uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten"

Transkript

1 uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

2 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne uddannelsesmuligheder, dels på mulighederne i FIU-systemet. Politisk ansvarlig: Poul Winckler Redaktion: TR uddannelse Layout: Pilo Oplag: 1000 eksemplarer Maj 2001 Tryk: FOAs trykkeri 2

3 Uddannelsesveje Forbundet af Offentligt Ansatte: Grunduddannelsen (G1 og G3 / vekseluddannelse) Grundkursus 4 Fællestillidsrepræsentantkursus Relevante kursusaktiviteter arrangeret af lokalafdelingen TR-topmøde 2001 Kurser for tillidsvalgte med særlige hverv Kurser for valgte i FOAs afdelinger Overbygningskurser PC-kørekort FIU: Organisationens slagkraft, Gren 3 Organisationen i forandring, Gren 3 Tillidsrepræsentanten som formidler, Gren 3 Projektstyring 1., 2. og 3. del, Gren 3 Slå igennem elektronisk - på Internettet og i dialog, Gren 3 Den offentlige sektor og pengepolitikken - rust dig til debat om samfundets opgaver, Gren 4 Løsning af konflikter - vejen til sammenhold, Gren 1 Igangsætning af selvstyrende grupper, Gren 1 Andre kurser: Personlig udvikling Forhandling/forhandlingsteknik med udgangspunkt i nye lønformer Det fagretlige system, Gren 1 Personalepolitik på offentlige arbejdspladser, Gren 1 Uddannelsesplanlægning på offentlige arbejdspladser, Gren 1 Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommuner 1. og 2. del, Gren 2 Budgetforståelse og -indflydelse i amt og kommuner 1. og 2. del, Gren 2 Psykisk arbejdsmiljø, Gren 1 Privatisering og udlicitering, Gren 2 Netværkssamarbejde - hvordan arbejder man med og i netværk Personalepolitik 3

4 Fællestillidsrepræsentanten I denne folder, vil vi gennemgå de uddannelsesmuligheder fællestillidsrepræsentanten har i FOA og i FIU. Folderen er nr. 1 i en serie på fire, hvor vi fokuserer på henholdsvis: Fællestillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter på den lille arbejdsplads Tillidsrepræsentanter på den store arbejdsplads Sikkerhedsrepræsentanter Folderne udgives som et yderligere supplement til guide over kurserne i FIU år som er sendt ud til afdelingerne. Endvidere kan guiden og folderne rekvireres ved henvendelse til TR- afdelingen i forbundet. FOAs grunduddannelse og andre kurser Hele FOAs grunduddannelse er nu decentraliseret, og vil i højere grad være målrettet de lokale forhold. Grunduddannelsen sætter fokus på tillidsrepræsentantens nye rolle i forhold til arbejdets organisering, organisationsudvikling og den enkeltes personlige udvikling i arbejdet. Derudover bliver der udbudt kurser tilrettelagt for særlige målgrupper og G4 kurser i forbundsregi, samt kurser som lokalafdelingerne kan udbyde, og som relaterer sig til aktuelle fagpolitiske emner. I 2001 kan der også afvikles overbygningskurser i: Ny løn Psykisk arbejdsmiljø Det rummelige arbejdsmarked Overenskomst og overenskomstforståelse (er under udarbejdelse) Medlemshvervning Udlicitering Den svære samtale PC-kørekort Du kan få mere at vide om FOAs grundkurser og andre kursustilbud i din lokale afdeling. FIU I FIU kan man vælge mellem tværfaglige kurser og supplerende kurser. 4

5 Du kan læse mere om indholdet i de tværfaglige og de supplerende kurser i Guide til kurser i FIU Kurserne er opdelt i forskellige kategorier, alt efter hvem kurserne henvender sig til. I FIU har man struktureret grenkurserne i 4 temaer: Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen, Gren 1. Grenen handler om tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten, kollegaer og demokrati. Tillidsrepræsentanten og virksomheden, Gren 2. Grenen handler om de forandringer der sker i virksomheden og den tillidsvalgtes indflydelse på disse forandringer. Tillidsrepræsentanten og organisationen, Gren 3. Grenen handler om den tillidsvalgtes indflydelse på at forme og forny sin fagforening, at blive bedre til det organisatoriske arbejde. Tillidsrepræsentanten og det omgivende samfund. Gren 4. Grenen handler om de økonomiske, erhvervsmæssige og sociale sammenhænge i Danmark. Der gives en bred viden om samfundet, der trænes i den nyeste informationsteknologi ved indsamling af data samt den tillidsvalgtes mulighed for at præge og forme fremtiden. Profil for fællestillidsrepræsentanter Fremtidens fællestillidsrepræsentanter bør som konsekvens af fællestillidsrepræsentanternes nye roller have følgende kvalifikationer: kunne indgå i ligeværdig dialog med ledelsen kunne varetage ledelsesopgaver i forhold til tillidsarbejdet kunne forhandle og være ansvarlig for de beslutninger der træffes kunne forhandle lønudvikling og kurser / uddannelse på arbejdspladsen kunne arbejde med strategisk 5

6 planlægning og udvikling på arbejdspladsen have god skriftlig og mundtlig formuleringsevne være god til at lytte kunne samarbejde kunne arbejde opsøgende i forhold til kollegaer, andre tillidsvalgte og lokalafdelingen kunne anvende arbejdsmarkedets love, regler og aftaler i det daglige arbejde kunne tilegne sig ny faglig og politisk viden kunne markere en stærk og anerkendt personlig profil kunne indgå som samarbejdspartner i omstillings og udviklingsprojekter udvise gennemslagskraft kunne vejlede og motivere kollegaer til videre uddannelse og personlig udvikling kunne anvende informationsteknologi kunne søge viden/oplysninger og kommunikere via elektroniske medier Uddannelsesplan Forbundet ønsker her at beskrive og vejlede om de uddannelsesmuligheder der er for fællestillidsrepræsentanten i forbundets regi, i FIUs uddannelsessystem samt andre kurser f.eks. arrangeret af AOF. Kurser i FOA-regi G1, G2 og G3/vekseluddannelsen G4 Fællestillidsrepræsentantkurser Relevante kursusaktiviteter udbudt af lokalafdelingen Faglige tema-kurser i lokalafdelingen 6

7 Kursusaktiviteter arrangeret af forbundet, f.eks. TR træf for alle tillidsvalgte og overbygningskurser Kurser for tillidsvalgte med særlige hverv tillidsrepræsentanter der sidder i uddannelsesråd, fællesbestyrelser, praktikvejledere på arbejdspladserne, og tillidsvalgte der arbejder med regional arbejdsmarkedspolitik. PC-kørekort Kurser i FIU-regi Organisationens slagkraft dit ansvar. Gren 3, Tillidsrepræsentanten og organisationen. På kurset arbejdes der med ledelsesroller og lederstil, personlig fremtræden, styrker og svagheder, problemer og konflikter. (Ugekursus) Organisationen i forandring. Gren 3, Tillidsrepræsentanten og organisationen. På kurset arbejdes med forandringsprocesser, hvordan du bliver i stand til at analysere og gennem- skue forandringer, du trænes i at tænke visionært og strategisk og du vil blive konfronteret med hvilken modstand og barrierer der skal bearbejdes, når vi arbejder i konstante forandringer. Du skal tage stilling til hvordan du kan arbejde med forandringer som livsvilkår, og hvordan de kan gavne fællesskabet. (Ugekursus) Tillidsrepræsentanten som formidler. Gren 3, Tillidsrepræsentanten og organisationen. Der arbejdes med elementære problemstillinger inden for kommunikation, du lærer at beherske mundtlige og skriftlige formidlingsteknikker. På kurset gennemgås mediepsykologi, målgruppeanalyse og journalistiske arbejdsmetoder. (Ugekursus) Projektstyring 1., 2. og 3. del. Gren 3, Tillidsrepræsentanten og organisationen. 7

8 Kurset gennemgår projektarbejdets faser fra A-Z: Projektgrundlag, ideudvikling, interessent analyse, styregrupper, succes og fiasko - kriterier, samarbejde og team-sammensætning. Fællestillidsrepræsentanten vil fremover opleve at blive dybt involveret i mange forskellige projekter på arbejdspladsen, derfor er det vigtigt at du kender til projektstyring og får indblik i hvilke faktorer du skal være opmærksom på i projektarbejde. ( 3x3 dages kursus) Slå dig igennem elektronisk - Internettet og i Dialog. Gren 3, Tillidsrepræsentanten og organisationen (special-kursus). På kurset vil du lære at navigere på Internettet samt kommunikere på Net dialog. For fællestillidsrepræsentanten vil det være vigtigt at kunne søge informationer og kommunikere elektronisk i en tid med udvikling og omstilling. (3 dages kursus) Den offentlige sektor og pengepolitikken rust dig til debat om samfundets opgaver. Gren 4, Tillidsrepræsentanten og det omgivende samfund. Kurset giver dig indsigt i den offentlige sektors opgaver, styring, økonomi og finansiering. Der vil blive arbejdet med begrebet inflation og dens konsekvenser for forbrug og samfundsøkonomien. Emnet privatisering / og eller udlicitering vil blive berørt og bearbejdet på kurset. (Ugekursus) Løsning af konflikter vejen til sammenhold. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. Udvikling kræver samarbejde og forståelse men undervejs vil der opstå konflikter som kan være ødelæggende for samarbejdet. På kurset arbejdes der med konfliktforståelse, håndtering og konfliktløsning. (3 dages kursus) 8

9 Igangsætning af selvstyrende grupper. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. Som fællestillidsrepræsentant forventes det, at du fremmer dialogen og diskussionen på arbejdspladsen. På kurset sættes der fokus på forudsætningerne for teorierne bag selvstyrende grupper og tilsvarende ændringer i arbejdsorganiseringen på arbejdspladsen. Der gives gode råd og viden om at sætte selvstyrende grupper ind i en større sammenhæng. (3 dages kursus) Det fagretlige system. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. På kurset vil du opnå handlekompetence i forhold til de forskellige muligheder og begrænsninger du har som valgt på arbejdspladsen og i forhold til din organisation. Du får overblik over og indsigt i de arbejdsretlige elementer i hovedaftalen, arbejdsretten, normen og faglig voldgift, samt dine rettigheder og pligter som tillidsvalgt. (Ugekursus) Personalepolitik på offentlige arbejdspladser. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. Personalepolitik skal ikke kun være smukke ord - den skal medvirke til at skabe gode forhold på arbejdspladsen. På kurset vil du komme til at arbejde med, hvordan man opbygger og hvordan man løbende opdaterer personalepolitikken. Der bliver arbejdet med strategisk ledelse og hvordan vi kan sikre den rigtige arbejdskraft, tillidsrepræsentantens centrale rolle i udformningen af personalepolitik og meget mere. (3 dages kursus) 9

10 Uddannelsesplanlægning på offentlige arbejdspladser. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. På kurset arbejdes der med systematisk tilgang til uddannelsesplanlægning ud fra kendte koncepter. Du vil få indsigt i hvordan du analyserer arbejdspladsens behov for kompetence, og hvordan uddannelsesplanlægning bør være en åben proces med inddragelse af alle kollegaerne. Uddannelsesplanlægning er en central opgave for alle tillidsvalgte. (3 dages kursus) Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommuner 1. og 2. del. Gren 2, Tillidsrepræsentanten og virksomheden. Der arbejdes med aftalens intentioner og hvordan du bruger aftalen i det faglige arbejde. Udgangspunktet er den aftale, der gælder netop for din kommune / amt, og hvordan du omsætter aftalen til øget medbestemmelse og medindflydelse for dig og dine kollegaer. (2x3 dage) Budgetforståelse og indflydelse i amt og kommune 1. og 2. del. Gren 2, Tillidsrepræsentanten på virksomheden. Du lærer at læse og forstå et regnskab og et budget, du får indblik i budget og regnskabsmetoder, procedurer og regler som gør det muligt for dig at øve indflydelse på budgetterne. På kurset anvendes der EDB som værktøj til tekstbehandling og informationssøgning. Forhåndskendskab er ikke en forudsætning. Du lærer at bruge det undervejs. (2x3 dage) Psykisk arbejdsmiljø. Gren 1, Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. Kurset er et grundlæggende kursus i psykisk arbejdsmiljø hvor 10

11 der arbejdes med hvordan mennesker reagerer såvel psykisk som fysisk på arbejdsmæssige belastninger. Du lærer hvordan man analyserer og kortlægger problemer på arbejdspladsen, og hvordan sikkerhedsorganisationen og BST kan hjælpe til forbedring af arbejdsmiljøet. (Ugekursus) Privatisering og udlicitering. Gren 2 Tillidsrepræsentanten og virksomheden. Du får viden og indblik i regler, fordele og ulemper ved udlicitering. Der arbejdes med hvilken betydning udlicitering har for løn og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøet og hvor grænsen går i udliciteringsreglerne. (Ugekursus) Andre kurser Personlig udvikling. Kurser inden for personlig udvikling kan blandt andet findes i AOF og i FIU-systemet, men også flere arbejdspladser er begyndt at udbyde kurser i personlig udvikling. Forhandlingsteknik/forhandling med udgangspunkt i nye lønformer. AOF udbyder kurser i forhandlingsteknik målrettet den offentlige sektors personale. Kurserne udbydes regionalt i LO amterne, vær også opmærksom på at disse kurser kan tilrettelægges målrettet i kommunen eller sammen med andre afdelinger i amtet. Netværkssamarbejde hvordan arbejder man med og i et netværk. Lokalafdelingen kan evt. selv udbyde kurser i netværksdannelse og netværkssamarbejde. Personalepolitik Udbyderne på dette område kan være AOF eller din lokale FOAafdeling der i samarbejde med den regionale konsulent planlægger og udvikler kurset målrettet de tillidsvalgte i det regionale område. 11

12 uddannelse2001 Denne pjece introducerer de uddannelsesmuligheder, som er relevante for fællestillidsrepræsentanten. Pjecen er nr. 1 i en række på 4, hvor vi behandler uddannelsesvejene for henholdsvis: Fællestillidsrepræsentanten Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Sikkerhedsrepræsentanten Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne uddannelsesmuligheder, dels på mulighederne i FIU-systemet. Endvidere anbefaler pjecen en række uddannelsestilbud, som kan supplere tilbuddene i FOA og FIU. Pjecen udkommer sammen med publikationen Guide til kurser i FIU 2001, som er en oplistning af de kurser i FIU, som vi mener er relevante for tillidsvalgte i FOA. Pjecerne og guiden er ment som et værktøj til uddannelsesplanlægning for den enkelte tillidsvalgte og den uddannelsesansvarlige i afdelingerne. Forbundet af Offentligt Ansatte

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion:

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere