FORSIKRINGSBETINGELSER NR udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad."

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NR udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er dækket af rejseforsikringen? Hvor dækker rejseforsikringen Hvornår dækker rejseforsikringen? Dansk Sygesikring Hvilke udgifter er dækket af rejseforsikringen? Generelle bestemmelser De enkelte dækninger Sygdom og hjemtransport Tilkaldelse og sygeledsagelse Hjemkaldelse Ulykke - personskade Ulykke - dødsfald Personskade Dødsfald Privatansvar Retshjælp Indbo Bagage Sådan læser du forsikringsbetingelserne Betingelserne er opdelt som følger: Kapitel 1 - Indledende bestemmelser Kapitel 2 - Dækninger Kapitel 3 - Generelle bestemmelser KAPITEL 1 Indledende bestemmelser DEFINITIONER Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte ord som følger: akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet. ekstraudgifter er udgifter, forsikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. forsikringstiden omfatter den periode, i hvilken Europæiske er ansvarlig for betaling af skader, hjemland er det land, hvor nærmeste familie er bosiddende ikrafttræden. Rejseforsikringen er gældende fra det tidspunkt, hvor dækningen træder i kraft for den sikrede person, kronisk sygdom er en diagnosticeret sygdom, for hvilken der ikke er en kendt helbredende behandling. papbørn. Børn, som ikke er forsikredes biologiske børn, hvor forsikrede er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en biologisk forælder. papforældre. Personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologisk forældre.

2 papsøskende. Personer, som ikke er biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig- eller klubsponsor m.v. og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter m.v. som sports-udøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder penge-præmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. rusgifte er marihuana, cannabis, hash, hamp og lign., skadetilfælde er en eller flere hændelser, der sker på samme tid eller i forlængelse af hinanden, og som udspringer af samme skadeårsag, smykker er genstande, der i det væsentlige består af guld, sølv, platin, perler og ædelstene, storm er vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 meter pr. sekund, sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter er sådanne, der lokalt er sædvanlige, rimelige og nødvendige. I tilfælde af tvivl træffer de lokale sundhedsmyndigheder den endelige afgørelse, ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse. Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om en udefra kommende indvirkning. videnskabelige ekspeditioner er ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig. Hvem er dækket af rejseforsikringen? Alle udenlandske studenter samt praktikanter, der er omfattet af DIS Danish Institute For Study Abroad program. Hvor dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ophold i Danmark, samt rejser/ophold i øvrige Verden, med undtagelse af krigsrisiko og krigszone områder. Hvornår dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker når studenterne er tilknyttet DIS Danish Institute For Study Abroad program. Dansk Sygesikring For studenter på Semester I, II eller IV, er dækningen Sygdom kun gældende indtil modtagelsen af de gule sygesikringskort. Efter denne periode er den studerende omfattet af den danske sygesikring. Dog er dækningen Hjemtransport gældende for hele perioden. Receptpligtig lægeordineret medicin dækkes i hele perioden.. En Hjemtransport vil foregå til sikredes hjemland eller Danmark. Hvilke skadeudgifter er dækket af rejseforsikringen? Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af din rejseforsikring. KAPITEL 2 - dækninger 1 SYGDOM OG HJEMTRANSPORT 1.0 Forsikringssum - DKK ,- 1.1 Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter forsikredes udgifter. 1.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst - opstået under opholdet. 1.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), b) indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende og Europæiskes læge,

3 c) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn der er født for tidligt, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens forsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, d) medicin, som den behandlende læge eller Europæiskes læge ordinerer, e) 10 konsultationer hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut dog maksimalt DKK f) lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende eller Europæiskes læge, g) sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig, h) hjemtransport til din bopæl/hospital i dit hjemland eller Danmark. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør - efter en lægelig bedømmelse af din tilstand - om du skal hjemtransporteres med ambulance, ordinært trafikmiddel, ambulancefly el.lign., i) enten hjemtransport til bedemand/krematorium ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste eller j) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis dine pårørende ønsker dette - rejseforsikringen dækker maksimalt et beløb, der svarer til, hvad en hjemtransport ville koste. 1.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 6 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller ændret medicinering. b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til hjemlandet, g) til rekreations- eller kurophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse, når Europæiskes læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til hjemlandet, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt du nægter at lade dig hjem-transportere, når Europæiskes læge har besluttet hjemtransporten, j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten, k) til transport som følge af din frygt for smittefare, l) der påløber som følge af, at du ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger og

4 m) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 1.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at du på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante syge-journaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet. 1.6 POLITISKE UROLIGHEDER Forsikringssum - Se nedenfor -Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker ved politiske eller civile uroligheder. -Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til bopælslandet med op til DKK , når Udenrigsministeriet fraråder al indrejse til området som følge af politiske eller civile uroligheder. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed, b) tab af eller skade på bagage, sikrede efterlader som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. Det er en forudsætning, at sikrede har købt dækningen Bagage, c) behandling hos psykolog i bopælslandet efter henvisning fra egen læge, når sikrede har været udsat for politiske eller civile uroligheder under rejsen med op til DKK , d) professionelt telefonisk kriseberedskab til sikredes pårørende, når flere sikrede har været udsat for politiske eller civile uroligheder. Skønner Europæiskes læge, at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af de sikrede, dækkes de pårørendes transportudgifter, e) ekstra ophold samt fortæring, fra politiske eller civile uroligheder umuliggør den planlagte hjemrejse, og indtil det er muligt at hjemrejse med op til DKK pr. dag, maksimalt DKK , f) køb af tøj, når sikrede er evakueret uden bagage, med op til DKK pr. person. - Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) når Udenrigsministeriet inden sikredes indrejse fraråder al indrejse eller anbefaler hjemrejse/evakuering fra området som følge af politiske eller civile uroligheder, b) ved indrejse til land/område, der på indrejsetids-punktet optræder på Europæiskes krigs- og risikoliste som krigszone. Europæiskes krigs- og risikoliste kan findes på og c) ved aktiv deltagelse i krig, oprør, demonstrationer el.lign., d) udgifter til behandling hos psykolog i udlandet. -I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at a) Europæiske kontaktes forinden evakueringen/hjemrejsen, b) sikrede indsender udfyldt skadeanmeldelse med original dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet, c) sikrede giver Europæiske alle informationer og dokumenter, der kan belyse sagen. 2 TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 2.0 Forsikringssum - Ubegrænset 2.1 Hvem dækkes udgifter for? En person efter forsikredes eget valg. 2.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækning 1 Sygdom og hjemtransport, hvor du a) får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, b) rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst eller c) skal hjemtransporteres.

5 2.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker a) tilkaldtes nødvendige udgifter til transport fra bopælen ud til dig og retur til bopælen - maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis du skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, b) sygeledsagernes nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen - maksimalt økonomiklasse - når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i hjemlandet, c) udgifter til transport - maksimalt samme transportklasse som dig - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjem-transporteres, d) ekstraudgifter til ophold på et af Europæiske godkendt hotel, maksimalt DKK 1.000,- pr. dag pr. person, e) kost og lokaltransport med op til DKK 250,- pr. dag pr. person. 2.4 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport, for den person der har været sygeledsager/på tilkald. 3 HJEMKALDELSE 3.0 Forsikringssum - DKK ,- 3.1 Hvem dækkes udgifter for? Rejseforsikringen dækker forsikredes udgifter. 3.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du må afbryde rejsen/opholdet før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår a) akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som forsikrede), børn, papbørn, forældre, papforældre, søskende eller papsøskende, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn, b) livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som forsikrede), børn, papbørn, forældre, papforældre, søskende, papsøskende, børnebørn, bedste-forældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder 3.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - til hjemrejse til hjemland samt returrejse til det sted sikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen. Returrejsen skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen. 3.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. 3.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/ forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt personer nævnt i pkt. 3.2 a eller b, skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset din pårørende i hjemlandet. c) Har du selv afholdt udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, skal du indsende en skadeanmeldelse i udfyldt stand, med originalbilag for de udgifter du ønsker refunderet. 4 ULYKKE - PERSONSKADE 4.0 Forsikringssum - DKK ,- 4.1 Hvem dækkes udgifter for? Rejseforsikringen dækker erstatning til forsikrede. 4.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? a) Overfald: Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du får en påviselig personskade som følge af et overfald. b) Ulykke: Rejseforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén - invaliditetserstatning som følge af et ulykkestilfælde.

6 4.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker Overfald: a) Det beløb, som en skadevolder efter dansk retspraksis ville blive dømt til at betale i henhold til Lov om erstatningsansvar for en personskade opstået under tilsvarende omstændigheder i Danmark, b) 10 konsultationer af en times varighed hos en psykolog - enten på opholdsstedet eller i Danmark, c) Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at forsikrede er i live ved udbetalingen. Ulykke: d) Varigt mén - invaliditetserstatning som følge af et ulykkestilfælde. 4.4 Invaliditetserstatning a) Du har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5%. Méngraden fastsættes, når din helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når din helbredstilstand ikke længere forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. b) Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at du er i live ved udbetalingen. c) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejds-skadestyrelsens méntabel uden hensyn til dit erhverv. d) Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. e) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100. En invaliditet, der var til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. f) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. 4.5 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke Overfald: a) Tingskader, b) overfald, som tilføjes dig af din rejseledsager (en person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som dig, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med dig), Ulykke: c) Invaliditet som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, d) forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, e) tandskader som følge af et ulykkestilfælde 4.6 Voldgift Méngradens størrelse skal, hvis du forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem dig og Europæiske. 4.7 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Overfald: Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at politirapport udfærdiges og sendes til Europæiske i original, b) at du konsulterer en lokal læge/hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at du indhenter lægeerklæring og sender den til Europæiske i original. c) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet dig, samt til at lade dig undersøge af en af Europæiske valgt læge. Ulykke:

7 d) Indtræffer et ulykkestilfælde, for hvilket der kræves erstatning, skal anmeldelse til Europæiske ske hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af Europæiskes erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen. Såfremt du har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen sammen med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. e) Såfremt du er i besiddelse af en lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes i original form. f) Såfremt der er optaget politirapport, skal dette oplyses, evt. ved indsendelse af udleveret kvittering for anmeldelsen. g) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet dig, samt til at lade dig undersøge af en af selskabet valgt læge. 5 ULYKKE - DØDSFALD 5.0 Forsikringssum - DKK ,- 5.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du under rejsen afgår ved døden som følge af et ulykkestilfælde. 5.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Forsikringssummen udbetales i tilfælde af en dækningsberettiget skade. 5.3 Hvilke personer modtager erstatningen? Medmindre andet skriftligt er meddelt Europæiske, udbetales forsikringssummen til din ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, dine børn eller, hvis sådanne ikke findes, din samlever, som er og har været tilmeldt samme adresse i Folkeregisteret gennem mindst 2 år eller, hvis en sådan ikke findes, dine arvinger. 5.4 I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) Indtræffer en skade, for hvilken der kræves erstatning, skal anmeldelse til Europæiske ske hurtigst muligt ved udfyldelse af en skadeanmeldelse. b) Europæiske er berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest. 6 PRIVATANSVAR 6.0 Forsikringssum Personskade DKK ,- Tingskade DKK ,- Forsikringssummerne er højeste grænse for Europæiskes forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, ansvaret pålægges flere og/eller der er dækning på én eller flere policer hos Europæiske. 6.1 Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter forsikredes udgifter. 6.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 6.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker a) det beløb, du bliver forpligtet til at betale, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Europæiske, 6.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, dog dækkes erstatningsansvar under arbejde, hvis det i det pågældende land er sædvanligt, at et sådant ansvar bæres af arbejdstageren, c) for skade på ting som du ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, d) for skade forvoldt af hunde,

8 e) for skade som følge af, at du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, f) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj eller søfartøjer. Med hensyn til søfartøjer dog kun såfremt dette er på eller over 5 meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger 5 hk. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke g) bøder eller bodslignende krav. 6.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden. 7. RETSHJÆLP 7.0 Forsikringssum - DKK ,- Dækningen giver Dem samme retshjælpsdækning, som man i Danmark får i tilknytning til en almindelig Familieforsikring med indbodækning. 7.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker udgifter i henhold til Assurandør-Societetets Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning for private tvister opstået i privatlivet i forsikringstiden. Disse er ikke gengivet nedenfor, men kan rekvireres hos Europæiske. 7.2 Selvrisiko Ved enhver skade betaler sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK Hvilke udgifter er ikke dækket af rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ikke egentlige erstatninger, bøder og bodslignende krav. Herudover gælder de i Assurandør-Societetetes Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser. 7.4 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel rejseforsikring i andet selskab. 8 INDBO 8.0 Forsikringssum ,- 8.1 Hvilke genstande dækker indboforsikringen? Rejseforsikringen dækker følgende genstande tilhørende sikrede samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen: Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt nedenfor under pkt eller undtaget under pkt Cykler er dækket med op til DKK i forsikringstiden Særligt privat indbo Særligt privat indbo defineres i denne rejseforsikring som følgende: antikviteter kunstværker malerier musikinstrumenter pelse våben og ammunition guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker Særligt privat indbo er dækket med indtil 25% af forsikringssummen maksimalt DKK i forsikringstiden.

9 8.2 Hvilke genstande dækker indboforsikringen ikke? Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil. Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer. Rejseforsikringen dækker dog røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af rede penge med op til DKK 2.000,- i forsikringstiden - se pkt Mønt- og frimærkesamlinger 8.3 Hvor dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ovennævnte genstande, når de befinder sig på sikredes bopælsadresse. 8.4 Hvilke skader dækkes? Brand Rejseforsikringen dækker skade ved brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand. Rejseforsikringen dækker ikke Skade ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde. Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme, og derved kommer i brand eller beskadiges. Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og TV-apparater og lignende foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener - hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr - der ikke har ildsvåde til følge Eksplosion og lynnedslag Rejseforsikringen dækker skade ved eksplosion og direkte lynnedslag Nedstyrtning af luftfartøj Rejseforsikringen dækker skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra, dog ikke skade opstået p.g.a. sprængstoffer som medføres af luft-fartøjer Udstrømning af vand, olie og kølevæske Skader ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, køler-væske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover er dækket. Rejseforsikringen dækker ikke Skader fra nedløbsrør og tagrender eller skader som følge af opstigning af grund- eller kloakvand. Skader, der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere. Skader som følge af bygge- og reparationsarbejde. Skader efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Stormskade og visse nedbørsskader Rejseforsikringen dækker stormskader, herunder nedbørskade såfremt der samtidig er stormskade på bygningen hvori de sikrede genstande befinder sig Redningsudgifter I forbindelse med dækningsberettiget skade, dækker rejseforsikringen, udover forsikringssummen, rimelige udgifter til redning og bevaring af de sikrede genstande Indbrudstyveri Rejseforsikringen dækker indbrudstyveri og hærværk. Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarlig aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at vinduer og andre åbninger har været forsvarligt aflukkede og at det kan konstateres, at der er sket voldelig opbrydning (adgang der sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle eller ved en dirk er ikke voldelig opbrydning). Tyveri fra aflåst motorkøretøj regnes ikke for indbrudstyveri, men som simpelt tyveri. Rejseforsikringen dækker ikke Indbrudstyveri fra bolig, der har være ubeboet i mere end 2 måneder. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker ved: Indbrudstyveri fra lofts- og kælderrum, udhuse og garager.

10 8.4.8 Simpelt tyveri Rejseforsikringen dækker simpelt tyveri med indtil DKK 5.000,- pr. skadetilfælde. Ved simpelt tyveri forstås tyveri af ting, der befinder sig udendørs eller i uaflåst bygning eller lokale. Rejseforsikringen dækker ikke Guld, sølv, platin perler, ædelstene og smykker. Glemte tabte, forlagte eller efterladte genstande. Særlige betingelser Rejseforsikringen dækker tyveri fra aflåst motorkøretøj. Det er dog en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op med vold. Rejseforsikringen dækker tyveri af cykler. Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at cyklen er forsvarligt aflåst i gerningsøjeblikket Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket og røveri Rejseforsikringen dækker tab ved røveri eller tyveri bemærket i gerningsøjeblikket med op til 10% af forsikringssummen i forsikringstiden, rede penge dækkes dog kun med op til DKK 2.000,- i forsikringstiden. Ved røveri forstås tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller ved trussel om øje-blikkelig anvendelse af vold. 8.5 Erstatningens beregning Erstatning ydes efter førsterisiko princippet, således at der ved skadeopgørelse ikke foretages fradrag ved eventuel underforsikring Genstande, der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsudgiften Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. 8.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation I tilfælde af tyveri af værdier for over DKK 1.500,- skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Europæiske I tilfælde af beskadigelse af genstande, må disse ikke smides ud, før Europæiske har givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. Sikrede skal på forlangende tilsende Europæiske de beskadigede genstande Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse. Det skal specificeres, hvilke genstande der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart før skaden. Sikrede skal endvidere, som dokumentation for genstandenes alder og værdi, tilsende Europæiske originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation. 9 BAGAGE 9.0 Forsikringssum - DKK 5.000,- 9.1 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Genstande, som sikrede medbringer eller erhverver på rejsen herunder rede penge rejsechecks kreditkort værdipapirer billetter pas 9.2 Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? Motorkøretøjer

11 Både Windsurfere Campingvogne Cykler og andre transportmidler Tilbehør til ovennævnte 9.3 Hvilke skader dækker rejseforsikringen og med hvilke beløb? Se skema nedenfor. Bemærk, at den samlede erstatning i forsikringstiden aldrig kan overstige den på policen anførte forsikringssum. En enkelt genstand dækkes med op til 50% af forsikringssummen, dog max. DKK 5.000,-. Skema til pkt.9.3 Alle beløb er i DKK Genstande, sikrede medbringer og erhverver under erhvervsrejsen, som ikke er undtaget under pkt. 9.2 samt ikke særskilt nævnt i dette skema. Rede penge, værdipapirer, rejsechecks og kreditkort. Tyveri fra aflåst hotelværelse eller aflåst safety box Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket Tyveri fra aflåst bil Tyveri sket andre steder fra Bortkomst af indskreven bagage Beskadigelse og forveksling Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum 5.000, , ,- Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Pas og billetter. Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Ikke dækket Op til sum Optagelser, tegninger manuskripter og lign. Værdi af råmateriale Værdi af råmateriale Værdi af råmateriale * En enkelt genstand: 50% af forsikringssummen, dog max. DKK 5.000, Særlig bestemmelse om dækning af udstyr Værdi af råmateriale Værdi af råmateriale Værdi af råmateriale Fotoudstyr, videoudstyr, PC-udstyr og smykker betragtes i denne rejseforsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50% af forsikringssummen dog maksimum DKK 5.000, Undtagelser Erstatning ydes ikke for: Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret. Genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transporten, eller før den bliver afhentet af sikrede. Glemte, tabte og forlagte genstande. Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks. Tyveri af genstande, der henstår uden effektivt opsyn. De sikrede genstande må ikke forlades af sikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks eller lignende. 9.6 Hvordan beregnes erstatningen? Genstande, der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsudgiften. Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura.

12 Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Europæiske udbetaler erstatning umiddelbart herefter. 9.7 I tilfælde af skade - krav til dokumentation I tilfælde af tyveri af værdier for over DKK 1.500,- skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Europæiske. Såfremt anmeldelse undtagelsesvis ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og original kvittering herfor skal tilsendes Europæiske. Ved bortkomst af indskreven bagage, skal der foretages anmeldelse til luftfarts-selskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal tilsendes Europæiske i form af original P.I.R. rapport eller lignende. I tilfælde af beskadigelse af genstande, må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet af Europæiske, eller skaden er opgjort. Sikrede skal på forlangende tilsende Europæiske de beskadigede genstande. Sikrede skal, som dokumentation for genstandenes alder og værdi, tilsende Europæiske originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation. Endvidere skal det specificeres, hvilke genstande der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart før skaden. KAPITEL 3 Generelle bestemmelser 10 GENERELLE UNDTAGELSER Rejseforsikringen dækker ikke udgifter der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af a) forsæt eller grov uagtsomhed, b) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, c) deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, d) selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en medvirkende årsag til skaden. e) professionel sportsudøvelse, Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af f) krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder. Rejseforsikringen dækker dog op til 24 timer efter starten på begivenhederne nævnt i dette pkt., g) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, h) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed i) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 11 FORSIKRINGSSUM De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle forsikrings-begivenheder, der indtræder i forsikringsperioden. 12 DOBBELTFORSIKRING Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Invaliditetserstatningen under dækningen Ulykke bliver ikke begrænset af anden købt forsikring. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret). 12A INSURANCE IN OTHER COMPANIES If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the under-writer shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 13 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Du kan ikke uden Europæiskes samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen. You cannot, without consent from Europæiske, pledge or assign your rights ac-cording to the travel insurance.

13 14 REGRES I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 14A Rights of subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certifi-cate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooper-ate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 15 ANKENÆVN Er du uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Tlf.: (mellem kl og 13.00) Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betale et gebyr. Girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Europæiske, b) Ankenævnet for Forsikring c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Telf (mellem kl og 16.00). 16 VÆRNETING Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Europæiske Udvekslingsforsikring

Europæiske Udvekslingsforsikring Europæiske Udvekslingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9000 Gældende fra 1. januar 2012 Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til transport hjem til Danmark, Grønland

Læs mere

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Tillægsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Det er et krav for at købe denne forsikring, at du har

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2016 Rejseforsikring under

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseforsikringen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseforsikringen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2000 1 CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEFORSIKRINGEN (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Den hidtidige tjenesterejseforsikring, som baserer sig

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A Årsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A 1 Indholdsfortegnelse 1. Vær opmærksom på... 2 2.»Hvad gør jeg, hvis...«- når du får brug for din rejseforsikring... 2 3. Forsikringsbetingelser... 6

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 061-05 PKAT nr. J.nr. 04-5414-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende ændringer... 3 3.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere