Giv racismen det røde kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv racismen det røde kort"

Transkript

1 Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011]

2 Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens metode og de udvalgte skoler 5 Kampagneaktivitet metoder og aktiviteter 7 Kampagnens relevans og skolernes interesser 8 Kampagnens resultater 10 Elever og lærers vurdering af kampagnen 14 Ambassadørernes oplevelse af kampagnen 16

3 Evaluering af kampagnen: Giv Racismen Det Røde Kort Indledning I 2007 iværksatte Spillerforeningen kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort med støtte fra Integrationsministeriet. Kampagnen har haft til formål at skabe opmærksomhed og debat om racisme i uddannelsesinstitutioner, skoler, sportsverden og kulturlivet. Kampagnen har spredt information om styrken ved mangfoldighed, ligesom den har søgt at bekæmpe myter, fordomme og racisme. Kampagnen har været bygget op omkring en trebenet indsats, nemlig: Synlighed i forbindelse med idrætsbegivenheder - Elitesportsprofiler giver budskaberne fra Giv Racismen Det Røde Kort videre, så de bliver synlige og tydelige for publikum på tilskuerpladserne og bag TVskærmen. Skolekampagne hvor undervisningsforløb/kampagnebesøg integreres i undervisningen om racisme og diskrimination i Danmark. Målgruppen er børn og unge i alderen år, dvs. unge i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Kultur-kampagne - aktiviteter, hvor kampagnens budskab formidles via teaterprojekter og koncerter, så målgruppen også favner de ikkesportsinteresserede unge. Siden opstarten har kampagnen derfor besøgt både skoler, ungdomsuddannelser og kulturarrangementer i hele landet. Tilsammen er kampagnen hvert år nået ud til mere end børn, unge og voksne. I perioden har kampagnen besøgt 43 skoler og ungdomsuddannelser og 40 sports- og kulturarrangementer. LG Insight har siden 2009 været tilknyttet kampagnen som evaluator. Efter ønske fra Integrationsministeriet omfatter evalueringen imidlertid alene kampagneaktiviteter på skoler. I nærværende rapport præsenteres derfor de metoder og resultater, som er opnået gennem projektets skoleaktiviteter. Rapporten indledes med et opsamlende konklusionsafsnit, hvorefter der følger et rids af metode, aktiviteter og opnåede resultater og effekter. 1

4 Hovedkonklusioner og anbefalinger Det er lykkedes kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort at nå ud til skoler over hele landet og formidle budskabet til mere end 5000 børn og unge. Kampagnens uformelle tilgang til skolerne kombineret med relationen til sportsverden har vist sig at være en velegnet metode til at skabe interesse og refleksion hos børn og unge - også omkring et så alvorligt emne som forskelsbehandling og racisme. Lærere og elever på de besøgte skoler oplever, at racisme i stadigt større udstrækning kommer til udtryk i elevernes daglige sprogbrug og i konflikter på skolerne. 41 % af eleverne tilkendegiver da også, at de selv har oplevet at blive drillet eller kaldt navne på grund af deres udseende, hudfarve, religion eller nationalitet. 61 % af eleverne har oplevet, at andre på skolen er blevet drillet eller talt grimt til på grund af deres hudfarve. Skolerne har ikke på eget initiativ sat racisme på dagsordenen, men har savnet et tilbud til at kickstarte dialogen. Skolerne, både personale og elever, har da også vist stor interesse for kampagnen både før og efter besøget. Lærere og elever på de besøgte skoler har fundet temaet om racisme meget relevant og taget godt imod besøget. Kampagnen har været tilrettelagt således, at kampagneleder og en kendt, lokal fodboldspiller har besøgt skolerne med et inspirations- og dialogskabende oplæg. Oplægget har kun været af en times varighed og har derfor kunnet passes ind i skolernes allerede fastlagte årsplaner. Besøgene på skolerne havde dog ikke kunnet lade sig gøre uden en vedholdende og kompetent indsats fra projektets side. Ikke mindst i forhold til at skabe plads i navnlig de ældste klassers travle skemaer, der er præget af terminsprøver, brobygning og eksamen mv. Evalueringen viser, at kampagnen har gjort eleverne opmærksomme på, hvad racisme betyder, og fået dem til at tænke på, hvordan racisme påvirker de personer, som berøres. Besøget fra Give Racismen Det røde kort har fået næsten 60 pct. af eleverne til at tænke over, hvordan de opfører sig overfor andre elever. Mere end 3/4 af eleverne angiver efter kampagnens besøg, at de vil reagere aktivt, når de oplever racisme. Før kampagnebesøget var det tilfældet for under halvdelen af eleverne. Lærere og elever oplever, at kampagnens aktiviteter (oplæg, film, spørgsmål og debatter) er gode og relevante. Den direkte og debatterende form egner sig godt til eleverne i overbygningen, der har været målgruppe for kampagnen. Side 2

5 Det er således vurderingen fra skolerne, at besøgene har en god pædagogisk formidlingsform. Kampagnen har været meget fleksibelt tilrettelagt, så debatten har kunnet tilpasses den enkelte skoles elevsammensætning og debatkultur. 75 pct. af eleverne har fundet kampagnebesøget interessant eller meget interessant. Det er vurderingen, at kampagnen i sin nuværende form egner sig bedst til elever på overbygningen. Lærerne vurderer imidlertid, at der også er behov for aktiviteter blandt de yngre aldersgrupper, hvor omgangstone og form i højere grad kan præges. Eleverne udtrykker i interview, at den racistiske undertone i deres interne sprogbrug er mindre udbredt i skolen end i fritidslivet. Flere børn og unge fortæller f.eks., at de selv har oplevet og sagt racistiske udtryk til modstandere på fodboldbanen. Det er den samlede vurdering, at Giv Racismen Det Røde Kort har iværksat mange relevante og succesfulde aktiviteter for børn og unge i grundskolerne. Aktiviteterne har skabt den ønskede refleksion omkring racisme og har sat tanker og handlinger i gang hos både elever og lærere i skolerne. Der er dog også foregået mange aktiviteter udenfor skoleregi. Det er vigtigt for vurderingen af kampagnens samlede resultater at indtænke disse aktiviteter og resultater, som desværre ikke har været en del af nærværende evaluering. Sammenfattende peger evalueringen på følgende anbefalinger: Kampagnen har vist, at den sportslige tilgang med brug af kendte ambassadører indenfor fodboldverden har haft en betydelig gennemslagskraft og holdningspåvirkende kraft i forhold til børn og unge. Disse kampagneaktiviteter bør videreudvikles og udbredes til nye rammer eventuelt i ungdomsklubber og/eller i udsatte boligområde. Sport har appeal for store målgrupper af børn og unge. Gennem sportslige aktiviteter kan alle mødes på lige fod både med fælles sportslige regler og sociale normer for god omgangstone og adfærdsformer. Det anbefales, at kampagnen fremadrettet bruger sportslige aktiviteter som anledning til en dialog med børn/unge om racisme. Evalueringen viser, at de kampagneansatte personer fra Spillerforeningen og de frivillige ambassadører har været gode til at skabe dialog med børn og unge om racisme. Der er i Spillerforeningen opbygget metoder og pædagogiske kompetencer, ligesom der er skabt et stort netværk af frivillige ambassadører. LG Insight anbefaler, at Spillerforeninger også fremover gør brug af disse kompetencer i organisationen til at videreføre arbejdet mod racisme blandt børn og unge. Side 3

6 Evalueringens metode og de udvalgte skoler Evalueringen er knyttet til kampagneaktiviteter på grundskoler (folkeskoler). Evalueringen tager således udgangspunkt i aktiviteter gennemført i perioden på tre udvalgte grundskoler. Evalueringens skoler er udvalgt således, at de er repræsentative for hhv. størrelse, elevsammensætning og geografi mv. Der er således tale om skoler med forskellige profiler. Følgende tre skoler har deltaget i kampagnen og i evalueringen: - Gauerslund Skole ved Vejle (525 elever) - Søndermarkskolen i Horsens (282 elever) - Tingbjerg Heldagsskole i København/Tingbjerg (448 elever) Nedenfor gives et kort rids af de enkelte skoler. Gauerslund skole Gauerslund skole er en skole beliggende i landsbyen Gauerslund, der ligger mellem Vejle og Fredericia og består af 30 huse og 7-8 gårde. Skolen optager elever fra tre omkringliggende landsbyer og har 525 elever. Langt størstedelen af eleverne har etnisk dansk baggrund, mens kun en ganske lille andel del af eleverne har anden etnisk baggrund en dansk. Det er ikke en skole, hvor kulturforskelle fylder meget i hverdagen. Skolen er beliggende et i landsbyområde, hvor forældrene kører efter arbejde i fortrinsvis trekantsområdet. Skolen har 500 elever fra klasse. Skolen har 22 elever i en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen ligger i et dejligt område tæt på skov og grønne områder og tæt ved Vejle fjord. Skolen er ca. 50 gammel, og ligner de fleste danske folkeskoler. Bygningerne er vedligeholdt, men bygget til traditionelt skolebrug, og ikke til at lave læringsstile. Indskolingen er dog ikke mere end 4-5 gamle, men stadig ikke ideel til læringsstile. Søndermarkskolen, Horsens Søndermarkskolen ligger i Sønderbrokvarteret i midtbyen i Horsens, et område med mange almennyttige boliger og et befolkningsgrundlag på ca beboere. Området har fået kvarterløftsmidler fra Landsbyggefonden for at styrke den boligsociale indsats i området, hvor en stor andel beboere er på overførselsindkomst, og hvor over halvdelen af beboerne har ikke-dansk baggrund. Der bor ca. 800 børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i kvarteret, og det afspejler sig i elevsammensætningen på skolen. Søndermarkskolen har 282 elever, heraf har ca. 40 % en anden etnisk baggrund en dansk. Skolen er stolt over at Side 4

7 rumme 40 forskellige nationaliteter. De to største etniske grupper blandt de tosprogede elever er tyrkere og kurdere. Tingbjerg Heldagsskole Tingbjerg Heldagsskole er en kommuneskole bygget i og ligger i hjertet af bydelen Tingbjerg i den Nordvestlige del af København. Der bor i dag ca beboere i området, der har en meget multikulturel sammensætning, idet godt 60 % af områdets beboere har ikke-dansk baggrund. Dette afspejler sig selvsagt i elevsammensætningen på skolen. På Tingbjerg Heldagsskole er der således knap 450 elever, der samlet taler ca. 33 forskellige sprog. Siden år 2000 har over 80 % af skolens elever haft en anden etnisk baggrund end dansk. Udviklingen tegner ifølge skolens lærere et billede af en skole med stadigt færre antal etnisk danske elever. De største nationalitetsgrupper blandt de tosprogede elever er albanere, tyrkere, kurdere og somaliere. En stor andel af elevernes forældre har lave indkomster og står uden for arbejdsmarkedet. Evalueringen baseres på såvel kvantitativ som kvalitativ metode. Der er gennemført: - Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre besøgte skolers elever før og efter besøg - Fokusgruppeinterview med elever fra de tre skoler - Interview med lærere fra de tre skoler før og efter besøg - Observationsbesøg på de tre skoler i forbindelse med kampagnebesøg - Interview med 4 af kampagnens ambassadører - Interview med projektleder og medarbejdere løbende gennem evalueringsperioden. - Studier af materiale udarbejdet og benyttet i skolekampagnen Metodisk er evalueringen tilrettelagt som en baseline-evaluering, hvor der er målt på elevernes viden, holdninger, adfærd og oplevelser i relation til racisme før og efter kampagnen. Side 5

8 Kampagneaktiviteter metoder og aktiviteter Kampagneaktiviteter på skolerne Kampagnen har for skolernes vedkommende været bygget op omkring et skolebesøg. Besøget har været målrettet grundskolens overbygningsklasser, dvs. 7., 8. og 9. klasser. Det har været op til skolerne at bestemme de fysiske rammer for besøget om det et foregået med eleverne siddende på gulv eller ved borde, i klasseværelse eller festsal osv. Skolerne har ønsket, at klassernes lærere har deltaget i besøget, hvilket har været bifaldet af projektet. På den måde har lærerne efterfølgende kunnet arbejde videre med racisme-temaet og besvare evt. elevspørgsmål relateret til besøget. Lærerne har dog haft en relativt tilbagetrukket rolle under besøgene, således at det et blevet elevernes arrangement, og de har kunnet have en følelse af at kunne tale frit. Det har været projektets ønske, at hverken lærer eller skoleleder skulle give en egentligt introduktion til besøget. Skolelederen har i stedet givet en ultrakort velkomst til projektet, hvorefter projektlederen er gået direkte på for at undgå at skolerne utilsigtet skulle komme til at sætte en værdiladet dagsorden for dagen. Skolerne og dermed besøgene har favnet forskellige elevgrupper i forhold til alder, køn, etnicitet og socioøkonomisk baggrund. Der har både været skoler med primært meget ressourcestærke elever, skoler med primært socialt udsatte elever samt skoler med helt blandet sammensætning. Kampagneresultater og effekter måles således ud fra i forhold til en bred børne- og ungegruppe. Besøgene har bestået af: - Forevisning af film om racisme indenfor fodbold på verdensplan - Debatoplæg styret af projektleder med deltagelse af lokal fodboldspiller - Skud på mål afsluttende sportsevent - Undervisningsmateriale til efterfølgende brug i klasserne Besøgene har haft en times varighed. Side 6

9 Børn og unge er meget visuelt orienteret. Derfor har Giv Racismen Det Røde Kort valgt indledende at vise en kort film om racisme i fodboldverden. Filmen har gjort særligt stort indtryk på de yngre klassetrin, som kan have vanskeligt ved at forstå racisme som begreb. De yngste klassetrins efterfølgende debat læner sig derfor meget op af filmen og dens budskaber. Der er i perioden gennemført besøg på 43 skoler fordelt over hele landet. Det er dog primært skoler beliggende i større byer med en større andel af etniske minoriteter i befolkningen. Det er desuden sammenfaldende med, at det typisk er skoler i superligabyer, der har haft besøg. Det har fremmet mulighederne for, at kendte ambassadører fra fodboldverden har kunnet deltage. På møderne har der således deltaget en lokal fodboldhelt, der har været udpeget som ambassadør for kampagnen. Af ambassadører kan bl.a. nævnes Michael Krohn-Dehli, Hjalte Nørregaard, Bajram Fetai, Karim Zaza m.fl. Kampagnen har i alt tilknyttet 96 ambassadører, hvoraf 40 kommer fra forskellige topklubber fra den danske fodboldverden. Ambassadørerne har ikke været igennem en egentlig oplæring i ambassadørrollen, og der er der også stor forskel på deres stil og fremtoning på dagen. De fleste ambassadører er kendt fra lokalområdet og tv, og ambassadørernes egne erfaringer får typisk eleverne til at lytte ekstra opmærksomt. Projektlederens samspil med ambassadøren er tilpasset den enkelte ambassadørs karakteristika og formidlingskompetencer. Ambassadøren medvirker altid ved besøgets afslutning i en konkurrence med eleverne omkring skud på mål. Kampagnens relevans og skolernes interesser Både lærere og elever på de besøgte skoler oplever, at der i dag findes racisme og forskelsbehandling i skolerne. Forskelsbehandlingen dækker andet end racisme og favner også mobning og fornærmelser indenfor det religiøse og kulturelle område. Racismen kommer tydeligst til udtryk i sprog- og ordvalg, hvor elever anvender nedsættende udtryk, når de taler om eller til personer med anden etnisk minoritetsbaggrund. Ordene anvendes ikke altid i en nedsættende hensigt, men dækker over slang/jargon, som fra afsenderens side vurderes som acceptabelt. Flere elever har således en relativt hård indbyrdes omgangstone i hverdagen. Det er ikke ualmindeligt, at eleverne kalder hinanden skældsord og øgenavne, der tager udgangspunkt i nationalitet, hudfarve eller kultur. I interview oplyser 41 pct. af eleverne på de tre kampagneskoler, at de selv har oplevet at blive drillet eller kaldt krænkende navne på grund af deres hudfarve, religion eller nationalitet. 61 pct. af eleverne oplyser, at de har oplevet, at andre børn af samme årsager er blevet drillet - jf. tabel 1. Side 7

10 Tabel 1. Kampagneelevernes oplevelse af racisme Kampagneelevernes oplevelse af racisme* Har oplevet at blive drillet eller kaldt navne på grund af hudfarve, religion eller nationalitet Har oplevet, at nogen på skolen bliver drillet eller talt grimt til på grund af deres hudfarve? * Svar fra tre udvalgte skoler før kampagne-besøget Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Ja, tit eller nogen gange Nej, aldrig Ved ikke 41 % 51 % 8 % 61 % 30 % 9 % I interview giver lærerne udtryk for, at forskelsbehandlingen oftest finder sted udenfor klasserummet og undervisningstiden, hvorfor lærerne ikke har kendskab til det fulde omfang heraf. Eleverne udtrykker da også, at deres erfaringer med racisme også stammer fra deres fritidsliv, hvor tonen i sportsklubberne også kan være hård ikke mindst i forhold til modstanderne i holdsport. Lærerne vurderer dog samtidig, at de også i skolerne i stigende grad oplever en racistiskbetonet forhånelse af både sprogbrug og konflikter mellem eleverne. I (fokusgruppe)- interview med både lærere og elever på de tre skoler var der bred enighed om, at kampagnen var relevant, og at der i det hele taget var behov for et større fokus på forskelsbehandling på skolerne. Lærerne er enige om, at kampagnen er relevant for elevgrupper fra udskolingen (7., 8. og 9. klasse). Flere lærere foreslår, at kampagnen i en tilpasset form udvides til elever på mellemtrinnet ( klasse), da de yngre elever også kan være hårde overfor hinanden i deres sprog men ikke altid ved, hvad skældsordene betyder. Lærere vurderer, at kampagnen ville kunne præge de små elever, som endnu ikke ved hvad der er rigtigt og forkert. De store elever har oftere dannet sig meget faste holdninger og kan være svære at påvirke. Sammenfattende viser evalueringen Personale og elever på de tre skoler oplyser, at temaet om racisme er relevant, fordi racisme i stadig større udstrækning kommer til udtryk i elevernes sprogbrug og i konflikter på skolerne. Mere end 60 % af evalueringens børn og unge har oplevet, at elever på skolen er blevet drillet eller talt grimt til på grund af deres hudfarve Skolerne har ikke på eget initiativ sat racisme på dagsordenen, men har savnet et tilbud til at kickstarte dialogen. På skolerne både blandt personale og elever var der stor interesse for kampagnen forud for besøget. Side 8

11 Kampagnens resultater Kampagnens resultater Evalueringen har undersøgt, hvordan kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort har påvirket eleverne på de tre udvalgte skoler. I spørgeskemaundersøgelse og interview har eleverne før og efter skolebesøget svaret på en række spørgsmål inden for følgende områder: - Holdninger: Hvilke holdninger har eleverne til racisme/forskelsbehandling? - Viden: Har eleverne fået mere viden om, hvad racisme er, og tænker eleverne mere på egen og andres eventuelle racistiske adfærd? - Reaktionsmønster: Hvordan reagerer eleverne på oplevet racisme? Kampagnen har kun i beskedent omfang påvirket elevernes holdninger til racisme. Evalueringen viser (heldigvis), at langt hovedparten af eleverne allerede før kampagnen mente, at racisme og forskelsbehandling er forkert. Før kampagnen mente 88 pct. af eleverne, at det var vigtigt at behandle hinanden ordentligt uanset personers hudfarve eller religion. Efter kampagnen svarede 90 pct. af eleverne ja til samme spørgsmål. Tabel 2. Elevernes holdninger til racisme før og efter kampagnen Synes det er vigtigt, at alle behandler hinanden ordentligt lige meget hvilken Før kampagnen Efter kampagnen hudfarve eller religion man har? Ja 88 % 90 % Nej 5 % 3 % Ved ikke 7 % 7 % Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Evalueringen dokumenterer, at kampagnen har øget elevernes viden om racisme. Allerede før kampagnen vidste 83 pct. af eleverne, hvad racisme betød, men efter kampagnen var 90 pct. af eleverne bekendt hermed. Andelen af elever, der før kampagnen ikke vidste, hvad racisme betød eller var i tvivl er efter kampagnen faldet med 7 procentpoint fra 17 pct. til 10 pct. Side 9

12 Tabel 3. Elevernes viden om racisme før og efter kampagnen Ved du, hvad racisme betyder? Før kampagnen Efter kampagnen Ja 83 % 90 % Nej 12 % 3 % Ved ikke 5 % 7 % Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Samlet viser evalueringen, at hovedparten af eleverne allerede inden kampagnen var imod racisme, og at de allerede vidste, hvad racisme betød. I vægtning af fremadrettede fokusområder kan kampagnen inddrage denne viden. Kampagnen har haft stor indvirkning på elevernes reaktionsmønster ved oplevet racisme. Efter kampagnen vil flere elever aktivt involvere sig, når (hvis) de oplever racisme. Før kampagnen ville 27 pct. af eleverne aktivt gribe ind og bede andre elever stoppe, mens det efter kampagnen var 31 pct., der ville gøre det samme. 7 pct. ville før kampagnen fortælle deres oplevelser med racisme til en lærer mod 23 pct. efter kampagnen. Her er tale om en stigning på over 200 pct. Hele 46 pct. af eleverne vil efter kampagnen forsøge at trøste, hvis en anden elev blev ked af det mod 23 pct. før kampagnen. Der er således sket en fordobling af andelen af børn og unge, som vil trøste hvis nogen bliver kede af det, hvis de behandles grimt på grund af hudfarve. Figur 1. Elevernes reaktioner på racisme før og efter kampagnen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 27% Jeg blander mig og beder dem holde op 23% 23% 17% 7% Jeg gør, som om jeg ikke hører det Jeg fortæller det til en lærer 23% 46% Før 33% 26% Efter Jeg trøster, Jeg er ligeglad hvis nogen bliver kede af det Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Færre elever vil efter kampagnen reagere passivt på oplevet racisme. 33 pct. svarede før kampagnen, at de var ligeglade og ikke ville reagere, mens det efter kampagnen var 26 pct. af eleverne. Flere elever vil efter kampagnen lade som om, de ikke hører det. Dette afvigende resultat kan måske forklares med, at flere af eleverne før kampagnen ikke var bevidste om, at de oplevede racisme. Når denne Side 10

13 gruppe elever ikke reagerer og ikke er ligeglade påkalder det behov for støttetilbud på skolerne, så eleverne kan handle på oplevet racisme. Det viser sig, at der generelt er en kønsforskel i reaktionerne på overværelse af racistiske udfald. Her tages der udgangspunkt i svarene afgivet efter kampagnens besøg. Hvor 34 pct. af drengene lader som om, at de ikke hører det, gælder dette kun for 10 pct. af pigerne. 45 pct. af pigerne fortæller om deres oplevelser til en lærer det samme gør 3 pct. af drengene. 44 pct. af drengene svarer, at de er ligeglade det samme gør 7 pct. af pigerne. Der er altså langt mere handling hos pigerne end hos drengene i forhold til at overvære racistiske udfald. Figur 2. Elevernes reaktioner på racisme fordelt på drenge og piger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 38% Jeg blander mig og beder dem holde op 34% 10% Jeg gør, som om jeg ikke hører det 3% 45% Jeg fortæller det til en lærer 19% 76% Jeg trøster, hvis nogen bliver kede af det 44% 7% Jeg er ligeglad Dreng 22% 10% Ved ikke Pige Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Der er ligeledes en forskel på børn og unges reaktioner set i forhold til etnicitet. Hvor 44 pct. af børn og unge med anden etnisk baggrund med dansk baggrund blander sig, når de oplever, at nogen behandles grimt pga. hudfarve, gælder det samme for 23 pct. med dansk baggrund. Knap hver tredje (29 pct.) med dansk baggrund gør, som om de ikke hører det det samme gælder for 16 pct. med etnisk minoritetsbaggrund. Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund handler således i højere grad aktivt, når de opleverer racisme. Side 11

14 Tabel 6. Hvad gør du, når du oplever nogen behandles grimt på grund af deres hudfarve? Dansk baggrund Jeg blander mig og beder dem holde op 23 % 44 % Jeg fortæller det til en lærer 23 % 24 % Jeg trøster, hvis nogen bliver kede af det 49 % 44 % Jeg gør som om jeg ikke hører det 29 % 16 % Jeg er ligeglad 26 % 24 % Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Ikke-dansk baggrund Eleverne på de tre skoler er blevet bedt om at vurdere arrangement ca. 1 måned efter kampagne-besøget fandt sted. Eleverne på skolerne har svaret på dels deres oplevelser af kampagnebesøget og dels deres refleksioner som følge af besøget. Det viser sig, at næsten 60 pct. af eleverne vurderer, at besøget har fået dem til at tænke over, hvordan de opfører sig overfor andre. Tabel 7. Elevernes reaktioner på racisme Har aktiviteterne om racisme fået dig til at Elever i alt tænke på, hvordan du opfører dig overfor andre? Ja 59 % Nej 19 % Ved ikke 22 % Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Sammenfattende viser evalueringen Kampagnen har betydet, at flere elever er blevet klar over, hvad racisme betyder, og hvordan racisme påvirker de personer, som berøres. Kampagnen har medført, at godt 3/4 af eleverne vil reagere aktivt, når de oplever racisme før kampagnen var det under halvdelen. Der er forholdsmæssigt flere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der handler aktivt, når de overværer racisme. Næsten dobbelt som mange unge med etnisk minoritetsbaggrund blander sig og beder den forulempende part holde op. Kampagnen har fået næsten 60 pct. af eleverne til at tænke over, hvordan de opfører sig overfor andre elever. Færre end hver femte elev har ikke ændret refleksion og adfærd som følge af besøget. Side 12

15 Elever og lærers vurdering af kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort Elever og lærers generelle vurdering af kampagnen Der er stor tilfredshed med kampagnebesøgenes forløb både blandt lærere og elever. Det er lærernes opfattelse, at projektleder og ambassadør har en god tilgang til at behandle et svært emne på en tilgængelig måde. Eleverne finder spørgsmålene rigtig gode det er dog forskelligt, hvordan diskussionerne har udviklet sig. Derfor er vurderingen heraf også mere svingende. Tabel 8. Elevernes vurdering af spørgsmål og diskussioner Elevernes vurdering Meget gode eller gode Ikke gode eller dårlige Ved ikke Hvordan var spørgsmålene? 75 % 6 % 18 % Hvordan var diskussionerne? 70 % 12 % 18 % Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Der kan ikke iagttages noget egentligt mønster i forhold til hvilke ydre kriterier, der afføder henholdsvis en livlig eller passiv diskussion hos skoleeleverne. Det vurderes derimod at være meget individuelt i forhold til den enkelte klasse/- skoles traditioner for åbenhed og diskussioner. Det er vurderingen, at eleverne helst skal være på 7. klassetrin eller ældre for at passe til kampagnens nuværende koncept. De yngre klassetrin vil være for små til for alvor at deltage og få udbytte af debatkonceptet i plenum. LG Insight har under observation af kampagnebesøgene kunnet iagttage en relativt ensartet deltagelsesgrad hos drenge og piger under besøgenes diskussioner. Et mønster som genkendes af lærere og projektleder. Dette er ikke typisk for vanligt engagement og diskussionslyst hos børn og unge ofte er piger mere aktive end drenge og er bedre til at formulere sig omkring holdninger. Det er vurderingen fra lærere og projektet, at det øgede engagement hos drengene kan tilskrives inddragelsen af fodbold som udgangspunkt. Det vurderes derfor at have været befordrende for en ligeværdig dialog, at emnet racisme har fænget mest hos pigerne, mens fodbolden har appelleret til drengene. Det vurderes samtidig hensigtsmæssigt, at arrangementet kombinerer dialog og fysisk aktivitet. Det er en god måde for eleverne at lære på. Side 13

16 Lærerne på de besøgte skoler har ikke på forhånd været informeret om besøgets konkrete indhold og har ikke kunnet forberede eleverne på besøget. De mener dog alle, at besøgets budskab var tydeligt og præsentationen god. Besøget var meget håndgribeligt og tog udgangspunkt i en genkendelig situation: fodbold. Derfor kunne børn og unge uforberedt tage del i debatten. Flere lærere peger på, at det var godt at få sat racisme og forskelsbehandling på dagsorden på skolerne og at det blev gjort af personer uden tilknytning til skolen og elevernes hverdag. Det har ifølge lærerne en anden effekt, end når det er de faste lærere, som gør det. Det er skolernes vurdering, at pingpongen mellem den medvirkende ambassadør og oplægsholderen har en god virkning på dialogen med eleverne. Dynamikken gør arrangementet levende. Ambassadøren har generelt haft stor gennemslagskraft, da han er kendt blandt de unge og taler om egne oplevelser om racisme i fodboldverdenen. Arrangementerne er blevet modtaget rigtig positivt af eleverne. 75 % af alle eleverne tilkendegiver således, at de har oplevet besøget som interessant eller meget interessant. Kun 8 % fandt arrangementet uinteressant. Der er ikke nogen klar forskel på drenge og pigers oplevelse af arrangementet. Figur 3 Elevernes samlede vurdering af kampagnebesøget 17% 8% 28% 47% Meget interessant Interessant Uinteressant Ved ikke Kilde: LG Insight, spørgeskemaundersøgelse, N=165 Side 14

17 Sammenfattende viser evalueringen Personale og elever oplever, at oplæg, film, spørgsmål og debatter er gode, relevante og interessante. Kampagnelederen og ambassadøren har en god pædagogisk formidlingsform, og fleksibelt tilpasser besøget meget efter antallet af elever, elevsammensætning og debatkulturen på den enkelte skole. 75 pct. af eleverne fandt kampagnen (meget) interessant. Ambassadørernes oplevelse af kampagnen Der er i forbindelse med evalueringen gennemført interview med 4 Ambassadører, som alle er professionelle fodboldspillere eller trænere. Ambassadørerne er blevet udvalgt og kontaktet af projektlederen med opfordring til deltagelse i Giv Racismen Det Røde Kort. Ambassadørerne er blevet introduceret til deres rolle via en kort snak med projektlederen. Her er det blevet understreget, at det er vigtigt at få en dialog i stand med de unge. Rollerne er blevet fordelt således, at projektlederen har styret besøg og diskussionen, mens ambassadøren har skullet byde ind og komme med input, hvor det var relevant. Ambassadørerne er blevet opfordret til at komme med input omkring eventuelle egne oplevelser med racisme. Ambassadørerne oplever, at deres rolle har været at skabe synlighed og genkendelighed omkring kampagnen. Flere af ambassadørerne har deltaget i kampagnen siden dens opstart og har derfor deltaget i flere skolebesøg og medvirket i det skolemateriale, som kampagnen har udviklet og anvender. Deres vurderinger fremstilles derfor særskilt i dette afsnit. Ambassadører oplever, at de også virker som rollemodeller. Især ambassadører med etnisk minoritetsbaggrund oplever, at de opfattes som rollemodeller af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Ambassadørerne vurderer, at det er godt med både store arrangementer for mange elever, hvor budskabet kommer ud til mange mennesker på én gang men også med besøg i mindre forsamlinger, hvor det i højere grad er muligt at skabe en refleksions- og holdningsændrende dialog. De anbefaler dog generelt mindre forsamlinger på skolerne, da de oplever, at dialogen er bedre i de små forsamlinger. Det forekommer at være en potentiel stopklods for dialog, hvis der bliver for mange elever samlet på én gang. Det skaber samtidig også meget støj eleverne bliver mere urolige, når de er mange samlet. Det er ambassadørernes erfaringer fra de mange skolebesøg, at både drenge og piger inddrages i arrangementet. Drenge kan bedst relatere sig til det Side 15

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere