17. september Kundenr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. september 2014 333 Kundenr. 97675633"

Transkript

1 Codan Forsikring A/S Englandsgade Odense C G/F Lyset Marievej Holbæk Tlf Fax Internet: Kundeservice: september Kundenr Vi sender Dem hermed Deres nye Codan Ejendomsforsikring police. Vi beder Dem gennemlæse policen og kontrollere, at den svarer til Deres forventninger, så vi kan være sikre på, at De har fået netop den forsikring, De ønsker. I modsat fald hører vi gerne fra Dem. De er velkommen til at kontakte A. La Cour/S. Kop Gunnø på telefon , hvis De har spørgsmål. Venlig hilsen Codan Forsikring A/S PS: De kan altid komme i kontakt med Codan. Ring på telefon Vi svarer hele døgnet. COD PE 01

2 Police G/F Lyset Codan Ejendomsforsikring Marievej 56 Policenr.: Holbæk Forsikringen omfatter: Dækningsoversigt Dækket I kraft Policens ikrafttrædelsesdato: 1. september 2014 Basisdækninger: - Bygningsbrand Ja Bygningsskade Ja Glas/sanitet Ja Tilvalgsdækninger: - Bygningsbrand Ja Bygningsskade Ja Glas Nej Dækningerne er nærmere specificeret på de efterfølgende sider. Præmie: Indeksregulering: Forfald: ,00 kr. pr. år. Præmien er beregnet på grundlag af byggeomkostningsindeks for boliger som er 131,20 og indeksreguleres en gang om året. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. september. Hovedforfald for policen er 1. september. Øvrige forhold for policen: Forsikringsbetingelser: Råd og vejledning: Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. CKB-B. Ved større skader, der kræver øjeblikkelig hjælp, kan De altid komme i kontakt med Codan på telefonnummer Vi svarer hele døgnet. Side PN 02

3 Police Ejendommens anvendelse: Forsikringssted: Matrikel nr: Ejendommens samlede etageareal: Beboelse Ejerforening Hjørneejendommen: Marievej 1-50, 4300 Holbæk Henrik Thottsvej 1-12, 4300 Holbæk Marievej 2-28B, 4300 Holbæk Erik Banners Vej 1-11, 4300 Holbæk 13DO kvadratmeter Basisdækningen omfatter: Dækninger Dækningsprincip Selvrisiko Bygningsbrand Nyværdi Ingen Bygningsskade Nyværdi Ingen - Påkørsel kr. Glas/sanitet Nyværdi Ingen Forsikringssummerne og selvrisici er specificeret på de efterfølgende sider, og i forsikringsbetingelserne. Tilvalgsdækningen omfatter: Dækninger Forsikringssummer Selvrisiko Bygningsbrand: Kortslutning Nyværdi kr. Restværdi 50% Nyværdi Ingen Løsøre i fælleslokaler kr. Ingen Bygningsskade: Udvidet rørskade Nyværdi Se nedenfor Svamp og insekt Nyværdi Ingen Restværdi 50% Nyværdi Ingen Husejeransvar Ingen - personskade kr. - tingskade kr. All Risks dækning kr kr. Hærværk/graffiti kr. - hærværk kr. - graffiti Se nedenfor Retshjælp kr kr. Bestyrelsesansvar kr kr. Dækninger, forsikringssummer og selvrisici er specificeret på de efterfølgende sider og i forsikringsbetingelserne. Selvrisiko udvidet rørskade: For skader sket under Udvidet rørskadedækningen gælder en selvrisiko på 15% af skaden, minimum kr, når installationerne er over 10 år. Selvrisiko hærværk/graffiti: For enhver graffitiskade gælder en selvrisiko på 15% af skaden minimum kr. Side

4 Police Særlige forsikringsbetingelser Bygningsbrand Klausul Selvrisikobestemmelser vedrørende varmt arbejde Når der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde, gælder for brandskader en særlig selvrisiko på 10% af skaden, dog mindst kr. og højst kr. Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv. I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde på skadestidspunktet, skal sikrede bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde. Den anførte selvrisiko vedrørende varmt arbejde er ud over den i forvejen gældende selvrisiko, og indgår ikke i en for forsikringen eventuel maksimering af den samlede årlige selvrisiko. Bortfald af selvrisiko Der skal ikke betales selvrisiko, hvis 1) sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde påbegyndes. Aftaleblanket skal ikke udfyldes når varmt arbejde udføres af egne medarbejdere som led i virksomhedens daglige aktiviteter og produktion. 2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Bygningsskade Klausul Forbehold - Anden bygningsskade Trægulve samt vægbeklædninger i kælderrum, er ikke omfattet af bygningsskadedækningen. Klausul Forbehold - Svampeskade Trægulve samt vægbeklædninger i kælderrum er ikke omfattet af svampeskadedækningen. Klausul Forbehold - Svamp- og insektskade Garager/carporte/udhuse m.v. er ikke omfattet af svampe- og insektskadedækningen. Side PN 03

5 Police Fælles for dækningerne Vedr. dækning for garager Det er noteret, at garager udgør m2 af det samlede på policen anførte areal. Disse garager er uanset det i policen anførte alene forsikret mod brand. Codan Udvidet Ejendomsdækning For ejendomsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte forsikringsbetingelser i det omfang de efter deres natur kan finde anvendelse. 1 Forsikret og medforsikret Forsikringstageren er sikret som ejer eller bruger af det forsikrede. Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. 2 Forsikret risiko Forsikringen, med det i policen anførte dækningsomfang, omfatter alle de til boligselskabet/-foreningen hørende bygninger og anlæg f.eks. skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder den europæiske standard (DS/EN 351-1), incl. udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, for eksempel skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner og markiser. Dækning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedrørende erhvervslejemål der benyttes af 3. mand. Forsikringen omfatter, uanset definitioner i forsikringsbetingelserne, enhver form for fundament incl. eventuelle funderingsarbejder uanset dybde heraf, dog undtaget pilotering. Udstyr til videoovervågning betragtes som bygningsdele på lige vilkår, som alarm- og tyverisikringsudstyr og meddækkes ligeledes som øvrige bygningsdele, også når udstyret er lånt/leaset/lejet, hvis boligselskabet- /foreningen bærer risikoen for udstyret. PC-udstyr der benyttes til optagelse m.v. er ikke omfattet af dækningen. 3 Haglskade og nedstyrtende genstande Uanset definitionen på krav til fundamenter i pkt. 2, gælder at skade som følge af haglskade og nedstyrtende genstande, er omfattet af forsikringsdækningen uanset fundamenternes karakter. 4 Varmecentraler Dækning for varmecentraler er udvidet til at omfatte kedelanlæg der leverer varme til detailbutikker, institutioner og lignende som er beliggende i bygningen/afdelingen. Der er ingen begrænsning på indfyringseffekt eller KW maksimering på motorer. 5 Aflæsningssystemer Forsikringen er udvidet til at omfatte systemer til at overvåge og aflæse forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. Er der tegnet kortslutningsdækning omfatter denne dækning også disse anlæg. Erstatning foretages uden fradrag for alder / brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. 6 Datanet Forsikringen dækker kabler og krydsfelter, herunder hærværk, f.eks. ituskårne kabler - uanset ejerskab. Ved hærværksskader er der en selvrisiko på kr. Det er en betingelse, at anlægget er sikret med transientbeskyttelse på såvel signal- som stærkstrømssiden. Forsikringen dækker ikke serveranlæg og Pc-udstyr. Krydsfelter skal opsættes i dertil indrettede aflåste skabe og så vidt muligt bero i aflåst lokale, hvor kun få udvalgte personer har adgang. Såfremt skabe for krydsfelter står i be- Side

6 Police boergange skal disse være aflåst. Hvis skabe for krydsfelter beror i kælder, er det en betingelse, at skabet beror min. 30 cm. over gulv. 7 Antenneanlæg Såvel antenne incl. installationer og paraboler på bygning, som fritstående antennemaster incl. installationer og paraboler er medforsikret under dækningerne brand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse. I enkelte afdelinger distribueres også signaler til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelføring og udstyr hertil kan ikke betragtes som erhvervsmæssigt antenneanlæg, med deraf følgende undtagelser af dækningen. Hvis anlægget er ejet af ekstern leverandør, men afdelingen har forsikringspligten for det, er udstyret medforsikret, som antenneanlæg i øvrigt. 8 ATS/CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier ATS-/CTS-anlæg og styringsanlæg samt elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer, sæbedoseringsanlæg og automater, medforsikres under bygningsforsikringen såfremt anlægget er fastmonteret i den enkelte afdeling. Er der tegnet kortslutningsdækning omfatter denne dækning også anlæggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. PC-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. Rede penge i automater dækkes ikke. 9 Underforsikring Underforsikring kan ikke gøres gældende i en skadessituation pga. fejl i oplyste antal kvadratmeter, adresser, antal lejemål med videre. Der accepteres op til 20 % afvigelse, dog maksimalt 100 mio. kr. Codan kan foretage præmieregulering som følge af disse fejl fra forsikringens ikrafttrædelsesdato, i op til 2 år. 10 Udsmykning m.v. Udsmykning som f.eks. vægmalerier, relieffer m.v., samt anden udvendig udsmykning på bygninger er meddækket for den håndværksmæssige værdi indtil kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) Endvidere er springvand og skulpturer med videre, dækket for indtil kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Beløbene er førsterisikosummer. Hærværk er dækket med en selvrisiko på kr., dog er hærværk på legepladser ikke dækket. Er der tegnet kortslutningsdækning omfatter denne dækning også ovennævnte udstyr. 11 Svamp og insekt Såfremt der er tegnet svamp- og insektdækning, etableres denne uden sumbegrænsning og inkluderer rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der kan benyttes ved eventuel uenighed om skadens art og omfang. 12 Glas Hvis bygningsforsikringen er tegnet med glasskadedækning, gælder det, at alt glas tilhørende boligselskabet/- foreningen er medforsikret uanset mål og kvalitet. Glaskeramiske kogeplader er dækket ved pludselig skade. Glaskeramiske kogeplader meddækkes med en selvrisiko på 500 kr. Dækningen omfatter udgifter til alarmtråde eller -strimler, hvis erstatning ikke kan opnås fra anden side. 13 Sanitet Hvis bygningsforsikringen er tegnet med dækning for sanitet, gælder det at dækningen er udvidet til at omfatte fittings, tilslutningsrør og lignende i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde. Såfremt en skade på sanitet medfører udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde. Dette forudsætter dog at det oprindelige blandingsbatteri/toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og et brugbart gammelt blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning. 14 Lejers Bygning Side PN 04

7 Police Bygningsforbedringer, udestuer, carporte, redskabsskure og lignende (herunder tillige lejers bygningsindretninger i lejemålet, f.eks. skillevægge, lofter og lignende) er meddækket for brand og anden bygningsbeskadigelse og markiser er meddækket for brand. Den maksimale dækning udgør kr. pr. lejemål (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Det er en betingelse, at disse forbedringer er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og boligselskabets/-foreningens tilladelse. Vælger boligselskabet/-foreningen generelt at tegne glasforsikring, omfatter denne tillige disse bygninger og bygningsdele, dog ikke drivhuse. Beløbet er en førsterisikosum. 15 Ubenyttede bygninger Det accepteres at nogle bygninger, eller dele heraf, kan stå ubenyttede/tomme over en periode, dog maksimalt 6 måneder. Dækningen herfor skal ydes som for bygninger og anlæg i øvrigt. 16 Rørskade Codans almindelige betingelser for rørskade er udvidet til tillige at omfatte brønde samt forsyningsledninger mellem de enkelte afdelinger eller bygninger, selv om disse rør/ledninger ligger udenfor matr.nr./skel og evt. krydser offentlige færdselsårer/ligger under andre bygninger, forudsat at forsikringstager har vedligeholdelsespligten/reetableringspligten for disse. 17 Vandskade - damp Dækning for udstrømning fra røranlæg og installationer i øvrigt, jf. Codans Almindelige Forsikringsbetingelser, inkluderer tillige udstrømning af damp. 18 Merforbrug af vand Dokumenteret merforbrug af vand, incl. afgifter, som følge af en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed er medforsikret med en sum på kr. pr. skade (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Beløbet er en førsterisikosum. 19 Vandskade - Køle-/fryseskabe m.v. Ved tilfældig, i forhold til lejligheden, udefra kommende strømsvigt dækkes tillige vandskade på bygningen som følge af vand fra køle-/fryseskabe og frysekummer. 20 Huslejetab Huslejetab dækkes med indtil kr. pr. afdeling/forening pr. skade (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Dækningen er gældende, hvis huslejetabet opstår som følge af en skade der er dækket under bygningsforsikringen. Beløbet er en førsterisikosum. Dækningsperiode 24 måneder. 21 Opmagasinering Rimelige - dokumenterede - udgifter til opmagasinering samt ind- og udflytning af beboers indbo i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade, herunder tømning, bortskaffelse og destruktion af kasseret indbo. Dækningen ydes med maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. lejemål, og maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. skadebegivenhed. Beløbene er førsterisikosummer. Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuel tegnet indboforsikring. Eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. Dækning ydes indtil den beskadige lejlighed er klar til indflytning og indtil max. 14 dage herefter. 22 Genhusning Dækningen omfatter meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, til genhusning af beboere ved fraflytning i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Endvidere genhusning af afdelingskontorer, bestyrelseslokaler, aktivitetscentre, fælleslokaler og lignende. Dækning ydes med maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. lejemål og maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. skadebegivenhed. Eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indbofor- Side

8 Police sikring, er at betragte som selvrisiko til denne dækning. Dækning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning. Beløbene er førsterisikosummer. 23 Midlertidig afdækning Omkostninger til midlertidig afdækning efter en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Dækningen er subsidiær i forhold til eventuelt tegnet familie- eller løsøreforsikring, og dækning herfra er således at betragte som selvrisiko til denne udvidelse. Førsterisikosum kr. (basisindeks 126,0 pr. 1.januar 2012) pr. skadebegivenhed. 24 Låseomstilling Dækningen omfatter omkostninger til omstilling/udskiftning af låse, samt nye nøgler som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler beroende i separat aflåst gemme i boligforeningens kontorer (administrations-, afdelings-eller varmemesterkontor) samt ved ran og røveri fra lokaler og under transport fra boligforeningens personale. Endvidere dækkes nøgler i aflåsede, indmurede nøglebokse der på monteringstidspunktet var godkendt af Forsikring og Pension. Forsikringssum maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. skade pr. afdeling. Beløbet er en førsterisikosum. 25 Løsøre Bygningsforsikringen er udvidet til at meddække redskaber, værktøj, materialer, arbejdsmaskiner, inventar og øvrigt løsøre tilhørende eller udlånt til afdelingerne/foreningen (eksempelvis i selskabslokaler, afdelingskontorer, depotrum, vaskerier med mere) og beroende overalt på og ved afdelingen med en førsterisikosum på kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. afdeling. Dækningen omfatter brand, indbrudstyveri og vandskade. Dog er dækningen for PC, TV, radio og lignende maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) Det er noteret, at løsøret for flere afdelinger kan være samplaceret. Selvrisikoen for tyveridækningen er kr. 26 Løsøre materielgårde Forsikringen omfatter tyveri af udstyr placeret i ejendommens aflåsede materielgård under forudsætning af: at gården er forsvarligt indhegnet, og hegnet er minimum 1,8 meter højt at gården er forsvarligt aflåst at der er øvet vold mod lukke eller hegn Førsterisikosum kr. pr. afdeling, (basisindeks 126,0 pr. 1.januar 2012). Selvrisikoen er kr. 27 Løsøre rede penge Jf. pkt. 25 er forsikringen udvidet til at omfatte rede penge og pengerepræsentativer i hele afdelingen, på samtlige kontorer og foreningslokaler i øvrigt, samt på bestyrelsesmedlemmernes privatadresser. Codans erstatningspligt er begrænset til kr. ved opbevaring udenfor godkendt værdiopbevaringsenhed og kr. ved opbevaring i godkendt værdiopbevaringsenhed. Hvis ikke andet fremgår, forudsættes det, at der er tale om mindst klasse BLÅ jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog. Hvis nøgler eller kode til pengeskab eller -boks har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet erstattes tabet jf. reglerne for tyveri udenfor godkendt værdiopbevaringsenhed. 28 Containere Containere, komprimatorer m.v. tilhørende 3.mand, for hvilke boligselskabet/foreningen ifølge kontrakt har forsikringspligten for, er medforsikret mod brand med indtil kr. pr. skadesbegivenhed (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Egne containere m.v. er fortsat dækket på bygningsforsikringen. Beløbet er en førsterisikosum. 29 Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald Hvis politi, Falck, læge etc. skaffer sig adgang til lejers bolig ved opbrydning af lukker, dækkes skader opstået herved. Medfører en beboers død i lejlighed og dennes ophold herefter beskadigelse af bygningsdele, er udbedring, herunder særlig rengøring, herfor tillige dækket med indtil kr. pr. skadebegivenhed (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012). Beløbet er en førsterisikosum. Side PN 05

9 Police 30 Mindre byggeprojekter Til imødegåelse af de almindelige forsikringsbetingelsers krav til anmeldelse af risikoforandringer omfatter forsikringen uden forudgående anmeldelse mindre om- og tilbygningsarbejder, herunder renovering af eksisterende bygninger, renovering af vand-, varme- og øvrige rørinstallationer, tagarbejder for indtil kr. pr. projekt. Policens betingelser for "varmt arbejde" er gældende. 31 Ansvar - beboerarbejde Dækningen omfatter ansvar ifaldet for beboere/lejere, når de deltager i fællesarbejde for almenvældet. Det udførte arbejde skal blot være arbejde, som "man normalt" vil have lønnet personale til. Dækningen omfatter ikke skader under selskabelige sammenkomster for eksempel fælles grillaften. 32 Ansvar - bestyrelse Dækningen omfatter bestyrelsesmedlemmers ansvar ved arbejde (udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for boligselskabet/-foreningen og dennes afdelinger), forudsat at arbejdet udføres som erstatning for arbejde, som normalt påhviler fast ansatte personer i boligselskabet/-foreningen og dennes administration. For punkterne "ansvar - beboerarbejde samt ansvar - bestyrelse" gælder en dækningssum på 10 mio. kr. i alt ved person-og eller tingskade pr. forsikringsår. Samme sum gælder ligeledes for husejeransvar. Ansvarspådragende fejl ved regnskabsarbejde i bestyrelsessammenhæng er ikke dækket. 33 Ansvar - vasketøj Dækningen omfatter skader på lejers/beboeres vasketøj forårsaget af dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner eller lignende udstyr beroende i boligforeningens fællesvaskerier. Dækningen ydes med maksimalt kr. (basisindeks 126,0 pr. 1. januar 2012) pr. skadesbegivenhed. Beløbet er en førsterisikosum. Selvrisiko 500 kr. pr. skadebegivenhed. 34 Ansvar - husejer Forsikringen er udvidet til at omfatte boligorganisationen / -afdelingens erhvervsansvar i forbindelse med udlån / udlejning af selskabs- og / eller mødelokaler o. lign., hvad enten det er til ejendommens beboere eller kommende lejere/ lånere. Endvidere ydes ansvarsdækning for eventuelle fritstående antennemaster, ansvar for skade sket på fællesarealer eller legepladser, når skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved opsat udstyr, ansvar for eventuelle ubebyggede grunde samt ansvar for skade forvoldt ved brug af egne/lejede/lånte arbejdsmaskiner og lifte, når disse er i brug som arbejdsmaskiner. Der gælder en dækningssum på 10 mio. kr. i alt ved person- og eller tingskade pr. forsikringsår. 35 Ansvar - gravearbejde Husejeransvarsbetingelsernes sædvanlige undtagelse af ansvar for skade på ting forårsaget ved udførelse af jordarbejder bortfalder, for så vidt angår sådanne mindre gravearbejder som kan forekomme ved for eksempel (men ikke begrænset til) nedgravning af stolper til et hegn eller postkasser, gravning af en rende til el-installationer eller lignende. Selvrisiko kr. pr. skade. 36 Ansvar - motor Husejeransvarsforsikringen er udvidet til at omfatte selvkørende arbejdsmaskiner/-redskaber og traktorer (inklusiv anhængertræk), der er uindregistrerede. Dækningen ydes med færdselslovens summer. 37 Ansvar - efteranmeldelse Fristen for anmeldelse af skader efter forsikringens ophør er 2 år. For allerede anmeldte skader ophører dækningen først 10 år efter forsikringens ophør. 38 Varmt arbejde Sædvanlige regler om udfyldelse af aftaleblanket gælder ikke for varmt arbejde der udføres af eget ansat personale. Endvidere vil kravene / den forhøjede selvrisiko heller ikke kunne gøres gældende, Side

10 Police når en lejer for egen regning eller på egen foranledning uden orientering af boligselskabet udfører eller får udført varmt arbejde. 39 Fællespolicer Hvis der etableres fællespolice for en boligorganisation, hvor en eller flere afdelinger indgår, vil alle forsikringssummer anført i forsikringspolicen og forsikringsselskabets normale betingelser være gældende som én forsikringssum og én selvrisiko pr. afdeling. 40 Retshjælp Retshjælp jf. Codans forsikringsbetingelser. Uagtet den anførte forsikringssum i betingelserne, gælder en forsikringssum på kr. pr. skade, dog max kr. pr. år. Løbetid og tarifændringer For EU udbud Varslinger om ændringer i dækningsomfang/præmieforhøjelser og eventuelt opsigelse (herunder ændringer der varsles i forbindelse med en skade) skal fra forsikringsselskabet, såvel i forsikringens løbetid som i tilfælde af opsigelse til udløb af en forsikringsperiode, foretages med min. 6 måneders varsel til forsikringsårets udløb. I forbindelse med en skade er forsikringsselskabet berettiget til, med 3 måneders varsel, at foretage mindre ændringer i dækningsomfanget, f.eks. hvis det konstateres, at en bygningsdel er mangelfuldt vedligeholdt. Definitioner Førsterisikosum Ved førsterisikosum forstås, at der ydes fuld erstatning, men kun indtil forsikringssummen, uden hensyn til, om det forsikredes totalværdi i skadesøjeblikket overstiger forsikringssummen. Ran Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer, der øjeblikkelig gør anskrig. Røveri Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Side PN 06

11 Ejendomsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Ejendomsforsikringen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Ejendomsforsikring. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Entreprenører er kun medforsikret, når dette fremgår af policen. Hvad omfatter Ejendomsforsikringen? 3. Ejendomsforsikringen kan omfatte: - bygningsbrand (punkt 5-6) - kortslutning (punkt 7-8) - anden bygningsbeskadigelse (punkt 9-22) - restværdi (punkt 23) Af policen fremgår det, hvilke af disse dækninger De har valgt. 4. Ejendomsforsikringen omfatter desuden: - følgeudgifter (punkt 24-28) BYGNINGSBRAND 5. Ved brand omfatter dækningen direkte skader som følge af: - ildsvåde, hvorved forstås en løssluppen flammedannende ild, som har evne til at brede sig ved egen kraft, - lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede, - eksplosion, som er en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer, - sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen, - tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 120 KW (100 Mcal/10 m2 hedeflade) når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning, - nedstyrtning af eller fra luftfartøj, - pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning, - slukning, nedrivning med videre, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en skade som er omfattet af Bygningsbrand, - bortkomst af de forsikrede genstande under en forsikringsbegivenhed. 6. Ved brand omfatter dækningen ikke: - skader ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning, - sønderrivning af dampkedler og autoklaver såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, - nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer, - driftstab eller andet indirekte tab, - skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt. Kortslutning 7. Ved kortslutning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel, der er omfattet af Ejendomsforsikringen, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Ved kortslutning forstås en forbindelse mellem elførende dele eller mellem elførende del og stel/jord som udløser en strøm, der er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Der gælder en selvrisiko for enhver skade omfattet af Kortslutningsdækningen. CKB-B Side

12 Selvrisikoens størrelse kan ses i policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'. 8. Kortslutningsdækningen omfatter ikke: - skade som følge af installation eller anvendelse i strid med lovgivningen, - skade der skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring, - skade som omfattes af eventuel garanti. ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE 9. Ved Anden bygningsbeskadigelse omfatter dækningen direkte skader som følge af: - vand-, olie- og kølevæske (punkt 10-12) - storm (punkt 13-14) - anden vejrligsskade (punkt 15-16) - frostsprængning (punkt 17-18) - indbrudstyveri og hærværk (punkt 19-21) - påkørsel (punkt 22) der medfører beskadigelse af de forsikrede genstande. Vand-, olie og kølevæske 10. Ved vand-, olie og kølevæskeudstrømning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - tilfældig udstrømmerning fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge. 11. Ved vand- og olieudsivning omfatter dækningen desuden direkte skader som følge af: - udsivning fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 12. Ved vand, olie og kølevæskeudstrømning omfatter dækningen ikke: - skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge, - skade forårsaget af håndværkere i forbindelse med reparation, service eller ændring af rørog varmeanlæg, - udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt udgifter til konstatering af skadeårsag, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, medmindre skadeårsagen er en dækningsberettiget frostsprængning, - skader nævnt i punkt 30. Storm 13. Ved storm omfatter dækningen direkte skader opstået som følge af: - storm, hvorved forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, - skypumpe, - nedbør, når skaden er en direkte og umiddelbar følge af en dækningsberettiget storm- eller skypumpeskade på bygningen. 14. Ved storm omfatter dækningen ikke: - skade forårsaget af opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre årsagen hertil er voldsomt skybrud, - skade ved vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, - skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, - skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en stormeller skypumpeskade på bygningerne, - skader nævnt i punkt 30. Anden vejrligsskade 15. Ved anden vejrligsskade omfatter dækningen direkte skader som følge af: - snetryk, - nedbør og smeltevand, når skaden er en direkte og umiddelbar følge af en dækningsberettiget snetryksskade på bygningen, - voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de forsikrede bygninger eller stiger op gennem afløbsledninger. 16. Ved anden vejrligsskade omfatter dækningen ikke: - skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre årsagen hertil er voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, - skade ved vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, CKB-B Side PN 07

13 - skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, - skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en snetryksskade på bygningerne, - skader nævnt i punkt 30. Frostsprængning 17. Ved frostsprængning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningerne vand, - frostsprængning af røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer, - frostsprængning af centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, - frostsprængning af w.c.-kummer og -cisterner. 18. Ved frostsprængning omfatter dækningen ikke: - frostsprængning af rør eller installationer i uopvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, - udgifter til optøning, - frostskader på udendørs vandinstallationer for eksempel vandhaner, springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer, - skader nævnt i punkt 30. Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed 19. Ved indbrudstyveri og hærværk omfatter dækningen direkte skader som følge af: - indbrud eller forsøg herpå: Indbrudstyveri foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises tegn på indbrud efter at tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum eller er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang. - hærværk i forbindelse med indbrud. Hærværk foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til ejendommen. Dækningen omfatter endvidere: - låseomstilling. Dækning for låseomstilling gælder kun når det af policen fremgår at, ejendommens anvendelse er beboelse. Ved Låseomstilling omfatter dækningen omkostninger til omstilling/udskiftning af låse samt nye nøgler i beboelsen som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler beroende i seperat aflåst gemme i boligforeningens kontor (administrations-, afdelings- eller varmemesterkontor). 20. Nødværge Dækningen omfatter endvidere skade såfremt politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lignende, sprænger døre for akut at komme ind i lejligheder i den forsikrede ejendom. 21. Ved indbrudstyveri og hærværk omfatter dækningen ikke: - skader nævnt i punkt 30, - skade på glas, se punkt 45. Påkørsel, væltende og nedstyrtende genstande 22. Ved påkørsel, væltende og nedstyrtende genstande omfatter dækningen direkte skader som følge af: - påkørsel der beskadiger bygningerne, - væltende eller nedstyrtende genstande der udefra i forhold til bygningerne beskadiger bygningerne. Der gælder en selvrisiko ved enhver påkørselsskade. Selvrisikoens størrelse kan ses i policen under 'Basisdækningen omfatter'. CKB-B Side

14 Restværdidækning 23. Restværdidækning: Har De valgt Restværdidækning, fremgår det af policen, samt for hvilke dækninger Restværdi er valgt og med hvilken beskadigelsesprocent. Hvis bygningen beskadiges med mindst den i policen anførte beskadigelsesprocent af nyværdien, som følge af skader omfattet af Ejendomsforsikringen, kan De vælge i stedet for reparation, at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til punkt 54. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, tilhører Codan. FØLGEUDGIFTER 24. Huslejetabsdækningen omfatter følgende udgifter: - dokumenteret tab af lejeindtægt, - udgiften til leje af lokaler, svarende til de lokaler som forsikringstageren selv benytter til beboelse eller kontor. Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvis ikke kan benyttes som følge af en skade der berettiger til erstatning. Erstatning ydes med indtil kr. for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelser punkt 18. Er der ønsket højere forsikringssum for Huslejetab, kan det ses i policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og ovennævnte forsikringssum bortfalder. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring. Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes erstatning ikke for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 25. Redning Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en begivenhed, der er omfattet af forsikringen. 26. Oprydning Nødvendige udgifter til: - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse, - oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Dækningen ydes på 1. risikobasis med op til 20% af de forsikredes bygningers nyværdi dog minimum kr. maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Beløbene indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 18. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 27. Anvendelige rester Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelsen af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af at bygningens beskadigelse er mindst 50% af værdien før skadetidspunktet. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. CKB-B Side PN 08

15 28. Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) foreligger når den beskadigede bygning, selvom den ved opførelsen opfyldte alle krav i henhold til love og -reglementer, efter nyere bestemmelser i forbindelse med større beskadigelser skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nyere bestemmelser. Det kan for eksempel dreje sig om en kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder og lignende. Merudgifter dækkes på følgende måde: Forøgede byggeudgifter som påføres forsikringstageren i forbindelse med istandsættelse eller genopførelse efter en skade, der er omfattet af forsikringen, til opfyldelse af krav, som stilles af offentlige myndigheder i kraft af lovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 10% af nyværdien, maksimalt kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 18. Det er en forudsætning for erstatning, at: - udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, - dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - bygningernes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, - istandsættelse eller genopførelse finder sted. Der ydes ikke erstatning for: - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Skader der aldrig er dækket 29. Kosmetiske skader Skader, - af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, er aldrig omfattet af Ejendomsforsikringen. 30. Manglende vedligeholdelse, fejlkonstruktion med videre Skader, - der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, - der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl eller forkert opførelse, - der skyldes at lovgivningens regler ikke er opfyldt, er aldrig omfattet af Anden bygningsbeskadigelse. Hvilke genstande er dækket? Genstande dækket under Bygningsbrand: 31. På forsikringsstedet Bygningsbrand omfatter skader på de forsikrede genstande, for så vidt det tilhører forsikringstageren og som befinder sig på den adresse, forsikringen er tegnet for, og hvor det forudsættes: - at ejendommens bygninger har tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 32. Bygninger - de på forsikringsstedet værende bygninger inklusive fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. 33. Faste el-installationer - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, CKB-B Side

16 - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer, lysskilte. 34. Fast bygningstilbehør Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 35. Gulvbelægninger - gulvbelægninger, herunder tæpper, der er fuldlimet til et underlag - gulvbelægninger lagt på et underlag, der ikke kan betegnes som færdigt gulv. 36. Brand- og tyverialarmeringsanlæg med videre - brand- og tyverialarmeringsanlæg der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel, - fysisk tyverisikring og gitre. 37. Flagstænger med videre - flagstænger, - antenner til ikke erhvervsmæssig brug, - gårdbelægninger og hegn (ikke levende), - legehuse og fastgjorte legerekvisitter, - grundvandspumper, - nedgravede svømmebassiner, - tårn- og facadeure. 38. Bygningsudsmykning Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi med indtil kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt Tilbehør til ejendommens drift Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift med indtil kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt Haveanlæg Haveanlæg i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For beplantninger erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes med kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt Særligt bygningstilbehør Af policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter' fremgår det, om De har valgt dækningen Særligt bygningstilbehør. Såfremt det fremgår af policen, er særligt bygningstilbehør medforsikret med den i policen angivne forsikringssum. Der gælder en særskilt selvrisiko for særligt bygningstilbehør. Selvrisikoens størrelse kan ses i policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'. Genstande dækket under Anden bygningsbeskadigelse: 42. På forsikringsstedet Anden bygningsbeskadigelse omfatter skader på de forsikrede genstande, for så vidt det tilhører forsikringstageren og som befinder sig på den adresse, forsikringen er tegnet for. 43. Bygninger - de på forsikringsstedet værende bygninger der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke indtil 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. 44. Faste el-installationer - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, CKB-B Side PN 09

17 - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer, lysskilte og projektøranlæg. 45. Fast bygningstilbehør Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer, - tagplader og ydervægspaneler af glas eller erstatningsmaterialer for glas, herunder uoplukkelige ovenlys. 46. Gulvbelægninger - gulvbelægninger, herunder tæpper, der er fuldlimet til et underlag, - gulvbelægninger lagt på et underlag, der ikke kan betegnes som færdigt gulv. 47. Brand- og tyverialarmeringsanlæg med videre - brand- og tyverialarmeringsanlæg der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel, - fysisk tyverisikring, men ikke gitre og glas. 48. Flagstænger med videre - flagstænger, - antenner til ikke erhvervsmæssig brug, - murede hegn, herunder plankeværker og stakitter på stolper, der er fastgjort på eller nedstøbt i muret eller støbt, solid sokkel, eller sokkelsten, - legehuse og fastgjorte legerekvisitter, - grundvandspumper, - nedgravede svømmebassiner eksklusive tildækning, - tårn- og facadeure. 49. Bygningsudsmykning Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi med indtil kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt Haveanlæg Haveanlæg mod skade, der er en følge af en af dækningen omfattet skade. Endvidere dækkes haveanlæg mod skade der er en følge af en på en naboejendom sket skade, såfremt denne skade ville have været dækket af en i Codan tegnet dækning for Anden bygningsbeskadigelse. For beplantninger erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes med kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt Særligt bygningstilbehør Af policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter' fremgår det, om De har valgt dækningen Særligt bygningstilbehør. Såfremt det fremgår af policen, er særligt bygningstilbehør medforsikret med den i policen angivne forsikringssum. Der gælder en særskilt selvrisiko for særligt bygningstilbehør. Selvrisikoens størrelse kan ses i policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'. Hvilke genstande er ikke dækket? 52. Hvilke genstande er ikke dækket? Følgende genstande er ikke omfattet medmindre andet direkte fremgår af policen: - anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende og/eller alternativ energi, - baldakiner, skærmtage, markiser, skilte, bobleog telthaller. Følgende genstande omfattes ikke af Anden bygningsbeskadigelse: - træpæle eller anden fundering af træ, CKB-B Side

18 - vindmøller og drivhuse, - solafskærmning og overdækninger, - vindues- og butiksruder af glas eller andet materiale, medmindre der er tale om glas eller erstatningsmateriale for glas, der er anbragt som fast tagbeklædning eller ydervægspaneler. Hvordan fastsættes erstatningen for bygninger og bygningstilbehør? Nyværdiforsikring 53. Nyværdi Ved Nyværdiforsikring erstattes de forsikrede bygninger med deres fulde værdi som nye med de fravigelser der følger i punkt 54. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 54. Værdiforringelse på grund af slid og ælde Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Ved vurdering heraf indgår bl.a. forholdet mellem genstandens alder og den formodede levetid efter de vejledende regler i SKAFOR's vejledning 318, hvor denne finder anvendelse, som kan rekvireres hos Codan. Førsterisikoforsikring 55. Førsterisiko Ved Førsterisikoforsikring erstattes med indtil den af Dem fastsatte forsikringssum. Forsikringssummen fremgår af policen. Forsikringssummen indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 18. Underforsikring kan ikke gøres gældende Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til oprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige den beskadigede bygnings forsikringssum på skadetidspunktet. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser på dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 56. Panthaveraccept Anvendelse af førsterisikoformen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Erstatning for forladte bygninger 57. Bygninger der er forladt For bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed. CKB-B Side PN 10

19 Erstatning for bygninger bestemt til nedrivning 58. Bygninger der skulle have været revet ned For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter punkt Erstatningsudbetaling 59. Erstatning til genoprettelse Erstatningen udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. 60. Erstatning til fri rådighed Hvis erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan dog ikke overstige bygningens handelsværdi på skadetidspunktet. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 61. Merværdiafgift Såfremt ejendommens ejer er momsregistreret, erstattes ikke den del af momsen i skadeopgørelsen, som kan modregnes over momsregnskabet. Ændringer i momsforholdet skal straks anmeldes til Codan. Særlige bestemmelser for bygningsbrand Forsikringstidens ophør 63. Fællesbetingelsernes bestemmelser De i Fællesbetingelsernes punkt 23 og 26 anførte bestemmelser om fornyelse og opsigelse, og ændring af vilkår, gælder for bygningsbranddækningen med de nedenfor under punkt 64 anførte begrænsninger. 64. Bygningsbranddækningens særlige bestemmelser Codan er kun berettiget til at acceptere opsigelse af Bygningsbranddækningen med samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. Codan kan ophæve dækningen med øjeblikkelig virkning, hvis bygningerne er forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare. Hvis Codan i forbindelse med en risikoændring ikke er forpligtet til at fortsætte dækningen, ophører Codans ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoændringens indtræden. I forhold til ovennævnte rettighedsindehavere kan ophævelsen dog først ske med 14 dages varsel. Hvis Codans forsikringsbetingelser eller præmietarif ændres, kan Codan fra næste hovedforfaldsdato for en løbende forsikring gennemføre tilsvarende ændringer. Ønsker De ikke at acceptere disse ændringer, kan De opsige dækningen senest 1 måned før ændringens ikrafttrædelsesdato. Ændring af forsikringsbetingelserne for bygningsbrandforsikringen skal ske i overensstemmelse med de af Finanstilsynet fastsatte minimumskrav for bygningsbrandforsikringer. 62. Selvrisiko Såfremt der gælder en eller flere selvrisici for Ejendomsforsikringen, fremgår dette og selvrisikoens størrelse af policen. CKB-B Side

20 Glasdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Glasdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Ejendomsforsikring. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. - skade, der skyldes arbejder ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket deromkring, - omkostninger til midlertidig afdækning i tilfælde af skade, - skade på elektrisk indbrudssikring (staniolbespindinger, glasbrudsdetektorer og snorkontakter: - der ikke er monteret direkte på glas eller karm, eller der ikke direkte stammer fra glasbrud, - for så vidt dette er dækket ved anden forsikring, eller omfattet af serviceaftale eller lignende. Hvad omfatter Glasdækningen? 3. Glasdækningen omfatter direkte skader som følge af: - brud på det forsikrede glas. Glasdækningen omfatter endvidere: - omkostninger til genudførelse af dekorationer og lignende i forbindelse med brudskader, - omkostninger til genetablering af elektrisk indbrudssikring (staniolbespindinger, glasbrudsdetektorer og snorkontakter) i forbindelse med brud på det forsikrede glas. 4. Glasdækningen omfatter ikke: - genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele, - skade ved ridsning, afsprængning af fliser, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, herunder punktering af og utætheder i sammensætningen af thermoruder, - skade, der skyldes at glassets indfatning ikke har været holdt i forsvarlig stand, - beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, - skade der er en direkte eller indirekte følge af reparations- eller bygningsarbejde i den forsikrede ejendom eller naboejendom, - skade, som er eller ville være dækket under en sædvanlig bygningsbrandpolice, Hvilke genstande er dækket? 5. Glasdækningen omfatter: - udvendige og indvendige ruder af enhver art, herunder dørruder og ruder i faste skabe og skillerum - af glas eller erstatningsmateriale herfor, - indmurede eller fuldlimede spejle, - keramiske kogeplader og ovnruder. Hvor dækkes genstandene? 6. På forsikringsstedet Glasdækningen omfatter skade på de forsikrede genstande, som befinder sig på forsikringsstedet. Hvordan fastsættes erstatningen? 7. Erstatning in natura Alle skader erstattes in natura. Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontanterstatning svarende til den udgift, Codan ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. CKB-B Side PN 11

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

8. marts Kundenr

8. marts Kundenr Codan Forsikring A/S Vesterbro 101,2. 9000 Aalborg A/B Degnelodden Degnelodden 1 9280 Storvorde Tlf. 33 55 45 30 Fax 98 12 44 01 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 8. marts 2009 333 Kundenr.

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

29. juli 2011 333 Kundenr. 22685856

29. juli 2011 333 Kundenr. 22685856 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Husejerforeningen Humleby v/ Brian Jensen Carstensgade 4 st 1770 København V Tlf. 33 55 40 85 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

22. maj 2014 IRB Kundenr

22. maj 2014 IRB Kundenr Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen Rødtjørnløkken Att.: Salling Ejendomsadminist Gammel Kongevej 60 05 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 55 40 80 Fax 33 55 21 22 Internet:

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget

Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget E/F Ellemosevænget Att.: Trøstrup/Moldt Advokater Europaplads 2 7. 8000 Aarhus C KUNDENR: 78082747 POLICENR: 900 006 2739 ERHVERVSFORSIKRING 31.01.2014

Læs mere

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01.

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01. POLICE POLICENR: 900 001 0259 ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager E/F H.V. Nyholms Vej 13-19 c/o GAAP Accounting ApS Ole Borchs Vej 12 1. 2500 Valby Erhvervsforsikring omfattende Bygningsforsikring Policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 I tilslutning til Trygs almindelige forsikringsbetingelser 649-03. Nedenstående vilkår er gældende i det omfang en nævnt dækning er

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere