Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech"

Transkript

1 Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes på en række forskellige måder, og der ses ikke at være nogen egentlig foretrukken metode blandt lovgivere på verdensplan. Det er ligeledes velkendt, at beskatning spiller en væsentlig rolle som klima- og miljøpolitisk redskab. Dette ses såvel ved indførelsen af beskatning på forurening og udledninger som ved indførelsen af særlige incitamenter, herunder i form af skattefri tilskud, reducerede skattesatser, skattefritagelser, særlige skattekreditter og accelererede afskrivninger. Ud over dette har de almindelige skatteretlige rammevilkår tillige betydning for udbredelsen af vedvarende energi og cleantech. I denne artikel orienteres om nogle relevante nyere udviklingslinjer vedrørende beskatningen af forskellige aspekter af vedvarende energi og cleantech i Danmark. Af Jakob Bundgaard, Partner, ph.d., Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 2. Ny lovgivning af generel betydning for investering i vedvarende energi Den 17. december 2010 vedtog folketinget nye regler om fysiske personers investering i vedvarende energi. Der er konkret tale om en ændring af bestemmelsen i Ligningslovens 8 P. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Lovændringernes overordnede formål er at forbedre og forenkle vilkårene for fysiske personer, der investerer i vedvarende energianlæg. Baggrunden for ændringerne er således at tilskynde private til at investere i vedvarende energianlæg (herefter VE-anlæg ). 2.1 Hidtil gældende regler Producenter af energi, der er produceret af VE-anlæg, som ikke sælger elektricitet til nettet, er ikke skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Producenter af energi, der er tilsluttet nettet, er som udgangspunkt indkomstskattepligtige af indkomst ved salg af energi, medmindre andet følger af den øvrige skattelovgivning. Fysiske personer, der investerer i VE-anlæg eller i andele i disse, skal som udgangspunkt medregne indkomsten herved efter de almindelige skatteregler. Ved lov nr. 722 af 24. juni 2010 blev reglerne om elafgift ændret således, at alle former for vedvarende energi omfattes af den såkaldte tilbageløbsordning og herved sikres teknologineutralitet. Efter lov om afgift på elektricitet, er elektricitet, som en husstand selv producerer på eget VE-anlæg, under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet af hele den producerede mængde ( måleren kan løbe baglæns ). VE-anlægget kan dermed populært sagt lagre overskydende produktion på det kollektive elnet til senere forbrug. Reglen gælder alene anlæg på 6 kwh eller derunder og betegnes som tilbageløbsordningen. Afgiftsfritagelsen gælder alle VE-anlæg omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og afgrænsningen svarer således til afgrænsningen af VE-anlæg i den skematiske ordning. De skatteretlige aspekter heraf blev der blandt andet taget stilling til i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 162 (ændring af lov 62 Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

2 Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 63

3 om afgift på elektricitet), idet der som spørgsmål til skatteudvalget blev spurgt til skattepligten for salg af el fra anlæg under 6 kw baseret på vedvarende energikilder til nettet. Skatteministeren udtalte, at alle indtægter som udgangspunkt er skattepligtige i medfør af statsskattelovens 4, med mindre andet følger af den øvrige skattelovgivning. Dette gælder også indkomst ved salg af elektricitet til nettet, uanset energikilde. Der blev dog yderligere spurgt til, hvorvidt en producent ville være indkomstskattepligtig af den producerede el, hvis den, når eventuelle fremtidige muligheder tillader det, kan lagres på forbrugsstedet og herved anvendes til eget forbrug. Hertil svarede Skatteministeren, at producenten alene er indkomstskattepligtig og afgiftspligtig af den elektricitet, der sælges til nettet. Producenter der sælger el fra vedvarende energianlæg, som ikke sælger el til nettet, er hverken skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede elektricitet. Denne skattefrihed gælder også producenter, der lagrer el på produktionsstedet, hvor den oplagrede el udelukkende anvendes til eget forbrug. Dette betyder samtidig, at produktionen ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages. I medfør af hidtil gældende regler kan fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, én gang for alle vælge at opgøre indkomsten fra driften af vindmøller efter en skematisk ordning. Efter den skematiske ordning medregnes 60 % af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger kr , i den skattepligtige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag, idet de 40 % af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag. Vælges den skematiske ordning, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til private formål. Vælger skatteyderen ikke at anvende den skematiske ordning, anses vindmøllerne for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Er den skematiske ordning valgt, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Alle de andele, som den pågældende person har i VE-anlæg, skal indgå i ordningen. Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. Skatteyderen kan derfor ikke i samme indkomstår både have andele i VE-anlæg, der er omfattet af den skematiske ordning og andele i VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. Skatteyderen kan dog vælge at sælge alle andele omfattet af den skematiske ordning i det ene indkomstår og derefter, i det efterfølgende indkomstår, investere fortjenesten i VE-anlæg, uden at den skematiske ordning automatisk skal anvendes på de nye andele. 2.2 De nye regler De nye regler udgør en markant udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte alle typer af VE-anlæg. De omfattede VE-anlæg er ikke begrænset til elproducerende anlæg, hvorfor også f.eks. varmeproducerende anlæg er omfattet. De nye regler henviser til lov om fremme af vedvarende energi, hvorefter der ved vedvarende energi forstås bl.a. vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme. Endvidere kan klima- og energiministeren fastsætte nærmere regler for hvilke energiformer, der kan betegnes som vedvarende energi. Således fremtidssikres ordningen, da også fremtidige vedvarende energikilder, der ikke kendes i dag, er omfattet. De hidtidige regler omfattede kun vindmøller. Bundfradraget hæves med de foreslåede regler fra kr til kr i den skematiske ordning. Således skal kun den del af indkomsten fra drift af VE-anlæg, der overstiger kr , medregnes som personlig indkomst (marginalt ca. 55 %). De anlæg der er omfattet af nye regler er begrænset til: 1. Vedvarende energianlæg, der udelukkende producerer energi til én husstand. 2. Vedvarende anlæg eller andele i vedvarende energianlæg, hvor andelen eller anlægget er erhvervet til den egentlige kostpris dvs. til en pris, der svarer til en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet. Mere konkret skal prisen fastlægges efter de samme principper som dem, der gælder for prisen på andele, der sælges under den såkaldte køberetsordning i lov om fremme af vedvarende energi 14. Der gælder et krav i denne forbindelse om, at et provenu fra et udbud til naboerne vedrørende vindmølleprojekter skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder det samme beløb pr. ejerandel. 3. Vindmøller eller vindmølleandele, for hvilke det gælder, at afkastet allerede beskattes efter den skematiske ordning. Med indførelsen af de nye regler kan der være vindmøller, der er omfattet af den gældende skematiske ordning, der ikke vil opfylde betingelserne for at blive omfattet af de nye regler, f.eks. fordi den oprindelige købspris ikke opfylder betingelserne for at kunne godkendes efter de foreslåede regler. Dette imødekommes ved, at vindmøller eller vindmølleandele, der anvender den gældende skematiske ordning, også kan omfattes af den nye ordning i resten af vindmøllens levetid. Det er dog en betingelse, at ejerne anvendte den skematiske ordning i indkomståret Vindmølleandele, der er omfattet af køberetsordningen, er automatisk omfattet af de nye regler. Det samme er tilfældet, hvis opstilleren af en vindmølle sælger andele ud over de 20 %, der er omfattet af køberetsordningen, til samme pris som de andele, der sælges efter køberetsordningen. Efter de nye regler gælder det, at der ikke kan foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energianlæg, herunder afskrivninger, hvis den skematiske ordning anvendes. Bestemmelsen svarer til de gældende regler i vindmølleordningen. Vælges den skematiske ordning anses VE-anlægget for udelukkende at være benyttet til privat virksomhed. Dette svarer til de gældende regler for vindmølleordningen. 64 Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

4 Hvis den skattepligtige vælger at medregne den skattepligtige indkomst fra driften af det vedvarende energianlæg efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for efter den skematiske ordning, vil VE-anlægget, eller andelene heri, blive anset for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Dette svarer til den gældende bestemmelse for vindmølleordningen. Skatterådet har i denne forbindelse accepteret, at der kan ske principskifte vedrørende senere erhvervede anlæg, jf. SKM SR. I sagen blev det anerkendt, at der skete et skifte fra den skematiske ordning, som af skatteyderen blev anvendt på en tidligere erhvervet vindmølleandel, til en anvendelse af skattelovgivnings almindelige regler for erhvervsmæssig virksomhed, som ønskedes anvendt på en nyerhvervet vindmølleandel. Det blev i sagen tillige tillagt afgørende betydning, at der ville gå mindst seks måneder efter afhændelsen af den første vindmølleandel inden erhvervelsen af den næste. Skatterådet henviste i denne forbindelse til TfS for en tilsvarende principiel udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen. Det blev således konkret accepteret, at skatteyder(e/en)? kunne anvende de almindelige skatteregler for en 10 % ejerandel af en erhvervelse af et vindmølleprojekt i Tyskland. Reglerne om den skematiske ordning indeholder ikke den kapacitetsgrænse på 6 kwh, som er indeholdt i tilbageløbsordningen. Den skematiske ordning medfører ikke dobbeltkompensation i sammenhæng med tilbageløbsordningen, da den del af el-produktionen, der er omfattet af tilbageløbsordningen, under alle omstændigheder ikke bliver beskattet, da den ikke resulterer i en betaling fra el-værket til producenten. Da indtægten ikke beskattes, berøres den ikke af den skematiske ordning. Den skematiske ordning omfatter alene den del af el-produktionen, der sælges til et elselskab, og denne del af produktionen vil ikke være omfattet af tilbageløbsordningen. 2.3 Fordele og ulemper Såfremt bruttoindkomsten fra driften af VE-anlæg er mindre end bundfradraget på kr , er den skematiske ordning gunstig. Overskuddet fra driften af VE-anlægget er skattefrit, og skatteyderen kan samtidig (privat) fradrage renteudgifter til finansiering af møllen med en skatteværdi på 33,5 % (på sigt 25,5 %) i en gennemsnitskommune efter de almindelige skatteregler. Overstiger bruttoindkomsten derimod bundfradraget, kan reglerne være ugunstige. Det skyldes for det første, at den skattepligtige indkomst beskattes med en høj marginal skattesats og for det andet, at de 40 %, som den skattepligtige bruttoindkomst reduceres med, samtidig skal vejes op mod det mistede fradrag. I lyset af den gældende tilbageløbsordning, som ikke gælder vedrørende salg til el-nettet, er det min vurdering, at de nye regler vil få meget begrænset anvendelse. Den økonomiske tilskyndelse er således fraværende for en række vedvarende energikilder, idet skatteyders besparelse ved tilbageløbsordningen er noget større end tilskuddet ved direkte salg til nettet på 60 øre for eksempelvis solenergi. 2.4 Forholdet til EU-lovgivning Det kan overvejes, om de nye regler strider mod EU-traktatens forbud mod statsstøtte. Efter disse regler kan der alene være tale om statsstøtte, såfremt støtten tilfalder en virksomhed. De nye regler kan alene anvendes af fysiske personer, og den skematiske ordning må ikke anvendes sammen med virksomhedsordningen. Den skematiske ordning er begrænset til alene at omfatte husstandsanlæg og anlæg eller andele i anlæg, hvor udbudsprisen er fastsat efter de samme principper som de andele i vindmøller, der er udbudt 15,- ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Kør lønnen på internettet! DanLøn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn. Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer. Systemet overfører automatisk alle betalinger til SKAT, FerieKonto, pensioner m.fl. Du kan helt enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram. Der sker automatisk indberetning til eindkomst. Du får gratis -support. Som revisor kan du benytte DanLøn til at køre løn for dine kunder, nemt og billigt. Over virksomheder bruger DanLøn. Prøv selv gratis og anonymt! Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 65

5 efter køberetsordningen. Med kravet sikres, at fordelen ved den skematiske ordning alene tilfalder husholdningerne og således ikke en eventuel professionel vindmølleopstiller eller energiproducent. Hermed imødegås muligheden for, at VE-anlæg sælges til private til en højere pris, og at støtten dermed kapitaliseres i VE-anlæggets anskaffelsessum, og dermed udgør indirekte statsstøtte. De nye regler strider på dette punkt samlet set efter Skatteministerens opfattelse ikke mod forbuddet mod statsstøtte. 3. Nyere praksis 3.1 Solceller Afskrivning på solcelleanlæg (SKM SR) I en afgørelse fra 2008 har Skatterådet bekræftet, at et solcelleanlæg monteret på hhv. landjorden og på stativer på en bygning kan anses som afskrivningsberettigede driftsmidler. Ved vurderingen af om der er tale om en installation eller et driftsmiddel, tillægges det afgørende betydning, om solcelleanlægget har en fastere tilknytning til bygningen og tjener denne som sådan eller ej. Det er således afgørende, om solcelleanlægget har fast tilknytning til bygningen samt, om den producerede elektricitet leveres til installationer i bygningen eller leveres direkte til det offentlige el-net. Det konkluderes, at et solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, er en autonom enhed og ikke som sådan en del af bygningen. Dette betyder, at et anlæg af denne type, hvorfra el-produktion afsættes til el-nettet, ikke siges at tjene bygningen som sådan og derfor kan anses, som et afskrivningsberettiget driftsmiddel, der kan afskrives med op til 25 % årligt. Er solcelleanlægget derimod integreret i bygningens bestanddele i forbindelse med nybyggeri og anvendes den producerede elektricitet som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installation, som er underlagt de mindre gunstige afskrivningsregler, hvorefter der alene kan afskrives med indtil 4 % årligt af anskaffelsessummen. Afgørelsen bidrager ikke yderligere til afgrænsningen mellem driftsmidler og installationer i den konkrete sammenhæng vedrørende solcelleanlæg. I afgørelsen tages der ikke stilling til, om solcelleanlæg, som er integreret i bygningens bestanddele i forbindelse med nybyggeri, men hvor den producerede elektricitet ikke anvendes som strømforsyning for bygningen, men derimod afsættes til el-nettet, skal kvalificeres som et driftsmiddel eller en installation. Afslutningsvis bemærkes det endvidere, at driftsmidler, som består af faste anlæg til fremstilling af el med en kapacitet over 1 MW, afskrives på en særskilt saldo, hvor der alene kan afskrives højest 15 % (23 % i 2008 og 2009) af den afskrivningsberettigede saldoværdi. Afskrivningssatsen er således lavere end satsen efter de almindelige regler, hvorefter afskrivningen på driftsmidler kan udgøre op til 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi Indkomst fra solcelleanlæg andelsboligforeninger (SKM SR) I den seneste sag havde en andelsboligforening stillet en række spørgsmål vedrørende den skatteretlige og momsretlige behandling af indtægter fra salg af el fra solceller. Der er tale om to andelsboligforeninger bestående af et større antal rækkehuse. Foreningerne har ikke erhvervsmæssige indtægter og er ikke registreret som skattepligtige. Disse foreninger fik opført solcelleanlæg på tagene af samtlige boliger. Det var oplyst, at solcelleanlæggene er på ca. 30,6 KW, svarende til ca. 0,8 Kwh pr. rækkehus, og at de med de nuværende elpriser vil kunne generere en samlet indtægt på kr Andelsboligforeningerne er kontraktsparter og står som ejere af de samlede solcelleanlæg. Den samlede producerede mængde el skal sælges til et elselskab til markedspris. Denne ordning benævnes nettoordningen. Afregningsproceduren vedrørende anlæggene er sådan, at elmåleren kan løbe baglæns. Rent praktisk kræver denne ordning, at hustandens elmåler kan måle og registrere el modtaget fra det kollektive elnet og el leveret til det kollektive elnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrerer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan løbe begge veje). Forbrugerens fordel skabes derfor, fordi de ikke skal købe hele deres forbrug af el, når solen skinner, til almindelige elpriser, de får blot leveret el produceret via deres solcelleanlæg gratis retur fra det kollektive elnet. Derimod er der ikke mulighed for at modtage penge fra elselskaberne, hvis der produceres mere, end der forbruges. I sådanne tilfælde vil forbrugeren blot have mere strøm til gode, som kan anvendes i fremtiden. Konkret udvælges to målerboliger, som vil få opsat en såkaldt vekselboksmåler. Måleren vil registrere halvdelen af den samlede producerede el fra solcelleanlægget på den pågældende boligblok. Derudover vil måleren registrere den mængde el, som målerboligen selv forbruger. De øvrige boliger i blokkene, som ikke får opsat målere, skal afregne for forbrugt el i egen bolig med elselskabet, som det er tilfældet inden opsætningen af solcelleanlægget. Målerboligerne får på denne måde afregnet el fra solcelleproduceret el fra deres egen elregning. Efterfølgende afregner målerboligerne med de øvrige boliger efter nærmere aftalt fordelingsnøgle. På dette grundlag stillede andelsforeningerne følgende spørgsmål til Skatterådet: Skal andelsboligforeningen betale skat af indtægterne ved salg af el 1. fra solceller via nettoordningen? 66 Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

6 2. Skal andelshaverne betale skat af indtægterne ved salg af el fra solceller via nettoordningen? 3. Kan andelsboligforeningen afskrive anlægget? 4. Kan andelshaverne afskrive anlægget? 5. Er andelsboligforeningen berettiget til at fratrække momsen fra indkøbssummen og hvordan gør andelsboligforeningen det? 6. Er andelshaverne berettiget til at fratrække momsen fra indkøbssummen og hvordan gør andelshaverne det? For så vidt angår spørgsmål 3 om muligheden for skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget blev dette afvist med henvisning til, at der ikke er tale om en erhvervsmæssig anvendelse. Tilsvarende blev det til spørgsmål 4 udtalt, at andelshaverne ikke kan afskrive på anlægget, idet det er foreningerne, der er ejer af solcelleanlæggene. Endelig blev det til spørgsmål 5 og 6 vedrørende momsfradragsretten udtalt, at dette ikke kan komme på tale, idet der ikke udøves økonomisk virksomhed. I forhold til det første spørgsmål svarede Skatterådet, at der ikke kan være skattepligt af eventuelt salg af el til el-leverandøren. Dette resultat fandt Skatterådet fremgik af det forhold, at andelsforeningerne står som kontraktspart i forhold til sælger af solcelleanlæggene og af den måde, hvorpå afregningen foregår, herunder særligt, at andelsboligforeningerne ikke er involveret i afregningen af produceret og forbrugt el. For så vidt angår spørgsmål 2 vedrørende selve andelshaverne fandt Skatterådet, at den beskrevne lagring på elnettet ikke er skattepligtig for producenterne. Herved henvistes til SKM SR vedrørende solvarme (se nedenfor), hvor der alene var tale om en reduktion af private udgifter, og at denne besparelse ikke kan være skattepligtig. Der henvistes også til det ovenfornævnte svar på spørgsmål 3 til L 162. Skatterådet fandt samtidig anledning til at præcisere, at det er en forudsætning for skattefriheden, at der i forbindelse med målerboligernes afregning med elselskabet ikke sker nogen form for udbetaling til de pågældende andelshavere, såfremt der netto måtte registreres en overproduktion af el fra solcelleanlægget i forhold til forbrugt el. Det er endvidere en forudsætning, at den solcelleproducerede el udelukkende anvendes privat. 3.2 Solvarme Solvarmeanlæg ikke skattepligt af leverancer til og fra varmeværk til privatbrug (SKM SR) I en nylig afgørelse fra Skatterådet tages der stilling til, om et påtænkt koncept vedrørende leverancer til og fra et fjernvarmeværk udløser skattepligt hos de private forbrugere. Ifølge det påtænkte koncept kan private forbrugere installere solvarmeanlæg på deres tage, hvor solvarmeanlæggene bliver bekostet og ejet af de berørte forbrugere. I de perioder hvor der produceres mere varmeenergi, end der forbruges i det pågældende hus, vil den overskydende varme blive leveret ud på fjernvarmenettet. Omvendt vil der kunne trækkes varme hjem fra fjernvarmenettet i de perioder, hvor solvarmeanlægget producerer mindre end det faktiske forbrug. Solvarmeanlægsejernes køb og salg af varmeenergi er baseret på kostægthedsprincippet, hvilket betyder, at købs- og salgspriser ikke nødvendigvis er identiske. Leverer forbrugeren mere varme, end der benyttes, giver dette ikke anledning til kompensation, hvorimod der vil være en efterbetaling, Dynamisk Statsautoriseret revisor, som er klar til at blive partner, søges til større veletableret revisionskontor i København Se mere på Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 67

7 hvis der forbruges mere, end der produceres. Opgørelsen foretages på årsbasis, og det vil ikke være muligt at overføre varmemænger fra én regnskabsperiode til en anden. Afregningen vil således aldrig give anledning til, at forbrugerne bliver kompenseret økonomisk, hvorfor den optimale forbruger alene kan opnå den gevinst at have en varmeregning på kr. 0. Skatterådet bekræftede, at der er tale om en installation i et privat hjem, der har til formål at nedbringe udgiften til opvarmning af huset via solvarme, og som ikke havde skattemæssige konsekvenser. Endvidere bemærkes det, at det ingen forskel gør, at der i dette konkrete tilfælde sker en overførsel af den overskydende indvundne solenergi til et fjernvarmeanlæg, typisk i sommermånederne, hvorfra solvarme senere kan tilbageføres til den pågældendes hjem, når der opstår et behov for dette, typisk i vintermånederne. Dette ses at være en naturlig forudsætning for, at denne konkrete ordning i praksis fungerer. Under forudsætningen om at de pågældende ejere alene anvender den indvundne solenergi til at nedbringe det pågældende hjems private udgifter, fandt Skatterådet, at deltagelse i denne ordning er uden skattemæssige konsekvenser for ejerne af solvarmeanlæggene. 3.3 Vindmøller Ret til at få overskud/pligt til at dække underskud ved et vindmølleprojekt anses som investering i erhvervsmæssig virksomhed (SKM SR) I en nylig afgørelse fra Skatterådet bekræftes det, at en spejling af ejerskab i et vindmølleprojekt anses som investering i erhvervsmæssig virksomhed. Afgørelsen omhandler et selskab, som påtænkte at opføre en vindmøllepark og i den forbindelse lade de omkringboende deltage i projektet uden at disse bliver ejere af vindmølleparken. Naboerne til vindmølleprojektet organiseres i et selskab (Naboselskabet), hvor de hver især bliver ejere med ret til udbytte mv. Dette Naboselskab betaler en andel af investeringen i vindmølleprojektet mod retten til at modtage løbende overskud/pligt til at inddække underskud herfra. Naboselskabet har ingen ejendomsret til vindmølleparken. Denne aftale blev anerkendt skatteretligt, og Skatterådet fandt at den investering, som Naboselskabet foretager i vindmølleprojektet er at anse som en investering i erhvervsmæssig virksomhed. Dette indebærer, at retten til andel i et eventuelt overskud vil være skattepligtig, ligesom der ved indkomstopgørelsen vil være fradrag for beløb til dækning af eventuelt underskud. Der tages ikke stilling til den tidsmæssige placering (periodisering) i det konkrete tilfælde, men det bemærkes, at over- og underskudsandelene skal medregnes på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. Endeligt blev det bemærket, at alle overskudsandelene er skattepligtige og ikke kun den del af overskuddet fra projektet, som overstiger Naboselskabets foretagne investering heri Husstandsvindmøller kan anses som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet (SKM SR) I et bindende svar fra Skatterådet fra 2009 er det blevet bekræftet, at husstandsvindmøller kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, uanset at en del af den producerede el anvendes privat. Fysiske personer, som ejer vindmøller, kan én gang for alle vælge, at vindmøllerne udelukkende anses som benyttet til private formål med den konsekvens, at den skematiske ordning, som beskrevet ovenfor, kan finde anvendelse. Vælger den skattepligtige ikke at benytte disse lempeligere regler, men i stedet at medregne indkomsten fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler, anses vindmøllerne for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Skatterådet udtalte, at selvstændig erhvervsvirksomhed skal forstås på samme måde inden for skattelovgivningen, hvorfor husstandsvindmøller kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, uanset at en del af den producerede el anvendes privat, når blot den skattepligtige vælger ikke at benytte den skematiske ordning. Dette fortolkningsbidrag må tillige gælde for andre typer energiteknologi efter de seneste lovændringer. Uanset at en del af el-produktionen benyttes til privatforbrug, er konsekvenserne af ovenstående som følger: At underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i anden indkomst, herunder lønindkomst. Hele vindmøllen anses som et driftsmiddel og kan således afskrives med 25 % p.a. Indkomsten fra vindmølledriften anses som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorfor virksomhedsordningen kan anvendes. Driver ejeren af vindmøllen samtidig anden aktivitet, som beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal hele vindmøllen ligeledes placeres i virksomhedsordningen Skattemæssig behandling af naboerstatning efter lov om vedvarende energi (SKM SR og SKM SR) Skatterådet har i to nylige bindende svar udtalt, at den udgift, som knytter sig til betaling af naboerstatning efter lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), kan afskrives over en periode på 10 år for vindmølleejeren, som skal betale erstatningen. Naboerstatningen sidestilles med afståelse af fast ejendom for modtageren heraf og beskattes følgende efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Begge sager omhandlede naboerstatning efter VE-loven. I afgørel- 68 Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

8 serne var der henholdsvis tale om en modtager af naboerstatning for tab i ejendommens salgsværdi i forbindelse med placering af vindmøller i området, hvor ejendommen var beliggende, samt om en udvikler af vindmølleprojekter, som var erstatningsansvarlig for tab i salgsværdien. I sagerne ønskedes det klarlagt, hvorledes naboerstatningen skattemæssigt behandles for henholdsvis modtager af erstatningen samt for vindmølleejeren, for hvem det er pålagt at yde erstatningsbeløbet. For så vidt angik vindmølleejeren (som betaler af naboerstatningen) konkluderede Skatterådet, at erstatningsbetalingen kunne afskrives over en periode på 10 år efter afskrivningsloven. Skatterådet konkluderede dette på trods af, at SKAT havde indstillet til, at udgiften ikke skulle kunne afskrives, da SKAT var af den opfattelse, at udgiften til erstatningsbetalingen ikke havde den fornødne relation til selve erhvervelsen af vindmøllen. Imidlertid kunne udgiften ikke fradrages som driftsomkostning efter statsskatteloven, da udgiften ikke ansås for at være afholdt af hensyn til den løbende indkomsterhvervelse, men derimod som en privat udgift, som var indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatterådet lagde vægt på, at erstatningen ikke fremkom som følge af ansvarspådragende adfærd i forbindelse med sædvanlig, løbende drift. Der var derimod tale om en forpligtelse, hvis beståen var kendt forud for opstilling af vindmøllen. Udgiften kunne heller ikke betragtes som en lejeudgift, da der ikke var aftalt en brugsret mellem parterne. For så vidt angik naboerstatning for modtageren af beløbet anførte Skatterådet, at udgangspunktet er, at en erstatningsbetaling beskattes på samme måde som den indtægt eller det aktiv, den træder i stedet for. Under hensynstagen til ovenstående konkluderedes det derfor, at erstatningsbeløbet skulle beskattes efter de regler, der gælder for afståelse af fast ejendom, særligt ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Efter EBL er fortjenesten vedrørende ejendomme, der både benyttes privat og erhvervsmæssigt under nærmere angivne betingelser skattefri ved afståelse af ejendommen for så vidt angår den del, der anvendes til privat bolig. Skatterådet var af den opfattelse, at naboerstatningen knyttede sig til den private del af ejendommen, hvorfor erstatningsbeløbet var skattefrit for modtageren. 3.4 Øvrige forhold ESCO-samarbejder I en nylig afgørelse har Skatterådet (måske ubevidst) forholdt sig til de momsretlige rammer for såkaldte ESCO-samarbejder. ESCO er en forkortelse for energy service company eller på dansk en energitjenestevirksomhed, der planlægger og udfører energibesparelser. Overordnet er ESCO som samarbejdsform et samarbejde mellem en privat energitjenestevirksomhed og en anden part. I Danmark er den anden part oftest en offentlig myndighed, hvor der igangsættes en række energirenoveringer i de offentlige bygninger. Et ESCO-samarbejde kan være interessant for mange kommuner pga. et betydeligt efterslæb på vedligeholdelse af bygningsmassen og heraf et højt energiforbrug. Ved et ESCO-samarbejde foretages der forbedringer og investeringer i bygningsmassen, som finansieres af de opnåede energibesparelser. ESCOen stiller forslag om konkrete forbedringer og garanterer i den forbindelse for de besparelser, der kan opnås som følge heraf. Hvis energibesparelserne ikke opnås, skal ESCO en dække differencen, idet denne har forpligtet sig hertil ved aftaleindgåelsen. Den offentlige part løber således ingen økonomisk risiko ved samarbejdet. Normalt vil investeringerne være indtjent gennem besparelserne på en periode mellem 5-10 år. De fleste ESCO-samarbejder bygger primært på tekniske foranstaltninger, som leverer varen, eks. lys, varme, isolering, el eller ventilation i et mere energioptimalt forhold, dog kan undervisning om energibesparelser indgå i ESCO-samarbejdet. ESCO indebærer en række udfordringer, herunder af juridisk art. Skatterådet for nyligt med SKM SR nægtet momsfradrag for energibesparende foranstaltninger foretaget af spørger, men på tredjemands ejendom, uanset at foranstaltningerne tilhører spørger. Spørger opførte en ejendom med tredjemand, der bestod af to ejerlejligheder på hhv. 35 % og 65 % af ejendommens samlede areal. Spørger ejer de 35 %, mens tredjemand ejer de 65 %. Af spørgers andel udlejes 85 % til tredjemand med moms, idet arealet er omfattet af en frivillig momsregistrering. I forbindelse med opførelsen blev det besluttet, at hele ejendommen skulle opgraderes til lavenergiklasse 1, og samtlige udgifter hertil blev afholdt af spørger. Spørger foretog herefter momsfradrag for udgifter på spørgers andel og ønskede herefter tillige et momsfradrag for udgifterne på tredjemands andel af ejendommen, eftersom disse jo også var blevet betalt af spørger. Momsloven indeholder bestemmelser, hvorefter en virksomhed kan foretage momsfradrag for bl.a. udgifter i forbindelse med opførelse af en bygning, jf. ML 39. Denne fradragsret gælder kun for virksomhedens lokaler. Momsloven indeholder en opremsning af, hvilke af virksomhedens lokaler der ikke medregnes. Skatterådet konkluderede, at idet udgifterne hidrørte fra arbejde udført på tredjemands ejendom, var der ikke tale om udgifter, der vedrører virksomhedens lokaler. Af den grund kunne der ikke gives momsfradrag for den del af opgraderingsudgifterne, der var udført på tredjemands ejendom. Skatterådet tiltrådte denne konklusion og begrundelse. I en vis udstrækning medfører sagen begrænsninger for udbredelsen af ESCO i privat regi. Det er dog værd at notere, at Skatterådet ikke generelt har forholdt sig til den momsretlige behandling af energibesparende foranstaltninger, som har en klar forbindelse til erhvervsudøvelsen hos en leverandør. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 69

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Temamøde Nyt vindmølleprojekt

Temamøde Nyt vindmølleprojekt Temamøde Nyt vindmølleprojekt Daniel Vang Søndergaard Økonomirådgiver Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf.: 9629 6662 E-mail: dvs@hflc.dk 3. marts 2014 Indkomst andele i vindmøller (I/S og K/S) - Skematisk

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk.

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk. DanmarksVindmøleforening Elemarksvej47 8000ÅrhusC ØkonomiRådgivningen Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Tlf. 9624 2424 Fax. 9624 2425 www.landbonord.dk Sendtpr.mailtiljl@dkvind.dk Brønderslev, den 5. december

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi Spørgsmål 1: Der anmodes om kommentarer og holdning til Enhedslistens tidligere fremlagte forslag

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere