Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation"

Transkript

1 Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft Austrasse Vaduz Telefon Fax Ret tl ændrnger forbeholdes / 00-11/11 DA

2 DA Indhold DA Hjertelgt tllykke Symbolforklarng Hvordan fungerer HomeVent -komfortventlaton? Fordele ved et HomeVent -komfortventlatonsanlæg Optmal udnyttelse af dn komfortventlaton Korrekt anvendelse Ansvar og garant Skkerhedsanvsnnger Relevante komponenter anlægget Hurtgnfo om betjenngsenhed BG Hurtgnfo om betjenngsenhed BG Vejlednng tl brugtagnng Kontrol/vedlgeholdelse Udskftnng af ndsugnngsluft- og returluftflter Rengørng af nsektflter Reservedele Yderlgere komponenter anlægget Hvad skal gøres, når...? Tjeklste for evt. drftsforstyrrelser Anlægsprotokol Protokol for fltervedlgeholdelse Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

3 DA Hjertelgt tllykke Du skal læse dsse vejlednnger grundgt før betjenng af dn HomeVent - komfortventlatonsenhed! Kære kunde Med Hoval HomeVent har du anskaffet et produkt, der blev bygget med de nyeste teknkker og den bedste vden og allerhøjeste kvaltet. Kontrollér, om leverngen stemmer overens med dn bestllng og er komplet. Vær opmærksom på eventuelle beskadgelser, der kan være opstået under transporten, og gv straks den nærmeste Hoval-kundeservceafdelng besked om sådanne. Senere reklamatoner kan af forskrngsteknske årsager desværre kke længere anerkendes. For at skre korrekt nstallaton og drft af dn Hoval HomeVent -komfortventlatonsenhed skal alle gældende love, forskrfter og standarder/normer overholdes. Ved forespørgsler skal du kontakte en autorseret nstallatør eller den nærmeste Hovalkundeservceafdelng. Montage, nstallaton og brugtagnng af HomeVent - komfortventlatonsenheden må udelukkende foretages af en autorseret nstallatør eller dennes uddannede personale. Før brugtagnng skal nstallatonskontrollen gennemføres, og nstallatøren skal frgve anlægget frt tl brug. Hoval-kundeservcens tjenesteydelser Hvs der under drften opstår uklarheder, eller hvs der opstår mndre drftsforstyrrelser dn Hovalkomfortventlatonsenhed, skal du kontakte den nærmeste Hoval-kundeservceafdelng. Det er ofte nok med et telefonopkald for at skaffe mndre problemer ud af verden. Hvs det allgevel kke er mulgt at løse en fejl, skal du besøge en servceteknker og få repareret beskadgelserne. Vær opmærksom på, at dette med undtagelse af nødstlfælde kke altd er mulgt med det samme. Benyt tlbuddet fra Hovals kundeservce om forlængelse af dn Hoval-komfortventlatonsenheds levetd, og bed om en vedlgeholdelsesaftale. Dn rådgver fra kundeservcen gver dg gerne alle oplysnnger. Du fnder adresserne på sdste sde. 0 Symbolforklarng Instrukton Her skal du udføre en handlng. Bemærk! Her får du vgtge oplysnnger. Skkerhedsanvsnnger Forsgtg! Advarer om fare for personer. Advarer om fare for maskner og anlæg. Henvsnng Henvser tl andre steder dokumentet eller tl eksterne dokumenter / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 3

4 1 Hvordan fungerer HomeVent -komfortventlaton? Løsnngen tl enfamleshuse. Aftræksluft Udsugnngsluft Indsugnngsluft Soveværelse Bad, wc Udeluft Bolg Køkken Indsugnngsluft Teknk Udsugnngsluft HomeVent Bllede 1: Komfortventlatonsanlæg Aftræksluft Udeluft HomeVent suger brugt luft ud af rummene og brnger frsk luft nd huset. Rotatonsvarmeveksleren overfører kontrolleret varmeenergen fra udsugnngsluften tl den ndstrømmende ndsugnngsluft. Derved genndvndes kostbar opvarmnngsvarme, der ved udluftnng med åbne vnduer vlle være gået tabt. HomeVent genndvnder også efter behov den fugtghed, som udsugnngsluften ndeholder. På den måde når den frske ndsugnngsluft den ønskede mængde, foropvarmet og evt. fugtet, helt nd rummene. Frsk luft, renset for pollen og støj, strømmer fra sove- og bolgrummene gennem huset, og føres ud va køkken og badeværelser. Røret tl aftræksluft brnger den brugte luft og dverse lugte drekte ud det fr. 2 Fordele ved et HomeVent -komfortventlatonsanlæg Redukton af opvarmnngsomkostnngerne gennem varmegenndvndng. Fugtghedsgenndvndng skrer et behagelgt ndeklma rummene. Høj energudnyttelse gennem udnyttelse af den energ, der er bundet fugtgheden. Automatsk forsynng af frsk luft tl dne rum. Forsynng af fltreret og pollenfr luft tl dne rum. Borttransport af ubehagelge lugte tl det fr. Larmen blver udenfor. Ingen træk med ndtrængende kold luft. Ingen fugtghedsproblemer huset og frem for alt badeværelse varg sund bygnngsstruktur. Lave støjværder for HomeVent -komfortventlatonsenheden. Høj betjenngskomfort med rumstaton med fugtghedsføler. Separat servcedæksel tl vedlgeholdelse og servce. 4 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

5 3 Optmal udnyttelse af dn komfortventlaton I denne vejlednng fnder du oplysnnger om, hvordan du kan udnytte dn HomeVent -komfortventlaton optmalt. En optmalt vedlgeholdt komfortventlatonsenhed gver den største komfort og sparer penge. Åbnng af vnduer Om natten Med en komfortventlaton kan vnduerne når som helst åbnes. Hvs de dog åbnes for længe (f.eks. sove med åbent vndue) ved lave udendørstemperaturer, reduceres varmegenndvndngen meget stærkt. I peroder med meget høje udendørstemperaturer kan det dog gve god menng at føre nattekølgheden nd rummene ved bevdst at åbne vnduer og døre. Sommer Om sommeren kræves normalt ngen opvarmnng og dermed ngen varmegenndvndng gennem dn HomeVent - komfortventlatonsenhed. Du kan uden vdere åbne vnduer og døre. Vær dog opmærksom på, at når vnduer og døre er åbne, kan der trænge pollen, nsekter og støv nd huset udefra. Stl komfortventlatonsanlægget på mnmal ydelse på 10 %. Vnter Hvs du om vnteren fyrngsperoden åbner vnduer, går den postve udnyttelse af dn HomeVent - komfortventlatonsenhed tabt. Værdfuld energ slpper bort gennem vnduerne. Der føres kontnuerlgt frsk luft nd dne rum va komfortventlatonsanlægget. Komfortventlatonsenheder genndvnder ud over varmen også den fugtghed, der fndes luften. Om vnteren ndeholder udeluften og dermed også luften dne rum mndre fugtghed end om sommeren. Den forekommende fugtghed genndvndes va dn komfortventlatonsenhed. Indstllnger på betjenngsenhed Ved hjælp af betjenngsenheden kan du tlpasse dt HomeVent -komfortventlatonsanlæg tl dne behov. Du fnder en kort beskrvelse denne vejlednng. Der fulgte en udførlg brugervejlednng med betjenngsenheden. Hvs vejlednngen evt. er gået tabt, kan du henvende dg tl Hovals kundeservce. Du fnder adresserne på sdste sde denne vejlednng. Funktonskontrol Påldelg og skker funkton af HomeVent -komfortventlatonsenheden samt opnåelsen af en optmal vrknngsgrad kan kun garanteres, hvs enheden gennemgår regelmæssg vedlgeholdelse. Efterse også regelmæssgt de andre komponenter dt komfortventlatonsanlæg, f.eks. ndsugnng tl udeluft, ndsugnngsog udsugnngsåbnnger og aftræksgtter. Fravær Fravær længere td Hvs du længere td kke opholder dg huset, kan du stlle komfortventlatonen på mnmal ydelse på 10 % og holde vnduer og yderdøre lukket. Fravær vnterperoden Stl dn komfortventlaton på mnmal ydelse på 10 %, og hold vnduer og yderdøre lukket. Sluk aldrg helt for komfortventlatonen om vnteren. Yderlgere oplysnnger om de ovenfor nævnte emner fnder du kaptlerne 8,9 og / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 5

6 4 Korrekt anvendelse HomeVent -komfortventlatonsenheden RS- 500 er velegnet tl kontrolleret udluftnng af bolger og rum med lgnende formål, f.eks. semnarrum og små kontorer med en maksmal luftvolumenstrøm på 500 m 3 /t. HomeVent -komfortventlatonsenheden suger brugt luft ud og fører frsk udeluft nd. Derved overfører den varme og fugtghed fra udsugnngsluften tl ndsugnngsluften. HomeVent -komfortventlatonsenheden må kun tlsluttes og drves med et luftteknsk anlæg. HomeVent -komfortventlatonsenheden må kun anvendes nden for de specfcerede anvendelsesgrænser. HomeVent -komfortventlatonsenheden må kun anvendes tl udluftnng af opvarmede rum. HomeVent -komfortventlatonsenheden og ndsugnngs- og udsugnngsrørene må udelukkende nstalleres et egnet rum ndenfor den opvarmede skalkonstrukton. HomeVent -komfortventlatonsenheden skal nstalleres et opvarmet teknkrum, hvs det er mulgt. Installaton samt brugtagnng skal udføres af en kvalfceret fagmand, der er uddannet af Hoval. Ved nstallatonen, under drft, ved vedlgeholdelses- og servcearbejde og ved bortskaffelse af enheden skal de gældende forskrfter, regler og retnngslnjer overholdes. Hvs enheden er slukket længere td og specelt ved lave udendørstemperaturer, skal skres, der kke kan forekomme nogen luftcrkulaton va enheden. HomeVent -komfortventlatonsenheden må udelukkende anvendes rum og brugerenheder, hvor der fndes ldsteder, henhold tl landespecfkke gældende forskrfter, regler og retnngslnjer. Udstødnngsgasser fra ldsteder skal bortledes separat. Komfortventlatoren må udelukkende anvendes tl formål, som dens konstrukton er egnet tl, og som er godkendt af Hoval. Enhver anden anvendelse er kke tlladt. Anvendelse følgende stuatoner er forbudt: Drft løbet af konstruktonsfasen på grund af stor støvbelastnng. Anvendelse tl udtørrng af nybygger. Udluftnng af flere bolgenheder. Udluftnng af rum med ekstrem høj luftfugtghed, f.eks. sauna, svømmehaller osv.. Udluftnng af rum med ekstremt høje temperaturer. Udluftnng af rum med ekstrem belastet udsugnngsluft (røggasser, klor, stærk fedtholdg luft, eksplosv udsugnngsluft), f.eks. rum restauratonsbranchen, svømmehaller, rum hvor der er lagret kemkaler. Transport af luft, der er belastet med aggressve dampe og sltageforøgende stoffer. Integratonen af emhætte komfortventlatonsanlægget på grund af uregelmæssg drft og stærk belastnng på grund af fedt. Bortlednng af udstødnngsgasser fra ldsteder. Grænseværder for enhedsopstllng, vejrbeskyttet (EN ) 3K5 ht. EN Omgvende temperatur C Omgvende fugtghed 5 65 % r.f. Dugpunktstemp. opstllngsrum < 12 C Luftbetngelser (udeklma ht. EN ) Indtagstemperatur for udeluft C Indtagsfugtghed for udeluft 5 95 % r.f. Temperatur af udsugnngsluft 5 35 C Fugtghed af udsugnngsluft 5 80 % r.f. Fugtghed af udsugnngsluft maks. 12 g/kg 6 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

7 5 Ansvar og garant Ansvar I kaptel 4 "Korrekt anvendelse" er angvet anvendelsesmulghederne for HomeVent - komfortventlatonsenheden. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt anvendelse og kan føre tl personskader eller beskadgelser af komfortventlatonsenheden. Producenten kan kke holdes ansvarlg for sådanne. Producenten kan kke holdes ansvarlg for nogen skader, som følge af: - Manglende overholdelse af skkerheds-, betjenngs- og vedlgeholdelsesanvsnngerne denne brugervejlednng. - Når der udføres arbejde på enheden, som kke er beskrevet denne brugervejlednng, og sådant arbejde kke udtrykkelgt er godkendt af producenten. - Monterng af reservedele (også flter), som kke er blevet leveret af producenten. - Normal sltage. Hovals forretnngsbetngelser gælder. Se For vedlgeholdelsesaftaler kontaktes dn Hoval-kundeservce. Du fnder adresserne på sdste sde denne vejlednng. Garant Med købet af en Hoval-enhed opnår du en omfattende garantdæknng ht. Hovals garantbestemmelser. Denne garantfrst kræver dog overholdelse af brugervejlednngen samt gældende jurdske regler og bestemmelser. Manglende overholdelse af randbetngelserne ugyldggør alle ansvars- og garantkrav overfor Hoval. Ved rgtg håndterng og brug vl du have stor fornøjelse af Hoval-komfortventlatonsenheden / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 7

8 6 Skkerhedsanvsnnger Personer, der udfører arbejde på HomeVent -komfortventlatonsenheden, skal læse og forstå brugervejlednngen før start af arbejdet. Det gælder også, selvom den pågældende person tdlgere har arbejdet med en sådan eller lgnende enhed eller er blevet uddannet af producenten. På et nynstalleret anlæg må den første brugtagnng udelukkende udføres af en fagperson. Installatonskontrollen skal udføres komplet af en kvalfceret faghåndværker, der er uddannet af Hoval. Yderlgere oplysnnger fnder du kaptel 10 "Vejlednng tl brugtagnng". Ved fare! Sluk enheden, og afbryd strømforsynngen. Ved forurenng af udeluften med farlge stoffer! Sluk enheden, mens faren består, og udfør evt. rengørng. Ved brand! Sluk enheden. Der må kke foretages ændrnger af enheden! Dette ugyldggør alle jurdske krav. 8 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

9 7 Relevante komponenter anlægget Betjenngen af HomeVent -komfortventlatonsenheden sker va en betjenngsenhed. Der kan vælges mellem to betjenngsenheder, der begge ndeholder en luftfugtghedsføler. De skal monteres et referencerum bolgområdet (udluftet rum). I betjenngsenheden BG03 er desuden ntegreret en CO 2 -føler tl målng af luftkvalteten. Komfortventlatonsenhed 1 Betjenngsenheden eller Betjenngsenhed BG02 ( bolgområde, udluftet rum) 2 Betjenngsenhed BG03 ( bolgområde, udluftet rum) 3 Luftfugtghed 4 Luftydelse 5 Indsugnngsluft- og returluftflter 6 Revsonsdæksel 7 Insektflter Se brugervejlednngen tl betjenngsenhed BG02 Se brugervejlednngen tl betjenngsenhed BG03 Bllede 2: Relevante komponenter anlægget Tl tlslutnng af HomeVent -komfortventlatonsenheden tl et bygnngsstyresystem kan fås en styresystemtlslutnng. Denne er altd kombneret med en betjenngsenhed / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 9

10 8 Hurtgnfo om betjenngsenhed BG02 Advarsel! Betjen udelukkende dn HomeVent -komfortventlatonsenhed under brug af brugervejlednngen, der fulgte med betjenngsenheden, for at garantere skker og problemfr drft Bllede 3: Betjenngsenhed BG02 1 Party-tast Når der trykkes på Party-tasten 2 sekunder, øges luftydelsen 3 tmer. Derefter skfter anlægget tlbage tl den ndstllede drftstype. Drftsndkatoren (LED) 4 blnker grønt, når Party-funktonen er aktv. Hvs der gen trykkes på Party-tasten 2 sekunder, kan Party-funktonen nulstlles med det samme. 2 Drejeknap for luftfugtghed 3 Drejeknap for luftydelse Her ndstlles den nomnelle værd for luftfugtghed. Standardværd 45 % 55 % Her ndstlles den ønskede luftydelse (grundudluftnng): 0...Komfortventlatonsenhed fra Grundventlaton 10 % 100 % Standardværd 40 % 60 % Advarsel! Sluknng af komfortventlatonen ved lave udendørstemperaturer fører tl ukontrollerede luftstrømnnger rørene. Dette kan føre tl kondensskader. Sluk udelukkende komfortventlatonen om vnteren ved tæt blokerede rør tl udeluft og aftræksluft! 4 Drftsndkator (LED) LED'en vser anlæggets drftstlstand: Ingen vsnng... Komfortventlatonsenheden ude af drft Grøn... Komfortventlatonsenhed drft Blnkende grøn... Party-funkton Orange... Indsugnngsluft- og returluftflter snavset Rød... Fejlmeddelelse Yderlgere oplysnnger Se brugervejlednngen tl HomeVent -betjenngsenheden BG02 10 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

11 9 Hurtgnfo om betjenngsenhed BG03 Advarsel! Betjen udelukkende dn HomeVent -komfortventlatonsenhed under brug af brugervejlednngen, der fulgte med betjenngsenheden, for at garantere skker og problemfr drft Bllede 4: Betjenngsenhed BG03 Dsplay for drftsprogrammet "Automatk" Generelt Standby: Hvs dsplayet kke berøres 30 sekunder, skfter vsnngen automatsk tl den ndstllng, der blev angvet under "Indstllnger - Skærm". se Z4 Brugervejlednng tl HomeVent - betjenngsenhed BG03. Standbytlstanden afsluttes ved at berøre dsplayet. Dsplayet vser standardvsnngen for det aktve drftsprogram. Lagrng af værden: Ved skfte tl en anden vsnng gemmes de angvne værder, f.eks. dato, luftydelse, luftfugtghed. 1 Der er fem drftsprogrammer tl rådghed, der hver angves med et symbol. Der er altd kun ét program aktvt. Det relevante symbol vses med rødt. Automatk: Dette standardudluftnngsprogram regulerer automatsk drften på den ndstllede luftydelse. Hvs det er nødvendgt, reduceres luftfugtgheden tl den angvne maksmale luftfugtghed. De angvne værder vses på dsplayet og kan ndstlles ved at berøre dem (fugtghedsmålng betjenngsenhed). Indvduel: Med dette program tlpasser du luftydelsen tl dne behov. Du kan defnere forskellge luftydelser for tre tdsvnduer. Den angvne nomnelle værd for luftydelse vses dsplayet efter tdsvndue. CO 2 : Dette program styrer komfortventlatonen analogt med luftkvaltet (CO 2 -målng betjenngsenhed). På dsplayet vses den dertl påkrævede luftydelse procent. Party: Dette program styrer komfortventlatonen 3 tmer med en luftydelse på 100 %. Party-funktonen kan når som helst nulstlles ved at vælge et andet program. Fraværende: Dette program styrer komfortventlatonen på en luftydelse på 15 % (sparetlstand) / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 11

12 9 Hurtgnfo om betjenngsenhed BG03 2 Statusvsnngs for luftfugtghed 3 Start: Ved at trykke på dette vsnngselement skfter vsnngen tlbage tl vsnng af det aktve drftsprogram. 4 Indstllnger: Efter tryk på dette betjenngselement kan ndstllngen af følgende punkter ændres: Standbydsplay, dato/klokkeslæt, tdsvndue for drftsprogrammet "Indvduel", sprog, sommertd 5 Informaton: Ved aktverng af dette vsnngselement får du oplysnnger om betjenngsenheden softwareverson og kontaktoplysnnger for Hovals kundeservce. 6 Drft: Ved aktverng af dette vsnngselement får du oplysnnger, hvs der forekommer advarsler og/eller drftsforstyrrelser. 7 tl fra: Ved aktverng af dette vsnngselement slår du komfortventlatonen fra. Advarsel! Sluknng af komfortventlatonen ved lave udendørstemperaturer fører tl ukontrollerede luftstrømnnger rørene. Dette kan føre tl kondensskader. Sluk udelukkende komfortventlatonen om vnteren ved tæt blokerede rør tl udeluft og aftræksluft! 8 Advarsler: Luftflteret blver automatsk overvåget. Ved tlsmudsnng eller efter et år ses en orange vsnng på betjenngsenheden. Hvs fejlmeddelelsen forekommer, skal flteret under alle omstændgheder udskftes af hygejnske årsager se kaptel 12 "Udskftnng af ndsugnngsluft- og returluftflter". Hvs advarselsmeddelelsen stadg ses efter udskftnng af flteret, er det den årlge fltermeddelelse. Denne skal bekræftes under menupunktet "Drft". Sæt et afkrydsnngsmærke bag meddelelsen. Drftsforstyrrelser: Drftsforstyrrelser vses med rødt på betjenngsenheden. Kontakt Hovals kundeservce, og nformér om fejlmeddelelsen. Kontaktoplysnnger se "Informaton" eller sdste sde denne vejlednng. 9 Statusvsnng for luftydelse Yderlgere oplysnnger Se brugervejlednngen tl HomeVent -betjenngsenheden BG Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

13 10 Vejlednng tl brugtagnng Forsgtg! På et nynstalleret anlæg må den første brugtagnng udelukkende udføres af en kvalfceret fagmand, der er uddannet af Hoval. Installatonskontrollen skal gennemføres komplet. Installatonskontrol HomeVent -komfortventlatonsenheden skal monteres skkert og vbratonssoleret på en væg, et loft eller gulvet. Der skal monteres en lyddæmper for ndsugnngsluft, udsugnngsluft, udeluft og aftræksluft. Komfortventlatonsenheden skal tlsluttes luftteknsk korrekt. Kontrollér tætheden af rørgange. Kontrollér udgange for ndsugnngsluft for tlsmudsnng, og rengør om nødvendgt. Der skal være åbnnger mellem ndsugnngsluftrummet og udsugnngsluftrummet som overstrømsåbnnger. Kontrollér ndtag for udsugnngsluft for tlsmudsnng, og rengør om nødvendgt. Indtaget for udeluft skal være rent og frt. Insektbeskyttelsesgtteret skal være rent. HomeVent -komfortventlatonsenheden skal være sluttet tl netforsynngen. Elektrske tlslutnngslednnger skal være ntakte. Skrngerne den elektrske husnstallaton skal være slået tl. HomeVent -betjenngsenheden skal være sluttet tl komfortventlatonsenheden. Aktverng af komfortventlatonsenheden Slå HomeVent -komfortventlatonsenhedens netafbryder tl. Indstl betjenngsenheden på den ønskede drftstlstand. Yderlgere oplysnnger Se kaptel 8 og 9 "Hurtgnfo om betjenngsenhed BG02 og BG03". Se brugervejlednngen tl HomeVent -betjenngsenheden BG02 eller BG / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 13

14 11 Kontrol/vedlgeholdelse Komfortventlatonsenheden skal kontrolleres regelmæssgt, og der skal regelmæssgt udføres vedlgeholdelse på den. Intervallet for rengørng og vedlgeholdelse afhænger stærkt af drftsvargheden og belastnngen fra omgvelserne (f.eks. støv, trafk, osv.). 1. Kontrol mndst 1 gang om året Afhænggt af komfortventlatonsenhedens montagetype skal du vælge den beskrevne fremgangsmåde for kontrollen/rengørngen. Monterng på væg eller gulv Hvs du kke selv vl udføre kontrollen, skal du henvende dg tl Hovals kundeservce eller en Hoval-uddannet nstallatør. 1. Slå HomeVent -komfortventlatonsenhedens netafbryder fra. 2. Skft ndsugnngsluft- og returluftflter. Se kaptel 12 "Udskftnng af ndsugnngsluft- og returluftflter". 3. Rengør flterkammer med kost og støvsuger. 4. Rengør nsektflter. Se kaptel 13 "Rengørng af nsektflter". 5. Slå HomeVent -komfortventlatonsenhedens netafbryder tl. Loftsmonterng Forsgtg! Når komfortventlatonsenheden loftsmonteres, skal alt kontrol-, rengørngs- og vedlgeholdelsesarbejde ubetnget udføres af Hovals kundeservce eller af en Hoval-uddannet nstallatør. 2. Kontrol hvert 2. år Grundg rengørng af HomeVent -komfortventlatonsenheden skal udføres af Hovals kundeservce eller af en Hoval-uddannet nstallatør. Indgå en vedlgeholdelsesaftale med Hoval, så dn HomeVent - komfortventlatonsenhed regelmæssgt vedlgeholdes af vores Hovalkundeservce. 14 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

15 12 Udskftnng af ndsugnngsluft- og returluftflter Forsgtg! Komfortventlatonsenheden må kun anvendes med satte fltre! Rengørngsnterval Mndst én gang om året eller ved tlsmudsnng af flteret (vsuel nspekton eller vsnng på betjenngsenhed). Kontrollér flteret for tlsmudsnng før start på fyrngssæsonen. Udskft flteret efter pollensæsonen, hvs du er pollenallergker. Vsnng af fltertlsmudsnng på betjenngsenhed Indsugnngsluft- og returluftflteret overvåges automatsk. Hvs tlsmudsnngen af flteret er så stor, at dets funkton kke længere kan garanteres, vses dette på betjenngsenheden. Betjenngsenhed BG02: Drftsndkatoren (LED) lyser orange Betjenngsenhed BG03: Orange bjælker dsplayet med teksten "FILTERMEDDELELSE" Yderlgere oplysnnger Se kaptel 8 og 9 "Hurtgnfo om betjenngsenhed BG02 og BG03". Se brugervejlednngen tl BG02 eller BG03. Fremgangsmåde Hold en affaldssæk klar tl bortskaffelse af det tlsmudsede flter. 1. Slå HomeVent -komfortventlatonsenhedens netafbryder fra (bllede 5, Pos. 1). 2. Fjern den sorte afdæknngshætte og unbracoskruer (leverngstlstand fra fabrk) eller knebelskruer (medfølger) (bllede 6), og tag dækslet af ndsugnngsluft- og returluftflteret. Unbracoskruerne kan hurtgt spændes med en batterdrevet skruetrækker. Knebelskruerne egner sg tl fastgørelse med håndkraft. 1 Bllede 5: Netafbryder og strømtlslutnng Bllede 6: Fjern unbracoskruer eller knebelskruer / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 15

16 12 Udskftnng af ndsugnngsluft- og returluftflter 3. Træk det tlsmudsede flter ud (bllede 7). Bortskaf omgående det tlsmudsede flter efter udskftnngen for at undgå tlsmudsnng af nstallatonsrummet. 4. Rengør flterkammeret med håndkost eller støvsuger. 5. Skub det nye flter nd (bllede 8). Forsgtg! Vær opmærksom på den rgtge luftretnng ved ndsætnng af flteret (pl på flteret)! 6. Sæt dækslet på ndsugnngsluft- og returluftflteret. 7. Sæt unbracoskruer eller de vedlagte knebelskruer (bllede 9) nd, og spænd dem forsgtgt. 8. Slå HomeVent -komfortventlatonsenhedens netafbryder tl (bllede 10, pos. 1). Advarsel! Flteret er kke regenerérbart (vaskbart). Flteret kan afbrændes helt (restaffald). Bllede 7: Træk tlsmudset flter ud Bllede 8: Sæt det nye flter nd Bllede 9: Sæt unbracoskruer eller knebelskruer nd 1 Bllede 10: Tænd på netafbryderen Indfør flterskftet protokollen tl senere kontrol. Se kaptel 19 "Protokol for fltervedlgeholdelse". Bestl nyt flter, når du har udskftet det gamle, så du ved behov øjeblkkelgt kan udskfte flteret. Se kaptel 14 "Reservedele". 16 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

17 13 Rengørng af nsektflter Forsgtg! HomeVent -komfortventlatonsenheden må kun anvendes med satte fltre! Insektflteret er placeret nden enheden ved ndløbet af udeluft. Det overvåges kke automatsk. Tlsmudsnng vses kke på betjenngsenheden. Rengørngsnterval Mndst 3 gange om året af hygejnske grunde. Hvs du bor omgvelser med stor støvbelastnng eller meget trafk, skal du kontrollere flteret hver 2-3. måned. Hvs du kan se, at tlsmudsnngsgraden er rnge, kan du forlænge ntervallen mellem kontrol. I foråret og tl sommer anbefales at kontrollere nsektflteret månedlgt og om nødvendgt rengøre det. Kontrollér flteret for tlsmudsnng før start på fyrngssæsonen. Indfør rengørngen af flteret protokollen tl senere kontrol. Se kaptel 19 "Protokol for fltervedlgeholdelse". Fremgangsmåde 1. Åbn dækslet på nsektflteret (bllede 11, pos. 1): Drej med en stor fladhovedet skruetrækker eller en mønt hurtgluknngen (bllede 12) 90 mod venstre, og tag dækslet af (bllede 13). Bemærk hurtgluknngens udgangsposton. Alt efter dn enheds montagested kan hurtgluknngen være placeret anderledes end på bllederne Bllede 11: Dæksel tl nsektflter Bllede 12: Åbnng af hurtgluknngen Bllede 13: Åbnng af dækslet / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 17

18 13 Rengørng af nsektflter 2. Fjern begge kærvskruerne (bllede 14, pos. 2) ved nsektfltrene. Skruerne skal kke længere bruges (stopskrue tl flteret ved vedlgeholdelse fra den modsatrettede sde). Hvs dsse skruer kke fndes, blev de allerede fjernet ved brugtagnngen. 3. Træk det tlsmudsede flter ud, og vask og tør det. Hvs nsektflteret er så tlsmudset, at rengørng kke længere er mulg, eller hvs flteret er beskadget, skal du bestlle et nyt flter. Se kaptel 14 "Reservedele". 4. Rengør flterkammeret med håndkost eller støvsuger. 5. Skub det rengjorte flter nd. 6. Placér dæksel tl nsektflter nkl. hurtgluknng (bllede 15). 7. Placér hurtgluknng den oprndelge poston, og tryk den nd (bllede 16). 2 Bllede 14: Fjern kærvskruer. Bllede 15: Placér dækslet tl nsektflteret. Bllede 16: Placér hurtgluknngen, og tryk den nd. 18 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

19 14 Reservedele Advarsel! Anvend udelukkende orgnalt Hoval-tlbehør! Du fnder de grundadresserne på sdste sde denne vejlednng. Betegnelse af artkel Flterklasse Art. nr. Indsugnngsluftflter ZF 500 Kassetteflter tl pollen/fnstøv Returluftflter AF 500 Kassetteflter med syntetsk fltermedum tl grovstøv. Fltersæt ZAFS 500 Sættet består af 2 stk. ndsugnngsluftflter ZF 500 og 2 stk. returluftflter AF 500 Insektflter med rammer 1 stk. F G ZUL F7 ABL G Yderlgere komponenter anlægget For at dt komfortventlatonsanlæg fungerer påldelgt, skal du kontrollere følgende komponenter anlægget. Gtter ndsugnng tl udeluft Kontrollér mndst to gange om året for tlsmudsnng, og rengør om nødvendgt. Kontrollér frem for alt gtteret udeluftndsugnngen for tlsmudsnng før start på fyrngssæsonen. Undgå tlsmudsnngs- og lugtklder nærheden af gtteret udeluftndsugnngen, f.eks. træer, kompostdynger osv.. Indsugnngsluft- og returluftsgtter Mndst 2 gange om året af hygejnske grunde. Kontrollér ndsugnngsluft- og returluftgtteret for tlsmudsnng før start på fyrngssæsonen / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 19

20 16 Hvad skal gøres, når...? Følgende anvsnnger skal bruges som første hjælp ved hyppgt tlbagevendende stuatoner. Indstllng på betjenngsenhed BG02 BG03 Konstaterng På mg vrker det som om, at luften altd er brugt. Forøg luftydelsen 3. Forøg luftydelsen 3. På mg vrker det som om, at luften lge nu vrker brugt. Tryk på Party-tasten 1. Vælg drftsprogrammet 1 "Party". Jeg vl gerne hurtgst mulgt elmnere ubehagelge lugte (f.eks. cgaret- og cgarrøg). Forøg mdlertdgt luftydelsen 3, ndtl lugten er elmneret. Forøg mdlertdgt luftydelsen 3, ndtl lugten er elmneret. Jeg har gæster og ønsker mere frsk luft. Tryk på Party-tasten 1. Om sommeren åbner jeg gerne vnduerne og dørene. Hvlken ndstllng skal jeg vælge? Lad ndstllngerne være uforandret. Jeg ønsker mere frsk luft om natten uden at skulle åbne vnduerne. Forøg luftydelsen 3. Vælg drftsprogrammet 1 "Party". Lad ndstllngerne være uforandret. I drftsprogrammet "Indvduel" skal du defnere tdsvnduet for natten. Jeg er regelmæssgt væk flere tmer hver dag. Jeg er væk flere tmer om dagen. Lad ndstllngerne være uforandret. Lad ndstllngerne være uforandret. I drftsprogrammet "Indvduel" skal tdsvnduet for fraværet defneres, eller ndstllngerne skal lades være som de er. Lad ndstllngerne være uforandret. Jeg tager på kortvarg rejse. Indstl luftydelse 3 på 10 %. Jeg tager på rejse på ubestemt td. Indstl luftydelse 3 på 10 %. Vælg drftsprogrammet 1 "Fraværende". Vælg drftsprogrammet 1 "Fraværende". Yderlgere oplysnnger Se kaptel 8 og 9 "Hurtgnfo om betjenngsenhed BG02 og BG03". Se brugervejlednngen tl BG02 eller BG Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

21 17 Tjeklste for evt. drftsforstyrrelser Hvs der opstår en drftsforstyrrelse, skal komfortventlatonsenheden ubetnget tages ud af brug, så den kke blver beskadget. Hvs du kke kan fjerne drftsforstyrrelsen, skal du henvende dg tl Hoval-kundeservce eller en Hoval-uddannet nstallatør. Betjenngsenhed BG02 Konstaterng Ventlatonsenhed Årsag Udbedrng LED-kontrollampen lyser kke. LED-kontrollampen lyser orange. LED-kontrollampen lyser rødt. Ikke drft. I drft. Ikke drft. Ventlatonsenheden er kke sluttet tl netforsynngen. Ventlatonsenheden er kke tændt. Ventlatonsenhedens fnskrng er defekt. Drejeknappen Luftydelse står på 0. Betjenngsenheden er kke tlsluttet. Betjenngsenheden er defekt. Indsugnngsluft- og returluftflteret er tlsmudset. Samme drftsforstyrrelse med nyt flter. Kombnatonsmeddelelse for drftsforstyrrelser på ventlatonsenhed. Stk ventlatonsenhedens stk stkkontakten. Slå ventlatonsenhedens netafbryder tl. Rng tl Hovals kundeservce. Stl drejeknappen på den ønskede grundventlaton. Kontrollér, om forbndelseskablet på betjenngsenheden eller ventlatonsenheden er tlsluttet (RJ45). Rng tl Hovals kundeservce. Sæt et nyt flter. Rng tl Hovals kundeservce. Rng tl Hovals kundeservce. Ved efterfølgende blnk af kontrollampen drejer det sg om drftstypen "Party" (ngen drftsforstyrrelse). Konstaterng Ventlatonsenhed Årsag Udbedrng LED-kontrollampen lyser grønt. I drft. Enheden kører Party-drft (luftydelse 100 %). Der blev trykket på Partytasten. Party-funktonen afsluttes ved at trykke på Partytasten 2 sekunder / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 21

22 17 Tjeklste for evt. drftsforstyrrelser Betjenngsenhed BG03 Konstaterng Ventlatonsenhed Årsag Udbedrng Betjenngsenhedens dsplay forblver sort på trods af berørng. Orange bjælker på betjenngsenhedens dsplay. Røde bjælker med fejlmeddelelse på betjenngsenhedens dsplay. Ikke drft. I drft. Ikke drft. Ventlatonsenheden er kke sluttet tl netforsynngen. Ventlatonsenheden er kke tændt. Ventlatonsenhedens fnskrng er defekt. Betjenngsenheden er kke tlsluttet. Betjenngsenheden er defekt. Indsugnngsluft- og returluftflteret er tlsmudset. Årlg fltermeddelelse. Defekt komponent ventlatonsenhed. Stk ventlatonsenhedens stk stkkontakten. Slå ventlatonsenhedens netafbryder tl. Rng tl Hovals kundeservce. Kontrollér, om forbndelseskablet på betjenngsenheden eller ventlatonsenheden er tlsluttet (RJ45). Rng tl Hovals kundeservce. Sæt et nyt flter. Sæt et nyt flter. Bekræft advarselsmeddelelsen under drften. Kontakt Hovals kundeservce, og nformér om fejlmeddelelsen de røde bjælker. Ved følgende tlstand af betjenngsenheden drejer det sg om betjenngsenhedens standbytlstand (ngen drftsforstyrrelse). Konstaterng Ventlatonsenhed Årsag Udbedrng Betjenngsenhedens dsplay er sort. I drft. Betjenngsenheden er på standby. Berør dsplayet. 22 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

23 18 Anlægsprotokol Vgtge adresser og telefonnumre Installatør: Elnstallatør: Hoval-kundeservce... (se sdste sde) / 00 Ret tl ændrnger forbeholdes 23

24 19 Protokol for fltervedlgeholdelse Indfør de udførte opgaver efterfølgende protokol! Eksempel: Efter du har kontrolleret ndsugnngsluftflteret, skal du markere "K" spalten Indsugnngsluftflter og tlføje datoen for udførelsen. Hvs servcearbejdet blev udført af flere personer, skal den person, der udførte opgaven, skrve st navn sdste spalte tlfælde af forespørgsler. K = Kontrol U = Udskftnng R = Rengørng Nr. Indsugnngsluftflter Returluftflter Insektflter Bemærknng Dato udført af 1 K / U K / U K / R Stærk tlsmudsnng K. Møller 2 K / U K / U K / R 3 K / U K / U K / R 4 K / U K / U K / R 5 K / U K / U K / R 6 K / U K / U K / R 7 K / U K / U K / R 8 K / U K / U K / R 9 K / U K / U K / R 10 K / U K / U K / R 11 K / U K / U K / R 12 K / U K / U K / R 13 K / U K / U K / R 14 K / U K / U K / R 15 K / U K / U K / R 16 K / U K / U K / R 17 K / U K / U K / R 18 K / U K / U K / R 19 K / U K / U K / R 20 K / U K / U K / R 21 K / U K / U K / R 22 K / U K / U K / R 24 Ret tl ændrnger forbeholdes / 00

25 19 Protokol for fltervedlgeholdelse K = Kontrol U = Udskftnng R = Rengørng Nr. Indsugnngsluftflter Returluftflter 23 K / U K / U K / R 24 K / U K / U K / R 25 K / U K / U K / R 26 K / U K / U K / R 27 K / U K / U K / R 28 K / U K / U K / R 29 K / U K / U K / R 30 K / U K / U K / R 31 K / U K / U K / R 32 K / U K / U K / R 33 K / U K / U K / R 34 K / U K / U K / R 35 K / U K / U K / R 36 K / U K / U K / R 37 K / U K / U K / R 38 K / U K / U K / R 39 K / U K / U K / R 40 K / U K / U K / R 41 K / U K / U K / R 42 K / U K / U K / R 43 K / U K / U K / R 44 K / U K / U K / R 45 K / U K / U K / R 46 K / U K / U K / R 47 K / U K / U K / R Insektflter Bemærknng Dato udført af / 00 25

26 Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft Austrasse Vaduz Telefon Fax Ansvarlghed for energ og mljø

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

HomeVent RS-180 Brugervejledning

HomeVent RS-180 Brugervejledning Art.nr. 4 207 254-da-00 / Side 1 1 Relevante komponenter i anlægget Følgende komponenter i anlægget er relevant for betjeningen: Betjeningsenheden Ventilationsenhed Betjeningsenhed (i boligområde) Insektfilter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere