TERMS OF REFERENCE PEER REVIEW OF NATIONAL INTEGRITY SYSTEM ASSESSMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERMS OF REFERENCE PEER REVIEW OF NATIONAL INTEGRITY SYSTEM ASSESSMENT"

Transkript

1 TERMS OF REFERENCE PEER REVIEW OF NATIONAL INTEGRITY SYSTEM ASSESSMENT 1. Reviewer s assignment: To provide documented comments on the NIS report for Transparency International Denmark. 2. Deliverables: To write a feedback report presenting detailed comments on the NIS report in the form of a stand alone report (3-4 pages) with clear page references to relevant material in the NIS report. Feedback should be given on the following points: 1. Facts and key developments: To your knowledge, are the names, dates and figures used in the report correct? Has the author given sufficient weight to the principal developments in corruption and the fight against it in the country? Should the presentation or the balance between them be altered? Do you feel that any other developments or trends should be included? Rapporten er omhyggelig med at understrege, at undersøgelsen ikke prætenderer egentlig videnskabelighed. I stedet sætter den sig for at dokumentere, analysere, og udrede de udvalgte aspekter af problematikken, med loyalt afsæt i den analytiske ramme, som NIS modellen foreskriver, og tilpasset danske forhold. Dette forehavende lykkes i vid udstrækning. Rapporten er solid. Den gør brug af et forsvarligt antal kilder set på baggrund af undersøgelsens terms of reference, herunder de relativt begrænsede ressourcer, som har været stillet til rådighed. Kildematerialet inkluderer information fra interviews gennemført til lejligheden, dokumenter fra myndigheder, journalistisk bearbejdet materiale fra dagspressen og de elektroniske medier samt et dækkende udvalg af den relevante, men ganske sparsomme danske og internationale forskning på området. Rapportens brug af navne, datoer, figurer og betegnelser giver ikke anledning til særlige kommentarer (og hvor de gør enkelte steder har jeg indsat forslag i teksten og kommentarbokse). Rapporten fremstår derfor som helhed grundig og velafbalanceret. Den formår at beskrive og give et overblik over en række generelle træk ved korruption og korruptionsbekæmpelsen i Danmark. Skal man pege på områder som kunne have været mere udtømmende undersøgt (om end det muligvis ligger på grænsen af terms of reference og udover de ressourcer, som har været stillet til rådighed) kan bl.a. nævnes -Spørgsmålet om korruption på det lokale/kommunale niveau i Danmark. Undersøgelsens empiriske fundament kunne have været styrket og generelle kommentarer om korruptionens karakter og omfang i Danmark muligvis yderligere nuanceret, hvis man havde interviewet nogle få ledende administrative medarbejdere og politikere på lokalt niveau, samt talt med eksempelvis KL. Hensigten med at foretage sådanne kvalitative 13/01/2012 1

2 undersøgelser skulle bestemt ikke være at efterforske specifike sager, men simpelthen at tilvejebringe et bredere dokumentationsgrundlag for de generelle påstande om korruptionens (meget begrænsede) udbreddelse i Danmark. -Spørgsmålet om den private sektors rolle med hensyn til korruption og korruptionsbekæmpelse i Danmark og internationalt. Også her kunne undersøgelsens empiriske fundament være blevet styrket og rapportens generelle kommentarer om korruptionens karakter og omfang i Danmark yderligere nuanceret, såfremt man havde udvalgt nogle mindre danske virksomheder og gennemført interviews, herunder med et antal brancheorganisationer for små og mellemstore virksomheder. Der gælder det samme som ovenfor: Hensigten med sådanne interviews skulle ikke være at efterforske, men simpelthen at få et bredere dokumentationsgrundlag. Et par steder kunne undersøgelsen have tilføjet yderligere, ganske specific dokumentation: -I søjlerapporten om civilsamfundsorganisationer kunne ulandsorganisationen Ibis arbejde med at skabe opmærksomhed omkring The Extractives Industries Transparency initiative (EITI) nævnes (se fx Ibis Pressemeddelse, ), herunder ikke mindst debatterne i Folketingen i 2010 (se fx Forslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til EITI-initiativet, ), hvor bl.a. opfordringen til DONG og især Maersk Oil om at tilslutte sig initiativet blev diskuteret. Maersk Oil har trods modstand i tidligere faser idag tilsluttet sig EITI (se fx business.dk, ) - I søjlerapporten om domstolene, evt. i afsnit 3.2.4, kan sagen Karen Jespersen - Zubair Butt Hussain, nævnes, i det den fremstår som et eksempel på den skævhed der er i omkostningerne i forbindelse med retssager mod tidligere ministre. Den vindende part kan formentlig ikke få dækket alle sine omkostninger af staten, mens den tidligere minister, som dømtes for injurier og ankede dommen, får sine dækket. 2. Consistency: Is the message coming through in the study consistent across sections? Are there facts or analysis buried in the details of the report that contradict the conclusions made elsewhere? Importantly, does the Executive Summary reflect and truly summarise the report overall? Der er god konsistens hele vejen igennem rapporten, og opsummeringen afspejler på udmærket vis rapportens indhold. En enkelt kommentar bør dog knyttes til den måde, man vælger at opsummere på gennem pointgivning. En anden kommentar vedrører sammenhængen mellem undersøgelsens resultater og anbefalinger, og en tredje drejer sig om de passager i rapporten, hvor der peges på behovet for yderligere forskning. Opsummering og pointgivning NIS modellen foreskriver som bekendt pointgivning, og dette princip føres til dørs hele vejen igennem undersøgelsen. Der kan være forskellige vurderinger af, om dette princip i det hele taget er hensigtsmæssigt, men når det nu skal bruges, bør den faktiske pointgivning som redskab til at opsummere selvfølgelig matche indholdet af de tilhørende tekstafsnit. 13/01/2012 2

3 Flere steder kan man indvende, at den faktiske pointgivning ikke virker helt logisk i forhold tekstens udsagn. Fx i afsnit , som omhandler tilsynet med den private sektor. Her virker pointtallet 4 uforståeligt højt set i relation til de mange kritikpunkter, der rejses, herunder især i forhold til gennemsigtigheden i den finansielle sektor. Omvendt kan det undre, at der i afsnit om bestemmelser om ansvarlighed i forhold til Folketinget kun gives 4 point, eftersom de beskrevne processer vel ligeså godt kunne indikere 5. Det kan selvfølgelig godt være, at pointgivningen i disse eksempler meget godt matcher metodens bagvedliggende indikatorer. Men dem kender den almindelige læser (hvem det så end er ) af rapporten jo ikke (i hvertfald vil vedkommende næppe have tid til at sætte sig ind i dem), og da pointgivning jo har det jo med at få sit eget liv i offentligheden (bare tænk på CPI) kan der være god grund til at gå nogle af pointene efter i sømmene. Resultater og anbefalinger Mht. sammenhængen mellem undersøgelsens resultater og de anbefalinger, arbejdet munder ud, er der et par passager, hvor rapporten lægger op til handling, uden at dette dog udmønter sig i specifikke anbefalinger (s ).Det sidste ville måske være logisk når man påtænker disse passagers markante formulering og placering (s. 22): Det er dette studies vurdering, at det ville styrke Folketinget som institution, hvis der indføres en økonomisk og juridisk udredningstjeneste, der f.eks. kan assistere oppositionen med at stille lovforslag. Folketingets indflydelse varierer med regeringens parlamentariske basis. En længere periode med flertalsregering eller den de facto flertalsregering, som Danmark har haft de seneste 10 år, betyder imidlertid at politiske skandalesager ikke undersøges af undersøgelseskommissioner, og at mange sager ikke får konsekvenser for ministrene. Det er dette studies vurdering, at det svækker Folketingets rolle. Problemet kan afbødes ved at give et kvalificeret mindretal i Folketinget ret til at kræve nedsættelse af en undersøgelseskommission Behov for mere forskning Det er vældig godt, når rapporten undervejs antyder, at der er behov for yderligere viden omkring nogle af de dynamikker, som spillet en rolle i forhold til korruptionsproblematikken i netop Danmark. Både i forhold til diagnosen, dvs, hvori korruption består i Danmark, hvor udbredt den er, om den er voksende eller aftagende mv., samt i relation til fænomenets håndtering, dvs. til arbejdet med anti-korruption i praksis. Nedenfor nævnes i flæng nogle vigtige temaer, som det videre arbejde med antikorruptions i Danmark med fordel kan fokusere på, netop på baggrund af rapportens egne overvejelser. Flere af temaerne er oplagte fremadrettet i specifikke forskningsprojekter udført samarbejde med universitetsverdenen og under inddragelse af international faglitteratur, andre kan der arbejdes videre på ved yderligere at indsamle allerede foreliggende viden: VL-grupper hvilken indflydelse? Der findes meget lidt information om disse grupper og deres faktiske påvirkning af politikere, og dermed er det svært at drage slutninger vedrørende deres rolle, men emnet kunne med fordel undersøges nærmere (s. 125) Lobbyisme er registering vejen frem? 13/01/2012 3

4 Der føres ikke lobbyregistre i Danmark, så det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt private virksomheder forsøger at påvirke politikere til at efterleve deres ønsker, og hvorvidt det er et problem i henhold til dette studie. Årsagen til at lobbyisme ikke registreres beror blandt andet på, at lobbyisme ikke anses som et problematisk eller negativt ladet fænomen, men snarere som en demokratisk mekanisme. Dette område kunne med fordel afdækkes i dybden for at klargøre, om der er behov for ændret praksis eller lovgivning på dette område (s. 181) Danske medier - mangler de fokus på korruption internationalt, og hvis ja, hvorfor? Danske medier kunne dog i højere grad vælge at rapportere på danske virksomheders og organisationers adfærd i udlandet, hvor mange af dem opererer i kontekster, hvor bestikkelse (eller smørelse) er en nødvendighed for at opnå formålet med at være tilstede hvad enten det handler om bistand i humanitære kriser eller olieaftaler i Vestafrika. Sådanne sager afdækkes meget sjældent, og medierne bidrager ikke i nævneværdig grad til at sætte disse emner på dagsordnen (s. 158) Fra borger til kunde normskred og (mistanker om) mere korruption? Dette synspunkt bekræftes af andre eksperter, der henviser til de seneste års privatiseringsbølge, som har medført en overførsel af normer fra den private sektor til den offentlige sektor. Risiko for mistanker om korruption forøges således, når offentlige institutioner i højere grad udliciterer opgaver og indgår partnerskaber med private virksomheder, på hvad man kunne kalde præmisser og vilkår af privatiseret karakter. () Et andet eksempel er de sundhedsforsikringer, der er vundet frem de senere år. Med introduktionen af sådanne forsikringer har det danske sundhedssystem bevæget sig væk fra et system med lige adgang for alle, til et system hvor en borger kan springe køen over, hvis pågældende har råd til at købe en privat forsikring. Dette kan være med til at give de øvrige borgere en fornemmelse af, at nogle borgere kan købe sig til fortrinsret til offentlige ydelser (s.12) Kultur, forandringsprocesser og erhvervsrelateret kriminalitet hvilken sammenhæng? De meget få sager om korruption, som er konstateret og som vedrører blue collar crime ()- kan skyldes, at der i dag hersker en mere puritansk kultur end tidligere, hvor man nok så mere lempeligt på f.eks. gaver, invitationer o.l. () En anden årsag kan være, vi ikke rigtig vil være ved, at det finder sted på det plan gaver, middage, rejser som kan kaldes white collar crime (s.91) Under hvilke omstændigheder påvirker relevante international standarder danske forhold og i hvilket omfang? Det må konstateres, at forholdene omkring gennemsigtigheden i de danske partiers finansielle forhold er kritisable, idet både lovgivning og praksis på dette område ikke lever op til internationalt anbefalede standarder (s.130) CSR-kompasset er udviklet i tråd med retningslinjer, som FN s Global Compact Programme og OECD guidelines for multinationale virksomheder, og når virksomheder anvender CSR-kompasset til at udvikle adfærdskodekser, er det således disse standarder, der efterleves. Hjemmesiden har 2000 hits om måneden,, hvilket må betegnes som en success (s.181) 13/01/2012 4

5 3. Evidence: Are statements and analysis supported by sufficient evidence? Are quoted sources reputable and reliable, or might there be a significant bias? Generelt er analysen som nævnt veldokumenteret. De citerede kilder fremstår pålidelige og teksten er ikke tendentiøs. Det særlige perspektiv på det repræsentative demokrati og markedsøkonomien, et NIS studie plejer at anlæggekorruptionsproblematikken, føres til dørs her. 4. Contentiousness / controversy: Are the statements and interpretations widely accepted or are they controversial? If assertions are controversial, are they appropriately backed by facts and sources? Please keep in mind that the report is not intended to be investigative, but rather to provide analysis of information that is already in the public domain. Rapporten fremstår på ingen måde kontroversiel, hvis der med det menes at den blotlægger aspekter af korruptionsproblematikken i den danske kontekst, som ikke allerede er alment kendte, eller let kan blive det med rapportens offentliggørelse, i og med at der allerede foreligger offentligt tilgængeligt materiale om problematikken. 5. Libel/defamation: Has the author avoided unsubstantiated allegations of corruption against named persons, companies or governments? Has the author avoided naming names where there is no sourcing from public domain documents (newspapers, agency reports, etc.)? Intet at bemærke. As the report is in draft form, there is no need for referees to comment on spelling, grammar or style except in a general way. The reviewer should also provide an overall assesment as to the overall quality of the NIS report by answering the following question How would you rate the NIS report in terms of its overall quality as an assessment of the country s anti-corruption system in law and in practice? Very good Good Fair Poor Very Poor x 3. Timeline: The reviewer is expected to send her/his feedback report by the 20 th of October /01/2012 5

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Besvigelser i små virksomheder

Besvigelser i små virksomheder Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juli 2013 Antal anslag: 168.252 Antal normalsider: 77 Besvigelser i små virksomheder

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere