Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge"

Transkript

1 UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO

2 Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR Ansøgers CHR Ansøgers konsulent Ejer Ejendommens adresse Matr. Nr. Landboforeningen Gefion, Sorø, Ann Frost Reintje og Yke Kloppenburg Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge Journal nr 13/22347 Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 2

3 Indholdsfortegnelse Den samlede godkendelsen består af 4 sammenhængende dele: 0. et kort resume 1. selve afgørelsen med klagevejledning 2. de vilkår der er forudsætningerne for godkendelsen 3. den miljøtekniske beskrivelse og de vurderinger der ligger til grund for godkendelsen. Redegørelsen beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der iværksættes i forbindelse med godkendelsen. Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af hvorvidt der forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde hvor det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår der er stillet for at imødegå påvirkningen. Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resume Afgørelse om miljøgodkendelse Klagevejledning Annoncering af ansøgning Høring Offentliggørelse af afgørelsen Vilkår for miljøgodkendelse Generelle vilkår Vilkår vedrørende anlægget Vilkår vedrørende udbringningsarealer Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) Vilkår ved ophør af produktion Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse Baggrund Sagsforløb Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 3

4 3.1.2 Afgørelsen: Anlæggets ejer- og driftsforhold Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Produktionens størrelse Husdyrbrugets bygningsanlæg Gødningsproduktion og -håndtering Ammoniakfordampning Lugt Støv Støjkilder Transport Lys Fluer og skadedyr Ressourceforbrug Såsæd, handelsgødning, kemikalier og pesticider Afledning af spildevand og tagvand Affald Bedriftens udbringningsarealer Ejerforhold og beliggenhed /generelt Harmoniareal Ændringer af udbringningsarealer Sædskifte Husdyrgødning, gødskning og gødningshåndtering Lugt, støv- og støjgener fra udbringningsarealerne Natur Overfladevand Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 4

5 3.3.9 Grundvand nitratfølsomt område Uheld og driftsforstyrrelser Egenkontrol Anvendelse af BAT Bedste tilgængelige teknologi Management Foder Staldindretning Ressourceforbrug Gødningsopbevaring og -behandling Udbringningsarealer Alternativ løsninger og 0 scenarie Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og høringssvar Offentliggørelse af ansøgning Høring Nabokommune høring Offentliggørelse af afgørelse Bilag Bilag 2 Oversigt over udbringningsarealer Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 5

6 0 Ikke-teknisk resume Reintje og Yke Kloppenburg er ejere af Vorgaard, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. De har i 2007 ansøgt om at udvide deres husdyrbrug, og Holbæk kommune meddelte i 2008 godkendelse hertil. Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, som ophævede godkendelsen og sendte den tilbage til fornyet behandling. Holbæk Kommune meddelte i 2012 godkendelse til projektet, hvorefter den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet som stadfæstede godkendelsen den 14/ I imidlertid har ansøger nedskaleret projektet, hvorfor de har ansøgt om en ny miljøgodkendelse i Den stadfæstede afgørelse bortfalder. De har søgt om at udvide det eksisterende dyrehold til 270 malkekøer, 10 kælvekvier ( mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til 423,5 DE. I forbindelse med denne udvidelse opføres en ny kostald i forlængelse af den eksisterende goldkostald. Derudover forlænges de to eksisterende plansiloer, og der etableres en ny gyllebeholder på m 3. Miljøgodkendelsen omfatter hele produktionen, anlægget, inklusiv opførelse og forlængelse af staldene, gyllebeholder, plansiloer og udbringningsarealer. Alle afstandskrav er overholdt. Der er i alt 105,09 ha ejede og forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen, i nærheden af Gislinge. Der er indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til tredjemand. Disse arealer kræver en særskilt 16-godkendelse. Ansøgningen viser, at ejendommen overholder det generelle krav til 30 % reduktion af ammoniakfordampningen samt emissionsgrænseværdierne for bedst tilgængelig teknologi (BAT). Til at kunne overholde dette, er der i den eksisterende stald, præfabrikere drænede gulve. Og i forbindelse med udvidelsen bliver der etableret skrabning på spaltegulvet i den nye kostald. I den eksisterende kostald etableres der skraber på det eksisterende spaltegulv. Kommunen vurderer at, med denne reduktion vil husdyrbruget ikke komme til at påvirke omgivelserne væsentlig med ammoniak. Ingen af bedriftens arealer ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (grundvand) eller i opland til fosforfølsomme vandområder. Der er i miljøgodkendelsen, udover de generelle regler, stillet krav til begrænsning af kvælstofudvaskningen fra bedriftens arealer for at beskytte sårbare vandområder indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde beliggende i Isefjord. Lugtgeneberegningerne viser, at alle geneafstande er overholdt. Nærmeste enkeltbolig ude landbrugspligt ligger 260 m fra anlægget og geneafstanden er beregnet til 85 m. Heller ikke for nærmeste omkringboende i samlet bebyggelse og byzone er der risiko for væsentlige gener. I projektet er der anvendt bedste tilgængelige teknik (BAT) i et omfang, der er tilstrækkelig til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Det er Holbæk Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når de opstillede vilkår overholdes. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 6

7 1 Afgørelse om miljøgodkendelse Holbæk Kommune meddeler miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge, matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge. Miljøgodkendelsen giver tilladelse til, at husdyrholdet på Adelers Allé 208, kan udvides til en årlig produktion på 270 malkekøer (mælkeydelse på kg/årsko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til i alt 423,5 DE. Vurderingen af ansøgningen omfatter hele anlægget og bedriftens arealer. Jf. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2 skal kommunen foretage en samlet vurdering af alle etablering, udvidelser eller ændringer fortaget siden 1. januar Dvs. at nudriften tager afsæt i den tilladte produktion fra 2006 på 200 køer, 22 kalve og 15 kvier. Ændringen af husdyrbruget omfatter, udvidelse af dyreholdet, forlængelse af den eksisterende kostald, gyllebeholder på m 3, forlængelse af de to eksisterende plansilo ind mod den eksisterende kostald, ny kalveopstaldning samt alle arealer, i alt 105,09 ha. Arealerne drives under bedriften med CVR-nr Arealet af til bygningen vil være på ca. 640 m² og ca. 680 m² til den nye plansilo. Den nye gyllebeholder vil blive på m 3. Der er indgået tre aftaler om udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer. Disse udbringningsarealer godkendes i en særskilt godkendelse. Holbæk Kommune vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen bl.a. ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Holbæk Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven. Godkendelsen gives i henhold til 12 i lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven), med de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i bekendtgørelse nr af 08/11/2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsensbekendtgørelsen). Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Godkendelsen skal være udnyttet seneste xx.xx Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 7

8 Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Retsbeskyttelse Vilkårene i denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrgodkendelsesloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i 40, stk. 2. Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal dog ske efter 8 år. Proceduren for revurdering igangsættes at Holbæk Kommune. Det er planlagt at foretage den første revurdering Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i i husdyrgodkendelsesloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner, virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. En klage skal være skriftlig og skal sendes til Holbæk Kommune på eller til postadressen Holbæk Kommune, Att: By og Landskab, 0899 Kommuneservice, 4300 Holbæk. Der er 4 ugers klagefrist fra godkendelsen er offentliggjort. En klage skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den xx. xx 2014 inden kl. 15:00. Alle henvendelser bedes anført 13/ Hvis der kommer klager, sender kommunen dem videre til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med godkendelsen og det materiale, som er anvendt ved behandling af sagen. Ansøger vil blive orienteret, hvis der indkommer klager i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende et kvitteringsbrev og faktura til klager. En klage har normalt ikke opsættende virkning, dvs. ansøger kan udnytte godkendelsen, mens klagen behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler ansøger andet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt ved domstolene senest 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sagen. 1.2 Annoncering af ansøgning Ansøgningen har været i offentlig høring, som blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. juni I forbindelse med høringen kontaktede naboerne kommunen telefonisk. Den ene nabo ville gøre opmærksom på, at det skulle undersøges hvilke dræn, det sanitære spildevand blev ledt til samt at matrikel grænsen ved Adeleres Alle ikke var korrekte. Derudover ønskede den anden nabo, at det blev præciseret vilkår omkring transport i godkendelsen. 1.3 Høring Udkast til godkendelse har været i høring i 6 uger fra den xx.xx til den xx.xx høringsrunde gav anledning til x bemærkninger. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 8

9 1.4 Offentliggørelse af afgørelsen Holbæk Kommune By og Landskab Godkendelsen er annonceret den xxx 2014 på kommunes hjemmeside Holbæk Kommune, By og Landskab, den xxx Henriette Fries Pba. i jordbrug Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 9

10 2 Vilkår for miljøgodkendelse Godkendelsen gives under forudsætning af, at produktion opfylder følgende vilkår. Udover de opsatte vilkår skal produktionen til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser også selvom disse eventuelt måtte blive skærpede i forhold til denne godkendelse. 2.1 Generelle vilkår 1. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ansøgningsmaterialet. 2. Miljøgodkendelsen skal udnyttes senest 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejdet. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 2 år efter godkendelsen er meddelt. 3. Husdyrholdet må ikke udvides før, der er meddelt separate arealgodkendelser. Opførelsen af nybygninger kan ske inden der foreligger arealgodkendelser. 4. Godkendelsen og vilkår vedrørende produktionsanlæg og markdrift, skal være kendt af alle ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 5. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune. 6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 2.2 Vilkår vedrørende anlægget Landskabelige hensyn 7. Nye stalde opføres i samme materialer som eksisterende bygninger. Ydervæg skal være i hvide med røde stålplader og tag i mat grå. 8. Der skal etableres skærmende beplantning nord for den nye og eksisterende gyllebeholder. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter byggeriet af den nye tilbygning og gyllebeholder er afsluttet. Beplantningen skal være med minimum 3 rækker, hvor den yderste række minimum skal være 1 meter fra naboskel. 9. Der skal senest 1 måneder efter opførsel af tilbygningen og gyllebeholderne udarbejdes en beplantningsplan for ejendommen, som skal godkendes af kommunen. Planen skal følge de anvisninger, der er skrevet i vilkår 8. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 10

11 Dyreholdets størrelse 10. Husdyrholdet skal være sammensat, som det fremgår af den miljøtekniske redegørelse og til nedenstående tabel, hvilket svare til 423 DE på godkendelsestidspunktet. Typetype Alder /kg Års produktion Malkekøer ( kg mælk/årssko) 270 Kælvekvier mdr. 10 Småkvier 6-10 mdr. 20 Småkalve 0-6 mdr. 76 Tyrekalve kg 135 Gyllehåndtering og opbevaring 11. Al pumpning og håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 12. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 300 meter fra nabobeboelse. Ammoniak 13. Gulvtypen i de forskellige staldafsnit skal være udformet, som beskrevet i nedenstående tabel Bygning Dyretype Gulvtype Eksisterende kostald - B Malkekøer Præfabrikeret drænet gulv Goldkostald E2 Malkekøer, kvier Sengestald med spalter og dybstrøelse med lang ædeplads med spalter (linespil) + skrab af spalter Kalvestald - E Kalve, kvier Dybstrøelse Ny kostald tilbygning - H Malkekøer, kvier Sengestald med spalter (linespil) + skrab af spalter. Nyt kalve og wellness område - I Malkekøer, småkalve, tyrkalve Sengestald med spalter (linespil) og dybstrøelse Skrabning i den ny tilbygning (H) og goldkostald (E2) skal foretages hver dag med skrabninger hver fjerde time. Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Skraberen skal være forsynet med timer. Skraberne skal vedligeholdelse i overensstemmelse med producentens retningslinjer. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 11

12 14. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende. Driftsstop over et døgn, skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. 15. Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 166 gram total råprotein pr. FE på årsbasis. 16. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. 17. Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE pr. ko pr dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Lugt 18. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at båse, gangarealer og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 19. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejder og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 20. Husdyrgylle skal, hvor det er muligt, nedfældes eller udbringes ved hjælp af forsuring (SyreN). Foder 21. Kasseret ensilage fra ensilagesiloerne skal fjernes løbende og opbevares på fast møddingsplads. 22. Saftgivende ensilage skal opbevares i køresiloer med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder. Støv 23. Hvis der opstår væsentligt støvgener for de omkringboende, som vurderes at være væsentlig større, end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der for egen regning skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne for omkringboende. Støj 24. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel, herunder stalde og gyllebeholderen, må i intet punkt målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a): Mandagfredag kl kl db(a) Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 12

13 Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Mandagfredag Mandagfredag Lørdag Søn- og helligdage kl kl kl kl kl kl db(a) 40 db(a) Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller - beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 24 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen. Transport 25. Transporter med husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lastbil eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der forhindrer spild fra åbninger, slanger mv. Eventuelt spild af husdyrgødning skal straks opsamles. 26. Transport med husdyrgødning gennem byzone må kun ske hverdage i tidsrummet 8:00 til 18:00, såfremt gylle ikke transporteres i lastvogn. Lys 27. Hvis udendørs pladsbelysning er forsynet med bevægelsessensorer, skal det sikres, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, når der ikke arbejdes i området. 28. Lyset i kvægstalden skal dæmpes i nattetimerne. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 13

14 Skadedyr Holbæk Kommune By og Landskab 29. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Energibesparende tiltag 30. Staldmekanik (fx køleanlæg) skal renholdes og serviceres regelmæssigt. Rensning og service skal registres i egenkontrol rapport. 31. Elforbruget skal aflæses én gang om måned. Hvis el-forbruget ved fremtidige tilsyn viser sig at ligge over 10 % det forventede forbrug, kan kommunen kræve en redegørelse og en handlingsplan til nedbringelse af forbruget. Olietank 32. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 33. Tank til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Vand 34. Vandforbruget skal aflæses én gang om måned. Spildevand 35. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. 36. Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Oplag af olie, kemikalier mm. 37. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. 38. Flydende handelsgødning skal opbevares i en tank på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Affald 39. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ. Farligt affald må højest oplagres 1 år på husdyrbruget. 2.3 Vilkår vedrørende udbringningsarealer 40. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må ske på de 105,09 ha udspredningsareal, som fremgår af kortbilaget. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 14

15 Sædskifte/efterafgrøder Holbæk Kommune By og Landskab 41. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 1 % efterafgrøder ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder kan ikke erstattes af grønne marker. Husdyrgødning 42. Der må udbringes højst udbringes husdyrgødning fra 241,98 DE på bedriften svarende til ,33 kg N og 3.389,03 kg P, de resterende mængder fra produktionen skal afsættes til tredjemandsarealer. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 43. Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. slam, før det er anmeldt til Holbæk Kommune. Kommunen vil i så fald vurdere om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret ændringen. 44. Ved udbringning af husdyrgødning, orienteres de naboer der har oplyst kontaktoplysninger. 2.4 Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici 45. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til egenkontrolrapport, gødningsregnskab, mark- og dyrkningsplan samt foderforbrug, -planer og -analyser, for de foregående 5 år. 46. Ansøger skal registrere egenkontrol på følgende punkter: Vand- og elforbrug. Dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald skal registreres. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester. Enhver form for driftsstop af skrabanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/ robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 47. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. 2.5 Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) 48. I dybstrøelsesbokse skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 49. På bedriften skal der løbende ske optimering af fodereffektiviteten, således at N og P bedst muligt tilbageholdes samt ved fokus på bedst muligt foderblandinger til bedriftens dyrehold. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 15

16 2.6 Vilkår ved ophør af produktion Holbæk Kommune By og Landskab 50. Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester og gyllebeholdere tømmes og rengøres. Beholdere til opbevaring af husdyrgødning som er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.v., hvis de afmeldes beholderkontrol. Vær udover ovenstående vilkår særlig opmærksom på følgende generel lovgivning: Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Hvis gyllebeholdere afmeldes den lovpligtige 10 års beholderkontrol, skal de gøres uanvendelig til opbevaring af gylle m.m. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 16

17 3 Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse 3.1 Baggrund Sagsforløb Rein og Yke Kloppenburg har via deres konsulent i Gefion indsendt en ansøgning (skema nr ) den 24. april 2013 via husdyrgodkendelse.dk. Rein og Yke Kloppenburg indsendte en ansøgning om udvidelse af deres husdyrproduktion første gang den 6. december 2007, hvorefter Holbæk Kommune meddelte 12-godkendelsen den 2. december Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, og miljøklagenævnet ophævede denne afgørelse den 15. december Herefter genbehandlede Holbæk Kommune ansøgningen fra 2007 på ny, og meddelte den 26. november miljøgodkendelse til en udvidelse på 340 køer, 73 kalve og 184 kvier, svarende til 584,07 DE. Denne godkendelse blev også påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet, som stadfæstede godkendelsen den 14. februar Rein og Yke Kloppenburg har i mellemtiden revideret deres projekt, således at udvidelsen bliver mindre end det første godkendte og stadfæstede projekt. Stalden i første projekt vil ikke blive etableret, i stedet forlænges den eksisterende kostald, og den først ansøgte gylletank flyttes ind til den eksisterende gylletank og ændres fra 4000 m 3 til 2000 m 3. Den ældre gylletank skulle i første godkendelse sløjfes, denne tank bibeholdes ved denne udvidelse. Dyreholdet var i den første ansøgning på 584 DE, hvilket nu er ændret til 423 DE. Nudriften tager afsæt i den godkendte produktionen fra 2006 på 200 årskøer, 22 kalve og 15 kvier svarende til 280 DE pga. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2. Produktionen udvides til 270 malkekøer ( kg mælk/årssko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkvier (6-10 mdr.) 76 småkalve og 135 tyrekalve, svarende til 423 DE. Holbæk Kommune offentliggjorde ansøgningsmaterialet i henhold til husdyrgodkendelseslovens 55 stk. 2 4 i perioden den 26. juni 11. juli Udkastet til afgørelse om miljøgodkendelse blev sendt i høring den x.xxx x. xxx 2014 hos ansøger, ansøgers konsulent forpagtere, gyllemodtagere samt de, der har anmodet om udkastet. Samtidig er udkastet til miljøgodkendelse sendt til naboer og andre berørte indenfor konsekvensområdet for lugt. Der er indkommet xx høringssvar. Høringssvarene er, hvor kommunen har fundet det relevant, indarbejdet i godkendelsen. Se høringssvar og kommunens bemærkninger hertil i afsnit Afgørelsen: Holbæk Kommune har xxx 2014 meddelt miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 17

18 3.1.3 Anlæggets ejer- og driftsforhold Produktionen på Adelers Allé 208, drives under CVR-nummer: og er registreret på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. Gården Adelers Allé208 ejes af ansøgerne Reintje og Yke Kloppenburg. Ejerne står selv for gårdens daglige drift. Besætningen på Adelers Allé 208 er i det centrale husdyrregister (CHR) opført som besætning nummer Da Reintje og Yke Kloppenburg både er driftsleder og ejer af ejendommen/produktionen har kommunen vurderet dem, som de ansvarlige for at bedriften til enhver tid lever op til miljøgodkendelsen og de tilhørende vilkår. Hvis kommunen finder det nødvendigt at indskærpe eller på anden måde håndhæve godkendelsen og vilkår, vil de blive udstedt til dem. Ændres ejer- eller driftsforhold på ejendommen, skal det anmeldes til kommunen Såfremt drifts- eller ejerforhold ændres i godkendelsesperioden, er der stillet vilkår om, at det meddeles Holbæk Kommune. Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller udarbejde tillæg til godkendelsen. Kommunes vurdering Holbæk kommune vurderer at ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser til, at kommunen kan vurdere om forholdene samt fastsætte vilkår herom. 3.2 Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Adelers Allé 208 ligger i landzone. Nærmeste nabobeboelse, med landbrugspligt, er Adelers Allé 210. Denne nabo ligger ca. 230 meter nordøst for den nye tilbygning af kostald, og ca. 260 meter fra den ny gyllebeholder. Nærmeste byzone er et nyt lokalplanudlagt boligområde nordvest for Gislinge, der ligger 520 meter sydøst for de gamle staldbygninger. Der ligger ikke en samlet bebyggelse i landzone tættere på end Gislinge. Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav fremgår af tabel 1. Tabel 1. Generelle afstandskrav - jf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven - samt konkrete afstande fra husdyrproduktionsanlæg. Generelle afstandskrav, meter Konkret afstand, Meter Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg meter (boring ) meter (boring nr ) Vandløb (herunder dræn) og meter (tilløb til Svinninge- Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 18

19 søer Offentlig vej og privat fællesvej Holbæk Kommune By og Landskab Avdebokanalen) meter til indkørsel Levnedsmiddelvirksomhed 25 >25 meter Beboelse på samme ejendom meter Naboskel meter Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign meter (Gislinge) 50 >50 meter Nabobeboelse meter (Adelers Allé210) Kommunes vurdering Det konstateres at afstandskravene er overholdt. Udover overholdelse af de generelle afstandskrav skal kommunen i henhold til Husdyrgodkendelseslovens 20 sikre, at væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra ovennævnte beboelsesområder. Det vil blive vurderet i de efterfølgende afsnit Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Anlægget omfatter samtlige driftsbygninger og opbevaringsanlæg. Tilbygningen og eksisterende anlæg er beliggende i jordbrugsområde ifølge kommuneplanen Jordbrugsområder er primært områder, der er udpeget som særlig værdifulde landbrugsområder, der som hovedregel forbeholdes jordbrugserhvervet. Adelers Allé 208 ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde, der er den mest robuste områdetype i det åbne land, hvor det tilstræbes, at antallet af restriktioner for jordbrugserhvervet så vidt muligt begrænses. Ifølge kommuneplanens landskabsplan, bør området omkring Gislinge bevares som et åbent landbrugsland, hvor mellemstore gårde og markstrukturer er dominerende. Landskabet er karakteriseret ved at enkelte elementer gentages mange gange. Der er flere landsbyer/mindre bysamfund, store engarealer mod nord og mange mellemstore gårde, samt en gennemgående landbrugsstruktur, som i høj grad dominerer området. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 19

20 Holbæk Kommune By og Landskab Adelers Allé 208 ligger for enden af en ca. 280 meter privat-fællesvej. De eksisterende stalde er placeret tæt ved ejendommens stuehus og de øvrige driftsbygninger. Den nye gyllebeholder bliver opført 10 meter fra den eksisterende stald og 10 meter fra den eksisterende dybstrøelsestald. Tilbygningen af den eksisterende kostald sker mod vest. Forlængelse af de to eksisterende plansiloer bliver opført med betonvægge og bund. Se evt. figur 1 på side 23. Kommunens vurdering Anlægget forbliver med det ansøgte samlet og kompakt. Anlægget vil med den nye tilbygning af den eksisterende stald blive mere synligt end det der fremtræder i dag. Derfor er opsat en række vilkår, der sikre at de landskabelige værdier varetages. Der stilles vilkår om, at de nye stalde opføres i samme materialer som de eksisterende; ydermure beklædes med hvide og røde stålplader og taget med plader i mat naturgrå. Terrænet falder nord for Adelers Allé 208 ned mod Lammefjorden. Adelers Allé 208 ligger forholdsvis højt, og derfor er anlægget synligt fra den lavere liggende Adelers Allé, der er forbindelsesvej mellem byerne Fårevejle Stationsby og Gislinge. Kommunen vurderer, at den ansøgte placering af tilbygningen og plansiloen er hensigtsmæssige. Kommunen vurderer med de stillede vilkår omkring bygningsmassens udformning, at anlægget sikres således, at det fremstår som samlet, harmonisk og ikke tilsidesætter landskabet karakteristika. Billede 1 Adelers Allé 208 set fra tilkørselsvej mod nord. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 20

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere