ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82."

Transkript

1 ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82. Kampagne: KUAS nr /NJM-0013 Beretning for større arkæologisk forundersøgelse med fund af bebyggelsesspor fra middelalder eller renæssance, samt lertagningsgruber og kogegruber fra bronzeeller jernalder. Fig. 1. Udsnit af historisk kort fra sidste halvdel af 1800-tallet (de høje målebordsblade) med det forundersøgte areal markeret med rødt. 1

2 Abstract Under den større forundersøgelse af et areal, hvor der skal graves grus, vest for Brovst, fandtes bebyggelsesspor fra middelalder/renæssance, der muligvis repræsenterer en gårdsenhed, samt lertagningsgruber og kogegruber fra bronze- eller jernalder. Områderne med disse anlæg indstilledes til udgravning. Derudover fandtes et område med dårligt bevarede bebyggelsesspor, der ikke indstilledes til udgravning. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative data... 3 Topografi, terræn og undergrund... 3 Målesystem... 4 Udgravningsmetode... 4 Undersøgelsens resultater... 4 Fremtidigt arbejde på stedet... 6 Anlægsliste... 7 Anlægsbeskrivelse Fundliste Tegningsliste Fotoliste

3 Undersøgelsens forhistorie I forbindelse med en planlagt udvidelse af grusgraven ved Neder Nesgård ved Brovst blev Nordjyllands Historiske Museum kontaktet af udvinder Chr. Guldhammer Jensen A/S vedrørende arkæologiske interesser på det berørte areal. På historiske kort er registreret en gravhøj, der nu er overpløjet på arealet, samt flere gravhøje lige syd herfor. Desuden er der tidligere er fundet bebyggelse fra jernalderen på grusgravens område. Derfor anbefalede museet en større arkæologisk forundersøgelse af arealet. Udvinder accepterede dette. Administrative data Den større arkæologiske forundersøgelse fandt sted fra d. 14. til d. 21. april Den blev forestået af cand.mag. Karen Povlsen med assistence af BA Andreas Hegner-Reinau. Forundersøgelsen blev finansieret af Chr. Guldhammer A/S, der også stod for muldafrømningen. Fund og original dokumentation opbevares på Nordjyllands Historiske Museum. Topografi, terræn og undergrund Grusgraven er startet ved gården Neder Næsgård, der som navnet antyder ligger på nordsiden af et næs, der strækker sig fra syd mod nord ud i de omgivende lavereliggende fugtige områder. Grusgraven ligger på næssets vestside, og bevæger sig mod syd i det gradvist stigende terræn. Skråningen er præget af mange små toppe og lavninger. Fig. 2. Søgegrøfter anlægges på den vestlige del af arealet. Terrænets fald ned mod de våde områder vest for næsset ses tydeligt. Undergrunden består mest af grus, der nogle steder var usædvanlig hård. Der fandtes dog også områder med ler og sand. Muldtykkelsen lå mellem 25 cm på lokale toppe, og op mod 1 m i lavninger. 3

4 Målesystem Søgegrøfter og anlæg blev opmålt med GPS af arkæologerne på stedet. Ved opmålingen blev ArkiDigi anvendt og alle anlæg derfor fortløbende nummereret. Måledata er efterfølgende blevet bearbejdet ved brug af Mapinfo 12.0 (projektion: UTM 32euref89). I sagen gemmes følgende tabeller: 6490 Anlæg: Alle anlæg identificeret under forundersøgelsen (og evt. senere udgravning) 6490 Felt: Søgegrøfter og udvidelser af søgegrøfter (og evt. senere udgravningsfelter) 6490 Fund: Fund gjort under forundersøgelsen (og evt. senere udgravning) 6490 Kote: Koter for alle opmålte punkter 6490 Målepunkter: Ved forundersøgelsens start afsattes ekstra målepunkter for arealets afgrænsning mod syd Snit: Snitretninger for snittede anlæg Udgravningsmetode Forundersøgelsen foregik ved at der blev anlagt nord-syd orienterede render, hvor mulden fjernedes, og undergrunden fremstod. Fra undersøgelsens start og indtil den tredje dag omkring kl. 9 skete dette med rendegraver påmonteret en 180 cm bred skovl, mens det for den resterende del af undersøgelsen skete med gravemaskine påmonteret en 200 cm bred skovl. De første ti grøfter fra øst blev gravet med rendegraver. Grøfterne anlagdes med m mellem midten af hver grøft. Udvalgte anlæg blev snittet og registreret. Undersøgelsens resultater Fig. 3. Udsnit af historisk kort. Det undersøgte areal er markeret med grøn streg, og tre identificerede fundområder med sort streg. Museets søgegrøfter er markeret med hvidt. De fundne anlæg er markeret med blå streg. En koncentration af bearbejdet flint er markeret med stiplet lilla streg. Søgegrøfterne nord for det undersøgte areal anlagdes i

5 På det kvadratmeter store areal, blev der trukket 31 søgegrøfter med et samlet areal på kvadratmeter. Forundersøgelsen dækker således 14 % af arealet. På de høje målebordsblade var der aftegnet en høj, der lå inden for arealet. Højen var del af en højgruppe, der primært er koncentreret syd for arealet, men også omfatter en høj nord for arealet. Det var derfor sandsynligt, at der ville kunne findes spor af den optegnede høj, eller høje, der ikke var optegnede på kortet, inden for arealet. Heri blev vi dog skuffede. Øjensynligt har den slid, som dyrkning har medført, slettet højens spor. Derimod fandtes spor af andre fortidige aktiviteter. Det drejede sig dels om bebyggelsesspor, et område med kogegruber og et område med lertagningsgruber. Fundområde A I fundområde A fandtes en hustomt som vurderes at være fra middelalder eller renæssance. Huset har ét skib og forholdsvis mørke stolpehuller. Det er 5,5 m bredt og mindst 9,5 m langt, med udskud mod syd. Omkring 40 m vest for huset fandtes sporene af et muligt udhus. Gården har ligget på veldrænet jord på skråningen med godt 100 m til engarealer mod nordvest. Fig. 4. Plantegning over hustomt i fundområde A. Fundområde B Lidt sydøst for fundområde A fandtes en koncentration af kogegruber. Kogegruberne er sandsynligvis fra forhistorisk tid, og kan høre til en bebyggelse, som skal findes op ad skrænten mod syd, eller der kan være tale om sporene af rituelle aktiviteter, der er foregået i forbindelse med gravhøjene. En af kogegruberne blev snittet og viste sig at være 60 cm dyb. Fundområde C Længere mod øst fandtes to lertagningsgrubekomplekser. De to grubekomplekser indeholdt keramik, der antyder, at de var i brug i bronze- eller jernalder. Sydvest for fundområde fandtes et område med stolpehuller og kogegruber. Anlæggene viste sig at være dårligt 5

6 bevaret, og der kunne ikke umiddelbart findes en struktur i stolpehullerne. Derfor nedprioriteres dette område. I den østlige del af området opsamledes en del bearbejdet flint i markoverfladen. Der fandtes et par flækker og et antal afslag. Danienflint var repræsenteret med et enkelt afslag. Det koncentrerede sig især i en lille slugt østligst på arealet. I dette området fandtes underst i muldlaget nogle steder en mørk gråsort horisont. Den indeholdt dog ingen artefakter. Også længere vest på fandtes bearbejdet flint i markoverfladen, men det aftog hen mod arealets midte. Omkring midt på arealet fandtes et groft fladehugget flintsegl. Fremtidigt arbejde på stedet Det anses for vigtigt at undersøge bebyggelsen fra middelalder/renæssance i området, da landbebyggelsen fra dette tidsrum er stærkt underbelyst i området. Desuden bør kogegruber og lertagningsgruber undersøges, da det vil give oplysninger om, hvordan landskabet omkring gravhøjsklyngen på næsset blev brugt i forhistorisk tid. Nordjyllands Historiske Museum d Karen Povlsen, arkæolog, cand.mag. 6

7 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. A1 Grube Grubekompleks Bronzealder-Jernalder A2 Grube Grubekompleks Bronzealder-Jernalder A3 Grube Grube Udateret-Udateret A4 Stolpehul Stolpehul Udateret A5 Grube Grube Udateret A6 Grube Grube/stolpehul Udateret A7 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A8 Grube Koge-/ildgrube Oldtid T2 A9 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A10 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A11 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A12 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A13 Grube Koge-/ildgrube Udateret A14 Grube Koge-/ildgrube Udateret A15 Grube Grube Udateret A16 Grube Koge-/ildgrube Udateret A17 Grube Koge-/ildgrube Udateret A18 Grube Koge-/ildgrube Udateret A19 Grube Koge-/ildgrube Udateret A20 Stolpehul Stolpehul Oldtid A21 Stolpehul Stolpehul Oldtid A22 Grube Grube Oldtid A23 Grube Koge-/ildgrube Udateret A24 Grube Grube Udateret A25 Grube Grube Udateret A26 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A27 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A28 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A29 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) T2 A30 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) 7

8 A31 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A32 Grube Grube Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A33 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A34 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A35 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A36 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A37 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A38 Stolpehul Vægstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A39 Stolpehul Gavlstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A40 Stolpehul Gavlstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) T2 A41 Stolpehul Gavlstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A42 Stolpehul Gavlstolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A43 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A44 Grube Grube Udateret A45 Grube Grube/stolpehul Udateret A46 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A47 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A48 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A49 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A50 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A51 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A52 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A53 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A54 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A55 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A56 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A57 Afgrænsning Grøft Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A58 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A59 Fyldskifte Fyldskifte Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A60 Fyldskifte Fyldskifte Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A61 Fyldskifte Fyldskifte Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A62 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) T2 8

9 A63 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A64 Naturfænomen Naturfænomen Udateret A65 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A66 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A67 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A68 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A69 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A70 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) T2 A71 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A72 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A73 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A74 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A75 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A76 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A77 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A78 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) T2 A79 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A80 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A81 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A82 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A83 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A84 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A85 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A86 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A87 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A88 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A89 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A90 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A91 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A92 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A93 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A94 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) 9

10 A95 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A96 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A97 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A98 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A99 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A100 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A101 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A102 Stolpehul Stolpehul Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) A103 Fyldskifte Fyldskifte Nutid A104 Grube Grube Udateret A105 Stolpehul Stolpehul Oldtid A106 Stolpehul Stolpehul Oldtid A107 Stolpehul Stolpehul Oldtid A108 Stolpehul Stolpehul Oldtid A109 Stolpehul Stolpehul Oldtid A110 Stolpehul Stolpehul Oldtid A111 Grube Grube Oldtid A112 Stolpehul Stolpehul Oldtid A113 Stolpehul Stolpehul Oldtid A114 Stolpehul Stolpehul Oldtid T2 A115 Stolpehul Stolpehul Oldtid A116 Stolpehul Stolpehul Oldtid A117 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A118 Stolpehul Stolpehul Oldtid A119 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A120 Stolpehul Stolpehul Oldtid A121 Grube Grube Udateret A122 Grube Grube Udateret A123 Fyldskifte Fyldskifte Udateret A124 Fyldskifte Fyldskifte Udateret A125 Fyldskifte Fyldskifte Udateret A126 Fyldskifte Fyldskifte Udateret 10

11 Anlægsbeskrivelse A8 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid Dybde: 60 cm Diameter: 120 cm Fyld: Nederst og op ad den østlige side sort trækulsfuldt sand med ildskørnede sten. Herover og mod vest mellembrunt sand med trækulsnistre, tætpakket med ildskørnede sten. De øverste godt 20 cm bestod af mellembrunt sand med trækulsnistre. Rundbundet, klart afgrænset. Indeholdt store mængder ildskørnede sten i knytnæve- til barnehovedstørrelse. Metode: Snittet og tegnet, T2.7 Tegninger: T2 A13 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret Dybde op til 10 cm Diameter ca. 100 cm Ujævn bund. Snittet, fotograferet og beskrevet. D/F4 A18 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret Dybde: Op til 10 cm Diameter ca. 75 cm Ujævn bund, diffust afgrænset. Snittet, fotograferet og beskrevet. D/F5 A22 Grube, Grube, Oldtid Indeholdt trækulsnistre. A24 Grube, Grube, Udateret Indeholdt trækulsnistre. 11

12 A25 Grube, Grube, Udateret Indeholdt trækulsnistre. A29 Stolpehul, Vægstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 17 cm Diameter: 34 cm Fyld: Mørkegråt gruset sand Dyreforstyrrelse mod bund, ellers klart afgrænset. Snittet og tegnet, T2.2. Tegninger: T2 A40 Stolpehul, Gavlstolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 15 cm Diameter: 38 cm Fyld: Mellemgråt gruset sand Diffust afgrænset Snittet, tegnet, T2.1 og fotograferet. Tegninger: T2 D/F6 A62 Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 18 cm Diameter: 48 cm Fyld: Mørkt gråbrunt gruset sand Diffust afgrænset Snittet, tegnet, T2.6 og fotograferet. Tegninger: T2 A63 Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 13 cm Diameter: 48 cm Fyld: Mellembrunt meget gruset sand. Diffust afgrænset. Snittet og beskrevet. 12

13 A70 Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 10 cm Diameter: 37 cm Fyld: Mørkebrunt sand Diffust afgrænset Snittet, tegnet, T2.4 og fotograferet. Tegninger: T2 D/F8 A78 Stolpehul, Stolpehul, Middelalder-Efterreformatorisk tid ( ) Dybde: 38 cm Diameter: 60 cm Fyld: Mørkebrunt gruset sand Klart afgrænset Snittet, tegnet, T2.3 og fotograferet. Tegninger: T2 D/F7 A114 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Dybde: 17 cm Diameter: 48 cm Fyld: Mørkebrunt let gulspættet sand med trækulsnistre. Bundet dobbelt rundet. Diffust afgrænset Snittet, tegnet, T2.5 og fotograferet. Tegninger: T2 D/F9 A118 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Dybde: 10 cm Diameter: 52 cm Fyld: Sort trækulsholdigt fyld. Let diffust afgrænset. Snittet, fotograferet og beskrevet. D/F11 A119 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 13

14 Dybde: 14 cm Længde: 90 cm, bredde: 80 cm Fyld: Mørkegråt til sort sand med mange ildskørnede sten. Klart afgrænset. Snittet, fotograferet og beskrevet. D/F10 A125 Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret Indeholdt afslag. A126 Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret Leret med trækul Fundliste Fund Materiale Genstand Datering Anlæg X1 Flint Fladehugget segl Senneolitikum-Ældre Bronzealder X2 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Bronzealder-Jernalder A1 X3 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Bronzealder-Jernalder A2 Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Beskrivelse Dato Tegner T1 Ikke angivet Oversigtstegning Karen Povlsen T2 1:20 Profiltegning A8, A29, A40, A62, A70, A78, A Karen Povlsen T3 Ikke angivet Oversigtstegning Fundområderne Karen Povlsen 14

15 Fotoliste Billed Motiv Anlæg Filmtype Dato Fotograf D/F1 D/F2 D/F3 Der anlægges søgegrøfter omkring midt på arealet, set fra N Den østlige del af arealet med søgegrøfter, set fra SV Der anlægges søgegrøfter på den vestlige del af arealet, set fra Ø digitalt foto Andreas Hegner Reinau digitalt foto Andreas Hegner Reinau digitalt foto Karen Povlsen D/F4 A13 i profil, set fra Ø A13 digitalt foto Karen Povlsen D/F5 A18 i profil, set fra V A18 digitalt foto Karen Povlsen D/F6 A40 i profil, set fra V A40 digitalt foto Karen Povlsen D/F7 A78 i profil, set fra V A78 digitalt foto Karen Povlsen D/F8 A70 i profil, set fra Ø A70 digitalt foto Karen Povlsen D/F9 A114 i profil, set fra Ø A114 digitalt foto Karen Povlsen D/F10 A119 i profil, set fra V A119 digitalt foto Karen Povlsen D/F11 A118 i profil, set fra Ø A118 digitalt foto Karen Povlsen 15

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov Hammer sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.05. Sb.nr. 107 Kampagne: 04-04-2018 KUAS nr. 17-0219757 Under forundersøgelse forud for skovrejsning fandtes et bopladsområde

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83.

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0029 Forundersøgelse med fund af få spredte anlægsspor fra stenalder og bronze-

Læs mere

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64.

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64. SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. sb. 64. Kampagne: 15-10-2014 KUAS nr. Beretning for arkæologisk overvågning af gravearbejde nær Tuel å i et område med

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.07. KUAS nr. Haundrupvejens gamle forløb fundet i grøft C. Denne sås som en brolægning, i skiftende bevaringsstand. I fylden blev herover blev fundet enkelte

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr FHM5350 FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.11.03. Kampagne: 21 05 2012, KUAS nr. 2012 7.24.02/FHM 0016 Efter anmodning fra bygherre pr.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.10. KUAS nr. 2014-7.24.02/OBM-0006 Ved forundersøgelsen af et 9.000 kvadratmeter stort areal ved Skovvænget i Sdr. Nærå

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2354 Forundersøgelse Del 6 Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.: 1a, 4 Sted-SBnr.: 170809-32 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020 Horsens

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134.

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134. KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Sb.nr. 134. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af to søer i den sydlige kant af

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308.

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308. Beretning for mindre forundersøgelse ved Haustrupvej 4 forud for etablering af to søer, foretaget af Museumsinspektør d. 30/1 2018 for VejleMuseerne. Journalnummer: VKH 7239 Sted: Haustrup Lokalitetsnummer:

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matrikel

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3109 Cykelsti Glud - Snaptun

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3109 Cykelsti Glud - Snaptun Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3109 Cykelsti Glud - Snaptun Tidl. Vejle Amt, Bjerre Herred, Glud Sogn, Østre By, Glud Ejerlav, matrikelnr.: (mange) Sted-SBnr.: 170104-82 KUAS: 2014-7.24.02/HOM-0002

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.09. Kampagne: 26-09-2017 KUAS nr. - Mindre forundersøgelse forud for jordvarmeanlæg nær Pedersborg Kirke og voldanlæg

Læs mere

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226.

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226. VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.04. Sb.nr. 226. KUAS nr. 2015-7.24.02/VKH-0015 VKH 7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling. Forundesøgelse forud for

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69.

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69. MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.05.07. Sb.Nr. 69. Udført på vegne af Museet på Koldinghus I forbindelse med lokalisering af den nedlagte Højrup

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

SVM Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 67.

SVM Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 67. SVM1301-15 Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.12. Sb.nr. 67. Kampagne: 26-07-2012 KUAS nr. 2012-7.24.02/SVM-0004 Beretning for forundersøgelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005 Forundersøgelse af udstykningsområde i den sydøstlige del af Flakkebjerg i dagene 21. 23. marts 2005 med fund af spredtliggende bebyggelsesspor i form af gruber, kogestensgruber og stolpehuller fra oldtiden.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10dx Sted-SBnr.: 160607-108 KUAS: 2014-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder HEM 3734, Lille Asbjerg HEM 3734 Lille Asbjerg, Sinding Sogn, Ringkøbing Amt Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder Journalnummer: HEM 3734 Sogn: Herred: Amt:

Læs mere

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81.

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81. , Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.05.15. Sb.nr. 81. Kampagne: 11-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/HOL-0012 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi,

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR 2003-2122-0692 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:130 Bækgårdsvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Storstrøms Amt

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.05.06. Sb.nr. 51. Arbejdsfoto fra den arkæologiske forundersøgelse. Indhold Abstract...

Læs mere

ARV 62 Ho Bugt vej 1. Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr , lokalitets nr.

ARV 62 Ho Bugt vej 1. Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr , lokalitets nr. ARV 62 Ho Bugt vej 1 Burgård, Billum matr. 5h, Billum sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 85 Beretning for forundersøgelse i forbindelse med etablering

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.08. Sb.nr. 109. SLKS 15/00295 (gl. nr. 2015-7.24.02/VKH-0018) Forud for råstofudvinding i grusgrav, blev der foretaget

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 251.

OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 251. OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.02.09. Sb.nr. 251. Kampagne: 01-04-2013 KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af kloaktracé udført af Kristine Stub Precht og Christian

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Beretning (selvbetalt undersøgelse)

Beretning (selvbetalt undersøgelse) Beretning (selvbetalt undersøgelse) FHM5712 Skovridervej 22, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 297. Kampagne: 08 03 I forbindelse med bygherres planlagte etablering af

Læs mere

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171.

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171. OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. Sb.nr. 171. KUAS nr. 2008-7.24.02/OBM-001 Beretning for forundersøgelsen af et 13.000 kvadratmeter stort areal forud

Læs mere

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM2898, Meldrupvej 14. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk udgravning Beretning. HOM2898, Meldrupvej 14. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk udgravning Beretning HOM2898, Meldrupvej 14 Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Meldrup Ejerlav, matrikelnr.: 5a Sted-SBnr.: 160512-111 KUAS: 2012-7.24.02/HOM-0005 Horsens Museum

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114. KAM2010-016-1 Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.01.01. Sb.nr. 114. Kampagne: 19-11-2014 KUAS nr. 2010-7.24.02/KAM-0002 Beretning for overvågning af gravearbejde i

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Arkæologisk udgra Beretning vning HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, matrikelnr.: 5c Sted-SBnr.: 160411 - KUAS: 2008-7.24.02/HOM-0063 Udgravning

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

MUSEUM SYDØSTDANMARK

MUSEUM SYDØSTDANMARK MUSEUM SYDØSTDANMARK KNV00395-01 Høvdingegården Hårlev Beretning for forundersøgelse Udarbejdet af Jonas Christensen 20-01-2017 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst Udgravningsberetning RSM j.nr. 10.076 Rindumgård Midt vejtracé øst Arbejdsbillede, genafgravning af tracé fra 2010. Højt grundvandsspejl og overfladevand. Foto: Torben Egeberg. Udgravningsberetning, udarbejdet

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ).

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ). OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 147 (KUAS 2003-2123- 0269). Beretning for forundersøgelse af 100 meter langt vejtracé,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. SVM1324-5 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne: KUAS nr. -7.24.01/MVE-0001 Forundersøgelse af 700 m 2 ved findestederne for 5 guldarmringe

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr. 140706. Beretning for undersøgelsen af betydningsfulde fortidsminder i form af bebyggelsesspor forud for nedlægning af elkabel

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

ÅHM 6103 Sneumvej 48, Vadum, Vadum sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 23.

ÅHM 6103 Sneumvej 48, Vadum, Vadum sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 23. ÅHM 6103 Sneumvej 48, Vadum, Vadum sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.12. Sb.nr. 23. Kampagne: 10-02-2011 KUAS nr. 2008-7.24.02/NJM-0038 Beretning for udgravning af gruber fra yngre bronzealder/ældre

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

NJM6123 Halsvej 196 Vester Hassing sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 107.

NJM6123 Halsvej 196 Vester Hassing sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 107. NJM6123 Halsvej 196 Vester Hassing sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.13. Sb.nr. 107. KUAS nr. -7.24.02/NJM-0009 Beretning for udgravningen af bopladsspor fra bronze- eller ældre jernalder

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.04.08. Prøvegravningsrapport KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract 1 Undersøgelsens forhistorie 2 Administrative data 2 Topografi,

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. MFG351-05 Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.06.07. Sb.nr. 109. Abstract Ved undersøgelsen blev der afdækket en række anlag fra middelalderen. En række stolpehuller

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd Rapport LMR journ. nr. 2002006 lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd sogn/farvand: Ringsted herred: Ringsted amt: Sorø stednr.-sb.. 040212 marint nr. - dato 30-12-2002 Arkæologisk forundersøgelse ved Eriksgården,

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 150. KUAS nr. 16/06882 I forbindelse med etablering af en sti langs veteranjernbanen i Faaborg

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr.

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr. MVE3097-5 Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 62. Kampagne: 12-11-2018 SLKS nr. 18/08895 Beretning for overvågning af gravearbejde i forbindelse med

Læs mere

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning)

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS 2003-2124-0092 Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Næstved Museum 2006 Lundebakkegård Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) J.nr. NÆM 2005:134, KUAS 2003-2124-0092 05.04.10;

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146.

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146. Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 146. Abstract Fund af spredte bopladsspor, samt en enkelt brandplet. Disse er uden datering;

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere