Årsrapport Årsrapport DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park Århus N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09."

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsrapport DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park Århus N

2 Indholdsfortegnelse 2 Årsrapport Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Virksomhedsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 15 Noter 16 Internt regnskab

3 Ledelsespåtegning 3 Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for DLBR Gården v/anders Andersen. Årsrapporten omfatter både virksomhedens resultat, aktiver og passiver samt de private indkomst- og formueforhold. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme samt af de private indkomst- og formueforhold. Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Århus N, den 1. marts 2011 Anders Andersen

4 Den uafhængige revisors erklæring 4 Til ejeren af DLBR gården Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for DLBR gården v/anders Andersen for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, siderne 4-26, udarbejdes efter årsregnskabsloven. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgang med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgelser til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus N, 1. marts 2011 Videncentret for Landbrug Lars Råd Registreret revisor/økonomikonsulent

5 Virksomhedsoplysninger 5 Virksomheden DLBR gården Agro Food Park Århus N Telefon: CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober 2000 Hjemsted: 8200 Århus N Regnskabsår: 1. januar december Personlige oplysninger Anders Andersen, CPR-nr.: Anne Andersen, CPR-nr.: Gårdråd Anders Andersen Bent Bentsen Carsten Carstensen Revisor Lars Råd Registreret revisor/økonomikonsulent Agro Food Park Århus N Pengeinstitut Nybank Nyvej Nyby Advokat Arne Arnesen Nyvej Nyby

6 Ledelsesberetning 6 Hovedaktivitet Virksomhedens aktiviteter er afgrøde- og svineproduktion, drift af maskinstation samt de aktiviteter, der er forbundet hermed. Usikkerhed ved indregning og måling Måling af grunde og bygninger er forbundet med en vis usikkerhed som følge af den økonomiske krise og den heraf begrænsede handel med ejendomme. Dagsværdien beror derfor på ejerens bedst mulige skøn. Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling i øvrigt. Usædvanlige forhold Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Der har været en øget produktion, men som følge af faldende priser anses årets resultat ikke for at være tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

7 Hoved- og nøgletalsoversigt 7 Hovedtal - tkr Nettoomsætning Driftresultat Finansiering Skat af årets resultat Årets resultat Aktiver i alt Investeringer i alt heraf materielle anlægsaktiver Egenkapital ultimo Nøgletal - % Bruttoavance 14,1% 23,3% 19,2% 31,3% 18,1% Overskudsgrad 19,3% 21,6% 18,6% 8,0% -5,2% Afkastningsgrad 2,9% 3,4% 2,8% 1,2% -0,9% Egenkapitalens forrentning før skat 2,3% 3,4% 1,1% -4,9% -16,1% Egenkapitalens forrentning 2,1% 3,0% 0,6% -4,6% -19,2% Soliditetsgrad 49,9% 50,9% 62,4% 31,8% 23,9% Nøgletallene er beregnet således: Bruttoavance = (Bruttoresultat / nettoomsætning) x 100 Overskudsgrad = (Driftsresultat / nettoomsætning) x 100 Afkastningsgrad = (Driftsresultat / aktiver ultimo) x 100 Egenkapitalens forrentning før skat = (Ordinært resultat før skat / gennemsnitlig egenkapital) x 100 Egenkapitalens forrentning = (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 100 Soliditetsgrad = (Egenkapital ultimo / aktiver ultimo) x 100 Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstallene for årene vedrørende opskrivning af aktiver til dagsværdi samt indregning af udskudt skat.

8 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Produktionsgrundlag Areal Dyrket areal ejet, ha 125,2 115,1 130,0 131,0 111,3 Dyrket areal forpagtet, ha 179,3 179,3 179,3 179,3 179,9 Dyrket areal i alt, ha 304,5 294,4 309,3 310,3 291,2 Mark, ha Korn 267,0 255,3 250,4 250,4 239,6 Frø 13,9 14,5 16,5 15,0 19,7 Raps mv. 15,5 14,3 26,0 26,4 18,8 Grovfoder 6,2 5,3 9,1 3,9 8,6 Udyrkede arealer 1,9 5,0 7,3 7,3 4,5 Svin Antal årssøer Antal fravænnede grise produceret Antal smågrise produceret (16-35 kg) Antal slagtesvin produceret

9 Anvendt regnskabspraksis 9 Årsrapporten for DLBR gården v/anders Andersen for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, bortset fra immaterielle anlægsaktiver, hvor kvoter og betalingsrettigheder indregnes til dagsværdi. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende: GENERELT Private indkomst- og formueforhold Årsrapporten omfatter også øvrige private indkomst- og formueforhold. Øvrige indkomstforhold, der ikke vedrører virksomhedens aktivitet, indregnes i resultatopgørelsen under Private indtægter. Øvrige formueforhold, der ikke vedrører virksomhedens aktivitet, indregnes i balancen under de respektive benævnelser med tilføjelsen " ikke erhvervsmæssige". Formuefordeling Virksomheden indgår i indehaverens og dennes ægtefælles formuefællesskab. Der er ikke i årsrapporten foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. Vederlag til indehaver Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af husdyr og afgrøder indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Tilskud hører også under denne post og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Tilskud omfatter produktionstilskud, EU-afkoblet støtte samt finansieringstilskud. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til maskinstation, vedligeholdelse, energi, ejendomsskatter, forsikringer, administration mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta.

10 Anvendt regnskabspraksis 10 Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat samt årets regulering af udskudt skat vedrørende de forhold, der er indregnet i resultatopgørelsen. BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder omfatter betalingsrettigheder og kvoter og indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres på baggrund af markedsprisen på balancedagen. Opskrivningen føres direkte på egenkapitalen, mens nedskrivninger føres i resultatopgørelsen. Opskrivning af rettigheder til dagsværdi foretages med henvisning til årsregnskabslovens bestemmelser om det retvisende billede. Der afskrives ikke på betalingsrettigheder og kvoter. Materielle anlægsaktiver Jord, grunde og bygninger, produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres på baggrund af markedsværdien på balancedagen. Opskrivningen føres direkte på egenkapitalen, mens nedskrivninger føres i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på jord og grunde. Kostprisen omfatter anskaffelseprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Scrapværdi Bygninger år 20 % Produktionsanlæg, driftmateriel og inventar 8 år 0-20 % Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under gevinst og tab på anlægsaktiver. Stambesætning anses for biologiske aktiver og måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på baggrund af markedspriser på balancedagen. Finansielle anlægsaktiver Leveringsrettigheder, produktionsrettigheder og pantebrevsbeholdning måles til dagsværdi. Varebeholdning Varebeholdning, der omfatter husdyr, afgrøder og råvarer i forbindelse hermed, anses for biologiske aktiver og måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på baggrund af markedspriser på balancedagen. Varer under fremstilling omfatter jordbeholdninger og måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

11 Anvendt regnskabspraksis 11 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien på statusdagen vises i henholdsvis andre tilgodehavender eller anden gæld. Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer, der opfylder betingelserne for sikring af dagsværdi, indregnes i resultatopgørelsen sammen med værdireguleringen af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Aktuel og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af årets betalte skatter. Udskudt skat er afsat i balancen. Den udskudte skat er beregnet på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver på balancedagen. Herudover er udskudt skat af opsparet overskud afsat. Den anvendte skattesats vedrørende midlertidige forskelle på jord, grunde og bygninger er 51,5 %, mens den for øvrige forskelle er 55,5 %. Den skattemæssige værdi for jord, grunde og bygninger er opgjort ud fra forenklede beregninger, der tager udgangspunkt i ejendomsavancebeskatningsloven. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld måles til dagsværdi. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta måles til statusdagens kurs. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året samt likvider og træk på kassekreditten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i driftsresultat, reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapitalen samt private forhold. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiviteter. Pengestrømme fra finanseringsaktivitet omfatter optagelse af og afdrag på langsfristet gæld, træk på kassekreditten samt private indskud. Likvider omfatter likvide beholdninger.

12 Resultatopgørelse 12 Note Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger 0 0 Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat kr. tkr.

13 Balance 13 Note Aktiver 14 Rettigheder, udvikling mv Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stambesætning Materielle anlægsaktiver, ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Leveringsrettigheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver kr. tkr. 17 Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer Handelsbesætning Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

14 Balance 14 Note Passiver 27 Egenkapital Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser, ikke erhvervsmæssige Langfristede gældsforpligtelser Pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig skat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 36 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser kr. tkr.

15 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Private indtægter Af- og nedskrivninger Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Ændring i varelager Ændring i handelsbesætning Ændring i tilgodehavender m.m Ændring i kortfristet gæld ekskl. kassekredit Ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra ordinær driftsaktivitet Private indtægter Betalt skat 0-49 Privat udtræk Pengestrøm fra privat Pengestrøm fra driftsaktivitet efter privat Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stambesætning Værdipapirer, anlægsaktiver Værdipapirer, omsætningsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Kassekredit Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo kr. tkr.

16 Noter 16 1 Nettoomsætning Korn Orner Søer og gylte Smågrise Slagtesvin Slagtesvin efterbetaling Egne produkter, svin Svin Nettoomsætning kr. tkr. 2 Ændring i varelager Ændring i varer under fremstilling Stambesætning Handelsbesætning Ændring i besætning Ændring i fremstillede varer Ændring i varelager Private indtægter Lønindtægt Gruppelivspræmie Udbet. særlig pension (forårspakke 2.0) Private indtægter Andre driftsindtægter Afkoblet EU-støtte Tilskud Maskinstation indtægter Maskinstationsindtægter Afgrødeerstatning Andre landbrugsindtægter med moms Anden indtjening Andre driftsindtægter

17 Noter 17 5 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Ændring i indkøbt varelager Omkostninger, mark Indkøb, besætning Omkostninger, husdyr Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer kr. tkr. 6 Andre eksterne omkostninger Maskinstation Vedligeholdelse Energi Lejeudgifter Forsikringer Kontor, administration mv Skatter mv Diverse omkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Lønninger Andre omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal ansatte Af- og nedskrivninger Afskrivninger, bygninger Afskrivninger, staldinventar Afskrivninger, markinventar Afskrivninger, blandede driftsmidler Afskrivninger, privat andel Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger

18 Noter 18 9 Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver kr. tkr. Gevinst ved salg af blandede driftsmidler Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Finansielle indtægter Renteindtægter Realiseret kursændring, gæld Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteudgifter mv Prioritets- og adm. omkostninger Realiseret kursændr., finansaktiver Urealiseret kursændring, gæld Urealiseret kursreg., finansaktiver Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Ændring i udskudt skat Regulering vedrørende tidligere år 0-2 Skat af årets resultat

19 Noter Immaterielle anlægsaktiver Betalingsrettigheder I alt Kostpris primo Tilgang i året 0 0 Afgang i året 0 0 Kostpris ultimo Opskrivning primo Opskrivning tilbageført Årets opskrivning 0 0 Opskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Rettigheder, udvikling mv Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar I alt Kostpris primo Tilgang i året Afgang i året Kostpris ultimo Opskrivning primo Opskrivning tilbageført Årets opskrivning Opskrivning ultimo Nedskrivning primo Nedskrivning tilbageført Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Afskrivning primo Afskrivning på afhændede aktiver Årets afskrivning Afskrivning ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Heraf leasede aktiver Offentlig ejendomsvurdering

20 Noter Materielle anlægsaktiver (fortsat) kr. tkr. Stk. Pris Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte over 60 kg Stambesætning i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Stambesætning Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Driftsfond anlægsaktiv (ansvarlig) , Driftsfond anlægsaktiv (ansvarlig) Driftsfond anlægsaktiv (ansvarlig) , Andelshaverkonto Danish Crown Værdipapirer Værdipapirer Leveringsrettigheder Finansielle anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Foderkorn, beholdning 0 0, Soyaskrå, beholdning , Tilskudsfoder, beholdning , Tilskudsfoder, sohold, beholdning , Fedt, beholdning , Dieselolie, beholdning , Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Udsæd, jordbeholdning Planteværn, jordbeholdning 0 35 Varer under fremstilling

21 Noter Fremstillede varer kr. tkr. Stk. Pris Korn til foder , Halm til salg , Rajgræs , Fremstillede varer Handelsbesætning Smågrise kg Smågrise 7-20 kg Smågrise under 7 kg Slagtesvin over 90 kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Svin Handelsbesætning Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Debitor Debitor Debitor Debitor Debitor Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende skat Overskydende skat til gode Overskydende AM-bidrag til gode Overskydende skat til gode 2010, ægtefælle Tilgodehavende skat

22 Noter Andre tilgodehavender Finansielle kontrakter Moms af salg overført til næste år 0-2 Moms af køb overført til næste år 0 11 Saldo, moms ved slutning 0 55 Andre tilgodehavender kr. tkr. 24 Periodeafgrænsningsposter Forsikringspræmier Øvrige Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Stk. Pris Jyske Bank , Novo Nordisk B , Spar Nord , Værdipapirer Likvide beholdninger Indlån, ægtefælle Indlån, virksomhed Indlån, virksomhed Indlån Likvide beholdninger

23 Noter Egenkapital Årets resultat Privat kontant Egne produkter Private andele Kost mv. til virksomhed Privatforbrug Vedligeholdelse af beboelse Renovation/vandafgift/skorstensfejning Forsikringer Ejendomsskat Andel i biludgifter Andel i afskrivninger af bil Bolig og transport mv Privat ekstraordinært Arv og gave modtaget Privat ekstraordinært Faglige kontingenter Faglige kontingenter, ægtefælle Forsikringer betalt Formueindtægter/udgifter Rateforsikring Rateforsikring, ægtefælle Ændring i pension mv Privatforbrug i alt Tilbageførsel af opskrivning, beboelse Tilbageførsel af opskrivning, jord Udskudt skat af opskrivninger Værdireguleringer Årets regulering på egenkapitalen Egenkapital primo Egenkapital ultimo kr. tkr. Årsrapport Det Europæiske Udg B Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Beregnet Landbrug den og Fiskeri har deltaget kl 12:43 i finansieringen st 00 ejd af projektet

24 Noter Hensatte forpligtelser Rettigheder Fast ejendom (afskrivninger) Inventar Besætning Beholdninger Udskudt skat af opskrivninger Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt kr. tkr. 29 Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditins. i dkr., fast rente Kursregulering Gæld til realkreditins. i dkr., variabel rente Realkreditlån fr. valuta, fast rente (real.) Realkreditlån fr. valuta, var. rente (real.) Realkreditinstitutter Gæld til pengeinstitut i dkr Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Pengeinstitutter Kassekredit (trækningsret kr.) Pengeinstitutter Varegæld og tjenesteydelser Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld og tjenesteydelser Årsrapport Det Europæiske Udg B Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Beregnet Landbrug den og Fiskeri har deltaget kl 12:43 i finansieringen st 00 ejd af projektet

25 Noter Skyldig skat B-skat a conto før 1/ B-skat a conto, ægtefælle, før 1/ AM-bidrag a conto før 1/ AM-bidrag a conto, ægtefælle, før 1/ Skyldig skat kr. tkr. 33 Anden gæld Finansielle kontrakter Maskingæld Saldo, moms ved slutning Saldo, AM-bidrag Saldo, A-skat Saldo, feriepenge Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Renteperiodisering, prioritetsgæld Periodeafgrænsningsposter Eventualforpligtelser Operationel leasing Virksomheden har ud over finansielle leasingkontrakter indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig leasingydelse på 100 tkr. pr. år. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 36 mdr. med en samlet restleasingydelse på 300 tkr. Årsrapport Det Europæiske Udg B Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Beregnet Landbrug den og Fiskeri har deltaget kl 12:43 i finansieringen st 00 ejd af projektet

26 Noter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør tkr. Af virksomhedens produktionsanlæg, drifsmateriel og inventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør tkr., skønnes tkr. at være omfattet af pantsætningen. Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på i alt tkr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver. Heraf er ejerpantebreve på i alt tkr. deponeret til sikkerhed for bankgæld, mens ejerpantebreve på i alt 510 tkr. er i virksomhedens besiddelse. Produktionsanlæg og maskiner, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31 december 2010 udgør 700 tkr., er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2010 opgjort til 300 tkr. Bogført værdi af pantsatte aktiver er udelukkende oplyst ud fra den i årsrapporten anvendte fordeling. Herudover skal tillægges evt. bogført værdi af driftsmateriel mv., som vil være omfattet af pantet i henhold til tinglysningslovens 37. Til sikkerhed for bankgæld på tkr. har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Immaterielle aktiver Beholdninger Tilgodehavender fra salg Værdipapirer Årsrapport Det Europæiske Udg B Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Beregnet Landbrug den og Fiskeri har deltaget kl 12:43 i finansieringen st 00 ejd af projektet

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Gammel Køge Landevej 55, 5 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Robert

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PALM RASMUSSENS EFTF. ApS

PALM RASMUSSENS EFTF. ApS PALM RASMUSSENS EFTF. ApS Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2012 Jan Navne Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TOTAL ENTREPRENØREN ApS Årsrapport

TOTAL ENTREPRENØREN ApS Årsrapport TOTAL ENTREPRENØREN ApS CVR: 34612560 1. juli 2012-31. december 2013 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 12. juni 2014 Dirigent: Kristian Gade side 2 Indhold Påtegninger

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st. 7323 Give CVR nr. 21467782 (16. regnskabsår) Indsender: Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret revisionsanpartsselskab Storegade 5 7330 Brande Fremlagt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016 Ryvangs Allé 18 2100 København Ø T +45 33 15 07 77 F +45 33 15 07 47 www.teamrevision.dk info@teamrevision.dk CVR. nr. 29 42 39 89 Danske Bank Reg.: 3001 Konto: 3001792865 PARTY 2010 APS Terp Skovvej 56

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport. Holstebro Hestepraks. ApS. CVR: januar december Kirkevej Vinderup

Årsrapport. Holstebro Hestepraks. ApS. CVR: januar december Kirkevej Vinderup Holstebro Hestepraks. ApS CVR: 31495539 1. januar 2015-31. december 2015 Holstebro Hestepraks. ApS Kirkevej 62 7830 Vinderup en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 20.

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere