Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Selve mødet finder sted i rådssalen Dato: Onsdag den 13. maj 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) Tina Olsen (suppleant) Fraværende: Jens Holst Kaj Aagaard Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Handicaprådet Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg på Skovstjernen Godkendelse af referat fra den 23. april Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 5. maj Punkter til dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 23. juni Punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på socialområdet Forslag til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt træning og hjælpemidler Embedslægetilsyn Plejecenter Digterparken Indretning af naturareal ved Tangkærcentret Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje Handicaprådets arbejdsplan Orientering...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Handicaprådet Besøg på Skovstjernen G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Handicaprådet besøger det socialpædagogiske bosted Skovstjernen kl Beslutning i Handicaprådet den Ved besøget på Skovstjernen viste leder Søren Skovbak Meinertz, arbejdsmiljørepræsentant Tine Sommer Rasmussen og tillidsrepræsentant Karoline Søgaard Bergkvist rundt og fortalte om stedets forskellige aktiviteter og målgrupper. 1

4 Handicaprådet Godkendelse af referat fra den 23. april 2015 Sagsgang: HR Åben sag Sagsfremstilling Referat fra mødet den 23. april 2015 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 2

5 Handicaprådet Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 5. maj A00 13/6412 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Handicaprådet deltog i dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 5. maj 2015: Dagsordenen for dialogmødet var: Status på arbejdet med den kommende rammeaftale for 2016 for de 19 midtjyskekommuner og Region Midtjylland Forbedring af niveauet for hjælpemidler til borgere med handicap Frivillighed inden for handicap- og psykiatriområdet Opstart på arbejdet med den nye socialpolitik Status på samarbejdet med bruger- og pårørenderådene på voksen- og plejeudvalgetsområde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet evaluerer det afholdte dialogmøde. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet evaluerede dialogmødet, og deltagerne fra dialogmødet orienterede resten af handicaprådet om punkterne fra mødet. 3

6 Handicaprådet Punkter til dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 23. juni A00 13/6412 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Miljø- og teknikudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet den 23. juni 2015 kl Mødet afholdes i udviklingsforvaltningen i Allingåbro. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at det besluttes hvilke emner, handicaprådet ønsker at drøfte med miljø- og teknikudvalget, samt hvem der fra handicaprådet deltager i dialogmødet. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet foreslår følgende punkter til dialogmødet med miljø- og teknikudvalget: Den fremtidige dialog med og inddragelse i sager fra miljø- og teknikudvalget Tidlig indarbejdelse af tilgængelighed i anlægsprojekter Handicaprådets rolle i forbindelse med mobilitetsstrategien Kortlægning og tydeliggørelse af offentlige handicapfaciliteter i Norddjurs Kommune så som handicaptoiletter og parkering. Ved dialogmødet deltager Peter Hjulmand og Alice Krogh fra handicaprådet. 4

7 Handicaprådet Punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på socialområdet A00 13/6412 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Formand og næstformand for voksen- og plejeudvalget, formænd og næstformænd for brugerog pårørenderådene på socialområdet samt formanden for handicaprådet afholder dialogmøde den 15. juni 2015 kl Mødet holdes i Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at det besluttes hvilke emner, handicaprådet ønsker at drøfte med formand og næstformand for voksen- og plejeudvalget samt formænd og næstformænd for bruger- og pårørenderådene på socialområdet. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet foreslår følgende punkt til dialogmødet med formand og næstformand for voksen- og plejeudvalget samt formænd og næstformænd for bruger- og pårørenderådene på socialområdet: Handicaprådets rolle i det fremtidige samarbejde med bruger- og pårørenderådene. 5

8 Handicaprådet Forslag til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt træning og hjælpemidler A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder. Formålet med arbejdet har været at skabe en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være atfinde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Følgende kvalitetsstandarder sendes nu til politisk behandling: 6

9 Handicaprådet Personlig og praktisk hjælp Træning Hjælpemidler De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er: 83: trænende indsats ( 83a) er indarbejdet - tidligere beskrevet under 86 Som tillæg til kvalitetsstandarderne er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Personlig og praktisk hjælp: Klippekort Madservice Nødkald Personlig pleje Praktisk hjælp og støtte. Kvalitetsstandarderne og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper:: Erhvervet hjerneskade 7

10 Handicaprådet Kommunikationsområdet Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. maj 2015 at sende forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, træning og hjælpemidler til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 26. maj Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslagene til nye kvalitetsstandarder samt indsatsbeskrivelser for personlig og praktisk hjælp, træning og hjælpemidler. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for træning 67595/15 2 Åben Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 67594/15 3 Åben Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler 67593/15 4 Åben Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp 67591/15 8

11 Handicaprådet Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet blev orienteret om baggrunden for den nye udgave af kvalitetsstandarderne og finder det borgerrettede, tværgående og sammenhængende fokus meget positivt. Handicaprådet tager indholdet til efterretning. 9

12 Handicaprådet Embedslægetilsyn Plejecenter Digterparken K09 15/381 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har via Embedslægeinstitutionen gennemført et tilsynsbesøg på Plejecenter Digterparken. Embedslægen udtaler i rapporten tilfredshed med ledelsens og personalets arbejde i forhold til at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Der vil derfor ikke blive gennemført tilsyn i Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. maj 2015, at sende tilsynsrapporten til høring i ældrerådet, handicaprådet og plejecentrets bruger- og pårørenderåd. Høringsfristen er fastsat til den 15. juni Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten for Plejecenter Digterparken. 10

13 Handicaprådet Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - Plejecenter Digterparken 67599/15 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder udviklingen i den foreliggende tilsynsrapport meget positiv og opfordrer til, at der fortsat er fokus på den gode udvikling og afhjælpning af udfordringer. 11

14 Handicaprådet Indretning af naturareal ved Tangkærcentret G01 13/18336 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Med henblik på at udvikle et bynært areal med højt naturpotentiale erhvervede Norddjurs Kommune i 2014 et 2,63 ha stort engareal i tilknytning til Tangkær grøften i Ørsted. Området rummer mulighed for en rekreativ indretning med stiforbindelse fra Sygehusvej i nord til Hollandsbjerg i syd. En stor sø på arealet er resultatet af samarbejdet med Aqua Djurs, der i 2014 påbegyndte separat kloakering af Ørsted by. Derved medvirker overskydende regnvand til en ekstra biotop på arealet i form af et større regnvandsbassin. Ørsted Borgerforening har undervejs i processen vist stor interesse for indretningen af arealet. Ved indvielsen af regnvandsbassinet i januar 2015 blev dialogen udvidet yderligere. Fremkomne ideer og ønsker for arealet omhandler: Stiforbindelse Sygehusvej Skyttevej Stiforbindelse Ørsted bymidte Tangkær Stenalt skov Plads til ro og eftertænksomhed Udsigtsplatform til fuglekig Afgræsning dyr (evt. tilsyn i samarbejde med Tangkærcentret). I samarbejde med beboere, naboer og repræsentanter fra Tangkærcentret er arealets rekreative potentiale gennemgået med henblik på at finde, vurdere og prisfastsætte mulige løsninger, der kan imødekomme så mange ideer og ønsker som muligt. 12

15 Handicaprådet Tangkærcentrets beboere vil være en stor del af områdets brugere, hvorfor tilgængelighed har en høj prioritering i projektet. Det forventes, at der kan opnås ekstern medfinansiering til formålet, f.eks. fast stibelægning egnet for kørestolsbrugere. Både Tangkærcentret og Ørsted Borgerforening er aktive i ansøgningsarbejdet. Projektet er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Økonomiske konsekvenser Projektbudget: Jorderhvervelse og matrikulær berigtigelse (er afholdt) Forbindende sti Sygehusvej-Skyttevej - Opbygning/grusbelægning: kr. - Tillæg for asfalt: kr. Trampestier gennem området, forbindende Ørsted bymidte med Stenalt skov Plads til ro og eftertænksomhed (indretning med borde/bænke) Udsigtsplatform til fuglekig (integreret del af bro ) Afgræsning med dyr (hegn, vand, låger m.v.) Tilsyn evt. i samarbejde med Tangkærcentret Total kr kr kr kr kr kr kr. Projektet finansieres som følger: Anlægsbudget, Norddjurs Kommune: Midler fra projektet Tilgængelighed, Norddjurs Kommune: Eksterne fonde (pt. ikke modtaget ekstern tilsagn): kr kr kr. Projektet realiseres i det omfang finansieringen rækker. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar vedr. indretning af naturareal ved Tangkærcentret. Bilag: 1 Åben Naturareal ved Tangkærcentret i Ørsted 71099/15 13

16 Handicaprådet Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder forslaget positivt og opfordrer til, at alle øvrige relevante aktører som fx botilbuddene Kærvang og Skovvang også inddrages i det videre arbejde. Handicaprådet opfordrer til, at der anvendes asfalt som belægning på stierne for at sikre den størst mulige tilgængelighed i området. 14

17 Handicaprådet Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR, ØK, KB Sagsfremstilling Handicaprådet har modtaget nedenstående ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje: Liv i Ørsted Aktivitet i Tangkæret. Ansøgning er vedlagt som bilag. KFUM Spejderne i Ørum Djurs. Ansøgning er vedlagt som bilag. Holbæk Forsamlingshus. Ansøgning er vedlagt som bilag. FC Grenaa Petanque. Ansøgning er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Støtte til ansøgningerne vil blive finansieret af handicaprådets tilgængelighedspulje. Handicaprådets tilgængelighedspulje er i 2015 på kr. inkl. overførsel fra Der er hidtil i 2015 bevilget kr. til indkomne ansøgninger, hvorfor der er kr. til den videre uddeling i Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet tager stilling til, hvordan midlerne fra tilgængelighedspuljen skal indstilles fordelt. Bilag: 1 Åben Liv i Ørsted Aktivitet i Tangkæret 68117/15 2 Åben KFUM spejderne i Ørum Djurs 68114/15 3 Åben Holbæk Forsamlingshus 70480/15 4 Åben FC Grenaa Petanque 68108/15 15

18 Handicaprådet Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet indstiller til økonomiudvalget, at: ansøgningen fra KFUM Spejderne i Ørum Djurs imødekommes med et tilskud, og at der frigives kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje til etablering af et handicaptoilet. ansøgningen fra Holbæk Forsamlingshus imødekommes med et tilskud, og at der frigives kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje til etablering af et handicaptoilet. ansøgningen fra FC Grenaa Petanque imødekommes med et tilskud, og at der frigives kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje til etablering af et handicaptoilet. ansøgningen vedr. Liv i Ørsted Aktivitet i Tangkæret imødekommes med et tilskud, og at der frigives kr. fra handicaprådets tilgængelighedspulje under forudsætning af, at der anvendes asfalt som belægning på stierne, ellers ønsker handicaprådet at støtte projektet med kr. 16

19 Handicaprådet Handicaprådets arbejdsplan G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret arbejdsplan for handicaprådet i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at den reviderede arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Handicaprådets arbejdsplan /15 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 17

20 Handicaprådet Orientering G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling På handicaprådets møde vil der blive orienteret om følgende: Udarbejdelse af socialpolitik Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 18

21 Handicaprådet Bilagsoversigt 6. Forslag til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt træning og hjælpemidler 1. Forslag til kvalitetsstandard for træning (67595/15) 2. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp (67594/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler (67593/15) 4. Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp (67591/15) 7. Embedslægetilsyn Plejecenter Digterparken 1. Tilsynsrapport - Plejecenter Digterparken (67599/15) 8. Indretning af naturareal ved Tangkærcentret 1. Naturareal ved Tangkærcentret i Ørsted (71099/15) 9. Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 1. Liv i Ørsted Aktivitet i Tangkæret (68117/15) 2. KFUM spejderne i Ørum Djurs (68114/15) 3. Holbæk Forsamlingshus (70480/15) 4. FC Grenaa Petanque (68108/15) 10. Handicaprådets arbejdsplan 1. Handicaprådets arbejdsplan 2015 (71256/15) 19

22 Handicaprådet Underskriftsside Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) Tina Olsen (suppleant) 20

23 Bilag: 6.1. Forslag til kvalitetsstandard for træning Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 13. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67595/15

24 Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning på grund af varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Borgere, der har et fysisk, psykisk eller social nedsat funktionsniveau, som har mulighed for at fremme og udvikle færdigheder Borgere, der efter udskrivelse fra et sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Kriterier og omfang Træning udføres med fokus på rehabilitering (hjælp til selvhjælp), forebyggelse, mestring og lindring. Træningsforløbet kan bestå af en eller flere af følgende indsatser: Genoptræning i træningscenter og/eller i hjemmet Vedligeholdende træning i træningscenter og/eller i hjemmet Træning i varmtvandsbassin Træning på døgnrehabiliteringsafdeling. Genoptræning i træningscenter, eget hjem og i bassin kan kombineres, dog kan man som udgangspunkt højest modtage 4 ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser om ugen. Kombineres træningstilbuddene revurderes forløbet senest efter en måned. Der er følgende afgrænsninger i omfanget af træning: Maksimalt 3 x ugentlig i træningscenter Maksimalt 2 x ugentlig i hjemmet Maksimalt 2 x ugentlig på hold i tre måneder Maksimalt 2 x ugentlig til borgere med en genoptræningsplan Døgngenoptræning vil som udgangspunkt blive tildelt som 3 ugers ophold. Senest efter 14 dages ophold evalueres muligheden for rehabilitering. Opholdet kan maksimalt strække sig over 3 måneder. Særligt for træning i varmtvandsbassin Varmtvandsbassin benyttes primært som et middel, når det ikke er muligt, at borgeren kan træne på anden vis, eller som middel der muliggør en hurtig restitution/rehabilitering. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp og støtte, herunder eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp og støtte, hjælpemidler mv. Formål Formålet med træningen er, at borgeren genvinder tabte funktioner eller fastholder nuværende funktioner. Der er fokus på, at borgerens 1

25 selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Vedligeholdelse og træning af færdigheder vil indgå som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte, borgeren modtager. Afgørelse Træning tilbydes efter en individuel faglig vurdering af borgerens behov. Vurderingen foretages af visitator eller udfærdiges på sygehus ved udskrivelse efter lægefaglig vurdering. Visitators vurdering kan baseres på: Besøg i borgerens hjem Telefonisk kontakt med borger Oplysninger fra læge Oplysninger fra øvrige samarbejdspartnere. Ved tildeling lægges vægt på: at borgeren ikke i forvejen modtager tilsvarende tilbud om vederlagsfri fysioterapi at borgeren, for at blive visiteret til træning, skal være motiveret for at vedligeholde eller genoptræne mistede færdigheder. Borgeren modtager senest 14 dage efter henvendelse en skriftlig afgørelse fra visitator med forventet omfang og varighed. Levering Træning udføres af fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Indsatsen kan overdrages til andet sundhedsfagligt personale efter en faglig vurdering af terapeut. Valg af træningssted Borgere med genoptræningsplan har ret til at vælge mellem de genoptræningssteder som Norddjurs Kommune har etableret ved træningscenter Øst og Vest. Der kan også vælges genoptræningstilbud i kommunale træningscentre i andre kommuner. Ønske om Frit Valg kan dog afvises af kapacitetsmæssige årsager. Borgere uden genoptræningsplan tilbydes træning i en af kommunens træningsenheder eller i særlige tilfælde i eget hjem. Omkostninger Træningstilbud er gratis. Der kan dog være betaling for materialeforbrug, hvis det indgår i træningen. Kørsel Som hovedregel skal borgere, der er visiteret til genoptræning eller vedligeholdende træning, selv sørge for transport til og fra træning. Er borgeren ude af stand til selv, eller ved hjælp af andre, at komme til træningsstedet, kan borgeren visiteres til kørsel med egenbetaling. Der er ingen egenbetaling for kørsel for borgere, der har en genoptræningsplan. 2

26 Aktiviteter Indsatsen tilrettelægges på baggrund af borgerens ressourcer, individuelle mål samt aktive medvirken. Indsatsen kan indeholde: individuel træning træning på hold deltagelse i aktivitet vurdering, udredning og afprøvning af mulighed for at bevare eller genvinde evnen til at varetage personlige og praktiske opgaver Genoptræning/vedligeholdende træning foregår i dagtimerne. Vejledende tidsforbrug for træning er ca. 45 minutter. Dertil kommer tid til af/påklædning. Indsatsen indeholder ikke: træning, der kan dækkes af almene træningstilbud i privat, offentlig eller foreningsregi træning til borgere uden genoptræningsplan, hvor der foreligger lægelig anbefaling om behandling såsom vævsbehandling, ultralyd eller laser. Kvalitetskrav Træningen udføres af medarbejdere med fysioterapeut- eller ergoterapeutuddannelse. Terapeuten kan efter en faglig vurdering videregive opgaver til andet personale. Tidsfrister Træningsafdelingen eller Visitationen skal senest 3 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplan eller henvisning kontakte borgeren. For borgere med en genoptræningsplan gælder, at træning iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Dog kan der være angivet andre vejledende tidsfrister i genoptræningsplanen. Ved genoptræning/vedligeholdende træning efter genoptræningsplan startes træningsforløbet hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af henvisning. Aflysning Der kan forekomme ændringer eller aflysninger af træning ved ferie, sygdom og kursus. Aflyser borger selv, tilbydes ikke erstatning for den aflyste træning. Opfølgning Mål for træning udarbejdes af terapeut eller visitator sammen med borgeren. Terapeuten dokumenterer i Norddjurs Kommunes omsorgssystem efter hver træning. Ved afslutning af træningsforløb afholdes en evalueringssamtale mellem terapeuten og borgeren, hvor de aftalte mål evalueres. Ved døgngenoptræning evalueres muligheden for rehabilitering dog senest efter 14 dages ophold. 3

27 Klage og ankemuligheder Klageadgang, i forhold til servicelovens 86 stk 1 og 2, fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Er der tvivl om klage og ankemulighed, kan borgeren kontakte visitatoren. Er borgeren ikke tilfreds med den afgørelse, der er truffet, opfordres borgeren til at kontakte visitator. Er borgeren ikke tilfreds med den måde, træningen gives på, opfordres borgeren til at henvende sig til leverandøren eller visitator. Klage over ventetider og serviceniveau, i forhold til genoptræningsplan efter sundhedslovens 140, rettes til den kommune, der yder genoptræningen. Klager over den faglige virksomhed rettes til patientklagenævnet. Lovgrundlag Lov om social service: 86 stk 1 og 2 Sundhedsloven: 140 (borgere med genoptræningsplan) Kontaktinformationer Visitationen Østergade Grenaa Telefon: Træningscenter Vest Elme Allé Auning Tlf.: Træningscenter Øst Posthaven Grenaa Tlf.: Vigtig information 4

28 Bilag: 6.2. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 13. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67594/15

29 Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb selv vil kunne udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet. Kriterier og omfang Personlig og praktisk hjælp og støtte udføres med fokus på rehabilitering (hjælp til selvhjælp), forebyggelse og mestring. Hjælpen og støtten tilbydes i borgerens eget hjem. Borgeren skal være til stede i hjemmet. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for rehabilitering, hjælp og støtte, herunder eksempelvis behov for hjælpemidler, dækning af merudgifter, træning mv. For nærmere information om omfanget af konkrete indsatser, henvises til kommunens indsatskatalog (link). Formål Formålet med indsatsen er at rehabilitere, hjælpe og støtte borgeren i at udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet. Der tages udgangspunkt i følgende: at borgeren igen selv kan få kræfter til at udføre opgaver, der er blevet svære at håndtere at borgeren opnår nye metoder til udførelse af opgaver at borgeren stimuleres så evnen til at varetage opgaverne i hverdagen fastholdes at borgeren får løst de opgaver vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, som borgeren ikke selv kan varetage. Afgørelse Indsatsen tilbydes efter en konkret, individuel faglig vurdering af borgerens behov. På et møde mellem borger og visitator udarbejdes en vurdering af borgerens behov. Dette foregår oftest i borgerens hjem, men kan også foregå i forbindelse med udskrivelse fra sygehus eller akut- og træningsophold. Der udarbejdes en funktionsvurdering, der kan suppleres med terapeutiske undersøgelser/udredning, før der træffes endelig afgørelse om indsatsen. Der lægges vægt på,: hvad borgeren selv kan hvad borgeren kan komme til at klare selv ved træning, vejledning, brug af hjælpemidler, hensigtsmæssige rengøringsredskaber og ved at opdele opgaven over en eller alle ugens dage hvad andre kan hjælpe med, herunder om der er nogen i husstanden, der kan varetage de praktiske opgaver. 1

30 Borgeren har ret til at have en bisidder med ved mødet. Borgeren modtager senest 14 dage efter mødet en skriftlig afgørelse fra visitator. Ændringer Ved alle typer hjælp og støtte har både borger og leverandør pligt til at kontakte Visitationen, hvis der opstår ændringer i borgerens situation, der kan have betydning for den tildelte hjælp. Levering Valg af leverandør Borgeren kan vælge at modtage hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller et privat firma, der er godkendt af kommunen. Hjælpen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget. Norddjurs Kommune skal godkende og ansætte den person, borgeren ønsker som hjælper. Borgeren kan vælge at få leveret mad fra den kommunale leverandør Djurs Mad eller fra anden leverandør, der er godkendt af kommunen. Særlige tilfælde og undtagelser I særlige tilfælde kan det være muligt at ansætte eget personale til varetagelse af personlig og praktisk hjælp. Se mere om dette i kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Er borgeren tildelt bostøtte efter 85, kan indsatsen leveres af personale fra bostøtteteamet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Rehabiliterende hjemmehjælp efter 83a leveres af tværfagligt sundhedspersonale ansat i hjemmeplejen. Bor borgeren i en bolig med døgndækning eller fast personale, er der ikke frit valg af leverandør. Ønskes ændringer af leverandør kontaktes Visitationen. Der kan foretages leverandørskift med 1 måneds varsel. Omkostninger Der er egenbetaling for levering af mad. Særligt for Anholt Borgere, der har varigt behov for hjælp af to medarbejdere samtidig, kan ikke tilbydes dette på Anholt og henvises til tilbud på fastlandet. Aktiviteter Personlig og praktisk hjælp omfatter hjælp eller støtte til en eller flere af følgende indsatser: Et tidsafgrænset trænings- og vejledningsforløb i hjemmet for at blive bedre til at klare flest mulige opgaver selv Personlig hjælp og pleje, støtte omkring måltider og strukturering af hverdagen Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (såsom rengøring, tøjvask og indkøb) Madservice; levering af færdiglavet mad i hjemmet Akut behov for hjælp, herunder nødkald. 2

31 Indsatserne uddybes i kommunens indsatskatalog (link). Kvalitetskrav Indsatsen udføres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse. Indsatsen kan i kortere perioder leveres af medarbejdere uden en socialog sundhedsuddannelse, der har modtaget den fornødne oplæring i opgaverne. Der tilstræbes så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt. Rengøring kan leveres af uuddannet personale. Tidsfrister for visitation Visitator iværksætter støtte til daglig personlig hjælp og pleje på hverdage indenfor 24 timer. Akut behov for hjælp iværksættes straks af hjemmesygeplejerskerne. Ved øvrige ydelser kontaktes borgeren indenfor 3 hverdage efter, at visitator har modtaget henvendelsen. Skriftlig afgørelse og klagevejledning skal være borgeren i hænde senest 14 dage efter besøg af visitator. Tidsfrister for opstart af hjælp Støtte til praktiske opgaver iværksættes indenfor 3 uger efter besøg af visitator Daglig personlig pleje og hjælp til ernæring iværksættes så hurtigt som muligt inden for et døgn Levering af madservice kan påbegyndes dagen efter, at leverandøren har modtaget besked fra Norddjurs Kommune på Anholt gælder dog, at leveringen opstarter på førstkommende udbringningsdag. Nødkald installeres senest 5 hverdage efter bevilling. Særligt for Anholt Borgere, som har behov for hjælp og støtte ud over det generelle serviceniveau på Anholt, kan i særlige tilfælde modtage ekstra hjælp. Borgere, som har brug for hjælp udenfor de generelle leveringstidspunkter, tilbydes som udgangspunkt hjælpemidler og en rehabiliterende indsats med henblik på igen at kunne klare sig selv eller med det generelle serviceniveau. Borgere, som har behov for udredning af det fremtidige behov for hjælp, aflastning og rehabilitering, eller som har et stort plejebehov i forbindelse med- ikke varig- svær sygdom, kan tilbydes et ophold i en midlertidig bolig på fastlandet. Opfølgning Der føres dokumentation i en elektronisk omsorgsjournal. Visitator udarbejder sammen med borgeren mål og tidsramme for indsatsen. Visitator følger løbende op på målene og vurderer sammen med borgeren, om opfølgning og justeringer i hjælpen kan foregå telefonisk, 3

32 eller om der er behov for besøg. Rehabiliterende hjemmehjælp afsluttes, når borgeren er selvhjulpen, eller hvis det vurderes, at der fortsat er hverdagsopgaver, borgeren ikke kan klare. I så fald træffes der afgørelse om berettigelse til varig hjemmehjælp. Varig hjemmehjælp har fokus på hjælp til selvhjælp, og at borgerens funktionsevne vedligeholdes. Varig hjemmehjælp kan afsluttes, hvis borgerens funktionsevne øges i en sådan grad, at der er grundlag for at starte et rehabiliteringsforløb, eller hvis borgeren ikke længere er berettiget til hjælp. Særligt for Anholt På Anholt aflægges visitationsbesøg 1 gang årligt, og der er telefonisk opfølgning ved behov. Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Er borgeren ikke tilfreds med den afgørelse, der er truffet, opfordres borgeren til at kontakte visitator. Er borgeren ikke tilfreds med den måde støtten og hjælpen gives på, opfordres borgeren til at henvende sig til leverandøren eller til visitatoren. Lovgrundlag Lov om social service: 83 a. (praktiske og personlige opgaver; korterevarende og tidsbegrænsede rehabiliteringsforløb) 83 (praktiske og personlige opgaver i hjemmet) 94 (mulighed for udpegelse af person til varetagelse af opgaver) 1 og 81 (formål) Kontaktinformationer Sundhed og omsorg Visitationsafdelingen Tlf (hverdage mellem kl ) Mail: Ved akut behov for hjælp kontaktes: Hjemmeplejen Øst: Tlf Hjemmeplejen Vest Tlf Indsatskatalog Følgende indsatser er beskrevet i indsatskatalog: Klippekort Madservice Nødkald Personlig pleje Praktisk hjælp og støtte 4

33 Bilag: 6.3. Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 13. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67593/15

34 Kvalitetsstandard: Hjælpemidler Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med en varig nedsat evne til at udføre fysiske og/eller psykiske aktiviteter. Kriterier og omfang Hjælpemidler kan afhængigt af funktionsnedsættelsens karakter gives som: Tildeling, f.eks. ortopædisk fodtøj/indlæg, kompressionsstrømper, støtte-korsetter, arm- og benproteser Udlån, f.eks. kørestole, badebænke, toiletforhøjer, plejesenge, teleslynge-anlæg, lyd- og lyskald, talende ure og lydafspillere Tilskud, f.eks. injektions- og testmaterialer til blodsukkermåling og stomimaterialer. For at være berettiget til et hjælpemiddel er det en forudsætning: At hjælpemidlet i væsentlig gad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne At hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet At hjælpemidlet er nødvendigt for at borgeren kan udøve et erhverv. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp og støtte, eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp, træning mv. Formål Formålet med tildeling af et hjælpemiddel er at lette den daglige tilværelse, så borgeren opnår mest mulig selvstændighed i hverdagen og kan forbedre livskvaliteten. Afgørelse Afgørelse på ansøgning af hjælpemidler træffes på baggrund af en individuel faglig vurdering af borgerens behov. I samarbejde med borgeren udarbejder sagsbehandleren en udredning af borgerens funktionsevne. Det foregår enten ved besøg i borgerens hjem, ved borgerbesøg i kvikservice eller, i ukomplicerede situationer, telefonisk. For at sagsbehandleren kan træffe en afgørelse, kan det desuden være nødvendigt at indhente relevante oplysninger om borgerens helbred fra blandt andet læge, fysioterapeuter og øvrige samarbejdspartnere. Levering Hjælpemidlerne leveres af Hjælpemiddelafdelingen i Norddjurs Kommune. Ved boligindretning udpeger Norddjurs Kommune håndværker og materialer. Ifølge ordning om Frit Valg, kan borgeren vælge: hvor hjælpemidlet købes - med mindre hjælpemiddelafdelingen har et identisk hjælpemiddel på kommunens depot 1

35 Håndværkere og materialer ved bevilling af en boligindretning. For at anden leverandør kan benyttes, skal der leves op til den standard, kommunen har anvist i bevillingen. Hvis omkostningerne ved valg af anden leverandør overstiger det bevilligede beløb, hæfter borgeren selv for differencen. Levering Som udgangspunkt skal borgeren selv afhente hjælpemidlerne på kommunens hjælpemiddeldepot. Der kan i særlige tilfælde laves aftaler om levering på hjemadressen. Aktiviteter Hjælpemidler omfatter: Hjælpemidler til udlån: eksempelvis kørestol, toiletforhøjer, arbejdsstol, el-kørestol, strømpepåtager, mm. Kropsbårne hjælpemidler: parykker, diabeteshjælpemidler, proteser, stomi, hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler mm. Forbrugsgoder: Forbrugsgoder er produkter, der produceres og sælges til alle. Borgeren skal som udgangspunkt selv betale halvdelen af udgiften og driftsomkostningerne på et forbrugsgode. Borgeren står selv for indkøb af forbrugsgodet. Eksempler på forbrugsgoder: husholdningsredskaber, særlige kontorstole, el-kørestole mm. Undtagelser Der gives ikke støtte til forbrugsgoder, der betragtes som sædvanligt indbo. Det kan være smartphones, opvaske- og vaskemaskine, mikroovn, computer, lænestol, seng mm. Det er samfundsudviklingen, der sætter standarden for, hvad der kan betragtes som sædvanligt indbo. For at få tilskud, skal bevilling foreligge før anskaffelsestidspunktet. Kvalitetskrav Tidsfrister Udlånshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder Ved ukomplicerede ansøgninger, behandles ansøgningen snarest og inden 10 hverdage fra modtagelse af afsøgningen. Ved komplicerede sager, der kræver en større udredning, vil behandlingen af ansøgningen kunne tage op til 6 uger. I sådanne tilfælde kontaktes borgeren for orientering om sagsforløbet. Boligændring Sagsforløbet startes snarest muligt og inden 15 hverdage fra modtagelsen af ansøgningen. Mindre boligændringer udføres indenfor 15 hverdage fra modtagelse af ansøgningen. Større boligændringer iværksættes snarest og senest 2 måneder fra 2

36 modtagelsen af ansøgningen. I særligt akutte tilfælde vil sagsbehandlingen igangsættes så hurtigt som muligt og senest 3 hverdage fra modtagelsen af ansøgningen. Biler Når hjælpemiddelafdelingen har modtaget en ansøgning om en bil, kontaktes borgeren indenfor 5 hverdage for at aftale et hjemmebesøg. Efter hjemmebesøget indhenter sagsbehandleren snarest muligt og senest indenfor 15 hverdage, de nødvendige oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Når alle nødvendige oplysninger foreligger, og når afprøvningen af bilen har fundet sted, vil der blive truffet en afgørelse indenfor 15 hverdage. Strækker sagsforløbet sig udover 3 måneder, bliver borgeren orienteret om det videre forløb. Ukomplicerede ansøgninger på standardhjælpemidler Ved ukomplicerede ansøgninger, hvor kriterierne for at modtage et hjælpemiddel er opfyldt, kan hjælpemidlet udleveres straks ved henvendelse i hjælpemiddelafdelingen, såfremt hjælpemidlet er på lager. En terapeut vurderer, om kriterierne er opfyldt. Der er åbent en gang om ugen (se mere på kommunens hjemmeside). Opfølgning Der dokumenteres i elektronisk journalsystem. Den kommunale sagsbehandler følger i samarbejde med borgeren op på indsatsen. Klage og ankemuligheder Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen og sagsbehandlingen. Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Klagen skal indgives til sagsbehandleren indenfor 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Lovgrundlag Lov om social service: 112 (Hjælpemidler) 113 (Forbrugsgoder) 114 (Støtte til bil) 116 (Boligindretning) Kontaktinformationer Hjælpemiddelafdelingen træffes alle hverdage mellem kl på: Vigtig information Det er muligt at låne hjælpemidler i forbindelse med træningsforløb. Udlånet aftales med de terapeuter, der er ansvarlige for træningen. 3

37 Bilag: 6.4. Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 13. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67591/15

38 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær i eller udenfor hjemmet Behovet kan ikke dækkes via andre kommunale tilbud, eget netværk eller frivillighed Borgeren skal kunne administrere ordningen sammen med hjemmehjælperen Borgeren oplever at have et funktionstab, som har betydet en forringet livskvalitet. Beboere på plejecentre er ikke omfattet af ordningen. Kvalitetsmål Målet er at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Indsatsen omfatter selvvalgte aktiviteter, som borgeren ikke er i stand til at udføre på egen hånd. Eksempler på selvvalgte aktiviteter: Højtlæsning Gåtur Indkøbsture Besøg hos venner/familie Aktiviteterne kan foregå i og udenfor hjemmet. Borgerens opgaver Borgeren skal være i stand til at administrere et klippekort, og være i stand til at deltage i planlægningen af aktiviteten. Eventuelle udgifter i forbindelse med aktiviteter i eller udenfor hjemmet, afholdes af borgeren selv. Vejledende tidsforbrug Aktiviteten kan finde sted på alle hverdage mellem kl og Varighed/tidsbegrænsning Borgeren kan højst modtage en halv times selvvalgt aktivitet per uge. Der er mulighed for, at spare timer sammen dog maksimalt 4 timer over 2 måneder. 1

39 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Madservice Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der gennem speciallavede diæter kan forebygge livsstilssygdomme, som f.eks. diabetes 2. Borgere, der har behov for en varieret og sund kost og som ikke selv er i stand til at tilberede eller organisere maden på anden vis. Borgere for hvem madlavning er en stor arbejdsmæssig belastning. Terminalt syge borgere og deres pårørende med behov for aflastning omkring tilberedning af maden. Borgere, der er i et rehabiliteringsforløb efter udskrivelse fra sygehuset, og ikke selv er i stand til at tilberede den varme mad i en kortere periode. Kvalitetsmål Målet er: at borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede maden, får et ernæringsrigtigt kosttilbud at sikre borgere, som er småt spisende eller har behov for diæt, en ernæringsrigtig kost. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Levering af færdiglavet mad i hjemmet kan dække over: normalkost diæter kost til småt spisende, ernæringsmætte menuer kost, der tager hensyn til den enkelte borgers behov kost, der tager hensyn til nedsat tyggefunktion. Derudover tilbydes rådgivning om mad og drikke samt ernæringsmæssige spørgsmål. Tilbuddet omfatter som minimum: Hovedretter: Mindst 10 valgmuligheder pr. dag Biretter: mindst 10 valgmuligheder pr. dag Brugere af madordningen har mulighed for at bestille mere end 7 hovedretter og 7 biretter via bestillingssedler I forbindelse med søn- og helligdage tilbydes søndagsmenuer I forbindelse med højtider leveres højtidsbestemte retter (såsom: Mortensaften: And, Juleaften: And og risalamande, Nytårsaften: Torsk/hamburgerryg med brunede kartofler og grønlangkål, Påskedag: Lam) Udbringning af mad finder sted direkte til brugerens adresse, og der ydes hjælp med at sætte kølevacummaden i køleskab/fryser. Mikrobølgeovn kan udlånes af kommunen og leveres til borgerens hjem af leverandøren, hvis borgeren ikke selv ejer en. Borgerens opgaver Borgeren skal selv sammensætte ugens menu. 2

40 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Vejledende tidsforbrug Ikke aktuelt Varighed/tidsbegrænsning Kølevacummad leveres mellem kl på en fast ugentlig hverdag, inden for samme time. Der udbringes minimum 4 hovedretter pr. borger. 3

41 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Nødkald Målgruppe Borgere, der kan få et akut behov for at tilkalde hjemmeplejen, og som ikke mestrer, at bruge en telefon eller en mobiltelefon. Kvalitetsmål Målet er: at give borgere med væsentlig nedsat funktionsevne mulighed for at tilkalde hjælp i akut opståede situationer at borgere med væsentlig nedsat funktionsevne kan blive længst muligt i egen bolig. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Nødkald omfatter etablering af nødkald og besøg af hjemmeplejen ved nødkald. Borgerens opgaver Ved nødkald er der egenbetaling for: Fastnettelefon Eventuel anskaffelse af forlængerledning Den daglige drift af nødkaldet ved opkald Ekstra husnøgle til nøgleboxen Erstatning af eventuelt bortkomne dele af nødkald. Vejledende tidsforbrug Besvarelse af nødkald ydes alle dage hele døgnet. Som udgangspunkt kan borgeren forvente at modtage hjælp en ½ time efter opkald. Varighed/tidsbegrænsning, Anholt Nødkald på Anholt Nødkald besvares alle dage mellem kl og kl af Norddjurs Kommunes vagthavende sygeplejerske på Anholt og i samme tidsrum iværksættes akuthjælp. Akutbesøg og planlagte besøg aflægges i samme tidsrum, at medarbejderne ansat i hjemmeplejen på Anholt. Ved akut behov for hjælp/ nødkald, i tidsrummet kl og kl , sker henvendelsen til Hjemmeplejen Øst. Vagtpersonalet i Hjemmeplejen Øst vurderer, hvordan hjælpen skal leveres og iværksætter dette. 4

42 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Personlig pleje Målgruppe Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som bevirker, at de ikke er i stand til at udføre den personlige pleje. Kvalitetsmål Målet er: at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage sin personlige pleje at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer at sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Personlig pleje omfatter: daglig hygiejne bad/hårvask af/påklædning toiletbesøg hjælp til høreapparater, korset m.m. hjælp til forflytninger klippe negle, hvis der ikke er forhold, der taler imod det sengeredning og skift af sengelinned. Borgerens opgaver Norddjurs Kommune forventer, at borgeren arbejder konstruktivt sammen med medarbejderen. Vejledende tidsforbrug Daglig personlig hjælp kan leveres hele døgnet. Den daglige hygiejne og sengeredning foregår som udgangspunkt i dagtimerne alle ugens 7 dage. Bad og hårvask foregår i dagtimerne på hverdage og tilbydes som udgangspunkt to gange om ugen. Det konkrete tidspunkt for levering af hjælp aftales med leverandøren. Afviger det aftalte tidspunkt med mere end ½ time, kontaktes borgeren. Særligt for Anholt: Personlig hjælp leveres som udgangspunkt i tidsrummet og alle dage. Varighed/tidsbegrænsning Rehabiliterende hjemmehjælp afsluttes, når borgeren er selvhjulpen, eller ændres til varig hjemmehjælp, hvis det vurderes, at der fortsat er hverdagsopgaver, borgeren ikke kan klare. Varig hjemmehjælp kan afsluttes, hvis borgerens funktionsevne øges i en sådan grad, at der er grundlag for at starte et rehabiliteringsforløb, eller hvis borgeren af andre årsager ikke længere er omfattet af målgruppen. 5

43 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Praktisk hjælp og støtte Målgruppe Borgere, der midlertidigt eller varigt, har et væsentlig nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder at de ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver. Kvalitetsmål Målet er: at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage de daglige opgaver i hjemmet. Ydelsen kan derfor have en støttende og vejledende funktion at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer at sigte mod, at borgeren er mest mulig selvhjulpen. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Praktiske opgaver: Rengøring i daglige opholdsrum: støvsugning vask af gulve med fibermoppe aftørring rengøring af hjælpemidler skift af sengelinned vask af trappeopgang, for/bagtrappe m.m. i henhold til ejendommens gældende regler. Tøjvask: vask af tøj i maskine i hjemmet eller på fællesvaskeri ophængning af tøj eller tørretumbling tage tøj ned og sammenlægning af tøj håndvask af støttestrømper og nylonstrømper. Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads. Hjælp og støtte til ernæring: tilberedning af morgenmad, koldt hovedmåltid og mellemmåltider anretning af drikkevarer opvarmning og anretning af hovedmåltid indtagelse af mad og drikke opbevaring og hygiejne omkring madvarer oprydning og opvask efter måltidet sundhedsfaglig støtte til strukturering af hverdagen. Borgerens opgaver Norddjurs Kommune forventer, at borgeren arbejder konstruktivt sammen med medarbejderen. 6

44 Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Borgeren skal stille de arbejdsredskaber til rådighed, som normalt findes i alle hjem eksempelvis støvsuger. Vejledende tidsforbrug Praktisk hjælp og hjælp til bad leveres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Tøjvask tilbydes som udgangspunkt én gang om ugen. Indkøb tilbydes som udgangspunkt én gang om ugen. Rengøring (herunder skift af sengelinned) foregår i dagtimerne og ydes som udgangspunkt hver 2. uge. Borgere med særlige sundhedsmæssige omstændigheder, der vurderes at have et særligt behov for ekstra rengøring, tilbydes hyppigere rengøring. Særligt for Anholt: Praktisk hjælp og hjælp til bad leveres som udgangspunkt mellem og på hverdage. Det konkrete tidspunkt for levering af praktisk hjælp aftales med leverandøren. Afviger det aftalte tidspunkt for hjælp med mere end ½ time, kontaktes borgeren. Varighed/tidsbegrænsning Rehabiliterende hjemmehjælp afsluttes, når borgeren er selvhjulpen, eller hvis det vurderes, at der fortsat er hverdagsopgaver, borgeren ikke kan klare. I så fald træffes der afgørelse om berettigelse til varig hjemmehjælp. Varig hjemmehjælp kan afsluttes, hvis borgerens funktionsevne øges i en sådan grad, at der er grundlag for at starte et rehabiliteringsforløb, eller hvis borgeren ikke længere er berettiget til hjælp. 7

45 Bilag: 7.1. Tilsynsrapport - Plejecenter Digterparken Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 13. maj Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67599/15

46 Sundhed og Omsorg EMBEDSLÆGENS TILSYN PLEJECENTER DIGTERPARKEN 9. MARTS 2015 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

47 E M B E D S L Æ G E N S T I L S Y N Indhold HOVEDKONKLUSION... 4 LEDELSENS TILBAGEMELDING PÅ TILSYNET... 4 HØRING... 4 INDSTILLING... 4 TILSYNSRAPPORT... 5 HANDLEPLAN

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND Sundhed og Omsorg ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND LOV OM SOCIAL SERVICE 83, 84 OG 112 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald 12. september 2010

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard PLEJECENTRE Plejecentre Kvalitetsstandard Sundhed og Omsorg 2012 2013 Januar 2013 Norddjurs Kommune 1. Indledning...2 2. Oversigt plejeboliger...3 3. Ydelser...4 3.1 Tildeling af hjælp...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere