Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer"

Transkript

1 Dato: Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne, har det vist sig, at regioner har udfordringer med håndteringen af suspendering og frigivelse af medicinkort, som er den måde parterne oprindeligt havde aftalt at angive på FMK, at en borgers aktuelle medicinering bliver ført i et lokalt system f.eks. under en indlæggelse. I forbindelse med den planlagte reimplementeringsindsats for regionerne, har man fra regionernes side ønsket, at få beskrevet et alternativt forslag til håndtering af ovenstående udfordringer. NSI har derfor, i samarbejde med repræsentanter fra den regionale klinikergruppe, nedsat af Danske Regioner, udarbejdet et forslag til en alternativ håndtering. Forslaget er beskrevet nedenfor. Implementering af forslaget kræver vedtagelse i relevante fora. Principper for den foreslåede løsning Dette afsnit beskriver nogle helt grundlæggende principper for FMK, som gælder uanset om det er den eksisterende suspender/frigiv håndtering, der anvendes, eller en alternativ løsning. Den grundlæggende udfordring i forhold til brugen af FMK er, at FMK til stadighed skal afspejle et opdateret medicinkort. Da det ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt at holde FMK ajour under indlæggelser, med alt hvad der sker under en indlæggelse, vil man på sygehuse ofte udelukkende anvende et lokalt system under indlæggelsen. Det at medicinen føres lokalt er ikke noget problem, hvis blot man er sikker på at andre ikke forventer, at det de ser på FMK er fyldestgørende. Behovet for at anvende et lokalt system, er ikke nødvendigvis begrænset til indlæggelser, og principperne er derfor mere generelle. Derfor skal der gælde at: 1

2 Princip 1: Hvis et lokalt system har medicinoplysninger, som er mere aktuelle end dem, der ligger på FMK, skal det være tydeligt for udenforstående, der slår op på FMK (f.eks. andre sundhedsprofessionelle, hjemmepleje eller borgeren selv) at FMK ikke afspejler aktuel medicin. Hvis en bruger af FMK ser, at FMK ikke afspejler aktuel medicin, skal det være muligt at finde årsagen, samt information om, hvem der ligger inde med oplysninger om aktuel medicin. Derfor skal der gælde at: Princip 2: Når en organisation har medicindata i et lokalt system, der er mere aktuelle end dem, der ligger på FMK, skal organisationens navn og kontakt informationer fremgå af FMK. Hvis medicin har været ført i et lokalt system i forbindelse med en behandling, er det den ansvarlige organisations pligt at sikre, at FMK opdateres med aktuel medicin, når patienten forlader behandlingsstedet og medicineringen ikke længere alene føres lokalt. Gøres dette ikke, udgør det et patient-sikkerhedsmæssigt problem, da andre sundhedsfaglige ikke har et korrekt beslutningsgrundlag at handle ud fra, hvis borgeren har behov for anden medicin eller lign. Vælger andre sundhedsfaglige alligevel at tage ansvar for ændringer i medicinen, og opdatere FMK med dette, må en læge revurdere patientens samlede medicin og derefter markere at FMK er afstemt. Derfor skal gælde at: Princip 3: Når en organisation, jvf. princip 2, har registret at medicin føres i lokalt system, kan denne tilstand kun ophæves efter, at der er gennemført en medicinafstemning, hvor en læge signerer for, at FMK nu er retvisende. Dette bør være en læge fra den organisation der har ført medicinen i et lokalt system, men kan også gøres af andre, der har dannet sig det fornødne overblik. 2

3 Beskrivelse af den foreslåede løsning Grundtanken er at begrebet suspendering ændres til status FMK er ikke afstemt, og denne status forsvinder, når medicinkortet afstemmes. Et medicinkort kan allerede i dag markeres som FMK er afstemt (= medicinafstemning på FMK) 1. Et medicinkort, der aldrig har været afstemt, har ikke nogen afstemt markering, men den samlede mængde af aktuelle lægemiddelordinationer, løse recepter og en dialog med borgeren, bør give et billede af aktuel medicin. For at håndtere princip 1 indføres i den centrale løsning en markering på medicinkortet, hvor man kan sætte en status FMK er ikke afstemt. Når et klientsystem sætter markeringen 2 FMK er ikke afstemt skal det jvf. princip 2 medsende oplysninger om den organisation, der står bag. Den centrale løsning skal modtage og gemme disse oplysninger sammen med markeringen FMK er ikke afstemt Dette svarer til de oplysninger om organisation, som man i dag medsender i forbindelse med suspendering. Når det er markeret at FMK er ikke afstemt betyder det, at kortet ikke giver et billede af aktuel medicin og andre brugere af FMK derfor ikke kan forvente at FMK afspejler borgerens medicinering. Når et klient-system viser FMK, skal det tydeligt fremgå, hvis kortet er markeret FMK er ikke afstemt, og hvilken organisation, der har sat markeringen det gælder også, hvis det er egen organisation, der har sat markeringen. En konsekvens af princip 2 er, at hvis en patient flyttes og den aktuelle medicin nu håndteres af en ny organisatorisk enhed, skal oplysningerne om hvem, der har ansvaret for FMK er ikke afstemt markeringen flyttes med. I praksis gøres dette af den nye ansvarlige afdeling/sygehus ved igen at markere FMK er ikke afstemt med angivelse af den nye organisatoriske enhed (Dette svarer til gensuspendering i den nuværende løsning). Hvis en bruger ser, at FMK er ikke afstemt, er det sandsynligvis fordi patienten eller borgeren er indlagt, men det kan også ske i andre situationer f.eks. ved ambulant 1 En aktivitet hvor det sikres at en patients lægemiddelordinationer på FMK dækker aktuel medicinering( d7238ddcd9400.asp?qlmquery=medicinafstemning&ktype=everything) 2 Senere i dokumentet gennemgås forskellige scenarier for hvornår systemet sætter markeringen. 3

4 behandling, hvor den medicinske behandling er dokumenteret i eget medicinmodul, men ikke overført til FMK. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det fremgår af FMK, hvis patienten er indlagt, på samme måde som man i FMK 1.4 og frem, kan se om en borger er tilknyttet medicinadministration i hjemmeplejen. Den centrale løsning skal understøtte registrering af indlæggelses-status. I forbindelse med indlæggelse skal man, evt. via sygehusets PAS-system, registrere at patienten er indlagt. Når patienten udskrives skal markeringen fjernes. Registreringen af indlæggelse skal indeholde oplysninger om indlæggelsessted (sygehus og evt. afdeling). Grafisk kan den nye løsning illustreres som vist på figur 1: Status: Indlagt Status: FMK er ikke afstemt Ny løsning Indlæggelse Marker FMK er ikke afstemt Medicinafstemning Udskrivelse Figur 1 På figur 2 nedenfor ses, hvorledes den centrale løsning kan lade et system, der anvender den nuværende suspendering og frigivelse funktionalitet, angive at patienten er indlagt og at kortet er markeret FMK er ikke afstemt i det nye alternative forslag. Status: Indlagt Status: FMK er ikke afstemt Eksisterende system Suspendering ved Indlæggelse Medicinafstemning Frigiv / afsuspender Figur 2 Forklaring til figur 2: I denne løsning kan det være f.eks. sekretæren, som indlægger patienten i PAS systemet, der markere FMK er ikke afstemt samtidig med at patienten registreres som indlagt. 4

5 Markeringen FMK er ikke afstemt og indlagt registreres ved brug af suspenderingskaldet. Denne løsning indebærer, at alle patienter som indlægges, vil få deres medicinkort markeret FMK er ikke afstemt uanset om der foretages opslag på FMK eller ej. Her skal man være opmærksom på, at få FMK afstemt inden udskrivelsen, også selvom lægerne ikke tilgår FMK eller det lokale medicinmodul under indlæggelsen 3. I figur 3 ses forløbet for et system, som via nuværende snitflade først ønsker at sætte markeringen for FMK er ikke afstemt, når der ændres på medicinering i det lokale system. Status: Indlagt Status: FMK er ikke afstemt Eksisterende system Faktisk indlæggelse (ikke understøttet i nuværende løsning) Suspendering ved lokal medicinering Medicinafstemning Frigiv / afsuspender Figur 3 Forklaring til figur 3: Når patienten indlægges i PAS, vil f.eks. sekretæren ikke registrere patienten som Indlagt. Først når en bruger registrerer en ændring i det lokale medicinmodul som f.eks. dosisændring, seponering eller lignende vil medicinmodulet (ved brug af suspenderingskaldet) markere kortet til FMK er ikke afstemt OG samtidig vil patientens status blive indlagt. Markeringen af at FMK er ikke afstemt (suspendering) skal foretages af systemet, når brugeren ændre i patientens medicinering jf. princip 1, men brugeren skal gøres opmærksom på, at FMK markeres FMK er ikke afstemt. Brugerens navn og organisation vil fremgå af FMK, som den der har markeret FMK er ikke afstemt og derved har ansvaret for patientens aktuelle medicinering. Ved at anvende løsningen skitseret på figur 3 vil medicinkortet først blive markeret FMK er ikke afstemt, når en bruger begynder at anvende det lokale medicinmodul. Det betyder at ved indlæggelser og ambulante kontakter, hvor medicinoplysninger/ændringer ikke er relevante og medicinmodulet derfor ikke anvendes, vil der ikke blive ændret på afstemningsstatus, som aktuelt er angivet for medicinkortet. Status Indlagt vil først fremgå af FMK, når der ændres i medicineringen. 3 Dette kan give en udfordring, såfremt medicinering ikke er relevant for den pågældende indlæggelse. 5

6 (For de EPJ systemer, der kræver at patientstatus sættes til indlagt, for at man kan lave efterregistreringer, vil denne løsning gøre dette muligt uden at det får indflydelse på FMK.) Hvis et medicinkort er markeret FMK er ikke afstemt af en organisation, bør en læge fra en anden organisation ikke foretage medicinafstemning, hvis patienten fortsat er indlagt. I forbindelse med at en patient forlader et behandlingssted(udskrivelse) skal den ansvarlige læge (organisation) sikre at der er lavet medicinafstemning på FMK, så FMK afspejler den medicinering, som er gældende efter patienten er udskrevet. Hvis et medicinkort er markeret FMK er ikke afstemt i f.eks. et ambulatorium vil dette også kræve en medicinafstemning på FMK før kortet kan få en retvisende status. Når en brugere fortager medicinafstemning på FMK og signere for dette, fjernes en eventuel FMK er ikke afstemt markering og medicinkortet markeres FMK er afstemt med tilhørende information om ansvarlig læge og organisation. Hvis en bruger af FMK ser et medicinkort, der er markeret FMK er ikke afstemt, men hvor patienten ikke længere er indlagt, betyder det, at der ikke er foretaget medicinafstemning på FMK. Brugeren bør derfor rette henvendelse til den organisatoriske enhed, der har markeret kortet FMK er ikke afstemt, således at det kan aftales, hvem der foretager og registrerer medicinafstemning på FMK, så det afspejler patientens aktuelle medicinering. Konsekvenser for EPJ systemer tilpasset ny løsning - FMK og frem Håndtering af indlæggelsesstatus er helt afkoblet fra selve medicinhåndteringen og derfor relativt simpel. Når en patient indlægges skal det (f.eks. via PAS) registreres på FMK, hvor patienten er indlagt. Tilsvarende skal informationen fjernes ved udskrivelse. Håndtering af FMK er ikke afstemt markering på FMK kan gøres mere eller mindre komplekst, og skal gælde uanset om patienten er indlagt eller kommer ambulant. Den mest simple og minimale løsning er at gøre følgende: 1. Ved enhver ændring af borgerens medicin i det lokale medicinmodul (som ikke samtidig registreres på FMK), sikrer systemet, at der markeres på FMK, at FMK er ikke afstemt. (Dette kan virke tungt, men kan optimeres teknisk f.eks. ved at huske tilstand lokalt, knyttet til medicinkortes version, og samtidig abonnere på ændringer af medicinkortet) 2. Når medicinkortet afstemmes før eller i forbindelse at patienten forlader behandlingsstedet fjernes markeringen FMK er ikke afstemt og erstattes af markeringen FMK er afstemt med information om den læge, der har foretaget 6

7 afstemningen. (Bemærk at hvis afstemningen foretages inden udskrivelsen, og der sker ændringer i medicinen efter afstemningen, vil pkt. 1 sikre, at kortet markeres som FMK er ikke afstemt igen). Option på mere kompleks løsning Den regionale klinikergruppe har foreslået, at man i visse tilfælde ikke behøver at markere FMK er ikke afstemt, selv om det lokale medicinmodul anvendes. Dette kræver at systemet laver flere check, for at sikre at princip 1 stadig er overholdt. Udgangspunktet er stadig, at der ved ændringer i det lokale system markeres på FMK FMK er ikke afstemt, men hvis følgende punkter er opfyldt kan systemet undlade dette: 1. Alle ordinationer på FMK eksisterer i det lokale system 2. Der findes ingen synlige løse recepter på FMK. 3. For alle ordinationer i det lokale medicinmodul inkl. depotmedicin skal gælde, at de enten er: a. knyttet til en ordination på FMK med samme præparat, dosering og administrationsvej. eller b. eksplicit er markeret som en engangsordination, der ikke tænkes gentaget Det sidste kan f.eks. være kontrastvæske, lokalbedøvelse eller en engangsordination af f.eks. smertestillende medicin. Det er en lægelig vurdering (og ikke en systemteknisk finesse) at afgøre, om der er tale om medicinering, der kan kategoriseres under pkt. b. Hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt, må FMK stadig siges at give et retvisende billede af aktuel medicin, og man behøver således ikke markere kortet som FMK er ikke afstemt. Det skal bemærkes, at selv om FMK er retvisende under indlæggelsen, har udskrivende læge stadig pligt til at sikre at FMK ved udskrivelsen afspejler den medicin patient skal have efter indlæggelsesforløbet. Så længe et medicinkort har status FMK er afstemt, skal det lokale system, ved en hver enkelt ændring af medicinen i det lokale medicinmodul, kontrollere, at kriterierne fortsat er opfyldt, og markere FMK for FMK er ikke afstemt, hvis de ikke er. I så fald skal procedurerne beskrevet under den mere simple løsning følges for at sikre afstemning af medicinkortet. Den komplekse håndtering giver dermed behov for færre afstemninger, men til gengæld kan afstemningerne opfattes som en undtagelsessituation, hvorved risikoen for fejl på grund af manglende rutine bliver større. Konsekvenser for sygehuspersonalet 7

8 Markeringen af indlagt/udskrevet behøver ikke påvirke de kliniske arbejdsgange. I forbindelse med indlæggelsen kan medicin overføres fra FMK til det lokale medicinmodul og eventuelle nye ordinationer eller justeringer kan laves der. Da dette er ændringer i det lokale medicinmodul, skal kortet markeres FMK er ikke afstemt med mindre systemet kan checke at alle kriterier, for at undlade dette, er opfyldt (den komplekse model beskrevet ovenfor). Klinikeren skal gøres opmærksom på at FMK markeres FMK er ikke afstemt, når dette sker og ved efterfølgende brug af medicinmodulet, skal det fremgå tydeligt for brugeren, at FMK derfor skal opdateres og afstemmes inden eller i forbindelse med udskrivningen. Når en læge under indlæggelsesforløbet eller i forbindelse med udskrivningen overfører den medicin som patienten skal have efter indlæggelsen til FMK og markerer FMK som FMK er afstemt, vil tilstanden FMK er ikke afstemt blive fjernet, og lægen vil fremgå af FMK som den person, der har gennemført medicinafstemningen. Ved ambulant behandling kan kortet ligeledes blive markeret FMK er ikke afstemt, hvis lægen opretter eller ændre medicin i det lokale system, uden at FMK samtidig opdateres. Dette kan undgås, hvis systemet har en ambulant funktionalitet, hvor man fra det lokale medicinmodul kan arbejde direkte på FMK, således at FMK afspejler alle ændringer. Hvis man ved ambulant behandling arbejder i det rent lokalt medicinmodul og derved ikke registrere oplysningerne på FMK, skal man afslutte konsultationen med at afstemme FMK, således at lægemiddelordinationerne på FMK er retvisende, når patienten forlader ambulatoriet. Konsekvenser for LPS systemer tilpassete nye løsning - FMK og frem Når en praktiserende læge slår op på FMK fremgår det umiddelbart, hvem der har foretaget sidste medicinafstemning og hvornår. (Feltet kan være tomt, hvis kortet aldrig har været afstemt). Hvis kortet er markeret FMK er ikke afstemt er afstemningsinformationen erstattet af en TYDELIG markering af at kortet er markeret FMK er ikke afstemt og hvem der har markeret det FMK er ikke afstemt. Systemet skal ligeledes vise om patienten er indlagt og i givet fald hvor - angivet på et overordnet niveau. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis LPS systemet ikke umiddelbart giver mulighed for at lave FMK medicinafstemning, mens en patient er indlagt. Det er ikke et krav at systemet viser information om sidste indlæggelse, når denne er afsluttet, da informationen om hvem, der har ansvar for FMK er ikke afstemt markeringen, skal indeholde tilstrækkelig kontaktinformation. 8

9 Hvis en patient er udskrevet, og medicinkortet stadig er markeret FMK er ikke afstemt, kan den praktiserende læge i dialog med borgeren, sygehuset eller ud fra epikrisen vælge selv at afstemme medicinkortet, og dermed få medicinkortet tilbage i afstemt tilstand. Konsekvenser for EOJ systemer tilpasset ny løsning - FMK og frem Hjemmeplejesystemerne bør sikre, at det tydeligt fremgår, hvis et system indlæser et medicinkort, der er markeret FMK er ikke afstemt. Hvis man møder et ikke afstemt medicinkort på en udskrevet patient, bør man straks kontakte den ansvarlige organisatoriske enhed, og bede dem om at afstemme kortet. Er dette af den ene eller anden grund ikke muligt, kontaktes patientens egen læge, som må svare på, hvad der skal gøres. Konsekvenser for EPJ systemer på nuværende løsning - før FMK Hvis et EPJ system anvender en snitflade før 1.4.2, vil det anvende suspendering/frigivelse i forbindelse med at medicinen føres lokalt og status vil ændre sig, som vist på figur 2 eller figur 3. Suspenderingskaldet vil markere et medicinkort FMK er ikke afstemt og samtidig opdatere indlæggelsesinformationen med de organisationsoplysninger, der er medsendt i suspenderings-kaldet. Et kald til gensuspender opdaterer indlæggelsesinformationen, og markerer medicinkortet FMK er ikke afstemt (uanset at dette måske allerede er markeret FMK er ikke afstemt ). Dette anvendes til interne flytning som i dag. Et kald til frigivelse fjerner indlæggelsesinformationen, men sætter ikke kortet til FMK er afstemt. Dette kan kun gøres med et kald til afstem medicinkort(medicinafstemning på FMK), som alle systemer skal understøtte fra FMK og frem. Et kald til afstem medicinkort vil markere kortet som FMK er afstemt, men ikke ændre på indlæggelsesoplysningerne. Ovenstående betyder at EPJ-systemer, der kører eller uden problemer kan frigive som en del af udskrivningen da kortet fortsat vil være markeret FMK er ikke afstemt, hvis der ikke er foretaget korrekt medicinafstemning. 9

10 Konsekvenser for alle systemer på nuværende løsning - før FMK Systemer, der anvender snitflader ældre end 1.4.2, er udviklet til at arbejde med suspenderingsbegrebet. I disse systemer vil et ikke afstemt medicinkort fremstå som suspenderet og den afdeling, der har markeret det som FMK er ikke afstemt, vil frem gå som den organisatoriske enhed, der har foretaget suspenderingen. Når en brugere markere på FMK(ved brug af suspenderingskaldet), at patienten er indlagt bør det overvejes at den centrale FMK-service indsætter teksten INDLAGT eller UDSKREVET foran organisationens navn i den OrganisationStructure, der findes i suspenderet-status. Dette vil f.eks. kunne resultere i at der vises: eller Medicinkortet er suspenderet: INDLAGT: Odense Universitets Hospital Medicinkortet er suspenderet: UDSKREVET: Odense Universitets Hospital På den måde kan brugeren afgøre om suspenderingen er valid fordi patienten stadig er indlagt, eller om der er tale om et medicinkort er ikke er afstemt ved udskrivelse. På figur 4 vises hvordan de forskellige situationer vil se ud ved opslag. Status: Indlagt Status: FMK er ikke afstemt Opslag nuværende løsning Suspenderet Indlagt: Organisation xxxx Suspenderet Udskrevet: Organisation xxxx Figur 4 En anden konsekvens af ændringen er, at når der foretages medicinafstemning (der indebærer at et kort, der markeret FMK er ikke afstemt skifter til afstemt) vil det for 10

11 brugeren resultere i, at kortet ikke længere vises som suspenderet, men som afstemt af den pågældende læge. Med andre ord vil en 1.2.6/1.4.0 bruger opleve at en medicinafstemning ophæver en suspendering. Logikken i dette er, at hvis en læge signerer for at et kort er retvisende og da den gamle suspendering, netop var et tegn på at kortet ikke kunne regnes som retvisende så er det ok at fjerne suspenderingen, når kortet viser aktuel medicin. 11

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 7. marts Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 7. marts Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 7. marts 2012 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 5. klinikerforummøde Velkomst Status for den centrale- og de decentrale FMK løsninger Status på implementering i regioner

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Formålet med det Fælles Medicinkort (FMK) Formålet med FMK er at. reducere medicineringsfejl. få bedre overblik over aktuel medicinering

Formålet med det Fælles Medicinkort (FMK) Formålet med FMK er at. reducere medicineringsfejl. få bedre overblik over aktuel medicinering KIT-nyt Særudgave om det Fælles Medicinkort På tærsklen til det Fælles Medicinkort Resten af 2011 kommer til at stå i det Fælles Medicinkorts tegn i Hospitalsenheden Vest: I løbet af november og december

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 30. maj Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 30. maj Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 30. maj 2012 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 6. klinikerforummøde 1. Velkomst 2. Status for den centrale- og de decentrale FMK løsninger. Herunder begrebet for ny

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Referat fra 5. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 5. FMK Klinikerforummøde Referat fra 5. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 7. marts 2012, kl. 10:00 15:00 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Referat fra 2. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 2. FMK Klinikerforummøde Referat fra 2. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 29. juni 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion Dato: 31-03-2016 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Thomas Sonne Olesen Tel. +45 20 15 33 76 FMK Implementationsnote E-mail: tso@lakeside.dk - Håndtering tidsangivelser i FMK 1.4.4 Af Helle Balle

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER Velkommen FYRAFTENSMØDE med fokus på FMK OG FORLØBSPLANER XMO 11.10.18 Præsentation Kirsten Wengler, Læge Kjeld Gandrup, XMO Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Vi hjælper praksis med IT og data Vejleder

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig.

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig. Dato: 12. februar 2018 Optimering af medicinering i Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen er pr 1. januar 2018 overgået til den varige driftsorganisation og der er i henhold til samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Bilag A: Implementering af FMK (dec. 2014)

Bilag A: Implementering af FMK (dec. 2014) Bilag A: Implementering af FMK (dec. 2014) Fælles Medicinkort Fælles Medicinkort skal bidrage til, at borgere i Danmark får en korrekt og sikker behandling med lægemidler. For at opnå dette får alle borgere

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret opgraderes den 2. februar 2019

Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret opgraderes den 2. februar 2019 FAKTA-ARK EKSTERN 13.12.18 Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret opgraderes den 2. februar 2019 Hvorfor opgraderes Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret? I februar-marts 2019 indfører sygehusene

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Hvordan bliver kommunerne FMK-parate og hvad kan vi forvente hvornår?

Hvordan bliver kommunerne FMK-parate og hvad kan vi forvente hvornår? Hvordan bliver kommunerne FMK-parate og hvad kan vi forvente hvornår? Juni 2013 Morten Thomsen, Devoteam Konsulent for KL Hvad betyder for en kommune at komme på FMK? Når en kommune er på FMK vil medicinskemaer

Læs mere

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. september 2012, kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ)

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

FMK og andre tips EG Clinea

FMK og andre tips EG Clinea Velkommen FMK og andre tips EG Clinea Fyraftensmøde 17.04.18 Præsentation Jørn Zachariassen, Læge Jens-Henrik Engqvist, EG Clinea Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning

Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere