Årsberetning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning, 2010-2011"

Transkript

1 Årsberetning, IIM.dk, december 2011 Årsberetning, Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. april december Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har fungeret siden Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, den nye eksamensbekendtgørelse samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. april december 2011) indkommet i alt 533 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 62 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag A (jf. censorbekendtgørelsens 50 stk. 2). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, rådgivning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet, opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af årsrapport mv. 1

2 Årsberetning, IIM.dk, Der er i perioden (1. april december 2011): Registreret i alt 735 eksamener 1, heraf o 164 hos AU o 24 hos ASB o 522 hos ITU o 0 hos RUC o 15 hos AAU o 2 hos KU o 8 hos DPU Anvendt ad hoc beskikkelse ved 29 2 eksamener (19 ved ITU, 5 ved DPU, 4 ved AAU og 1 ved AU). Nedsat 11 ankenævn. Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med censorbekendtgørelsens 50 stk. 1 og 51 stk. 1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver ( 50 stk. 1): I løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 14 (ud af 84 censorer) endnu ikke fået en opgave. Censorerne er alle indstillet af institutionerne selv. De censorer, som ikke bliver benyttet i løbet af beskikkelsesperioden, vil ikke komme i betragtning til næste beskikkelsesperiode. Institutionerne er blevet gjort opmærksom på, hvilke censorer som endnu ikke har fået nogle opgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden ( 50 stk. 1): 57 ud af 84 censorer har endnu ikke opnåede dette i løbet af indeværende beskikkelsesperiode. Ministeriet har udtrykt forståelse for, at det kan være særdeles vanskeligt at leve op til dette krav. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur) ( 51 stk. 1): Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 3. Ny eksamensbekendtgørelse Den nye eksamensbekendtgørelse for universiteterne (Bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser) trådte i 1 2 Eksamener skal af institutionerne registreres i IIM s web-baserede eksamensregistreringssystem. Dette tal er stigende idet der til vintereksamen (januar 2012) allerede er ansøgt om ad hoc beskikkelse til 7 eksamener (som endnu ikke er registreret som del af de nævnte 29). Jf. afsnit 4. Planer for

3 Årsberetning, IIM.dk, kraft d. 1. september Bekendtgørelsen udgør også den nye bekendtgørelse for censorer og erstatter således den tidligere censorbekendtgørelse. Eksamensbekendtgørelsen samt ministeriets følgebrev med bemærkninger til samme kan begge downloades fra IIM.dk. I forhold til den tidligere bekendtgørelse er der bl.a. følgende ændringer: Prøveafholdelse: Mere fleksible muligheder for at afholde prøver i udlandet og via videokonference ( 8 og 11) Forenkling af reglerne for at give dispensation til flere end 3 eksamensforsøg ( 13). o Formuleringen er nu: Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve m.v., jf. dog 15. Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. o Studienævnet kan således kun tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold såsom sygdom, dødsfald i nærmeste familie, eller andre uventede forhold i den studerendes liv, som har påvirket den studerendes mulighed for at bestå prøver. Ad hoc beskikkede censorer Det er mere enkelt at beskikke en ad hoc censor til en eksamen idet ministeriet ikke længere skal godkende dette, jf. de reviderede procedurer for IIM.dk (kan downloades fra IIM.dk). o Hvis det til en given eksamen ikke er muligt at finde en faglig kompetent censor, kan institutionen ansøge censorformandskabet om ad hoc beskikkelse af en censor til den pågældende eksamen, (jf. eksamensbekendtgørelsens 56 stk. 4). Ansøgning om ad hoc beskikkelse skal være fagligt begrundet og sendes til censorformanden. o Ved en censors forfald, hvor det ikke har været muligt at tilkalde en censor, kan universitetet selv udpege en anden censor. Universitetet orienterer hurtigst muligt censorformandskabet om denne udpegning (jf. eksamensbekendtgørelsens 52). Bedømmelse og censur Bedømmelsestiden for alle prøver undtagen bachelorprojekt og kandidatspecialet er forkortet til 4 uger, jf. 26. Juli måned indgår ikke. Begrebet intern censor bortfalder, jf. 20. En censor er i den nye bekendtgørelses terminologi lig med en ekstern censor. Interne censorer vil fremover benævnes eksaminatorer. 3

4 Årsberetning, IIM.dk, Der gælder nye regler for censorkorpsenes sammensætning, fx. er de detaljerede regler for andelen af aftagercensorer bortfaldet, jf. 48. De nye regler gælder i forbindelse med nybeskikkelser, dvs. for vores censorkorps vedkommende fra Klager over eksamen De studerende kan nu få sat karakteren ned i forbindelse med en eksamensklage, jf. 35 stk. 4 og 39. Universitetet træffer afgørelse i klagesager på baggrund af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer jf Planer for 2012 Der udvikles og akkrediteres løbende nye uddannelser som ønsker at benytte IIM.dk. Nye uddannelser, eller ændret fagligt indhold i eksisterende, kan medføre behov for en udvidelse af IIM.dk før udløbet af indeværende periode. Det var også tilfældet i foregående beskikkelsesperiode bl.a. i forbindelse med daværende oprettelsen af uddannelser inden for computerspil. Censorformandskabet har i 2011 modtaget henvendelse fra ITU, AAU, AU og SDU som pga. nye uddannelser ønsker censorkorpset udvidet. Det drejer sig om nye uddannelser indenfor bl.a. fagområderne it-jura og e-commerce. På denne baggrund vil der i foråret 2012 blive iværksat en indstilling til ministeriet om en udvidelse af censorkorpset. Institutionerne vil primo 2012 blive orienteret om proceduren herfor. IIM.dk s censor- og eksamensregistreringssystemer sikrer bl.a., at censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Administrationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutioners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003 og har fungeret upåklageligt siden. Systemerne er hostet af RUC og institutionerne tilknyttet IIM.dk har i fællesskab bekostet udviklingen af dem. Systemerne er udviklet i Apple s WebObjects-værktøj. Apple har stoppet udviklingen af WebObjects og der er derfor nu problemer med at opdatere serveren med nye versioner af operativsystemet. Systemet er derfor blevet flyttet til en dedikeret server. At systemerne ikke længere kan opdateres gør dem med tiden sårbare overfor fx virus og hackerangreb. Det må derfor overvejes hvordan systemerne kan udskiftes, omprogrammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. 30. december, 2011, Jesper Simonsen Censorformand, IIM.DK 4

5 Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 164 registrerede eksamener. 44 indberetninger modtaget, heraf 6 med bemærkninger. Kursus i 3D Interaktion: Forslag om præcisering af læringsmål. Kursus i Teknologihistorie: Nyttigt fag med et åbenbart betydeligt udbytte. Specialeeksamen: Gennemført som videokonference. Det fungerede fortrinligt og også kandidaten var tilfreds med formen. Kursus i organisationsanalyse: Meget højt niveau hos de studerende! Det ville være rart med frankeret svarkuvert til returnering af [censors] indberetningsskema (alternativt elektronisk skema). Kursus i Forretning og Teknologi: Det er et fremragende fag: Jeg er imponeret af de studerendes udbytte af de 15 ECTS. Aalborg Universitet 15 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 2 med bemærkninger: 4. semester Art and Technology: I de uddybende samtaler med [eksaminatorerne] diskuterede vi mulighederne for en styrket samordning af selve eksamensforløbet. Jeg har oplevet to lidt forskellige men hver især yderst velfungerende eksamensstrategier, som begge har vist sig fair over for den studerende. 4. semester Art and Technology: Vældig interessant at arbejde som censor inden for et nyt og innovativt fagområde med stærkt engagerede studerende og eksaminatorer. Et yderst spændende møde med et fag og to dygtige og inspirerende samarbejdspartnere i en behagelig og dynamisk atmosfære. En rigtig god oplevelse. BA projekt i Art and Technology: Jeg mener at det er en fejl at det af de skriftlige opgaver ikke fremgår hvad den enkelte studerende er ansvarlig for. BA projekt i Art and Technology: De studerendes produkt/installation vægtes 1/3 men det fremgår ikke af eksamensordningen hvad bedømmelseskriterierne er! 5

6 Roskilde Universitet 0 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. Københavns Universitet 2 registrerede eksamener. 2 indberetninger modtaget, heraf ingen med bemærkninger. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 8 registrerede eksamener. 5 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkninger: Eksamenssystemet (indtastning af resultater) trænger til en systematisk evaluering og redesign!! Aarhus School of Business 24 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. IT-universitetet i København 522 registrerede eksamener. 459 indberetninger modtaget, heraf 52 med bemærkninger: Kursus i Experimentel Interaction: Bedre sammenhæng/mere eksplicit sammenhæng mellem forelæsninger/litteratur og projektrapport Kursus i New Media & Communication: Det ville være godt hvis det var et krav at studerende skulle præsentere udvalgte citater fra interviews til at illustrere pointer. Kursus i SundhedsIT organisatorisk implementering: Meget spændende og veltilrettelagt kursus Det var ualmindeligt besværligt at finde tid og sted for netop min eksamen blandt mange. Kursus i Grundlæggende Grafisk Design: Eksamenslokalet, Aud. 4, var meget varmt og indelukket. Ventilationen fungerede tilsyneladende ikke. Eksaminationerne måtte foregå med åben dør af hensyn til udluftning. Login til intranet [hvor oplysninger til censor skal findes] virker ikke. Electronic-only access to important information is very inconvenient. Elektronisk udlevering af rapporter er ikke tilfredsstillende. Rapporter skal dog printes og det kunne være en et stort og dyrt arbejde, der ikke er særlig velegnet til censorer. 6

7 Det skulle være muligt for censorer, at de må bede om at få rapporter på papir og ikke bare elektronisk. Kursus i Vidensstyring og Organisatorisk Læring: Godt med teoretisk forankring mere af det! Kursus i Game Development: Kursusplanen (som kunne give indikation om pensum) var ikke længere tilgængelig on-line. Oprindelige ønsker om tidsfordeling viste sig (sent) ikke at være mulig. Kursus i Formidling og metode: Det er stadig sådan for dette kursus, at formidlingsdimensionen ofte bliver et lidt tyndt appendix. Bør adresseres. Speciale: Der var intet akademisk niveau til stede; den studerende havde ikke benyttet vejledning. Fik ikke oplyst lokale for eksaminationen. Bør være med i mail inden eksamen. Et auditorium uden eksamensbord er ikke ideelt Speciale: Fint forløb. Men lokale booket i direkte forlængelse af eksamen så feedback måtte flyttes til andet lokale. Kandidaten indforstået hermed. Speciale: Dejligt at møde forskningspotentiale! Afsluttende projekt på master- og diplomudd.: Problem med den afsatte tid vejledningen siger 40 minutter mens praksis (aftalt mellem vejleder og studerende) som oftest er 1 time. Afsluttende projekt på master- og diplomudd.: Anvendelsen af kilder/referencer meget problematisk. Behandlet i eksaminationen og votering/bedømmelse vurderingen blev, at der var tale om dårligt håndværk, ikke bevidst uredelighed. Kursus i Innovation, konceptudvikling og projektstyring: Computeren i 2A14 kunne der ikke logges ind på ved eksamensstart. Kursus i Interaktionsdesign: Der manglede lidt dialog [før eksamen] om vægtningen mellem rapport og mundtlig præsentation ift. 15 ECTS kursus. Eksamensformen B4 tolkes meget forskelligt af forskellige undervisere. Kursus i Interaktionsdesign: Lokalerne var ikke forberedt til eksamen mht. computer eller skiltning. Kursus i Formidling, projektarbejde og webdesign: Eksamenskrav bør være mere klart formuleret (ikke som anbefalede postings på den studerendes blog). Det er problematisk af vurdere de studerendes ak- 7

8 tivitet i grupper, når de siger (samstemmende) at di ikke ved, hvad de skal bruge grupperne til i sidste halvdel af semestret. Speciale: Havde ikke benyttet sig af vejleder! Speciale: Det akademiske håndværk kunne bestemt være stærkere, fx metodeteknik, referener, litteraturliste halter. Kursus i Introduktion til Interaktionsdesign: Det faglige niveau vurderes som højt især set i forhold til det tilsvarende kursus Interaktionsdesign på DDK [Danmarks Designskole?]. Kursus i Digital Retorik: Meget fornemt det hele. Højt niveau. Kursus i Digital [ ] og Samfund (fagkode E): Skulle måske have klarere mål og krav vedr. opgavens karakter (teori metode analyse empiri). I bedes fremsende svarkuverter til protokollerne. Kursus E Interaktionsdesign: [før eksamen] Ville gerne have haft litteraturliste over pensum på forhånd. Speciale: Meget kort tidsfrist og meget langt speciale (140+ sider) til en person/eksaminand. Der mangler retningslinjer for sidetal i specialer. Kursus: Interaktionsdesign: Meget veltilrettelagt. Fungere godt med gruppens fælles præsentation inden den individuelle eksamen. [Så må vi håbe at dette (fælles præsentation ved eksamen) også snart bliver lovligt - som den nye regering har lovet de vil fremsætte lovforslag om]. Kursus i Metode og Formidling: Rollespillet i starten giver et dårligt udgangspunkt for eksamen. I stedet bør de bruge tiden til refleksion. Kursus: Game Development: For lidt tid til votering + skift af studerende. Tidligere udsending af rapporter ønskes. Kursus i Videnstyring og organisatorisk læring: Alle studerende, uanset karakter (fra 2 til 12) roste [eksaminator] uforbeholdent for et fantastisk spændende kursus! Kursus i Formidling, projektarbejde og web: Før eksamen: Censuren gik som sådan fint, men det er problematisk, at de hvide boblekuverter med opgaver går i stykker. Det bør tilstræbes at de studerende får mulighed for at arbejde med projekt i gruppe, hvis de eksamineres i dette. Forslag til udvikling: Særlige gruppeopgaver, f.eks. udvikling af fælles kategorier i Wordpress. 8

9 Kursus i Usability og accessibility: Dobbelt booket lokale begge dage. Ingen vand/grøn dug/papir/blyant. Meget langt (spildtid) mellem eksamensrum og venterum. Projekter: Læringsmål indgik i de studerendes projektaftale, men ved bedømmelsen er det uklart hvordan de vægtes. Kursus i Refleksion over IT: Jeg mangler en oversigt over eksamensvilkår samt en eksamensprotokol (før eksamen). Yderligere præcisering af læringsmål og hvordan disse vægtes til eksamen. Lokalet var meget lille. Kursus i Forretning og ledelse: De stillede opgaver i den del af faget som omfatter offentlig ledelse var ikke omfattende nok. Temaet offentlig ledelse bør behandles lidt dybere mere teori eller mere/bedre eksempler. Kursus i Digital retorik: Fik tilsendt to opgaver til andet kursus (Digital kultur) som jeg nåede at læse/bedømme. Kursus i Interaktionsdesign: Rapporterne er generelt svage. Vil anbefale at der gøres mere ud af disse fremover. Forslag til udvikling: At receptionen ved, hvor eksamen skal foregå. Kursus i Digital kultur: De studerende kunne godt bruge nogle bedre værktøjer metodekendskab, referenceteknik, mv. Kursus i Konceptudvikling: Et tydeligt flot gennemarbejdet kursus med en relevant vifte af litteratur. Kursus i Sundheds-IT koncepter og systemer: Udvidelse af det sundhedsfaglige pensum foreslås. Det orienterende materiale var fyldestgørende men var fremsendt sent. Kursus i Spiludvikling: De studerende kunne generelt have glæde af kursus i skriftlig kommunikation (rapport skrivning). Projekt: Eksaminator meddelte eksamenskontoret at der skulle være eksamen på selv samme dato - 3 timer senere!. Censor fik derfor først opgaven samme dag som eksamen skulle afholdes. Projekt: Fin først eksamensopslag og projekt d. 4. maj [eksamen afholdt d. 7. maj]. Havde indtil da ingen anden sikkerhed for eksamen end mail fra eksaminator. Forslag: Tidligere fremsendelse af opslag og projekt. Forslag til ændring: This documentation [censorindberetningsskema] in English. 9

10 Kursus i Interaktionsdesign: 7,5 ECTS er lidt plads til de relativt omfattende mængde af emner. Speciale: Meget tyndt teoretisk grundlag træning i refleksion ville være godt! 10

11 Bilag B: Liste over censorer i IIM.dk beskikket for perioden 1. april marts 2014 Oplysninger om censorerne, herunder deres respektive fagområder, fremgår af censorlisten på IIM.dk. André Dørlit Anja Bechmann Pedersen, forskningsassistent Anker Helms Jørgensen Ann Bygholm Anne Scott Sørensen Annette Krath Poulsen Arne Kjær Birger Larsen Birgitte Ravn Olesen Birthe Friis Bo Kampmann Walther Camilla Inga Kølsen De Wit Casper Bruun Jensen Charlie Breindahl Christian Clausen Ellen Christiansen Elsebeth Korsgaard Sorensen Erik Frøkjær Erling Havn, lektor Eva Bjerrum Eva Brandt Hanne Dankert Hanne Lindstrøm Henriette Moos Henrik Juel Ida Engholm Jacob Buck Jacob Buur Jens Kaaber Pors Jens Pedersen Jesper Arvidson Jesper Simonsen John Hallam John Stoltze Madsen Jonas Heide Smith Jonas Kroustrup 11

12 Jonas Svava Iversen Julie Sommerlund Jørgen Lembke Jørgen Schou Karin Levinsen Kasper Hornbæk Keld Bødker Kim Halskov Kjetil Sandvik Kristian Billeskov Bøving Kurt Pedersen Lars Birch Andreasen Lars Henningsen Lars Holmgaard Christensen Lars Mathiasen Lisbeth Klastrup Lone Malmborg Lone Petersen Louise Harder Fischer Martin Sønderlev Christensen Mikael Jakobsson Morten Breinbjerg Niels Erik Wille Ole Iversen Palle Nowack Pernille Bjørn Peter Gall Krogh Pia Jønsson Pouline Middelton Rigmor Kappel Schmidt Rikke Ørngreen Robin Cheesman Simon B. Heilesen Simon Kiilerich Madsen Simon Niedenthal Staffan Björk Stine Gotved Søren Neergaard Olsen Teresa Schilder-Knudsen Thomas Binder Thomas Skousen Tina Bering Keiding Tomas Sokoler Torben Elgaard Jensen Torkil Clemmensen 12

13 Trine Plambech Troels Degn Johansson Viggo Holm Jensen 13

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) Årsberetning, IIM.dk, 2014 23. februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere