Det åndelige Hierarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det åndelige Hierarki"

Transkript

1 1

2 Det åndelige Hierarki Foster Bailey 2

3 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige plan Der er en hensigt og en plan for planeten og menneskeheden. I åndsvidenskaben kaldes planen for den guddommelige plan. Inden for bestemte grænser kontrollerer og udfører menneskeheden planen i praksis, med det er det åndelige hierarki, der leder processen. Men hvad er det åndelige hierarki? Hvad gør det? I nutiden ved esoterikere mere om planetens åndelige hierarki, end menneskeheden nogen sinde tidligere har vidst, og det medfører et stort ansvar. Men menneskeheden er blevet inspireret til at gøre Hierarkiet mere almindeligt kendt ved at beskrive Hierarkiet og mestrene med rationelle og logiske begreber. Det følgende skrives i erkendelse af, at omtalen kan være gavnlig, og informationerne er i store træk baseret på den tibetanske mester Djwhal Khuls arbejder. Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at gentage den kendsgerning, 3

4 at informationerne ikke skal betragtes som autoritative. De er i sagens natur ufuldkomne, men det billede, der skitseres, er nok det bedste, der kan gives på nuværende tidspunkt. I nærmeste fremtid vil menneskeheden få langt mere at vide, efterhånden som Hierarkiets fysiske tilsynekomst bliver en realitet. Jo større forståelse offentligheden i mellem-tiden får om realiteterne, jo bedre er det for menneskeheden, og modstanden mod Hierarkiet og dets arbejde vil blive mindre. Den overordnede styring Jordens åndelige hierarki er meget gammelt lige så gammelt som menneskeheden. Det blev skabt i den tidlige atlantiske periode, dengang tankesindets gnist blev indpodet i dyreriget, og menneskeevolutionen blev indledt. 1 I begyndelsen kom menneskehedens ledere fra andre dele af solsystemet. Det var nødvendigt, for menneskeheden havde endnu ikke udviklet egne ledere. Uden hjælp udefra, ville der ikke have været bevidstheder, som kunne lede planen, udviklingen og hensigten med Jorden. Det er naturligvis et spørgsmål om tro, men det er ikke forkert at tro på noget, for det er forudsætningen for, at man kan leve i overensstemmelse med det, man tror på. I nutiden har navnlig menneskehedens største intelligenser holdninger og overbevisninger som udgangspunkt for deres opfattelse og handlinger. Udviklingen og tiden gik, og gradvis blev Hierarkiets oprindelige interplanetariske medlemmer frigjort fra ledelsesopgaven, og deres ansvarsområder kunne overtages til medlemmer af menneskeheden, der havde opnået den nødvendige udvikling og visdom. I nutiden består Hierarkiet af mennesker, der har udviklet sig på Jorden. De har opnået mesterskab i den forstand, at de mestrer alt i menneskelivet. Det er menneskehedens eget åndelige hierarki. Der er ingen af mestrene, der ikke har levet i fysiske legemer og er blevet fristet og testet, sådan som de øvrige medlemmer af menneskeheden i øjeblikket bliver det. Alle mestrene har kæmpet, men de har desuden overvundet alle vanskelighederne. 1 I åndsvidenskaben kaldes det for individualisering, hvor en ånd (monade) forbinder sig med den adskilte personlighed, og den fødes derefter ikke mere som dyr, men som menneske. 4

5 Hierarkiets overhoved Hierarkiets overhoved er mesteren Kristus. Han har andre navne i andre religioner. Og Kristus er et menneske. Det er en stor misforståelse at tro, at han alene er overhoved for én religion kristendommen og ikke for alle religioner. Han er som sagt et menneske, og han lever og arbejder i en menneskekrop. Han har aldrig forladt menneskeheden, for iflg. åndsvidenskaben er han inkarneret på det fysiske plan. Og han vil igen vise sig offentligt. Han skal ikke nødvendigvis fødes som et barn og vokse op. 2 Han har fungeret som leder af Hierarkiet i en normal cyklus på år, og han er det første menneske, der fortsætter sin funktion på planeten i endnu en cyklus. Han er den største succes, menneskeevolutionen nogen sinde har udviklet. Hierarkiet er en 2.-stråle organisation, og Kristus og hans ashram er på 2. stråle. Det er logisk, for solsystemet er det andet system i en udvikling på tre manifestationer, og solsystemets Sollogos er en 2.-stråle Logos. De syv stråler strømmer til solsystemet fra kosmos, og de syv energier er udtryk for det guddommelige liv i aktivitet. Alle Hierarkiets mestre er karakteristiske ved deres sjæls strålekvalitet, og alle syv stråler kommer til udtryk via Hierarkiet. Det er en nødvendig forudsætning for den fuldkomne udarbejdelse af den guddommelige plan. Menneskets udvikling inkluderer fem store bevidsthedsudvidelser, der også kaldes indvielser. Alle medlemmerne af Hierarkiet har 2 Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at mestre er i stand til at tiltrække atomart fysisk stof samt astral og mental substans og samle stoffet til et Mayavirupa et legeme. De skaber legemet med deres vilje, de kan bruge det ved hjælp af viljen, og de kan lade det forsvinde ved hjælp af viljen. 5

6 bestået alle fem indvielser, og nogle har endda taget sjette og syvende indvielse. Det medfører, at de har nået alle de åndelige mål for menneskets evolutionsproces på Jorden. Det er årsagen til, at de kaldes visdommens mestre. Vesten og Østen maskulin og feminin Vestens civilisation er forholdsvis ung. Østens civilisation er langt ældre. Derfor var Hierarkiets første medlemmer, som stammer fra menneskeheden, naturligvis orientalere. Det har imidlertid ændret sig specielt de senere år og der er efterhånden et voksende antal vesterlændinge. Nogle af visdommens mestre lever i fysiske legemer og enkelte er gift. Sammen med andre mestre vil de vise sig offentligt og deltage synligt i det ydre liv i forbindelse med Kristi genkomst. I flere tusinde år har kvinder generelt været mere følelsesmæssigt polariseret end mænd. Evolutionens mål i den nuværende indoeuropæiske race er udvikling af tankesindet, og derfor har mænd haft en responsmæssig fordel. I nyere tid er balancen ved at blive genoprettet. Hvis man ved, at et menneske kan inkarnere i en mandekrop i et liv og i en kvindekrop i det næste, er det indlysende, at der ikke er tale om mangel på balance, for hvordan skulle et menneske kunne opnå en fuldkommen beherskelse af alle sine problemer, hvis det aldrig inkarnerede som enten en mand eller som en kvinde? Hvis man mener, at reinkarnation ikke er en kendsgerning, mener man samtidig, at den guddommelige plan er blottet for retfærdighed, sådan som den kommer til udtryk i menneskets evolutionsproces. Og det er ikke udtryk for nogen uretfærdighed, hvis menneskets sidste inkarnation før mesterindvielsen er i skikkelse af en mand. Der er uden tvivl en mere grundlæggende årsag. Desuden skal man huske, at livet på planeten også omfatter devaevolutionen (billedet til 6

7 højre er et eksempel på en deva). En del af devaerne kalder de kristne for engle. Devaevolutionen har en feminin grundtone i modsætning til menneskeevolutionen, som har en maskulin grundtone. Højere og lavere bevidsthed I den nuværende udviklingsperiode lever mennesket i sin personligheds bevidsthed, som for det meste er polariseret i astrallegemet (følelserne) og delvis i det lavere mentallegeme (konkret tænkning), mens visdommens mestre lever på planet over mentalplanets højere niveauer (kausalplanet eller sjælsplanet), dvs. på det buddhiske plan (intuition). Mestrene skal derfor opfattes som sjælsstyrede mennesker. Deres personlige bevidsthed er blevet forvandlet til gruppebevidsthed. Sjælsbevidsthed og gruppebevidsthed er lige så naturlig for mestrene, som personlig selvbevidsthed er for gennemsnitsmennesket. De, der studerer åndsvidenskab, har lært, at sjælens grundlæggende egenskaber er kærlighed, visdom, intellektuel kapacitet, rigtig handlemåde, gruppebevidsthed, viljekraft, venlighed og glæde. Det er integrerede egenskaber, der er helt naturlige udtryk for mestrene. De kaldes derfor også medfølelsens mestre, for de har et overblik og en forståelse, som giver dem ubegrænset forståelse og tålmodighed. Deres bevidsthed er uafhængig af tiden, sådan som almindelige mennesker kender den, undtagen når mestrene fungerer i den fysiske verden. Mestre og menneskehed Den naturlige kommunikationsform mellem mestrene er mental telepati. Det er deres form for sprog. Fuldkommen mental forbindelse umuliggør misforståelser og skjulte hensigter. Fuldkomment samarbejde er derfor uundgåeligt. Fremskredne disciple opmuntres til at træne deres telepatiske evner. Mental telepati virker omgående, for den fungerer hinsides tid og rum. Selv på det fysiske plan bliver en telepatisk meddelelse, som er formuleret på afsenderens sprog, uden forvrængning modtaget på modtagerens sprog. Hierarkiet har derfor ingen sprogbarrierer. 7

8 Mestrene bryder aldrig spillets regler. De er bundet af nogle få men ubetingede krav, der er udtryk for deres forpligtelser over for den guddommelige hensigt. I Vesten kaldes det bedst kendte krav nogle gange fri vilje. Menneskeheden har ret til frit at vælge, hvad den vil, og det er en frihed, der aldrig begrænses af mestrene, uanset om de valg, der træffes, er meget forkerte, eller hvis menneskeheden ligefrem forsinker den guddommelige plan. Mestrenes indflydelse dominerer aldrig disciplene. Det kan være lidt vanskeligt at forstå visdommens mestres funktion som en fuldkommen integreret organisme, der er højt hævet over organisatoriske begrænsninger, og hvor de enkelte medlemmer er forenet med Kristus og med hinanden i bestræbelsen på at fremme den guddommelige plan for menneskeheden. Mestrenes motiver og hensigter overgår selv den mest effektive form for virksomhedsledelse, der er udviklet for at opfylde personlige og egoistiske interesser, og mestrene er langt bedre informeret. Hierarkiets projekter Hierarkiet holder en stor konklave eller konference to gange i hvert århundrede. Her gennemgår de det hierarkiske program, bedømmer menneskehedens åndelige niveau, overvejer muligheden for yderligere hjælp til udviklingen, tager stilling til nye hierarkiske projekter, og der foretages ændringer i Hierarkiets fokusering og prioritering. Det siges, at Hierarkiets opmærksomhed for tiden er specielt rettet mod tre aspekter af menneskehedens aktiviteter religion, uddannelse og regering. Det betyder i praksis, at verdenstjeneres arbejde inden for de tre områder har en særlig chance for at bære frugt på grund af hierarkisk støtte. 8

9 Afrika Ved en af Hierarkiets konferencer blev det eksempelvis besluttet at stimulere befolkningerne på det afrikanske kontinent. Det skete under overopsyn af Manuen, der er leder af den afdeling af Hierarkiet, der beskæftiger sig med regeringer. Formålet var at frigøre og løfte de mørkhudede menneskeracers bevidsthed. Det medførte en voldsom bevægelse overalt på det afrikanske kontinent. Nye nationer blev dannet, og de blev medlem af De Forenede Nationer. Ulandshjælpen strømmer stadig til kontinentet, analfabetismen er under afvikling, der er fokus på sundhedsproblemer og dyrkningsmetoder forbedres. Det hele er i overensstemmelse med Hierarkiets intention. Apartheid (raceadskillelse) var et forsøg på at holde de hvide ved magten, og det var imod Hierarkiets ønsker. Apartheid er separatistisk og vil altid slå fejl. Indtil videre har Hierarkiets afrikanske projekt været en stor succes. Rusland Et andet hierarkisk projekt, som blev vedtaget på et hundredårskonklave, var en beslutning om at løfte bevidsthedsniveauet hos det russiske folk, der omfattede mange millioner. I løbet af få år gav indsatsen overraskende resultater, og det er stadig en enestående hierarkisk succes. Tilsyneladende håbløst analfabetiske bønder blev stimuleret på en måde, så bønderne fik chancen for hurtigt at udvikle sig til industriarbejdere. Analfabetismen er udryddet i Rusland, og sundhedsvæsenet er nu udbredt til områder, hvor det ikke fandtes tidligere. Fødevareproduktionen er steget og underernæringen er afhjulpet. Der er skabt en ny middelklasse med voksende forventninger og krav, som regeringen er nødt til at anerkende. Sådan var det ikke i Rusland i tidligere tider. Men diktaturets forbandelse blev påtvunget en ny ideologi oppefra eller indefra. Og Hierarkiets hensigt vil til sidst blive opfyldt. Det største problem er altid anvendelse af totalitær aggression i udenrigspolitik, ledernes magtbegær og tåbelige forestillinger om verdensherredømme. Det er tendenser, der aldrig indgår i Hierarkiets planlægning. 9

10 Kina Kulturrevolutionen i Kina var også et hierarkisk projekt, og der skete overraskende ændringer på kort tid. Revolutionen fik det kinesiske folk til at ændre tænkemåden. Den kollektive tænkning er et vigtigt grundlag for nationale reformer. Ændringer, der med magt påtvinges oppefra af diktatorer og ideologiske ledere, holder ikke på længere sigt. Tvang og diktatur vil altid blive fortrængt af folkets intelligente tænkeevne. Der er ca. 1,4 mia. mennesker i Kina og ca. 150 millioner i Rusland. Det be-tyder, at livet er blevet stimuleret for over 1.5 mia. mennesker plus 1,1 mia. i Afrika næsten en tredjedel af Jordens befolkning. Analfabetismen var udbredt i de enorme folkemasser, de havde ingen sundhedsvæsen, de havde ingen indflydelse på deres livsbetingelser, de havde ingen mulighed for at forhindre uretfærdigheder og udnyttelse, og værst af alt de havde mistet håbet om at finde en vej ud af lidelserne. I det enorme land Kina er der opnået følgende: 1. De nøgne bjerge er igen blevet beplantet med store skove. 2. Hvede- og risproduktionen er steget til et niveau, man aldrig tidligere har opnået. 3. Industrien er vokset eksplosivt. 4. Nye bygninger af mursten og med tegltag har erstattet lerklinede huse med stråtag. 5. Nye varer strømmer ud af tusindvis af fabrikker, der betjenes af mennesker, som aldrig før har brugt andet end simple landbrugsredskaber. Rig og fattig De veluddannede hvide racer i den privilegerede vestlige verden gav ikke de lidende befolkninger håb, hjælp eller redning. Nogle begrænsede, ynkelige og utilstrækkelige forsøg på velgørenhed gjorde ikke situationen bedre, selv om de var udtryk for god vilje. Rige nationer giver penge til fattige lande, men fortsætter med at støtte skruppelløse og korrupte diktatorer pga. politiske interesser, og de er mere interesseret i handels- og konkurrencemæssige fordele. En politik, der er baseret på at få indflydelse på andre lande, vil altid slå fejl på længere sigt, men den kræver desværre mange menneskelige ofre. 10

11 Europa Et andet hierarkisk projekt var foreningen af Europas nationer i et fredeligt og samarbejdende fællesskab. Det var og er ikke hensigten, at der skal skabes en ny fælleseuropæisk regering eller et fælles sprog, men at der skabes sunde nationale forbindelser for at udvikle medmenneskelig velfærd i medlemslandene uden national stolthed uden nationale ambitioner og fordomme uden undertrykkelse fra magtbegærlige lederes side og uden uintelligente og misforståede forsøg på at skabe fred og tryghed ved hjælp af våben og militær magt. Det hierarkiske projekt i Europa har en helt anden karakter end initiativerne i Afrika og Rusland. Det blev indledt under navnet Pan Europa. Mange metoder blev prøvet for at stimulere planen, men idéen fik ikke tilstrækkelig opbakning fra befolkningerne, som var præget af national stolthed og fast forankret i troen på nationalisme og egoisme. Det drejede sig om absolut intelligente mennesker, som var velorganiserede, veluddannede, politisk bevidste men desuden alt for stolte af deres nationale egenart og deres forskelligheder, og de var overbeviste om, at de havde ret i alle deres synspunkter. Det udgjorde et meget stort problem, men den europæiske mester prioriterede løsningen af problemet meget højt. Et forsøg gik ud på at begynde med at forene befolkningen i Rhindalen ved at bruge floden som samlende element. Det var en discipels forsøg, men det lykkedes ikke. Det næste forsøg lykkedes det europæiske fællesmarked. Det tog udgangspunkt i handel, og det har indtil videre været en succes. Vesteuropa står for ca. 40% af verdens udenrigshandel, og det betyder, at projektet hvis det fortsætter med at være en succes vil række langt ud over medlemsnationernes egen økonomiske velfærd. EU er ikke en superstat, der har større magt end de enkelte medlemslande. EU kan ikke sammenlignes med forholdet mellem regeringen og de enkelte stater i USA. EU er udtryk for medlemslandenes interesser. Og EU har ingen hær. Det europæiske fællesskab holdes sammen af gensidig tillid og respekt, som er grundlaget for det nødvendige samarbejde til gavn for medlemslandene på de områder, hvor de har fælles interesser. Det kræver den størst mulige fleksibilitet. Det er et lysende eksempel på et internationalt samarbejde, som rummer alle principperne for rigtige menneskelige relationer. 11

12 Verdensregering? EU er en grundmodel for den form for verdensregering, som måske i sidste instans bliver resultatet af globaliseringen og menneskehedens voksende integration, når menneskeheden indser, at den udgør en uadskillelig enhed med fælles interesser og fælles skæbne. Iflg. åndsvidenskaben er forudsætningen for Kristi genkomst, at der er en vis grad af fred og stabilitet i Europa. Det kræver en reformering af de nationale europæiske målsætninger, og fællesmarkedet og fælles handelsaftaler udvides gradvis til også at omfatte langt mere end økonomiske fordele for medlemslandene. Derfor er EU et vigtigt aspekt i den hierarkiske planlægning. Menneskeheden nærmer sig afslutningen på separatismens store illusion, og det har stor betydning for Hierarkiets planer for menneskeheden og planeten. Den praktiske nødvendighed af at integrere Den Nye Tidsalders bevidsthed om verdensenhed påtvinges alle mennesker og nationer af verdenssituationen. Erkendelsen af at det er en kendsgerning, at alle mennesker uden undtagelse overalt i verden er medlemmer af en gigantisk familie, er selve essensen af det menneskelige og åndelige fremskridt, som Hierarkiet stræber efter. 12

13 13

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang.

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang. 1 Visdommens MESTRE - position og funktion i Hierarkiet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Visdommens Mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang Hvad er det? Hvad gør det? I den åndsvidenskabelige

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Nationernes særpræg styres af de 7 stråler Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes særpræg styres af

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Oversigt. Bogens Forhistorie

Oversigt. Bogens Forhistorie Oversigt SIX ANALYSES er en bog, der beskæftiger sig med den personlige udvikling, hvori reinkarnation indgår, men som ikke er baseret på gamle religioner som f.eks. Buddhisme men på en vestlig opfattelse,

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson.

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson. 1 DEVAERNES TRO Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 DEVAERNES TRO Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes tro er baseret på viden. Den er

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

SEKSUALITET i den nye tidsalder

SEKSUALITET i den nye tidsalder 1 SEKSUALITET i den nye tidsalder Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 SEKSUALITET i den nye tidsalder Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen). At profetere er altid risikabelt, men ofte

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere