Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT"

Transkript

1 Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT 1:FORBEREDELSE - TID TIL PLANLÆGNING 1) Forberedelsestid og fleksibilitet 9) Hvordan sikrer vi tid til planlægning og samarbejde om USU KENDETEGN Forberedelsestid er afgørende for kvaliteten og fleksibiliteten i USU arbejdet. Fleksibiliteten for teammødeafholdelse samt forberedelsestiden for den enkelte medarbejder er afgørende for kvaliteten i USU arbejdet. 9 minutters forberedelse pr. time = 24 minutterm hvoraf den halve tid hurtigt bruges til opdateringer fra Intra, som ledelsen forventes udført. Teammøder ligger i klubbens spidsbelastning kl Manglende fleksibilitet til afholdelse af teammøder, grundet lærernes bundethed til undervisningen om formiddagen, hvor pædagoger har større muligheder for møder. Om eftermiddagen er pædagogerne bundet af kerneopgaveløsning, hvor lærerne har mulighed for møder. Knasten er for klubpersonalet, kvaliteten ville kunne forbedres med 100 %. Teammøder i spisefrikvarter Forståelse for de forskellige fagligheder og måder at gribe USU an på. Mere tid til at lærer/pædagog kan opkvalificere understøttende undervisning (USU) Anbefalinger Centralt niveau: Sørg for fælles arbejdstidsaftaler for lærere og pædagoger, så der kommer ens vilkår for forberedelse og samarbejde. Samlet overordnet procentfordeling i forhold ti USU-timer på årgang. Ikke i detaljer på indskoling, mellemtrin og udskoling. Skab realistisk mulighed for at pædagoger og lærere kan forberede sig 1 times forberedelse til 2,5 timers undervisning 1

2 Lokalt niveau: Placering af møder i elevernes spisefrikvarterer. Konkret: Lærerpause kl , teammøde kl Bygger på erfaringer fra afprøvning Lederne skal prioritere pædagogernes forberedelsestid Lederne skal sikre tid til tværfagligt samarbejde Ledelsesopmærksomhed, så der opnås øget fokus på USU opgavens udførelse At lærer og pædagog har den nødvendige skemalagte tid til at sætte fokus på USU og i fællesskab får udarbejdet læringsforløb. Inden skoleårets start sikres det, at skolen (lærere), BFO og klubmedarbejdere både før og i skoleåret får den fornødne tid til at mødes og planlægge. 2

3 KNASTENS OVERSKRIFT 2:FORMÅL OG MÅLSÆTNING 2)Manglende fælles forståelse af formål og mål 6) Pædagogers faglighed udnyttes ikke optimalt 8) Sammenhæng mellem fag og USU 11) USU i udskoling faglighed og bevægelse 13) Sikring af børn med særlige behov KENDETEGN Manglende fælles forståelse af formål og mål som den enkelte kan koble sig på. En fælles forståelse som kan skabe fælles sprog i det tværfaglige/teamet/bfo/klub og selvfølgelig skolen. Vi er i gang med kulturudvikling. Det kræver tid og ressourcer. Udviklingen er lagt over til den enkelte medarbejder. Medarbejderen står meget alene med at udvikle USU særligt klubmedarbejdere Manglende afklaring af hvad på det konkrete plan Inddrag pointer fra Unge ta r ordet i USU udskoling klubmedarbejdernes tilgang til de unge Respekt som potentiale til uddannelsesvejledning. Skabe sammenhæng i børnenes liv ikke kun sammenhæng i skoledag Uklart formål med USU på hver enkelt skole, afdeling Mistrivsel i klassen blandt børn børn der trives lærer ikke Pædagogernes faglighed kommer ikke i spil Spændende at være der men føler sig låst Skolens ramme og tradition forhindrer et anderledes læringsperspektiv I mødet med læreren ligger forventning til, at vi laver undervisning Undervisning/læring -> forskelligt perspektiv lærer/pædagoger. Mangel på planlægning og samtaler. Rollefordeling og perspektiv uklar mellem lærer/pæd. Pædagogernes egen forventning til sig selv. 3

4 De årgange med mistrivsel blandt eleverne har behov for pæd. faglighed Kompetence udvikling på egen faglighed og metodeudvikling. Hvis pædagoger agerer som minilærere i stedet for at bidrage med egen faglighed Skole/fritid Manglende udnyttelse af faglighed Ligeværdighed Skemastruktur -> mest mening Personalegrupper anviser pæd. strukturen USU ender ofte i leg og fritter tid Vi skal have opmærksomhed på at skabe den sammenhængende skoledag USU bliver et selvstændigt fag, ofte i blokke af 45 minutter At der ikke er noget klart perspektiv for USU Forberedelsesting, svært at give videre Eleverne hører meget om bevægelse og føler sig snydt, når de ikke får sved på panden. Vi opfylder ikke kravet til bevægelse. Vi mangler klarhed over definition af bevægelse i undervisningen. Hvornår er det godt nok? Konkret: I forhold til fagspecifikke mål, når bevægelse skal ligge i USU, bliver den løsrevet fra undervisningen. Vi mangler dermed den sammenhængende skoledag. Man bør have klasser: Længere tid af gangen f.eks. 3 lektioner, hvor bevægelse bliver en naturlig del af undervisningen. Pædagoger med manglende kendskab til eleverne arbejder med sociale processer Enkelt individ kontra gruppe Opstår i alene situationer, kan ikke tilgodese det enkelte barn og/eller begge lejre bmsb (børn med særlige behov) og dygtige elever) Knasten er tilstedet for fagligheden i det omfang at bmsb eleven ikke modtager undervisningen ved én lærer eller én pædagog. 4

5 Den faglige undervisning fylder så meget at børn kommer i klemme ved én voksen. Anbefalinger: Centralt niveau: En evaluering samt præcisering af formål og målsætning for at sikre helheden og det enkelte barn. At sikre at USU til timerne fra klubben kan bruges på mellemtrinnet frem for udskoling, hvis behovet er til stede. Lokalt niveau: En evaluering samt præcisering af formål og målsætning for at sikre helheden og det enkelte barn. At sikre at USU til timerne fra klubben kan bruges på mellemtrinnet frem for udskoling, hvis behovet er til stede. Initiativet at være 2 så når vi pludselig xxyy (f.eks. musik) et kreativt fag hvor muligheder for at få indsigt i andre sider af barnet som ikke før var kendt. Man bør bruge nærområdet/klubben og fantasien i USU samarbejde, for at finde/rumme barnets evner og intelligens. Skab projekter som kan inkludere børn med særlige behov så resten af klubben også kan fungere Interessemodsætninger: Kunne det måske blive til interessefællesskaber via mere tid til samarbejde. o Hvis USU ikke udvikles i fællesskab, kan konsekvenserne blive, at man hopper tilbage til de gamle kendte vaner, og derved ikke får udviklet potentialet i det tværfaglige samarbejde. o PIIS (Pædagoger ind i skolen PIIS)blev introduceret gennem et 4-årigt projekt. På samme måde kunne man lave en projektbeskrivelse for udviklingen af USU, så der gives mulighed for at styrke læringsparathed og styrke trivsel for alle børn for at højne det faglige niveau. 5

6 KNASTENS OVERSKRIFT 3:FÆLLES KULTUR 3) Fælles kultur/ kulturforståelse tager tid og understøttes ikke af rammerne. 10) Udvikling af kultur-fællesskab KENDETEGN Forskel på børns adfærd / tilgang til undervisning i kan- situationer og i skal- situationer Behov for tid til at danne sig indsigt i hinandens kultur + sprog. Tid til samarbejde, udvikle forforståelsen af hinandens kompetencer og indsigt i hinandens udførelse af fagligheden. Hvordan sikre man fælles forståelse af læringsbegrebet? Behov for udvikling af fælles kultur. Fælles kultur/kulturforståelse o Forskel på skolens kultur og klubkultur o Ville kunne ændres til det bedre, hvis der var tid sammen á la BFO PIIS tid Forventninger fra elever/forældre er forskellige i forhold til skole- og klubaktiviteter Svært at udvikle fælles kultur og samarbejde på mellemtrin/udskolingen o Få pædagogtimer o Opdater o Læring o Klasseledelse Forskel på normer og regler i klub/skole Forskellige arbejdstider og arbejdstidsaftaler udfordrer muligheden for fælles forberedelse og samarbejde. Behov for at styrke introduktion til nye medarbejde i skolen Kultur på tre niveauer, når man slår knast 3 og 10 sammen. Fælleskultur i forhold til udførslen af kerneopgaven. Fælles kultur i medarbejder gruppen. 6

7 Fælles kultur på ledelsesplan. Pædagogerne bliver mast Skolernes traditioner kultur understøtter ikke BFO og klub struktur og kultur. Julefrokost ligger ofte i BFO/klubbens åbningstid. Hindrer medarbejder i at deltage. Skolen mangler selvrefleksion Klubpædagoger er syge Hvordan sikrer man fælles forståelse af læringsbegrebet? Ledelsesniveauet skal sætte scenen Ledelsessamarbejde mellem skoler og klub. Forskelle i forhold til vikardækning/sygemelding Ledelsen går foran klub/skole Lokale fordelingsnøgler på pæd. /lærer Fælles planer og perspektivering mangel på Fagpolitisk og organisatorisk overenskomstmæssigt forskel Anbefalinger Centralt niveau: Behov for tid og ressource til udvikling! Se på lærernes undervisningsprocent. Se på pædagogers mulighed for at kvalificere opgaven med børnene. Hvis normeringen i børnetiden skal holde, er der ikke tid til forberedelse = forringelse af kvalitet. Lokalt niveau: Sikrer tid til udvikling af fælles læringsforståelse. 7

8 KNASTENS OVERSKRIFT 4:KOMPETENCEUDVIKLING 4) Kompetenceudvikling 5) Opkvalificering af personale KENDETEGN Uddannelse -> samarbejde -> faggrupper (lærere og pædagoger) Forskellige missioner forkert læring Faggrupper kommer med forskellige læringsmål/ idéer med den fagdelte/ USU undervisning At acceptere forskellige fagligheder Handling og protest undervejs Opgaven skaber organisationen - ikke omvendt Hastvært vs. lastværk Børn optræder forskelligt i forhold til skole/ klub Børn, der har det svært i skoleregi Børn, der forlader undervisningen Klasseledelse Har medarbejderne de nødvendige kompetencer til at varetage USU? Anbefalinger Centralt niveau: Flere ressourcer til kompetenceudvikling Lokalt niveau: Mere tid til fælles forberedelse Øgede kompetencer i fht: Årsplanlægning, strukturering, klasseledelse, relations- og kontekstforståelse, bevægelse i udskolingen Prioritering af flere midler til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, som leder hen mod fælles fokus på og formulering af tydelige mål for USU Udvikling af arbejdet med at sammenkæde årsplanlægning og elevplaner 8

9 KNASTENS OVERSKRIFT 5:SAMARBEJDE 7) Samarbejde mellem lærere og pædagoger 12) Skemalægning KENDETEGN Manglende skemaforudsætninger for at mødes Manglende tid til samarbejde med klubpædagog Manglende koordinering af sammenhæng i skoledagen Skematekniske bindinger på skolen -> svært at placere pædagogtimer så det passer i BFO/klub Logisk skemalægning o USU placering i konflikt med klubtid o Tid til planlægning i årgangstema. USU i proces i stedet for skemahuller o Forståelse for at pædagoger ikke bare skal løse problemer der opstår i planlægningen og afviklingen af undervisningen Skemalægning o Enkelte timer o Mellemtimer o Plads til spontanitet mellem timerne o Hensyn til klub åbning Tid til planlægning og samarbejde mellem faggrupper Tid og rum til planlægning mellem pædagoger og lærere o Særligt i forhold til mellemtrin og udskoling Forberedelse teammøder Udfordring af skabe tid til tværfagligt samarbejde o Pædagoger, der ikke deltager i årgangsteamsamarbejde Rammer der strammer o Arbejdstid o Fordeling af timer o Rammer bliver for indhold frem for omvendt Forskellige arbejdstidsaftaler med forskellige muligheder for forberedelse og samarbejde 9

10 At USU er lagt i korte tidsrum o Ekstra ½ time sidst på dagen Årgangsteammøderne er placeret i klubbens spidsbelastningstidsrum USU bliver et selvstændigt tog ofte i blokke af 45 min. At samarbejde om overordnet faglige mål/usu Beskrivelse af formål og mål med USU. Sammenhæng i børnenes dag? 3 skoler, 3 forskellige kendetegn ønsker til USU Der er mest udbytte, der hvor lærer og pædagog er sammen. Samarbejde skal etableres fra start Der er for mange enkelte timer (mangler tid til forberedelse) Skulle være i årgangsteam og blokke Man skal undgå mellemtimer hvem betaler? (USU tid fra 11-13, klubåbning kl.14) Hensyntagen til klubbens åbningstid vi skal være tilbage til kl Hensyntagen til BFO ens åbningstid og til transporttid En knast at have de store klasser BFO har bedst relation til indskoling Klub har rigtig mange relationer til mellemtrinnet og udskolingen Hvor skal lektiecafe ligge, når det bliver obligatorisk? Respekt for BFO og klub åbningstid Svært at mødes i team Besparelse er svær at imødekomme/planlægge hvis der ikke er skema Skemaerne giver udfordringer for sparekravene til klubben Planlægning skal ske i forhold til behov/ ikke struktureret i forhold til klassetrin 10

11 Anbefalinger Centralt niveau: Der er fokus på, at klubberne modtager børn fra flere skoler, og det er derfor ikke muligt at kunne holde åbent i 17 timer ugentligt, da de udmeldte timer kun er gennemsnitlige og derfor varierende fra skole til skole, klassetrin til klassetrin og måned til måned. At der skabes midler til at lærere og pædagog kan være sammen i undervisningen At pædagoger er til stede på alle årgange Lokalt niveau: Skoleledere og klubledere arbejder tæt sammen om skemalægning Skabe indsigt og forståelse i hinandens verdener (skole/bfo/klub) Klubmedarbejderne er til rådighed i klubbens åbningstid (kl. 14) Skemaplan klar inden sommerferien De pædagogiske ledere med i planlægningen, hvor det giver mening Samarbejde: Skole klub og ikke bare lærer - pædagog 11

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere