Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge"

Transkript

1 UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO

2 Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR Ansøgers CHR Ansøgers konsulent Ejer Ejendommens adresse Matr. Nr. Landboforeningen Gefion, Sorø, Ann Frost Reintje og Yke Kloppenburg Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge Journal nr 13/22347 Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 2

3 Indholdsfortegnelse Den samlede godkendelsen består af 4 sammenhængende dele: 0. et kort resume 1. selve afgørelsen med klagevejledning 2. de vilkår der er forudsætningerne for godkendelsen 3. den miljøtekniske beskrivelse og de vurderinger der ligger til grund for godkendelsen. Redegørelsen beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der iværksættes i forbindelse med godkendelsen. Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af hvorvidt der forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde hvor det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår der er stillet for at imødegå påvirkningen. Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resume Afgørelse om miljøgodkendelse Klagevejledning Annoncering af ansøgning Høring Offentliggørelse af afgørelsen Vilkår for miljøgodkendelse Generelle vilkår Vilkår vedrørende anlægget Vilkår vedrørende udbringningsarealer Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) Vilkår ved ophør af produktion Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse Baggrund Sagsforløb Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 3

4 3.1.2 Afgørelsen: Anlæggets ejer- og driftsforhold Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Produktionens størrelse Husdyrbrugets bygningsanlæg Gødningsproduktion og -håndtering Ammoniakfordampning Lugt Støv Støjkilder Transport Lys Fluer og skadedyr Ressourceforbrug Såsæd, handelsgødning, kemikalier og pesticider Afledning af spildevand og tagvand Affald Bedriftens udbringningsarealer Ejerforhold og beliggenhed /generelt Harmoniareal Ændringer af udbringningsarealer Sædskifte Husdyrgødning, gødskning og gødningshåndtering Lugt, støv- og støjgener fra udbringningsarealerne Natur Overfladevand Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 4

5 3.3.9 Grundvand nitratfølsomt område Uheld og driftsforstyrrelser Egenkontrol Anvendelse af BAT Bedste tilgængelige teknologi Management Foder Staldindretning Ressourceforbrug Gødningsopbevaring og -behandling Udbringningsarealer Alternativ løsninger og 0 scenarie Husdyrbrugets ophør Offentliggørelse og høringssvar Offentliggørelse af ansøgning Høring Nabokommune høring Offentliggørelse af afgørelse Bilag Bilag 2 Oversigt over udbringningsarealer Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 5

6 0 Ikke-teknisk resume Reintje og Yke Kloppenburg er ejere af Vorgaard, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. De har i 2007 ansøgt om at udvide deres husdyrbrug, og Holbæk kommune meddelte i 2008 godkendelse hertil. Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, som ophævede godkendelsen og sendte den tilbage til fornyet behandling. Holbæk Kommune meddelte i 2012 godkendelse til projektet, hvorefter den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet som stadfæstede godkendelsen den 14/ I imidlertid har ansøger nedskaleret projektet, hvorfor de har ansøgt om en ny miljøgodkendelse i Den stadfæstede afgørelse bortfalder. De har søgt om at udvide det eksisterende dyrehold til 270 malkekøer, 10 kælvekvier ( mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til 423,5 DE. I forbindelse med denne udvidelse opføres en ny kostald i forlængelse af den eksisterende goldkostald. Derudover forlænges de to eksisterende plansiloer, og der etableres en ny gyllebeholder på m 3. Miljøgodkendelsen omfatter hele produktionen, anlægget, inklusiv opførelse og forlængelse af staldene, gyllebeholder, plansiloer og udbringningsarealer. Alle afstandskrav er overholdt. Der er i alt 105,09 ha ejede og forpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen, i nærheden af Gislinge. Der er indgået aftaler om afsætning af husdyrgødning til tredjemand. Disse arealer kræver en særskilt 16-godkendelse. Ansøgningen viser, at ejendommen overholder det generelle krav til 30 % reduktion af ammoniakfordampningen samt emissionsgrænseværdierne for bedst tilgængelig teknologi (BAT). Til at kunne overholde dette, er der i den eksisterende stald, præfabrikere drænede gulve. Og i forbindelse med udvidelsen bliver der etableret skrabning på spaltegulvet i den nye kostald. I den eksisterende kostald etableres der skraber på det eksisterende spaltegulv. Kommunen vurderer at, med denne reduktion vil husdyrbruget ikke komme til at påvirke omgivelserne væsentlig med ammoniak. Ingen af bedriftens arealer ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (grundvand) eller i opland til fosforfølsomme vandområder. Der er i miljøgodkendelsen, udover de generelle regler, stillet krav til begrænsning af kvælstofudvaskningen fra bedriftens arealer for at beskytte sårbare vandområder indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde beliggende i Isefjord. Lugtgeneberegningerne viser, at alle geneafstande er overholdt. Nærmeste enkeltbolig ude landbrugspligt ligger 260 m fra anlægget og geneafstanden er beregnet til 85 m. Heller ikke for nærmeste omkringboende i samlet bebyggelse og byzone er der risiko for væsentlige gener. I projektet er der anvendt bedste tilgængelige teknik (BAT) i et omfang, der er tilstrækkelig til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Det er Holbæk Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når de opstillede vilkår overholdes. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 6

7 1 Afgørelse om miljøgodkendelse Holbæk Kommune meddeler miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge, matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge. Miljøgodkendelsen giver tilladelse til, at husdyrholdet på Adelers Allé 208, kan udvides til en årlig produktion på 270 malkekøer (mælkeydelse på kg/årsko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkalve (6-10 mdr.), 12 kalve (5-6 mdr.), 64 småkalve (0-5 mdr.) og 135 tyrekalve (0-1 mdr./ kg), svarende til i alt 423,5 DE. Vurderingen af ansøgningen omfatter hele anlægget og bedriftens arealer. Jf. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2 skal kommunen foretage en samlet vurdering af alle etablering, udvidelser eller ændringer fortaget siden 1. januar Dvs. at nudriften tager afsæt i den tilladte produktion fra 2006 på 200 køer, 22 kalve og 15 kvier. Ændringen af husdyrbruget omfatter, udvidelse af dyreholdet, forlængelse af den eksisterende kostald, gyllebeholder på m 3, forlængelse af de to eksisterende plansilo ind mod den eksisterende kostald, ny kalveopstaldning samt alle arealer, i alt 105,09 ha. Arealerne drives under bedriften med CVR-nr Arealet af til bygningen vil være på ca. 640 m² og ca. 680 m² til den nye plansilo. Den nye gyllebeholder vil blive på m 3. Der er indgået tre aftaler om udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer. Disse udbringningsarealer godkendes i en særskilt godkendelse. Holbæk Kommune vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen bl.a. ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Holbæk Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven. Godkendelsen gives i henhold til 12 i lov nr af 04/12/2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven), med de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i bekendtgørelse nr af 08/11/2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsensbekendtgørelsen). Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Godkendelsen skal være udnyttet seneste xx.xx Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 7

8 Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Retsbeskyttelse Vilkårene i denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrgodkendelsesloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i 40, stk. 2. Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal dog ske efter 8 år. Proceduren for revurdering igangsættes at Holbæk Kommune. Det er planlagt at foretage den første revurdering Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i i husdyrgodkendelsesloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner, virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. En klage skal være skriftlig og skal sendes til Holbæk Kommune på eller til postadressen Holbæk Kommune, Att: By og Landskab, 0899 Kommuneservice, 4300 Holbæk. Der er 4 ugers klagefrist fra godkendelsen er offentliggjort. En klage skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den xx. xx 2014 inden kl. 15:00. Alle henvendelser bedes anført 13/ Hvis der kommer klager, sender kommunen dem videre til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med godkendelsen og det materiale, som er anvendt ved behandling af sagen. Ansøger vil blive orienteret, hvis der indkommer klager i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende et kvitteringsbrev og faktura til klager. En klage har normalt ikke opsættende virkning, dvs. ansøger kan udnytte godkendelsen, mens klagen behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler ansøger andet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt ved domstolene senest 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sagen. 1.2 Annoncering af ansøgning Ansøgningen har været i offentlig høring, som blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. juni I forbindelse med høringen kontaktede naboerne kommunen telefonisk. Den ene nabo ville gøre opmærksom på, at det skulle undersøges hvilke dræn, det sanitære spildevand blev ledt til samt at matrikel grænsen ved Adeleres Alle ikke var korrekte. Derudover ønskede den anden nabo, at det blev præciseret vilkår omkring transport i godkendelsen. 1.3 Høring Udkast til godkendelse har været i høring i 6 uger fra den xx.xx til den xx.xx høringsrunde gav anledning til x bemærkninger. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 8

9 1.4 Offentliggørelse af afgørelsen Holbæk Kommune By og Landskab Godkendelsen er annonceret den xxx 2014 på kommunes hjemmeside Holbæk Kommune, By og Landskab, den xxx Henriette Fries Pba. i jordbrug Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 9

10 2 Vilkår for miljøgodkendelse Godkendelsen gives under forudsætning af, at produktion opfylder følgende vilkår. Udover de opsatte vilkår skal produktionen til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser også selvom disse eventuelt måtte blive skærpede i forhold til denne godkendelse. 2.1 Generelle vilkår 1. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ansøgningsmaterialet. 2. Miljøgodkendelsen skal udnyttes senest 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejdet. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 2 år efter godkendelsen er meddelt. 3. Husdyrholdet må ikke udvides før, der er meddelt separate arealgodkendelser. Opførelsen af nybygninger kan ske inden der foreligger arealgodkendelser. 4. Godkendelsen og vilkår vedrørende produktionsanlæg og markdrift, skal være kendt af alle ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 5. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune. 6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 2.2 Vilkår vedrørende anlægget Landskabelige hensyn 7. Nye stalde opføres i samme materialer som eksisterende bygninger. Ydervæg skal være i hvide med røde stålplader og tag i mat grå. 8. Der skal etableres skærmende beplantning nord for den nye og eksisterende gyllebeholder. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter byggeriet af den nye tilbygning og gyllebeholder er afsluttet. Beplantningen skal være med minimum 3 rækker, hvor den yderste række minimum skal være 1 meter fra naboskel. 9. Der skal senest 1 måneder efter opførsel af tilbygningen og gyllebeholderne udarbejdes en beplantningsplan for ejendommen, som skal godkendes af kommunen. Planen skal følge de anvisninger, der er skrevet i vilkår 8. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 10

11 Dyreholdets størrelse 10. Husdyrholdet skal være sammensat, som det fremgår af den miljøtekniske redegørelse og til nedenstående tabel, hvilket svare til 423 DE på godkendelsestidspunktet. Typetype Alder /kg Års produktion Malkekøer ( kg mælk/årssko) 270 Kælvekvier mdr. 10 Småkvier 6-10 mdr. 20 Småkalve 0-6 mdr. 76 Tyrekalve kg 135 Gyllehåndtering og opbevaring 11. Al pumpning og håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 12. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 300 meter fra nabobeboelse. Ammoniak 13. Gulvtypen i de forskellige staldafsnit skal være udformet, som beskrevet i nedenstående tabel Bygning Dyretype Gulvtype Eksisterende kostald - B Malkekøer Præfabrikeret drænet gulv Goldkostald E2 Malkekøer, kvier Sengestald med spalter og dybstrøelse med lang ædeplads med spalter (linespil) + skrab af spalter Kalvestald - E Kalve, kvier Dybstrøelse Ny kostald tilbygning - H Malkekøer, kvier Sengestald med spalter (linespil) + skrab af spalter. Nyt kalve og wellness område - I Malkekøer, småkalve, tyrkalve Sengestald med spalter (linespil) og dybstrøelse Skrabning i den ny tilbygning (H) og goldkostald (E2) skal foretages hver dag med skrabninger hver fjerde time. Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Skraberen skal være forsynet med timer. Skraberne skal vedligeholdelse i overensstemmelse med producentens retningslinjer. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 11

12 14. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende. Driftsstop over et døgn, skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. 15. Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 166 gram total råprotein pr. FE på årsbasis. 16. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. 17. Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE pr. ko pr dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Lugt 18. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at båse, gangarealer og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 19. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejder og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 20. Husdyrgylle skal, hvor det er muligt, nedfældes eller udbringes ved hjælp af forsuring (SyreN). Foder 21. Kasseret ensilage fra ensilagesiloerne skal fjernes løbende og opbevares på fast møddingsplads. 22. Saftgivende ensilage skal opbevares i køresiloer med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder. Støv 23. Hvis der opstår væsentligt støvgener for de omkringboende, som vurderes at være væsentlig større, end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der for egen regning skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne for omkringboende. Støj 24. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel, herunder stalde og gyllebeholderen, må i intet punkt målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a): Mandagfredag kl kl db(a) Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 12

13 Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Mandagfredag Mandagfredag Lørdag Søn- og helligdage kl kl kl kl kl kl db(a) 40 db(a) Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller - beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 24 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen. Transport 25. Transporter med husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lastbil eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der forhindrer spild fra åbninger, slanger mv. Eventuelt spild af husdyrgødning skal straks opsamles. 26. Transport med husdyrgødning gennem byzone må kun ske hverdage i tidsrummet 8:00 til 18:00, såfremt gylle ikke transporteres i lastvogn. Lys 27. Hvis udendørs pladsbelysning er forsynet med bevægelsessensorer, skal det sikres, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, når der ikke arbejdes i området. 28. Lyset i kvægstalden skal dæmpes i nattetimerne. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 13

14 Skadedyr Holbæk Kommune By og Landskab 29. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Energibesparende tiltag 30. Staldmekanik (fx køleanlæg) skal renholdes og serviceres regelmæssigt. Rensning og service skal registres i egenkontrol rapport. 31. Elforbruget skal aflæses én gang om måned. Hvis el-forbruget ved fremtidige tilsyn viser sig at ligge over 10 % det forventede forbrug, kan kommunen kræve en redegørelse og en handlingsplan til nedbringelse af forbruget. Olietank 32. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 33. Tank til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Vand 34. Vandforbruget skal aflæses én gang om måned. Spildevand 35. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. 36. Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Oplag af olie, kemikalier mm. 37. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. 38. Flydende handelsgødning skal opbevares i en tank på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Affald 39. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ. Farligt affald må højest oplagres 1 år på husdyrbruget. 2.3 Vilkår vedrørende udbringningsarealer 40. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må ske på de 105,09 ha udspredningsareal, som fremgår af kortbilaget. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 14

15 Sædskifte/efterafgrøder Holbæk Kommune By og Landskab 41. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 1 % efterafgrøder ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder kan ikke erstattes af grønne marker. Husdyrgødning 42. Der må udbringes højst udbringes husdyrgødning fra 241,98 DE på bedriften svarende til ,33 kg N og 3.389,03 kg P, de resterende mængder fra produktionen skal afsættes til tredjemandsarealer. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 43. Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. slam, før det er anmeldt til Holbæk Kommune. Kommunen vil i så fald vurdere om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret ændringen. 44. Ved udbringning af husdyrgødning, orienteres de naboer der har oplyst kontaktoplysninger. 2.4 Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici 45. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til egenkontrolrapport, gødningsregnskab, mark- og dyrkningsplan samt foderforbrug, -planer og -analyser, for de foregående 5 år. 46. Ansøger skal registrere egenkontrol på følgende punkter: Vand- og elforbrug. Dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald skal registreres. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester. Enhver form for driftsstop af skrabanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/ robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 47. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. 2.5 Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi (BAT) 48. I dybstrøelsesbokse skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 49. På bedriften skal der løbende ske optimering af fodereffektiviteten, således at N og P bedst muligt tilbageholdes samt ved fokus på bedst muligt foderblandinger til bedriftens dyrehold. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 15

16 2.6 Vilkår ved ophør af produktion Holbæk Kommune By og Landskab 50. Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester og gyllebeholdere tømmes og rengøres. Beholdere til opbevaring af husdyrgødning som er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.v., hvis de afmeldes beholderkontrol. Vær udover ovenstående vilkår særlig opmærksom på følgende generel lovgivning: Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Hvis gyllebeholdere afmeldes den lovpligtige 10 års beholderkontrol, skal de gøres uanvendelig til opbevaring af gylle m.m. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 16

17 3 Godkendelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse 3.1 Baggrund Sagsforløb Rein og Yke Kloppenburg har via deres konsulent i Gefion indsendt en ansøgning (skema nr ) den 24. april 2013 via husdyrgodkendelse.dk. Rein og Yke Kloppenburg indsendte en ansøgning om udvidelse af deres husdyrproduktion første gang den 6. december 2007, hvorefter Holbæk Kommune meddelte 12-godkendelsen den 2. december Denne godkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, og miljøklagenævnet ophævede denne afgørelse den 15. december Herefter genbehandlede Holbæk Kommune ansøgningen fra 2007 på ny, og meddelte den 26. november miljøgodkendelse til en udvidelse på 340 køer, 73 kalve og 184 kvier, svarende til 584,07 DE. Denne godkendelse blev også påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet, som stadfæstede godkendelsen den 14. februar Rein og Yke Kloppenburg har i mellemtiden revideret deres projekt, således at udvidelsen bliver mindre end det første godkendte og stadfæstede projekt. Stalden i første projekt vil ikke blive etableret, i stedet forlænges den eksisterende kostald, og den først ansøgte gylletank flyttes ind til den eksisterende gylletank og ændres fra 4000 m 3 til 2000 m 3. Den ældre gylletank skulle i første godkendelse sløjfes, denne tank bibeholdes ved denne udvidelse. Dyreholdet var i den første ansøgning på 584 DE, hvilket nu er ændret til 423 DE. Nudriften tager afsæt i den godkendte produktionen fra 2006 på 200 årskøer, 22 kalve og 15 kvier svarende til 280 DE pga. husdyrgodkendelseslovens 26 stk. 2. Produktionen udvides til 270 malkekøer ( kg mælk/årssko), 10 kælvekvier (23-24 mdr.), 20 småkvier (6-10 mdr.) 76 småkalve og 135 tyrekalve, svarende til 423 DE. Holbæk Kommune offentliggjorde ansøgningsmaterialet i henhold til husdyrgodkendelseslovens 55 stk. 2 4 i perioden den 26. juni 11. juli Udkastet til afgørelse om miljøgodkendelse blev sendt i høring den x.xxx x. xxx 2014 hos ansøger, ansøgers konsulent forpagtere, gyllemodtagere samt de, der har anmodet om udkastet. Samtidig er udkastet til miljøgodkendelse sendt til naboer og andre berørte indenfor konsekvensområdet for lugt. Der er indkommet xx høringssvar. Høringssvarene er, hvor kommunen har fundet det relevant, indarbejdet i godkendelsen. Se høringssvar og kommunens bemærkninger hertil i afsnit Afgørelsen: Holbæk Kommune har xxx 2014 meddelt miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 17

18 3.1.3 Anlæggets ejer- og driftsforhold Produktionen på Adelers Allé 208, drives under CVR-nummer: og er registreret på Adelers Allé 208, 4532 Gislinge. Gården Adelers Allé208 ejes af ansøgerne Reintje og Yke Kloppenburg. Ejerne står selv for gårdens daglige drift. Besætningen på Adelers Allé 208 er i det centrale husdyrregister (CHR) opført som besætning nummer Da Reintje og Yke Kloppenburg både er driftsleder og ejer af ejendommen/produktionen har kommunen vurderet dem, som de ansvarlige for at bedriften til enhver tid lever op til miljøgodkendelsen og de tilhørende vilkår. Hvis kommunen finder det nødvendigt at indskærpe eller på anden måde håndhæve godkendelsen og vilkår, vil de blive udstedt til dem. Ændres ejer- eller driftsforhold på ejendommen, skal det anmeldes til kommunen Såfremt drifts- eller ejerforhold ændres i godkendelsesperioden, er der stillet vilkår om, at det meddeles Holbæk Kommune. Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller udarbejde tillæg til godkendelsen. Kommunes vurdering Holbæk kommune vurderer at ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser til, at kommunen kan vurdere om forholdene samt fastsætte vilkår herom. 3.2 Husdyrbrugets anlæg Husdyrbrugets beliggenhed Adelers Allé 208 ligger i landzone. Nærmeste nabobeboelse, med landbrugspligt, er Adelers Allé 210. Denne nabo ligger ca. 230 meter nordøst for den nye tilbygning af kostald, og ca. 260 meter fra den ny gyllebeholder. Nærmeste byzone er et nyt lokalplanudlagt boligområde nordvest for Gislinge, der ligger 520 meter sydøst for de gamle staldbygninger. Der ligger ikke en samlet bebyggelse i landzone tættere på end Gislinge. Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav fremgår af tabel 1. Tabel 1. Generelle afstandskrav - jf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven - samt konkrete afstande fra husdyrproduktionsanlæg. Generelle afstandskrav, meter Konkret afstand, Meter Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg meter (boring ) meter (boring nr ) Vandløb (herunder dræn) og meter (tilløb til Svinninge- Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 18

19 søer Offentlig vej og privat fællesvej Holbæk Kommune By og Landskab Avdebokanalen) meter til indkørsel Levnedsmiddelvirksomhed 25 >25 meter Beboelse på samme ejendom meter Naboskel meter Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign meter (Gislinge) 50 >50 meter Nabobeboelse meter (Adelers Allé210) Kommunes vurdering Det konstateres at afstandskravene er overholdt. Udover overholdelse af de generelle afstandskrav skal kommunen i henhold til Husdyrgodkendelseslovens 20 sikre, at væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra ovennævnte beboelsesområder. Det vil blive vurderet i de efterfølgende afsnit Husdyrbruges landskabelig placering og planmæssige forhold Anlægget omfatter samtlige driftsbygninger og opbevaringsanlæg. Tilbygningen og eksisterende anlæg er beliggende i jordbrugsområde ifølge kommuneplanen Jordbrugsområder er primært områder, der er udpeget som særlig værdifulde landbrugsområder, der som hovedregel forbeholdes jordbrugserhvervet. Adelers Allé 208 ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde, der er den mest robuste områdetype i det åbne land, hvor det tilstræbes, at antallet af restriktioner for jordbrugserhvervet så vidt muligt begrænses. Ifølge kommuneplanens landskabsplan, bør området omkring Gislinge bevares som et åbent landbrugsland, hvor mellemstore gårde og markstrukturer er dominerende. Landskabet er karakteriseret ved at enkelte elementer gentages mange gange. Der er flere landsbyer/mindre bysamfund, store engarealer mod nord og mange mellemstore gårde, samt en gennemgående landbrugsstruktur, som i høj grad dominerer området. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 19

20 Holbæk Kommune By og Landskab Adelers Allé 208 ligger for enden af en ca. 280 meter privat-fællesvej. De eksisterende stalde er placeret tæt ved ejendommens stuehus og de øvrige driftsbygninger. Den nye gyllebeholder bliver opført 10 meter fra den eksisterende stald og 10 meter fra den eksisterende dybstrøelsestald. Tilbygningen af den eksisterende kostald sker mod vest. Forlængelse af de to eksisterende plansiloer bliver opført med betonvægge og bund. Se evt. figur 1 på side 23. Kommunens vurdering Anlægget forbliver med det ansøgte samlet og kompakt. Anlægget vil med den nye tilbygning af den eksisterende stald blive mere synligt end det der fremtræder i dag. Derfor er opsat en række vilkår, der sikre at de landskabelige værdier varetages. Der stilles vilkår om, at de nye stalde opføres i samme materialer som de eksisterende; ydermure beklædes med hvide og røde stålplader og taget med plader i mat naturgrå. Terrænet falder nord for Adelers Allé 208 ned mod Lammefjorden. Adelers Allé 208 ligger forholdsvis højt, og derfor er anlægget synligt fra den lavere liggende Adelers Allé, der er forbindelsesvej mellem byerne Fårevejle Stationsby og Gislinge. Kommunen vurderer, at den ansøgte placering af tilbygningen og plansiloen er hensigtsmæssige. Kommunen vurderer med de stillede vilkår omkring bygningsmassens udformning, at anlægget sikres således, at det fremstår som samlet, harmonisk og ikke tilsidesætter landskabet karakteristika. Billede 1 Adelers Allé 208 set fra tilkørselsvej mod nord. Miljøgodkendelse Vorgård, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge 20

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug 11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug Kvægbruget Helledivej 34, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse:

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup 11 Miljøgodkendelse Udvidelse af minkfarm Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup I henhold til 11 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk.

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. 3 Kvægbruget på Nørreskiftevej 29, 8305 Samsø Dato for gyldighed

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup UDKAST Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Natur & Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Miljøgodkendelse udarbejdet af Frederikssund Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget

12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Ørnhøj Drift ApS Nørhedevej 10 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 24.09-2015 Sags

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 1652 Version 3 Dato 27-12-2007 Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon 97535055 Mobil 20860897 E-Mail siggaard@andersen.mail.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere