Reform i vor tid. Jens Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reform i vor tid. Jens Christensen"

Transkript

1 Magisteruppsats 30 ECTS Reform i vor tid - et diskursanalytisk studie af lederartikler i lærere og skolelederes fagblade før, under og efter lærerkonflikten i 2013 Teachers and Leaders: Discourses in the Danish Teachers Conflict 2013 Jens Christensen AD5777 Malmö Högskola Hösttermin 2013 Utbildningsvetenskap 60 ECTS Inriktning mot utbildningsledarskap Examinationstillfälle: VT 2014 Examinator: Haukur Viggosson Handledare: Anna Henningson- Yousif

2 Sammenfatning I denne opgave undersøges diskursen hos lærere og ledere i forbindelse med lærerkonflikten i Danmark i Med en diskursanalytisk tilgang inspireret af Chantal Mouffe og Ernesto Laclau undersøges lederartikler i fagbladene Plenum og Folkeskolen før, under og efter konflikten. En analyse af den retoriske situation og et særligt fokus på metaforer, som udtryk for såkaldte strukturelle landskaber, supplerer den diskursanalytiske metode. I en sammenfattende diskussion af analysens resultater vurderes forskellige udtryk for hegemoni indenfor diskurserne. Hvor skolelederne tydeligt skelner mellem skolereform og overenskomstforhandlinger gør lærerne det ikke. Lærernes og skoleledernes forskellige diskurser forholder sig ikke direkte antagonistisk til hinanden, men skaber til gengæld basis for en fremtidig selvstændig organisering for lederene udenfor Danmarks Lærerforening. Nøgleord: Chantal Mouffe och Ernesto Laclau, Danmarks Lærerforening, diskursanalys, hegemoni, ledarartiklar, lærerkonflikt 2013, metaforer, retorik, skolelederforeningen, skolreform. 1

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 1 Nøgleord s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Indledning s. 4 Indkredsning af problemområde s. 5 Formål - syfte s. 5 Problemstillinger s. 5 Tidligere forskning, teori, metode, empiri og afgrænsning s. 6! Tidligere forskning s. 6! Teoretisk analyseramme s. 7! Teori s. 7! Metode s. 11! Metode: Tekstekstern analyse s. 11! Metode: Tekstintern analyse s. 11! Empiri s. 13 Afgrænsning s. 14 Tekstekstern analyse! Øjebliksbilleder fra lærerkonflikten s. 15! Lærerne: Danmarks Lærerforening og fagbladet Folkeskolen fagblad for undervisere s. 17! Skolelederne: Skolelederforeningen og fagbladet Plenum skolelederforeningens kommunikationsmagasin s. 18! Lederartiklen som genre s. 19! Den retoriske situation s. 19 Tekstintern analyse af perioden før lockouten af lærerne s. 21! Plenum nr. 1: Januar 2013 s. 21! Folkeskolen nr. 5 og nr. 6: Marts 2013 s. 23 2

4 ! Delkonklusion s. 27 Tekstintern analyse af perioden under lockouten af lærerne s. 28! Plenum nr. 2 og 3: Marts og april 2013 s. 28! Folkeskolen nr. 7 og 8: April 2013 s. 33! Delkonklusion s. 38 Tekstintern analyse af perioden efter lærerlockouten s. 39! Plenum nr. 4: Juni 2013 s. 39! Folkeskolen nr. 9: Maj 2013 s. 42! Delkonklusion s. 45 Sammenfattende diskussion af analysens resultater s. 46! Skift i diskursen i lederartiklerne i Plenum s. 46! Skift i diskursen i lederartiklerne i Folkeskolen s. 48! Analysens resultater i lyset af Laclau og Mouffes teorier om hegemoni. s 49 Konklusion s. 52 Perspektivering s. 53 Eftertanke s. 54 Litteraturliste s. 56 3

5 Indledning Den danske regering lancerede i 2012 en omfattende folkeskolereform. Reformen forudsætter et stort udviklingsarbejde i den danske skoleverden og indbefatter blandt andet et kompetenceløft til lærerne, en længere og mere sammenhængende skoledag for eleverne, samt at lærere og elever skal have mere tid sammen i hverdagen 1. Inden reformen kunne vedtages i Folketinget i juni 2013, var den genstand for voldsom debat og en arbejdsmarkedskonflikt mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationer, der blandt andet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, omhandlede en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale og øgede beføjelser til lederne. Skolereformen og den deraf følgende arbejdsmarkedskonflikt, skabte en ophedet debat om lærere og skolelederes arbejdsmæssige rammer og vilkår. Som lærer gennem 10 år kunne jeg følge debatten med forundring og til tider frustration. Forundringen bundede i de mange stemmer, der pludselig blandede sig i debatten og frustrationen i, at det billede af lærere og ledere, der tegnede sig var svært at genkende. Som konflikten skred frem blev den vrede og afmagt jeg delte med mine kolleger afløst af ønsket om, at opnå større forståelse af hvad der egentlig skete. Jeg er klar over, at der i opgaven skal tages højde for min personlige involvering i konflikten. En position som under alle omstændigheder har gyldighed i den forstand at man aldrig kan frigøre sig fra sit personlige udgangspunkt: there is no hope of escaping from the discourses and telling the pure truth, truth in itself being always a discursive construction 2 1 fokus/aftale- om- et- fagligt- loeft- af- folkeskolen/overblik- over- reformen 2 Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE Publications 2011, p

6 Indkredsning af problemområde De 1742 danske folkeskoler er med sine cirka elever og lærere, ikke blot en betydelig arbejdsplads, men også en genstand for konstant samfundsmæssig debat og udvikling. Lærerkonflikten giver anledning til at dykke dybere ned i diskursen hos to af de centrale aktører i skolens hverdag; ledere og lærere. De to aktørers samarbejde kan siges at være det som får skolens hverdag til at fungere både før og efter en skolereform. Omdrejningspunktet bliver således om der er tale om en konflikt mellem lærere og ledere og i givet fald hvad de strides om. Formål syfte Med afsæt i lockouten af lærerne i Danmark i april 2013, vil jeg foretage en analyse af diskursen i lederartiklerne i henholdsvis lærernes og skoleledernes fagblade. I forlængelse af de to dele af analysen, vil jeg diskutere forskelle og ligheder i de to diskurser. Derfor vil jeg undersøge: Hvad var det egentlig lærere og ledere stredes om i lærerkonflikten? Problemstillinger 1. Hvordan kan man karakterisere diskursen vedrørende lærerkonflikten i skoleledernes fagblad Plenum samt i lærernes fagblad Folkeskolen? 2. Hvilke forskelle og ligheder er der i mellem de to diskurser? 3. Hvorledes kan diskurserne i lærerkonflikten anskues i et hegemonisk perspektiv? 5

7 Tidligere forskning, teori, metode og empiri Tidligere forskning Lærerkonflikten har i skrivende stund endnu ikke været genstand for publiceret forskning. I min research har jeg været i kontakt med universitetsbibliotekerne ved Aalborg Universitet, Aarhus, Syddansk og Roskilde universiteter samt Malmö Högskola. På de danske universiteter har jeg været i personlig kontakt med bibliotekarer, da studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner ikke kan opnå adgang til databaser en praksis der lader en del tilbage at ønske. Det noget magre resultat var en enkelt bacheloropgave i retorik af en gruppe studerende på Roskilde Universitet, som havde en tv- debat mellem formanden for Danmarks Lærerforening og Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening som sin genstand. Fokus såvel som opgavens metodiske tyngde, gjorde at jeg ikke fandt den anvendelig. Søgning lærerkonflikt, arbejdstidsaftaler og lignende emner gav en del resultater, men ingen som havde fokus på et empirisk materiale, der lignede mit eller diskursanalyse af lærere og lederes positioner. Afslutningsvis skal det nævnes at lærerkonflikten er tildelt et eget kapitel i bogen Den gode, den onde og den engagerede 1000 år med den danske lærer af sociolog og historiker Keld Grinder- Hansen, som udkom for sent til at kunne medtages i denne opgave 3. Man må formode, at forskning i konflikten vil blive publiceret inden længe, da den rummer flere skolepolitiske nybrud. Diskursanalysen er til gengæld en hyppigt anvendt metode og her har jeg hentet min primære inspiration i Mausethagens 4 og Fridolfsons 5 artikler sidstnævnte har endvidere inspireret til at give brugen af metaforer en særlig plads i analysen. Med henblik på at få greb om det empiriske materiale og dets genretræk med mere, har jeg hentet værdifuld viden i Lars Nords studie af dagspressens politiske opinionsdannelse. Hvordan jeg mere konkret er inspireret af tidligere forskning er beskrevet i afsnittet om metode. 3 Grinder- Hansen, Keld: Den gode, den onde og den engagerede år med den danske lærer. Muusmann s Forlag Mausethagen, Sølvi: Accountable for what and to whom? Changing representations and new legitimation discourses among teachers under increased external control. Springer, Fridolfsson, Charlotte: Politics, Protest and the Threatening Outside: A discourse analysis of events at an EU summit. Scandinavian journal of Social Theory, 5:

8 Teoretisk analyseramme: Diskursanalytisk angrebsvinkel Jeg har valgt at hente min primære teoretiske inspiration og udgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tanker og begrebsapparat indenfor diskursanalyse. Der er tale om en diskursanalyse med en lingvistisk- sociologisk vinkel indenfor en poststrukturalistisk tradition 6. Det forudsættes at betydningen af en term (signified) aldrig kan være helt fast, men snarere altid er genstand for forhandling, heri ligger det poststrukturalistiske element 7. Jeg finder netop Laclau og Mouffes teoretiske udgangspunkt anvendeligt, fordi der hertil knytter sig en række begreber, der med fordel kan bruges som analyseværktøj i arbejdet med de konkrete tekster. Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips har i bogen Diskursanalys som teori og metod konkretiseret Mouffe og Laclaus teorier, hvorfor jeg vælger at tage mit udgangspunkt hos dem. Det er min hypotese at lærerkonflikten netop drejer sig om retten til at definere begreber og dermed fiksere en ny diskurs. Diskursteorins utgångspunkt är, återigen, att ingen diskurs kan etableres totalt; den befinnar sig alltid i konflikt med andra diskurser som definerar verkligheten annorlunda och därmed anger andra riktlinjar för det sociala handlandet. 8 Når dette er sagt kan diskurser være så bredt accepterede at de udelukker andre diskurser indenfor samme felt. En sådan dominerende diskurs udgør et hegemoni og med inspiration i Laclau og Mouffes tanker om dette, kan analysens resultater diskuteres og tilføres yderligere et perspektiv. Teori: Øvrig begrebsafklaring Ingen tekst er fri for at være en del af en kontekst og da slet ikke lederartiklerne, der er genstand for analyse i denne opgave. En måde at tale om denne kontekst på er ved at tage følgende elementer i betragtning. En faktatekst har altid et emne (topic), som er en årsagen til at skrive teksten. Bestemte begivenheder eller omstændigheder (circumstances) eller andre tekster er det emne, som ansporer afsenderen (writer) til at kommunikere sine egne holdninger og vinkler. Afsenderen kommunikerer til et bestemt publikum modtageren 6 Bergström, Göran et Boréus, Kristina: Textens mening och makt. Studentlitteratur, Lund 2013, p Ibid p Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur p

9 ekvivalenskedjor eller ekvivalenskæder. Ekvivalenskæder er således elementer som præciserer og uddyber nodalpunktet og selv får mening i relation til dette. 12 Som en del af de nævnte ekvivalenskæder kan findes flytande signifikanter som er elementer eller begreber, der synes særligt udsatte for betydningsskift alt efter den diskurs de indgår i. 13 I forlængelse af det sidstnævnte begreb, de flydende signifikanter, kan man se dem, som netop den kampplads hvor konkurrerende diskurser strides om at skabe mening. Det forudsættes at der indenfor et individs eller en organisation rummes flere diskurser eller subjektspositioner, som indbyrdes forhindrer hinanden i at komme fuldt til udtryk og derfor strides om at artikuleres på hinandens bekostning 14. Dette betegner Laclau og Mouffe som antagonismer 15, hvilket dækker over en konflikt der bunder i retten til at tildele et begreb mening, som eventuelt siden kan gøres til genstand for politisk handling. Her må man dog også tage et forbehold i det, at man ved at lede efter modstillinger i analysen må formodes at have en tendens til at finde netop disse. Dette er vigtigt at holde sig for øje for at undgå at analysen bliver ensidig. I forlængelse af antagonismerne ligger begrebet hegemoni, som er en diskurs, der i en given sammenhæng er så fikseret, at den opfattes som naturlig. Der kan dog aldrig blive tale om andet end netop opfattelsen af en naturlig sandhed, i Laclaus øjne er hegemoni ikke en fast grund men snarere en horisont som aldrig kan være andet end kontingent. 16 Antonio Gramscis forklarer i sin marxistiske teori, hvorfor der i borgerlige samfund ikke altid er konflikter mellem arbejderklasse og de herskende klasser. Hegemoni er her de processer som forklarer hvorledes bevidsthed dannes, som betyder at vold og tvang, som er de herskende klassers magtmidler, ikke nødvendigvis bringes til anvendelse. Dette afstedkommes gennem såkaldt organisering av samtycke 17, hvor man tillægger de givne 12 Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur 2000, p Bergström, Göran et Boréus, Kristina: Textens mening och makt. Studentlitteratur, Lund 2013, pp Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur 2000, p Bergström, Göran et Boréus, Kristina: Textens mening och makt. Studentlitteratur, Lund 2013, p Laclau, Ernesto: On populist reason. Verso 2005, p Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur 2000, pp

10 magtforhold en naturlig orden og legitimerer dem i for eksempel skolesystemet, hvorfor der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved dem. Laclau og Mouffe tager afsæt i Gramsci og tilføjer på den måde et magtperspektiv til diskursanalysen. Her er der tale om hegemoniske formationer, når spændvidden af mulige betydninger reduceres i diskursen og en sådan stabilisering også ophæver modsætninger 18. Herved udtrykkes modsætningsforhold mellem forskellige subjektspositioner ikke, man kan sige at antagonismerne er intakte, men at konflikten mellem positionerne ikke kommer til udtryk. Eksempelvis var det i følge Winther Jørgensen og Phillips muligt, at rumme både subjektspositionen arbejder og tysker frem til første verdenskrig. 19 Forskellige politiske positioner kan altså have et ønske om at fiksere diskursen og skabe hegemoni for derved, at skabe grundlag for politisk handling. Her kræves det at der er antagonistiske kræfter tilstede og at de politiske grænser, der adskiller dem er ustabile 20. Hegemoni er altså her en opløsning af antagonismer, som opnås gennem hegemonisk interventioner enten gennem kraft eller magt. I Laclau og Mouffes optik askiller de to sig ved at kraft principielt udelukker andre muligheder i oprettelsen af en bestemt orden, hvorimod magt undertrykker andre faktisk eksisterende muligheder. Når det således var muligt at rekruttere tyske arbejdere til krig mod franske arbejdere, var det fordi en hegemonisk intervention havde artikuleret en nationalistisk diskurs på bekostning af andre alternativer. 21 Diskursanalysens sigte er at dekonstruere diskurs og dermed også hegemoniske konstruktioner med henblik på at afdække deres kontingens og alternative handlemuligheder. Laclau og Mouffe ønsker en radikal demokratisk pluralisme 22, som dækker over at sociale aktører og bevægelser tilstræber pluralisme og i dialektisk samtale med hinanden udvikler deres egen identitet og i forlængelse af dette også demokratiske værdier og mål som lighed og frihed. Målet med denne proces er: to struggle against 18 Bergström, Göran et Boréus, Kristina: Textens mening och makt. Studentlitteratur, Lund 2013, p Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur 2000, p Horvath, David: Diskurs. Liber, p Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur 2000, p Anna Marie: Laclau and Mouffe The Radical Democratic Imaginary. Routledge p

11 autocratic power in all it s forms in order to infiltrate the various spaces still occupied by non- democratic centers of power. 23 Metode Jeg har valgt at inddele analysen i en tekstekstern og en tekstintern del 24. I den teksteksterne analyse vil jeg indledningsvis redegøre for de to faglige organisationer, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, som er de primære aktører, samt fagbladene Plenum og Folkeskolen og hernæst de genremæssige forhold vedrørende lederartikler som sådan. Den tekstinterne analyse tager sit udgangspunkt i en retorisk og diskursanalytisk tekstanalyse af lederartiklerne i perioden før under og efter lockouten af lærerne. Metode: Tekstekstern analyse Indledningsvis redegøres for lærernes og skoleledernes faglige organisationer og i forlængelse af dette lederartiklernes genremæssige karaktertræk. Her tager jeg udgangspunkt i Vår tids ledare af Lars Nord. I denne del af analysen vil jeg også inddrage min egen og til dels subjektive oplevelse af konflikten med henblik på at danne et overblik over konfliktens forløb og klargøre min egen subjektsposition. Denne første del af analysen benævnes som tekstekstern, idet den drejer sig om den kontekst som ligger udenfor de konkrete lederartikler, men danner rammen for forståelsen af disse. Metode: Tekstintern analyse Den tekstinterne analyse af lederartiklerne inddeles i en række læsninger med forskelligt fokus og brug af forskellige analyseværktøjer. Denne struktur og metode er inspireret af Sølvi Mausethagens undersøgelse af læreres konstruktion af nye diskurser vedrørende legitimering af egen professionalisme, som resultat af skolepolitiske ændringer. Hvor Mausethagens analytiske felt er interviews og observationer fra et feltarbejde er mit dog tekstanalytisk. Indledningsvis foretager jeg med udgangspunkt i the rhetorical pentagon (se figur 1 på s. 6) en analyse med henblik på at klarlægge lederartiklernes retoriske situation. 23 Mouffe, Chantal: The Return of the Political. Verso citeret i Smith, Anna Marie: Laclau and Mouffe The Radical Democratic Imaginary. Routledge p Inspirationen til opdelingen stammer fra: Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo (red): Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, 2005, p

12 Et særligt fokus vil her være på brugen af metaforer, hvor jeg vil inddrage Johnson og Lakoffs idéer og systematik. Her ses metaforen som et udtryk for menneskelige tankeprocesser og en afspejling af den kulturelle kontekst, som dermed er anvendelig til at afdække hvilket strukturelt landskab et argument henter sin form fra 25. Begrebet metafor skal altså ikke i denne opgave forståes i sin stilistiske betydning, men snarere som det Johnson og Lakoff kalder et metaphorical concept. 26 Inspirationen til arbejdet med metaforer stammer fra Charlotte Fridolfssons artikel, der omhandler den diskurs der knytter sig til grupper af demonstranter I forbindelse med EU- topmødet I Göteborg i Hvor Fridolfssons fokus er på sprogbrugen, som bruges om demonstranterne af for eksempel dagspressen, er mit fokus i højere grad på at kortlægge den måde metaforerne i lederartiklerne vidner om førnævnte strukturelle landskaber, som ellers ikke udtrykkes direkte i teksten. Herpå følger en afdækning af artiklernes diskursive praksis, hvor fokus først vil være på nodalpunkter og de tilknyttede ekvivalenskæder og siden på subjektspositioner og antagonismer. For overskuelighedens skyld og med henblik på senere at kunne identificere skift i diskursen, har jeg som nævnt inddelt lederartiklerne i et før, under og efter lockouten. Nedenstående figur er en oversigt over de forskellige læsninger samt tilknyttede analyseværktøjer og fokuspunkter. Læsning Analyseværktøjer Fokus Teoretisk inspiration 1. læsning Den retoriske pentagon: At afklare teksternes Flindt Quist, Nanna:! Afsender retoriske situation.! Modtager! Emne! Omstændigheder! Intention 2. læsning! Stilistiske virke- midler med særligt fokus på brug af metaforer 3. læsning! Nodalpunkt! Ekvivalenskæder! Flydende At afklare teksternes sproglige udtryksform. At afklare teksternes diskursive praksis. Flindt Quist, Nanna samt Lakoff, George og Johnson, Mark Laclau, Ernesto og Mouffe, Chantal. Winther Jørgensen, 25 Johnson, Mark og Lakoff, George: Metaphors we live by. The University of Chicago press. 1980, pp Ibid. p

13 signifikanter 4. læsning! Subjektspositioner! Antagonismer At afklare teksternes diskursive praksis Marianne og Phillips. Bergström, Göran et Boréus, Kristina Laclau, Ernesto og Mouffe, Chantal. Winther Jørgensen, Marianne og Phillips. Bergström, Göran et Boréus, Kristina Resultaterne af de forskellige læsninger har jeg valgt at præsentere i sammenhængende afsnit. Dette er gjort for at skabe netop sammenhæng i læseoplevelsen, men også for at kunne løfte det frem, som måtte være interessant i de enkelte tekster. I opgavens sidste del anvendes hegemonibegrebet til at diskutere resultaterne af den tekstinterne analyse for at klarlægge sammenhængene mellem de forskellige positioner indenfor det diskursive felt. Empiri I det følgende afsnit vil jeg redegøre for de centrale aktører i denne opgave. Formålet med dette er at danne et overblik over Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningens interesser og arbejdsområder samt introducere til deres respektive fagblade, som udgør det empiriske materiale. Det empiriske materiale består af lederartiklerne i Danmarkslærerforenings fagblad Folkeskolen og skoleledernes ditto Plenum i perioden 28. februar til den 2. april Fire lederartikler fra Plenum falder indenfor den tidsmæssige afgræsning. 27 De er alle signeret Anders Balle. Inklusive rubrik rummer lederartiklerne mellem 230 og 250 ord. Hele seks udgaver er medtaget fra Folkeskolen 28. Lederartiklerne er signeret af den ansvarshavende chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. Leder- artiklerne rummer her mellem 400 og 430 ord og er altså noget længere end hos skolelederne. 27 Plenum. Skoleledernes kommunikationsmagasin. Nr 1-4, Folkeskolen. Fagblad for undervisere. Nr 4-9,

14 Afgrænsning Jeg har valgt at indsnævre opgavens fokus til at dreje sig om lederartikler i henholdsvis skoleledernes og lærerforeningens fagblade. Valget er faldet på netop lederartiklerne, fordi det er her den redaktionelle linje udtrykkes. En given tendens i lederartiklerne kan således ses som et udtryk for en mere repræsentativ holdning. Udgangspunktet for opgavens empiri er således skoleledernes fagblad Plenum og Danmarks lærerforenings fagblad Folkeskolen. Jeg mener, at det er her lærere og lederes stemme i diskursen om skolereform og overenskomsten på skoleområdet, har mulighed for at træde tydeligst frem. Danmarks Lærerforening er prioriteret frem for eksempel den mindre Frie Skolers Lærerforening, fordi hovedparten af de danske lærere og børnehaveklasseledere er organiseret her. Det kunne også have været interessant at inddrage konkurrerende diskurser i for eksempel dagspressen, men af hensyn til opgavens omfang vil det kun ske, hvor det har direkte relevans i forhold til teksterne i fagbladene og analysen af disse. Det er yderligere nødvendigt at foretage en tidsmæssig afgrænsning, det sker ud fra en overvejelse om at skolen, som institution og lærernes arbejdsvilkår er et løbende emne for samfundsmæssig debat og at diskursen om denne altid er til forhandling. Opgavens fokus knytter sig til en afgrænset tidsperiode fra den 28. februar 2013, hvor Kommunernes Landsforening varsler lockout af lærere og børnehaveklasseledere til den 26. april samme år, hvor et regeringsindgreb, med stort flertal, vedtages i Folketinget - og dermed sætter en stopper for konflikten. Jeg har valgt at medtage de lederartikler som falder umiddelbart før og efter de to skæringsdatoer i de tilfælde, hvor redaktionens deadline ellers ikke tillader at reagere på henholdsvis varslingen og afslutningen på konflikten. Jeg er bevidst om, at analysen på den måde får to forskellige vinkler, nemlig skolereform og arbejdsmarkedskonflikt. De to vinklers er tæt forbundne i det, finansieringen af skolereformen var blevet vanskelig uden en afskaffelse af den arbejdstidsaftale, der umiddelbart var stridens æble i arbejdsmarkedskonflikten. 14

15 Tekstekstern analyse Øjebliksbilleder fra lærerkonflikten I det følgende vil jeg forsøge at beskrive, hvordan jeg tænker tilbage på lærerkonflikten. Der kan lægges mange vinkler på den komplicerede konflikt og jeg har bevidst valgt ikke at indtage en tilstræbt objektiv position. På den måde håber jeg at skabe et indblik i min egen personlige oplevelse af månederne op til konfliktens afslutning og samtidig bidrage med et kronologisk overblik. 4. december 2012 kl Det er koldt og klart og solen skinner skarpt og så alligevel lidt mat. Jeg går gennem parken ved Bispebjerg og hører radio. I nyhederne fortæller de om et reformudspil fra regeringen. Børne- og undervisningsministeren er begejstret, hun fortæller om flere lektioner, længere dage og kalder det hele Gør en god skole bedre. 4. december 2012 kl.14 Finn Ziegler fra Kommunernes Landsforening (KL) er i radioen han fortæller, at lærerne skal have en 37- timers arbejdsuge, som alle andre og at arbejdstidsaftalen skal fjernes. Jeg kan mærke at min pande rynker sig; hvad er nu det her? En skolereform og en meget uforsonlig tone fra arbejdsgivernes chefforhandler. Hver for sig er der ikke noget mærkeligt i det, men begge dele på samme dag? Fagbevægelsen taler allerede om et opgør med den danske arbejdsmarkedsmodel. 28. februar 2013 Til frokost på lærerværelset taler vi om at KL har varslet lockout af lærerne. Vi taler om at en konflikt stadig kan undgås og at det sikkert bare er spil for galleriet. En del lærere viser ikke den store interesse og har ikke rigtig fulgt med i debatten om overenskomstsforhandlingerne. 22. marts

16 Lærerforeningens formand Anders Bondo og Michael Ziegler meddeler at forhandlingerne i forligsinstitutionen er brudt sammen. De står på trappen foran journalisterne og skændes højlydt. Jeg tror det er her, jeg beslutter ikke at læse om konflikten efter klokken 19, ellers kan jeg ikke sove. 2. april 2013 Det er første dag, hvor jeg og mine kolleger ikke må møde på arbejde. Lockouten er en realitet. Vi samles foran skolen klokken 7.45 for at byde børnene velkomne og tale med forældrene. En halv time senere ved vi ikke rigtig hvad vi skal stille op. Vi står bare der i alt for store røde t- shirts med hvidt tryk, hvor der står Samarbejde fremmer forståelsen. 11. april mennesker fra hele Danmark demonstrerer på Christiansborgs Slotsplads. Demonstranterne trodser blæst, sne og minusgrader. Det er meget rørende. Væk er følelsen af at være hængt ud som doven i medierne og også irritationen over dem der giver os fingeren eller ryster demonstrativt på hovedet, når vi hver morgen synger morgensang foran skolen. 12. april 2013 kl. 23 Sent på aftenen ankommer Anders Bondo til Korsgadehallen på Nørrebro i København. Lærernes formand er flankeret af fadølsdrikkende lærere, da han vinkende bevæger sig op ad den røde løber. Inde i hallen modtages Bondo med jubel af to tusind lockoutede lærere. I en improviseret tale siger han: De siger, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu skal de da ej. Det bestemmer vi da. Jeg når lige at smile inden tanken om at formanden måske burde have været mere varsom i sit ordvalg rammer mig. 26. april 2013 Regeringens lovforslag der afskaffer lærernes arbejdstidsaftale vedtages i folketinget med stort flertal. Konflikten er slut. 16

17 Lærerne: Danmarks Lærerforening og fagbladet Folkeskolen fagblad for undervisere Danmarks Lærerforening (DLF) er en faglig organisation der varetager medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, men også har til formål at styrke udviklingen af folkeskolen såvel som sammenholdet blandt lærerne og deres skolepolitiske samt pædagogiske interesser. Foreningen havde i medlemmer, som primært er lærere men også studerende, børnehaveklasseledere, pensionister og ikke mindst de skoleledere der er en del af Skolelederforeningen. Danmarks lærerforening er medlem af Lærernes Centralorganisation(LC) og forhandler her lønaftaler, arbejdstid og pension. Lærerforeningens formand, Anders Bondo, er ligeledes formand for LC og dermed topforhandler i forbindelse med overenskomster. 29 Danmarks Lærerforenings medlemsblad hedder Folkeskolen og udkommer 22 gange årligt i sin trykte form med et oplagstal på cirka Fagbladet anser institutionen folkeskolen for den vigtigste samfundsinstitution i Danmark 30 og anser det som sin opgave at bibringe læserne nyheder, baggrund og perspektiv på en måde så læseren selv kan tage stilling. Desuden søger Folkeskolen også at skabe fora for pædagogisk vidensdeling. Hovedmålgruppen er lærere, børnehaveklasseledere, ledere og lærerstuderende og bladet redigeres efter journalistiske relevanskriterier og chefredaktøren har det fulde ansvar for artikler og ledere. Det understreges i Folkeskolens formål at lederartiklerne er udtryk for bladets holdninger der ikke nødvendigvis deles af DLF. I det hele taget indskærpes bladets politiske og redaktionelle uafhængighed. I samme formål citeres følgende fra Danmarks Lærerforenings kongresberetning 1993: Der må aldrig være en sag, der ikke kan omtales, hvis den vedkommer Danmarks Lærerforenings medlemmer. Manglende omtale af kritisable forhold både i folkeskolen, på seminarierne, blandt politikere og i DLF ødelægger bladets troværdighed. Folkeskolen skal være alsidigt, debatskabende og kritisk Kort om DLF: dlf/organisationen/kort- om- danmarks- laererforening/ 30 Kort om Folkeskolen: partners.dk/medieinformation/folkeskolen/medieprofil/ 31 Fagbladet Folkeskolens formål: folkeskolen/folkeskolens- formaal/ 17

18 Lederartiklerne i Folkeskolen findes på side tre og er som nævnt signeret af chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. Det første der fanger øjet er et stort udråbstegn, som er at finde til venstre for rubrikken. Under rubrikken og brødtekstens afsnit er et fotografi af en smilende redaktør, hvis titel synes at være fanget i en lyserød boble. Til venstre er en kolonne med citater fra artiklerne inde i bladet. Skolelederne Skolelederforeningen og fagbladet Plenum skolelederforeningens kommunikationsmagasin Skolelederforeningen er en faglig organisation med 4500 medlemmer, der har til formål at: varetage medlemmernes faglige, økonomiske og tjenstlige interesser 32. Medlemmerne tæller ledere i de private og selvejende skoler samt offentlige skoler i staten og kommunerne i Danmark og i de danske skoler i Sydslesvig. Medlemmerne falder ind under Lærernes Centralorganisation og skolelederforeningens aftaleret. Medlemskab af Skolelederforeningen forudsætter et medlemskab af Danmarks Lærerforenings fraktion Skolelederforeningen er således en del af Danmarks Lærerforening, men har i praksis eget kontor, sekretariat og udgiver selvstændigt fagbladet Plenum. Skolelederforeningens fagblad Plenum udkommer syv gange årligt på tryk og har et oplag på 5300 eksemplarer. Plenum henvender sig til skoleleder, viceskoleledere, afdelingsledere og andre ledere i ledelsesteams. Bladet sendes også til forvaltningschefer i kommunerne. Formålet med udgivelsen er at orientere om udviklingen indenfor ledelsesprofessionen. Bladet skrives af journalister, men rummer også indsendte indlæg og debat. Indholdsmæssigt beskæftiger bladet sig med skoleledelse, skoleforhold, pædagogik, foreningens arbejde samt udviklingen inden for folkeskolen, lovgivning og overenskomstforhold Skolelederforeningens vedtægter af april 2013 paragaf 1: foreningen/vedtaegter 33 Ibid. paragraf 3, stykke Plenum Medieinformation 2011: mm/plenum/medieinfo_plenum_2011.pdf 18

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Retten til egen tid tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Annette Kamp, Henrik Lund, Helle Holt & Helge Hvid For de syersker, der syede fanerne i begyndelsen af 1900-tallet,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere