Vandkvalitetsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandkvalitetsrapport 2014"

Transkript

1 Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Sammenfatning Kort om Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg Eksisterende forhold Nye forhold Undersøgelsesprogram Vandkvalitet Vandværker Konsekvenser Perspektiver Bilag 1: Vandanalyser med overskridelser i år

3 1. Indledning Vandkvalitetsrapporten indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering af de vandkvalitetsundersøgelser, der er foretaget af drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune i Lyngby-Taarbæk Kommune er tilsynsmyndighed for drikkevandskvaliteten i kommunen. Rapporten udarbejdes efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at give et overblik og en samlet orientering om vandkvaliteten i det forgående år. Rapporten gøres derudover tilgængelig for forbrugerne via Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside. Prøvetagningsplanen for 2014 er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune. Den er tilrettelagt efter Bekendtgørelse 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kaldet drikkevandbekendtgørelsen) og senere erstattet af Bekendtgørelse 292 af 26. marts Derudover er den tilrettelagt således, at Forsyningen udtager en række driftskontrolprøver til sikring af en god vandkvalitet. Alle resultater rapporteres løbende til Lyngby-Taarbæk Kommune via laboratoriet. Ved overskridelser af kvalitetskrav orienterer Lyngby-Taarbæk Forsyning straks kommunen, og opfølgende handling drøftes og aftales med Kommunen. 2. Sammenfatning Der blev i 2014 i alt udpumpet ca. 1.1 mio. m 3 vand på Lyngby og Dybendal vandværker, samt via Lundtofte Pumpestation importeret og udpumpet ca. 1.9 mio. m 3 fra Sjælsø Vandværk. Der blev i 2014 udtaget i alt 262 prøver til analyse af drikkevandets kvalitet, heraf 252 prøver på ledningsnettet (i de 2 vandtårne og på selve ledningsnettet) og 5 prøver på hvert af vandværkerne, se afsnit 4. Resultaterne af de gennemførte undersøgelser i 2014 viser, at vandkvaliteten i Lyngby- Taarbæk Kommune er god. Der var få overskridelser af vandkvalitetskravene, og opfølgende undersøgelser har i alle tilfælde vist en god vandkvalitet. Vandet fra de 2 vandværker kategoriseres som temmelig hårdt til hårdt. Vandet har et lavt bakterieindhold, og der er ikke fundet overskridelser af kvalitetskravene for organiske mikroforureninger som fx pesticider og klorerede opløsningsmidler. Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2014 ekstraordinært fået undersøgt vandet for perflourerede forbindelser, se afsnit 4. Resultaterne gav ikke anledning til bemærkninger. 3. Kort om Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg 3.1 Eksisterende forhold Lyngby-Taarbæk Forsyning drifter to vandværker med tilhørende kildepladser Lyngby Vandværk og Dybendal Vandværk, Lundtofte Pumpestation, 17 sektionsmålerbrønde og to vandtårne. 3

4 Lyngby Vandværk Vandværket er etableret i 1904, og siden er der foretaget mindre renoveringstiltag. Vandbehandlingen på vandværket omfatter iltning og filtrering i seriebehandling, se figur 1. Behandlingen foregår således, at råvandet løber gennem to iltningsbakker og videre gennem to forfiltre og to efterfiltre. Til slut løber vandet i en rentvandsbeholder, inden det pumpes ud på ledningsnettet. I forfiltrene udfældes og fjernes jern i forbindelse med filterskyl, mens mangan fjernes i efterfiltrene. Figur 1. Principdiagram for Lyngby Vandværk. Vandindvindingen til vandværket består af fem boringer. Yderligere er der på kildepladsen en afværgeboring. I tabel 1 fremgår oplysninger om boringer ved Lyngby Vandværk. DGUnr Boring lokalnr A Udført år Dybde (m u.t.) 56 45, , ,5 Indtag (m u.t.) ,2-45, ,9-50, Magasin Kalk kalk kalk kalk kalk sand + grus Max ydelse Normal ydelse Status i drift i drift i drift i drift i drift Ikke i drift Tabel 1. Oplysninger om boringer tilhørende Lyngby Vandværk. Der er tilladelse til at indvinde m 3 vand/år. I 2014 blev der udpumpet m 3. Overskridelsen på ca m 3 skyldes ekstraordinær indvinding som kompensation for manglende udpumpning på Dybendal Vandværk i den periode, hvor værket var taget ud af drift, se afsnit

5 Dybendal Vandværk Vandværket er etableret i 1932 og sidst renoveret i Vandbehandlingen på vandværket omfatter iltning og filtrering i seriebehandling, se figur 2. Råvandet bliver iltet i bassin, hvor der er monteret bundbeluftning, og efterfølgende løber vandet igennem stenfilter og videre til to forfiltre. Vandet overpumpes til en mellemstation, hvorfra det løber igennem et stenfilter og fordeles ud på to efterfiltre. Til slut løber vandet i en rentvandsbeholder, inden det pumpes ud på ledningsnettet. Der er monteret en online tubiditetsmåler på afgang fra værket. I forfiltrene udfældes og fjernes jern i forbindelse med filterskyl, mens mangan fjernes i efterfiltrene. Figur 2. Principdiagram for Dybendal Vandværk. Vandindvindingen til vandværket består af tre boringer, hvoraf de 2 udelukkende anvendes til filterskylning. Boring DGUnr blev etableret i 2011, men på grund af et kloridindhold over grænseværdien for vandkvalitet er den aldrig taget i brug, og Lyngby-Taarbæk Forsyning har planer om at sløjfe den. I tabel 1 fremgår oplysninger om boringer ved Dybendal Vandværk. DGUnr Boring lokalnr Udført år Dybde (m u.t.) ,5 53,5 Indtag (m u.t.) ,2-50,5 44,5-53,5 Magasin Ukendt grus + kalk sand + kalk Kalk Max ydelse Normal ydelse Status i drift Anvendes kun til skylning af filtre Anvendes kun til skylning af filtre ude af drift Tabel 2. Oplysninger om boringer tilhørende Dybendal Vandværk. 5

6 Der er tilladelse til at indvinde m 3 vand/år. I 2014 blev der udpumpet m 3. Udover boringer tilknyttet de to vandværker har Lyngby-Taarbæk Forsyning 7 pejleboringer, hvis placering er geografisk spredt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Pejleboringerne fremgår af tabel 3. DGUnr C A B * Pejleboring lokalnr Udført år Placering Kongevejen Brede Willumsens Eng Dybendal Friboeshvile Carlshøj Taarbæk Fort Status i drift i drift ude af drift i drift i drift i drift i drift Tabel 3. Oplysninger om pejleboringer. * Pejleboring 8 fik i december 2012 nyt DGUnr., og blev ændret fra til Nye forhold Tilstandsvurdering, Lyngby Kildeplads Lyngby-Taarbæk Forsyning har fået foretaget en tilstandsvurdering af boringerne på Lyngby Kildeplads. Der er bl.a. foretaget borehulslogninger, tv-inspektioner og etableret moniteringsboringer med tilhørende online moniteringsprogram. Det har givet en øget viden om kildepladsen. Tidligere er der flere gange målt vinyl-klorid (opløsningsmiddel) i boring DGUnr også selvom afværgeboring DGUnr har været i drift med henblik på at nedbringe koncentrationen af vinylklorid. Forsyningen igangsatte derfor en undersøgelse af forholdende omkring disse to boringer. Undersøgelsen har ført til, at ydelsen i boring DGU-nr er sænket til en tredjedel fra 56 til 16 m 3 pr. time. Efter at ydelsen er nedsat, er der ikke påvist spor af vinylklorid. Forsyningen forventer at udtage endnu en prøve til analyse for vinyl-klorid i løbet af Hvis prøven ikke viser spor af vinylklorid, forventes det at afværgeboring DGUnr sløjfes. De moniteringsboringer, der er etableret for at skabe øget viden om kildepladsen, forventes snart sløjfet. Der er endnu ikke udfærdiget en endelig rapport over tilstandsvurderingen på kildepladsen. Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) I 2014 indførte Lyngby-Taarbæk Forsyning kvalitetssystemet Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. Systemet rummer en lang række rutiner, som skal minimere risici for forurening af drikkevandet. Der er blandt andet lavet hygiejneregler, som medarbejderne skal følge, og der er foretaget risikovurderinger fra råvandet pumpes op fra kildepladsen, til det kommer ud af hanen hos kunderne. Ved særlige sårbare områder i processen er der udarbejdet instruktioner for at ensarte udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. 6

7 4. Undersøgelsesprogram I 2014 blev der i alt udtaget 262 prøver til analyse for vandkvalitet (ekskl. omprøver), heraf var de 37 lovpligtige undersøgelser svarende til ca. 15 %, og resten er Lyngby-Taarbæk Forsynings egne driftskontrolprøver. På ledningsnettet er der udtaget 252 prøver, heraf 29 lovpligtige. Ved afgang fra hvert af vandværkerne er der i 2014 udtaget 5 prøver til analyse, hvoraf de 4 er lovpligtige. Der skal udføres kontrol med indvindingsboringerne hvert 4. år for hver kildeplads. Denne kontrol blev foretaget i alle 8 aktive indvindingsboringer på begge kildepladser i De lovpligtige analyser af vandkvaliteten er tilrettelagt efter Bekendtgørelse 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kaldet drikkevandbekendtgørelsen) og senere erstattet af Bekendtgørelse 292 af 26. marts Prøveplanen er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune som tilsynsmyndighed. Alle analyserne er udført af laboratoriet ALS Denmark A/S. Vandkvalitetsundersøgelserne er gennemført på de prøvesteder, der fremgår af tabel 4. Lokalitet Type Baunehøj, Vandtårn I, nord og syd, Centrifugevej Baunehøj, Vandtårn II, Centrifugevej Lyngby Vandværk, Gl. Lundtoftevej Dybendal Vandværk, Dybendalsvej Taarbæk Havn, Klampenborg Engelsborgskolen, Engelsborgvej Sophienholm, Nybrovej Virum Skole, Skolebakken Fuglsanggårdsskolen, Askevænget Børnehaven på I.H. Mundts Vej, I.H. Mundts Vej Lindegårdsskolen, Lyngbygårdsvej Trongårdsskolen, Trongårdsvej Taarbæk skole, Taarbæk Strandvej Eremitageparkens Børnehave, Eremitageparken Raadvad Vandrehjem, Raadvad Lyngby Rådhus, Lyngby Torv Virum Station, Frederiksdalsvej Brandhane på hjørnet af Malmmosevej og Fursøvej, Virum Tabel 4. Oversigt over prøvetagningssteder i Vandtårn Vandtårn Produktion Produktion 7

8 Nordvand er ansvarlig for analyse af vandkvaliteten fra Sjælsø Vandværk og Lundtofte Pumpestation. På langt de fleste af de prøver, der udtages, foretages der en bakteriologisk kontrol med henblik på sikring af vandkvaliteten. Nogle prøver bliver derudover analyseret for en række ekstra parametre, bl.a. vandets hårdhed, uorganiske sporstoffer (fx metaller) og organiske mikroforureninger (fx pesticider og klorforbindelser). På baggrund af erfaringer fra andre lande bl.a. Sverige og Tyskland indledte Miljøstyrelsen i 2013 screeningsundersøgelser for perflourforbindelser ved brandøvelsespladser i Danmark (hos Beredskabsstyrelsen, i Forsvaret og ved lufthavne). På baggrund af høje fund i forbindelse med screeningsundersøgelserne orienterede Miljøministeriet landets kommuner i I 2014 har Lyngby-Taarbæk Forsyning ekstraordinært undersøgt vandet fra Lyngby Vandværk og Dybendal Vandværk for 15 perflourerede stoffer Vandkvalitet 5.1 Resultaterne af de gennemførte undersøgelser viser, at den vandkvalitet, der leveres til forbrugerne, er god. Der har i 2014 været få overskridelser af vandkvalitetskravene på ledningsnettet. 14 prøver ud af de 252 prøver, der er udtaget, har haft overskridelser af vandkvalitetskravene. Det svarer til 5,6 %. 6 af overskridelserne vedrører bakteriologiske parametre, mens resten vedrører jern. Overskridelserne fremgår af bilag 1. Ved overskridelse af bakteriologiske parametre udtages omprøve hurtigst muligt. Kun i ét enkelt tilfælde viste omprøven, at der forsat var overskridelser. Derfor blev vandtårn I taget ud af drift i ca. 1 uge, indtil prøver igen viste, at der ikke var overskridelser af vandkvalitetskravene. De steder, hvor vandkvalitetskravet for jern var overskredet, har der været skærpet opmærksomhed på en eventuel udvikling. I alle tilfælde har øvrige prøver på ledningsnettet, udtaget samme dag, vist koncentrationer under kvalitetskravet. Prøver med overskridelser har ved næste prøvetagning vist koncentrationer under kvalitetskravet, og der har derfor været tale om en kortvarig forhøjelse. Jern er i de fundne koncentrationer ikke sundhedsskadeligt. Undersøgelse for organiske mikroforureninger, herunder bl.a. pesticider og klorerede opløsningsmidler viste ingen overskridelser af vandkvalitetskravene. 5.2 Vandværker Undersøgelserne af vandet fra Dybendal vandværk og Lyngby Vandværk viser, at vandkvaliteten er god. 1 Flourstofferne er indtil 2006 anvendt til bl.a. brandslukning i forbindelse med en række brandslukningsøvelser. Stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at kunne påvirke immunsystemet, især hos børn. 8

9 Mangan er kun fundet i koncentrationer under kravværdien. Der har været overskridelser af vandkvalitetskravene for turbiditet og farvetal på Dybendal Vandværk i en enkelt prøve i 2014, og overskridelse af kravet for jern i 2 tilfælde. Idet vandværket forventes lukket i løbet af de kommende år, når nyt vandværk, der skal erstatte de 2 eksisterende værker, sættes i drift, foretages der ikke yderligere for at afhjælpe dette. Turbiditet og farvetal er hjælpeparametre, som siger noget om vandet klarhed, og de er i sig selv ikke tegn på kritisk vandkvalitet. Jern er fundet i koncentrationer under de kvalitetskrav, der gælder på ledningsnettet, og er ikke sundhedsskadeligt. Lyngby-Taarbæk Forsyning har besluttet at udtage ekstra prøver fra vandværkerne i 2015, for bedre at kunne observere en eventuel ændring i koncentrationsniveauet af jern. Der udtages derfor 12 årlige prøver fra hvert af vandværkerne i Undersøgelser for uorganiske sporstoffer (herunder metaller) viste ikke ingen tegn på overskridelser af vandkvalitetskravene. Undersøgelse af vandets hårdhed viste, at det ved afgang fra Dybendal Vandværk er 15,9 hårdhedsgrader og ved afgang fra Lyngby Vandværk 19,9 hårdhedsgrader. Det betyder, at vandet kategoriseres som værende temmelig hårdt til hårdt. Resultaterne fra undersøgelsen af perflourerede stoffer viste, at ingen af stofferne kunne måles på Lyngby Vandværk. På Dybendal Vandværk kunne ingen af stofferne på nær 6:2 FTS måles. Stoffet 6:2 FTS blev målt i en koncentration på 0,016 µg/l, som er lidt over detektionsgrænsen på 0,01µg/l. Kommunen er orienteret om resultaterne. Der er pt. ingen danske grænseværdier for disse stoffer. Den 28. august 2014 valgte Forsyningen at tage Dybendal Vandværk ud af drift i 53 dage. Det var nødvendigt for at lave nogle mindre vedligeholdelsesarbejder og for at etablere et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der blev desuden foretaget forskellige hygiejne-foranstaltninger, med henblik på en mere sikker drift af værket. Rentvandstanken blev samtidig inspiceret, rengjort og desinficeret. Rentvandstanken, der er fra 1969, var i god stand. Foto 1 og 2. Fotos fra inspicering og desinficering af rentvandstanken på Dybendal Vandværk. 9

10 5.3 Konsekvenser Som led i undersøgelserne af Lyngby Kildeplads følges særligt vandkvaliteten af boring DGUnr og indvindingsmængden justeres, således at der ikke indvindes vand med overskridelse af grænseværdierne. 6. Perspektiver Lyngby-Taarbæk Forsyning har besluttet at opføre et nyt fremtidssikret Vandværk. I juni 2013 godkendte bestyrelsen nye målsætninger for Vandforsyningen, hvilket førte til, at de i marts 2014 blandt flere strategiscenarier valgte, at Lyngby og Dybendal Vandværker samt begge vandtårne lukkes ned, og at der bygges et nyt vandværk. Vandværket skal levere vand fra Lyngby kildeplads, Dybendal kildeplads og en ny fremtig kildeplads. Det forventes, at Forsyningen bliver selvforsynende med 2/3 af det vand, der forbruges i kommunen, hvor vi i dag kun er selvforsynende med 1/3. Forsyningen har entreret med en rådgiver og en arkitekt til at forestå byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, projektering og udbud. Det er planlagt, at Lyngby kildeplads og Dybendal kildeplads skal have etableret nye overjordiske råvandsstationer, og at instrumenteringen skal opgraderes. Igangsætning af dette afventer bl.a. procesdesignet for det nye vandværk, så vi ved hvilken kote kildepladserne skal pumpe til. tet er opdelt i sektioner, hvor vandet løber ind til de enkelte sektioner via elektroniske sektionsmålerbrønde, se figur 3. I sektionsmålerbrøndene måles der flow, temperatur, tryk og ledningsevne. Det betyder, at vi kan overvåge systemet online med henblik på bl.a. at kunne måle lækager på ledningsnettet, så vi hurtigere kan reagere og iværksætte finlokalisering af ledningsbrud. Systemet er et godt værktøj til at minimere vandtabet ved lækager, hvilket Forsyningen har stor fokus på. På ledningsnettet opsættes der i 2015 i alt 17 prøveskabe i forlængelse af målerbrøndene ved hver sektion, således at vandprøver ikke udtages inde i bygninger hos forbrugerne, men direkte på ledningsnettet ind til hver sektion. Det giver et mere retvisende billede af vandets kvalitet i hver sektion. 10

11 Figur 3. Sektionsopdelingen af ledningsnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

12 Bilag 1 Overskridelser af kvalitetskrav i 2014 i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. : Prøvested Dato Parameter Resultat Kvalitetskrav Enhed Engelsborgskolen Jern 0,56 0,2 mg/l Brandhane, Virum Jern 0,3 0,2 mg/l Baunehøj, vandtårn I, Kimtal, 37 C antal pr. ml nord Baunehøj, vandtårn I, Kimtal, 37 C antal pr. ml syd Baunehøj, vandtårn II Jern 0,95 0,2 mg/l Baunehøj, vandtårn II Jern 0,83 0,2 mg/l Fuglsanggårdsskolen Jern 0,22 0,2 mg/l Baunehøj, vandtårn I, Jern 0,4 0,2 mg/l syd Baunehøj, vandtårn I, Escherichia coli 1 < 1 antal pr. 100 ml syd Coliforme 1 < 1 CFU pr. 100 ml bakterier Sophienholm Kimtal, 22 C antal pr. ml Baunehøj, vandtårn II Kimtal, 22 C antal pr. ml Engelsborgskolen Jern 0,75 0,2 mg/l Raadvad Vandrehjem Jern 0,25 0,2 mg/l Vandværker: Prøvested Dato Parameter Resultat Kvalitetskrav Enhed Dybendal Vandværk Jern 0,14 0,1 mg/l Turbiditet 0,65 0,3 FTU Farvetal 6 5 mg Pt/l Dybendal Vandværk Jern 0,16 0,1 mg/l 12

Vandkvalitetsrapport 2014

Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2015 Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Kort om Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg... 3 3.1

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav.

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Overskridelser på Hovedbestanddele Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskriterierne for perioden

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi?

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? Charlotte B. Corfitzen Hans-Jørgen Albrechtsen DTU Miljø Dansk Vand Konference 12.-13. oktober 2010, Radisson Hotel, Århus M/S

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Ærø Vand A/S v. Jesper T. Andersen jta@aeroevand.dk. Forlængelse af tilladelse til udvidet vandbehandling på Marstal Vandværk.

Ærø Vand A/S v. Jesper T. Andersen jta@aeroevand.dk. Forlængelse af tilladelse til udvidet vandbehandling på Marstal Vandværk. Ærø Vand A/S v. Jesper T. Andersen jta@aeroevand.dk Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 KEU@svendborg.dk www.svendborg.dk Forlængelse af tilladelse til udvidet vandbehandling

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Lovgivning Danmark er medlem af EU og skal følge EU s drikkevandsdirektiv, som er udmøntet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Her er der

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk GLUD - SNAPTUN VANDVÆRK Snaptunvej 25 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-6-17 19.9.2017 Tilladelse

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere /

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2007-2016 Registreringsrapport Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Forslag afsluttet maj 2007 Tekst og layout: Rambøll

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Furesø Egedal Forsyning A/S. Att.: Forsyning@fefors.dk Gitte Godsk Dalgaard ggd@fefors.dk

Furesø Egedal Forsyning A/S. Att.: Forsyning@fefors.dk Gitte Godsk Dalgaard ggd@fefors.dk Furesø Egedal Forsyning A/S Att.: Forsyning@fefors.dk Gitte Godsk Dalgaard ggd@fefors.dk Ølstykke Vandværk, tilladelse til udbedring og ændring af vandbehandlingsanlæg I har ved mail af 14. september 2015

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere