Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz."

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø Referent: Lisa Ibenfeldt Schultz TLF DIR Til stede: Martin Zachariasen Ken Friis Larsen Ann Steendahl Søndergaard Kasper Verdel Rasmussen Malene Bolding Andreasen Christian Wulff-Nilsen Lisa Ibenfeldt Schultz FAX MOB REF: LIIS SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Afbud fra Anya Kjærsig og Stefan Sommer Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af ordinært møde den 27. november 2013

2 3. Meddelelser fra ledelsen 4. Meddelelser fra B-siden 5. Gennemgang af opgavelisten 6. Lokalesituationen 7. Trivsels- og tilfredshedsundersøgelse - handlingsplan 8. Mail- og kalendermigrering 9. Eventuelt 10. Lønforhandlinger Rapport fra Science Advisory Board 12. Infrastruktur 13. Revision af undervisningsnormen 14. Konkrete arbejdsmiljøhændelser og sager 15. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 16. Beredskabsplan 17. Evaluering af førstehjælpskurser 18. Evakueringsøvelse 19. Arbejdsmiljøtjek - rapportering SIDE 2 AF 8 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at opgavelisten ikke foreligger. 2) Godkendelse af referat af ordinært møde den 27. november 2013 Referatet blev godkendt. 3) Meddelelser fra ledelsen Martin Zachariasen havde følgende meddelelser: Strategi-handlingsplanen er færdig og udsendt til alle i DIKU-nyt. Implementeringen er i gang. I forhold til de enkelte kapitler kan fremhæves: o Rekruttering: DIKU har ansat Heidi Andersen til at arbejde med rekrutteringspunkterne i handleplanen, herunder netværk og rejsehold for gymnasielærere, opdatering af hjemmesiden, undervisningsmateriale til gymnasierne og øget brug sociale medier. Heidi Andersen gør det godt og systematisk. Sune Darkner ønsker ikke længere at være gymnasiekoordinator, hvorfor der skal findes en ny koordinator i samarbejde med sektionsledere. o Fastholdelse af studerende: Bachelorreformudvalget er godt i gang. Martin Zachariasen og Lisa Schultz har holdt et møde med prodekan Henrik Busch om koordinering af processer,

3 fordi fakultetet er i gang med at definere nye rammer for uddannelserne. Der er tilsyneladende god sammenhæng mellem processerne. o Ekstern finansiering: Martin Zachariasen har udarbejdet et forslag til implementering af punkt 1 om konkrete mål for sektionerne. Forslaget vil blive behandlet i forskningsudvalget. SIDE 3 AF 8 Regnskabet for 2013 viser, at DIKU ikke får underskud, men rammer et nul. Instituttet har ansat mange og forventes derfor at få underskud i Der er færre eksterne midler og derfor mindre overhead, hvilket er instituttets største udfordring. DIKU har den 15. januar 2014 ansat Helle Norup i flexjob som sektionssekretær i HCC-gruppen. DIKU har ansat Leise Borg som videnskabelig assistent i løntilskudsjob i billedgruppen. Ansættelsen varer i 6 måneder fra 1. marts DIKU har opslået tre stillinger, herunder to til HCC og en til billedgruppen. Stillingen inden for computer systems blev desværre ikke besat med de højt profilerede forskere, som havde fået tilbudt stillingen, men det forventes, at stillingen alligevel vil blive besat. Herudover overvejes en plan B, hvor stillingens indhold ændres med større fokus på databaser. Den nye procedure for reservering af undervisningslokaler forventes at blive besluttet i SLT. Proceduren indebærer, at der ikke skal være lokale skemalæggere. De detaljerede procedurer er endnu ikke besluttet, men beslutningen indebærer, at underviserne skal angive lokalebehov over for den centrale lokaleadministration. Ann Steendahl oplyste, at der vil blive udpeget en lokal koordinator, som formidler kontakt til den centrale lokaleadministrator, hvorefter den centrale lokaleadministrator vil kontakte de kursusansvarlige. Ken Friis Larsen udtrykte bekymring for, at der er en risiko for, at den centrale lokaleadministrator vil træffe forkerte valg, hvis den kursusansvarlige ikke besvarer henvendelserne. Ann Steendahl bemærkede, at der ikke vil være de store ændringer, da de tidligere bookinger som udgangspunkt videreføres. Martin Zachariasen foreslog, at DIKU tilbyder at teste systemet inden det implementeres. Lisa Schultz nævnte, at hun vil iværksætte en registrering af alt hardware på DIKU med henblik på udarbejdelse af risikovurdering og beredskab. Især relevant for aktiver købt uden for Science-IT uden back-up. Ken Friis Lar-

4 sen erklærede sig enig i, at der er behov for back-up for data, som ikke er omfattet af den fælles løsning fra Science-IT. DIKU havde påbegyndt et projekt i 2005, men dette var ophørt ved etableringen af Science-IT. Martin Zachariasen erindrede om, at Science-IT havde planlagt et tilbud om Skydrive, men at dette endnu ikke er tilgængeligt. Endvidere investerer Science også i en storage-løsning under regi af NBI. SIDE 4 AF 8 4) Meddelelser fra B-siden Kasper Verdel Rasmussen meddelte, at han er valgt til TR for AC-TAP omfattende DIKU og 5 andre institutter. 5) Gennemgang af opgavelisten Punktet udgik, da listen ikke forelå. 6) Lokalesituationen Martin Zachariasen omtalte en aftale med IMF om fraflytning af E- bygningen på HCØ, hvorefter IMF yder DIKU et tilskud på 1 mio om året i op til 5 år. Forskellige løsningsforslag var skitseret og drøftet med dekanen, som foretrak, at billedgruppen og eventuelt HCC flytter til et eksternt lejemål indtil Niels Bohr bygningen er færdig. Det er meddelt IMF, at billedgruppen flytter og ledelsen har indledt foreløbige undersøgelser af mulige eksterne lejemål i nærheden af Universitetsparken. Det er endnu ikke afklaret, hvilke institutter, som skal flytte til Niels Bohr bygningen. Kasper Verdel Rasmussen nævnte en bekymring i HCC for, at gruppen skal flytte to gange. Endvidere ønsker gruppen nærhed til undervisning både på NC og SC. 7) Trivsels- og tilfredshedsundersøgelse handlingsplan Lisa Schultz nævnte, at instituttet skal udarbejde en handlingsplan og at der ikke er særlige formkrav til planen. Hun anbefalede, at handlingsplanen bliver koncentreret om pkt. 3 og 4 balance mellem arbejde og privatliv og balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde. Kasper Verdel Rasmussen anførte, at det er vigtigt, at udviklingen af antallet af TAP-medarbejdere følger antallet af VIP. Ken Friis Larsen redegjorde for, at der bliver stillet forventninger til VIP i to forskellige retninger: 1) undervisning med de studerendes forventninger og 2) MUS med krav til forskning. Det kan være svært at finde balancen mellem 1 og 2 og finde støtte til den. Der findes en værktøjskasse på KUNet og Prescriba kan bistå, når man har vanskeligt ved at håndtere, at indsatsen løbende blive målt og vejet. Det er et vanskeligt vilkår og det er et problem, hvis balancen skrider. Samtidig har man brug for overblik og fordybelse på en gang, men vi mangler nogle gange overblik, hvilket indebærer, at vi ikke kan fordybe os.

5 Christian Wullf-Nilsen tilføjede, at det er problematisk, at man ikke altid ved, hvornår man har gjort det godt nok. Der er behov for at multitaske, fordi der er mange forskellige opgaver og mange bolde i luften. SIDE 5 AF 8 Martin Zachariasen henviste til en undersøgelse om vidensmedarbejderes behov for klare mål og forventninger og nævnte, at han vil bede sektionslederne om at definere individuelle mål, som ikke vil være de samme høje mål til alle. Der er iværksat en proces for at definere forventninger til forskning, hvor sektionsledere beslutter, hvordan de vil sætte mål til den enkelte. Undervisningsnormen kan også give sektionslederne bedre redskaber til at fastsætte individuelle mål. Lisa Schultz omtalte, at TAP-gruppen arbejder på at udvikle en metode for projektstyring i TAP-gruppen. Martin Zachariasen konkluderede, at handlingsplan vil indeholde følgende elementer: Møder i sektionerne om stresshåndtering, eventuelt med en personalekonsulent fra Science HR, Arbejde for, at man taler åbent om stress. Sektionslederne definerer forventninger og mål i forhold til de enkelte og bruger MUS mere aktivt til forventningsafstemning. TAP-gruppen udvikler redskaber til projektstyring af opgaver. 8) Mail- og kalendermigrering Martin Zachariasen nævnte, at processen næsten er afsluttet. Der er et mindre udestående om diskplads, hvor der er indledt en proces for at bede om mere plads. Man kan individuelt anmode Servicedesk om at øge pladsen fra 2gb til 10 gb. Ann Steendahl havde fået meddelelse om, at udvidelse kun kunne komme på tale, hvis der er et akut behov. Malene Andreasen bemærkede, at CITI først migrerer den 24. marts og at data er frosset. CITIs medarbejdere er meget i tvivl om, hvad det betyder. Kasper Verdel Rasmussen tilkendegav, at han ikke var blevet orienteret om, at CCC-listen ville forsvinde, men han vil gerne have en ny mailman-liste. Martin Zachariasen opfordrede til at oprette en sag i servicedesk og nævnte, at det er bedst at bruge distributionslister til interne brugere. Ken Friis Larsen tilføjede, at listeejerne fik meget kort varsel til at tage stilling til opretholdelsen af lister. Alle meldte tilbage til Alberte Thegler, hvorefter man kun fik få timers varsel til at få at vide, at listerne ville blive lukket. Noget var gået galt i kommunikationen, herunder kommunikationen med de studerende. Ponies mistede deres liste, hvilket bevirkede, at invitationen til en prestigefyldt konkurrence gik tabt, fordi listen blev lukket. Lisa Schultz nævnte, at sekretariatet er ved at kortlægge distributionslisterne og beskrive

6 procedurer for vedligeholdelsen på KUNet. Martin Zachariasen opfordrede alle til at kontrollere på list.ku.dk om der mangler vigtige lister. SIDE 6 AF 8 Christian Wullf-Nilsen ønskede oplyst, hvornår mails i det gamle system bliver slettet. Martin Zachariasen nævnte, at mails i det gamle system stadig eksisterer, da serveren alligevel ikke blev nedlagt den 21. januar. Det vil dog ske inden for nogle måneder. Lisa Schultz nævnte, at hun havde bedt konsulent Ian Kennedy om hjælp til at analysere problemer med overgang til outlook-kalenderen og om hjælp til at lægge en realistisk tidsplan. Formentlig vil 1. maj være en passende dato. 9) Eventuelt Martin Zachariasen nævnte, at de næste møder er planlagt til den 17. juni og den 30. september ) Lønforhandlinger 2014 Martin Zachariasen orienterede om, at der er afsat 0,6% af lønsummen svarende til kr. til de årlige lønforhandlinger, som skal gennemføres inden 1. juni Lisa Schultz har aftalt møder med TR og har opfordret alle selvforhandlere til at booke forhandling med MZ / LS. 11) Rapport fra Science Advisory Board Martin Zachariasen bemærkede, at rapporten er forelagt udvalget til orientering og fremhævede, at den anbefaler en samling af instituttet og indeholder mange positive signaler. 12) Infrastruktur Martin Zachariasen nævnte, at DIKU har fået tilladelse fra dekanen til at investere i infrastruktur. Et ad-hoc udvalg har besluttet at bruge penge på storskærme og på clusters, herunder cluster med gpu til beregninger. Der er også sat penge af til data storage, hvis løsningen fra NBI ikke bliver til noget. 13) Revision af undervisningsnormen Martin Zachariasen henviste til de udsendte slides og tilføjede, at der vil komme mindre justeringer. Modellen sondrer mellem planlagte og rapporterede aktiviteter og alle skal som udgangspunkt undervise 600 timer. Der er tale om en grovere måde for at tildele timer til kurser, således at der regnes med faste moduler på 50 / 10 timer som mindste enhed og ikke det faktiske antal brugte timer. Alle medarbejdere skal udarbejde en selvangivelse med forskellige øvrige aktiviteter og det er endnu ikke afklaret, om det skal være i timer eller anden målestok. Ken Friis Larsen ønskede oplyst, om modellen er fastlagt endeligt eller om der kan fremsættes kommentarer eller forslag. Han anerkendte, at de allerede fremsatte foreløbige bemærkninger var blevet indarbejdet. Martin Za-

7 chariasen nævnte, at ledelsen har udarbejdet det foreliggende som et forslag, som også var udsendt til drøftelse i ledelsen. SIDE 7 AF 8 Christian Wullf-Nilsen henviste til et forslag fra Pawel Winter om at indarbejde en sammenhæng mellem antal studerende og workload. Store kurser indebærer en mindre arbejdsopgave på grund af instruktorerne. Små kurser er mere krævende, da underviser skal lave det hele selv. Alle kandidatkurser er små i forhold til bachelorkurser. Modellen bør være mere fleksibel og bør eksempelvis også tage hensyn til eksamensformen, da det kan være meget tidskrævende at forberede en skriftlig eksamen. Martin Zachariasen tilkendegav, at modellen ikke tager hensyn til underviserens organisering af kurset eller kursets eksamensform. Han tilføjede, at en holdstørrelse på matcher godt. I forhold til obligatoriske kurser foretrækker ledelsen model 1, hvor obligatoriske kurser altid får 150 timer. Modellen giver mange timer til 1. års-kurser, fordi de er meget vigtige. Der skal gøres en særlig indsats for at få de studerende igennem. Undervisningsudvalget bør også kunne give flere timer ad hoc til enkelte kurser, fx kurser med en særlig krævende eksamensform. Ken Friis Larsen bemærkede, at han foretrækker model 2, som tager bedre højde for små kurser og bedre svarer til den gamle model. Man bør sondre mellem kurser med og uden instruktorer. Selvangivelsen bør være så enkel som muligt, så man undgår at tælle timer. Malene Andreasen bemærkede, at det er vigtigt at se undervisningsnormen sammen med trivselsundersøgelsen. Det hænger sammen og skal koordineres med stress-forebyggelsen. 14) Konkrete arbejdsmiljøhændelser og sager Ingen hændelser eller sager. 15) Årlig arbejdsmiljødrøftelse Martin Zachariasen henviste til drøftelsen den 14. maj 2013 og konkluderede, at de enkelte opgaver var løst helt eller delvist med undtagelse af lokaleproblematikken, herunder problemerne med støj i storrums-kontorer. Malene Andreasen nævnte, at det netop afholdte førstehjælpskursus ikke gik som forventet. Kurset passede ikke til målgruppen, hvorfor der skal etableres et nyt kursus, som fokuserer på brug af hjertestartere. Herudover vurderede hun, at balancen mellem arbejdsliv og familieliv skal indgå i næste års mål. Udvalget konkluderede, at næste års mål skal omfatte: 1) forebyggelse af støj i storrum, 2) førstehjælpskurser og brug af hjertestartere,

8 3) forbedring af lokalesituationen, 4) forebyggelse af stress. SIDE 8 AF 8 16) Beredskabsplan Lisa Schultz oplyste, at hun havde meddelt FAMU, at DIKU prioriterer førstehjælp og hjertestartere. 17) Evaluering af førstehjælpskurser Blev behandlet under pkt ) Evakueringsøvelse Udvalget besluttede, at Anya, Christian og Stefan forbereder en øvelse på NC. 19) Arbejdsmiljøtjek rapportering Udvalget tog rapporterne fra Anya Kjærsig til efterretning.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere