Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2."

Transkript

1 Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: :06 Sidst udskrevet: :13 L:\1 VELFÆRD & KOMPETENCE\2728 Tekniske adt'eres efteruddannelsesbehov\rapport\rapport doc sion: 19 Antal

2 Undervisningsministeriet, november Analysen er bestilt af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri på vegne af Undervisningsministeriet. Rapporten er udarbejdet af: Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. sal 1160 København K. Tlf Teamleader Helle Ourø Nielsen Analytiker Marie Louise Refsgaard 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning...5 Kapitel 2. Indledning Baggrund for analysen Analysens formål Rapportens opbygning...10 Kapitel 3. Metode og datagrundlag Desk research Eksplorative interview Telefoninterview med arbejdsgivere Fokusgrupper med teknikere...13 Kapitel 4. Arbejdsgivernes holdninger til efteruddannelse og AMU Teknikerkompetencer i dag og i fremtiden Teknikernes efteruddannelsesbehov Udbydere af fremtidens efteruddannelse Arbejdsgivernes opfattelse af AMU...25 Kapitel 5. Teknikernes holdninger til efteruddannelse og AMU Teknikernes arbejdsliv i dag og i fremtiden Efteruddannelsesbehov teknikernes erfaringer og holdninger Holdninger til udbydere af efteruddannelse og AMU...34 Kapitel 6. Udfordringer og anbefalinger Fremtidens udfordringer for AMU Anbefalinger til AMU

4 4

5 Kapitel 1. Sammenfatning Oxford Research A/S har for BAI (Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri) gennemført en kvalitativ analyse af efteruddannelsesbehovet og brugen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere i bygge- og anlægsbranchen. Analysen er foretaget via dataindsamlingselementerne: Desk research, 17 telefoninterview med arbejdsgivere inden for bygge og anlæg og fire fokusgruppeinterview med tekniske tegnere, -assistenter og designere. Da den valgte metode i analysen er kvalitativ, og omfatter et begrænset antal informanter, kan resultaterne (i statistisk sammenhæng) ikke betragtes som generaliserbare. Med dette in mente vurderer Oxford Research, at resultaterne repræsenterer en generel trend i efteruddannelsesindsatsen og -holdningerne blandt teknikere og arbejdsgivere, hvorfor analysens resultater og perspektiver er anvendelige i forhold til en målretning af fremtidens efteruddannelsesudbud til faggruppen. Fremtidens krav til teknikere Blandt analysens informanter er der bred enighed om, at bygge- og anlægsbranchen i de senere år har gennemgået en udvikling, der på forskellig vis har påvirket de arbejdsfunktioner, branchens teknikere varetager, og at det er en udvikling, der fortsat vil ændre teknikernes arbejdsfunktioner og dermed de krav, der stilles til deres kvalifikationer og kompetencer. På det overordnede plan handler det om en fortsat øget digitalisering og et voksende fokus på projektorganisering. Samlet set vurderer hovedparten af analysens informanter, at teknikerne har fået nye, flere og mere forskelligartede arbejdsfunktioner gennem de seneste fem år. Der er generel tilfredshed med denne udvikling, også blandt teknikerne. Men teknikerne giver samtidig udtryk for, at de ikke ønsker markante ændringer i deres arbejdsliv, og ændringerne ledsages ligeledes af en utryghed. Mange teknikere finder det svært at følge med, og er samtidig usikre i forhold til, hvordan fremtidens jobsituation vil være for deres faggruppe. I tabel 1.1. er de i analysen konstaterede krav til teknikernes kvalifikationer og kompetencer sammenfattet. Tabel 1.1: Kvalifikations- og kompetencekrav til fremtidens teknikere Faglige kompetencer Organisatoriske kompetencer Personlige kompetencer Generelle it-kompetencer Kendskab til specifikke itværktøjer (visualisering i 3D- CAD, kompetencer i AutoCAD, Excel mv.) Superbrugere i it-værktøjer Projektforståelse Materialekendskab Evnen til at indgå i team, herunder samarbejde, kommunikation og videndeling Forståelse for og mestrer projektorganiseringsformen Forståelse for vilkårene i et politisk styret system Omstillingsparathed Faglig nysgerrighed Motivation til faglig udvikling Stresshåndtering Arbejdspsykologi Kommunikation Kilde: Oxford Research A/S,

6 Der er bred enighed blandt analysens informanter om, at det er nødvendigt, at teknikergruppen efteruddannes, specielt hvad angår faglig opkvalificering i it-værktøjer. Når det gælder de to informantgruppers vurdering af behovet for efteruddannelse i de organisatoriske kompetencer, er billedet mere nuanceret. Hovedparten af teknikerne vurderer, at denne kompetence vil blive essentiel i fremtiden, mens holdningerne hertil er delte blandt arbejdsgiverne. Det samme gør sig gældende i forhold til behovet for efteruddannelse i personlige kompetencer. Personlige kompetencer betragtes som vigtige, men især mange arbejdsgivere er af den holdning, at det er kurser (efteruddannelse), som teknikerne skal tage udenfor arbejdstiden. Der lader dog at være et vist overlap imellem behovet for styrket faglighed og bedre organisatoriske og personlige kompetencer. Således fremhæver en del arbejdsgivere, at der i en styrket faglighed også indgår en bedre helhedsforståelse af de projekter og arbejdsprocesser, teknikernes arbejde indgår i. Anvendte efteruddannelsesformer og -udbydere Den efteruddannelsesform og de udbydere, som primært anvendes til efteruddannelse af teknikere i bygge- og anlægsbranchen, og som fremover ligeledes forventes anvendt, er i prioriteret rækkefølge: 1. Intern efteruddannelse (forestået af virksomheden selv evt. med ekstern underviser) 2. Leverandørkurser 3. Efteruddannelse udbudt af private kursusvirksomheder 4. Efteruddannelse udbudt af foreninger Kendskab, anvendelse og holdninger til AMU Specielt arbejdsgiverne har et yderst begrænset kendskab til AMU. Kun tre af de 17 arbejdsgivere, der deltog i analysen, har anvendt AMU til efteruddannelse af teknikerfaggruppen. Langt hovedparten af arbejdsgiverne har ikke kendskab til AMU og de ydelser AMU udbyder. AMU forbindes med uddannelse af faglærte håndværkere, ufaglærte samt ledige. Hovedparten har ikke kendskab til, at AMU udbyder kurser målrettet teknikerfaggruppen. Teknikerne har kendskab til, at AMU tilbyder efteruddannelse til deres faggruppe. Lidt over halvdelen af de teknikere, der deltog i analysen, har deltaget i et AMUkursus, men for manges vedkommende ligger erfaringerne med AMU flere år tilbage. I tabel 1.2. sammenfattes de i analysen registrerede holdninger til AMU. 6 Tabel 1.2: Holdninger til AMU til teknikere Negative AMU er ikke for beskæftigede Kender ikke AMU Navnet har en negativ klang Tungt, bureaukratisk og ineffektivt system Lavt niveau Kilde: Oxford Research A/S, Positive Godt ry Billig løsning God kvalitet

7 Holdningerne til AMU kan også genkendes i de fordele og ulemper, som analysens informanter har til at benytte AMU. De er sammenfattet i tabel 1.3. nedenfor. Tabel 1.3: Fordele og ulemper ved at benytte AMU til teknikere Fordele Ulemper Høj undervisningskvalitet Kurser er for generelle Relevant fagudbud Kurser aflyses ofte Praksisorienterede fag Mangel på teknisk specialiserede udbud Mulighed for skræddersyede kurser Generalistorienterede undervisere Mulighed for at møde teknikere fra andre virksomheder For mange deltagere pr. hold Kurser er for lange Pris Kursusforløb ikke tilstrækkeligt fleksible Lønkompensation Kilde: Oxford Research A/S, Fremtidens udfordringer for AMU Analysen kan pege på fem udfordringer, som AMU bør sætte fokus på, hvis AMU skal være en relevant efteruddannelsesudbyder for teknikere: Synliggørelse Forbedret image Målretning af efteruddannelsesudbuddet i forhold til teknikergruppen Fleksibilitet i form, struktur og indhold Opkvalificering af undervisere 7

8 8

9 Kapitel 2. Indledning I denne rapport præsenterer Oxford Research A/S en analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) blandt EUD-uddannede teknikere i bygge- og anlægsbranchen. I dette kapitel præsenteres baggrunden for og formålet med analysen samt rapportens opbygning. 2.1 Baggrund for analysen På opfordring af Undervisningsministeriet fik Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) i 2004 gennemført en analyse af efteruddannelsesforholdene for videregående teknikere på bygge- og anlægsområdet 1. Analysen viste bl.a. at: Der er sket et indholdsmæssigt skift i efteruddannelsesbehovet, som i dag ikke længere primært er rettet imod en styrkelse af teknikernes teknisk-faglige kompetencer, men imod styrkelsen af organisatoriske og personlige kompetencer. Fra 1998 og indtil i dag er der sket et drastisk fald i brugen af BAIs efteruddannelser til videregående teknikere. Efteruddannelse i AMU-regi anses primært for at være relevant for gruppen af faglærte og ikkefaglærte i bygge- og anlægsbranchen. På baggrund af disse undersøgelsesresultater har BAI ønsket en undersøgelse af, i hvilken grad de samme tendenser gør sig gældende for gruppen af EUDuddannede teknikere (se tekstboks). På Undervisningsministeriets vegne har BAI derfor bedt Oxford Research A/S om at gennemføre en kvalitativ analyse af efteruddannelsesbehovet og brugen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere i bygge- og anlægsbranchen. Hvad er en EUD-uddannet tekniker? En EUD-uddannet tekniker er en person, der har gennemført erhvervsuddannelsen til teknisk assistent, teknisk designer eller teknisk tegner. Uddannelserne til teknisk tegner og teknisk assistent er i dag nedlagt og erstattet af uddannelsen til teknisk designer. De tekniske assistenter og tekniske tegnere udgør dog stadig en stor andel af den samlede faggruppe af EUDuddannede teknikere på arbejdsmarkedet. Genstandsfeltet for analysen er derfor både de tekniske designere, tekniske assistenter og tekniske tegnere. I denne rapport anvendes fællesbetegnelsen tekniker og teknikerfaggruppen om de EUDuddannede teknikere. 1 Efteruddannelsesforhold for videregående teknikere en erfaringsopsamling (Kubix, november 2004). 9

10 2.2 Analysens formål Med udgangspunkt i ovenstående har analysen til formål at belyse: Hvilke kompetencer EUD-uddannede teknikere og arbejdsgiverne vil efterspørge i fremtiden? Hvilken betydning disse kompetencer har for den efteruddannelse, der vil blive efterspurgt for faggruppen i fremtiden? Hvilke krav vil den efterspurgte efteruddannelse stille til fremtidens udbydere af efteruddannelse. Gennem behandlingen af disse problemstillinger er det konkret analysens formål at danne baggrund for BAIs tilpasning af kursusudbuddet rettet imod gruppen af EUDuddannede teknikere. 2.3 Rapportens opbygning Rapporten har udover sammenfatningen i kapitel 1 og indledningen i kapitel 2 følgende indhold: Kapitel 3 indeholder en præsentation af de metoder og data, analysen baseres på. Kapitel 4 indeholder en analyse af arbejdsgivernes vurdering af fremtidens arbejdsopgaver og kompetencekrav, de deraf følgende efteruddannelsesbehov i faggruppen, og de krav, efteruddannelsesbehovet vil stille til udbydere af efteruddannelse. Kapitel 5 indeholder en analyse af de samme problemstillinger, blot set fra teknikerfaggruppens synspunkt. Kapitel 6 sammenfatter de foregående analyser i en række udfordringer, som AMU kan forventes at stå over for i de kommende år. Endelig præsenterer kapitlet en række anbefalinger til, hvordan AMU kan tackle disse udfordringer og matche deres kursusudbud til fremtidens efteruddannelsesbehov. 10

11 Kapitel 3. Metode og datagrundlag I dette kapitel præsenteres de metoder og data, der udgør grundlaget for analysen. Analysen baserer sig på fire forskellige dataindsamlingsmetoder: 1. Desk research 2. Eksplorative interview 3. Telefoninterview med arbejdsgivere 4. Fokusgruppeinterview med teknikere De enkelte dataindsamlingselementer beskrives særskilt i det følgende. 3.1 Desk research Analysen er indledt med en internet- og litteraturbaseret desk research, der er anvendt til at fremskaffe og kortlægge eksisterende viden om teknikere i bygge- og anlægsbranchen og de efteruddannelsesmuligheder, der præger faggruppen. Den indledende desk research har blandt andet vist, at mens der findes enkelte nyere undersøgelser af efteruddannelsesforholdene for EUD-uddannede og videregående teknikere på tværs af brancher 2, findes der ingen undersøgelser af efteruddannelsesbehovet blandt tekniske assistenter, -designere og -tegnere i bygge- og anlægsbranchen specifikt. Den indledende desk research har endvidere vist, at de hidtil gennemførte undersøgelser på området har haft en meget kortlæggende karakter, mens de i mindre grad har behandlet mere fremtidsorienterede problemstillinger relateret til teknikernes efteruddannelse. Udover den grundlæggende baggrundsviden om teknikerfaggruppen og de efteruddannelsestilbud, der retter sig imod den, har desk researchen desuden bidraget til identifikation af en række videnpersoner, der har kunnet indgå i de eksplorative interview, jf. følgende afsnit. 3.2 Eksplorative interview I forlængelse af den indledende desk research har Oxford Research A/S gennemført eksplorative interview med en række personer med forskelligt indblik i genstandsfeltet for analysen. Formålet med de eksplorative interview har været at få præsenteret begreber, temaer og problemstillinger af relevans for de efterfølgende interview med teknikere og arbejdsgivere. Af denne årsag er der til de eksplorative interview udvalgt informanter med forskellige indgange til området, og som repræsenterer både arbejdsgiver- og 2 Se: Efteruddannelsesforhold for videregående teknikere en erfaringsopsamling (Kubix, november 2004) og Teknikernes efter- og videreuddannelse i Vejle Amt (Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, juli 2002). 11

12 teknikersiden. Desuden har de eksplorative interview givet konkrete forslag til arbejdsgiverinterview. Der er gennemført eksplorative interview med følgende: Personaledirektør Jens Tofft, NCC A/S Formand for Teknisk Landsforbunds Udvalg for tekniske ADTere Gitte Bakkær Formand for Teknisk Landsforbunds Aktivitetsudvalg for Bygge/Anlæg Lars Ole Rask Formand for Teknisk Landsforbunds Arkitektbrancheudvalg Birthe Ammitzbøll 3.3 Telefoninterview med arbejdsgivere Der er gennemført i alt 17 telefoninterview med arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med interviewene har været at opnå viden om arbejdsgivernes vurdering af teknikernes efteruddannelsesbehov og den fremtidige brug af AMU. I interviewene er der således bl.a. spurgt ind til: Hvilke arbejdsopgaver varetager teknikerne? Hvilke strategiske overvejelser har arbejdsgiverne vedr. brugen af teknikerfaggruppen i fremtiden? Hvilke personlige og faglige kompetencekrav vil arbejdsgiverne stille til teknikerne i fremtiden? Hvilken efteruddannelse ønsker arbejdsgiverne, at teknikerne deltager i de kommende år? Hvilke udbydere forventer arbejdsgiverne bedst vil kunne dække fremtidens efteruddannelsesbehov? Hvilken rolle vil/kan AMU spille som udbyder af efteruddannelse for virksomhedens teknikere i fremtiden? Interviewene er gennemført ud fra en semi-struktureret interviewguide, der blev udarbejdet ved analysens begyndelse og som efterfølgende er tilpasset i henhold til erfaringerne fra de eksplorative interview og opdragsgivers kommentarer. Da spørgsmålene vedrører både virksomhedsstrategiske og konkret arbejdsrelaterede forhold har det i hver enkelt virksomhed været væsentligt at finde frem til den person med det størst mulige kendskab til begge disse dimensioner. I større virksomheder er de interviewede derfor typisk personaleledere, uddannelsesansvarlige eller afdelingsledere med ansvar for efteruddannelse, mens interviewpersonen i de mindre virksomheder typisk er direktøren. De 17 arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen er udvalgt, således at der i interviewrunden indgår: 6 entreprenør- og håndværksvirksomheder (medlemmer af Dansk Byggeri) 4 rådgivende ingeniørvirksomheder (medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI) 1 arkitektvirksomhed (medlem af Danske Arkitektvirksomheder, Danske ARK) 1 landinspektørvirksomhed (medlem af Den Danske Landinspektørforening) 12

13 2 statslige arbejdspladser 1 amt 2 kommuner I det oprindelige analysedesign - aftalt mellem opdragsgiver og Oxford Research A/S - var det hensigten, at der skulle interviewes tre rådgivende ingeniørvirksomheder (medlemmer af FRI) og to arkitektvirksomheder (medlemmer af Danske ARK). Dette kunne ikke realiseres, hvorfor der er interviewet fire rådgivende ingeniørvirksomheder (medlemmer af FRI) og en rådgivende arkitektvirksomhed (medlemmer af Danske ARK). Årsagen til denne ændring er, at det ikke har været muligt at rekruttere interviewdeltagere blandt arkitektbranchens arbejdsgivere. En del arkitekter viste sig ikke at have teknikere ansat, og de arkitekter, der havde, var ikke interesseret i at deltage. De 17 deltagende arbejdsgivere MT Højgaaard Skanska Danmark E. Pihl & Søn Davidsen Partnere EK-Viktoria Hetag Tagdækning COWI Rambøll Danmark Lyngkilde TRI-CONSULT C.F. Møller Landinspektørerne Hvenegaard Vejdirektoratet Kystdirektoratet Fyns Amt, Vejvæsenet Københavns Kommune, Vej og Park Odense Kommune, Park og Vejafdelingen Udover kriteriet om virksomhedstype er der tilstræbt en vis spredning på størrelse og geografi. Desuden er der inden for de enkelte virksomhedstyper søgt at skabe en vis spredning på arbejdsområde og opgavetyper. På den måde indgår der blandt de seks medlemmer af Dansk Byggeri både større og mindre entreprenørvirksomheder såvel som håndværksvirksomheder. De nævnte spredningskriterier er valgt for at sikre en vis bredde i datagrundlaget. Det skal dog bemærkes, at der er tale om kvalitative arbejdsgiverinterview, hvorfor resultaterne (i statistisk sammenhæng) ikke er generaliserbare. 3.4 Fokusgrupper med teknikere Der er i alt gennemført fire fokusgrupper med teknikere ansat i forskellige dele af bygge- og anlægsbranchen. Fokusgrupperne har til formål at belyse teknikernes egen vurdering af deres fremtidige efteruddannelsesbehov og brug af AMU. De spørgsmål, der er blevet stillet, svarer overvejende til de spørgsmål, der indgik i arbejdsgiverinterviewene, men med den væsentlige forskel, at vinkelen er teknikernes beskrivelse af deres arbejdsopgaver og efteruddannelse og deres vurdering af fremtidens efteruddannelsesbehov og - udbydere, herunder AMU. Formålet med at anvende fokusgruppeinterview som metode er at drage fordel af den dynamik, der kan opstå gennem gruppeinteraktion, når forskellige problemstillinger lægges ud til diskussion blandt teknikerne indbyrdes. På den måde kan fokusgrupper være en effektiv metode til at få en nuanceret og reflekteret vifte af holdninger inden for efteruddannelsesområdet præsenteret. 13

14 Fokusgruppeinterviewene var struktureret efter en spørgeguide, som blev udarbejdet ved analysens begyndelse og som efterfølgende er revideret i forhold til erfaringer fra de eksplorative interview og arbejdsgiverinterview samt opdragsgivers kommentarer. Desuden er alle deltagere i de fire fokusgrupper blevet bedt om at udfylde et faktaark, i form af et kort faktuelt spørgeskema om teknikeren og teknikerens arbejdsforhold. Brugen af faktaark har betydet, at den tid der typisk bruges på præsentation af fokusgruppens deltagere, er forkortet væsentligt, uden at det har forringet muligheden for efterfølgende at dokumentere fokusgruppernes sammensætning (se tekstboks på næste side om fokusgruppernes sammensætning). Fokusgrupperne blev afholdt i Teknisk Landsforbunds (TLs) afdelingskontorer i hhv. Frederiksborg, Odense, Århus og Esbjerg. Da det erfaringsmæssigt er svært at rekruttere deltagere til fokusgrupper, der er placeret uden for arbejdstid og væk fra arbejdspladsen, blev deltagerne rekrutteret blandt TLs medlemmer i de fire respektive regioner. Selve rekrutteringen blev varetaget af TLs afdelingskontorer, der i forvejen har kontakten til medlemmerne lokalt. Udvælgelsen af fokusgruppedeltagere blev så vidt muligt foretaget på baggrund af en spredning ud fra følgende kriterier: Geografi Virksomhedstype Virksomhedsstørrelse Køn Alder Teknikertype (assistent/designer/tegner) Som udgangspunkt skulle der deltage 8-10 teknikere i hvert fokusgruppeinterview. Imidlertid har det af forskellige årsager vist sig svært at opnå det ønskede deltagerantal. I TL Østjylland resulterede 240 rekrutteringsbreve til regionens teknikere i bygge- og anlægsbranchen således i fire fokusgruppetilmeldinger. I TL Fyn modtog de tre sygemeldinger den dag fokusgruppeinterviewet blev afholdt, hvorfor deltagerantallet var reduceret til fem teknikere. I TL Frederiksborg resulterede rekrutteringsindsatsen i fem fokusgruppedeltagere. I TL Esbjerg nåede deltagerantallet helt op på 11 teknikere, hvoraf de seks dog var hentet fra arbejdspladser i industrien. I lyset af det relativt lave antal fokusgruppedeltagere og den kvalitative metode, der anvendes i analysen, gælder det ligesom for arbejdsgiverinterviewene, at resultaterne ikke i sig selv er generaliserbare. Imidlertid er det qua den gennemgående overensstemmelse mellem de fremkomne udsagn i de fire fokusgrupper Oxford Research A/S vurdering, at de indsamlede fokusgruppedata repræsenterer en generel trend i efteruddannelsesdebatten blandt teknikere. Dermed bibringer analysen værdifulde perspektiver i forhold til målretningen af fremtidens efteruddannelsesudbud til faggruppen. 14

15 Fokusgruppernes sammensætning Der deltog i alt 25 teknikere i de fire fokusgruppeinterview. Af disse er 14 af deltagerne ansat i bygge- og anlægsbranchen og fire ansat i andre brancher, men repræsenterer bygge- og anlægsteknikernes synspunkter i kraft af deres poster i uddannelsesudvalg el.lign. De resterende syv deltagere er ansat inden for industrien, og har derfor alene bidraget til de mere generelle problemstillinger drøftet i fokusgrupperne. Der er således i alt interviewet 18 personer med tilknytning til bygge- og anlægsbranchen. Kønsfordeling: Ud af de 18 teknikere med relation til bygge- og anlægsbranchen deltog der fire mænd og 14 kvinder. Aldersfordeling: Otte af de 18 teknikere er år, fire år, fem år og én år. Geografi: De fire fokusgruppeinterview blev afholdt i Esbjerg, Århus, Odense og Frederiksborg (Hillerød). Deltagerne kom fra disse byer eller deres omegn. Uddannelse: 16 af de 18 deltagere er tekniske assistenter og to er tekniske designere. Virksomhedsstørrelse: Fire af deltagerne arbejder på arbejdspladser med over 400 ansatte, seks på arbejdspladser med ansatte, fem på arbejdspladser med medarbejdere og to på arbejdspladser med under 50 ansatte. Én deltager har ikke svaret på dette spørgsmål. Virksomhedstype: Syv ud af de 18 teknikere er ansat i kommuner, én i et amt (sygehus), fire hos entreprenørvirksomheder, én i et rådgivende ingeniørfirma, én i et arkitekt- og ingeniørfirma, to i itvirksomheder og to er ikke oplyst. Anciennitet på arbejdsplads: Tre af teknikerne har en anciennitet på 20 år eller derover, fem en anciennitet på år, tre en anciennitet på 5-10 år, tre en anciennitet på 2-5 år, tre en anciennitet på 1-2 år og én en anciennitet på under ét år på sin arbejdsplads. Anciennitet i branche: Syv ud af de 18 teknikere har en anciennitet i branchen på mere end 20 år, fem en anciennitet på år, to en anciennitet på 5-10 år, to en anciennitet på 2-5 år og én 1-2 år. Kilde: Faktaark udfyldt af deltagere i forbindelse med fokusgruppeinterview, Oxford Research A/S, oktober og november

16 16

17 Kapitel 4. Arbejdsgivernes holdninger til efteruddannelse og AMU Dette kapitel belyser de holdninger til teknikeres efteruddannelsesbehov og brug af AMU, der findes blandt danske arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen. Kapitlet afdækker, hvilke kompetencer der vil efterspørges hos teknikerne i fremtiden. Dernæst præsenteres arbejdsgivernes vurdering af, hvilket efteruddannelsesbehov der vil være for faggruppen. Endelig belyses det, hvilke krav arbejdsgiverne fremover vil stille til udbydere af efteruddannelse herunder AMU. De gennemførte arbejdsgiverinterview viser en stor variation i de erfaringer med og holdninger til efteruddannelse, der kendetegner bygge- og anlægsbranchen. Som beskrevet i kapitel 3 er de interviewede arbejdsgivere udvalgt blandt virksomheder af forskellig type, størrelse og placering og med forskellige arbejdsområder. Af denne årsag repræsenterer de deltagende arbejdsgivere meget forskelligartede syn på teknikerfaggruppen og de efteruddannelsesbehov, der præger den. I dette kapitel analyseres primært de hovedtendenser, der er iagttaget igennem de 17 interview med arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen. Desuden fremhæves forskelle i arbejdsgivernes erfaringer og holdninger i det omfang, de synes at have en sammenhæng med forskelle i virksomhedstype, virksomhedsstørrelse eller lignende. 4.1 Teknikerkompetencer i dag og i fremtiden Bygge- og anlægsbranchen har i de senere år gennemgået en udvikling, der på forskellige måder har påvirket de arbejdsopgaver, branchens teknikere udfylder: Det er først og fremmest den tiltagende digitalisering af bygge- og anlægsbranchen, der har haft betydning for teknikernes arbejdsområde. I modsætning til for blot få år siden varetages næsten alle dele af tegnings- og konstruktionsarbejdet i dag digitalt, ligesom arbejdsprocesser i stigende grad håndteres ved hjælp af forskellige it-værktøjer. En del arbejdsgivere peger desuden på et voksende fokus på projektorganisering i bygge- og anlægsbranchen. Hvor arbejdsgangene tidligere fulgte en funktionsopdelt organisationsstruktur går tendensen i dag i retning af en projektorganiseret arbejdsplads, hvor projektrelaterede arbejdsopgaver løses af et projektteam bestående af medarbejdere fra forskellige faggrupper Virksomhedsstrategier for brugen af teknikerfaggruppen i fremtiden De beskrevne udviklingstendenser har haft stor betydning for de virksomhedsstrategiske overvejelser, arbejdsgiverne har gjort sig vedrørende brugen af teknikerfaggruppen i fremtiden. Hvor teknikernes primære arbejdsopgaver tidligere typisk har bestået af optegningsarbejde og administrative opgaver, kan de interviewede arbejdsgivere inden for byg- 17

18 ge- og anlægsområdet i dag inddeles i to grupper i henhold til deres syn på, hvilke arbejdsopgaver teknikerne skal varetage og hvilke kompetencer de bør have i fremtiden: En stor gruppe af arbejdsgivere, der peger på at udviklingstendenserne i byggeog anlægsbranchen vil føre til helt nye arbejdsopgaver og nye kompetencekrav til teknikerfaggruppen. En lille gruppe af arbejdsgivere, der også i fremtiden satser på at bruge teknikerfaggruppen til at varetage traditionelle tegnings- og administrative opgaver, der stiller samme kompetencekrav til teknikerfaggruppen som hidtil. Det er især tendensen til øget digitalisering, der får mange arbejdsgivere til at lægge nye strategier for de arbejdsfunktioner, teknikerne skal udfylde i fremtiden. Særligt blandt entreprenørvirksomhederne, de rådgivende ingeniørvirksomheder og arkitektvirksomhederne peger arbejdsgiverne på, at mange af de tegningsopgaver, teknikerne tidligere har varetaget, i dag er en integreret del af computersoftwaren eller, som en arbejdsgiver på en statslig virksomhed udtrykker det, har en lille HK er bygget ind i skærmen. Denne udvikling indebærer ifølge arbejdsgiverne en dobbelt trussel for teknikerfaggruppen: Dels betyder digitalisering af tegneprocessen, at teknikerne kan varetage de tegningsspecifikke arbejdsopgaver hurtigere, og dermed får overskydende arbejdstid, og dels betyder det, at deres arbejde i vidt omfang kan varetages af konstruktører, ingeniører eller arkitekter, der dermed er i stand til at varetage alle dele af tegnings- og konstruktionsprocessen selv. Virksomhedsstrategier for brugen af teknikerfaggruppen i fremtiden Selvstændige tegningsopgaver Modellering i 3D Kalkulationsopgaver Projektrelaterede arbejdsopgaver, f.eks. indhentning af tilbud, kundekontakt, tilsyn, afsætning mv. Byggepladsrelaterede opgaver, såsom kvalitetsstyring, miljøstyring, logistik mv. Grafiske opgaver Blandt de interviewede arbejdsgivere er der bred enighed om, at teknikerfaggruppen ikke vil blive overflødiggjort, men at deres arbejdsopgaver fremover i vid udstrækning vil ligge inden for nye arbejdsfelter eller som specialister i eksisterende (superbrugere). Mens sådanne virksomhedsstrategier i nogen grad er betinget af de ovenfor beskrevne udviklinger, pointeres det fra flere sider, at der er tale om en udvikling, der hvis teknikerne griber den bliver til fordel for teknikerfaggruppen selv. En arbejdsgiver formulerer det således: I fremtiden skal de tekniske assistenter bruge mindre tid på ensidigt gentagende arbejde ved tegneprogrammet og mere tid på mentalt udfordrende arbejde. På den måde fremhæver en del arbejdsgivere det som en del af deres virksomheds fremtidsstrategi for faggruppen, at teknikerfaggruppen skal rustes til at varetage mere selvstændige tegnings- og 3D-modelleringsopgaver efter oplæg fra eksempelvis ingeniører. Ligeledes nævner mange arbejdsgivere fra projektorganiserede virksomheder, at deres virksomhed i højere grad vil satse på at inddrage teknikerfaggruppen i projektrelaterede arbejdsopgaver, såsom kundekontakt, indhentning af tilbud, tilsynsopgaver mv. 18

19 Blandt de interviewede entreprenørvirksomheder er der derudover et bredt ønske om at anvende teknikerfaggruppen som byggepladsassistenter eller i forbindelse med byggepladsrelaterede arbejdsopgaver såsom kvalitetssikring, miljøstyring, logistik mv. Endelig har flere offentlige virksomheder oplevet et markant fald i antallet af konstruktionsopgaver, idet størstedelen af virksomhedernes projekter i dag er i licitation. Som konsekvens heraf har disse virksomheder set sig nødsaget til helt at omdefinere teknikerrollen. I flere af de interviewede offentlige virksomheder beskæftiger teknikerne sig således med grafiske og kommunikationsrelaterede opgaver, herunder udarbejdelse af hjemmesider, pjecer, præsentationer i PowerPoint, billed- og videoproduktioner mv Fremtidens kompetencekrav Virksomhedernes fremtidsstrategier for brugen af teknikerfaggruppen stiller meget forskelligartede krav til de faglige, personlige og organisatoriske kompetencer, teknikerne skal have. På det faglige område er den kompetence, arbejdsgiverne oftest efterspørger, den brede it-kompetence, herunder et generelt flair for it og evnen til at håndtere forskellige it-baserede værktøjer og systemer. Næsten alle interviewede arbejdsgivere på tværs af virksomhedstyper ser disse kompetencer som afgørende teknikerkompetencer, hvilket afspejler den digitalisering, bygge- og anlægsbranchen i disse år gennemgår. Blandt de specifikke it-kompetencer, teknikerne forventes at have i fremtiden, bliver især kendskab til programmerne 3D-CAD, AutoCAD og Excel ofte nævnt. Blandt en del af de interviewede entreprenørvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer lægges der desuden vægt på, at fremtidens teknikere bør have en bedre helhedsforståelse af de enkeltkomponenter, der indgår i det konkrete projekt, herunder have et grundigt materialekendskab og en indsigt i projektets mål og idegrundlag. Enkelte arbejdsgivere nævner desuden faglige kompetencer, såsom kendskab til kalkulation, byggejura, kvalitetssikring, arbejdsmiljøreglementer, GIS og sprogkundskaber i dansk og engelsk som væsentlige faglige kompetencer hos fremtidens teknikere. Når det gælder organisatoriske kompetencer, er det især branchens brug af projektorganiseringsformen, der præger ønskerne til fremtidens teknikere. De fleste arbejdsgivere fremhæver teknikernes evne til at samarbejde, kommunikere, videndele og indgå i et projektteam som væsentlige kompetencer. Flere arbejdsgivere understreger desuden betydningen af, at fremtidens teknikere har en grundlæggende forståelse af projektorganiseringsformen og dens faser, de roller og den opgavefordeling, der kendetegner projektcyklussen, og de ressourcemæssige muligheder og begrænsninger, projektets rammer sætter. Herudover nævner de interviewede arbejdsgivere fra de to kommunale arbejdspladser evnen til at forstå de vilkår, der præger en politisk styret organisation, som vigtige teknikerkompetencer. Endelig peger mange arbejdsgivere på vigtigheden af særlige personlige kompetencer. Mest almindeligt er ønsket og behovet for omstillingsparate medarbejdere, der er motiverede til at påtage sig nye arbejdsopgaver eller indgå i nye arbejdsområder. Denne kompetence fremhæves af over halvdelen af de interviewede. Også den fagli- 19

20 ge nysgerrighed og lysten til at holde sine evner ajour og udvikle sig fagligt går igen som personlige nøglekompetencer, mange af arbejdsgiverne fremhæver. Den generelle vægtning af netop disse kompetencer afspejler ikke overraskende mange virksomheders strategiske overvejelser om fremover at flytte teknikerne til nye arbejdsområder og integrere dem yderligere i projektorganisationen. Personlige kompetencer, der kun nævnes af enkelte arbejdsgivere, tæller selvstændighed, ambitioner, ansvarsbevidsthed og bevidsthed om eget efteruddannelsesbehov. Det er værd at bemærke, at et flertal af de adspurgte offentlige virksomheder prioriterer de personlige og organisatoriske kompetencer højere end de faglige kompetencer, mens den modsatte tendens gør sig gældende blandt de private virksomheder. Det kan dog ikke fastslås på baggrund af interviewrunden, om der er tale om et generelt mønster. 4.2 Teknikernes efteruddannelsesbehov Langt hovedparten af de interviewede arbejdsgivere tilkendegiver, at en løbende efteruddannelse af deres teknikere vil være nødvendig, hvis teknikerfaggruppen i fremtiden skal matche de kompetencekrav, der stilles i virksomhederne. Næsten halvdelen af arbejdsgivere peger desuden på, at det især er de teknikere, der i sin tid er uddannet til teknisk assistent og som i dag er år eller derover, for hvem efteruddannelsesbehovet er stort. Omvendt peger flere arbejdsgivere i entreprenørvirksomheder på, at særligt gruppen af nyuddannede tekniske designere stiller store krav til virksomhedernes efteruddannelsesprogram, fordi de ikke er klædt ordentligt på fra skolebænken Konkrete efteruddannelsesbehov Blandt de kompetencekrav arbejdsgiverne har nævnt i interviewrunden (jf. tabel 4.1), er det især inden for tre hovedområder it, lovgivningsstof og projektledelse efteruddannelsesbehovet for teknikerfaggruppen vurderes at være stort. På it-området efterspørger næsten alle arbejdsgivere konkrete introduktions- og opdateringsforløb inden for forskellige konkrete it-programmer. Efteruddannelsesforløb i AutoCAD, 3D-CAD, GIS og Excel er mest efterspurgt, men også kurser i at håndtere it-værktøjer såsom Architectural Desktop, Byggeweb og forskellige grafiske programmer efterspørges af visse arbejdsgivere. Arbejdsgivere i entreprenørvirksomheder efterspørger særligt kurser i relevant lovgivningsstof, herunder specifikke reglementer, normer og standarder inden for virksomhedernes konkrete arbejdsområder. Kurser i byggelovgivning og bygnings-, brand-, fugt- og svampereglementer og isoleringskrav nævntes konkret af de enkelte arbejdsgivere. 20

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Øje på uddannelse. Undersøgelse af det privatfinansierede kursustilbud. mod faglærte og ufaglærte. Øje på uddannelse, 2010/01

Øje på uddannelse. Undersøgelse af det privatfinansierede kursustilbud. mod faglærte og ufaglærte. Øje på uddannelse, 2010/01 Øje på uddannelse Undersøgelse af det privatfinansierede kursustilbud rettet mod faglærte og ufaglærte Øje på uddannelse, 2010/01 Undersøgelse af det privatfinansierede kursustilbud rettet mod faglærte

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Kompetenceløft i Danmark 2000

Kompetenceløft i Danmark 2000 Sagsnr. 12.01-00-1601 Ref. ABH/hmo Den 15. januar 2001 Kompetenceløft i Danmark 2000 Baggrund LO har i samarbejde med Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) gennemført en analyse af læringsaktiviteter

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere