FORSIKRINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon CVR nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker forsikringen 3: Motorløb 4: Naturkatastrofer, krig, atomenergi o.lign. B: HVAD KAN POLICEN OMFATTE 5: Kaskoforsikring 6: Redningsforsikring i udlandet 7: Retshjælpsforsikring 8: Indboforsikring C: SELVRISIKO 9: Selvrisiko D: HVIS DU KOMMER UD FOR EN SKADE 10: Anmeldelse af skade 11: Taksering og reparation 12: Hvordan dækkes skaderne på campingvognen 13: Hvordan dækkes skaderne på forteltet 14: Hvordan dækkes skaderne på indbogenstande 15: Underforsikring 16: Dokumentation 17: Regres 18: Moms E: ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FORSIKRINGEN 19: Forsikringens betaling 20: Ændring af pris og forsikringsbetingelser 21: Flytning og risikoændring 22: Afhændelse, afmelding eller udskiftning 23: Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 24: Tilbagebetaling 25: Love og vedtægter 26: Fortrydelsesret 27: Ankenævn - 1 -

3 AFSNIT A: Sådan dækker forsikringen 1. - Hvem er sikret 1. Forsikringen dækker dig som forsikringstager og enhver, der lovligt og med din tilladelse benytter campingvognen. 2. For personer og virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service, salg og lignende, er kørselsskader kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. Forsikringen dækker ikke skade påført campingvognen under arbejde på denne. 3. Skifter den forsikrede campingvogn ejer, dækker forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet anden forsikring for campingvognen. Den nye ejer er dog ikke dækket for skade påført campingvognen under arbejde på denne Hvor dækker forsikringen 1. Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet den internationale aftale vedrørende forsikringskort for motorkøretøjer (grønt kortordningen). 2. Såfremt der er tegnet speciel forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun i det omfang, hvor den anden forsikring ikke dækker. 3. En kørende campingvogn må højst opholde sig i udlandet 6 måneder om året. 4. Stationære campingvogne må ikke opholde sig udenfor Danmark Motorløb 1. Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at a. den foregår her i landet, b. der ikke er tale om terrænkørsel, c. de relevante myndigheders tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, d. de foreskrevne regler for løbet overholdes, e. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). 2. Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvrekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 3. Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt i punkt 1, er ikke dækket. 4. Naturkatastrofer, krig, atomenergi o.lign. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 1. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede ikke selv deltager i handlingerne. 2. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland) 3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 4. Terrorhandlinger. Ved terrorisme forstås personeller tingskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. AFSNIT B Hvad kan policen omfatte Omfanget af dækninger fremgår af policen Kaskoforsikring 1. Kaskoforsikringen dækker: a. Forsikringen dækker - med de undtagelser, der er nævnt i stk. 3 - enhver skade på det forsikrede (se stk. 2), herunder tyveri og røveri. b. Hvis der i policen stilles krav om, at køretøjet har en effektiv tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i, på eller ved køretøjet. 2. Hvilke genstande er omfattet? a. Campingvognen, som er nævnt i policen. b. Fortelte. I perioden fra mandag i uge 43 til søndag i uge 11 dækker forsikringen udelukkende stormskade på entré- og vintertelte. Andre fortelte er ikke dækket ved stormskade. c. Fastmonteret tilbehør til campingvognen. d. Standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til campingvognen. 3. Hvilke genstande er ikke omfattet? a. Indbogenstande, da de er omfattet af indboforsikringen, se Kaskoforsikringen dækker ikke: a. Skader, der alene er af kosmetisk art, dvs. hvor campingvognens funktion ikke er væsentlig forringet. b. Fabrikations- og konstruktionsfejl

4 c. Skade, der alene opstår i og er begrænset til campingvognens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx airconditionanlæg eller lysanlæg). d. Frostsprængning. e. Skade, der påføres køretøjet under eller i forbindelse med behandling og bearbejdning. f. Forringelse af køretøjets stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak. g. Skade, der skyldes slid, herunder ridser eller stenslag i lakken, samt ridser i glas. h. Skade, der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. i. Tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt 1. b. j. Skade nævnt under stk. b h er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. k. Skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18. l. Skader forårsaget under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af euforiserende stoffer, jf. Forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 eller 2. m. Skader forvoldt af en person, der ikke har lovbefalet kørekort. Dog dækker forsikringen, hvis det kan godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. n. Skade, der er indtrådt, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- eller medikamentmisbrug befandt sig i en sådan tilstand, at vedkommende var ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde. o. Skade som følge af, at campingvognen er behæftet med sådanne mangler, at det er uforsvarligt at benytte denne. p. Ved skade nævnt under stk. k - o er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af det trækkende køretøj eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed Redningsforsikring i udlandet Kaskoforsikringen er udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som fås hos selskabet Retshjælp 1. Hvis der er tegnet forsikring for campingvognen, omfatter forsikringen også retshjælp, når du eller andre, der lovligt benytter campingvognen, bliver part i en sag som ejer, bruger eller fører af den forsikrede campingvogn. 2. Retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostninger, som afholdes med rimelig grund, til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår uden forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse som selvstændig eller lønmodtager, og som kan indbringes for domstolene eller afgøres ved voldgift. 3. Forsikringen dækker med indtil kr. inkl. moms pr. forsikringsbegivenhed. Sikrede skal dog selv betale 10% af omkostningerne og mindst kr. Hvis sagen ankes, gælder beløbsgrænsen på kr. for den samlede behandling. Omkostningerne dækkes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. Beløbene indeksreguleres ikke. 4. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal snarest anmelde sagen til selskabet. Føres sagen i udlandet, skal valget af udenlandsk advokat ske efter aftale med selskabet. 5. Du kan få nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen og de udførlige vilkår for den ved at ringe eller skrive til os Indboforsikring Med mindre større sum fremgår af policen, dækker forsikringen indbogenstande med indtil kr. Beløbet indeksreguleres ikke. 1. Hvilke genstande er omfattet: a. Almindeligt privat indbo, dvs. private ejendele som f.eks. møbler, tøj, cykler, samt alt det, der ikke er nævnt i punkt b. b. Særligt privat indbo 1. Eldrevne genstande til lyd og/eller billede, f.eks. tv og telefoner 2. Cd er, DVD er, plader og lign. 3. Computere og lignende genstande, f.eks. spillekonsoller 4. Fotoudstyr 5. Musikinstrumenter 6. Kikkerter 7. Vin og spiritus 8. Pelsværk. 2. Hvilke genstande er ikke omfattet: a. Penge og pengerepræsentativer, frimærker, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, møntog frimærkesamlinger. b. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper. c. Indbogenstande som er dækket af helårsadressens indboforsikring. d. Genstande som benyttes til erhverv.

5 3. Indboforsikringen dækker a. Brand, brandslukningsskade og bortkomst under brand. b. Lynnedslag direkte i campingvognen c. Eksplosion d. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. e. Nedstyrtning af eller fra luftfartøj f. Kortslutning, overspænding eller induktion eller lignende. g. Storm, skypumpe og oversvømmelse på indboet, når der også er sket skade på campingvognen. h. Pludselig udstrømning af væsker fra beholdere og installationer over 10 liter i. Færdselsuheld, f.eks. påkørsel, sammenstød og væltning, når der også er sket skade på campingvognen. j. Indbrudstyveri, dvs. voldeligt opbrud i/på forsvarligt aflåst campingvogn k. Tyveri af almindeligt privat indbo fra forteltet i perioden fra mandag i uge 12 til søndag i uge 42. Den samlede erstatning kan dog højst udgøre 25% af forsikringssummen. l. Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri m. Røveri og overfald. 4. Hvad dækker indboforsikringen ikke: a. Forsikringen dækker ikke skader, som er undtaget i betingelsernes 5, punkt 4, stk. k-o. AFSNIT C Selvrisiko Selvrisiko 1. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. 2. Såfremt det trækkende køretøj i uheldsøjeblikket føres af en anden person under 25 år end forsikringstageren/den registrerede bruger eller dennes ægtefælle/samlever (der er tilmeldt folkeregisteret på samme adresse), udgør selvrisikoen det dobbelte af den i policen nævnte selvrisiko. 3. Ved skade sket i udlandet eller ved udlejning eller udlån af vognen, beregnes dobbelt selvrisiko. 4. Selvrisikobeløbet, der står på policen, indeksreguleres. Se Selskabet lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver det hos forsikringstageren, hvis kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. 6. På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at selskabet betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. 7. Betales selvrisikoen ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, selskabet må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 8. Betales selvrisikoen ikke rettidigt, forbeholder selskabet sig endvidere ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 9. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis a. Skaden er forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o.l., jf. 1 stk. 2. Selvrisiko opkræves hos virksomheden, hvis denne er ansvarlig for skaden. b. Skaden er forvoldt, mens campingvognen var overdraget til ny ejer, jf. 1 stk. 3. Selvrisiko opkræves hos den ny ejer, hvis denne er ansvarlig for skaden. c. Den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. d. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af Erstatningsansvarslovens 19 eller 24. AFSNIT D Hvis du kommer ud for en skade Anmeldelse af skade Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 1. Enhver skade skal snarest anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt om skaden. 2. Tyveri, røveri og hærværk skal endvidere straks anmeldes til politiet. Det samme gælder, hvis lejeren af en udlejningscampingvogn ikke har leveret denne tilbage senest 8 dage efter den frist for udløbet af lejemålet, der står i lejekontrakten. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og dermed erstatningen i henhold til Forsikringsaftaleloven. 3. Skader under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS International A/S. Se det røde SOS-servicekort. 4. Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden selskabets samtykke. 5. Selskabet er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er anmeldt til selskabet senest 14 dage efter skadedatoen Taksering og reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden forudgående aftale med selskabet eller en taksator, der repræsenterer selskabet. Mindre reparationer kan dog udføres, såfremt det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre.

6 Forsikringstageren vælger normalt selv, hvor reparationen skal udføres. Dog har selskabet ret til, i specielle tilfælde, at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Selskabet hæfter ikke for fejl og mangler fra værkstedets side. Selskabet kan enten erstatte en skade med et kontant beløb eller lade skaden reparere Hvordan dækkes skaderne på campingvognen 1. Reparation Selskabet betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter campingvognen i samme stand som før skaden. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves dækket, hvis arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Er skaden opstået, efter at campingvognen er overladt eller solgt til reparatør, forhandler e.l., se 1 stk. 2, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, dækkes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Eventuel forringelse af campingvognens handelsværdi dækkes ikke. 2. Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig, eller bliver campingvognen (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende campingvogn (udstyr) af samme mærke, type, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, med mindre forsikringstageren har krav på erstatning efter nyværdi, se nedenfor. Selskabet kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af en tilsvarende campingvogn (udstyr). 3. Hvis du får kontanterstatning, tilhører den skaderamte campingvogn selskabet. 4. Erstatningsopgørelsen ved nyværdierstatning a. Campingvogne erstattes med nyværdi, når følgende betingelser er opfyldt: 1. den skaderamte campingvogn var fabriksny, da forsikringstageren tegnede eller ændrede forsikringen for campingvognen og 2. skaden sker inden et år efter første registrering, og 3. reparationsudgifterne vil overstige 50 % af campingvognens nyværdi på skade tidspunktet b. Nyværdierstatningen svarer til den kontante købspris på skadetidspunktet for en fabriksny campingvogn af samme mærke, type og årgang, som den skaderamte. I nyværdien indgår leveringsomkostninger, fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr. Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede campingvogn. 5. Transportomkostninger i Danmark Selskabet betaler nødvendige omkostninger til transport af campingvognen til nærmeste reparationsværksted under forudsætning af, at skaden er dækningsberettiget. Ved tyveri af campingvognen betales tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-service-kort, jf. 6. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 13. Hvordan dækkes skader på forteltet 1. Bomuldstelte erstattes efter følgende tabel: Teltets alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 0-1 år 100% 1-2 år 100% 2-3 år 100% 3-4 år 80% 4-5 år 60% 5-6 år 40% 6-7 år 20% Telte, der er mere end 7 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, erstattes ikke. 2. Acryltelte erstattes efter følgende tabel: Teltets alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 0-1 år 100% 1-2 år 100% 2-3 år 100% 3-4 år 100% 4-5 år 100% 5-6 år 100% 6-7 år 80% 7-8 år 60% 8-9 år 40% 9-10 år 20% Telte, der er mere end 10 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, dækkes ikke.

7 14. Hvordan dækkes skaderne på indbogenstande 1. Selskabet kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende erstatningsregler: a. At istandsætte beskadigede indbogenstande, så de er i væsentligt samme stand som før skaden. b. Erstatte eventuelt tabt værdi som følge af skaden. c. At fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem, der blev beskadiget eller stjålet. d. At udbetale et kontant erstatningsbeløb. 2. Genstande, der er under 2 år gamle, som er købt som nye og er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for lignende nye genstande. 3. For alle andre genstande fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for lignende nye genstande med fradrag for værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi fradrager dog kun for værdiforringelse, hvis nytteværdien altså hvilken nytte genstanden kunne have haft, hvis skaden ikke var sket, samt hvor længe genstanden kunne have givet nytte - var væsentligt nedsat før skaden. 4. For følgende genstande er der fastsat særlige afskrivningstabeller. 1. Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 - år 10% Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende - at cyklens stelnr. kan oplyses - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt - at originalt købsbilag samt låsebevis medsendes skadeanmeldelsen El-drevne genstande erstattes efter nedenstående tabel: Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadige de, erstattes efter nedenstående tabel: Alder % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt. 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8 år - 20% Underforsikring Forsikringssummen skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen for tidspunktet for skaden, medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes efter denne beregning: Forsikringssum x skade Indboets reelle værdi = Erstatning Dokumentation For at få erstatning skal man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen i det omfang man er i besiddelse heraf indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn.

8 17. - Regres 1. Regres betyder, at selskabet har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. 2. Selskabet har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stk For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har selskabet pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse BKG 524/1997 om køretøjer, der udlejes uden fører. 4. Selskabet har regres, hvis det har udbetalt erstatning for en skade, som ikke er dækket på forsikringen Moms 1. Moms i henhold til lovbekendtgørelse nr. 966/2005 med senere ændringer betales af selskabet. 2. For så vidt angår campingvogne tilhørende registrerede virksomheder betales momsen endeligt af forsikringstageren/den registrerede virksomhed, hvis denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Selskabet lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registrerede virksomhed. 4. På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med, at selskabet betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. 5. Betales momsen ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, selskabet må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 6. Betales momsen ikke rettidigt, forbeholder selskabet sig endvidere ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. AFSNIT E: Almindelige bestemmelser for forsikringen Forsikringens betaling 1. Præmien fastsættes efter selskabets gældende tarif. Sammen med præmien opkræves afgifter til det offentlige. 2. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. 4. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, selskabet må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 5. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen Ændring af pris og forsikringsbetingelser 1. Forsikringens præmier, selvrisiko og andre beløb, der er omtalt i forsikringsbetingelserne, reguleres på baggrund af Timelønsindekset, der udgives af Danmarks Statistik. 2. Selvrisici og summer reguleres hvert år pr. 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. 3. Præmien reguleres 1. januar eller ved første forfald herefter. 4. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan selskabet med mindst 1 måneds varsel foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 6. Den i retshjælpsforsikringen nævnte erstatningssum og selvrisiko indeksreguleres ikke. 7. Hvis selskabet ændrer forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring, kan denne ændring gennemføres med 1 måneds skriftligt varsel. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra den dato, ændringen træder i kraft Flytning og risikoændring Af hensyn til præmieberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal selskabet underrettes, hvis 1. Forsikringstageren skifter bopæl. 2. Campingvognen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3. Campingvognen skifter anvendelse. 4. Campingvognen skifter vægt. 5. Værdien af den forsikrede campingvogn og tilbehør bliver forøget. 6. Værdien af det forsikrede indbo bliver forøget 7. Campingvognen bliver afhændet, udskiftet eller får ny ejer. Når selskabet er underrettet, tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis selskabet ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist.

9 22. - Afhændelse, afmelding eller udskiftning 1. Afhændes campingvognen, ophører forsikringen. 2. Udskiftes campingvognen, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin nye campingvogn. 3. Forsikringen kan ikke overdrages til ny ejer. Om den nye ejers retsstilling, se 1 stk Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 1. Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (hovedforfald). 2. Forsikringstageren har herudover en særlig mulighed for at opsige forsikringen med kortere varsel mod at betale et gebyr. Gebyret kan oplyses ved henvendelse til selskabet. 3. Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan af selskabet ændres eller opsiges med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. 4. Fra den dag selskabet har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 5. Forsikringstagerens adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændring af forsikringsvilkårene er omtalt i 20 stk. 5 og Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. 2. Du skal give besked til Havnegade 2, 2. sal 4300 Holbæk eller Såfremt du ønsker at benytte fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse evt. policenummer samt gerne returnere evt. police og girokort Ankenævnet for Forsikring. Opstår der uenighed mellem dig og selskabet, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring mod betaling af et gebyr. Adressen er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Tlf mellem kl og Klagen skal indgives på et særligt klageskema, som du kan få hos Ankenævnet, Forbrugerrådet, Forsikringsoplysningen eller ved henvendelse til selskabet Tilbagebetaling I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler, hvis denne ikke er fraveget, samt Lov om finansiel virksomhed Fortrydelsesret Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene. Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag

10 Vejhjælp Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen 1 Hvor dækker vejhjælp 1.1 Forsikringen er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. 1.2 Forsikringen er gyldig fra dagen efter første betaling. 2 Parterne 2.1 Forsikringen kan tegnes af personer, der er bosiddende i Danmark og har et dansk indregistreret køretøj. 2.2 Vejhjælp leveres af SOS Dansk Autohjælp, hos hvem assistance skal rekvireres. 2.3 Forsikringsforholdet behandles af selskabet, til hvem henvendelse skal rettes ved køretøjsskift, spørgsmål omkring forsikring, dækning m.v. 3 Udlandsdækning 3.1 Forsikringen dækker i det øvrige Europa for personbil, motorcykel og varevogn under kg. totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket. 3.2 SOS Dansk Autohjælps samarbejdspartnere i Europa yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark se dog undtagelser under de enkelte punkter, herunder særligt pkt. 3.4 og 3.5. Kan afhjælpning ikke ske på stedet, transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. 3.3 Forsikringen dækker dog efter de danske betingelser på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. 3.4 Forsikringen dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand og lignende, samt hvis rejsens formål er godstransport. 3.5 Ved færdselsuheld dækker denne forsikring alene transport af køretøjet til nærmeste værksted. Forsikringen dækker ikke assistance efter tyveri i udlandet. 3.6 Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti, så der derigennem er en udvidet dækning, dækker vejhjælpsforsikringen alene de ydelser i henhold til betingelserne, som ikke er dækket af de ovennævnte garantier eller dækninger. 3.7 Assistance i udlandet skal rekvireres hos SOS Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ). 4 Assistance 4.1 Assistance skal rekvireres hos SOS Dansk Autohjælps Alarmcentral på tlf Assistance ydes ved alle uheld, der forhindrer videre kørsel ved egen hjælp. Assistance ydes ved starthjælp, skift af hjul, oplukning af bildør og udbringning af brændstof. 4.3 SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi én transport til værksted efter dit eget valg. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af dig. 5 Døroplukning 5.1 Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes dør-oplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporterer vi din bil til nærmeste autoriserede værksted. 6 Bilruder 6.1 Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre dækker abonnementet bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning. 7 Bjærgning 7.1 Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri. Hvis det sker på hjemadressen forudsættes det dog, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. 8 Transport 8.1 Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop, transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. SOS Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftsstop/skade. 8.2 Hvis transport af køretøjet nødvendiggør en broeller færgeudgift (fx ved passage af Storebælt), vil du blive opkrævet et gebyr på 200 kr. herfor, som skal betales direkte til Dansk Autohjælp i forbindelse med transporten. Forsikringsbetingelser for Vejhjælp

11 8.3 Der ydes ikke transport/bugsering mellem værksteder. 9 Færdselsuheld 9.1 Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, sørger SOS Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. 9.2 Hvis du ikke har kaskoforsikring på køretøjet, dækker forsikringen ved rekvirering af SOS Dansk Autohjælp. 10 Persontransport 10.1 Skal dit køretøj på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld, sørger SOS Dansk Autohjælp for transport af dig og dine medpassagerer i køretøjet til fælles bestemmelsessted i Danmark. 11 Hotelophold 11.1 Kan din bil ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil du og eventuelle passagerer i køretøjet blive tilbudt én hotelovernatning inkl. standard morgenmad. og eventuelle passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. 14 Trailere og campingvogne 14.1 Forsikringen dækker trailere og campingvogne som er efterspændt det forsikringsdækkede køretøj, samt andre trailere og campingvogne for hvilke der er tegnet selvstændigt abonnement. Der gælder de samme vilkår for dækningen som for øvrige køretøjer, i det omfang det ikke er fraveget i dette afsnit SOS Dansk Autohjælp kan forlange som betingelse for assistance, at trailere og campingvogne aflæsses for gods/indhold (inkl. heste i hestetrailere) forud for at assistancen ydes. Selve af- og pålæsningen er ikke dækket af abonnementet Ved nedbrud på det trækkende køretøj, hvor SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen, fragtes traileren/campingvognen til samme bestemmelsessted som det trækkende køretøj. Hvis SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen på det trækkende køretøj, bugseres traileren/campingvognen til en ønsket adresse indenfor 50 km fra nedbrudsstedet Ved nedbrud udenfor Danmarks grænser (og indenfor vejhjælpens dækningsområde), sørger SOS Dansk Autohjælp for transport til nærmeste værksted. 12 Mulighed for lejebil 12.1 SOS Dansk Autohjælp tilbyder i nogle situationer muligheden for at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld ( DinEkstraBil ). Brug af denne ordning er ikke dækket af forsikringen, og aftales og afregnes direkte med SOS Dansk Autohjælp. 13 Patient/hjemkørsel 13.1 Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet Denne service gælder både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. SOS Dansk Autohjælp yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. Selskabet og SOS Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet senest dagen efter bestilling Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel udenfor Danmark, bliver bilen, føreren 15 Undtagelser 15.1 Selskabet tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure Forsikringen dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt ved kørsel til skrotning Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder selskabet og SOS Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for første abonnementsbetaling, omfattes ikke af dækningen Assistancer, der ikke er omfattet af dækningen, betales til SOS Dansk Autohjælp efter regning. 16 Regres og bortfald af dækning 16.1 Selskabet og SOS Dansk Autohjælp har regresret over for eventuelle skadevoldere. Forsikringsbetingelser for Vejhjælp

12 16.2 Har du hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af forsikringen, og er det for denne anden dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold for denne forsikring. 17 Forsikringsperiode og opsigelse 17.1 Forsikringen er tegnet for ét-årige perioder og er fortløbende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt assistance er såvel forsikringstageren som selskabet, indtil 14 dage efter assistancen eller efter afvisning af assistancen, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Forsikringen kan ikke overdrages til andre personer. 18 Ændringer 18.1 Giv altid selskabet meddelelse om ændring af adresse og ved køb af andet køretøj med nyt registreringsnummer Ændringer sker ikke automatisk men kræver din personlige henvendelse. Forsikringsbetingelser for Vejhjælp

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Abonnement Bil Privat

Abonnement Bil Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

SOS Dansk Autohjælp PLUS

SOS Dansk Autohjælp PLUS FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPSFORSIKRING SOS Dansk Autohjælp PLUS Nedenstående betingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelse som findes i 20 til 29 på side 8 til 10, hvorfor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere