Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring"

Transkript

1 Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring

2 Indledende oversigt Gammel tekst Gyldig fra den 1. januar 2009 Gyldig fra den 1. januar 2013 Kapitel 1 - Punkt 1.2: Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen kan tegnes af virksomheder, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, organisationer mv. Forsikringen kan tegnes af de virksomheder og organisationer der er nævnt i den, mellem virksomheden og Europæiske underskrevne aftale. Virksomheden og organisationen benævnes herefter forsikringstageren. Kapitel 1 - Punkt 1.3: Hvem er dækket af forsikringen? Kapitel 1 - Punkt 1.4: Hvor dækker forsikringen? Det er en forudsætning for dækning, at Europæiske er blevet informeret om og har godkendt samtlige udenlandske juridiske enheder (filialer, virksomheder o. lign.) der skal være omfattet af forsikringen. Følgende er tilføjet: På policen er ligeledes anført hvorvidt den sikrede er registreret som udstationeret, host based delegate eller lokal i bopælslandet. Forsikringen dækker i hele verden. Det betyder, at forsikringen også dækker i sikredes hjemland samt under ferie- eller erhvervsrejser i hele verden Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen, samt under midlertidigt ophold i sikredes hjemland. Ferie- eller erhvervsrejser er ligeledes dækket i det geografiske område, der er anført policen. Det er dog en forudsætning for dækning at Europæiske er blevet underrettet om og har godkendt bopælslandet for at sikre overholdelse af bopælslandets nationale lovgivning. Kapitel 1 - Punkt 1.5: Accept af og ikrafttrædelse af forsikringen Forsikringens ikrafttrædelsesdato fremgår af policen. Forsikringen træder i kraft, hvis Europæiske har accepteret begæringen og helbredsoplysningerne fra sikrede og har informeret denne om Når Europæiske har accepteret begæringen og helbredsoplysningerne fra sikrede, vil Europæiske afgøre på grundlag af begæring og helbredsoplysninger, om forsikringen kan antages og på hvilke vilkår.

3 på hvilke betingelser, forsikringen vil blive antaget, samt at den aftalte præmie er indbetalt til Europæiske i rette tid. Sker der ændringer i sikredes helbredstilstand i perioden, hvor begæringen underskrives og Europæiske antager forsikringen, skal sikrede informere Europæiske herom med det samme. Uanset Europæiskes accept, har Europæiske ikke ansvaret for at sikre at forsikringen indeholder dækninger der, i henhold til bopælslandets lovgivning, er obligatoriske. Ændres sikredes helbredstilstand efter begæringen er underskrevet, og før Europæiske har godkendt ansøgningen, er forsikringstager og/eller sikrede forpligtet til uden ophold at oplyse Europæiske herom. Ikrafttrædelsestidspunkt fremgår af sikredes police. Forsikringen dækker dog tidligst fra det tidspunkt, sikrede forlader bopælen i hjemlandet for at tage ophold i bopælslandet. Kapitel 1 - Nyt punkt 1.6: Oplysningsforpligtigelse Forsikringen skal være betalt rettidigt for at Europæiske yder dækning. Forsikringen ophører ved sikredes hjemkomst til hjemlandet efter afsluttet udstationeringsophold. Med mindre der fremgår andet på policen, udløber forsikringen efter 60 måneder. Europæiske forbeholder sig ret til at kræve nye helbredsoplysninger ved udstedelse af ny police i forbindelse med udstationering i nyt bopælsland. Nyt punkt tilføjet: - Det er en forudsætning for Europæiskes dækning at der lovligt kan tilbydes forsikring i bopælslandet for den personkreds der er nævnt i policen. Det er derfor en betingelse for Europæiskes dæknings- og erstatningspligt at Europæiske bliver underrettet straks, såfremt der sker en af følgende ændringer efter tegning af forsikringen og udstedelse af policen: ændringer i sikredes registrerede status som enten udstationeret, host based delegate eller lokal, ændringer i personkredsen af medforsikrede familiemedlemmer ændringer i statsborgerskab for sikrede samt medforsikrede familiemedlemmer

4 ændringer i varigheden af sikredes ophold i bopælslandet. Såfremt den sikrede inden forsikringens ikrafttrædelse har opholdt sig i bopælslandet, skal dette underrettes Europæiske, for at sikre overholdelse af national lovgivning, ændringer i bopælsland for sikrede samt medforsikrede. Ovennævnte oplysninger skal godkendes af Europæiske. Overholdes ovennævnte oplysningsforpligtelse ikke og resulterer de manglende oplysninger efterfølgende i at forsikring for en eller flere af de af forsikringen omfattede personer, ikke længere er i overensstemmelse med bopælslandets lovgivning, bortfalder Europæiskes dæknings- og erstatningspligt og Europæiske har ret til at opsige forsikringen. Kapitel 1 - Punkt 1.8: Forsikringssum Kapitel 1 - Punkt 1.9: Hvad forstås ved et skadetilfælde? Følgende er tilføjet: Købes forsikringen for en periode på under 12 måneder nedsættes forsikringssummerne under dækning 26 Helbredsundersøgelser og 39 Tandbehandling forholdsmæssigt i forhold til den købte periode. Europæiskes dækning til fortsat behandling ophører i det øjeblik forsikringen opsiges Følgende er ændret: Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling, der foretages efter, at forsikringen er ophørt. Dette gælder uanset årsagen til ophøret. Kapitel 1 - Punkt 1.10: Videregivelse af oplysninger Følgende er tilføjet: Europæiskes læge har ret til at søge oplysninger om sikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet den sikrede, og til om nødvendigt at drøfte forhold med disse, som er oplyst over for Europæiske. Europæiske garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. Sikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt medical release. Europæiske har ret til at kræve, at sikrede lader sig undersøge af Europæiskes læge eller en læge udpeget af Europæiske, herunder retten til at få foretaget en såkaldt second opinion.

5 Ved dødsfald har Europæiske ret til at kræve obduktion. Europæiske vil i så fald betale alle omkostninger til dette. Såfremt de efterladte modsætter sig obduktion, fortabes retten til erstatning. Kapitel 2 - Punkt 2.2.2: Psykiske lidelser For psykiske lidelser dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos psykiater, indlæggelse på behandlings- institution samt udgifterne nævnt i punkt med op til 15% af forsikringssummen. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes med op til DKK Følgende er ændret: For psykiske lidelser dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos psykiater, indlæggelse på behandlingsinstitution samt udgifterne nævnt i punkt med op til 10% af forsikringssummen. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes med op til DKK Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 - Nyt punkt 2.3, 18.3, 23.3, 24.3 og 52.4: Europæiskes rettigheder ved transport til behandling Nyt punkt er tilføjet: Europæiske har ret til at kræve sikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet eller hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Endvidere har Europæiske ret til at kræve sikrede overført til andet egnet behandlingssted. Europæis kes lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd med behandlende læge, om transporten er nødvendig og/ eller forsvarlig. Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 - Nyt punkt 2.4, 7.3, 18.4, 23.4, 24.4 og 52.5: Forsinkelse og restriktioner Nyt punkt er tilføjet: Europæiske kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Europæiske ikke har indflydelse på.

6 Kapitel 2 og kapitel 3 - Nyt punkt 2.5 og 18.5: Behandlingskvalitet Nyt punkt er tilføjet: Europæiske godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land hvor behandling udføres. Desuden er det en forudsætning og en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt kan forbedre helbredstilstanden, efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres Kapitel 2 og kapitel 3 - Nyt punkt 2.6 og 18.6: Specielt for fysioterapi/ergoterapi/kiropraktik/osteopati/akupunktur Nyt punkt er tilføjet: Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at Europæiske modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge som fra behandlende fysioterapeut/ ergoterapeut/kiropraktor/osteopat eller akupunktør. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. For akupunktur specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af læge, eller af en behandler der kan sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) i Danmark. Kapitel 2 - Punkt 3.2: Hvilke udgifter dækker forsikringen? Nyfødt(e) barn/børn Forsikringen dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter til b) behandling af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel i de situationer nævnt i punkt 2. Disse udgifter dækkes under moderens forsikringssum for Sygdom Følgende er ændret: Forsikringen dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter til b) behandling af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel i de situationer nævnt under 2 Sygdom. Disse udgifter dækkes under moderens forsikringssum for Sygdom, dog maksimalt op til DKK 1.5 mio.

7 c) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen i de følgende 11 måneder under barnets forsikringssum for Sygdom uanset pkt. 2.3.a) d) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen, fra barnet er 12 måneder med op til 10% af barnets forsikringssum for Sygdom pr. forsikringsår. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes op til DKK c) uanset pkt. 2.7.a) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med en dækningsberettiget fødsel i de følgende 11 måneder under barnets forsikringssum for Sygdom, dog maksimalt op til DKK 1.5 mio. d) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med en dækningsberettiget fødsel, fra barnet er 12 måneder med op til 10% af barnets forsikringssum for Sygdom pr. forsikringsår. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes op til DKK Kapitel 2 og kapitel 3 - Punkt 3.3 og 19.3: Særlige bestemmelser Det er en betingelse for dækning, at forventet fødselstidspunkt ligger senere end 44 uger efter forsikringens ikrafttræden og fødslen sker i forsikringsperioden. Følgende er ændret: Det er en betingelse for dækning, at moderen er dækket af policen samt at forventet fødselstidspunkt ligger senere end 44 uger efter forsikringens ikrafttræden og fødslen sker i forsikringsperioden. Kapitel 2 og kapitel 3 - Hospice Hospice og terminalpleje Følgende er ændret: Hospice Kapitel 2 og kapitel 3 - Hospice - Punkt 4.0 og 20.0: Forsikringssum Dækkes under forsikringssummen for dækningen Sygdom Dækkes under forsikringssummen for dækningen Sygdom, dog maksimalt op til DKK Kapitel 2 og kapitel 3 - Hospice - Punkt 4.2 og 20.2: Hvilke udgifter dækker forsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til ophold, pleje samt fortæring i et registreret hospice efter sikredes eget valg med op til 1% af forsikringssummen pr. dag. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes op til DKK pr. dag Følgende er ændret: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til ophold, pleje samt fortæring i et registreret hospice efter sikredes eget valg med op til 1% af forsikringssummen pr. dag, dog maksimalt op til DKK pr. dag dog maksimalt DKK Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes ligeledes op til DKK pr. dag dog maksimalt DKK

8 Kapitel 2 og kapital 3 - Punkt 9.2 og 29.2: Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver ret til godtgørelse og erstatning ved lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Godtgørelse og erstatning udmåles efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. Forsikringen dækker herefter a) godtgørelse for mén der opstår som direkte følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling, b) godtgørelse for svie og smerte i den som følge af lægelig fejlbehandling forlængede restitutionsperiode, c) erstatning for varigt tab af erhvervsevne, som er en direkte følge af lægelig fejlbehandling, d) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvor den mistede indtjening direkte kan henføres til lægelig fejlbehandling, e) erstatning for tab af forsørger, når forsørgertabet direkte kan henføres til lægelig fejlbehandling. Følgende er ændret: Forsikringen giver ret til godtgørelse for varigt mén der opstår som direkte følge af en dokumenteret lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenets kapitel 3 og 4. Godtgørelse udmåles efter 4 efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. Kapitel 2 og kapitel 3 - Punkt 12.3 og 32.3: Særlige bestemmelser b) Pårørende dækkes alene, hvis deres deltagelse er nødvendig og bidrager til eftersøgning, redning eller afhentning b) Udgifter til trans port og hotel for pårørende dækkes alene, hvis deres deltagelse er nødvendig og bidrager til eftersøgning, redning eller afhentning. Europæiske vurderer, om deltagelsen er nødvendig.

9 c) Der ydes alene dækning, hvis den eftersøgte er forsikringstager hos Europæiske. Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne efterfølgende ligeligt på antallet af eftersøgte. d) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikringstager har undladt at fortælle pårørende, hvor han/ hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. e) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum DKK pr. skadetilfælde Kapitel 2 og kapitel 3 - Punkt 12.4 og 32.4: Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Europæiske ikke har godkendt på forhånd, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer. Forsikringen dækker ikke udgifter a) til eftersøgning eller redning i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Europæiske ikke har godkendt på forhånd, c) til eftersøgning eller redning i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer, d) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver, e) til eftersøgning eller redning i forbindelse med eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen, f) til eftersøgning eller redning i forbindelse med eftersøgningsbehov forårsaget af, at sikrede har udvist grov uagtsomhed, g) til eftersøgning eller redning i forbindelse med eftersøgning af forsikringstagere med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten, h) til eftersøgning eller redning i forbindelse med eftersøgning af forsikringstagere, der har fået stillet en terminal diagnose, i) til eftersøgning eller redning i forbindelse med eftersøgning af personer, der bliver væk, mens de udøver professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition.

10 Kapitel 3 - Punkt 19.2: Hvilke udgifter dækker forsikringen? Nyfødt(e) barn/børn Forsikringen dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter til b) behandling af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel i de situationer nævnt i punkt 18. Disse udgifter dækkes under moderens forsikringssum for Sygdom, c) vaccinationer og helbredsundersøgelser af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel under moderens forsikringssum for Vaccinationer og Helbredsundersøgelser, d) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen i de følgende 11 måneder under barnets forsikringssum for Sygdom uanset pkt a), e) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen, fra barnet er 12 måneder med op til 10% af barnets forsikringssum for Sygdom pr. forsikringsår. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes op til DKK Kapitel 4 - Punkt 39.0: Forsikringssum Følgende er ændret: Forsikringen dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter til b) behandling af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel i de situationer nævnt under 18 Sygdom. Disse udgifter dækkes under moderens forsikringssum for Sygdom, dog maksimalt op til DKK 1.5 mio. c) vaccinationer og helbredsundersøgelser af barnet i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel under moderens forsikringssum for Vaccinationer og Helbredsundersøgelser, dog maksimalt op til DKK 1.5 mio. d) uanset pkt a) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med en dækningsberettiget fødsel i de følgende 11 måneder under barnets forsikringssum for Sygdom, dog maksimalt op til DKK 1.5 mio. e) behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med en dækningsberettiget fødsel, fra barnet er 12 måneder med op til 10% af barnets forsikringssum for Sygdom pr. forsikringsår. Er der valgt ubegrænset forsikringssum, dækkes op til DKK Forsikringssum DKK Forsikringssummen er pr. person pr. forsikringsår Forsikringen dækker 80 % af rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling dog maksimalt DKK pr. forsikringsår. Forsikringen dækker tidligst 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden.

11 Kapitel 4 - Punkt 39.3: Særlige betingelser vedrørende tandbehandling Kapitel 4 - Punkt 41.5: Undtagelser Følgende er tilføjet: Det er en betingelse for dækning, at arten og omfanget af behandlingen godkendes af Europæiskes tandlæge, inden behandlingen påbegyndes. Forsikringen dækker ikke a) såfremt skadetilfældet er opstået som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) såfremt følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, c) såfremt årsagen til skaden er ukendt, d) udgifter til behandling af tandskader. Forsikringen dækker ikke ved a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden, b) enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer, c) følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde, d) personskade, opstået ved sikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller sikredes deltagelse i strafbare handlinger, e) skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade, f) varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor sikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade, g) skader sket i forbindelse med fødsler, h) skader der er opstået som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, i) skader hvor følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, j) skader hvor årsagen til skaden er ukendt, k) udgifter til behandling af tandskader. Forsikringen dækker endvidere ikke l) tingskade.

12 Kapitel 4 - Punkt 42.5: Undtagelser Forsikringen dækker ikke under Tilskadekomst, Invaliditet, Dødsfald, Erhvervsevnetab, Tandbehandling og Koma såfremt a) skadetilfældet er opstået som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) årsagen til skaden er ukendt, c) følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Forsikringen dækker ikke under Tilskadekomst, Invaliditet, Dødsfald, Erhvervsevnetab, Tandbehandling og Koma ved a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/ forklare skaden, b) enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer, c) følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde, d) personskade, opstået ved sikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller sikredes deltagelse i strafbare handlinger, e) skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade, f) varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor sikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade, g) skader sket i forbindelse med fødsler h) skader der er opstået som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, i) skader hvor årsagen til skaden er ukendt, j) skader hvor følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Forsikringen dækker endvidere ikke k) tingskade. Kapitel 4 - Punkt 43.5: Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) dødsfaldserstatning til personer, som ikke er fyldt 8 år Følgende er ændret: Forsikringen dækker ikke a) dødsfaldserstatning til personer, som ikke er fyldt 18 år.

13 Kapitel 4 - Punkt 45.2: Hvilke udgifter dækker forsikringen? Kapitel 4 - Punkt 45.4: Undtagelser Følgende er tilføjet: d) skade forvoldt ved aktiv deltagelse i skiløb, snowboarding, kælkning eller lignende, dog maksimalt DKK pr. hændelse. e) sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af hunde e) sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af husdyr k) skader forvoldt med skydevåben Kapitel 4 - Punkt 46.5: Undtagelser Forsikringen dækker ikke søgsmål a) mellem sikrede og forsikringstageren, b) i forbindelse med erhvervsudøvelse, c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) mellem sikrede og Europæiske Forsikringen dækker ikke søgsmål a) i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede eller forsikringstager og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) i forbindelse med egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav, c) i forbindelse med retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, d) i forbindelse med retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, e) i forbindelse med retssager vedrørende narkotika, f) i forbindelse med retssager vedrørende våben, g) i forbindelse med sager vedrørende sikredes deltagelse i kriminelle handlinger, h) mellem sikrede og forsikringstageren, i) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, j) mellem sikrede og Europæiske Kapitel 4 - Punkt 47.4: Undtagelser Forsikringen dækker ikke egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Forsikringen dækker ikke a) juridiske problemer mellem sikrede eller forsikringstager og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, c) juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) juridiske problemer mellem sikrede og Europæiske,

14 e) retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, f) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Kapitel 4 - Punkt 48.6, 49.7 og 53.7: Hvordan beregnes erstatningen? a) Erstatningen beregnes efter værdien af tilsvarende genstande på skadetidspunktet. b) Genstande, indkøbt som nye, der er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. c) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end 2 år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. b) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mere end 2 år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag for værdiforringelse på PCér, laptops og tablets/ smartphones beregnes på følgende måde: 0-1 år intet fradrag 1-2 år 33 % fradrag 2-3 år 66 % fradrag 3- år 100 % fradrag Kapitel 4 - Punkt 49.4 og 53.4: Særlige bestemmelser om dækning af udstyr a) Fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr og smykker betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50% af forsikringssummen. b) Under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr og smykker kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage a) en enkelt genstand med tilbehør erstattes maksimalt med DKK , b) under flytransport, bustransport og/eller togtransport er computerudstyr, tablets, GPS-udstyr, mobiltelefoner, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage, c) rede penge, kreditkort, billetter og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af sikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket, d) Fotoudstyr, videoudstyr og computerudstyr betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand,

15 og dækkes således hver især med op til 50% af forsikringssummen e) smykker dækkes med 50 % af forsikringssummen, dog maksimalt DKK i alt og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller røveri. f) tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen. Det er dog en betingelse, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op ved anvendelse af vold. Kapitel 4 - Punkt 49.6 og 53.6: Undtagelser Følgende er tilføjet: g) tyveri, hvor der ikke er synlige tegn på voldeligt opbrud m) omstilling af låse Kapitel 4 - Punkt 59.1: Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen Forsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på lejet personbil, motorcykel, scooter eller knallert Følgende er tilføjet: Forsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel, scooter eller knallert lejet på rejse uden for bopælslandet. Kapitel 4 - Punkt 60.4: Undtagelse Forsikringen dækker ikke, hvis hændelsen, der er årsag til afbestilling, var til stede ved bestilling af rejsen. Ved sygdom er det en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før rejsen blev bestilt Følgende er tilføjet: Forsikringen dækker ikke a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, b) hvis sikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen, naturkatastrofer, terror eller lignende, jf. dog 60.1.g), e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før bestilling af rejsen,

16 f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af sikredes forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Kapitel 5 - Punkt 63: Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af a) forsæt eller grov uagtsomhed, b) misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte, c) selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, dette gælder dog ikke dækningerne Sygdom, Sygetransport ved behandlingssvigt, Lægelig fejlbehandling samt Sygeledsagelse og tilkaldelse, d) udøvelse af professionel sport eller træning hertil e) udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, skihop, svæveflyvning, f) sikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, g) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog pkt. 46.2, h) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Forsikringen dækker endvidere ikke i) medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv, Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, b) tandlidelse, der ikke er akut opstået på erhvervs- eller ferierejse, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten, c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIV-antistoffer (HIVpositiv). Dog dækkes sygdomme relateret til AIDS og HIV-antistoffer (HIV positiv), hvis det er beviseligt, at de er opstået som følge af en blodtransfusion, der er modtaget efter forsikringens ikrafttræden. HIV-virus dækkes også, hvis det er beviseligt, at sikrede har pådraget sig denne som følge af en ulykke under normalt arbejde. I sidstnævnte tilfælde skal sikrede dog inden 14 dage efter ulykkens opståen, informere Europæiske herom,samt afgive negativ test for HIV-antistof, d) enhver form for fertilitetsbehandling inkl. hormonbehandling, insemination eller anden behandling i relation hertil, e) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, f) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er medicinsk betinget og godkendt af Europæiske, g) fedme- og/eller diabetesoperationer, h) prævention, herunder sterilisation, i) behandling af seksuel dysfunktion, j) enhver form for forbrug eller misbrug af alkohol, narkotika og/eller medicin, medmindre det kan dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke er relateret hertil, k) skader, der er fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden,

17 j) skade indtruffet under luftfart, medmindre sikrede rejser som passager i nationalitetsbetegnede fly l) selvforskyldt legemsbeskadigelse, selvmord eller selvmordsforsøg, m) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/eller med forsæt, n) enhver form for eksperimentel pleje, behandling hos naturlæger eller homøopater og med natur og homøopatisk medicin, andre alternative behandlingsformer samt pleje som ikke indgår i den medicinske eller kirurgiske behandling, o) skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, terroristhandlinger, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ikke), p) skader, der indtræder i lande eller områder, der er påført Europæiskes krigs- og risikoliste under krigszone. q) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald samt medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv, r) behandling, der ydes af sikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte s) sygeudgifter ved epidemier, som er taget under offentlig behandling, t) at sikrede modsætter sig eller ikke følger de af Europæiskes lægekonsulent og den behandlende læges angivne anvisninger, u) at sikrede ikke ønsker at lade sig syge- eller hjemtransportere, v) skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, w) dækningsberettiget transport der ikke er formidlet af Europæiske. Dog dækkes et beløb svarende til de udgifter, Europæiske ville have afholdt i forbindelse med en tilsvarende transport, x) professionel sport og træning hertil,

18 y) motorløb og ekstrem sport, z) ekspeditioner, bjergbestigning og bjergklatring, æ) skade indtruffet under luftfart, medmindre sikrede rejser som passager i nationalitetsbetegnede fly. Kapitel 5 - Punkt 64: Undtagelse ved krig og krigsrisiko Forsikringen dækker ikke a) ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, b) skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder, såfremt landet eller området er anført på Europæiskes krigs- og risikoliste under risikozone på skadestidspunktet, c) skader, der indtræder i lande eller områder, der er påført Europæiskes krigs- og risikoliste under krigszone. Følgende er ændret: Forsikringen dækker ikke skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder, såfremt landet eller området er anført på Europæiskes krigs- og risikoliste under risikozone på skadestidspunktet. Kapitel 5 - Punkt 65: Præmiens betaling Stempelafgift til staten beregnes i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Hvis Europæiske har udsendt en sådan påmindelse, er Europæiske berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr Skadesforsikringsafgift til staten beregnes i henhold til lov om afgift af skadesforsikringer og opkræves sammen med præmien. Ved manglende præmiebetaling og fremsendelse af påmindelse har Europæiske ret til at opkræve rykkergebyrer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Europæiske forbeholder sig ret til at regulere gebyrer i det omfang de ikke dækker Europæiskes faktiske omkostninger. Ved for sen betaling af præmien kan Europæiske suspendere alle skadeudbetalinger under forsikringen. Suspensionen kan fortsætte indtil Europæiske har modtaget alle skyldige præmiebetalinger inklusive eventuelt opkrævede rentebetalinger.

19 Kapitel 5 - Punkt 66: Indeksregulering Indeksreguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned Indeksreguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for juni måned. Kapitel 5 - Punkt 67: Forsikringens varighed og opsigelse Kapitel 5 - Punkt 68: Ændring af præmie og betingelser Europæiske forbeholder sig retten til at foretage indeksregulering baseret på et andet indeks, såfremt denne ændring gennemføres med virkning for samtlige forsikringer af samme art. Følgende er tilføjet: b) I tilfælde af ændret lovgivning, ændret fortolkning eller regulering af lovgivning i bopælslandet eller ændringer som Europæiske skal underrettes om i henhold til pkt. 1.6, der medfører at Europæiske ikke længere kan tilbyde forsikring i bopælslandet, forbeholder Europæiske sig ret til at opsige forsikringen med 6 måneders varsel. d) Forsikringen bortfalder automatisk, såfremt den udstationerede ikke længere er ansat hos en af de i den, mellem forsikringstageren og Europæiske, underskrevne aftale og/eller på policen, nævnte virksomheder. c) Hvis Europæiskes præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse Følgende er ændret: c) Europæiske kan ændre præmietarif og/eller forsikringsbetingelser for forsikringen, hvorved sådanne eventuelle ændringer vil træde i kraft fra det førstkommende forsikringsårs begyndelse. Kapitel 5 - Punkt 69: Svigagtige og urigtige oplysninger 69 Urigtige oplysninger Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger afgivet til Europæiske er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en Punkt 69: Svigagtige og urigtige oplysninger Har forsikringstager og/eller sikrede på noget tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, ændret originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed,

20 betydning for Europæiskes bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde som må antages at være af betydning for Europæiske, er forsikringsaftalen ugyldig og Europæiske fri for ansvar, hvis Europæiske ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Europæiske ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Europæiske i det omfang, i hvilket Europæiske mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. Kapitel 5 - Punkt 70: Klager 70 Ankenævnet for Forsikring Punkt 70: Klager Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller sikrede skrive til: Kapitel 5 - Punkt 72: Dobbeltforsikring Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3, DK København V, att.: Skadeafdelingen Følgende er tilføjet: Offentlig dækning Europæiske er ikke forpligtet til at dække udgifter, der allerede fuldt eller delvist er blevet dækket af det offentlige. Samarbejdspligt Forsikringstager og sikrede er forpligtet at samarbejde med Europæiske og til straks at underrette Europæiske, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. Endvidere skal forsikringstager og sikrede holde Europæiske fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Europæiskes interesser.

21 Kapitel 5 - Punkt 76: Definitioner Dækningsberettiget fødsel. Fødsel hvor moderen er omfattet af policen. Ekstrem sport. Deltagelse eller udøvelse af skihop samt ultralight flyvning, hanggliding (drage eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning basejumping, kunstflyvning eller lignende og drageflyvning. Go-kart. 4-hjulet køretøj med en maksimal tophastighed på 80 km/t. Host based delegate. Hvor Sikrede af forsikringstageren er udlånt til en virksomhed i bopælslandet for en midlertidig periode og hvor sikrede er aflønnet af virksomheden i bopælslandet. Lokal. Hvor sikrede har indgået en ansættelsesaftale med en virksomhed i bopælslandet og der ikke længere eksisterer et juridisk forhold til forsikringstageren. Motorløb. Når to eller flere personer konkurrerer mod hinanden ved benyttelse af motordrevne køretøjer (gælder dog ikke Go-kart). Udstationerede. Hvor sikrede er udsendt af forsikringstageren til bopælslandet. Sikredes ansættelseskontrakt med forsikringstageren er fortsat gældende og sikrede aflønnes af forsikringstageren.

22

23

24 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V E22 4 1_12.12

Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring

Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring Indledende oversigt Forsikringsbetingelser nr. 810 Gyldig fra den 1. januar 2009 Forsikringsbetingelser nr. 00801 Gyldig fra den 1. januar 2013 Følgende

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Denne ansøgning udfyldes med generelle oplysninger og de forsikringsdækninger du ønsker. Ansøgningen består af i alt 5 sider, som alle skal indleveres samlet

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere