Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)"

Transkript

1 Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative arbejde på skolen i et samarbejde mellem mange mennesker. Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Adm 4 - Vicerektor Vicerektor Sune Bek (SB) Adm 5 HF- /stx forsømmelser/skema Vibeke Hagel-Sørensen (HS) Anders Krogsøe (AS) Anders Jensen (AJ) Adm 6 - Bøger Henrik Kam (HTK) Adm 7 HF-/stx forsømmelser/pædagogisk udvikling Ditte Smith (SM) Christian Skov Nicolaisen (SK) Adresseændringer Ved ændringer i navn, adresse, telefon eller lignende er det vigtigt, at der straks gives besked til kontoret, således at skolens elevkartotek altid er korrekt. Ved ændring af navn skal kontoret have kopi af navnebevis. AT almen studieforberedelse Almen studieforberedelse tilrettelægges I AT-grundforløbet som 7 projektdage og i AT2,3,4,5,6 som projektperioder af 3-5 dages varighed. Der afsluttes med en ATsynopsis-prøve i 2g og en AT-synopsis-eksamen i 3g AP almen sprogforståelse I almen sprogforståelse, der ligger i grundforløbet i 1g, indføres eleverne i tværsproglighed, fællesgrammatik, lingvistik og latin. Befordringsgodtgørelse Ønsker du at søge tilskud til transport, skal det søges elektronisk. Du finder information på Det nye ungdomskort træder i kraft 1. august 2013 og er transportrabat til unge på en ungdomsuddannelse. Bestyrelsen Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF har følgende medlemmer: Lars Kirdan, SAS Institute A/S (formand) Thomas Vang Christensen, Advodan Advokater A/S Klaus Markussen, Region Hovedstaden Katherine Richardson, Københavns Universitet 1

2 Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Hanne Frederiksen, Skolechef, Hillerød Kommune Mette Skougaard, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Peter Kuhlman, Rektor (sekretær) Sune Bek, Vicerektor 2 x lærerrepræsentanter 2 x elevrepræsentanter Bibliotek Se under Studiecenter. Big Band Se under Frivillig musik. Brand Der findes brandslukningsudstyr på alle gangene og i mange faglokaler, ligesom der er brandalarm på alle etager. I tilfælde af alarm (en høj konstant hylende tone) skal alle roligt forlade klassen. Døre og vinduer skal lukkes, hvor det er muligt. Alle skal søge hen til stien ved søen og afvente nærmere besked. Brugeraftale se under IT Bøger Lærebøgerne udlånes gratis af skolen (undtagen ordbøger). Du får ved skoleårets start udleveret en samling bøger, og i en del fag får du udleveret flere bøger af din lærer i løbet af skoleåret. De lånte bøger er flere tusinde kroner værd, og derfor er det vigtigt, at du passer godt på dem. Når du afleverer en bog, skal den være i så god stand, at den næste låner kan være tjent med den. Du skal skrive navn i bøgerne, men ellers ikke skrive i dem. Ødelagte eller bortkomne bøger skal erstattes. Du skal aflevere hjemkaldte bøger straks, fordi andre elever venter på dem. En bog hjemkaldes til aflevering, enten ved at din lærer fortæller dig det, eller ved at du modtager en besked via lectio Aflevering af bøger foregår i bogkælderen, hvor du får en kvittering. Kvitteringen skal du opbevare som bevis for, at du har afleveret bøgerne. Bogkælderen er i løbet af skoleåret åben mandag kl og og tirsdag 13:00-14:00 og onsdag-fredag kl og I august og maj-juni udvides åbningstiden efter behov. Bogudlånet administreres af Henrik Kam. Hvis du har spørgsmål om bogudlån, kan du træffe mig på Adm 6 - kontoret på rød gang eller i bogkælderen. Café-aftener Café-udvalget, Q, planlægger 3-4 café-aftener i løbet af året. Programmet kan byde på underholdning i form af fodboldaftener, stand-up comedy, foredragsholdere, debataftener eller musik. Café aftenerne holdes på hverdage, hvorfor arrangementerne slutter tidligt, og der kun er begrænset udskænkning af øl. CU betyder "creativt udvalg". CU arrangerer 5-6 elevfester om året, som regel på fredage. Festerne har ofte et tema. 2

3 Cykler Cykler kan parkeres to steder: 1.) I stativerne i den nederste del af skolegården, hvortil der er adgang fra stien langs Teglgårdssøen 2.) Mellem hovedbygningen og den gamle idrætshal Forplads og indkørselsområdet til skolen holdes fri for cykler, der bliver fjernet, hvis de placeres her. Dagsværk er en landsomfattende kampagne, hvor alle elever arbejder én dag i november til fordel for et Operation Dagsværk-støttet uddannelsesprojekt i 3.verdenslande. DGS betyder Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og er en landsdækkende organisation på tværpolitisk grundlag. DGS, der er repræsenteret i en række udvalg og råd, som beskæftiger sig med ungdomsproblemer og uddannelsespolitik, skal varetage gymnasieelevernes interesser over for uddannelsesinstitutionerne og de offentlige myndigheder. Drama Drama tilbydes som tilvalgsfag både på hf og i gymnasiet. Dramaholdets projekter opføres for hele skolen i fællestimer og ved aftenforestillinger eller café-eftermiddage. Derudover opføres der en skolekomedie/musical hvert år med åbne optagelsesprøver. Tidspunkter annonceres til morgensamlinger. Dueslag Lærerne og klasserne har en brevboks på rød gang ved kontorerne. De benyttes til meddelelser, opgaveaflevering m.m. Desuden er der hylder under klasseboksene, hvor større skriftlige opgaver bliver lagt til både aflevering og tilbagelevering. EDB se IT adresse og hjemmeside FG's adresse er og skolens portal har adressen Efterårskoncert Resultatet af frivillig musiks arbejde kan bl.a. høres ved Efterårskoncerten i oktober/november. Eksamen Ved skoleårets slutning vil alle elever få udleveret en pjece med alle nødvendige oplysninger om den forestående eksamen. Eksamensplan for skriftlig og mundtlig eksamen kan efter offentliggørelsen ses på Lectio. Der vil ned til 3 dage før eksamen kunne ske ændringer med planen i lectio. Det er derfor meget vigtigt at følge med på dit individuelle skema i lectio. Hvis ændringerne sker inden for 3 dage før eksamen, får du personligt besked via SMS eller telefon. Ekskursioner Endagsekskursioner Alle klasser eller hold har i løbet af året mulighed for at tage på 1-dages ekskursioner med et fagligt indhold inden for de fastsatte aktivitetsperioder. Skolen yder ikke tilskud hertil, men transportudgiften kan dækkes ved brug af skolens tog- 3

4 og buskort, hvis ekskursionen foregår på hverdage mellem 9 og 15. Tog-/buskortet gælder dog kun for elever under 18 år. Flerdagesekskursioner 2hf og 3g valghold eller studieretningsfag, som ikke indgår i studierejsen, kan udvide en 1dages ekskursion henover en weekend og derved tage på en enkelt- eller tværfaglig ekskursion i 3-4 dage, hvor lørdag/søndag medtæller som undervisningsdage. Elevrådet Elevrådets opgave er at repræsentere skolens elever. Hvert år arrangerer elevrådet forskellige elevaktiviteter. Desuden er elevrådet elevernes talerør over for ledelsen og lærerne. Elevrådet er desuden ansvarlig for studiekort, koder til rabatordninger i fitness-center osv. Hver klasse vælger i starten af skoleåret to klasserepræsentanter. Klasserepræsentanterne deltager i elevrådets stormøder, hvor de taler på vegne af klassen. Derudover skal klasserepræsentanterne i forbindelse med hvert stormøde sørge for at have et kommissorium med fra klassen og efterfølgende orientere klassens elever om beslutninger truffet på mødet. Mellem stormøderne er det elevrådsbestyrelsen, der har til opgave at føre elevernes ønsker ud i livet. Elevrådsbestyrelsen ledes af formanden. Bestyrelsen vælges på elevrådsweekenden i begyndelsen af hvert skoleår. Det er også her, at elevrådets arbejdsplan for skoleåret udformes. Evaluering Evaluering betyder "vurdering af undervisningsprocessen og dens resultater". Evaluering kan foregå under mange former, for eksempel ved karaktergivning. Lærer og elev skal desuden løbende drøfte undervisningens planlægning, forløb og indhold. Elevernes evaluering af forløb og fag sker efter en af skolen fastsat evalueringsplan og kan foregå såvel anonymt skriftligt som mundtligt i klassen, ved individuelle elevsamtaler eller i elektronisk studiebog. Skolens evalueringsplan kan findes på skolens hjemmeside under kvalitetssikring Faglokaler I særklassefløjen er indrettet særlige lokaler til de naturvidenskabelige fag. Vær specielt opmærksom på de særlige sikkerhedsregler, der gælder for arbejdet i laboratorierne. I Kulturhuset holder alle de kunstnerisk fag pånær drama til. Ferieplan Første skoledag efter sommerferien 2012 er onsdag d. 13. august. Efterårsferie: Uge 42. Juleferie: 22. december til 6. januar (incl). Vinterferie: Uge 7. Påskeferie: 23. marts 1. april (incl.). Sommerferie 2013: fra lørdag d. 29. juni Fester Der arrangeres gymnasiefester af CU (creativt udvalg) 5-6 gange i løbet af året, normalt på fredage. Bl.a. afholdes en introfest for alle 1. klasser anden fredag i skoleåret. Nærmere herom ved opslag og ved morgensamlinger. Desuden afholder skolen Gallafest for alle sidst i november og gallafest for alle afgangsklasser på sidste mundtlige eksamensdag. FG-Nyt er et nyhedsbrev til skolens elever, forældre og lærere med artikler og meddelelser om skolens aktiviteter. Bladet udkommer 3-4 gange årligt. Det kan desuden læses på hjemmesiden. 4

5 Forsikringer Rejseforsikring I forbindelse med udlandsrejser/studierejser skal eleverne sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Det nye EU-sygesikringskort dækker ferie- og studierejser med følgende forbehold: I Norden er både lægebehandlingen og hjemtransport gratis I EU er lægebehandling gratis, men man betaler selv for hjemtransport I resten af verden dækker rejsesygesikringen ikke Ulykkes- og ansvarsforsikring Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolerne har ikke efter overgang til staten hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, fx i bogkælderen, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Hvis skolen har handlet ansvarspådragende og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Erstatningen vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring. Forældrefonden På Frederiksborg Gymnasium og HF finder vi det vigtigt, at alle elever og kursister får mulighed for at opleve sammenhængen mellem undervisningen og livet uden for skolen, bl.a. ved at deltage i ekskursioner og studierejser. Bl.a. derfor har vi Forældrefonden, som har til formål at hjælpe elever og kursister, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Vi hjælper normalt elever og kursister om året, typisk med rentefrie lån. Forældrefonden har dog også mulighed for, ved dokumenteret behov, at uddele et antal legater. Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du henvende dig til mig på skolen, evt. via en lærer eller studievejleder, eller du kan downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside og sende det på mail til: Hvis man vil yde et bidrag til Forældrefonden, kan du gøre det elektronisk til: konto nr i Nordea. Forældrekonsultationer I begyndelsen af februar holdes forældrekonsultationer for 1g, hvor forældre til gymnasieeleverne har mulighed for at tale med lærerne. Eleverne er velkomne til at deltage i konsultationerne, der holdes i forbindelse med karaktergivningen. Eleverne vil blive informeret nærmere i løbet af januar. Tilmelding foregår på Lectio. Forældremøder Hvert år i november holdes et orienterende møde for alle forældre, elever og lærere. Efter dette møde holdes samme aften et klasseforældremøde for alle 1.g-klasserne. Forårskoncert To aftener i marts eller april afholdes forårskoncert. Her spiller og synger hele klasser, hold, mindre grupper og solister. Ved forårskoncerten skal 1g/1hf musik-holdene præsentere deres arbejde i faget. 5

6 Forårsudstilling I april-maj arrangeres en udstilling, hvor alle kan deltage med tegning, grafik, maleri, foto, skulptur m.m. Der udstilles desuden en række projekter fra billedkunstundervisningen. Fotokopiering Elever kan kun få fotokopieret ved på pædagogisk værksted i kælderen at medbringe en lærer, der skal foretage kopieringen. Elever har ikke adgang til pædagogisk værksted alene. Fotokopimaskinen ved kontorerne må kun bruges af administrationen. Der kan desuden på studiecenteret fotokopieres udlånt materiale. Fravær Lærerne registrerer hver time, hvilke elever, der er fraværende. Det samlede fravær opgøres løbende for hver enkelt elev på LECTIO. Samtidig opgøres manglende aflevering af skriftlige arbejder. Ved for stort fysisk eller mentalt fravær får man en skriftlig advarsel, jvf. Bekendtgørelsen. Advarslen hjemsendes, hvis eleven er under 18 år. Det medfører, at rektor efter høring ved lærerforsamlingsmødet kan beslutte, om eleven skal til eksamen i alle fag. Skriftlige opgaver skal afleveres til tiden, ellers tæller de som fravær. Er sygdom fravær? Ja, både mononucleose, influenza m.m. Rektor og lærerforsamlingen kan i et vist omfang tage hensyn til særlige omstændigheder. Fraværsforklaring Når du har været fraværende fra undervisningen uanset årsag, skal du i LECTIO anføre fraværsårsagen. Ved længerevarende sygefravær kan skolen indkalde en lægeattest som dokumentation. Frederiksborgensersamfundet Er en forening af tidligere elever og lærere på skolen. Kontaktperson på FG er Niels Kristian Steensberg. Den årlige generalforsamling med efterfølgende fest er i november. Samfundet har en hjemmeside, hvor du kan hente flere oplysninger Frivillig billedkunst Værksted, vejledning, materialer samt en lærer er til rådighed i en række arrangementer efter skoletid. Se opslag. Frivillig idræt Der er mulighed for at deltage i forskellige idrætsaktiviteter efter skoletid. Se opslag herom eller spørg idrætslærerne. Fra disse frivillige idrætshold rekrutteres efter elevinteresse holdene til gymnasieskolens landsturneringer i f.eks. volleyball, basketball, badminton, atletik, fodbold, ultimate o.a. Endvidere arrangeres en række interne idrætsturneringer i løbet af året, f.eks. volleyballturnering, fodboldturnering, FG-stafetten, gymnastikstævne etc. Frivillig musik Der er mange muligheder for at arbejde med musik efter skoletid og optræde til diverse koncerter: Man kan synge med i Frederiksborg Gymnasium og HF s Kor, spille i skolens Big Band samt deltage i spil-selv-grupper. Se opslag. Fællesarrangementer er et supplement til undervisningen. Fællesarrangementerne rækker ind i, ud over og går på tværs af fag og kan spænde fra kunst og komik til det oplysende eller politisk debatterende. 6

7 Første skoledag Onsdag d.14. august er den første skoledag. De nye 1.g/1.hf'ere bydes velkommen af rektor kl i festsalen. Herefter samles de nye klasser med deres team-lærere og introelever for yderligere information om introugen, skolen og uddannelsen. 2g, 3.g og 2hf'ere møder i festsalen kl og har undervisning resten af dagen. Glemte sager Tøj, tasker og poser bliver i nogle dage på det sted, hvor de er efterladt; til sidst havner de hos pedellerne i kælderen. Smykker, ure, punge og andre værdigenstande bringes til Adm 2-kontoret. Glemte sager må ikke efterlyses til alle elever over lectio. Gæsteelever Ligesom danske elever kan komme et år til udlandet som udvekslingsstudenter, modtager FG gæsteelever fra især Australien, Asien, USA og Latinamerika. Eleverne bor hos danske familier, mens de går et år i en normal gymnasie- eller hf-klasse. Gæstelærere De fleste fag inviterer fra tid til anden gæstelærere til, i kortere eller længere tid, at undervise klasserne i et specielt emne. Skolen modtager gæstelærere fra alle dele af verden. Hjemmeside FG's hjemmeside findes på adressen Højttalermeddelelser Det er muligt fra rektors kontor at give meddelelser ud til hele skolen via højttaleranlægget. For at undgå forstyrrelser i undervisningen bruges denne mulighed kun til akut opståede hastemeddelelser - ellers gives alle meddelelser ved morgensamling, ved opslag på tavlerne eller via lectio og hjemmesiden. Idrætsdag afholdes for hele skolen hvert år medio september. Introdage Skoleårets første dage bruges for de nye elever til introduktionsarrangementer med foto, isbrydning, rundvisning, studievejledning, læsescreening, it-introduktion, møde med overklasse, klasseudflugt o.m.a. Til hver klasse knyttes 3-4 intro-elever (2gelever), der kan hjælpe de nye til rette. Onsdag i den følgende uge er afsat til studieretningsdag, hvor de nye 1g-klasser undervises i deres studieretningsfag på tværs af årgang. Fredag aften i den samme uge vil være afsat til et større arrangement for de nye elever og deres forældre med spisning og fest. Færdigt skema for introugen kan ses på lectio. Hver klasse har et team af lærere og et team af introelever, der i fællesskab med klassen tilrettelægger mange forskellige faglige og praktiske forhold. IT (adgang til netværk, FG-INTRANET, IT-support, fejlindberetning og SKOLEKOM) Adgang til skolens netværk via skolens eller din egen computer For på skolen at få adgang til skolens netværk skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode. Dit brugernavn er normalt dine initialer og din adgangskode er normalt FG efterfulgt af de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer. Hvis ikke det fungerer 7

8 så send en besked til Adgang til FG-INTRANET Via skolens hjemmeside på hvor nyttige informationer om skolen, undervisningen, fagene etc. præsenteres, kan du få adgang til FG-INTRANET, som giver dig adgang til ekstra faciliteter: Du kan eksempelvis logge på en stribe databaser (INFOMEDIA, POLINFO etc.) ved at klikke på menupunktet UNDERVISNINGEN, du får mulighed for at downloade en stribe nyttige programmer (incl. verdens måske mest effektive antivirusprogram) ved at klikke på menupunktet IT osv. Dit brugernavn er normalt dine initialer og din adgangskode er normalt FG efterfulgt af de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer. Hvis ikke det fungerer så send en besked til IT-support Administrationen, vedligeholdelsen og udviklingen af skolens IT-faciliteter varetages af Finn Wendelboe Ejsing, Gert Uttenthal Jensen, Lasse Storr- Hansen, Luis Mimoso og Søren Hauton Gundel. De er skolens datavejledere, og på datavejlederkontoret ved fællesarealet på 2. sal i hovedbygningen vil du i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 17 normalt altid kunne finde en datavejleder. Det kan dog være at nogle af os arbejder et andet sted på skolen, underviser, forbereder os hjemme eller er på kursus. Har du brug for råd og vejledning eller er der noget som du synes IT-mæssigt burde være anderledes er du altid velkommen til at kontakte os: Datavejlederkontoret: (der er normalt én af os på pinden fra kl. 7:00 til 17:00) Finn Wendelboe Ejsing (FWE), mobil: Gert Uttenthal Jensen, (GJ), mobil: Lasse Storr-Hansen, (LS), mobil: Luis Mimoso, (LBM), Søren Hauton Gundel (SHG), Fejlindberetning Hvis du oplever et IT-problem (en printer som ikke duer, at noget ikke fungere på din bærbare computer etc.) så indberet problemet via hvor du normalt skal logge på med dine initialer som brugernavn og de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer som din adgangskode. Du får direkte besked fra os når vi har løst problemet. Kantinen er åben hver dag fra kl. 7 14:30 I kantinen kan købes lækker mad, frugt, kager, kolde og varme drikke samt slik. I og uden for åbningstiden kan der trækkes slik, sodavand og varme drikke i automaterne opstillet i kantinen. HUSK: Der er SELVAFRYDNING og RYGEFORBUD i kantinen. Karakterer Alle 2g og 3g elever får karakterer tre gange om året: En semesterkarakter i november, endnu en karakter i marts og årskarakteren ved skoleårets slutning. 1g eleverne får karakter 2 gange om året: En semesterkarakter i januar og en ved skoleårets afslutning. 8

9 Klassebog I skoleårets første uger fotograferes alle elever og lærere. Billederne samles og udgives i en bog med navne, adresser og telefonnumre på alle. Denne klassebog er færdig til salg i september og kan købes for ca. 60 kr. Kor Se under Frivillig musik. Lectio Lectio er et elektronisk system, som vi på FG bruger til at administrere det daglige/ugentlige/månedlige skema, fravær, karakterer, forældrekonsultation, lektier, skriftlige opgaver, aktiviteter, beskeder etc. Du vil blive introduceret til Lectio i løbet af introdagene hvor du også får udleveret password til Lectio og skolens øvrige netværk. Lectioregler Lektier 1. Samtlige lektier skal indskrives i Lectio. 2. Lektier skal senest indskrives klokken 16 dagen inden, mandag undtaget. 3. Lektier givet henover weekenden indskrives senest fredag klokken Lektier givet henover ferier skal senest indskrives sidste dag inden ferien klokken 18, sommerferie og juleferie dog undtaget, lektien skal her gives en uge før modulet afholdes. Afleveringer 1. Opgaveformuleringer til afleveringer på 3 elevtimer eller derover indskrives senest 14 dage inden afleveringsfristen, undtaget dog matematik. 2. Datoerne for afleveringer af et omfang på tre elevtimer eller mere, skal kunne ses på Lectio senest den 1/9 og 1/2 for hhv. efterårs- og forårssemestret. Justeringer kan dog forekomme efter disse datoer. 3. Rettede afleveringer skal senest returneres én måned efter afleveringsdatoen. 4. Elever skal sende en besked til læreren, når en besvarelse afleveres elektronisk efter udløbet af afleveringsfristen. 5. Lærere skal fjerne fraværet på en for sent afleveret besvarelse med det samme. Bedømmelsen og tilbageleveringen sker derimod, når det passer læreren dog så vidt muligt inden afgivelse af termins- og årskarakterer. 6. Eleven skal udfylde AT-studierapporter ved afslutning af hvert AT-forløb. 7. Elever må ikke uploade tomme dokumenter eller dokumenter, der ikke kan åbnes. Det bliver noteret som en ikke afleveret opgave. Fravær 1. Der kan gives 50% fravær hvis eleven kommer for sent, eller hvis eleven forlader undervisningen. 2. Der kan gives 50% fravær hvis læreren skønner, at en elev ikke er parat til at modtage undervisning, og hvis læreren inden da har givet en advarsel. I så fald skal læreren skal indskrive en fraværsforklaring. 9

10 Orientering og kommunikation 1. Lectio-beskeder skal kun sendes til den/de relevante modtager(e), og emnemæssigt skal beskederne direkte vedrøre undervisningen (og ikke fx efterlysning af glemt mobiltelefon). Elever skal læse Lectio-beskeder mindst en gang om dagen på hverdage. 2. Forløb i undervisningen, der lægges i studieplanen, skal omtales ved påbegyndelsen af forløbet. Lærerne skal desuden løbende opdatere studieplanen, senest ved påbegyndelse af en nyt forløb. 3. Elever skal kunne orientere sig i studieplanen for hvert fag, samt i fagenes dokumentmapper. Lektiecafé Hver onsdag eftermiddag tilbyder skolen lektiehjælp til elever i mange fag. I lektiecafeen vil der være faglærere og fagligt kompetente 3g-elever til stede. (Se opslag). Legater Da skolen er gammel, findes der en lang række legater, man kan søge, samt en lige så lang række, der uddeles af lærerforsamlingen ved skoleårets afslutning uden ansøgning. Vær opmærksom på opslag om ledige legatportioner - de fleste er ganske vist af forholdsvis beskeden størrelse, men der findes også nogle store legater. Lokalefordeling Skolen er indrettet med "normalklasselokaler" og "faglokaler". Der er ikke normalklasselokaler nok til, at hver klasse kan få sit eget lokale. Det betyder, at alle klasser vandrer meget - og at der er store problemer med oprydning i klasserne fra time til time. Man skal altid forlade et lokale i den tilstand, man selv ønsker at modtage det i! Vær opmærksom på eventuelle lokaleændringer på lectio. Lommeregnere eller matematiksoftware Matematiksoftware og/eller lommeregner I matematik og i de naturvidenskabelige fag anvendes computer og/eller lommeregner. Alle elever skal selv anskaffe en lommeregner og/eller et matematikprogram til deres egen computer (TI-Nspire CAS). Vent med at købe dit matematikværktøj til du har snakket med din matematiklærer i august, eller til du har fået klar besked fra skolen. Love og regler Retningslinierne for undervisningen i gymnasiet og på hf er fastlagt i en lovgivning, der er vedtaget i Folketinget. De bekendtgørelser, cirkulærer og andre skrivelser, der er udsendt af Ministeriet for børn og undervisning, findes i skolens regelsamling (på kontoret), på skolens net eller på ministeriets hjemmeside : Alle lærere taler fra tid til anden om "bekendtgørelse", læreplaner og vejledninger - hvormed de mener de regler, der findes for hvert enkelt fag, både mht. hvordan undervisningen i faget skal foregå, hvilke emner, der skal undervises i, og hvordan eksamen skal forløbe. Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen. Møderne indkaldes og ledes af rektor. Her behandles spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres standpunkt og eventuelle fravær, specielt behandles spørgsmål om elevernes indstilling til eksamen og oprykning i næste klasse. 10

11 Lærerne har alle en akademisk uddannelse, som regel fra et dansk universitet. Der er ca. 125 lærere på skolen, som underviser i et eller flere fag. Deres navne, mailadresser og fotos kan ses på skolens hjemmeside, i klassebogen, der kan købes i begyndelsen af skoleåret og på den store poster uden for kontorerne Alle lærere på FG er uddannet på et dansk eller udenlandsk universitet. Efter endt uddannelse på universitetet skal alle vordende gymnasielærere igennem en 1-årig uddannelse som pædagogikumkandidat. Adjunkt er den titel, en akademisk uddannet lærer får, når han/hun bliver ansat. Senere bliver alle adjunkter automatisk lektorer. Lærerteam Alle nye studieretnings- og hf-klasser får tildelt et lærerteam bestående af 2 lærere. Lærerteam'et koordinerer undervisningen, elevernes arbejde og står for den faglige introduktion. Hver hf-kursist får desuden tildelt en tutor, som er en af klassens lærere. Tutoren holder sig gennem samtaler løbende orienteret om elevens faglige standpunkt og trivsel. Mange af de klasselærer-funktioner, der kendes fra folkeskolen, varetages af studievejlederne, administrationen, teamet og (for hf) tutorerne. Læsevejledning Elever i 1.g og 1.hf screenes i introdagene med henblik på læsehastighed, tekstforståelse og stavning. Klassens team kan visitere elever til forskellige former for læsning, stavning, skrivning, grammatik samt specielle kurser for ordblinde med læsevejlederne. Matematiksoftware (se lommeregnere) Medbestemmelse Eleverne har ret til medbestemmelse, både igennem elevrådets repræsentanter i bestyrelsen, i de råd og udvalg, der varetager skolens drift og udvikling og gennem elevernes indflydelse på undervisningen. Lærerne skal således tage eleverne med på råd, når undervisningen planlægges, og eleverne skal have mulighed for at vurdere den undervisning, de har fået. Det kan f.eks. ske som en samtale med læreren i klassen eller som en anonym skriftlig evaluering. Morgensamling finder sted to gange om ugen i festsalen kl. 9.45, hvor alle forventes at møde op, da der altid gives en række vigtige meddelelser af rektor, elevrådsformanden og mange andre. Desuden synges en sang, og der er som regel også optræden af elever. Til venstre for hovedindgangen vises på et særligt skilt hvilke ugedage, der holdes morgensamling. Du kan endvidere i dit skema i lectio se, hvornår der er morgensamling. Musical Hvert år den sidste fredag/lørdag i januar er der musical, hvor eleverne skriver, instruerer og spiller. Musical'en indøves over et par måneder og er styret af elever og lærere i samarbejde. Musikweekend Koret, FG's orkestre og andre, der deltager i den frivillige musik, tager hvert år i træningslejr i en hytte forud for Efterårskoncerten. 11

12 NV Naturvidenskabeligt grundforløb I grundforløbet skal gymnasieeleverne indføres i de naturvidenskabelige fag biologi, naturgeografi, fysik og kemi og deres tværfaglige sammenhænge. NV afsluttes efter 1. semester med et individuelt skriftligt produkt og en faglig samtale på baggrund heraf. Oprydning Følgende oprydningsregler gælder på skolen: - Alt affald skal smides i de affaldskurve, der er opsat på skolen - Alle er ansvarlige for oprydning i klasselokaler, kantine og fællesarealer, især efter spisefrikvarteret. - Der må ikke tegnes på skolens borde. - Hver klasse/hold stoler op og rydder op hver dag efter både 3. og 4. modul Ordbøger Eleverne skal selv anskaffe ordbøger til dansk og de første 2 fremmedsprog. Hvis eleven har 3 fremmedsprog, kan ordbøgerne til 3. fremmedsprog lånes på skolen. Skolen har abonnement til elektroniske ordbøger for alle elever. Ordens- og studieregler Studie- og ordensreglerne for Frederiksborg Gymnasium og HF er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse nr af Bestemmelserne i denne bekendtgørelse er således gældende for alle elever og kursister på skolen. Indledning Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at opstille regler, der tager højde for enhver situation, der kan opstå. Det må forventes, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god opførsel og samvær. Det forventes, at alle elever respekterer skolens overordnede værdier og mål herunder, at Frederiksborg Gymnasium og HF udgør et rummeligt fællesskab præget af åben dialog, gensidig respekt, demokratisk medbestemmelse, ansvar og tolerance. 1. Elever skal møde rettidigt til timerne og deltage aktivt i undervisningen. Denne bestemmelse gælder også for deltagelse i undervisning, der finder sted uden for skolens område, samt selvstændigt arbejde, virtuel undervisning, obligatorisk vejledning og tutorsamtalerne på hf. Eleven kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med rektor. Ved længerevarende sygdom kan rektor kræve en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af eleven. Brud på denne regel kan føre til påtale fra lærer, påtale fra rektor eller hjemsendelse i en kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår. Hjemsendelsen medregnes som fravær. Ved fravær af et større omfang kan eleven efter forudgående samtale med ledelsen og efterfølgende skriftligt varsel henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Der gives ikke årskarakterer i disse fag. Fortsætter fraværet på trods af henvisning til eksamen i alle afsluttende fag, kan rektor beslutte, at eleven mister retten til at modtage SU og i særligt graverende tilfælde bortvises fra skolen. Frakendelse af SU kan også iværksættes for en periode, inden eleven henvises til eksamen i alle afsluttende fag. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende. Bortvisning betyder ikke, at eleven ikke kan søge om optagelse på en anden skole. 2. Elever skal rettidigt aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de 12

13 krav, der er fastsat af læreren. Brud på disse regler kan føre til de samme sanktioner, som er omtalt i 1. I forbindelse med udarbejdelse af såvel mindre enkeltfaglige som større tværfaglige skriftlige opgaver er det ikke tilladt snyde. Ved snyd forstås aflevering af hele opgaver udarbejdet af andre end eleven selv, afskrivning af længere passager fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden eller hjælp til snyd. Følgende sanktioner iværksættes ved snyd: Skriftlig eksamen og i forbindelse med SRP og SSO Snyd medfører omeksamen ved efterfølgende ordinære eksamenstermin. For skriftlig eksamen i gymnasiet og hf ved efterfølgende eksamenstermin december-januar eller maj-juni. For SRP og SSO ved næste skoleårs opgaveskrivning. (jf. Eksamensbekendtgørelsen 20). I alle tilfælde kan eleven gå til eksamen på normale vilkår i alle andre fag; men et eksamensbevis kan først udstedes, når omeksamen er gennemført med en karakter. Terminsprøver Snyd ved skriftlige terminsprøver medfører, at besvarelsen vurderes med karakteren -3. Karakteren -3 indgår i vurderingen af elevens skriftlige standpunkt i det pågældende fag ved afslutningen af skoleåret, dvs. indgår i fastlæggelsen af årskarakteren. Skriftlige opgaver i forbindelse med undervisningen Snyd ved hjemmeopgaver indberettes til skolens ledelse. Snyd medfører en skriftlig advarsel, som indføres i Lectio. Ved gentagelse i samme eller i et andet fag vil eleven blive overført til eksamen på særlige vilkår i alle afsluttende fag det pågældende år. 3. Elever skal deltage i de planlagte terminsprøver, årsprøver og lignende evalueringer. Fravær uden en af rektor godkendt gyldig grund medfører bortvisning fra skolen. 4. Elever må kun i nødstilfælde forlade undervisningen. Elever må ikke småsnakke i timerne med mindre det er en del af den planlagte undervisning. Anvendelse af PC i timerne skal ske som understøttelse af den igangværende undervisning og i øvrigt følge lærerens anvisninger. Mad må ikke indtages i timerne. Affald må ikke efterlades eller henkastes på skolens areal. Mobiltelefoner må ikke være tændt eller anvendes i undervisningstiden. Der må ikke nydes alkohol på skolen i undervisningstiden. Elever må ikke møde berusede eller alkoholpåvirkede til undervisningen. - Brud på ovennævnte regler kan føre til påtale fra lærer, påtale fra rektor eller hjemsendelse i en eller flere dage med brev til forældrene jf. 1. Der må ikke medbringes og indtages euforiserende stoffer på skolen. Dette forbud gælder både i skoletiden og ved arrangementer efter skoletid. Brud på denne regel vil medføre bortvisning fra skolen. Der må ikke ryges på skolens område. Eleverne skal følge de forskrifter, der gælder for brug af skolens edb-udstyr samt behandle skolens inventar og øvrige udstyr - fx idrætsredskaber, apparatur i de naturvidenskabelige fag, musikinstrumenter med omtanke og hensyntagen. Brud på disse forskrifter kan i graverende tilfælde medføre bortvisning. 5. Elever skal på ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser nøje følge det planlagte program og opføre sig efter de retningslinier, skolen har foreskrevet. Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning. Efterfølgende kan der blive tale om hjemsendelse fra skolen i en eller flere dage og i meget grove tilfælde bortvisning fra skolen. 13

14 6. Oprykning til næste klassetrin af en elev er betinget af elevens standpunkt og tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. Årskaraktererne i gymnasiet medregnes i gennemsnittet. 7. Skriftlige advarsler og sanktioner gives til eleven og sendes med anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. 8. Klage over skolens afgørelse om iværksættelse af sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne og klage over afgørelse om at nægte oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år, inden 2 uger fra afgørelsen indgives skriftligt gennem rektor til Undervisningsministeriet. Rektors kommentar til klagen kan med 1 uges frist kommenteres af eleven og/eller forældremyndighedsindehaveren. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. En klage til Undervisningsministeriet har ikke opsættende virkning. Parkering Parkering foregår på skolens parkeringsplads på Carlsbergvej 100 m nord for skolen. Parkeringsmærkat hertil er nødvendigt (købes for 50 kr. hos Henrik Kam, adm. 6), ellers får man omgående en parkeringsbøde, idet parkeringspladsen nøje overvåges af Cityparkering på hverdage fra kl Der er strengt stopforbud på Carlsbergvej, og udkørslen fra skolen er farlig og uoverskuelig. Pladsen foran skolen skal i øvrigt friholdes til af- og pålæsning af varer, til forskellige former for specialtransport samt af brandhensyn, og der er derfor parkering forbudt. Pedellerne hedder Peter Torp, Niels-Ole Hansen og Marianne Rasmussen. Pedellerne varetager alle praktiske og tekniske opgaver på skolen. De træffes i værkstedet i cykelkælderen. Pædagogisk råd modsvarer elevrådet. Det består af alle skolens lærere samt rektor. Det har ret til at udtale sig i alle sager vedrørende skolen og er rådgivende for rektor. Elevrepræsentanter deltager i rådets møder, og elevrådet har ret til at få punkter optaget på dagsordenen. Q (se under café-udvalg) Rengøring finder sted om eftermiddagen af rengøringspersonale. Efter 3. og 4. modul skal man altid rydde op i klassen og sætte stole op under bordene. Det forventes, at eleverne altid rydder op efter sig og smider affald i affaldsposerne, der er opstillet overalt på skolen. 14

15 Ringetider 1. modul modul modul modul Rygning Rygning er forbudt på skolens område Skema Skemaet tilrettelægges generelt som et 14-dagesskema med 95 min. moduler, men der sker mange løbende justeringer i skemaet. Skolens skemalægger er Sune Bek. Skemaændringer kan ses på LECTIO hjemmefra og på skolen Skoleblad Der udgives et skoleblad på FG 4-5 gange om året. Alle elever er velkomne til at deltage i såvel redaktions- som journalistarbejdet. Skolekomedie (se musical) Skriftlige opgaver Foruden matematikopgaver, danske stile, biologirapporter m.m.m.m. skal alle gymnasieelever skrive 5 større opgaver: dansk-/ historieopgaven i 1g, studieretningsopgaven og AT-synopsis i 2g og studieretningsprojektet og AT-synopsis i 3g. Hf erne skal skrive 5 større opgaver nemlig historieopgave i 1hf, KSH-projekt i hhv. 1hf og 2hf, den større skriftlige opgave i 3. semester og KS-eksamensprojekt i 4. semester Studiecenter Studiecentret skolens bibliotek ligger centralt ved hovedindgangen og har åbent hver dag mellem 8.00 og Studiecentret kan bruges til gruppearbejde, lektielæsning, AT-forløb, store skriftlige opgaver m.m. Lederen i Studiecentret er Hanne Tingleff, som er din søgevejleder. Hun og Ilse Petersen, som også arbejder i Studiecenteret, kan hjælpe med at finde og bestille relevant materiale. I Studiecentret finder du aviser, tidsskrifter, fagbøger og skønlitteratur samt en stor håndbogssamling, som du kan få kopieret relevant materiale fra. Udlån og aflevering af bøger foretages ved aflæsning af stregkoder. Er bibliotekaren ikke til stede, skal du udfylde lånesedler, som ligger ved indgangsdøren. Studiecentret har en hjemmeside bl.a. med databaser, som er indgangen til studiecenterets bogsamling. Du vil i dit studieforløb få små kurser i f.eks. biblioteksorientering, informationssøgning på nettet eller specifik litteratursøgning i forbindelse med de større skriftlige opgaver. Studielån Udover stipendier i SU har man mulighed for at opnå studielån med forholdsvis lave renter. Nærmere besked kan fås hos studievejlederne, men husk: Studielån skal tilbagebetales! Se i øvrigt reglerne på eller på skolens hjemmeside Studiepladser Der er ikke så mange muligheder for rolige studiepladser på skolen i mellemtimer og ventetimer morgen eller eftermiddag, men studiecenteret og glaslokalerne i normalklassefløjen er beregnet til formålet. Herudover kan også kantinen og ledige klasselokaler bruges. 15

16 Studieplan Studieplanen er den plan over undervisningen, som teamet og lærerne fører på Lectio. Her ligger en oversigt over dine fag, fagenes undervisningsforløb og indholdet i undervisningen. Ved hjælp af studieplanen kan du følge med i undervisningen både fremad- og bagudrettet. Det er også i Studieplanen, at du ved afslutningen af dit fag kan se, hvilket pensum, du skal op i til eksamen. Lektier, der bliver lagt i dine moduler, genereres automatisk ud i undervisningsbeskrivelsen, som er en del af studieplanen. Studierejser/Udvekslingsrejser Hver elev får i sit skoleforløb tilbudt en studierejse/udvekslingsrejse i to fag med stamklassen. HF : alle 2hf elever får tilbudt en studierejse = en flerdagesekskursion med 2 faglærere, som finder sted i efterårssemestret. Prisloft 3000 kr, som skal dække rejse, ophold med morgenmad og større lokaludgifter. Gymnasiet : Skolen udbyder en række udvekslingsrejser i 1 og 2g med vores partnerskoler i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. Udover det faglige udbytte opnår eleverne også de sociale, interkulturelle og økonomiske fordele, der ligger i udvekslingerne. Det faglige udbytte kan dække hele fagrækken med fokus på mindst et studieretningsfag. I 1g vil det faglige udbytte ofte være at eleverne får lejlighed til at øve deres sproglige kompetencer. En udveksling drejer sig normalt om en uges besøg og en uges genbesøg. Eleverne indkvarteres privat og får gratis kost og logi. Pris mellem 1000 kr og 2500 kr, som skal dække rejse og større lokaludgifter. Man modtager eleverne fra partnerskolerne på samme vilkår, dvs. indkvarterer dem og tilbyder gratis kost og logi. 2g klasser, som ikke får en udveksling, kan få tilbudt en studietur (=5 dages ekskursion) i uge 11. Prisloft for en almindelig studietur er 3500 kr, som skal dække rejse, ophold med morgenmad og større lokaludgifter. Hvis en 2g-klasse har været på udveksling, er der mulighed for i 3g at komme på en ekskursion/rejse på max 3 skoledage. I rejserne skal indgå et studieretningsfag/ valgfag på A- eller B-niveau. Rejserne placeres som udgangspunkt i uge 35 eller 36. Studieretninger Generelt oprettes der studieretningsklasser på FG hvert år. Studieretningsklasserne fordeler sig over det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det musiske hovedområde. Studievejledning Studievejledningen på gymnasiet og hf arbejder med elevernes og kursisternes gennemførelse af studiet. Studievejlederne skal sørge for, at den enkelte elev, kursist eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Skolen har 6 studievejledere, som har kontorer i pedelboligen ved hovedindgangen. Hver studievejleder har ugentlige kontortider, hvis placering på skemaet fremgår af Lectio. Hver klasse har fået tildelt en studievejleder. NB: Det tæller ikke som fravær, hvis man er hos studievejlederen i undervisningstiden. 16

17 SU betyder "Statens Uddannelsesstøtte". Alle elever, der er fyldt 18 år, kan få et stipendium på grundsatsen 1254 kr. om måneden ( i 2012). Desuden kan man få et tillæg afhængigt af forældreindkomsten. Når man er fyldt 20 år, får man SU uafhængigt af forældreindkomsten. Hvis du er under 20 år og udeboende kan du søge dispensation til at modtage forhøjet SU. Ansøgning skal ske til din studievejleder. Du skal søge SU elektronisk ved at gå ind på Du skal have en digital signatur for at søge SU. Du vil på minsu blive guidet trin for trin, når du søger om SU. Du kan også her finde satser og regler for tildeling af SU. Hvis du har behov for yderligere hjælp og vejledning til at udfylde din SU-ansøgning så henvend dig til din studievejleder eller på kontoret. Sygdom 1 ) I det daglige: Ved ethvert fravær udfyldes en fraværsforklaring i Lectio. Ved længerevarende sygdom kan skolen bede om en lægeattest som dokumentation. 2) Ved eksamen: Er man syg på en eksamensdag, skal dette meddeles kontoret senest om morgenen den pågældende dag. Senere hentes på kontoret en speciel blanket, som lægen skal udfylde - det er altså nødvendigt at kontakte en læge! Bliver man syg under en prøve, meddeles dette til en tilsynsførende, som meddeler videre til rektor. Også i sådanne tilfælde skal en læge kontaktes, og lægen skal senere skrive på den særlige blanket. Bemærk: Efter uddeling eller trækning af spørgsmål kan man ikke melde sig syg, og kan ikke gå til sygeeksamen. 3) Ved skrivning af de større skriftlige opgaver, hvor du har undervisningsfri: Hvis du bliver syg i perioden, hvor du har fri til at skrive de større skriftlige opgaver, og du kan se, at du ikke kan skrive opgaven færdig, skal du hurtigst muligt meddele dette til kontoret og fremskaffe en lægeerklæring. Herefter vil du kunne komme til sygeeksamen i en ny formuleret opgave. Sygeeksamen Bliver man pga. sygdom forhindret i at gennemføre en prøve som beskrevet under sygdom, indstiller man sig til sygeeksamen. Er den pågældende prøve mundtlig og sygdommen kortvarig, forsøges prøven afviklet inden sommerferien. Ellers foregår sygeeksamen sidst i august. Telefonkæder Det er vigtigt, at alle stamklasser og hold har velfungerende telefonkæder fra starten af skoleåret. Disse kan bl.a bruges, hvis en lærer melder afbud om morgenen pga. sygdom. Læreren kan nå selv at starte telefonkæden så tidligt, at eleverne kan blive hjemme i sådanne morgentimer. Det er vigtigt, at klassens elever får telefonkæden udleveret ved skoleårets begyndelse. Transport-refusion Se Du skal søge transportrefusion digitalt og ikke via skolen. Tutor Hver hf-elev får tildelt en tutor, som er en af klassens lærere. Tutoren skal via samtaler med eleven følge dennes faglige udvikling og trivsel på skolen. Udmeldelse Hvis en elev ønsker at udmelde sig af skolen, kan dette normalt kun finde sted efter samtale med en studievejleder og skolens ledelse. I forlængelse af samtalen skal der udfyldes en særlig udmeldelsesblanket, som fås på kontoret. Dette kan ske ved studievejledningens eller kontorets hjælp. Udmeldelsesblanketten skal underskrives af eleven (dog af forældrene, hvis eleven ikke er fyldt 18 år). Ved udmeldelse skal alle 17

18 udleverede bøger afleveres. Udvalg Skolen har følgende udvalg. Der sidder elevrepræsentanter i de fleste udvalg Koordinationsudvalg STX-udvalg HF-udvalg Undervisningsmiddeludvalg Arbejdsmiljøudvalg En række ad-hoc-udvalg, som fortrinsvis arbejder med pædagogisk udvikling. Udvekslingsrejser Se Studierejser/udvekslingsrejser Valgfagsorientering I 1.g, 1.hf og 2g vælger eleverne fag til 2.g/3.g/2.hf. Eleverne forberedes med en generel orientering. I "kendte" fag er det faglærerne samt evt. nogle elever, der har faget på det pågældende niveau, der orienterer i en af fagets normaltimer. Både for gymnasiet og for hf er der "store valgorienteringsdag", hvor eleverne orienteres i "ukendte" fag. Disse arrangementer finder sted i december, og eleverne foretager herefter deres valg. Vikarskema Skemaændringer indskrives løbende i LECTIO, så det er en god ide at orientere dig i LECTIO om aftenen eller om morgenen, inden du går i skole. Her anføres, hvad der skal ske med de timer, der er blevet akut ledige pga. læreres (eller deres børns) sygdom. 1.modul klares så vidt muligt via telefonkæderne, se ovenfor. Vi gør meget ud af at besætte alle de timer, der af den ene eller anden grund bliver ledige. Det kan vi gøre ved at forsyne klassen med vikar, eller vi kan gøre det ved at bytte rundt på timerne. Det er derfor vigtigt at orientere sig i LECTIO hver dag. Vision/mission (Definition på vision: Et mentalt billede af en mulig, ønskværdig, troværdig og attraktiv fremtidig position) En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i de fremtid. (Definition på mission: En beskrivelse af skolens grundlæggende formål internt (elever ansatte) og eksternt (offentligheden). Missionen fokuserer på skolens nuværende tilstan Hvorfor er vi til? Undervisningen er på forkant af den faglige og pædagogiske udvikling ikke kun i Danmark, men internationalt. Dagligdagen er præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen. Undervisning og aktiviteter uden for undervisningen er tonet af en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter. Skolens liv og undervisning bygger på internationalt samarbejde og globalt udsyn fremme af elevernes interkulturelle kompetencer. 18

19 Skolen tilbyder og opretter en bred vifte af studieretninger og valgfag, så alle elevernes faglige interesser og senere studievalg imødekommes. Gennem inddragelse af eleverne i skolens beslutningsprocesser på alle niveauer forberedes eleverne til aktiv deltagelse i det danske demokrati. Skolen er det naturlige omdrejningspunkt for uddannelsessamarbejdet i Hillerød o Nordsjælland, og skolens kreative fag og aktiviteter bidrager aktivt til det kulturel liv i lokalsamfundet Værdigenstande Glemte værdigenstande opbevares på kontoret i ca. tre måneder. Glemt tøj opbevares i kælderen hos pedellerne FG-håndbog maj 2013 Redaktion: Ditte Smith 19

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere