B I L AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I L AG 2 01.05.2014"

Transkript

1 B I L AG Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har behov for at uddanne henholdsvis energikonsulenter til opgaven med at energimærke bygninger samt BedreBolig-rådgivere, der gennem BedreBolig-ordningen skal hjælpe boligejere med at energirenovere. Formålet er gennem et let tilgængeligt, fleksibelt uddannelses- og prøveformat at få uddannet såvel energimærkningskonsulenter som BedreBolig-rådgivere. Opgavebeskrivelsen beskriver formål, målgruppe og opgaver (herunder en webløsning med spørgsmålsbank, kursus mv. samt drift og vedligeholdelse af denne) for den leverandør, der vælges til opgaven. 2. Baggrund I Danmark er der lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg, udlejning samt regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængigt af besparelsespotentialet for store bygninger. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. Samtidig skal mærkningen give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse, der kan opnås på el- og varmeregninger. Energimærkning udføres af en energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Hele driften af energimærkningsordningen (EMO) har tidligere været drevet af et eksternt sekretariat for Energistyrelsen. Dette sekretariat er nu indsourcet, men Energistyrelsen ønsker som en del af dette udbud at udbyde opgaven med at uddanne energikonsulenter, og som noget nyt vil man endvidere tilrettelægge en del af uddannelsen af energikonsulenter som e- learning. Der er yderligere information om energimærkning af bygninger på følende hjemmesider: Side 1

2 BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre hjemmet i sammenhæng med andre renoveringstiltag. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK og er vedtaget med bred politisk opbakning. Den indgår som led i regeringens indsats for at skabe vækst og grøn omstilling. Ordningen er etableret med hjemmel i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der er yderligere information om BedreBolig på Energistyrelsens hjemmesider: samt Energistyrelsen ønsker at udbyde opgaven med at uddanne såvel energikonsulenter under energimærkningsordningen såvel som BedreBolig-rådgivere. Tilbudsgivere opfordres til at følge med på ovenstående links, idet det forventes, at der løbende uploades yderligere information om begge ordningerne. Der vil være tale om to selvstændige uddannelser som henholdsvis energikonsulent og BedreBoligrådgiver. Derfor beskrives uddannelserne sideløbende. Når de er udbudt samlet, skyldes det bl.a., at Energistyrelsen ser en stor grad af synergi mellem uddannelserne. Nedenfor uddybes først BedreBolig-ordningen, herefter energimærkningsordningen, og endelig beskrives forholdet mellem de to ordninger. BedreBolig I medfør af BedreBolig-ordningen vil en boligejer få mulighed for at henvende sig hos en BedreBoligrådgiver og få en samlet pakke til gennemførelse af energirenoveringer af boligen. BedreBolig-ordningen tager udgangspunkt i boligejerens ønsker og muligheder for energirenovering af boligen. Det indgår således i ordningen, at BedreBolig-rådgiveren leverer følgende ydelser: Kortlægningsydelse, der indeholder en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder, der kan udføres i forbindelse med de øvrige renoveringsønsker, som boligejeren ønsker gennemført. Boligejeren kan på dette grundlag få en plan for energirenoveringens igangsættelse, en beregning af energibesparelserne, der kan opnås herved, og betydningen af besparelserne for boligejerens økonomi. Denne plan indeholdende budget kan boligejeren tage med ned i banken, og banken kan på den baggrund foretage en lånevurdering. Byggeledelsesydelse, der indeholder projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning efter gennemført renovering. Der er tale om en frivillig ordning. Derfor er ordningen indrettet således, at det er boligejeren, som beslutter, hvor mange ydelser, og hvor omfattende ydelser, der købes. Side 2

3 Det betyder bl.a., at det er boligejeren, som i samråd med den godkendte BedreBolig-rådgiver beslutter omfanget af kortlægningsydelsen. Beregningen af besparelsespotentialet vil som udgangspunkt være baseret på boligejerens faktiske forbrug. En beregning baseret på det faktiske forbrug sikrer, at besparelsespotentialet tager udgangspunkt i den aktuelle boligejers situation og forbrugsvaner. BedreBolig-ydelser kan udføres af håndværkere med energifaglig efteruddannelse og relevant erfaring samt af en række aktører med højere uddannelse inden for byggeriet som eksempelvis arkitekter, bygningskonstruktører, bygningsingeniører og energimærkningskonsulenter. Alle virksomheder skal godkendes i henhold til ordningen og skal i den forbindelse eksamineres i relevant faglig viden, kommunikation med boligejeren og de værktøjer, som skal bruges i forbindelse med BedreBoligordningen. Eksaminationen skal foregå på professionsbachelorniveau. BedreBolig-ordningen indeholder ikke et krav om uvildighed i den forstand, at en udførende virksomhed ikke kan være godkendt i henhold til ordningen. Den godkendte virksomhed skal dog oplyse boligejeren om, hvorvidt virksomheden udfører entrepriseydelser på områder omfattet af godkendelsesordningen, således at boligejeren kan indgå en aftale på et oplyst grundlag. Energimærkningsordningen I medfør af energimærkningsordningen er det lovpligtigt at få energimærket bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger som fx énfamilieshuse. Ved energimærkning gennemgås bygningen af en ekspert, der beskriver energieffektiviteten af hele bygningen. Energimærket fastlægges ud fra en samlet kortlægning af bygningen i form af en opmåling, registrering og vurdering af hele bygningen, hvilket muliggør en beregning af bygningens samlede energieffektivitet. Ejeren vil herudfra kunne se besparelsespotentialet ved konkrete energirenoveringsforslag og samtidig kunne sammenligne med sit faktiske forbrug. En energimærkning består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings samlede energimæssige tilstand og dens samlede besparelsespotentiale: En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på en skala fra A2020 til G, hvor A er bedst. Denne del fungerer som en form for varedeklaration, når en bygning eller en lejlighed, kontorlokaler eller andre enheder i en bygning sælges eller udlejes. Forslag til de samlede energiforbedrende og -besparende tiltag for hele bygningen. Denne del giver et overblik over de samlede forbedringer, der kan gennemføres umiddelbart, samt de energibesparelser, som vil være fordelagtige at gennemføre i forbindelse med renovering. Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet. Energieffektiviteten beskrives på en skala med mærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. Ud af ca energimærkninger foretaget efter den 1.januar.2007 ligger de fleste bygninger på trin C-E. Indplaceringen i skemaet af bygningen på energimærkeskalaen sker ved hjælp af et beregnet, dvs. standardiseret forbrug. Et standardiseret forbrug er et energiforbrug, der er beregnet ud fra standardforudsætninger om bl.a. rumtemperatur, vejrforhold og antal beboere. Side 3

4 En standardberegning giver et neutralt billede af bygningens energiforbrug og muliggør en sammenligning af boligernes energibehov med andre tilsvarende bygninger. Samtidig oplyses om ejerens faktiske energiforbrug. Energimærkningen udføres af energikonsulenter med en bred viden og erfaring om bygninger på minimum professionsbachelorniveau. Ordningen indeholder endvidere krav til uvildighed, der blandt andet sikrer, at konsulenterne ikke har økonomiske interesser i gennemførelsen af bestemte renoveringsløsninger. Forholdet mellem de to ordninger Energimærkningsordningen tager udgangspunkt i bygningen og skal indeholde en vurdering af bygningens samlede energieffektivitet og samlede energiforbedringsforslag. BedreBolig-ordningen tager udgangspunkt i boligejerens ønsker og skal indeholde en vurdering af energibesparelsespotentialet baseret på de energibesparelsestiltag, som boligejeren i samråd med BedreBolig-rådgiveren beslutter skal udgøre rammen for energirenoveringen. Hvis der foreligger et gyldigt energimærke, kan det danne grundlag for det arbejde, som BedreBoligrådgiveren i henhold til ordningen skal levere. BedreBolig-rådgiveren vil endvidere være forpligtet til at spørge boligejeren om, hvorvidt boligejeren ønsker at få et energimærke - eller få et eksisterende energimærke forbedret - ud af et BedreBoligforløb. Såfremt det er tilfældet, kan udarbejdelsen af energimærkningen indpasses i de ydelser, som leveres af rådgiveren, således at der leveres et energimærke samtidigt med, at den bygningskortlægning, der udarbejdes i forbindelse med energimærkningen, lægges til grund for den ydelse, som leveres af rådgiveren. En energimærkningsvirksomhed kan være godkendt i henhold til BedreBolig-ordningen og vil derfor, under iagttagelse af energimærkningsordningens regler om uvildighed, kunne levere ydelser i henhold til BedreBolig-ordningen. I BedreBolig-ordningen skal opmåling og registrering af de bygningsdele og installationer, som boligejeren i samråd med BedreBolig-rådgiveren beslutter skal indgå i den endelige BedreBolig-plan, ske på energimærkningsniveau. Det muliggør nyttiggørelse af det udførte opmålings- og registreringsarbejde, såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes et energimærke. Det følger samlet set af ovenstående, at energimærkningsordningen retter sig mod klassificering af en bolig samt indeholder de samlede forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag i bygningen. Denne leverance forudsætter ikke nødvendigvis en dialog med boligejeren. I BedreBolig-ordningen tages der udgangspunkt i boligejerens ønsker og muligheder for energirenoveringen af bygningen, hvilket nødvendiggør en dialog med boligejeren, hvor det er boligejeren, som beslutter, hvor mange og hvor omfattende ydelser, der købes. For så vidt angår forhold omkring uvildighed ved en kombination af BedreBolig-ydelser med energimærkningsydelser henvises til vejledningen for BedreBolig-rådgivere, som findes på Side 4

5 3. Formål og målgruppe Formålet med udbuddet er gennem et lettilgængeligt, fleksibelt undervisnings- og prøveformat effektivt at sikre uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. Uddannelse sker gennem kurser og prøver, som beskrevet i afsnit 4 ff. Målgruppe Energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Målgruppen for deltagerne på uddannelser under de to ordninger, alle (Håndværkere, ingeniører, arkitekter mv.), der ønsker at yde rådgivning om energiforbedringer i bygninger samt virksomheder, der er akkrediterede til at certificere energimærkningsfirmaer. Gældende regelgrundlag for Leverandørens opgavevaretagelse Leverandøren skal altid følge regelgrundlaget for energimærkningsordningen og BedreBoligordningen og administrere sit arbejde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Leverandøren må i den forbindelse påregne løbende tilpasninger og ændringer i sit arbejde som følge af regel- og praksisændringer. Ved større ændringer gælder kontraktens punkt Udvikling og drift af en webportal for e-learninguddannelse samt krav til øvrig elektronisk opgavehåndtering Leverandøren skal udvikle en webportal for e-learninguddannelse, der kan håndtere kursustilmelding til fysisk, faktiske kurser, afvikling af e-learningkurser og gennemførelse af prøver i det omfang det er angivet i beskrivelsen af de enkelte kursusmoduler nedenfor i denne opgavebeskrivelse. Leverandøren skal varetage hosting af webportalen (evt. ved brug af en underleverandør), således at data er sikret forsvarligt og e-learninguddannelsens kursusmoduler og prøver afvikles optimalt og som beskrevet nedenfor i denne opgavebeskrivelse. Tilsvarende sikrer Leverandøren at hosting, serverkapacitet og IT-service til en hver tid kan løfte opgaven angående systemdrift. Leverandøren udarbejder datapolitik, der lever op til sikkerhedskriterierne for datasystemer gældende for offentlige myndigheder og disse forelægges Energistyrelsen til godkendelse, jf. desuden afsnit 13 om forvaltningsretlige forhold omkring afvikling af kurser og prøver. Leverandøren kan vælge at udvikle webportalen fra ny eller Leverandøren kan vælge at anvende en allerede eksisterende portal, ejet af Leverandøren, tilpasset opgaverne i dette afsnit til formålet. Uanset om Leverandøren vælger at levere ydelsen med udvikling og drift af en webportal med udgangspunkt i it-systemer allerede ejet af Leverandøren eller ej, skal webportalen leve op til kravene i dette afsnit. Energistyrelsen erhverver ejendomsret til alt materiale og alle it-systemer, herunder kildekoder, som Leverandøren nyudvikler som et led i levering af denne ydelse, således, at Energistyrelsen ikke erhverver ejendomsret til den del af et it-system, som Leverandøren allerede ejer inden kontraktsindgåelsen, og som anvendes som en del af leveringen af denne ydelse, jf. også nedenfor og kontraktens afsnit 17. De uddannelser Leverandøren tilbyder at levere, skal for nogens vedkommende gennemføres som fysisk faktiske uddannelser. Andre uddannelser skal gennemføres som e-learninguddannelser og levers via webportalen. Endelig vil kursusdeltageren for nogen uddannelsers vedkommende selv kunne vælge om vedkommende vil gennemføre uddannelsen som fysisk faktisk uddannelse eller som e- learninguddannelse. Side 5

6 Opgaven med udvikling og drift af en webportal for e-learninguddannelse indebærer at Leverandøren er ansvarlig for - inden for det fastsatte vederlag at håndtere følgende opgaver i den forbindelse: Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for E-learninguddannelse, som indeholder såvel kurser som prøver samt eventuel senere udbygning heraf med nye moduler. Portalen skal være forberedt på at kunne håndtere nye typer kurser og prøver, som ikke er beskrevet i udbudsmaterialet. Webportalen skal være opbygget på en sådan måde, at kurserne for nogens vedkommende kan tages som en e-learninguddannelse eller ved deltage i et fysisk faktisk kursus afhængig af hvad kursisten vælger. Udvikling, drift og vedligeholdelse af en spørgsmålsdatabase til brug for prøver samt et system som automatisk genererer prøveresultater og kursusdiplomer hvor dette er nødvendigt, som beskrevet i afsnit 9. Udvikling drift og vedligeholdelse af kursusdatabase, som beskrevet i afsnit 8. Udvikling drift og vedligeholdelse af betalingsfunktion (DIBS, NETS eller lign.) der sikrer, at brugere kan betale gebyr forud for deltagelse i kurser og prøver, hvor dette er nødvendigt. Udvikling og drift af et practise-test-modul, hvor potentielle ansøgere og andre interesserede kan øve sig i at gennemgå en hel fiktiv prøve inden for hver af de forskellige prøve-typer, for at vedkommende kan vurdere niveauet for prøverne før vedkommende evt. selv tilmelder sig et kursus eller en prøve. Udvikling og drift af en funktion i webportalen til brug for kursisters evaluering af kurser og prøver, efter afsluttet prøve. System for journalisering og dokumenthåndtering i overensstemmelse med offentlighedsloven og god forvaltningskik, jf. også afsnit 13. Webportalen skal udvikles og tilrettelægges så den overholder persondataloven, samt principperne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, jf. også afsnit 13. Energistyrelsen har til enhver tid fuld råderet og ejendomsret over spørgsmålsdatabase, kursusdatabase samt de dertil hørende rettevejledninger, data, resultater, statistik og kildekode til webportalen og kan få dette udleveret efter behov, jf. kontraktens afsnit 18. Leverandøren skal desuden sikre at svarhastigheder og afviklingshastighed er optimeret således at sideskift, meddelelse om at en ansøger er bestået eller ikke-bestået samt generering af kursusdiplomer for brugere afvikles indenfor en tidsramme af 1½ til maks. 2 sekunder. Systemet skal med samme hastighed genere loginkode og dermed adgang til prøver og kurser ved betaling af gebyrer. Energistyrelsen stiller krav om en oppetid på minimum 98 procent. I perioder med eventuel nedetid skal brugerne møde en forklaring herpå f.eks. i form af en beklagelse, hvori det beskrives, at der arbejdes på at genetablere systemet. I forhold til betalingsfunktion skal de indbetalte beløb overføres til konto hos Energistyrelsen. Der gøres opmærksom på, at reglen om 14 dages fortrydelsesret fraviges, da ydelsen leveres umiddelbart. Webportalen skal være udviklet fleksibelt, således at både undervisningsmoduler kan fjernes og nye undervisningsmoduler kan tilføjes. Leverandøren skal sikre sig adgang til de IT-programmer, der er til rådighed til udarbejdelse af Energimærkninger af bygninger og til udarbejdelse af BedreBolig-planer. Side 6

7 Almindeligt software til tekstbehandling mv. som f.eks. Microsoft Office eller Adobe stilles ikke til rådighed af Styrelsen. Licensomkostningerne afholdes således af Leverandøren. 5. Afvikling af fysisk faktiske uddannelser og prøver Leverandøren skal ved afvikling af fysiske kurser sørge for: En smidig og effektiv tilmeldingsprocedure via webportalen nævnt ovenfor. Tilmeldingsproceduren skal desuden kunne håndtere, at kursister som ønsker det, skal kunne tilmelde sig ved at udfylde en skriftlig formular eller ved telefonisk henvendelse. Leverandøren skal levere en arbejdsprocesbeskrivelse for afvikling af fysisk faktiske uddannelser. Kurser skal så vidt muligt planlægges og afvikles med en passende geografisk spredning i Danmark. Undervisningen skal gennemføres i egnede kursuslokaler med tilhørende egnede it-faciliteter. Dette inkluderer bl.a. at der er egnet bord og stol til hver kursist, rummelige og velventilerede lokaler samt gode adgangs- og parkeringsforhold. Forplejning i forbindelser med afviklingen af kurser skal være af en god kvalitet, som kan forventes af et professionelt efteruddannelsestilbud. Kursisterne skal senest ved et kursus begyndelse have udleveret kursusmateriale, deltagerlister, kursusprogram og navneskilte. Leverandøren skal kunne håndtere, at et antal gæster kan blive inviteret af Energistyrelsen til at deltage i kurserne som observatører. Leverandøren kan kræve betaling for afholdte udgifter hertil, såsom fx forplejning.. Kursister som gennemgår en fysisk faktisk uddannelse skal have gennemgået samme uddannelsesmateriale som gennemgås på det tilsvarende e-learningskursus, i de tilfælde hvor der kan vælges mellem et fysisk faktisk kursus og en e-learninguddannelse. Ved gennemførelse af fysiske skriftlige prøver gælder samme krav som gælder i forbindelse med gennemførelse af selve uddannelsen. Ved gennemførelse af praktiske prøver gælder samme krav som ved gennemførelse af selve uddannelsen, dog skal Leverandøren også her sørge for adgang til bygninger, der er egnet til gennemgang af kursisten i forbindelse med en prøve. For så vidt angår krav til indhold af uddannelserne er dette beskrevet i afsnittene nedenfor i denne opgavebeskrivelse. Ved tilmelding til kurser skal Leverandøren sørge for at kursisten får det bedst mulige overblik over det kursus- og prøveforløb kursisten skal gennemføre for at blive energikonsulent eller BedreBolig-rådgiver. For både fysiske kurser og e-learningkurser skal Leverandøren én gang årligt udarbejde en pædagogisk plan og en undervisningsplan, der redegør for hvordan Leverandøren vil sikre, at kursisterne lærer det de undervises i og hvordan undervisningen planlægges afviklet.. 6. Opbygning af uddannelser Uddannelsen af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere skal tilrettelægges således, at det faglige overlap, der er mellem de to ordninger, bringes mest mulig i spil i planlægning og gennemførelse af uddannelsen. Uddannelsen skal opleves brugervenlig og fleksibel for målgruppen. Det betyder bl.a., at Energistyrelsen lægger stor vægt på, at uddannelsen i videst mulig udstrækning gennemføres som e-learningsforløb, hvor såvel kursusforløb som afsluttende prøver foregår online og digitalt. Der er dog elementer i uddannelsen, både i undervisningen og i eksamensøjemed, som bør foregå ved fysisk fremøde, jf. den nærmere beskrivelse nedenfor. Side 7

8 Der skal tilbydes fire typer af grunduddannelser: Grunduddannelser: BedreBolig-rådgiver Energikonsulent for enfamiliehuse Energikonsulent for flerfamiliehuse Genopfriskning (for nuværende energikonsulenter) Som en særskilt opgave skal derfor udvikles en webplatform, hvor energikonsulenter og BedreBoligrådgivere kan tilgå undervisningsmateriale og gennemføre prøver., idet det bemærkes at en eksisterende og dermed allerede udviklet webplatform kan anvendes. Se nærmere under beskrivelse af ITset-up ovenfor i afsnit Uddannelsesmoduler - beskrivelser og opgaver Energistyrelsen forestiller sig et uddannelsesforløb bestående af en række moduler jf. nedenstående beskrivelse. Energistyrelsen forestiller sig, at de forskellige moduler vil være en blanding af online studier og opgaver og moduler med krav om fysisk fremmøde. Leverandøren skal i sit tilbud angive hvordan Leverandøren vil opbygge uddannelserne. I det følgende har Energistyrelsen beskrevet de forskellige moduler. Det er for de enkelte moduler angivet om deltagelse i undervisning skal være frivilligt eller obligatorisk. De nævnte moduler fungerer alene som illustrationer, og styrelsen forholder sig derfor åben over for andre måder at strukturere uddannelsesforløbet på. De faglige krav til indhold er et minimum og kan ikke fraviges. For så vidt angår de obligatoriske dele af uddannelsesforløbene skal deltagelse kunne dokumenteres forud for deltagelse i afsluttende eksamensforløb. Introduktionskursus Introduktionskurset er et obligatorisk kursus med fysisk fremmøde med undervisning og orientering inden for overskrifterne: - Baggrund for BedreBolig-ordningen og introduktion til redskaber inden for ordningen - Baggrund for energimærkningsordningen og introduktion til redskaber inden for ordningen - Dialogbaseret rådgivning, formidling og salg - Kundetyper, kommunikation, aktiv lytning og markedsføringsforhold - Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar - Finansiering, boligøkonomi og tilskudsmuligheder - Kvalitetsstyring og 3. partskontrol - Aflæsning af tegningsmateriale - Typiske fejl i rapporterne - Teknisk revision af energimærkningsrapporterne - Samarbejde og netværk Da BedreBolig-ordningen og Energimærkningsordningen understøtter og supplerer hinanden, er det væsentligt, at både BedreBolig-rådgivere og energikonsulenter kender til begge ordninger, når de Side 8

9 rådgiver kunderne. De ovennævnte overskrifter er hverken udtømmende eller nødvendigvis tænkt som forhold, der er lige relevante for BedreBolig-rådgivere og Energikonsulenter. Det er således op til Leverandøren at foreslå en struktur for gennemførelse af dette obligatoriske forløb, som på den ene side udnytter det overlap, som der er mellem de to ordninger, og dermed sikrer kursisterne den bedst mulige oplevelse af et sammenhængende og integreret forløb, og på den anden side målretter de emner og overskrifter, som er relevante for kursister, der enten ønsker at blive energikonsulent eller BedreBolig-rådgiver. Særligt for Energimærkningsordningen gælder det, at det obligatoriske kursus for energikonsulenter som minimum skal afholdes fire gange årligt. Teoretisk modul for enfamiliehuse kurser og prøver Dette kursus angår uddannelsen som BedreBolig-rådgiver og energikonsulent til energimærkning af enfamiliehuse. Det teoretiske modul er delt op i tre dele inden for emnerne: - Klimaskærm og indeklima - Installationer, varmeanlæg og kombinationsløsninger - VE-anlæg, nybyggeri/tilbygning og byggelovgivning Indholdet af kursus og prøve om Klimaskærm og indeklima skal dække teoretisk videns krav, som er beskrevet i bilag 10. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Beregning af U-værdier og isolans - Varmetransmission - Typer af klimaskærme - Typiske klimaskærme i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vinduestyper Indholdet af kursus og prøve om Installationer, varmeanlæg og kombinationsløsninger skal dække teoretiske videnskrav som beskrevet i bilag 10. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Typer af belysning - Typer af pumper - Typisk belysning i bygninger af en bestemt alder - Typiske varmeinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Typiske vandinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger Side 9

10 - Vedvarende energi, solvarme, solceller, husstandsvindmøller - Beregning af varmetab fra rør - Effekt og energi som begreber - Rør-dimensioner - smart grid, intelligente styringssystemer af el- og vvs installationer Indholdet af kursus og prøve om VE-anlæg, nybyggeri/tilbygning og byggelovgivning skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 10. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Typer af VE-anlæg - Typisk VE-anlæg i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Luftskifte beregning - Køleanlæg - Beregning af varmetab fra VE-kanaler Ovennævnte lister er et forslag og skal ikke virke som en begrænsning. Ovennævnte kurser og prøver i de tre overordnede delemner skal indeholde øvelser i anvendelse af tjekliste for energikortlægning, beregningsværktøjer/metoder, billede-eksempler fra registreringer, f.eks. væg med udvendig isolering, opmålingsanvisninger mv. Det skal derudover beskrives, hvilken effekt de valgte energirenoveringstiltag har på bygningens indeklima og komfort. Det teoretiske modul består både af kurser og prøveforløb. Kurserne kan både tages digitalt via webportalen, men det skal også være muligt at tilmelde sig til et fysisk kursus. Alle tre delkurser skal hver især kunne gennemføres på 1-2 dage. Det er frivilligt at deltage i kurserne. Der er en prøve inden for hver del, dvs. 3 prøver inden for dette modul. Hver prøve skal kunne gennemføres på 2 timer. Modul vedr. BedreBolig-projekt-ydelse Gennemførelsen af dette modul giver ret til at levere ydelser i forbindelse med et BedreBolig-projekt, som er BedreBolig-ordningens 2. fase. Kurset skal derfor sætte kursisterne i stand til at levere Bedre- Bolig-projekt-ydelser dvs. projektering, byggeledelse, aflevering og opfølgning i henhold til BedreBolig-ordningens fase 2. Modulet skal fokusere på de elementer i et byggeprojekt, som et BedreBoligprojekt har særlig fokus på. Kursisterne skal således ikke undervises i forhold, som de forventes at kunne håndtere i forhold til en almindelig byggeproces, men undervisning og prøven bør tilrettelægges således, at kursistens viden herom valideres og indgår som forudsætninger for såvel undervisning som prøve. Der skal derfor udvikles mekanismer, fx i form af selv-test værktøjer, der dels giver kursisterne mulighed for at vurdere eget vidensniveau om byggeprocesser og dels giver kursisterne en viden om det vidensniveau, som forventes at være til stede hos den enkelte kursist forud for deltagelse i modulet. Side 10

11 Modulets formål er at introducere BedreBolig-projekt ydelserne og sikre, at kursisterne kan bruge dem i sammenspil med de værktøjer i form af lovgivning, aftalegrundlag, regler for tilbudsindhentning, byggestyring, tilsyn osv., som i forvejen bruges i byggeriet, og som kursisterne forventes at have kendskab og erfaring med. Der henvises til vejledningen for BedreBolig-rådgivere for en nærmere beskrivelse af disse elementer og de øvrige ydelser kurset skal sætte kursisterne i stand til at levere. Kurset er valgfrit og behøver ikke at blive gennemført, for at en kursist kan melde sig til prøven i kurset. Kurset gennemføres som en kombination af selvstudium og fremmøde. Kurset forventes at have en varighed af 1 2 dage. Energistyrelsen ligger vægt på, at modulet bringer BedreBolig-projekt ydelserne i spil i forhold til følgende elementer og faser i en byggeproces: - Regulerende lovgivning, men herunderikke nødvendigvis begrænset til aftalegrundlag mellem bygherre og hhv. rådgiver, entreprenør og totalentreprenør, entrepriseformer, indhentning af tilbud, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. - Projektering og tilbudsindhentning, herunder udbudsmateriale. Dette inkluderer bl.a. entreprise- og udbudsform som fundament for udbudsmaterialets udformning, beskrivelser, tegninger, tilbudslister og udbudskontrolplan. - Byggeledelse, herunder byggestyring og fagtilsyn. Dette inkluderer bl.a. indholdet i og samspillet mellem de ledelsesmæssige emner, arbejdsprocesserne, forpligtelser med hensyn til kontrol og tilsyn og betaling for ekstraarbejder. - Aflevering og 1-års gennemgang. Dette inkluderer bl.a. risikoovergang, mangelgennemgang, reklamationsadgang, ansvarsophør, afleveringsforretning, afleveringsprotokol samt betydning af 1-års opfølgning og 1- og 5-års eftersyn. Energistyrelsen forestiller sig umiddelbart, at prøven består af en online prøve, men ser gerne tilbudsgiver begrundede forslag til valg af prøveform. EMO Håndbog for Energikonsulenter 2014 kursus og prøve enfamiliehuse Dette modul består ligeledes af et valgfrit kursus fulgt op af en obligatorisk prøve. Dette kursus vil dog udelukkende kunne tages digitalt via webportalen. Prøven skal kunne gennemføres elektronisk på 2 timer. Kurset skal som minimum indeholde en gennemgang af nedennævnte emner, ligesom prøven som minimum skal afspejle disse emner: - Håndbog for Energikonsulenter 2014 o Skriftlige formidling, eksempler på gode tekster i et energimærke o Proceduren omkring teknisk revision, herunder kontrolskemaer o Hvilke overordnede krav er der til et certificeret energimærkningsfirma o Generelle juridiske spørgsmål eller cases o Habilitet og uvildighed. Side 11

12 BedreBolig og EMO Praktisk kursus og prøve Såvel kursus som prøve er obligatorisk. Formålet er at give en praktisk oplæring i udarbejdelse af energimærker for enfamilieshuse og BedreBolig-planer. Særligt for Energimærkningsordningen bemærkes det, at der fra 2015 minimum skal afholdes 4 stk. kurser årligt. For energikonsulenter er dette kursus et alternativ til oplæring i et certificeret energimærkningsfirma med gennemgang af 10 stk. bygninger for enfamiliehuse.. Kravet til at kunne deltage i kurset er for energikonsulenters vedkommende, at konsulenten skal have været tilknyttet et certificeret firma i mindst 16 uger og have bestået modulerne for nye energikonsulenter. En kommende energikonsulent behøver derfor ikke at deltage i det praktiske kursus og efterfølgende prøve, hvis de kan dokumentere, at de har modtaget oplæring i et certificeret energimærkningsfirma.(følordningen). Modulet skal bestå af 1 dags fysisk undervisning i registrering og indtastning. Det er op til tilbudsgiver at finde relevante enfamiliehuse til brug for dette kursus. Kurset vil bestå af en fysisk gennemgang af bygningens varmecentral, klimaskærm, opmåling, screening for mulige energitiltag. Herefter vil der være en gennemgang af indtastningen i Energy10 og/eller EK-pro, samt andre energimærkningsprogrammer, der måtte komme til i kontraktperioden, herunder typiske fejl ved indtastninger. Der vil blive gennemgået databehandling af de indsamlede data, beskrivende tekster i energimærkning/bedrebolig-plan, egenkontrol og kvalitetsstyring. Kurset skal følges op af en webbaseret skriftlig prøve efter en fysisk gennemgang af en bygning. Der er forskellige prøver afhængig af, om kursisten vil være energikonsulent til energimærkning af enfamiliehuse eller BedreBolig-rådgiver. Leverandøren skal stå for retning af de indleverede rapporter. For så vidt angår Energimærkningsordningen skal kursisten gennemgå og registrere et faktisk enfamiliehus og på baggrund heraf udarbejde et energimærke, som skal afleveres sammen med kontroludskriften. Leverandøren skal gennemgå og rette det udarbejdede energimærke efter gældende regler i Håndbog for Energikonsulenter Det er et krav, at Leverandøren i forbindelse med prøven kan levere et passende antal enfamiliehuse, således at den samme kursist ikke kommer til prøve i det samme hus to gange. Det er desuden et krav, at alle prøvehuse udskiftes én gang om året. For så vidt angår BedreBolig-ordningen skal kursisten på baggrund af et simuleret rådgivningsforløb, i form af et besøg hos en fiktiv boligejer, levere de ydelser der ligger i BedreBolig-ordningens Fase 1, herunder udførelse af en screening, gennemgang af boligen samt udarbejdelse af en BedreBolig-plan. Forløbet skal demonstrere kursistens samlede kendskab til og forståelse af ordningen, herunder de til ordningen udviklede værktøjer, hvorfor det er væsentligt, at det simulerede rådgivningsforløb planlægges og udføres, så virkelighedsnært som muligt. For så vidt angår BedreBolig-ordningen består prøven af to dele: - En mundtlig opgave, der består af en simulering af en rådgivningssituation, hvor der dels vil være en dialog med fiktiv boligejer, hvor boligejerens behov og ønsker afdækkes og dels en bygningsgennemgang. En skriftlig opgave, hvor der afleveres en udfyldt BedreBolig-plan på baggrund af den mundtlige opgave, dvs. den simulerede rådgivningssituation). Leverandøren står for retning af prøver. Da formålet Side 12

13 med prøven, såvel den simulerede rådgivningssituation som den efterfølgende rapportudarbejdelse er at teste kursistens evne til at rådgive i henhold til BedreBolig-ordningen, vil der i vurderingen af kursistens prøve indgå en fagligt skøn. EMO nybyggeri enfamiliehuse Dette modul hører til den eksisterende uddannelse som energikonsulent. Modulet skal gøre det muligt for konsulenten at energimærke nybyggeri for enfamilieshuse. Modulet vil bestå af et online e- learningskursus og -prøve. Kurset skal som minimum indeholde en gennemgang af nedennævnte emner, ligesom prøven som minimum skal afspejle disse emner: - Registreringsmetode - Hvad skal der ligge af dokumentation for gennemførelse af energimærke nybyggeri? - Rollen som kontrollant - Bygningsreglementet - Regler for gennemførelse af energimærke for nybyggeri - Teori inden for installationer, klimaskærm mm. - Byggetilladelsen Dette kursus vil kun kunne tages digitalt via webportalen. Det er frivilligt, om konsulenten ønsker at tage kursusdelen. Kurset skal max kunne tages på 4 timer. Prøven skal kunne gennemføres på 2 timer. EMO Teoretisk kursus og prøve flerfamiliehuse, erhvervsbygninger mv. Dette modul gælder for energikonsulenter, som ønsker at kunne energimærke flerfamilieshuse mv. Kravet til den teoretiske viden er på et højere niveau end for enfamilieshuse, da det bl.a. kræver mere viden inden for større dimensionerede tekniske installationer i varmecentraler, større ventilationsanlæg eller køleanlæg i større ejendomme. Der er på samme måde andre krav til registrering af belysning i erhvervsejendomme., Derfor kræves der også et større kendskab til belysningstyper, som typisk vil kunne findes i kontorer, sygehuse, daginstitutioner, hoteller, butikker mm. Kurserne og prøverne skal således relatere sig til disse emner i større ejendomme, både boliger og erhverv. Derudover skal dette modul bibringe kursisten en viden om energimærkningsreglerne, skriftlig formidling, kvalitetssikring, projektstyring. Det teoretiske modul er delt op i tre dele inden for emnerne: - Klimaskærm og indeklima - Installationer, varmeanlæg og kombinationsløsninger - VE-anlæg, nybyggeri/tilbygning og byggelovgivning Indholdet af kursus og prøve om Klimaskærm og indeklima skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 11. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: Side 13

14 - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Beregning af U-værdier og isolans - Varmetransmission - Typer af klimaskærme - Typiske klimaskærme i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vinduestyper Indholdet af kursus og prøve om Installationer, varmeanlæg og kombinationsløsninger skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 11. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Typer af belysning - Typer af pumper - Typisk belysning i bygninger af en bestemt alder - Typiske varmeinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Typiske vandinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vedvarende energi, solvarme, solceller, vindmøller - Beregning af varmetab fra rør - Effekt og energi som begreber - Rør-dimensioner - Smart grid, intelligente styringssystemer af el- og vvs installationer Indholdet af kursus og prøve om VE-anlæg, nybyggeri/tilbygning og byggelovgivning skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 11. Dette er minimumskrav og vil eksempelvis dreje sig om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Typer af VE-anlæg - Typisk VE-anlæg i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Luftskifte beregning - Køleanlæg - Beregning af varmetab fra VE-kanaler Listen er et forslag og skal ikke virke som en begrænsning. Side 14

15 Ovennævnte kurser og prøver i de tre overordnede delemner skal indeholde øvelser i anvendelse af beregningsværktøjer/metoder, billede-eksempler fra registreringer, f.eks. væg med udvendig isolering, opmålingsanvisninger mv. Det skal derudover beskrives, hvilken effekt de valgte energirenoveringstiltag har på bygningens indeklima og komfort. Det teoretiske modul for flerfamiliehuse består både af kurser og prøveforløb. Kurserne kan både tages digitalt via webportalen, men det skal også være muligt at tilmelde sig til et fysisk kursus. Alle tre delkurser skal kunne gennemføres på 1-2 dage. Det er frivilligt at deltage i kurserne. Der er en digital prøve inden for hver del, dvs. 3 prøver inden for dette modul. Hver prøve skal kunne gennemføres på 2 timer. Det er muligt at overføre dette modul og erstatte det med det teoretiske modul for enfamilehuse, hvis en energikonsulent for flerfamilieshuse også ønsker at være energikonsulent for enfamilieshuse eller BedreBolig-rådgiver. EMO Håndbog for Energikonsulenter 2014 kursus og prøve flerfamiliehuse mv. Dette modul består ligeledes af et valgfrit digitalt kursus fulgt op af en obligatorisk digital prøvevia webportalen. Prøven skal kunne gennemføres på 2 timer. Kurset skal som minimum indeholde en gennemgang af nedennævnte emner, ligesom prøven som minimum skal afspejle disse emner: - Håndbog for Energikonsulenter 2014 (flerfamilie) o Skriftlige formidling, eksempler på gode tekster i et energimærke o Proceduren omkring teknisk revision, herunder kontrolskemaer o Hvilke overordnede krav er der til et certificeret energimærkningsfirma? o Generelle juridiske spørgsmål eller cases o Habilitet og uvildighed EMO - Praktisk kursus og prøve flerfamiliehuse mv. Såvel kursus som prøve er obligatorisk. Der skal minimum afholdes 4 stk. kurser/prøver årligt. Formålet er at give en praktisk oplæring i udarbejdelse af energimærker for flerfamiliehuse mv. Dette kursus er et alternativ til oplæring i et certificeret energimærkningsfirma med gennemgang af 5 stk. flerfamilieshuse og erhverv. Kravet til at kunne deltage i kurset er, at kursisten skal have været tilknyttet et certificeret firma i mindst 16 uger og have bestået modulerne for nye energikonsulenter. Leverandøren skal med sin løsning håndtere dokumentation heraf En kommende energikonsulent behøver derfor ikke at deltage i det praktiske kursus og efterfølgende prøve, hvis de kan dokumentere, at de har modtaget oplæring i et certificeret energimærkningsfirma (følordningen). Energistyrelsen forestiller sig, at modulet vil bestå af 1 dags fysisk undervisning i registrering og indtastning. Det er op til tilbudsgiver at finde relevante bygninger, der indeholder såvel bolig som erhverv til brug for dette kursus. Kurset skal bestå af en fysisk gennemgang af bygningens varmecentral, klimaskærm, opmåling, screening for mulige energitiltag. Herefter vil der være en gennemgang af indtastningen i Energy10 og/eller EK-pro, samt andre energimærkningsprogrammer, der måtte komme til i kontraktperioden, Side 15

16 herunder typiske fejl ved indtastninger. Der vil blive gennemgået databehandling af de indsamlede data, beskrivende tekster i energimærkning, egenkontrol og kvalitetsstyring. Kurset skal følges op af en webbaseret skriftlig prøve efter en fysisk gennemgang af en bygning. Tilbudsgiver skal stå for retning af de indleverede rapporter. Kursisten skal gennemgå og registrere en faktisk bygning og på baggrund heraf udarbejde et energimærke, som skal afleveres sammen med kontroludskriften. Leverandøren skal gennemgå og rette det udarbejdede energimærke efter gældende regler i Håndbog for Energikonsulenter Det er et krav, at Leverandøren i forbindelse med prøven kan levere et passende antal bygninger, således at den samme kursist ikke kommer til prøve i det samme hus to gange. Det er desuden et krav, at alle prøvehuse udskiftes én gang om året. Efter at have bestået dette modul er det muligt at være energikonsulent for flerfamilieshuse. EMO nybyggeri flerfamiliehuse mv. Dette modul tages i forbindelse med uddannelsen som energikonsulenet for flerfamiliehuse. Modulet skal gøre det muligt for konsulenten at energimærke nybyggeri for flerfamilehuse mv. Modulet vil ligeledes bestå af et online e-learningskursus og -prøve. Kurset skal som minimum indeholde en gennemgang af nedennævnte emner, ligesom prøven som minimum skal afspejle disse emner: - Registreringsmetode - Hvad skal der ligge af dokumentation for gennemførelse af energimærke nybyggeri? - Rollen som kontrollant - Bygningsreglementet - Regler for gennemførelse af energimærke for nybyggeri - Teori inden for installationer, klimaskærm mm. - Byggetilladelsen Dette kursus vil skal kunne tages digitalt via webportalen. Det er frivilligt, om konsulenten ønsker at tage kursusdelen. Kurset skal max kunne tages på 4 timer. Prøven skal kunne gennemføres digitalt på på 2 timer. EMO driftsmærker (flerfamiliehuse mv) Modulet skal gøre det muligt for konsulenten at udføre energimærkning for bygninger efter oplyst forbrug for flerfamilieshuse. Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med at udvikle kravene og metoden til gennemførelse af driftsmærker. Afslutning af dette projekt forventes færdigt medio 2014, hvorefter der vil være en udvikling af beregningsprogrammerne. Tilbudsgiver vil få mulighed for indsigt i projektet. Modulet vil ligeledes bestå af et online e-learningskursus og prøve. Eksempler på emner kan være: - Krav til driftsjournal - Analysering af energiprofil - Forslag til energibesparelser ud fra energiprofil - Krav til registrering, opmåling Side 16

17 - Regler for gennemførelse af energimærkning for bygninger efter oplyst forbrug - Teori inden for installationer, klimaskærm mm. - Indtastning i programmer, som skiller sig ud fra den generelle energimærkning Dette kursus vil kun kunne gennemføres digitalt via webportalen. Det er frivilligt, om konsulenten ønsker at tage kursusdelen. Kurset skal max kunne tages på 4 timer. Prøven skal kunne gennemføres på 2 timer. EMO genopfriskningsmodul enfamilieshuse Genopfriskningsmodulet gælder kun for energimærkningsordningen. Det gælder for nuværende energikonsulenter, at de hver 3. år skal gennemføre et genopfriskningskursus. Dette modul skal kunne tages digitalt via webportalen. Modulet vil bestå af et digitalt kursus Indholdet af kursus skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 4. Det drejer sig eksempelvis om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Beregning af U-værdier og isolans - Varmetransmission - Typer af klimaskærme - Typiske klimaskærme i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vinduestyper - Typer af belysning - Typer af pumper - Typisk belysning i bygninger af en bestemt alder - Typiske varmeinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Typiske vandinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vedvarende energi, solvarme, solceller, vindmøller - Beregning af varmetab fra rør - Effekt og energi som begreber - Rør-dimensioner - Typer af VE-anlæg - Typisk VE-anlæg i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Luftskifteberegning - Køleanlæg - Beregning af varmetab fra VE-kanaler - Energimærkningsregler - Skriftlige formidling, eksempler på gode tekster i et energimærke - Teknisk revision Side 17

18 - Hvilke overordnede krav er der til et certificeret firma? - Generelle juridiske spørgsmål eller cases. - Habilitet og uvildighed Listen er et forslag og skal ikke virke som en begrænsning. Kurset skal max kunne tages på 5 timer. Kursusdeltagelsen skal kunne dokumenteres. Det skal være muligt at registrere en aktivitet fra kursisten under kursusdeltagelsen via webportalen. Dette kan f.eks. løses ved, at der løbende stilles spørgsmål til det gennemgået kursusmateriale. Det er ikke et krav at kursisten skal svare rigtigt, men skal afgivesvare, for at gennemfører kurset. EMO genopfriskningsmodul flerfamiliehuse mv. Det gælder for nuværende energikonsulenter, at de hver 3. år skal gennemføre et genopfriskningskursus.. Modulet skal bestå af et digitalt kursus. Indholdet af kursus skal dække teoretisk videns krav som beskrevet i bilag 9 D. Det drejer sig eksempelvis om nedenstående emner: - Registrering - Aflæsning af tegningsmateriale - Bygningsreglementet - Beregning af U-værdier og isolans - Varmetransmission - Typer af klimaskærme - Typiske klimaskærme i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vinduestyper - Typer af belysning - Typer af pumper - Typisk belysning i bygninger af en bestemt alder - Typiske varmeinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Typiske vandinstallationer i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Vedvarende energi, solvarme, solceller, vindmøller - Beregning af varmetab fra rør - Effekt og energi som begreber - Rør-dimensioner - Typer af VE-anlæg - Typisk VE-anlæg i bygninger af en bestemt alder - Indeklima påvirkninger - Luftskifte beregning - Køleanlæg - Beregning af varmetab fra VE-kanaler - Energimærkningsregler Side 18

19 - Skriftlige formidling, eksempler på gode tekster i et energimærke - Teknisk revision - Hvilke overordnede krav er der til et certificeret firma? - Generelle juridiske spørgsmål eller cases. - Habilitet og uvildighed Listen er et forslag og skal ikke virke som en begrænsning. Kurset skal max kunne tages på 5 timer. Kursusdeltagelsen skal kunne dokumenteres. Det skal være muligt at registrere en aktivitet fra kursisten under kursusdeltagelsen via webportalen. Dette kan f.eks. løses ved, at der løbende stilles spørgsmål til det gennemgået kursusmateriale. Det er ikke et krav at kursisten skal svare rigtigt, men skal afgive svar, for at gennemfører kurset. Test moduler Energistyrelsen lægger vægt på, at tilbudsgiver for hver af de foreslåede moduler angiver en model, som gør det muligt for kursisterne at gennemføre en selvtest inden for det pågældende emnefelt, således at kursisten kan sikre sig, at han har et passende niveau for at kunne gennemføre prøven, jf. også afsnit 4. Selvtesten for de enkelte moduler skal kunne gennemføres inden for 1-2 timer, og de skal kun kunne gennemføres online. 8. Kursus bank/undervisningsmateriale Webportalen, hvor det skal være muligt at tilgå de forskellige uddannelsesforløb, skal bestå af en kursusbank og en spørgsmålsbank. Kursusbanken består af kursusmateriale/ undervisningsmateriale til kursisternes brug som beskrevet oven for i afsnit 5. Uddannelsesmoduler - beskrivelser og opgaver. Undervisningsmaterialet skal have en direkte sammenhæng med de teoretiske prøver. Undervisningen kan foregå rent fysisk ved fremmøde eller digitalt igennem webportalen, alt afhængig af hvilket kursusmodul det er, se afsnit 5. Uddannelsesmoduler - beskrivelser og opgaver. Hvis undervisning foregår digitalt gennem webportalen, kan den foregå via videosessions med optaget undervisning ud fra slides (PowerPoint). Det digitale undervisningsmateriale kan derudover bestå af billedmateriale, videoklip, eksempler på beregninger, teoretisk viden inden for bygningsreglementet, håndbogen for energikonsulenter, vejledningen for BedreBolig-rådgivere, bekendtgørelser mv. I henhold til den danske kvalifikationsramme for livslang læring skal kursus- og prøvematerialet svarende til niveau 6 som er bachelor- og diplomuddannelsesniveau. De forskellige kursusmoduler skal kunne gennemføres fra 2 timer til 1-2 arbejdsdage. Der er ikke krav om, at alle modulerne skal gennemføres på én gang, dvs. der er mulighed for at tage pauser mellem kursusmodulerne. Flere af kursusmodulerne er frivillige, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 5. Uddannelsesmoduler beskrivelser og opgaver. Side 19

20 9. Prøve bank/prøverne Prøvebanken skal være en digital database, som indeholder teoretiske prøvespørgsmål. Den skal digitalt kontinuertlig kunne generere spørgsmål i vilkårlig rækkefølge inden for de emner og moduler, som er beskrevet i bilag 4 og 5. Spørgsmålsbanken skal sammenkoble forskellige spørgsmål til prøven, dvs. der bliver dannet en ny prøve fra spørgsmålsbanken, hver gang en ny kursist logger ind. Prøverne skal indrettes på en sådan måde, at den samme kursist ikke kan få det samme spørgsmål i en efterfølgende prøve. Leverandøren skal desuden sikre, at alle spørgsmål i spørgsmålsbanken udskiftes efter en periode på 12 måneder. I henhold til den danske kvalifikationsramme for livslang læring skal spørgsmålene svare til niveau 6, som er bachelor- og diplom-uddannelsesniveau. Spørgsmål og svar skal således være konkrete og ikke fordre brug af skøn. Dette skyldes hensynet til at prøverne skal kunne rettes automatisk af webportalen. Der er kun et korrekt svar på ethvert spørgsmål. Prøverne skal bestå af en kombination af teoretisk beregnende spørgsmål, registrerings-spørgsmål eller multiple-choice spørgsmål. Et teoretisk beregnende spørgsmål kan f.eks. være beregning af en U-værdi for en ydervæg. Et registreringspørgsmål kan indeholde et billede eller en video, hvor der bliver stillet spørgsmål til. Det kunne være forskellige billeder fra varmecentraler, pumper, varmeanlæg, vinduer, ydervægge, hvor der bliver stillet spørgsmål direkte til med svarmuligheder. Multiple-choice spørgsmål kan benyttes inden for alle emner og kan bestå af et enkelt spørgsmål med flere svarmuligheder. Prøvebanken skal generere en automatiseret rettelse af prøven og et diplom. Kursisten skal således modtage en rettet opgave med meddelelse om resultat og et diplom, såfremt denne har bestået den endelige prøve og kan kalde sig energikonsulent eller uddannet i BedreBolig-ordningen. Ved et negativt prøveresultat meddeles resultatet samtidig med oplysninger om, hvor kursisten kan opnå relevant viden. Kursisten modtager således automatisk et diplom med oplysning om det opnåede resultat. Systemet skal sikre, at kursister kan overføre allerede beståede moduler mellem BedreBoligrådgiveruddannelsen og energikonsulentuddannelsen. En digital prøve skal kunne gennemføres på 2 timer uden pause. Kursisten må ikke holde pause undervejs. En del af kursusmodulerne vil blive fulgt op af en prøve. Det kan være prøver, som skal tages digitalt over webportalen eller en fysisk aflevering/ uploading af en rapport. Det skal derudover være muligt for kursisten at prøve et testmodul med prøvespørgsmål, for at kursisten kan sikre sig, at de har et passende niveau for at kunne gennemfører prøven. Dette skal være et modul, som er frivilligt for kursisten. Krav til beståelse af prøverne 50 % af spørgsmålene inden for hver prøve skal være besvaret korrekt, for at kursisten har bestået prøven. Energikonsulenter har tre forsøg for det samme gebyr. Er kursisten ikke bestået herefter, skal der for at blive energikonsulent erlægges et nyt gebyr. Side 20

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt B I L AG 1 Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt 1. Baggrund Den 24. april i 2013 blev der indgået aftale mellem Regeringen, Venstre,

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig 4. september 2015 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgiver-virksomhed? 1) Virksomheden

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R 30. oktober 2013 Ref. cvf/kgr/lko R EVIDE RE T 22/10-13 SPØRGSMÅL O G SV AR 2-14 TI L FØJE T R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogfinkevej 38 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004866 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hasseløvej 21 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-028123 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere