Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest."

Transkript

1 Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Referent: Ib Andersen Referat 2005 fremsendt til: Alle Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forelæggelse af hovedlinier for kredsens aktiviteter i det kommende år (Handlingsprogram) 6. Behandling af forslag der er på dagsordenen til Sejlerdagen 7. Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent 8. Valg af formand (lige år) (udgår) 9. Valg af repræsentant til DS s hovedbestyrelse (samme som formanden iht. 11) 10. Valg for et år, af suppleant til DS s hovedbestyrelse (Leif Egelund modtager ikke genvalg) 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Peter Rulffs er trådt tilbage, Peter Carlson modtager ikke genvalg) 12. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen 13. Valg af repræsentanter til Fjordudvalgene, nord og syd 14. Valg for 1 år af kritisk revisor 15. Valg for 1 år af revisorsuppleant 16. Eventuelt Der var gjort opmærksom på i indkaldelsen, at der ikke var indkommet forslag til behandling under pkt. 4.

2 Side 2 af 6 Ad. 1.0 Valg af Dirigent. Johs. Egede Olsen, Jægerspris, valgt som dirigent og Ib Andersen, Bådelauget NordVest, som referent. Ad. 2.1 Formandens beretning: Beretning for Isefjordkredsen for 2004 Antallet af medlemmer i kredsen er i år udvidet med 1, Bådelauget NordVest, som holder til i Havnsø. Rigtig hjertelig velkommen til dem. Der er nu 24 klubber i Isefjordkredsen. DSs ærestegn er i efteråret blevet overrakt Anne og Knud Bøgemose fra Roskilde Sejlklub for deres meget store arbejde i forbindelse med opstarten af Optimistarbejdet sidst i 50 erne og først i 60 erne. Begge var i efteråret lidt oppe i 80 erne og for nylig er Anne død. Godt overrækkelsen blev nået inden da. Kredsen har i det forgangne år beskæftiget sig med en række tiltag, som er mere eller mindre business as usual, koordinering af aktiviteter i kredsen, både kølbådskapsejladser og juniorarrangementer, kurser i kapsejladsregler, kredsmesterskab for kølbåde og sommerlegene. Her ud over er vi involveret i problematikken omkring afmærkningen i fjorden, breddesejladsmæssige forhold som turbøjerne, og i øvrigt i at forsøge at formidle information mellem DS og klubberne, og være et sted, hvor disse ting informationer og andre fælles anliggender kan diskuteres. Året har i kredsen været præget som de senere år af sommerlegene, som blev afviklet med særdeles opfindsom indsats af Frederikssund og Marbæk. Et meget flot arrangement i forbindelse med havnen i Fr. sund og med vikingerne på Kalvøen. Desværre var vejret ikke med arrangementet, så deltagerantallet blev ikke så højt som vi alle sammen kunne ønske os. Der var betalende deltagere. Ud over vejret, har det været nævnt, at markedsføringen over for klubberne i kredsen nok kunne gøres bedre, og kredsbestyrelsen har derfor tilbudt, at tage et nap med dette op til næste sommers arrangement, som Frederikssund og Marbæk har tilbudt at stå for en gang mere. Regelkurserne har været velbesøgte, og der er allerede tilmeldinger til denne vinters kurser. Se vores egen hjemmeside eller DSs hjemmeside for detaljer. Godt, at mange søger regelkurserne, men det ville også være godt, hvis flere søgte på banelederkurserne, så vi kunne få dækket kredsen lidt bedre i fremtiden. På det lidt højere plan har der været 3 store ting jeg vil nævne her: OL i efteråret, hvor det igen lykkedes for sejlerne at gøre sig positivt bemærket. Generelt en meget flot indsats, som har resulteret i, at Team Danmark har DS på listen over forbund, der skal have maksimal støtte frem mod næste OL. ISAFs årsmøde blev i efteråret 2004 afholdt i København. Det var et meget stort arrangement midt i København, ned til havnen. Er fra alle sider blevet rost som overordentligt velarrangeret og afviklet.

3 Side 3 af 6 Det 3. jeg vil nævne, er det kæmpearbejde, der blev sat i gang i forbindelse med Formandsmødet for et år siden. Det har umiddelbart fremskyndet ansættelse af en kommunikationsmedarbejder og har foranlediget det store fokusgruppearbejde startet op med efterfølgende stormøder ud over hele landet og et stort arbejde i hovedbestyrelsen for at få diskuteret, hvad vi vil med DS. Der er fra flere sider stillet forslag til Sejlerdagen omkring disse ting, som er meget omfattende. Jeg har en fornemmelse af, at de væsentligste diskussioner kommer til at dreje sig om, hvem der skal være aktionærer i DS, skal DS drives som en forretning eller som en demokratisk funderet forening, hvordan skal hovedbestyrelsen vælges fremover, via kredsene, nogenlunde som i dag, eller ved direkte valg på Sejlerdagen. Dette er efter min opfattelse nogle af de helt grundlæggende forhold, der spiller ind ved fastlæggelsen af DSs fremtid. Disse ting har også et selvstændigt punkt på vores dagsorden, så der vil vi få lejlighed til at drøfte dem. Der har ikke været afholdt så mange formandsmøder i kredsen i den forgangne sæson. Vi havde forestillet os et møde i efteråret med strukturdebatten på dagsordenen, men da var tiden ikke rigtigt moden endnu, så vi tog bl.a. fat i dette emne på mødet omkring 1. december. Det synes, som om idéen med at spise sammen i forbindelse med kredsmøderne er en populær ting, så det har vi skrevet os bag ørerne og vil forsøge at holde fast i. 17. februar 2005 Henrik Pedersen Ad. 2.2 Beretninger fra klubberne for det forløbne år. Jyllinge Nord har haft et godt år i Samme antal medlemmer men ingen sociale arrangementer. De almindelige sommer og vinterarrangementer har været OK. Klubben er 35 år gammel, og har hele vejen haft en klubstander. I samarbejde med Kunsthåndværkerskolen er der nu lavet en ny. Prototypen var noget uheldig, idet den ikke var farveægte og derfor dryppede farve på bådene. Holbæk Sejlklub havde planlagt et BB 10 m stævne men dette blev aflyst af specialklubben pga. for lavt deltagerantal, så et godt råd til andre der vil arrangerer stævner er at få de økonomiske aftaler på plads når stævnet aftales. Kontingentet er desværre sat op til kr. 750,00. Der en god junior afd. med 35 optimister, 6 jollersejlere og en 606 er besat. Herudover fungerer seniorafd. udmærket. Jægerspris har haft en mindre tilbagegang af medlemmer, men det er stadig som Ungdomsvenlig Sejlklub. Man har fået en Svendborg Senior til Sejlerskolen. Der deltager næsten altid ca. 16 både i kapsejladserne. Frederiksværk er inde i en stabil periode med hensyn til fordelingen af unge og ældre medlemmer som giver den bedste form for klubliv. Der er fremlagt forslag om at udvikle klubben til en Ungdomsvenlige Sejlklub. Man har modtaget kr ,00 fra en fond til ungdommen. Det påtænkes at lave en ombygning af hidtidige opbevarings/værkstedsrum for at få nogle bedre lokaler at opholde sig i. Der er et stor aktivitetsnivau i klubben og på bl.a. Sejlerskolen går det godt. Desværre har der også været lidt malurt i bægeret da en af klubbens stiftere og æresmedlem var afgået ved døden. Nykøbing har fået nyt klubhus. Økonomien er så god at man har halveret kontingentet, så man er gået fra 108 medlemmer til 180. Der er mellem 15 og 17 både til klubbens arrangementer.

4 Side 4 af 6 Der har været afholdt Piratjolle stævne selvom vejret ikke lige var det bedste. Man har opkrævet kr. 25,00 til rengøring af klubhuset hvilket alle syntes er OK. Kalundborg har lige overstået generalforsamlingen og for første gang i mange år bliver der intet nybyggeri i år. Der har ikke været kontingentstigninger i 14 år De er pt. 637 medlemmer og i havnen er der 220 bådpladser. Der er 45 bådejere på venteliste til en plads. Man er forhindret i udbygning da området er fredet. Man har ikke satset så meget på eliten men der er en fond til ungdomsafdelingen. Klubben er ikke en service organisation men en interesseorganisation hvor klubbens pensionister vedligeholder klubbens faciliteter. Der er en tilgang af næste generation, dem på 40 år med børn. Der er 49 i ungdomsafdelingen så udviklingen går den rette vej. Vinteropbevaringen af bådene er stadig et problem, men kommunen er meget samarbejdsvillige mht. at finde plads. Kapsejladserne er ok besøgt, hvorimod fællesturene er gået lidt i stå. Andre klubarrangementer er Ok. D. 12. april 2005 kommer Troels Kløvedal og holder foredrag. Bådelauget NordVest er en ny klub som samler medlemmer op som ikke var medlemmer andre steder. Det kræver som bekendt en masse papirarbejde at starte en ny klub op,. Vi er nu fuldgyldige medlemmer i DS og Danske Langturssejlere. Man påtænker at afvikle 100 års jubilæum, da man må se i øjnene, at ingen af de nuværende medlemmer kommer til at opleve denne store dag, og så er der jo en fest mere at deltage i. Bådelauget er ved at lægge en sidste hånd på en nystartet sejler skole, da vi er overbeviste om, at det vil trække nye medlemmer til. Når der er økonomi til det, starter der en ungdomsafdeling op også. Der er afholdt brunch, som endte med at blive et heldagsarrangement. Ordinær Generalforsamling blev rigtig godt besøgt, og der bliver afholdt tovværkskursus, 3 aftener, sikkerheds kursus med redningsflåde i Jyderup svømmehal, brandslukning på havnen og standerhejsning lige efter påske, så der er mange jern i ilden. Lynæs melder om rutinemæssige forhold. Der er pæn tilslutning til alle arrangementer. Der er pt. 14 medlemmer i ungdomsafdelingen. Der er en strategi proces i klubben i samarbejde med DIF. Det forløber med en spørgeskema undersøgelse og et seminar her i foråret, fulgt op næste vinter af en ny undersøgelse, der skal vise om processen har båret frugt.. Jyllinge har fået tilgang af 40 Kajakroere til klubben, og på Sejlerskolen er der ca. 75 elever så det kører bare. Klubben havde sidste år et overskud på kr ,00 hvilket må siges at være flot. Der er købt 2 zoom 8 joller til ungdomsafdelingen. Alle afd. i klubben melder om tilfredshed med tingenes tilstand. Ad. 3.0 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet for 2004 blev forelagt og godkendt med akklamation. Ad. 4.0 Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag. Ad. 5.0 Forelæggelse af kredsens aktiviteter for det kommende år. Der vil blive afholdt sommerlege i Frederikssund og Marbæk i 2005, som i Der er lidt spænding om hvordan Regionerne og Kommunesammenlægningen kommer til at berøre sejlklubberne i slutfasen. Ungdoms eliten er delt op i regioner og hvordan resten af kagen deles ud ved vi mere om ved næste møde. Ad. 6.0 Behandling af forslag der er på dagsordenen på DS Formandsmødet til Sejlerdagen.

5 Side 5 af 6 Det er omtalt i dagspressen af Jyllandsposten, at nogle klubber/personer ikke var helt tilfredse med den nuværende organisation. Postulatet var, at man mente at vejen var for lang fra DS til medlemmerne/klubberne. Man mente bl.a. ikke at kommunikationen fra DS var som den burde være. Der var et kraftigt ønske om en modernisering at kommunikationen. Hvem skal være Aktionærer i DS: Kritikkerne ønsker DS styret mere som en forretning, med langt hurtigere respons på omverdenen. Kalundborg spurgte om der var rimelighed i det vi fik for kontingentet. Bådelauget NordVest mente, at med de tilbud der var på uddannelse i DS, må det være en af de væsentlige bevæggrunde. DS støtter jo også op om bundmalingssagen. Kalundborg mente stadig at DS skal være en interesseorganisation og ikke et Aktieselskab med stærk fokus på kapsejlads på Sundet og Århusbugten. Det blev tilføjet, at DS har mange jern i ilden som ikke er kendt i dagligdagen og her blev nævnt både Nationale og Internationale områder hvor DS sad med ved bordet. Flere forslag til Sejlerdagen blev belyst. Stemmeandele til Sejlerdagen blev diskuteret. Der skal være lokalt islæt i afstemningerne, hvor de lokale ildsjæle kommer til orde. Når der kommer nye kommuner/regioner kommer der også nye samarbejdspartnere for sejlklubberne. Ved at få DS professionaliseret mister man også det lokale demokratiske arbejde i DS. Klubberne skal møde op til Sejlerdagen og øve lokal indflydelse, eller sørge for at give fuldmagt til en anden kreds Ad. 7.0 Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent Budgettet blev forelagt og godkendt. Ad. 8.0 Valg af formand. Udgår på ulige år. Ad. 9.0 Valg af repræsentant til DS s Hovedbestyrelse Ingen ændring. Ad Valg af suppleant til DS s Hovedbestyrelse Finn Palne blev valgt. Ad Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Peter Carlson genvalgt og Johs. G. Olsen nyvalgt. Ad Valg af suppleant til Kredsbestyrelsen Vagn Rasmussen, Frederikssund blev valgt. Ad Valg af repræsentanter til Fjordudvalgene, nord og syd Fra syd blev Piet Jansen valgt og fra nord blev det Tom Larsen. Ad Valg af kritisk revisor Henry Søndergård, Herslev blev valgt. Ad Valg af revisorsuppleant Vagn Bysø, Holbæk blev valgt.

6 Side 6 af 6 Ad Eventuelt DS tilbyder klubberne et bogføringsprogram til kr ,00 som er for dyrt for de små og nystartede klubber. DS udvikler ikke noget nyt kapsejlads. Der ligger et system på engelsk på nettet til brug for kapsejlads. Det kan styre alt fra forplejning til deltagergebyr. Der mangler en arrangør til Juniorernes sommerlejr i juni. Kalundborg ved allerede at der bliver 5 klubber i den nye kommune, så det ville være rart at kunne lave interne aftaler allerede nu. Lynæs skal udbygges ved at man uddyber øst for den eksisterende havn. Henrik takkede Leif Egelund for 25 år i kredsbestyrelsen. En imponerende indsats, der startede på juniorsiden og de sidste mange år har været meget omkring tursejlads. Leif er altid aktivt med, hvor han kan give en hånd, hvad enten det er i kredsregi eller i DS. Tak for indsatsen Leif Da der ikke var flere indlæg takkede formanden for en god aften, og takkede Kalundborg for det fine arrangement med maden. Således beslutte torsdag d. 17. februar 2005 Johs. Egede Olsen Ib Andersen

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere