. 1) for så vidt angår fremsendelse af forslaget til direktiv til de nationale parlamenter VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer: 1) Artikel 309, stk. 1, ændres således: 2) a) I første afsnit ændres datoen "30. juni 2013" til "31. januar 2015" b) I andet afsnit ændres datoen "1. januar 2014" til "1. januar 2016". 3) I artikel 310, stk. 1, ændres datoen "1. januar 2014" til "1. januar 2016". 4) I artikel 311, stk. 2, ændres datoen "1. januar 2014" til "1. januar 2016". Artikel 2 Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 3 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 9 DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere