Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge"

Transkript

1 UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO

2 Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR Ansøgers CHR Ansøgers konsulent Ejer Ejendommens adresse Matr. Nr. Landboforeningen Gefion, Sorø, Ann Frost Reintje og Yke Kloppenburg Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge Journal nr 13/22347 Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 2

3 Indholdsfortegnelse Den samlede godkendelsen består af 4 sammenhængende dele: 0. et kort resume 1. selve afgørelsen med klagevejledning 2. de vilkår der er forudsætningerne for godkendelsen 3. den miljøtekniske beskrivelse og de vurderinger der ligger til grund for godkendelsen. Redegørelsen beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der iværksættes i forbindelse med godkendelsen. Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af hvorvidt der forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde hvor det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår der er stillet for at imødegå påvirkningen. Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resume Afgørelse om miljøgodkendelse Klagevejledning Annoncering af ansøgning Høring Offentliggørelse af afgørelsen Vilkår for miljøgodkendelse Generelle vilkår Vilkår vedrørende anlægget Vilkår vedrørende udbringningsarealer Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) Vilkår ved ophør af produktion Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse Baggrund Sagsforløb Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 3

4 3.1.2 Afgørelsen: Anlæggets ejer- og driftsforhold Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Produktionens størrelse Husdyrbrugets bygningsanlæg Gødningsproduktion og -håndtering Ammoniakfordampning Lugt Støv Støjkilder Transport Lys Fluer og skadedyr Ressourceforbrug Såsæd, handelsgødning, kemikalier og pesticider Afledning af spildevand og tagvand Affald Bedriftens udbringningsarealer Ejerforhold og beliggenhed /generelt Harmoniareal Ændringer af udbringningsarealer Sædskifte Husdyrgødning, gødskning og gødningshåndtering Lugt, støv- og støjgener fra udbringningsarealerne Natur Overfladevand Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 4

5 3.3.9 Grundvand nitratfølsomt område Uheld og driftsforstyrrelser Egenkontrol Anvendelse af BAT Bedste tilgængelige teknologi Management Foder Staldindretning Ressourceforbrug Gødningsopbevaring og -behandling Udbringningsarealer Alternativ løsninger og 0 scenarie Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og høringssvar Offentliggørelse af ansøgning Høring Nabokommune høring Offentliggørelse af afgørelse Bilag Bilag 2 Oversigt over udbringningsarealer Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 5

6 0 Ikke-teknisk resume Reintje og Yke Kloppenburg er ejere af Vorgaard, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. De har i 2007 ansøgt om at udvide deres husdyrbrug, og Holbæk kommune meddelte i 2008 godkendelse hertil. Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, som ophævede godkendelsen og sendte den tilbage til fornyet behandling. Holbæk Kommune meddelte i 2012 godkendelse til projektet, hvorefter den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet som stadfæstede godkendelsen den 14/ I imidlertid har ansøger nedskaleret projektet, hvorfor de har ansøgt om en ny miljøgodkendelse i Den stadfæstede afgørelse bortfalder. De har søgt om at udvide det eksisterende dyrehold til 270 malkekøer, 10 kælvekvier ( mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til 423,5 DE. I forbindelse med denne udvidelse opføres en ny kostald i forlængelse af den eksisterende goldkostald. Derudover forlænges de to eksisterende plansiloer, og der etableres en ny gyllebeholder på m 3. Miljøgodkendelsen omfatter hele produktionen, anlægget, inklusiv opførelse og forlængelse af staldene, gyllebeholder, plansiloer og udbringningsarealer. Alle afstandskrav er overholdt. Der er i alt 105,09 ha ejede og forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen, i nærheden af Gislinge. Der er indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til tredjemand. Disse arealer kræver en særskilt 16-godkendelse. Ansøgningen viser, at ejendommen overholder det generelle krav til 30 % reduktion af ammoniakfordampningen samt emissionsgrænseværdierne for bedst tilgængelig teknologi (BAT). Til at kunne overholde dette, er der i den eksisterende stald, præfabrikere drænede gulve. Og i forbindelse med udvidelsen bliver der etableret skrabning på spaltegulvet i den nye kostald. I den eksisterende kostald etableres der skraber på det eksisterende spaltegulv. Kommunen vurderer at, med denne reduktion vil husdyrbruget ikke komme til at påvirke omgivelserne væsentlig med ammoniak. Ingen af bedriftens arealer ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (grundvand) eller i opland til fosforfølsomme vandområder. Der er i miljøgodkendelsen, udover de generelle regler, stillet krav til begrænsning af kvælstofudvaskningen fra bedriftens arealer for at beskytte sårbare vandområder indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde beliggende i Isefjord. Lugtgeneberegningerne viser, at alle geneafstande er overholdt. Nærmeste enkeltbolig ude landbrugspligt ligger 260 m fra anlægget og geneafstanden er beregnet til 85 m. Heller ikke for nærmeste omkringboende i samlet bebyggelse og byzone er der risiko for væsentlige gener. I projektet er der anvendt bedste tilgængelige teknik (BAT) i et omfang, der er tilstrækkelig til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Det er Holbæk Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når de opstillede vilkår overholdes. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 6

7 1 Afgørelse om miljøgodkendelse Holbæk Kommune meddeler miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge, matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge. Miljøgodkendelsen giver tilladelse til, at husdyrholdet på Adelers Allé 208, kan udvides til en årlig produktion på 270 malkekøer (mælkeydelse på kg/årsko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til i alt 423,5 DE. Vurderingen af ansøgningen omfatter hele anlægget og bedriftens arealer. Jf. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2 skal kommunen foretage en samlet vurdering af alle etablering, udvidelser eller ændringer fortaget siden 1. januar Dvs. at nudriften tager afsæt i den tilladte produktion fra 2006 på 200 køer, 22 kalve og 15 kvier. Ændringen af husdyrbruget omfatter, udvidelse af dyreholdet, forlængelse af den eksisterende kostald, gyllebeholder på m 3, forlængelse af de to eksisterende plansilo ind mod den eksisterende kostald, ny kalveopstaldning samt alle arealer, i alt 105,09 ha. Arealerne drives under bedriften med CVR-nr Arealet af til bygningen vil være på ca. 640 m² og ca. 680 m² til den nye plansilo. Den nye gyllebeholder vil blive på m 3. Der er indgået tre aftaler om udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer. Disse udbringningsarealer godkendes i en særskilt godkendelse. Holbæk Kommune vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen bl.a. ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Holbæk Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven. Godkendelsen gives i henhold til 12 i lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven), med de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i bekendtgørelse nr af 08/11/2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsensbekendtgørelsen). Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Godkendelsen skal være udnyttet seneste xx.xx Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 7

8 Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Retsbeskyttelse Vilkårene i denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrgodkendelsesloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i 40, stk. 2. Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal dog ske efter 8 år. Proceduren for revurdering igangsættes at Holbæk Kommune. Det er planlagt at foretage den første revurdering Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i i husdyrgodkendelsesloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner, virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. En klage skal være skriftlig og skal sendes til Holbæk Kommune på eller til postadressen Holbæk Kommune, Att: By og Landskab, 0899 Kommuneservice, 4300 Holbæk. Der er 4 ugers klagefrist fra godkendelsen er offentliggjort. En klage skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den xx. xx 2014 inden kl. 15:00. Alle henvendelser bedes anført 13/ Hvis der kommer klager, sender kommunen dem videre til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med godkendelsen og det materiale, som er anvendt ved behandling af sagen. Ansøger vil blive orienteret, hvis der indkommer klager i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende et kvitteringsbrev og faktura til klager. En klage har normalt ikke opsættende virkning, dvs. ansøger kan udnytte godkendelsen, mens klagen behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler ansøger andet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt ved domstolene senest 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sagen. 1.2 Annoncering af ansøgning Ansøgningen har været i offentlig høring, som blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. juni I forbindelse med høringen kontaktede naboerne kommunen telefonisk. Den ene nabo ville gøre opmærksom på, at det skulle undersøges hvilke dræn, det sanitære spildevand blev ledt til samt at matrikel grænsen ved Adeleres Alle ikke var korrekte. Derudover ønskede den anden nabo, at det blev præciseret vilkår omkring transport i godkendelsen. 1.3 Høring Udkast til godkendelse har været i høring i 6 uger fra den xx.xx til den xx.xx høringsrunde gav anledning til x bemærkninger. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 8

9 1.4 Offentliggørelse af afgørelsen Holbæk Kommune By og Landskab Godkendelsen er annonceret den xxx 2014 på kommunes hjemmeside Holbæk Kommune, By og Landskab, den xxx Henriette Fries Pba. i jordbrug Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 9

10 2 Vilkår for miljøgodkendelse Godkendelsen gives under forudsætning af, at produktion opfylder følgende vilkår. Udover de opsatte vilkår skal produktionen til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser også selvom disse eventuelt måtte blive skærpede i forhold til denne godkendelse. 2.1 Generelle vilkår 1. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ansøgningsmaterialet. 2. Miljøgodkendelsen skal udnyttes senest 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejdet. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 2 år efter godkendelsen er meddelt. 3. Husdyrholdet må ikke udvides før, der er meddelt separate arealgodkendelser. Opførelsen af nybygninger kan ske inden der foreligger arealgodkendelser. 4. Godkendelsen og vilkår vedrørende produktionsanlæg og markdrift, skal være kendt af alle ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 5. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune. 6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 2.2 Vilkår vedrørende anlægget Landskabelige hensyn 7. Nye stalde opføres i samme materialer som eksisterende bygninger. Ydervæg skal være i hvide med røde stålplader og tag i mat grå. 8. Der skal etableres skærmende beplantning nord for den nye og eksisterende gyllebeholder. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter byggeriet af den nye tilbygning og gyllebeholder er afsluttet. Beplantningen skal være med minimum 3 rækker, hvor den yderste række minimum skal være 1 meter fra naboskel. 9. Der skal senest 1 måneder efter opførsel af tilbygningen og gyllebeholderne udarbejdes en beplantningsplan for ejendommen, som skal godkendes af kommunen. Planen skal følge de anvisninger, der er skrevet i vilkår 8. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 10

11 Dyreholdets størrelse 10. Husdyrholdet skal være sammensat, som det fremgår af den miljøtekniske redegørelse og til nedenstående tabel, hvilket svare til 423 DE på godkendelsestidspunktet. Typetype Alder /kg Års produktion Malkekøer ( kg mælk/årssko) 270 Kælvekvier mdr. 10 Småkvier 6-10 mdr. 20 Småkalve 0-6 mdr. 76 Tyrekalve kg 135 Gyllehåndtering og opbevaring 11. Al pumpning og håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 12. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 300 meter fra nabobeboelse. Ammoniak 13. Gulvtypen i de forskellige staldafsnit skal være udformet, som beskrevet i nedenstående tabel Bygning Dyretype Gulvtype Eksisterende kostald - B Malkekøer Præfabrikeret drænet gulv Goldkostald E2 Malkekøer, kvier Sengestald med spalter og dybstrøelse med lang ædeplads med spalter (linespil) + skrab af spalter Kalvestald - E Kalve, kvier Dybstrøelse Ny kostald tilbygning - H Malkekøer, kvier Sengestald med spalter (linespil) + skrab af spalter. Nyt kalve og wellness område - I Malkekøer, småkalve, tyrkalve Sengestald med spalter (linespil) og dybstrøelse Skrabning i den ny tilbygning (H) og goldkostald (E2) skal foretages hver dag med skrabninger hver fjerde time. Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Skraberen skal være forsynet med timer. Skraberne skal vedligeholdelse i overensstemmelse med producentens retningslinjer. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 11

12 14. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende. Driftsstop over et døgn, skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. 15. Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 166 gram total råprotein pr. FE på årsbasis. 16. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. 17. Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE pr. ko pr dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Lugt 18. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at båse, gangarealer og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 19. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejder og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 20. Husdyrgylle skal, hvor det er muligt, nedfældes eller udbringes ved hjælp af forsuring (SyreN). Foder 21. Kasseret ensilage fra ensilagesiloerne skal fjernes løbende og opbevares på fast møddingsplads. 22. Saftgivende ensilage skal opbevares i køresiloer med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder. Støv 23. Hvis der opstår væsentligt støvgener for de omkringboende, som vurderes at være væsentlig større, end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der for egen regning skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne for omkringboende. Støj 24. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel, herunder stalde og gyllebeholderen, må i intet punkt målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a): Mandagfredag kl kl db(a) Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 12

13 Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Mandagfredag Mandagfredag Lørdag Søn- og helligdage kl kl kl kl kl kl db(a) 40 db(a) Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller - beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 24 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen. Transport 25. Transporter med husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lastbil eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der forhindrer spild fra åbninger, slanger mv. Eventuelt spild af husdyrgødning skal straks opsamles. 26. Transport med husdyrgødning gennem byzone må kun ske hverdage i tidsrummet 8:00 til 18:00, såfremt gylle ikke transporteres i lastvogn. Lys 27. Hvis udendørs pladsbelysning er forsynet med bevægelsessensorer, skal det sikres, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, når der ikke arbejdes i området. 28. Lyset i kvægstalden skal dæmpes i nattetimerne. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 13

14 Skadedyr Holbæk Kommune By og Landskab 29. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Energibesparende tiltag 30. Staldmekanik (fx køleanlæg) skal renholdes og serviceres regelmæssigt. Rensning og service skal registres i egenkontrol rapport. 31. Elforbruget skal aflæses én gang om måned. Hvis el-forbruget ved fremtidige tilsyn viser sig at ligge over 10 % det forventede forbrug, kan kommunen kræve en redegørelse og en handlingsplan til nedbringelse af forbruget. Olietank 32. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 33. Tank til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Vand 34. Vandforbruget skal aflæses én gang om måned. Spildevand 35. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. 36. Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Oplag af olie, kemikalier mm. 37. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. 38. Flydende handelsgødning skal opbevares i en tank på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Affald 39. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ. Farligt affald må højest oplagres 1 år på husdyrbruget. 2.3 Vilkår vedrørende udbringningsarealer 40. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må ske på de 105,09 ha udspredningsareal, som fremgår af kortbilaget. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 14

15 Sædskifte/efterafgrøder Holbæk Kommune By og Landskab 41. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 1 % efterafgrøder ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder kan ikke erstattes af grønne marker. Husdyrgødning 42. Der må udbringes højst udbringes husdyrgødning fra 241,98 DE på bedriften svarende til ,33 kg N og 3.389,03 kg P, de resterende mængder fra produktionen skal afsættes til tredjemandsarealer. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 43. Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. slam, før det er anmeldt til Holbæk Kommune. Kommunen vil i så fald vurdere om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret ændringen. 44. Ved udbringning af husdyrgødning, orienteres de naboer der har oplyst kontaktoplysninger. 2.4 Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici 45. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til egenkontrolrapport, gødningsregnskab, mark- og dyrkningsplan samt foderforbrug, -planer og -analyser, for de foregående 5 år. 46. Ansøger skal registrere egenkontrol på følgende punkter: Vand- og elforbrug. Dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald skal registreres. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester. Enhver form for driftsstop af skrabanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/ robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 47. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. 2.5 Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) 48. I dybstrøelsesbokse skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 49. På bedriften skal der løbende ske optimering af fodereffektiviteten, således at N og P bedst muligt tilbageholdes samt ved fokus på bedst muligt foderblandinger til bedriftens dyrehold. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 15

16 2.6 Vilkår ved ophør af produktion Holbæk Kommune By og Landskab 50. Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester og gyllebeholdere tømmes og rengøres. Beholdere til opbevaring af husdyrgødning som er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.v., hvis de afmeldes beholderkontrol. Vær udover ovenstående vilkår særlig opmærksom på følgende generel lovgivning: Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Hvis gyllebeholdere afmeldes den lovpligtige 10 års beholderkontrol, skal de gøres uanvendelig til opbevaring af gylle m.m. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 16

17 3 Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse 3.1 Baggrund Sagsforløb Rein og Yke Kloppenburg har via deres konsulent i Gefion indsendt en ansøgning (skema nr ) den 24. april 2013 via husdyrgodkendelse.dk. Rein og Yke Kloppenburg indsendte en ansøgning om udvidelse af deres husdyrproduktion første gang den 6. december 2007, hvorefter Holbæk Kommune meddelte 12-godkendelsen den 2. december Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, og miljøklagenævnet ophævede denne afgørelse den 15. december Herefter genbehandlede Holbæk Kommune ansøgningen fra 2007 på ny, og meddelte den 26. november miljøgodkendelse til en udvidelse på 340 køer, 73 kalve og 184 kvier, svarende til 584,07 DE. Denne godkendelse blev også påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet, som stadfæstede godkendelsen den 14. februar Rein og Yke Kloppenburg har i mellemtiden revideret deres projekt, således at udvidelsen bliver mindre end det første godkendte og stadfæstede projekt. Stalden i første projekt vil ikke blive etableret, i stedet forlænges den eksisterende kostald, og den først ansøgte gylletank flyttes ind til den eksisterende gylletank og ændres fra 4000 m 3 til 2000 m 3. Den ældre gylletank skulle i første godkendelse sløjfes, denne tank bibeholdes ved denne udvidelse. Dyreholdet var i den første ansøgning på 584 DE, hvilket nu er ændret til 423 DE. Nudriften tager afsæt i den godkendte produktionen fra 2006 på 200 årskøer, 22 kalve og 15 kvier svarende til 280 DE pga. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2. Produktionen udvides til 270 malkekøer ( kg mælk/årssko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkvier (6-10 mdr.) 76 småkalve og 135 tyrekalve, svarende til 423 DE. Holbæk Kommune offentliggjorde ansøgningsmaterialet i henhold til husdyrgodkendelseslovens 55 stk. 2 4 i perioden den 26. juni 11. juli Udkastet til afgørelse om miljøgodkendelse blev sendt i høring den x.xxx x. xxx 2014 hos ansøger, ansøgers konsulent forpagtere, gyllemodtagere samt de, der har anmodet om udkastet. Samtidig er udkastet til miljøgodkendelse sendt til naboer og andre berørte indenfor konsekvensområdet for lugt. Der er indkommet xx høringssvar. Høringssvarene er, hvor kommunen har fundet det relevant, indarbejdet i godkendelsen. Se høringssvar og kommunens bemærkninger hertil i afsnit Afgørelsen: Holbæk Kommune har xxx 2014 meddelt miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 17

18 3.1.3 Anlæggets ejer- og driftsforhold Produktionen på Adelers Allé 208, drives under CVR-nummer: og er registreret på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. Gården Adelers Allé208 ejes af ansøgerne Reintje og Yke Kloppenburg. Ejerne står selv for gårdens daglige drift. Besætningen på Adelers Allé 208 er i det centrale husdyrregister (CHR) opført som besætning nummer Da Reintje og Yke Kloppenburg både er driftsleder og ejer af ejendommen/produktionen har kommunen vurderet dem, som de ansvarlige for at bedriften til enhver tid lever op til miljøgodkendelsen og de tilhørende vilkår. Hvis kommunen finder det nødvendigt at indskærpe eller på anden måde håndhæve godkendelsen og vilkår, vil de blive udstedt til dem. Ændres ejer- eller driftsforhold på ejendommen, skal det anmeldes til kommunen Såfremt drifts- eller ejerforhold ændres i godkendelsesperioden, er der stillet vilkår om, at det meddeles Holbæk Kommune. Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller udarbejde tillæg til godkendelsen. Kommunes vurdering Holbæk kommune vurderer at ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser til, at kommunen kan vurdere om forholdene samt fastsætte vilkår herom. 3.2 Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Adelers Allé 208 ligger i landzone. Nærmeste nabobeboelse, med landbrugspligt, er Adelers Allé 210. Denne nabo ligger ca. 230 meter nordøst for den nye tilbygning af kostald, og ca. 260 meter fra den ny gyllebeholder. Nærmeste byzone er et nyt lokalplanudlagt boligområde nordvest for Gislinge, der ligger 520 meter sydøst for de gamle staldbygninger. Der ligger ikke en samlet bebyggelse i landzone tættere på end Gislinge. Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav fremgår af tabel 1. Tabel 1. Generelle afstandskrav - jf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven - samt konkrete afstande fra husdyrproduktionsanlæg. Generelle afstandskrav, meter Konkret afstand, Meter Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg meter (boring ) meter (boring nr ) Vandløb (herunder dræn) og meter (tilløb til Svinninge- Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 18

19 søer Offentlig vej og privat fællesvej Holbæk Kommune By og Landskab Avdebokanalen) meter til indkørsel Levnedsmiddelvirksomhed 25 >25 meter Beboelse på samme ejendom meter Naboskel meter Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign meter (Gislinge) 50 >50 meter Nabobeboelse meter (Adelers Allé210) Kommunes vurdering Det konstateres at afstandskravene er overholdt. Udover overholdelse af de generelle afstandskrav skal kommunen i henhold til Husdyrgodkendelseslovens 20 sikre, at væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra ovennævnte beboelsesområder. Det vil blive vurderet i de efterfølgende afsnit Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Anlægget omfatter samtlige driftsbygninger og opbevaringsanlæg. Tilbygningen og eksisterende anlæg er beliggende i jordbrugsområde ifølge kommuneplanen Jordbrugsområder er primært områder, der er udpeget som særlig værdifulde landbrugsområder, der som hovedregel forbeholdes jordbrugserhvervet. Adelers Allé 208 ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde, der er den mest robuste områdetype i det åbne land, hvor det tilstræbes, at antallet af restriktioner for jordbrugserhvervet så vidt muligt begrænses. Ifølge kommuneplanens landskabsplan, bør området omkring Gislinge bevares som et åbent landbrugsland, hvor mellemstore gårde og markstrukturer er dominerende. Landskabet er karakteriseret ved at enkelte elementer gentages mange gange. Der er flere landsbyer/mindre bysamfund, store engarealer mod nord og mange mellemstore gårde, samt en gennemgående landbrugsstruktur, som i høj grad dominerer området. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 19

20 Holbæk Kommune By og Landskab Adelers Allé 208 ligger for enden af en ca. 280 meter privat-fællesvej. De eksisterende stalde er placeret tæt ved ejendommens stuehus og de øvrige driftsbygninger. Den nye gyllebeholder bliver opført 10 meter fra den eksisterende stald og 10 meter fra den eksisterende dybstrøelsestald. Tilbygningen af den eksisterende kostald sker mod vest. Forlængelse af de to eksisterende plansiloer bliver opført med betonvægge og bund. Se evt. figur 1 på side 23. Kommunens vurdering Anlægget forbliver med det ansøgte samlet og kompakt. Anlægget vil med den nye tilbygning af den eksisterende stald blive mere synligt end det der fremtræder i dag. Derfor er opsat en række vilkår, der sikre at de landskabelige værdier varetages. Der stilles vilkår om, at de nye stalde opføres i samme materialer som de eksisterende; ydermure beklædes med hvide og røde stålplader og taget med plader i mat naturgrå. Terrænet falder nord for Adelers Allé 208 ned mod Lammefjorden. Adelers Allé 208 ligger forholdsvis højt, og derfor er anlægget synligt fra den lavere liggende Adelers Allé, der er forbindelsesvej mellem byerne Fårevejle Stationsby og Gislinge. Kommunen vurderer, at den ansøgte placering af tilbygningen og plansiloen er hensigtsmæssige. Kommunen vurderer med de stillede vilkår omkring bygningsmassens udformning, at anlægget sikres således, at det fremstår som samlet, harmonisk og ikke tilsidesætter landskabet karakteristika. Billede 1 Adelers Allé 208 set fra tilkørselsvej mod nord. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 20

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580 Miljøgodkendelse til Adelers allé 208, Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 26. november 2012 Datablad 12 miljøgodkendelse til Adelers alle 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge 1. JULI 2015 JOURNALNUMMER 15/1738 ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, Teknik og Miljø har d. 29. juni 2015 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Adelers Allé Gislinge. Efter 12, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven. Holbæk Kommune [Vælg en dato]

Tillæg til miljøgodkendelse. Adelers Allé Gislinge. Efter 12, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven. Holbæk Kommune [Vælg en dato] Tillæg til miljøgodkendelse til Adelers Allé 208 4532 Gislinge Efter 12, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad: Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed 12, stk. 3 miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Tobjergvej 17, 4300 Holbæk

Miljøgodkendelse Tobjergvej 17, 4300 Holbæk Miljøgodkendelse Tobjergvej 17, 4300 Holbæk Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad 12 miljøgodkendelse til Tobjergvej 17, 4300 Holbæk Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere