TOPDANMARK H RESULTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT"

Transkript

1 TOPDANMARK H RESULTAT

2 HIGHLIGHTS H Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1 2014: 89,7) Præmievækst: Skadeforsikring -0,9 % og livsforsikring 32,8 % Investeringsafkast: 172 mio. kr. (H1 2014: 539 mio. kr.) Q Resultat efter skat: 337 mio. kr. (Q2 2014: 527 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 3,3 kr. (Q1 2014: 4,8 kr.) CR: 80,8 (Q2 2014: 82,4) CR ekskl. afløb 86,6 (Q2 2014: 87,4) Præmievækst: Skadeforsikring -1,0 % og livsforsikring 34,8 % Investeringsafkast: -20 mio. kr. (Q2 2014: 261 mio. kr.) Modelmæssig resultatprognose for 2015 Den forudsatte præmievækst i skadeforsikring justeres fra omkring -1 % til mellem -1 % og -2 % For hele 2015 justeres den forudsatte CR fra omkring 90 til omkring ekskl. afløbsresultat i H Den modelmæssige resultatprognose for 2015 opjusteres med 50 mio. kr. til mio. kr. ekskl. afløbsresultat i H ~ EPS på 11,0 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet for 2015 er forhøjet med 50 mio. kr. til 1,95 mia. kr. Udlodningsprocent på 9,6 Der resterer 968 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for

3 RESULTATUDVIKLING FØR SKAT H H Q Q H Investeringsafkast (skade) Liv Forsikringsteknisk resultat Moderselskab mv. H Q Investeringsafkast (skade) Liv Forsikringsteknisk resultat Moderselskab mv. Q

4 60 60 UDVIKLING I SKADEFORLØBET 0,4 1,1 69,5 69,7 1,0 0,2 0,1 H H H Diskontering Vejrlig Brand Tyveri Afløb H ,4 1,3 1,1 0,7 0,7 0,2 0,2 65,2 Q Diskontering Vejrlig Brand Afløb Tyveri Andet Q Q Q

5 TOPDANMARK - EKSEMPLER PÅ UDVIKLING I ERSTATNINGSUDGIFTER Brandskader, brutto (mio. kr.) Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Motorskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 5 5

6 UDVIKLING I COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) 95,7 93,3 92,0 90,3 90,3 88,0 95,0 91,5 89, , ) E 1) Ekskl. afløbsresultat i 2. halvår

7 UDVIKLING I TEKNISK RESULTAT (2001-Q2 2015) Q Q Q Q Q Q Q Q og 4. største Snetryksskader storme i Danmark 7 7

8 FORUDSAT CR JUSTERES FRA OMKRING 90 TIL FOR 2015 EKSKL. AFLØBSRESULTAT I 2. HALVÅR ,4 0,3 0,2 0, Forudsat CR for 2015 i Q1 rapporten for 2015 ekskl. afløb i H Afløb Vejrlig Diskontering Andet Forudsat CR for 2015 ekskl. afløb i H Forudsætninger for CR i 2015 Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader på 95 mio. kr. i 2. halvår Et renteniveau svarende til rentekurven 7. august 2015 En omkostningsprocent på niveau med 2014 (15,7) 8 8

9 PRIORITERER LØNSOMHED FREM FOR PRÆMIEVÆKST På baggrund af udviklingen i Q2 og den forløbne del af Q3 justeres den forudsatte præmieudvikling for 2015 fra omkring -1 % til mellem -1 % og -2 % Afgang af ulønsomme kunder på erhvervs- og industrisegmentet Påvirkede koncernens præmieudvikling negativt med 1,4 pp i H Overgang til ny afsætningsstrategi på privatsegmentet med mere fokus på risikovurdering har medført tab af momentum Nysalg gennem bankdistribution lå lavere end forventet pga. bankens fokus på konvertering af realkreditlån Fortsat intens konkurrencesituation navnlig på markedet for bilforsikringer 9 9

10 PRÆMIEUDVIKLING (%) H H ,3 1 0,6 0,4 0 Erhverv Privat Syge/ulykke og arbejdsløshed Afgang af større industrikunder Motor Præmievækst -1 1,4 0,8 0,

11 GODE KUNDEMÅLINGER Utilfredse kunder Ambassadører Kilde: ASMA telefonmålinger pr. 1. august

12 UDVIKLING I FASTHOLDELSESPROCENTEN PÅ PRIVATSEGMENTET Indeks ,2 100,6 101,1 100,8 99,9 H H H H H H

13 EFFEKT AF EN RENTESTIGNING Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden 3,00 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK Renteændringer påvirker forudsætningsvis ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver 1,62 1,79 Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,0 pp svarende til 90 mio. kr. før skat 2,00 1,23 1,44 Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. 1,00 0,02 0,25 0,51 0,78 0,00 8/2015 8/2016 8/2017 8/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 13 13

14 UDVIKLINGEN I DEN JUSTEREDE RENTEKURVE 14 14

15 INVESTERINGSAFKAST - FOR TOPDANMARK-KONCERNEN EKSKL. LIVSFORSIKRING Investeringsafkast Beholdning 30. juni mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast H Afkast H mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,5 0,5 36 7,0 5 0, , ,5 Udenlandske aktier 0,8 0,7 37 4,2 9 1,1 48 5,5 40 4,8 Stats- og realkreditobligationer 10,4 12,8 70 0, , , ,7 Kreditobligationer 0,4 0,2 6 1,5 9 2,5 16 3,5 14 3,7 CDO's 0,8 0,7 40 5,7 22 3, ,5 37 5,2 Ejendomme 1,4 1,2 18 1, ,2 34 2, ,7 Aktiver vedr. SUL 2,2 2,2 66 3, , , ,6 Pengemarked m.m. 3,7 1,0-8 -0, , , ,9 Ansvarlig lånekapital -1,2-0, , , , ,8 Rentebærende gæld -0,1 0,0-2 -0,9-1 -0,4-3 -1,0-1 -0,3 19,0 18, , , , ,7 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). I afkast af ejendomme indgår opskrivning og tilbageført opskrivning af domicilejendomme, som er indregnet under anden totalindkomst

16 TONEANGIVENDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER 16 16

17 RESULTAT - LIVSFORSIKRING Resultat Livsforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Egenkapitalens investeringsafkast Salg og administration Forsikringsrisiko Egenkapitalens risikoforrentning Risikoforrentning overført til(-)/fra skyggekonto Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo

18 UDSIGTER FOR LIVSFORSIKRING 2015 Forbedret konkurrenceevne pga. gode investeringsafkast og lave omkostningsbidrag fra kunderne Den forudsatte fremgang i løbende præmie justeres fra omkring 5 % til over 10 % Det forudsatte resultat for 2015 er uændret mio. kr

19 KAPITALSTRUKTUR Topdanmark har indsendt ansøgning om godkendelse af intern model for skadeforsikring I juni 2015 indfriede TD 350 mio. kr. kapitalbeviser Det er hensigten at udstede nye kapitalbeviser på ca. 750 mio. kr. før udgangen af 2015 Der er fortsat enkelte brancherelaterede problemstillinger, der drøftes med Finanstilsynet Derfor er den endelige kapitalstruktur i detaljer ikke klar endnu Forventer uændret, at den interne model er godkendt, inden SII træder i kraft 1. januar 2016 Forventer fortsat en forhøjelse af tilbagekøbspotentialet på 400 mio. kr. i

20 MODELMÆSSIG RESULTATPROGNOSE FOR 2015 Resultatprognose 2015 Resultat Mio. kr Prognose maj 2015 Prognose august 2015 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 11,0 kr

21 TILBAGEKØBSPOTENTIALE 2015 Mio. kr. 30. juni 2015 Egenkapital ultimo Hybridkapital 407 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 2015 (middelværdi) Ændring immaterielle aktiver 0 Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring 1) -500 Nødvendig solvenskapital Holding Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Tilagekøb Topdanmark Forsikring har udstedt 400 mio. kr. tier 2 lånekapital med step up i 2016 og udløb i Det er intentionen at udstede yderligere ca. 750 mio. kr. i Der kan maksimalt anvendes 500 mio. kr. tier 2 kapital til solvensdækning i ) Inkl. 100 mio. kr. fra den kommende udstedelse af kapitalbeviser

22 TILBAGEKØB FOR 1,95 MIA. KR. I 2015 Tilbagekøbsprogrammet hæves med 50 mio. kr. til 1,95 mia. kr. Buy-back yield på 9,6 % Der er pt. tilbagekøbt for 982 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for 2015 Der resterer således 968 mio. kr. af tilbagekøbet for 2015 Fra 2000 til 2014 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9,5 % Topdanmark har siden 1998 annulleret 74,5 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs: 48,

23 GENNEMSNITLIG UDLODNINGSPROCENT PÅ 9,5 ( ) Udlodningsprocent Gennemsnit E 23 23

24 DISCLAIMER Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikkeforudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Investor Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsrapporten

25 BILAG 25 25

26 FINANSKALENDER Delårsrapport kvartal Årsregnskabsmeddelelse Årsrapport Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Tilbagekøb af aktier er muligt 27. aug okt nov jan feb apr maj jul Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 29. jul aug okt nov jan feb apr maj jul aug

27 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne 27 27

28 SAMMENLIGNING CR INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) 2011 H (DANSK FORRETNING) 92,0 90,3 90,3 88,0 95,0 91,5 89,8 89,6 86,0 85,7 98,1 90,4 91,2 85,4 93,4 87,5 90,1 84,1 91,2 86,2 96,4 93,2 94,5 93,7 96,6 88,6 94,9 95,5 94,3 92,3 88,1 83,3 91,5 87,4 88,1 85,5 89,4 81,7 1) 1) Skandinavisk forretning fra 2011 til 2014 (fra 2012 inkl. Tryg Hansa) 28 28

29 Topdanmark Tryg Codan Alm. Brand Gjensidige If GF A lk a Lærerst anden Købst æderne SAMMENLIGNING COMBINED RATIO EKSKL. AFLØB 2011 H (KONCERNNIVEAU) 101,8 99,1 92,7 94,9 92,9 93,0 89,6 89,4 88,1 88,0 1) 2) 3) 3) 3) 1) Skandinavisk forretning fra 2011 til 2014 (fra 2012 inkl. Tryg Hansa) 2) Fra 2012 til H ) Fra 2011 til

30 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. AFLØB 2011 H (DANSK FORRETNING) 94,3 92,6 100,2 97,9 94,9 85,7 86,2 81,7 87,7 83,5 Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand Gjensidige If 2) GF 3) Alka3) Lærerstanden 3) Købstæderne 1) Skandinavisk forretning fra 2011 til 2014 (fra 2012 inkl. Tryg Hansa) 2) Fra 2012 til H ) Fra 2011 til

31 Topdanmark Tryg Codan Alm. Brand Gjensidige If SAMMENLIGNING OMKOSTNINGSPROCENT 2011 H (KONCERNNIVEAU) 20,4 16,1 15,4 16,1 15,0 16,8 1) 2) 1) Skandinavisk forretning fra 2011 til 2014 (fra 2012 inkl. Tryg Hansa) 2) Fra 2012 til H (ekskl. ekstraordinær indtægt Norge) 31 31

32 NØGLETAL - SEGMENTOPDELT Privat Erhverv og Industri Koncern H H H H H H Præmievækst 3,9-0,1 2,1-1,9 3,1-0,9 Bruttoerstatningsprocent 67,4 66,6 67,2 70,9 67,2 68,5 Nettogenforsikringsprocent 0,0 1,1 5,2 1,2 2,3 1,2 Skadeforløb 67,4 67,7 72,4 72,2 69,5 69,7 Bruttoomkostningsprocent 17,1 16,4 15,6 15,6 16,4 16,1 Combined ratio 84,5 84,1 88,0 87,7 85,9 85,7 CR korrigeret for afløb 89,4 88,2 90,3 91,4 89,7 89,

33 VÆRDISKABELSE Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 33 33

34 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Premium profile (%) Combined ratio Age of policies number of years Age of policies number of years Total = 100% Weighted CR Total =

35 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Accumulated profit shows result of new business after x years Profit (DKKm) Accumulated profit (DKKm) (50) 0 (50) (100) Age of policies number of years (100) Age of policies number of years Total = DKK 100m Profit 20+ = DKK 100m Milestones 35 35

36 NORMALINDTJENING Mio. kr. Skade CR = 91 9,1 mia. kr. x 9 pp 820 Afløb (CR-effekt 1,7 pp) 9,1 mia. kr. x 1,7 pp 155 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. kr. x 0 % 0 Liv 140 Moderselskab m.m. 30 Risikopræmie aktiver: 5 mia. kr. x 2 % 100 Aktier: 0,8 mia. kr. x 7 % 55 Resultat før skat Skat -300 Resultat efter skat

37 SÅDAN KAN DER TJENES PENGE PÅ SKADEFORSIKRING Forudsætninger: Egenkapital 40 % af præmieindtægterne Combined ratio 91,0 (skader + omkostninger) / præmieindtægt Renteindtægt på præmiehensættelser svarende til 0,5 % af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 % Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 0,5 100,5 Udgifter 91,0 9,5 ~ ROE = 24 % Afkast af egenkapitalen: 5 % ROE (egenkapitalforrentning) før skat 29 % 37 37

38 UDVIKLING I STOR- OG VEJRLIGSRELATEREDE SKADER Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. Omfatter property-skader på Erhverv og industri. Vejrligsrelaterede skader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed

39 DEKOMPONERING AF AFLØBSRESULTAT Afløbsresultat f.e.r. Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar/-kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt

40 AFLØBSRESULTAT F.E.R. I PROCENT AF PRÆMIEINDTÆGTER 3,4 3,8 3,9 2,4 1,7 2, H

41 PRÆMIEOPDELING Præmier opdelt på produkter 2008 Præmier opdelt på produkter Q ,8 % 6,2 % 27,1 % 16,1 % 7,2 % 6,6 % 34,4 % 16,2 % 10,9 % 9,2 % 27,5 % 24,8 % Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 41 41

42 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Forudsætninger: Nødvendig egenkapital i Topdanmark Liv: mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 2,0 % CR syge- og ulykkesforretningen 95,0 % Indtjening kapitalforvaltning 0,15 % 42 42

43 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Mio. kr. Afkast af livsforsikring: Normal afkast Investeringsafkast af egenkapital 2,0 % 30 Risikoforrentning 130 Resultat af forsikringer uden for kontribution -35 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv ~17 % ROE Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring samt arbejdsløshedsforsikring mv.) 38 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~23 % ROE 43 43

44 TOPDANMARK HAR TILSTRÆKKELIGT KAPITALBEREDSKAB 2014 Mio. kr. Nødvendig kapital Tier 1 og Tier Evt. yderligere nødvendig kapital med standardmodellen I alt Kapitaldækning ultimo Tier 2-kapital (inkl. 100 mio. kr. fra ny udstedelse) 500 Tier 2-kapital til beredskab primo I alt

45 FORELØBIG KAPITALSTRUKTUR 2016 (Mio. kr.) Skønnet nødvendig kapital Egenkapitalniveau Hybridkapital 400 Residual finansieret med Tier 2 kapital Evt. yderligere buffer og solvenskrav 2016 Finansiering med yderligere Tier 2 kapital xxx - xxx

46 INVESTERINGSAFKAST TOPDANMARK EKSKL. LIVSFORSIKRING % 6,9 4,8 3,1 4,1 3,4 0, H

47 CDO S AFKAST OG BEHOLDNINGER CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Bogført værdi 30. juni AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

48 DISTRIBUTIONSKANALER Skade 2014 Liv % 7 % 4 % 36 % 42 % 23 % 4 % Assurandører Mæglere Danske Bank 26 % Telefonsalg mv. Bilforhandlere og Home Danica Pension 31 % 4 % Assurandører Mæglere Andre (banker mv.) Hovedkontor og livsalgskorps 48 48

49 MARKEDSANDELE Skadeforsikring Q Livsforsikring ,0 % 3,9 % 18,6 % 18,2 % 6,7 % 5,9 % 1,6 % 8,7 % 0,5 % 0,6 % 37,0 % 4,5 % 6,4 % 17,7 % 6,1 % 9,8 % 11,8 % 16,1 % Tryg Topdanmark Codan Alm. Brand Gjensidige If Lærerstanden Alka Forsikring GF-Forsikring Øvrige PFA Nordea Liv & Pension Topdanmark Liv Alka Liv Skandia 22,9 % Danica Pension SEB Pension AP Pension Alm. Brand 49 49

50 SKATTEFORDEL VED TILBAGEKØB VS. UDBYTTE Indekseret værdi efter skat Forudsætninger: Afkast 9 % p.a., udlodning af hele overskuddet, investors skattesats 42 %, ingen transaktionsomkostninger. Værdien af udbytter efter skat geninvesteres

51 HOVED- OG NØGLETAL FOR (KONSENSUS FOR ) KONSENSUS ER INDHENTET UMIDDELBART FØR OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORTEN 2015 Hovedtal: Konsensus Bruttopræmieindtægter, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 7,7 7,4 14,2 12,5 14,4 12,2 13,0 Skadeforløb 77,9 74,6 72,2 75,4 70,3 72,0 72,6 Omkostningsprocent 15,4 15,7 15,8 16,2 15,7 15,8 15,8 Combined ratio 93,3 90,3 88,0 91,5 86,0 87,8 88,3 Combined ratio ekskl. afløb 95,7 92,0 90,3 95,0 89,8 90,5 90,

52 MACROECONOMICS FOR DANMARK % 2015E 2016E GDP growth 1,7 2,1 Private consumption 1,9 1,9 Public consumption 1,0 0,3 Inflation 0,7 1,7 Unemployment rate (DST definition) 4,7 4,4 General government debt % of GDP 38,6 37,9 General government balance % of GDP -1,0-2,1 Current account % of GDP 7,1 6,8 House prices 7,1 5,8 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 52 52

53 Facebook Linked In Google + Trustpilot 53 53

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere