Friskolens forældrehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskolens forældrehåndbog"

Transkript

1 Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring, telefonnummerændring m.v. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Se medlemmerne på skolens hjemmeside. Bestyrelsen er valgt af skolekredsen og forældrekredsen i friskolen, og varetager den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen afholder jævnligt møder med skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter. Her drøftes og planlægges skolens overordnede forhold, byggeri, økonomi og udvikling. Buskort Elever, der opfylder bestemte afstandskriterier, kan søge om tilskud til betaling af buskort. I bekræftende fald skal der også påregnes egenbetaling. Ansøgning sker via skolen. Alle oplysninger vedrørende buskortansøgning fås på kontoret. Bøger Alle bøger skal indbindes og forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal afleveres i pæn stand. Ved misligholdelse af skolens ejendom, herunder bøger, kan skolen kræve erstatning. Skolen forventer, at eleverne i klassetrin selv har indkøbt ordbøger i fagene dansk, tysk og engelsk. Faglærerne giver gerne gode råd om køb. Elevintra Alle skolens elever har adgang til elevintra, hvor lærere og elever kan kommunikere. Elevråd Friskolens elevråd består af repræsentanter fra klasse. Hver klasse vælger en repræsentant til rådet. Der holdes møde ca. en gang om måneden. Elevkontrakt Hvad vi forventer af dig som elev: At du optræder hensynsfuldt og venligt At du kommer og siger til, hvis du ikke har det godt og har brug for hjælp At du aldrig udsætter kammerater eller voksne for ubehag At du viser respekt for alle børn og voksne og deres ting og forventer, at du selv bliver behandlet på samme måde At du lytter til andre og venter på, det bliver din tur At du tager ansvar for dig selv og skolen som helhed At du hjælper med at holde skolen ren og pæn At du ikke accepterer mobning - se endvidere handleplan mod mobning på skolens hjemmeside

2 At du tager ansvar for dit skolearbejde, laver dine lektier, møder velforberedt, udhvilet og til tiden til din skoledag Generalforsamling Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer og er den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskoles højeste myndighed. Afholdes hvert år i april måned. Fagligt udgangspunkt Friskolens fagområder og obligatoriske emner svarer til folkeskolens fagkreds. Lovmæssigt er frie skoler forpligtet til, at vores slutmål som minimum skal være identiske med folkeskolens slutmål. Undervisningsministeriet har udarbejdet faghæfter for de enkelte fag og fagområder, hvor Friskolen derfor tager udgangspunkt i disse faghæfter på alle fagområder. De, i faghæfterne nævnte trinmål, vil derfor normalt svare til Friskolens delmål. I dette felt udarbejder lærerne undervisningsplaner for deres fagområder. Formål Vi citerer fra skolens værdigrundlag: Stk.1. Institutionens formål er at drive en Grundtvig-Koldsk fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund, som det danske, med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til, og respekt for, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Tømmerup Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig-koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for værdigrundlaget. Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vores grundholdning er derfor at stimulere vores elevers selvværd, ved at give den enkelte passende udfordringer såvel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske. Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvarsforsikring, idet skolen ikke har en sådan forsikring, der dækker skade over for 3. person eller 3. persons ting. Endvidere er det anbefalelsesværdigt, at man også har tegnet en ulykkesforsikring for sit barn. Hvis en elev, på grund af tankeløshed eller forsætlig vold, har forårsaget skade på bygninger eller inventar, kan skolen kræve erstatning. Skade på elevernes medbragte ejendele som f.eks. mobiltelefoner eller computere skal også dækkes af forældrenes egen forsikring. I forbindelse med lejrskoler til udlandet har skolen tegnet rejseforsikring for eleverne. Forsømmelser, fritagelser og fravær Forsømmelser p.g.a. sygdom meddeles normalt til kontoret på første sygedag. Anmodning om fritagelse i op til én dag rettes skriftligt til klasselæreren. Ved fritagelse mere end én dag rettes henvendelse til forstander Jens Boldt. Ferier uden for skolens normale ferier bør undgås.

3 Forældreintra Skolens forældre har alle adgang til forældreintra, hvor al kommunikation mellem skole og hjem foregår. Det drejer sig f.eks. om Fri-Nyt Månedsbreve og ugeplaner fra klasselærere Invitation til arrangementer Indkaldelse til skole/hjem samtaler Nye forældre får udleveret kodeord i forbindelse med elevens skolestart. Forældremøder Der afholdes forældremøde i alle klasser i starten af skoleåret. Indholdet vil typisk være præsentation af nye fag og nye lærere strategier for klassen supplerende kommentarer til periodeplanerne klassen fagligt og socialt diskussioner planlægning af ture og øvrige arrangementer emner, som forældre ønsker behandlet Forældremødet afholdes uden elevernes deltagelse. Skolen forventer, at forældre deltager i møderne. Forældrekontrakt Hvad skolen forventer af dig som forældre: at du er i god kontakt med skolens personale at du er opmærksom på mobningstendenser både omkring dit eget barn og andre børn på skolen fortæl hvis dit barn siger noget derhjemme, der undrer dig, for mobning kan være svært at opdage det er værdifuldt for skolen at vide, hvad barnet siger, både om sig selv og andre at du tager kontakt til skolen, hvis der er noget, du er tilfreds eller utilfreds med vi kan kun gøre noget ved det, vi ved noget om. Der er ingen grund til at gøre barnet uroligt ved at sige noget negativt om skolen eller skolens personale til dit barn. Vi voksne må snakke sammen om problemerne og løse dem sammen at du interesserer dig for dit barns hjemmeopgaver og tager det endelige ansvar for, at det er i orden at dit barn er udhvilet, har spist morgenmad og er parat og klar til skolegangen Forældrekredsen Forældrekredsen består af forældrene til børn i friskolen, som har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

4 Frikvarterer Eleverne i børnehaveklassen til og med 6. klasse skal være ude i alle frikvartererne. Alle øvrige elever må være inde, når blot alt foregår stille og roligt. Der vil altid være en frikvartersvagt på skolens udendørsområde. Fripladstilskud Der er mulighed for at få del i en mindre fripladstilskudspulje, som staten yder. Dette tilskud er afhængigt af husstandens indkomst og antal børn under 18 år. Skema til ansøgning om fripladstilskud udsendes normalt sammen med betalingsopgørelse i august måned. Indmeldelse Grundlaget og forudsætningerne for et godt skoleforløb er, at samarbejdet mellem elev, forældre og vores skole fungerer. Det betyder bl.a., at vi skal være helt klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede forældre enten orienterer sig på skolens hjemmeside eller besøger skolen for at se og høre, hvordan skolegangen foregår hos os. Se i øvrigt punkterne Indmeldelse kommende børnehaveklasse og Indmeldelse øvrige klassetrin Indmeldelse kommende børnehaveklasse Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på tilmeldingsblanket, som fås på kontoret. Det udfyldte skema returneres til kontoret sammen med et indmeldelsesgebyr på 200 kr. pr. barn. Efterfølgende bekræfter vi indmeldelsen skriftligt. I marts/april måned, året før planlagt skolestart, udsender vi brev til de forældre, der står på indmeldelseslisten med besked om, om deres børn er optaget i den pågældende klasse eller er på venteliste. Forældre skal, indenfor en angivet tidsfrist, tilkendegive, om de ønsker at beholde pladsen. Vi optager normalt 18 elever i børnehaveklassen, cirka lige mange piger og drenge. Vi optager først søskende til nuværende elever, hvorefter vi optager elever fra indmeldelseslisten. I september måned før skolestart inviteres de optagne hjem til en række formøder til skolestart. Normalt afholdes et møde i november, hvor friskoleformen, friskoleforældrerollen, forventningerne mellem skolen og hjem, værdigrundlag og historie gennemgås. I det tidlige forår indkaldes til et møde, hvor de kommende børnehaveklassebørn deltager sammen med deres forældre. Inden sommerferien tilrettelægges nogle skoledage uden forældre, hvor et rigtigt skoleforløb skal prøves af. Indskoling Omkring børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse samarbejder især klasselærerne omkring disse 4 aldersgrupper, således at de i en række sammenhænge udgør en helhed. Bhkl. 2. klasse har bl.a. en fælles temadag, hvor bl.a. fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag, musik og idræt indgår. Disse timer organiseres oftest som værkstedsundervisning. Indmeldelse øvrige klassetrin Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Forud for optagelse skal der afholdes et møde med forstander Jens Boldt, hvor eleven, forældrene og klasselæreren deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.

5 It Brug af computere er en integreret del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen har et klassesæt bærbare pc-ere, som især er reserveret til at de mindste eleverne kan anvende dem i undervisningen. Elever i skal kunne medbringe egen computer. På hele skolen er der etableret trådløst netværk, således at alle enheder kan kobles på nettet. Kalender Normalt udleveres inden sommerferien en kalender med dato for de fleste af det kommende skoleårs arrangementer. Kalenderen indeholder også ferieplan. Karaktergivning På 8. og 9. klassetrin gives standpunktskarakterer efter de til enhver tid gældende regler. På øvrige klassetrin gives ikke standpunktskarakterer. Klasseforældreråd Disse består af 2-4 forældre i hver klasse og vælges på demokratisk vis ved klasseforældremøderne. Klasserådene er frit stillet med hensyn til, hvor meget de vil påtage sig og hvilke aktiviteter. Ofte er de en stor hjælp for klasselæreren ved klassearrangementer, men de er også velkomne til at tage selvstændige initiativer. Nogle af klasserådene forpligtiges til at arrangere, sammen med hele klassen, enkelte store arrangementer, som hele friskolen indbydes til: Juletræsfest 3. juledag: 1. og 2. klasse Sommerfest i august måned: 3. og 5. klasse Bestyrelsen vil stille en repræsentant til rådighed, som koordinerer og er tovholder. Konfirmationsforberedelse Der er ingen konfirmationsforberedelse på skolen. Torsdag eftermiddage går eleverne i 7. kl. til konfirmationsforberedelse hos sognepræsten i Tømmerup Kirke. Eleverne har, selvom hjemmet er tilknyttet et andet sogn, mulighed for at benytte konfirmationsforberedelsen hér. Nogle elever går til konfirmationsforberedelse i Ubberup Valgmenighed. Forberedelsen er tilrettelagt uden for normal skoletid. Blå mandag er kun fridag for hele 7. klasse i forbindelse med den dag, hvor hovedparten af eleverne bliver konfirmeret. Ledelse Den daglige overordnede ledelse af skolen varetages af forstander Jens Boldt. Souscheffunktionen i friskolen varetages af Pernille Thestrup.

6 Lejrture m.v. Små lejrskoleture afvikles sidst på skoleåret Bhkl. 2. klasse er på tur med 1 overnatning på skolen eller i nærområdet klasse er på tur med 2 overnatninger Hvert 4. eller 5. år tager alle klasser på fælleslejrskole med 2 overnatninger Forældrebetaling til disse ture vil normalt være mellem 100 til 300 kr. Bornholm (alternativt et andet sted i Danmark) 6. klasse er på lejrskole med 4 overnatninger afholdes i september eller april-juni Skitur klasse er på fælles skitur med 4-5 overnatninger. Afholdes hvert andet år i januarmarts. Udlandstur 9. klasse er på udlandstur med 4 overnatninger afholdes efterår eller forår. For alle ture gælder, at betalingen er indeholdt i skolepengene, dog med følgende undtagelser: - Lommepenge på alle ture - Frokost samt forplejning på ud- og hjemrejse på skituren i 7./8. kl. - Frokost og aftensmad på udlandsturen i 9. kl. Det skal pointeres, at lejrskolerne indgår som en del af skolens undervisning og derfor er obligatoriske for alle elever.. Lektielæsning I forbindelse med SFO-en er der mulighed for, at eleverne i fred og ro kan lave lektier. For de ældste elever fra klasse er der indlagt fordybelsestimer i skemaet, hvor en lærer vil kunne hjælpe eleverne med lektier. Læsebånd Alle elever har hver dag med enkelte undtagelser ca. 25 minutters læsebånd. Formålet er at sikre, at eleverne får den nødvendige læsetræning, således at læsesikkerhed og hastighed bliver høj som muligt. Læsebåndet ligger umiddelbart efter morgensang. Læsekursus På begynder- og mellemtrinene indgår læsekurser som en naturlig del af danskundervisningen. Målet er at øge elevernes læsekompetencer. Elevernes læseudvikling følges med jævnlige læseprøver og læsesamtaler. Madordning De fleste fredage i løbet af skoleåret producerer vores køkkenpersonale i efterskolen et let måltid mad, som forudbestilles og betales via menuoversigter, som sendes til hjemmene via forældreintra.

7 Mobiltelefon I bhkl.- 6. kl. skal mobiltelefoner være slukkede og gemt væk i hele skoletiden. I skal mobilen være slukket i undervisningstiden, men må være tændt i frikvartererne. I alle klasser kan mobiltelefonen efter aftale med en lærer bruges som redskab i undervisningen (lommeregner, kamera mv.). Mobilen må ikke anvendes til private SMS er, samtaler og lign. i undervisningstiden. Overtrædelse af reglerne for mobiltelefoner kan føre til inddragelse af telefonen i skoletiden. Mobning Trivsel Hvad kan du og vi andre voksne gøre for at støtte børnenes trivsel og forebygge mobning: Dit barn lærer af dig; behandl dit barn, som du selv gerne vil behandles af andre Vær opmærksom på, om dit barn trives Ros dit barn for god opførsel overfor andre børn Tal pænt om børnenes kammerater og deres forældre i børnenes nærvær Undgå sarkasme Tal med klassekammeraternes forældre og klasselæreren Vi har udarbejdet en handleplan mod mobning, som kan ses på skolens hjemmeside: tfe.dk/handleplanmod-mobning/ Morgensamling Skoledagen begynder hver morgen kl. 08:20 med morgensamling, som normalt indeholder et par sange, fadervor, et indslag som kan være en historie, optræden el. lign, og evt. fælles beskeder. Alle, der møder til første lektion, skal deltage og vi anser morgensangen som en del af undervisningen. Forældre er meget velkomne til at deltage. Musikskolen Kalundborg Kommunale Musikskole hører til de ældste og største i landet. Musikskolen er en naturlig del af kommunens liv og en selvfølgelig del af den undervisning, der tilbydes de skoler, der ligger i kommunen og dermed også vores skole. Musikskolen giver rige muligheder for musikudfoldelse på lige netop det instrument, den enkelte måtte ønske. På den måde er musikskolen med til at støtte og videreudvikle det musikalske arbejde, der i forvejen udføres på skolerne. Mælkeordning Vi er tilknyttet Mejeriernes Skolemælksordning. 5. klasse fordeler mælken til klasserne i termotasker hver morgen omkring kl. 08:30. Efterfølgende kan mælken, evt. sammen med madpakken, opbevares i klassens køleskab. Normalt tilmelder man sit barn 2 gange årligt via hjemmesiden Nyhedsbreve Friskolens nyhedsbrev, Fri-Nyt, udkommer ca. den første i måneden 8-10 gange om året. Nyhedsbrevet bliver sendt via forældreintra og kan endvidere læses på hjemmesiden. Parkering Normalt skal der parkeres på parkeringspladserne foran skolen. Der kan i morgentimerne være tæt trafik foran skolen, hvorfor man bedes tage ekstra hensyn til hinanden.

8 PPR- pædagogisk/psykologisk rådgivning Skolen samarbejder med PPR i Kalundborg Kommune. Denne afdeling står til rådighed, hvor særlig hjælp er påkrævet. Rådgivningen henvender sig til elever, forældre og lærere. Skolen henvender sig kun efter forudgående aftale med forældrene. Skolens kontaktperson på PPR er skolepsykolog Christina Nielsen. Praktik I 9. klasse er der en praktikuge. Som udgangspunkt skal eleverne selv finde praktiksteder. Dette sker i samarbejde med UU-vejlederen på skolen (se nærmere under punktet skolevejledning). Profil Skolens profil er: et godt undervisningsmiljø arbejdsglæde og trivsel hos børn og medarbejdere en god og fleksibel skole, der bygger på samarbejde, åbenhed og helhed eleven i centrum, den enkelte elevs faglige og alsidige personlige udvikling at tværfaglighed og faglig fordybelse sker i en vekselvirkning faglighed i undervisningen og de praktisk/musiske fag prioriteres højt veludviklet skole-hjemsamarbejde Præsentationskurser Eleverne i 8. klasse skal i de såkaldte introforløb besøge gymnasiet, teknisk skole eller handelsskolen i 2x2 dage. Eleverne vil få et indtryk af disse skolers dagligdag, krav og muligheder. Forløbene planlægges og koordineres af skolens vejleder. Ringetider 1. Morgensamling/læsebånd lektion lektion lektion Spisepause lektion lektion lektion lektion Rygning Skolens matrikel er røgfri for elever, forældre, besøgende og medarbejdere. Eleverne skal være ikkerygere. Samarbejde mellem hjem og skole Forældresamarbejdet er en af grundstenene i skolens virke, og forældrenes aktive medvirken i skolens liv er derfor en naturlig ting. Den daglige drift og det pædagogiske ansvar varetages af skolens ledelse og medarbejdere, men for at skolearbejdet skal lykkes, er det af fundamental betydning, at børnene oplever, at der er en nær forbindelse mellem deres hjem og skolen.

9 Samtykkeerklæring Kommende forældre skal altid underskrive vores samtykkeerklæring, som sikrer, at vi kan udveksle relevante elevoplysninger med den afleverende institution / skole. Skole-hjem samtaler Der er afsat tid til mindst én årlig samtale mellem klasselæreren, udvalgte faglærere og den enkelte elev og dennes forældre. I samtalen sættes fokus på elevens stærke og mindre stærke sider, elevens aktuelle faglige standpunkt samt fremtidige indsatsområder. Det er klasselæreren der indkalder til samtalerne, som normalt afvikles i perioden januar-april. Forældre er altid velkomne til at kontakte klasselærere eller faglærere hvis de ønsker orientering om barnets skolegang udenfor de ordinære skole/hjem samtaler. Skolekredsen Kredsen af mennesker, der slutter op omkring skolen består af nuværende, kommende og tidligere forældre samt andre med interesse for skolen. Disse mennesker udgør skolens bagland og har stemmeret på den årlige generalforsamling, der er skolens højeste myndighed. Kontinuiteten i skolens liv er vigtig og afhængig af skolekredsen. Skolepatrulje Skolen har tilrettelagt skolepatruljehjælp i forbindelse med mødetiden kl. 08:20. Patruljerne er placeret ved busstoppestedet for 551 ved Tømmerup Brugs, samt ved overgangen til skolen. Eleverne skal rette sig efter patruljens anvisninger. Vi opfordrer forældrene til også at gøre det. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenesten arbejder forebyggende og er et tilbud til alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Elever i børnehaveklasse og deres forældre indbydes til en sundhedsundersøgelse. I den forbindelse laves farvesyns-, syns- og høreprøve samt motorisk undersøgelse. Børnene bliver også målt og vejet. Det er vigtigt, at forældrene deltager i denne undersøgelse. Elever i 1. klasse indbydes også til sundhedsorienterende samtale og undersøgelse. Forældre er velkomne til at deltage. Elever i 5. klasse gives pubertetsundervisning i klassen og opdelt i grupper som fx drenge og piger. Eleverne i 6. kl. bliver vejet, målt og får lavet synsprøve efterfulgt af en individuel sundhedsorienterende samtale. 8. klasse tilbydes 4 timers seksualundervisning Elever i 9. klasse tilbydes udskolingsundersøgelse, organiseret som sundhedseksperimentatium. Elevens sundhedsstatus vurderes og relevante emner tages op. Det kan f.eks. være erhvervsvalg, alkohol, prævention, medansvar for egen trivsel m.m. Elever på alle klassetrin med særlige behov tilbydes ekstra undersøgelser og samtaler. Fra Sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune varetager Mai-Britt Nielsen området på vores skole. Hendes træffetid: mandag, onsdag og fredag kl. 08:30 09:00: tlf eller

10 Skolevejledning Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i Friskolen varetages af en uu-vejleder Ellen Marie Andreasen fra UngdomsUddannelsesCentret i Nordvestsjælland, som har centralt kontor i Jyderup. Ellen Marie Andreasen har ikke fast kontortid på skolen, men træffes dagligt fra Kontakt kan rettes til: Vejleder Ellen Marie Andreasen UU-Nordvestsjælland Skarridsøgade Jyderup tlf: Specialundervisning Der tilbydes specialundervisning til elever, der har specielle behov. I forbindelse med diagnosticering, opfølgende test mv. samarbejdes med PPR i Kalundborg Kommune. Læreren eller forældre/elever kan gøre opmærksom på disse behov, og undervisningen iværksættes enten som individuel undervisning eller som støtte i klassen. Vi giver primært specialundervisning i dansk. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at vores resurser selvfølgelig er begrænsede, hvorfor vi i enkelte tilfælde kan gøre opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde de nødvendige resurser, som en given elev, har brug for, for at kunne afhjælpe et indlæringsproblem. I samarbejde med PPR tilbydes andet skoleforløb. Ansvarlig for specialundervisningen.: Pernille Thestrup Spisepause På alle klassetrin afsættes tid til en spisepause fra Samtidig kan eleverne eventuelt høre en god historie. Tandlæge Eleverne er omfattet af den kommunale skoletandplejeordning. Forældre, der ikke ønsker at benytte tandplejen, må meddele dette skriftligt til tandklinikken. Tilsynsførende Friskoler har frihed med hensyn til såvel det faglige indhold som undervisningsform. Staten kræver dog, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolens elever.. Til at føre tilsyn med dette vælges på særskilt møde for forældrekredsen en tilsynsførende, som skal godkendes af Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende aflægger jævnlige besøg i klasserne forbindelse med undervisningen og fører dialog med lærerne omkring undervisningens tilrettelæggelse. Tilsynsførende er: lærer og psykolog Roland Durup.

11 Udmeldelse Hvis man overvejer dette, forventes det, at en eventuel problematik på forhånd har været vendt med klasselæreren og forstander Jens Boldt. Selv udmeldelsen kan først være gældende, når det er sket skriftligt til skolens kontor med angivelse af årsag og fremtidig skole. Bøger og buskort skal afleveres. Udmeldelsen er gældende med en måneds varsel. Undervisningsmiljø På skolens hjemmeside kan man finde oplysninger herom.

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide som familie på vores friskole.

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere