Friskolens forældrehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskolens forældrehåndbog"

Transkript

1 Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring, telefonnummerændring m.v. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Se medlemmerne på skolens hjemmeside. Bestyrelsen er valgt af skolekredsen og forældrekredsen i friskolen, og varetager den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen afholder jævnligt møder med skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter. Her drøftes og planlægges skolens overordnede forhold, byggeri, økonomi og udvikling. Buskort Elever, der opfylder bestemte afstandskriterier, kan søge om tilskud til betaling af buskort. I bekræftende fald skal der også påregnes egenbetaling. Ansøgning sker via skolen. Alle oplysninger vedrørende buskortansøgning fås på kontoret. Bøger Alle bøger skal indbindes og forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal afleveres i pæn stand. Ved misligholdelse af skolens ejendom, herunder bøger, kan skolen kræve erstatning. Skolen forventer, at eleverne i klassetrin selv har indkøbt ordbøger i fagene dansk, tysk og engelsk. Faglærerne giver gerne gode råd om køb. Elevintra Alle skolens elever har adgang til elevintra, hvor lærere og elever kan kommunikere. Elevråd Friskolens elevråd består af repræsentanter fra klasse. Hver klasse vælger en repræsentant til rådet. Der holdes møde ca. en gang om måneden. Elevkontrakt Hvad vi forventer af dig som elev: At du optræder hensynsfuldt og venligt At du kommer og siger til, hvis du ikke har det godt og har brug for hjælp At du aldrig udsætter kammerater eller voksne for ubehag At du viser respekt for alle børn og voksne og deres ting og forventer, at du selv bliver behandlet på samme måde At du lytter til andre og venter på, det bliver din tur At du tager ansvar for dig selv og skolen som helhed At du hjælper med at holde skolen ren og pæn At du ikke accepterer mobning - se endvidere handleplan mod mobning på skolens hjemmeside

2 At du tager ansvar for dit skolearbejde, laver dine lektier, møder velforberedt, udhvilet og til tiden til din skoledag Generalforsamling Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer og er den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskoles højeste myndighed. Afholdes hvert år i april måned. Fagligt udgangspunkt Friskolens fagområder og obligatoriske emner svarer til folkeskolens fagkreds. Lovmæssigt er frie skoler forpligtet til, at vores slutmål som minimum skal være identiske med folkeskolens slutmål. Undervisningsministeriet har udarbejdet faghæfter for de enkelte fag og fagområder, hvor Friskolen derfor tager udgangspunkt i disse faghæfter på alle fagområder. De, i faghæfterne nævnte trinmål, vil derfor normalt svare til Friskolens delmål. I dette felt udarbejder lærerne undervisningsplaner for deres fagområder. Formål Vi citerer fra skolens værdigrundlag: Stk.1. Institutionens formål er at drive en Grundtvig-Koldsk fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund, som det danske, med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til, og respekt for, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Tømmerup Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig-koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for værdigrundlaget. Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vores grundholdning er derfor at stimulere vores elevers selvværd, ved at give den enkelte passende udfordringer såvel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske. Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvarsforsikring, idet skolen ikke har en sådan forsikring, der dækker skade over for 3. person eller 3. persons ting. Endvidere er det anbefalelsesværdigt, at man også har tegnet en ulykkesforsikring for sit barn. Hvis en elev, på grund af tankeløshed eller forsætlig vold, har forårsaget skade på bygninger eller inventar, kan skolen kræve erstatning. Skade på elevernes medbragte ejendele som f.eks. mobiltelefoner eller computere skal også dækkes af forældrenes egen forsikring. I forbindelse med lejrskoler til udlandet har skolen tegnet rejseforsikring for eleverne. Forsømmelser, fritagelser og fravær Forsømmelser p.g.a. sygdom meddeles normalt til kontoret på første sygedag. Anmodning om fritagelse i op til én dag rettes skriftligt til klasselæreren. Ved fritagelse mere end én dag rettes henvendelse til forstander Jens Boldt. Ferier uden for skolens normale ferier bør undgås.

3 Forældreintra Skolens forældre har alle adgang til forældreintra, hvor al kommunikation mellem skole og hjem foregår. Det drejer sig f.eks. om Fri-Nyt Månedsbreve og ugeplaner fra klasselærere Invitation til arrangementer Indkaldelse til skole/hjem samtaler Nye forældre får udleveret kodeord i forbindelse med elevens skolestart. Forældremøder Der afholdes forældremøde i alle klasser i starten af skoleåret. Indholdet vil typisk være præsentation af nye fag og nye lærere strategier for klassen supplerende kommentarer til periodeplanerne klassen fagligt og socialt diskussioner planlægning af ture og øvrige arrangementer emner, som forældre ønsker behandlet Forældremødet afholdes uden elevernes deltagelse. Skolen forventer, at forældre deltager i møderne. Forældrekontrakt Hvad skolen forventer af dig som forældre: at du er i god kontakt med skolens personale at du er opmærksom på mobningstendenser både omkring dit eget barn og andre børn på skolen fortæl hvis dit barn siger noget derhjemme, der undrer dig, for mobning kan være svært at opdage det er værdifuldt for skolen at vide, hvad barnet siger, både om sig selv og andre at du tager kontakt til skolen, hvis der er noget, du er tilfreds eller utilfreds med vi kan kun gøre noget ved det, vi ved noget om. Der er ingen grund til at gøre barnet uroligt ved at sige noget negativt om skolen eller skolens personale til dit barn. Vi voksne må snakke sammen om problemerne og løse dem sammen at du interesserer dig for dit barns hjemmeopgaver og tager det endelige ansvar for, at det er i orden at dit barn er udhvilet, har spist morgenmad og er parat og klar til skolegangen Forældrekredsen Forældrekredsen består af forældrene til børn i friskolen, som har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

4 Frikvarterer Eleverne i børnehaveklassen til og med 6. klasse skal være ude i alle frikvartererne. Alle øvrige elever må være inde, når blot alt foregår stille og roligt. Der vil altid være en frikvartersvagt på skolens udendørsområde. Fripladstilskud Der er mulighed for at få del i en mindre fripladstilskudspulje, som staten yder. Dette tilskud er afhængigt af husstandens indkomst og antal børn under 18 år. Skema til ansøgning om fripladstilskud udsendes normalt sammen med betalingsopgørelse i august måned. Indmeldelse Grundlaget og forudsætningerne for et godt skoleforløb er, at samarbejdet mellem elev, forældre og vores skole fungerer. Det betyder bl.a., at vi skal være helt klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede forældre enten orienterer sig på skolens hjemmeside eller besøger skolen for at se og høre, hvordan skolegangen foregår hos os. Se i øvrigt punkterne Indmeldelse kommende børnehaveklasse og Indmeldelse øvrige klassetrin Indmeldelse kommende børnehaveklasse Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på tilmeldingsblanket, som fås på kontoret. Det udfyldte skema returneres til kontoret sammen med et indmeldelsesgebyr på 200 kr. pr. barn. Efterfølgende bekræfter vi indmeldelsen skriftligt. I marts/april måned, året før planlagt skolestart, udsender vi brev til de forældre, der står på indmeldelseslisten med besked om, om deres børn er optaget i den pågældende klasse eller er på venteliste. Forældre skal, indenfor en angivet tidsfrist, tilkendegive, om de ønsker at beholde pladsen. Vi optager normalt 18 elever i børnehaveklassen, cirka lige mange piger og drenge. Vi optager først søskende til nuværende elever, hvorefter vi optager elever fra indmeldelseslisten. I september måned før skolestart inviteres de optagne hjem til en række formøder til skolestart. Normalt afholdes et møde i november, hvor friskoleformen, friskoleforældrerollen, forventningerne mellem skolen og hjem, værdigrundlag og historie gennemgås. I det tidlige forår indkaldes til et møde, hvor de kommende børnehaveklassebørn deltager sammen med deres forældre. Inden sommerferien tilrettelægges nogle skoledage uden forældre, hvor et rigtigt skoleforløb skal prøves af. Indskoling Omkring børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse samarbejder især klasselærerne omkring disse 4 aldersgrupper, således at de i en række sammenhænge udgør en helhed. Bhkl. 2. klasse har bl.a. en fælles temadag, hvor bl.a. fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag, musik og idræt indgår. Disse timer organiseres oftest som værkstedsundervisning. Indmeldelse øvrige klassetrin Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Forud for optagelse skal der afholdes et møde med forstander Jens Boldt, hvor eleven, forældrene og klasselæreren deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.

5 It Brug af computere er en integreret del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen har et klassesæt bærbare pc-ere, som især er reserveret til at de mindste eleverne kan anvende dem i undervisningen. Elever i skal kunne medbringe egen computer. På hele skolen er der etableret trådløst netværk, således at alle enheder kan kobles på nettet. Kalender Normalt udleveres inden sommerferien en kalender med dato for de fleste af det kommende skoleårs arrangementer. Kalenderen indeholder også ferieplan. Karaktergivning På 8. og 9. klassetrin gives standpunktskarakterer efter de til enhver tid gældende regler. På øvrige klassetrin gives ikke standpunktskarakterer. Klasseforældreråd Disse består af 2-4 forældre i hver klasse og vælges på demokratisk vis ved klasseforældremøderne. Klasserådene er frit stillet med hensyn til, hvor meget de vil påtage sig og hvilke aktiviteter. Ofte er de en stor hjælp for klasselæreren ved klassearrangementer, men de er også velkomne til at tage selvstændige initiativer. Nogle af klasserådene forpligtiges til at arrangere, sammen med hele klassen, enkelte store arrangementer, som hele friskolen indbydes til: Juletræsfest 3. juledag: 1. og 2. klasse Sommerfest i august måned: 3. og 5. klasse Bestyrelsen vil stille en repræsentant til rådighed, som koordinerer og er tovholder. Konfirmationsforberedelse Der er ingen konfirmationsforberedelse på skolen. Torsdag eftermiddage går eleverne i 7. kl. til konfirmationsforberedelse hos sognepræsten i Tømmerup Kirke. Eleverne har, selvom hjemmet er tilknyttet et andet sogn, mulighed for at benytte konfirmationsforberedelsen hér. Nogle elever går til konfirmationsforberedelse i Ubberup Valgmenighed. Forberedelsen er tilrettelagt uden for normal skoletid. Blå mandag er kun fridag for hele 7. klasse i forbindelse med den dag, hvor hovedparten af eleverne bliver konfirmeret. Ledelse Den daglige overordnede ledelse af skolen varetages af forstander Jens Boldt. Souscheffunktionen i friskolen varetages af Pernille Thestrup.

6 Lejrture m.v. Små lejrskoleture afvikles sidst på skoleåret Bhkl. 2. klasse er på tur med 1 overnatning på skolen eller i nærområdet klasse er på tur med 2 overnatninger Hvert 4. eller 5. år tager alle klasser på fælleslejrskole med 2 overnatninger Forældrebetaling til disse ture vil normalt være mellem 100 til 300 kr. Bornholm (alternativt et andet sted i Danmark) 6. klasse er på lejrskole med 4 overnatninger afholdes i september eller april-juni Skitur klasse er på fælles skitur med 4-5 overnatninger. Afholdes hvert andet år i januarmarts. Udlandstur 9. klasse er på udlandstur med 4 overnatninger afholdes efterår eller forår. For alle ture gælder, at betalingen er indeholdt i skolepengene, dog med følgende undtagelser: - Lommepenge på alle ture - Frokost samt forplejning på ud- og hjemrejse på skituren i 7./8. kl. - Frokost og aftensmad på udlandsturen i 9. kl. Det skal pointeres, at lejrskolerne indgår som en del af skolens undervisning og derfor er obligatoriske for alle elever.. Lektielæsning I forbindelse med SFO-en er der mulighed for, at eleverne i fred og ro kan lave lektier. For de ældste elever fra klasse er der indlagt fordybelsestimer i skemaet, hvor en lærer vil kunne hjælpe eleverne med lektier. Læsebånd Alle elever har hver dag med enkelte undtagelser ca. 25 minutters læsebånd. Formålet er at sikre, at eleverne får den nødvendige læsetræning, således at læsesikkerhed og hastighed bliver høj som muligt. Læsebåndet ligger umiddelbart efter morgensang. Læsekursus På begynder- og mellemtrinene indgår læsekurser som en naturlig del af danskundervisningen. Målet er at øge elevernes læsekompetencer. Elevernes læseudvikling følges med jævnlige læseprøver og læsesamtaler. Madordning De fleste fredage i løbet af skoleåret producerer vores køkkenpersonale i efterskolen et let måltid mad, som forudbestilles og betales via menuoversigter, som sendes til hjemmene via forældreintra.

7 Mobiltelefon I bhkl.- 6. kl. skal mobiltelefoner være slukkede og gemt væk i hele skoletiden. I skal mobilen være slukket i undervisningstiden, men må være tændt i frikvartererne. I alle klasser kan mobiltelefonen efter aftale med en lærer bruges som redskab i undervisningen (lommeregner, kamera mv.). Mobilen må ikke anvendes til private SMS er, samtaler og lign. i undervisningstiden. Overtrædelse af reglerne for mobiltelefoner kan føre til inddragelse af telefonen i skoletiden. Mobning Trivsel Hvad kan du og vi andre voksne gøre for at støtte børnenes trivsel og forebygge mobning: Dit barn lærer af dig; behandl dit barn, som du selv gerne vil behandles af andre Vær opmærksom på, om dit barn trives Ros dit barn for god opførsel overfor andre børn Tal pænt om børnenes kammerater og deres forældre i børnenes nærvær Undgå sarkasme Tal med klassekammeraternes forældre og klasselæreren Vi har udarbejdet en handleplan mod mobning, som kan ses på skolens hjemmeside: tfe.dk/handleplanmod-mobning/ Morgensamling Skoledagen begynder hver morgen kl. 08:20 med morgensamling, som normalt indeholder et par sange, fadervor, et indslag som kan være en historie, optræden el. lign, og evt. fælles beskeder. Alle, der møder til første lektion, skal deltage og vi anser morgensangen som en del af undervisningen. Forældre er meget velkomne til at deltage. Musikskolen Kalundborg Kommunale Musikskole hører til de ældste og største i landet. Musikskolen er en naturlig del af kommunens liv og en selvfølgelig del af den undervisning, der tilbydes de skoler, der ligger i kommunen og dermed også vores skole. Musikskolen giver rige muligheder for musikudfoldelse på lige netop det instrument, den enkelte måtte ønske. På den måde er musikskolen med til at støtte og videreudvikle det musikalske arbejde, der i forvejen udføres på skolerne. Mælkeordning Vi er tilknyttet Mejeriernes Skolemælksordning. 5. klasse fordeler mælken til klasserne i termotasker hver morgen omkring kl. 08:30. Efterfølgende kan mælken, evt. sammen med madpakken, opbevares i klassens køleskab. Normalt tilmelder man sit barn 2 gange årligt via hjemmesiden Nyhedsbreve Friskolens nyhedsbrev, Fri-Nyt, udkommer ca. den første i måneden 8-10 gange om året. Nyhedsbrevet bliver sendt via forældreintra og kan endvidere læses på hjemmesiden. Parkering Normalt skal der parkeres på parkeringspladserne foran skolen. Der kan i morgentimerne være tæt trafik foran skolen, hvorfor man bedes tage ekstra hensyn til hinanden.

8 PPR- pædagogisk/psykologisk rådgivning Skolen samarbejder med PPR i Kalundborg Kommune. Denne afdeling står til rådighed, hvor særlig hjælp er påkrævet. Rådgivningen henvender sig til elever, forældre og lærere. Skolen henvender sig kun efter forudgående aftale med forældrene. Skolens kontaktperson på PPR er skolepsykolog Christina Nielsen. Praktik I 9. klasse er der en praktikuge. Som udgangspunkt skal eleverne selv finde praktiksteder. Dette sker i samarbejde med UU-vejlederen på skolen (se nærmere under punktet skolevejledning). Profil Skolens profil er: et godt undervisningsmiljø arbejdsglæde og trivsel hos børn og medarbejdere en god og fleksibel skole, der bygger på samarbejde, åbenhed og helhed eleven i centrum, den enkelte elevs faglige og alsidige personlige udvikling at tværfaglighed og faglig fordybelse sker i en vekselvirkning faglighed i undervisningen og de praktisk/musiske fag prioriteres højt veludviklet skole-hjemsamarbejde Præsentationskurser Eleverne i 8. klasse skal i de såkaldte introforløb besøge gymnasiet, teknisk skole eller handelsskolen i 2x2 dage. Eleverne vil få et indtryk af disse skolers dagligdag, krav og muligheder. Forløbene planlægges og koordineres af skolens vejleder. Ringetider 1. Morgensamling/læsebånd lektion lektion lektion Spisepause lektion lektion lektion lektion Rygning Skolens matrikel er røgfri for elever, forældre, besøgende og medarbejdere. Eleverne skal være ikkerygere. Samarbejde mellem hjem og skole Forældresamarbejdet er en af grundstenene i skolens virke, og forældrenes aktive medvirken i skolens liv er derfor en naturlig ting. Den daglige drift og det pædagogiske ansvar varetages af skolens ledelse og medarbejdere, men for at skolearbejdet skal lykkes, er det af fundamental betydning, at børnene oplever, at der er en nær forbindelse mellem deres hjem og skolen.

9 Samtykkeerklæring Kommende forældre skal altid underskrive vores samtykkeerklæring, som sikrer, at vi kan udveksle relevante elevoplysninger med den afleverende institution / skole. Skole-hjem samtaler Der er afsat tid til mindst én årlig samtale mellem klasselæreren, udvalgte faglærere og den enkelte elev og dennes forældre. I samtalen sættes fokus på elevens stærke og mindre stærke sider, elevens aktuelle faglige standpunkt samt fremtidige indsatsområder. Det er klasselæreren der indkalder til samtalerne, som normalt afvikles i perioden januar-april. Forældre er altid velkomne til at kontakte klasselærere eller faglærere hvis de ønsker orientering om barnets skolegang udenfor de ordinære skole/hjem samtaler. Skolekredsen Kredsen af mennesker, der slutter op omkring skolen består af nuværende, kommende og tidligere forældre samt andre med interesse for skolen. Disse mennesker udgør skolens bagland og har stemmeret på den årlige generalforsamling, der er skolens højeste myndighed. Kontinuiteten i skolens liv er vigtig og afhængig af skolekredsen. Skolepatrulje Skolen har tilrettelagt skolepatruljehjælp i forbindelse med mødetiden kl. 08:20. Patruljerne er placeret ved busstoppestedet for 551 ved Tømmerup Brugs, samt ved overgangen til skolen. Eleverne skal rette sig efter patruljens anvisninger. Vi opfordrer forældrene til også at gøre det. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenesten arbejder forebyggende og er et tilbud til alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Elever i børnehaveklasse og deres forældre indbydes til en sundhedsundersøgelse. I den forbindelse laves farvesyns-, syns- og høreprøve samt motorisk undersøgelse. Børnene bliver også målt og vejet. Det er vigtigt, at forældrene deltager i denne undersøgelse. Elever i 1. klasse indbydes også til sundhedsorienterende samtale og undersøgelse. Forældre er velkomne til at deltage. Elever i 5. klasse gives pubertetsundervisning i klassen og opdelt i grupper som fx drenge og piger. Eleverne i 6. kl. bliver vejet, målt og får lavet synsprøve efterfulgt af en individuel sundhedsorienterende samtale. 8. klasse tilbydes 4 timers seksualundervisning Elever i 9. klasse tilbydes udskolingsundersøgelse, organiseret som sundhedseksperimentatium. Elevens sundhedsstatus vurderes og relevante emner tages op. Det kan f.eks. være erhvervsvalg, alkohol, prævention, medansvar for egen trivsel m.m. Elever på alle klassetrin med særlige behov tilbydes ekstra undersøgelser og samtaler. Fra Sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune varetager Mai-Britt Nielsen området på vores skole. Hendes træffetid: mandag, onsdag og fredag kl. 08:30 09:00: tlf eller

10 Skolevejledning Ungdoms- og uddannelsesvejledningen i Friskolen varetages af en uu-vejleder Ellen Marie Andreasen fra UngdomsUddannelsesCentret i Nordvestsjælland, som har centralt kontor i Jyderup. Ellen Marie Andreasen har ikke fast kontortid på skolen, men træffes dagligt fra Kontakt kan rettes til: Vejleder Ellen Marie Andreasen UU-Nordvestsjælland Skarridsøgade Jyderup tlf: Specialundervisning Der tilbydes specialundervisning til elever, der har specielle behov. I forbindelse med diagnosticering, opfølgende test mv. samarbejdes med PPR i Kalundborg Kommune. Læreren eller forældre/elever kan gøre opmærksom på disse behov, og undervisningen iværksættes enten som individuel undervisning eller som støtte i klassen. Vi giver primært specialundervisning i dansk. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at vores resurser selvfølgelig er begrænsede, hvorfor vi i enkelte tilfælde kan gøre opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde de nødvendige resurser, som en given elev, har brug for, for at kunne afhjælpe et indlæringsproblem. I samarbejde med PPR tilbydes andet skoleforløb. Ansvarlig for specialundervisningen.: Pernille Thestrup Spisepause På alle klassetrin afsættes tid til en spisepause fra Samtidig kan eleverne eventuelt høre en god historie. Tandlæge Eleverne er omfattet af den kommunale skoletandplejeordning. Forældre, der ikke ønsker at benytte tandplejen, må meddele dette skriftligt til tandklinikken. Tilsynsførende Friskoler har frihed med hensyn til såvel det faglige indhold som undervisningsform. Staten kræver dog, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolens elever.. Til at føre tilsyn med dette vælges på særskilt møde for forældrekredsen en tilsynsførende, som skal godkendes af Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende aflægger jævnlige besøg i klasserne forbindelse med undervisningen og fører dialog med lærerne omkring undervisningens tilrettelæggelse. Tilsynsførende er: lærer og psykolog Roland Durup.

11 Udmeldelse Hvis man overvejer dette, forventes det, at en eventuel problematik på forhånd har været vendt med klasselæreren og forstander Jens Boldt. Selv udmeldelsen kan først være gældende, når det er sket skriftligt til skolens kontor med angivelse af årsag og fremtidig skole. Bøger og buskort skal afleveres. Udmeldelsen er gældende med en måneds varsel. Undervisningsmiljø På skolens hjemmeside kan man finde oplysninger herom.

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Forældrehåndbog. - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole. Side 1 af 16

Forældrehåndbog. - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole. Side 1 af 16 Forældrehåndbog - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole Side 1 af 16 Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august 1990. Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var der 32 elever. Allerede tre år efter køber Gjerndrup

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 Afbud: 4A, 5A,6A,6B,8A, 8B,9B Dagsorden: Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af seneste referat 3. Orientering om skolen v/ Henrik

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen til Jelling Friskole GLÆDE KOMPETENCER FÆLLESSKAB

Velkommen til Jelling Friskole GLÆDE KOMPETENCER FÆLLESSKAB Velkommen til Jelling Friskole GLÆDE KOMPETENCER FÆLLESSKAB Velkommen til Jelling Friskole Vi er glade for at byde jeres familie velkommen til Jelling Friskole. I dette hæfte finder I information om hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 10. august 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 10. august 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 10. august 2013 Velkommen til skolestart På tirsdag starter friskolen igen efter en dejlig varm sommer. Vi håber, I har nydt ferien og fået ladet batterierne godt op. Børnene skal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om Lygten Skole - Side 1 Velkommen til Lygten Skole I bestræbelserne på at give en god og grundig information om Lygten Skole,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring Tilsynserklæring 2016 2017 Skole: Kertemindeegnens Friskole Revninge Bygade 55 Revninge 5300 Kerteminde Tilsynsførende: Gustav Reck, Ramsherred 64, 5900 Rudkøbing, tlf.: 51 20 33 46 e-mail: gr@kdvalgmenighed.dk

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere